27.07.2013 Views

Naturrum - Friluftsrådet

Naturrum - Friluftsrådet

Naturrum - Friluftsrådet

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Udgivet af <strong>Friluftsrådet</strong> 2012.<br />

1. udgave, 1. oplag<br />

Redaktør og forfatter: Marie Staun<br />

Layout og grafisk produktion: Eks-Skolens Trykkeri ApS<br />

Publikationen er udgivet med støtte fra Arbejdsmarkedets Feriefond og Tips- og Lottomidler til Friluftslivet.<br />

Tak til pilotprojekter og andre projekter, der har bidraget med materiale.<br />

<strong>Friluftsrådet</strong><br />

Scandiagade 13<br />

DK-2450 København SV<br />

tlf. 33 79 00 79<br />

fr@friluftsraadet.dk<br />

www.<strong>Naturrum</strong>.dk


Pilot<br />

pro<br />

jek ter<br />

Skovsnogen<br />

Kirstinelyst<br />

Præstø Fjord<br />

Thyborøn – en tilsandet oplevelse<br />

Det Mobile <strong>Naturrum</strong>


Pilotprojekt Thyborøn<br />

– en tilsandet oplevelse<br />

Thyborøn by ligger ved den smukke indsejling til Limfjorden<br />

i Nordjylland. Syd for byen midt i de vindomsuste<br />

klitter ligger <strong>Naturrum</strong> Thyborøn - en tilsandet oplevelse.<br />

Her kan besøgende opleve de forskelligartede naturtyper<br />

og kulturen omkring bunkerne fra anden<br />

verdenskrig, hvor menneskets forsøg på at tæmme naturen<br />

mødes med milde strandenge og det barske Vesterhav.<br />

Projektidé<br />

<strong>Naturrum</strong> Thyborøn er lavet for at vise de naturkræfter,<br />

der gør sig gældende ved Vestkysten og naturens reaktion<br />

på dem, blandt andet nedbrydning og tilpasning.<br />

<strong>Naturrum</strong>met fokuserer på stedets særlige attraktioner;<br />

naturen, havet, fjorden og fugle, de historiske spor som<br />

bunkere fra anden verdenskrig og kunstigt anlagte søer;<br />

lagunesøen og Klydesøen, hvor der ligger to øer, som tiltrækker<br />

mange ynglefugle.<br />

<strong>Naturrum</strong> Thyborøn binder området sammen til en helhed<br />

mellem naturen og de menneskeskabte elementer,<br />

der findes i området. Man kan blandt andet se, hvordan<br />

bunkerne langsomt tilsandes og nedbrydes, og hvordan<br />

havet forsøges tæmmet ved hjælp af høfder og strandfodring.<br />

Faciliteter<br />

<strong>Naturrum</strong>met består af flere forskellige elementer; legeplads,<br />

udstillings- og formidlingsbunker, en kube med<br />

information, fugletårn, bålplads og madpakkebænke,<br />

rævegrav man kan kravle igennem, lagunesø med trædesten<br />

og vandrestier med mulighed for vandreture på<br />

henholdsvis 4 og 11 km. De fysiske aktiviteter findes på<br />

havsiden, mens de aktiviteter der opfordrer til fordybelse<br />

er placeret på strandengen. Gangbesværede og kørestolsbrugere<br />

har adgang til en udsigtsmole med udsigt<br />

over stranden og havet. Og der er indrettet handikapvenlige<br />

toiletfaciliteter på parkeringspladsen. Faciliteterne<br />

er tilgængelige døgnet rundt.<br />

Formidlingsbunkeren bliver skabt ud fra en lyskasterbunker<br />

fra anden verdenskrig, der bliver udgravet. Bunkeren<br />

består af en række forskellige rum, hvor den<br />

tidligere garage er omdannet til opholdsrum med mulighed<br />

for overnatning. Bunkeren kommer også til at indeholde<br />

udstilling og anden information om området.<br />

Kuben er udgangspunktet for besøg til de andre faciliteter<br />

i området. Kuben er udført i samme stil som de omkringliggende<br />

bunkere. Her kan besøgende få information<br />

om området og pilotprojektet og tage et hvil.<br />

Myndighedstilladelser<br />

En særlig udfordring for projektet har været de strenge<br />

lovmæssige krav, der har været for området. Projektet<br />

ligger i forskellige beskyttelseszoner, herunder Klitfredningslinjen,<br />

strandbeskyttelseslinjen og Harboøre Tange<br />

fredningen. Det har derfor været nødvendigt at indhente<br />

en del myndighedstilladelser og dispensationer. For at<br />

leve op til kravene blev en del af elementerne rettet til i<br />

udseende og placering efter et indledende møde med<br />

Miljøcentret, inden den officielle ansøgning blev indsendt.<br />

Sagsbehandling for myndighedstilladelse viste sig at<br />

blive meget længere end forventet, hvorfor projektet<br />

blev forsinket betydeligt. Projektet råder andre til at beregne<br />

et år til indhentning af myndighedstilladelser.<br />

Kontaktperson:<br />

Lone Have, Natur og Miljø, Lemvig Kommune<br />

Hjemmeside:<br />

www.visitlemvig.dk/naturrum.htm<br />

- Naturophold på en anden måde<br />

13


En tilsandet<br />

oplevelse – Thyborøn<br />

Idéen om en tilsandet oplevelse i Thyborøn opstod<br />

hos Kystcentrets naturvejleder, der fik kommunens<br />

turistchef med på idéen.<br />

Idéen blev fremlagt på to ekspertmøder, hvor deltagere<br />

fra den lokale campingplads, turistforeningen, kommunen,<br />

pensionistforeningen, jægerne, Dansk Ornitologisk<br />

Forening, Danmarks Naturfredningsforening, <strong>Friluftsrådet</strong>,<br />

Kystdirektoratet, Naturstyrelsen og en arkitekt deltog.<br />

Efterfølgende dannede man en initiativgruppe, som<br />

lavede fondsansøgningerne.<br />

Inddragelse af lokale brugere i <strong>Naturrum</strong>met har været<br />

vigtig lige fra begyndelsen. Så da projektet så ud til at<br />

have en realistisk chance for at blive gennemført, indkaldte<br />

initiativgruppen til brugermøde, hvor de lokale<br />

sports- og friluftsforeninger, byens skoler, og lokale borgere<br />

deltog. De foreløbige idéer blev fremlagt og nye<br />

idéer opstod. Brugergruppen blev opfordret til at høre<br />

deres medlemmer/medarbejdere, om der var flere idéer<br />

eller ønsker til projektet.<br />

Kommunen og Naturstyrelsen står for vedligeholdelse af<br />

<strong>Naturrum</strong>met, men det har været vigtigt for projektets<br />

overlevelse, at lokale borgere i Thyborøn fik medejerskab<br />

for projektet. Derfor har projektet gentagende<br />

gange inviteret til borgermøder. Her har frivillige kunne<br />

melde sig til forskellige arbejdsopgaver, lige fra udgravning<br />

af den delvist begravede bunker til maling af borde<br />

og bænke, og indsamling af skrald. Den lokale opbakning<br />

har været stor.<br />

Der har også været stor åbenhed for idéer fra lokale, som<br />

har foreslået at lave en støtteforening, der skal tage sig<br />

af videreførelse og fornyelse af <strong>Naturrum</strong>met. Borgermøderne<br />

har medvirket til, at der er nye tiltag på vej.<br />

Kontaktperson: Lone Have, Natur og Miljø, Lemvig Kommune<br />

Hjemmeside: www.visitlemvig.dk/naturrum.htm<br />

Udsigt fra bunkeren<br />

- Naturophold på en anden måde 23


Kontaktperson: Franciska Olesen,<br />

Næstformand i bestyrelsen for Vaarst Uret<br />

Læs mere om projektet:<br />

www.vaarst.dk/grusgravsprojekt<br />

- Naturophold på en anden måde<br />

25


Kontaktperson: Michael Hansen,<br />

Naturvejleder, Øresundsakvariet<br />

Læs mere om projektet:<br />

www.oresundsakvariet.ku.dk


Sø, store rørskove, pile- og birkekrat, tørvegrave,<br />

enge, gammel løvskov og strand er bare nogle af de<br />

mange naturtyper besøgende kan opleve i Fugleværnsfondens<br />

reservater.<br />

Fugleværnsfondens ejer 20 små og store områder i hele<br />

landet, som er lavet til fuglereservater. For at give fuglene<br />

de bedst tænkelige vilkår, plejes naturen. Det giver<br />

et rigt fugleliv og besøgende har muligheder for fascinerende<br />

fugleoplevelser.<br />

For at give besøgende endnu bedre mulighed for gode<br />

naturoplevelser har Fugleværnsfonden udviklet Det Mobile<br />

<strong>Naturrum</strong>. <strong>Naturrum</strong>mets placering langt væk fra<br />

Alfarvej giver besøgende optimale muligheder for fordy-<br />

belse. Her kan man sætte sig godt tilrette og fordybe sig<br />

i naturen lige uden for. <strong>Naturrum</strong>met placeres lidt i skjul<br />

af træer og buske, som vil give den besøgende en hulefornemmelse<br />

samtidig med, at der er fuldt udsyn gennem<br />

den firkantede åbning, som rammer naturen ind.<br />

Selvom man sidder inde, kan man gennem de transparente<br />

sider følge med i, hvad der sker i naturen hele vejen<br />

rundt om <strong>Naturrum</strong>met.<br />

Kontaktperson: Allan Gudio Nielsen,<br />

Naturvejleder, Fugleværnsfonden<br />

Læs mere om projektet:<br />

www.fugleværnsfonden.dk<br />

- Naturophold på en anden måde 37


Ligge ned og<br />

kig op bænk<br />

- Skovsnogen<br />

Naturen kan opleves på mange forskellige måder.<br />

I skoven kan man lægge mærke til de forskellige trætyper<br />

som gran, bøg og ask. Måske ser man et dyr, en fugl<br />

eller får øje på en blomst i skovbunden. En opdagelsestur<br />

i <strong>Naturrum</strong> Skovsnogen giver mange anderledes og<br />

nye naturoplevelser. <strong>Naturrum</strong>met vender kendte ting<br />

på hovedet og skaber anderledes opdagelsesrum.<br />

Et centralt element i formidlingen af de forskellige oplevelses-<br />

og naturrum er bænke. Forskellige bænketyper<br />

er placeret bestemte steder for at skærpe besøgendes<br />

opmærksomhed og opfordre dem til at stoppe op og<br />

»mærke« naturen.<br />

Med »Ligge ned og kig op bænken« inviteres den besøgende<br />

ind i et anderledes og ofte overset oplevelsesrum<br />

i skoven – trætoppenes møde med himmelrummet.<br />

Bænken er konstrueret som en liggebænk og står helt<br />

tæt op af et stort højt bøgetræ. Her kan den besøgende<br />

ligge behageligt med hovedet ind mod træets stamme<br />

og fordybe sig i træets krone, eller lade tankerne forsvinde<br />

ud i det blå.<br />

Kontaktperson: Søren Taaning<br />

Læs mere om projektet: www.skovsnogen.dk<br />

- Naturophold på en anden måde 41


Naturparken Hindsgavl Dyrehave ligger, smukt<br />

omkranset med vand på begge sider, på Hindsgavlhalvøen<br />

tæt på Middelfart. Halvøen bruges flittigt til<br />

mange forskellige aktiviteter: Vandre- og løbeture,<br />

cykel- og vandaktiviteter. For at understøtte de mange<br />

aktiviteter opfører Middelfart Kommune et aktivitetsog<br />

naturcenter.<br />

Aktivitets- og naturcentret skal danne rammer for aktiviteter<br />

og ophold i naturen. Det skal være et formidlings-<br />

og læringssted, og fungere som et møde- og<br />

opholdssted for det organiserede og uorganiserede<br />

foreningsliv med fokus på friluftsliv.


Aktivitets- og<br />

naturcenter<br />

Hindsgavl<br />

- Middelfart<br />

Bygningen bygges delvist ind i det kuperede terræn.<br />

Byggeriet er opført som et energioptimeret center af<br />

materialer, der belaster miljøet mindst muligt. Bygningen<br />

opføres som træskelet med gulve i stenmateriale<br />

og tag med græseng og tagpap. Der er adgang til<br />

bygningens tag, der ligger i naturlig forlængelse af<br />

landskabet. Her kan besøgende nyde den smukke udsigt<br />

over Hindsgavl Dyrehave.<br />

Bygningen indrettes med undervisnings-, udstillingsog<br />

kontorfunktioner. Indretningen tager højde for, at<br />

mange forskellige brugergrupper skal kunne bruge<br />

centret og faciliteterne på samme tid. Bygningen har<br />

højt til loftet, og den direkte udgang til de overdækkede<br />

udearealer gør, at indendørs- og udendørsaktiviteter<br />

naturligt kan flyde sammen, og bygningen<br />

inviterer til at blive brugt året rundt.<br />

Kontaktperson:<br />

Projektleder Merete Nørgaard - tlf. 88884834,<br />

merete.norgaard@middelfart.dk<br />

Læs mere om projektet:<br />

www.hindsgavldyrehave.dk<br />

- Naturophold på en anden måde 65


Billeder og illustrationer<br />

Side Fotograf/illustrator<br />

0, 2, 14, 16, 36, 37 Allan Gudio Nielsen<br />

4, 6, 7.1, 7.2, 40, 42 Søren Taaning<br />

8 Gert Hougaard Rasmussen<br />

11, 11.2 øverst, 48, 49 Faxe Kommune<br />

11.2 nederst Bjørn Bensby<br />

12, 23 Dorthe Lange Bjerg<br />

12.1, 12.2, 12.3 Søren Andersen Arkitekter – Holstebro<br />

18, 34 Casper Lindemann<br />

20, 21 Finn Nyhuus Kristoffersen<br />

22 BlomInfo<br />

22 - perspektivtegninger Søren Andersen Arkitekter – Holstebro<br />

25 Franciska Olesen<br />

26 Astrid Bjørg Mortensen<br />

28, 29, 29.2 Johny Kristensen, KFUM-Spejderne<br />

29,2 Bjarne Golles, illustration, flagermuskasse<br />

30 Bendt Nielsen<br />

32, 33.1 øverst, 33.2 Jesper Kikkenborg<br />

33, 33.1 nederst Øresundsakvariet<br />

38, 39 Henrik Danshøjgaard<br />

41 Marie Staun<br />

44, 45 Hans-Ole Hansen<br />

46, 47 Steen Christensen<br />

48,49 Faxe Kommune<br />

50, 54, 55 Helen Holm<br />

52, 53 Søren Pedersen, FDF Hedehusene<br />

56, 57, 58 Myrthuegård<br />

60, 01 Cubo<br />

62, 63 Carsten Vinther-Jensen<br />

64 Aart Arkitekter


Kontaktpersoner og web-adresser<br />

Aktivitets- og naturcenter Hindsgavl<br />

Merete Nørgaard - tlf. 88884834, merete.norgaard@middelfart.dk www.hindsgavldyrehave.dk<br />

Det Mobile <strong>Naturrum</strong><br />

Allan Gudio Nielsen, Naturvejleder, Fugleværnsfonden www.fugleværnsfonden.dk<br />

Feltstationen Myrthuegård<br />

Bodil Kristensen, Naturvejleder, Myrthuegård www.myrthuegaard.esbjergkommune.dk<br />

Havnens hus<br />

Finn Nyhuus Kristoffersen, Formand www.fiskerietsoghavnenshus.dk<br />

HistorieUniverset<br />

Dorte N. Hansen, historia@compaqnet.dk www.historieuniverset.dk<br />

Kirstinelyst<br />

Gert Hougaard Rasmussen, Kulturhistoriker og naturvejleder www.naturrum.dk<br />

Kom tæt på flagermusen<br />

Thea Givskov, KFUM-spejderne Lindholm Gruppe www.spejdernet.dk/Lindholm<br />

Naturbaser<br />

Helen Holm, Naturvejleder, Næstved Kommune www.naturbaser.dk<br />

Naturværksted - Hedehusene<br />

Peter Hansen, Bestyrelsesmedlem FDF Hedehusene www.fdf.dk/Hedehusene<br />

Præstø Fjord<br />

Regitze Lassen, Projektleder, Faxe Kommune www.<strong>Naturrum</strong>fjord.dk<br />

Skovsnogen<br />

Søren Taaning www.skovsnogen.dk<br />

Skærven<br />

Karin Iversen, Formand for Løsning Lokalråd www.skærven.dk<br />

Snorkelstier<br />

Michael Hansen, Naturvejleder, Øresundsakvariet www.oresundsakvariet.ku.dk<br />

Stilleskoven<br />

Kjeld Jensen, Skovfoged, Naturstyrelsen Vestsjælland www.skjoldungelandet.dk<br />

Søhøjlandet<br />

Bendt Nielsen, Bendt Nielsens Tegnestue www.storyturen.dk<br />

Thyborøn<br />

Lone Have, Natur og Miljø, Lemvig Kommune www.visitlemvig.dk/naturrum.htm<br />

Turbåd med glasbund<br />

Carsten Vinter Jensen, Formand for Læsø Historieparkfond<br />

Vaarst Uret<br />

Franciska Olesen, Næstformand i bestyrelsen for Vaarst Uret www.vaarst.dk/grusgravsprojekt<br />

- Naturophold på en anden måde 67

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!