27.07.2013 Views

Naturrum - Friluftsrådet

Naturrum - Friluftsrådet

Naturrum - Friluftsrådet

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Udgivet af Friluftsrådet 2012.

1. udgave, 1. oplag

Redaktør og forfatter: Marie Staun

Layout og grafisk produktion: Eks-Skolens Trykkeri ApS

Publikationen er udgivet med støtte fra Arbejdsmarkedets Feriefond og Tips- og Lottomidler til Friluftslivet.

Tak til pilotprojekter og andre projekter, der har bidraget med materiale.

Friluftsrådet

Scandiagade 13

DK-2450 København SV

tlf. 33 79 00 79

fr@friluftsraadet.dk

www.Naturrum.dk


Pilot

pro

jek ter

Skovsnogen

Kirstinelyst

Præstø Fjord

Thyborøn – en tilsandet oplevelse

Det Mobile Naturrum


Pilotprojekt Thyborøn

– en tilsandet oplevelse

Thyborøn by ligger ved den smukke indsejling til Limfjorden

i Nordjylland. Syd for byen midt i de vindomsuste

klitter ligger Naturrum Thyborøn - en tilsandet oplevelse.

Her kan besøgende opleve de forskelligartede naturtyper

og kulturen omkring bunkerne fra anden

verdenskrig, hvor menneskets forsøg på at tæmme naturen

mødes med milde strandenge og det barske Vesterhav.

Projektidé

Naturrum Thyborøn er lavet for at vise de naturkræfter,

der gør sig gældende ved Vestkysten og naturens reaktion

på dem, blandt andet nedbrydning og tilpasning.

Naturrummet fokuserer på stedets særlige attraktioner;

naturen, havet, fjorden og fugle, de historiske spor som

bunkere fra anden verdenskrig og kunstigt anlagte søer;

lagunesøen og Klydesøen, hvor der ligger to øer, som tiltrækker

mange ynglefugle.

Naturrum Thyborøn binder området sammen til en helhed

mellem naturen og de menneskeskabte elementer,

der findes i området. Man kan blandt andet se, hvordan

bunkerne langsomt tilsandes og nedbrydes, og hvordan

havet forsøges tæmmet ved hjælp af høfder og strandfodring.

Faciliteter

Naturrummet består af flere forskellige elementer; legeplads,

udstillings- og formidlingsbunker, en kube med

information, fugletårn, bålplads og madpakkebænke,

rævegrav man kan kravle igennem, lagunesø med trædesten

og vandrestier med mulighed for vandreture på

henholdsvis 4 og 11 km. De fysiske aktiviteter findes på

havsiden, mens de aktiviteter der opfordrer til fordybelse

er placeret på strandengen. Gangbesværede og kørestolsbrugere

har adgang til en udsigtsmole med udsigt

over stranden og havet. Og der er indrettet handikapvenlige

toiletfaciliteter på parkeringspladsen. Faciliteterne

er tilgængelige døgnet rundt.

Formidlingsbunkeren bliver skabt ud fra en lyskasterbunker

fra anden verdenskrig, der bliver udgravet. Bunkeren

består af en række forskellige rum, hvor den

tidligere garage er omdannet til opholdsrum med mulighed

for overnatning. Bunkeren kommer også til at indeholde

udstilling og anden information om området.

Kuben er udgangspunktet for besøg til de andre faciliteter

i området. Kuben er udført i samme stil som de omkringliggende

bunkere. Her kan besøgende få information

om området og pilotprojektet og tage et hvil.

Myndighedstilladelser

En særlig udfordring for projektet har været de strenge

lovmæssige krav, der har været for området. Projektet

ligger i forskellige beskyttelseszoner, herunder Klitfredningslinjen,

strandbeskyttelseslinjen og Harboøre Tange

fredningen. Det har derfor været nødvendigt at indhente

en del myndighedstilladelser og dispensationer. For at

leve op til kravene blev en del af elementerne rettet til i

udseende og placering efter et indledende møde med

Miljøcentret, inden den officielle ansøgning blev indsendt.

Sagsbehandling for myndighedstilladelse viste sig at

blive meget længere end forventet, hvorfor projektet

blev forsinket betydeligt. Projektet råder andre til at beregne

et år til indhentning af myndighedstilladelser.

Kontaktperson:

Lone Have, Natur og Miljø, Lemvig Kommune

Hjemmeside:

www.visitlemvig.dk/naturrum.htm

- Naturophold på en anden måde

13


En tilsandet

oplevelse – Thyborøn

Idéen om en tilsandet oplevelse i Thyborøn opstod

hos Kystcentrets naturvejleder, der fik kommunens

turistchef med på idéen.

Idéen blev fremlagt på to ekspertmøder, hvor deltagere

fra den lokale campingplads, turistforeningen, kommunen,

pensionistforeningen, jægerne, Dansk Ornitologisk

Forening, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet,

Kystdirektoratet, Naturstyrelsen og en arkitekt deltog.

Efterfølgende dannede man en initiativgruppe, som

lavede fondsansøgningerne.

Inddragelse af lokale brugere i Naturrummet har været

vigtig lige fra begyndelsen. Så da projektet så ud til at

have en realistisk chance for at blive gennemført, indkaldte

initiativgruppen til brugermøde, hvor de lokale

sports- og friluftsforeninger, byens skoler, og lokale borgere

deltog. De foreløbige idéer blev fremlagt og nye

idéer opstod. Brugergruppen blev opfordret til at høre

deres medlemmer/medarbejdere, om der var flere idéer

eller ønsker til projektet.

Kommunen og Naturstyrelsen står for vedligeholdelse af

Naturrummet, men det har været vigtigt for projektets

overlevelse, at lokale borgere i Thyborøn fik medejerskab

for projektet. Derfor har projektet gentagende

gange inviteret til borgermøder. Her har frivillige kunne

melde sig til forskellige arbejdsopgaver, lige fra udgravning

af den delvist begravede bunker til maling af borde

og bænke, og indsamling af skrald. Den lokale opbakning

har været stor.

Der har også været stor åbenhed for idéer fra lokale, som

har foreslået at lave en støtteforening, der skal tage sig

af videreførelse og fornyelse af Naturrummet. Borgermøderne

har medvirket til, at der er nye tiltag på vej.

Kontaktperson: Lone Have, Natur og Miljø, Lemvig Kommune

Hjemmeside: www.visitlemvig.dk/naturrum.htm

Udsigt fra bunkeren

- Naturophold på en anden måde 23


Kontaktperson: Franciska Olesen,

Næstformand i bestyrelsen for Vaarst Uret

Læs mere om projektet:

www.vaarst.dk/grusgravsprojekt

- Naturophold på en anden måde

25


Kontaktperson: Michael Hansen,

Naturvejleder, Øresundsakvariet

Læs mere om projektet:

www.oresundsakvariet.ku.dk


Sø, store rørskove, pile- og birkekrat, tørvegrave,

enge, gammel løvskov og strand er bare nogle af de

mange naturtyper besøgende kan opleve i Fugleværnsfondens

reservater.

Fugleværnsfondens ejer 20 små og store områder i hele

landet, som er lavet til fuglereservater. For at give fuglene

de bedst tænkelige vilkår, plejes naturen. Det giver

et rigt fugleliv og besøgende har muligheder for fascinerende

fugleoplevelser.

For at give besøgende endnu bedre mulighed for gode

naturoplevelser har Fugleværnsfonden udviklet Det Mobile

Naturrum. Naturrummets placering langt væk fra

Alfarvej giver besøgende optimale muligheder for fordy-

belse. Her kan man sætte sig godt tilrette og fordybe sig

i naturen lige uden for. Naturrummet placeres lidt i skjul

af træer og buske, som vil give den besøgende en hulefornemmelse

samtidig med, at der er fuldt udsyn gennem

den firkantede åbning, som rammer naturen ind.

Selvom man sidder inde, kan man gennem de transparente

sider følge med i, hvad der sker i naturen hele vejen

rundt om Naturrummet.

Kontaktperson: Allan Gudio Nielsen,

Naturvejleder, Fugleværnsfonden

Læs mere om projektet:

www.fugleværnsfonden.dk

- Naturophold på en anden måde 37


Ligge ned og

kig op bænk

- Skovsnogen

Naturen kan opleves på mange forskellige måder.

I skoven kan man lægge mærke til de forskellige trætyper

som gran, bøg og ask. Måske ser man et dyr, en fugl

eller får øje på en blomst i skovbunden. En opdagelsestur

i Naturrum Skovsnogen giver mange anderledes og

nye naturoplevelser. Naturrummet vender kendte ting

på hovedet og skaber anderledes opdagelsesrum.

Et centralt element i formidlingen af de forskellige oplevelses-

og naturrum er bænke. Forskellige bænketyper

er placeret bestemte steder for at skærpe besøgendes

opmærksomhed og opfordre dem til at stoppe op og

»mærke« naturen.

Med »Ligge ned og kig op bænken« inviteres den besøgende

ind i et anderledes og ofte overset oplevelsesrum

i skoven – trætoppenes møde med himmelrummet.

Bænken er konstrueret som en liggebænk og står helt

tæt op af et stort højt bøgetræ. Her kan den besøgende

ligge behageligt med hovedet ind mod træets stamme

og fordybe sig i træets krone, eller lade tankerne forsvinde

ud i det blå.

Kontaktperson: Søren Taaning

Læs mere om projektet: www.skovsnogen.dk

- Naturophold på en anden måde 41


Naturparken Hindsgavl Dyrehave ligger, smukt

omkranset med vand på begge sider, på Hindsgavlhalvøen

tæt på Middelfart. Halvøen bruges flittigt til

mange forskellige aktiviteter: Vandre- og løbeture,

cykel- og vandaktiviteter. For at understøtte de mange

aktiviteter opfører Middelfart Kommune et aktivitetsog

naturcenter.

Aktivitets- og naturcentret skal danne rammer for aktiviteter

og ophold i naturen. Det skal være et formidlings-

og læringssted, og fungere som et møde- og

opholdssted for det organiserede og uorganiserede

foreningsliv med fokus på friluftsliv.


Aktivitets- og

naturcenter

Hindsgavl

- Middelfart

Bygningen bygges delvist ind i det kuperede terræn.

Byggeriet er opført som et energioptimeret center af

materialer, der belaster miljøet mindst muligt. Bygningen

opføres som træskelet med gulve i stenmateriale

og tag med græseng og tagpap. Der er adgang til

bygningens tag, der ligger i naturlig forlængelse af

landskabet. Her kan besøgende nyde den smukke udsigt

over Hindsgavl Dyrehave.

Bygningen indrettes med undervisnings-, udstillingsog

kontorfunktioner. Indretningen tager højde for, at

mange forskellige brugergrupper skal kunne bruge

centret og faciliteterne på samme tid. Bygningen har

højt til loftet, og den direkte udgang til de overdækkede

udearealer gør, at indendørs- og udendørsaktiviteter

naturligt kan flyde sammen, og bygningen

inviterer til at blive brugt året rundt.

Kontaktperson:

Projektleder Merete Nørgaard - tlf. 88884834,

merete.norgaard@middelfart.dk

Læs mere om projektet:

www.hindsgavldyrehave.dk

- Naturophold på en anden måde 65


Billeder og illustrationer

Side Fotograf/illustrator

0, 2, 14, 16, 36, 37 Allan Gudio Nielsen

4, 6, 7.1, 7.2, 40, 42 Søren Taaning

8 Gert Hougaard Rasmussen

11, 11.2 øverst, 48, 49 Faxe Kommune

11.2 nederst Bjørn Bensby

12, 23 Dorthe Lange Bjerg

12.1, 12.2, 12.3 Søren Andersen Arkitekter – Holstebro

18, 34 Casper Lindemann

20, 21 Finn Nyhuus Kristoffersen

22 BlomInfo

22 - perspektivtegninger Søren Andersen Arkitekter – Holstebro

25 Franciska Olesen

26 Astrid Bjørg Mortensen

28, 29, 29.2 Johny Kristensen, KFUM-Spejderne

29,2 Bjarne Golles, illustration, flagermuskasse

30 Bendt Nielsen

32, 33.1 øverst, 33.2 Jesper Kikkenborg

33, 33.1 nederst Øresundsakvariet

38, 39 Henrik Danshøjgaard

41 Marie Staun

44, 45 Hans-Ole Hansen

46, 47 Steen Christensen

48,49 Faxe Kommune

50, 54, 55 Helen Holm

52, 53 Søren Pedersen, FDF Hedehusene

56, 57, 58 Myrthuegård

60, 01 Cubo

62, 63 Carsten Vinther-Jensen

64 Aart Arkitekter


Kontaktpersoner og web-adresser

Aktivitets- og naturcenter Hindsgavl

Merete Nørgaard - tlf. 88884834, merete.norgaard@middelfart.dk www.hindsgavldyrehave.dk

Det Mobile Naturrum

Allan Gudio Nielsen, Naturvejleder, Fugleværnsfonden www.fugleværnsfonden.dk

Feltstationen Myrthuegård

Bodil Kristensen, Naturvejleder, Myrthuegård www.myrthuegaard.esbjergkommune.dk

Havnens hus

Finn Nyhuus Kristoffersen, Formand www.fiskerietsoghavnenshus.dk

HistorieUniverset

Dorte N. Hansen, historia@compaqnet.dk www.historieuniverset.dk

Kirstinelyst

Gert Hougaard Rasmussen, Kulturhistoriker og naturvejleder www.naturrum.dk

Kom tæt på flagermusen

Thea Givskov, KFUM-spejderne Lindholm Gruppe www.spejdernet.dk/Lindholm

Naturbaser

Helen Holm, Naturvejleder, Næstved Kommune www.naturbaser.dk

Naturværksted - Hedehusene

Peter Hansen, Bestyrelsesmedlem FDF Hedehusene www.fdf.dk/Hedehusene

Præstø Fjord

Regitze Lassen, Projektleder, Faxe Kommune www.Naturrumfjord.dk

Skovsnogen

Søren Taaning www.skovsnogen.dk

Skærven

Karin Iversen, Formand for Løsning Lokalråd www.skærven.dk

Snorkelstier

Michael Hansen, Naturvejleder, Øresundsakvariet www.oresundsakvariet.ku.dk

Stilleskoven

Kjeld Jensen, Skovfoged, Naturstyrelsen Vestsjælland www.skjoldungelandet.dk

Søhøjlandet

Bendt Nielsen, Bendt Nielsens Tegnestue www.storyturen.dk

Thyborøn

Lone Have, Natur og Miljø, Lemvig Kommune www.visitlemvig.dk/naturrum.htm

Turbåd med glasbund

Carsten Vinter Jensen, Formand for Læsø Historieparkfond

Vaarst Uret

Franciska Olesen, Næstformand i bestyrelsen for Vaarst Uret www.vaarst.dk/grusgravsprojekt

- Naturophold på en anden måde 67

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!