Download company profile (PDF lowres) - Bruno Hansen

brunohansen.dk

Download company profile (PDF lowres) - Bruno Hansen

W O R L D C L A S S F U R N I T U R E


“Hvad er forskellen mellem gode møbler og perfekte møbler?

Maskiner producerer gode møbler.

Ved at tilføje BRUNO HANSEN Snedkeriers viden samt håndens arbejde,

når vi målet. Det perfekte møbel.

Forskellen er detalje og følelse.

Intet betyder mere!

Nyd vores virksomhedsprofil.”

Hans-Jørgen Bruno Hansen

Direktør

C O M P A N Y P R O F I L E

W O R L D C L A S S F U R N I T U R E

“What is the difference between good furniture and perfect furniture?

Machines make good furniture.

Adding the mind and hands of BRUNO HANSEN Snedkerier, we

achieve our goal. The perfect furniture.

The difference is detail and feeling.

Nothing else matters!

Please enjoy our company profile.”

Hans-Jørgen Bruno Hansen

CEO


C O M P A N Y P R O F I L E

Høj faglig kompetence

Gennem næsten 40 år har vi produceret unikke løsninger

for vore kunder. Flere af dem har vi samarbejdet med fra

de første år, så stabilitet er et nøgleord.

Det er udvikling også. Ingen kan være tilfredse med stagnation.

Heller ikke BRUNO HANSEN Snedkerier A/S.

Vi er hele tiden på forkant når det gælder materialevalg

og design. Og et begreb som “konceptudvikling” ligger

os meget på sinde, da vi ofte må opfinde de løsninger,

der afhjælper vore kunders problemer.

Vi er teknisk kreative, og der er endnu ikke et projekt, vi

ikke har kunnet producere.

Kontakt

BRUNO HANSEN Snedkerier A/S

Elmegårdsvej 1

4200 Slagelse

Telefon 58 52 19 90

www.brunohansen.dk

Info@brunohansen.dk

God fornøjelse!

High standards of craftmanship

We have produced unique solutions for our customers for

almost 40 years. We have cooperated with several of the

customers during all these years, proving that stability is a

keyword among our values. But so is development.

Nobody should be satisfied with stagnation.

BRUNO HANSEN Snedkerier A/S is not!

We work hard to be up front in choice of materials and

design. And a term such as “concept-development” is

used daily, as we often are obliged to invent the solutions

that solves the problems of our customers.

We are tecnical creative, and we have not yet been presented

with a project, we could not effectuate.

Contact

BRUNO HANSEN Snedkerier A/S

Elmegårdsvej 1

4200 Slagelse

Denmark

Phone +45 58 52 19 90

www.brunohansen.dk

Info@brunohansen.dk

Enjoy this profile!


Large special assignments

C O M P A N Y P R O F I L E

Konstant vækst siden 1968

1968: Grundlagt af Bruno Hansen

Virksomheden lå på Sønderås i Slagelse,

og værkstedet var 35 m 2 .

1972: Flytning til Elmegårdsvej 610 m 2 .

1980: Udbygning til 750 m 2 .

1983: Udbygning til 990 m 2 .

1993: Udbygning til 1.670 m 2 .

1998: Udbygning til 2.090 m 2 .

1999: Udbygning til 2.440 m 2 .

2003: Udbygning til 3.240 m 2 .

2006: 25 medarbejdere er beskæftiget

i salg, udvikling og produktion.

Kompetencer i produktionen

BRUNO HANSEN Snedkerier A/S er ordreproducerende og

arbejder udelukkende med specialløsninger.

Vi udvikler løsninger indenfor nedenstående:

Constant growth since 1968

1968: Founded by Bruno Hansen.

The company was located on Sønderås in

Slagelse, and the workshop was 35 m 2 .

1972: Relocation to Elmegårdsvej 610 m 2 .

1980: Area-extension to 750 m 2 .

1983: Area-extension to 990 m 2 .

1993: Area-extension to 1.670 m 2 .

1998: Area-extension to 2.090 m 2 .

1999: Area-extension to 2.440 m 2 .

2003: Area-extension to 3.240 m 2 .

2006: 25 employees are working with sales,

devellopment and production.

Production capabilities

BRUNO HANSEN Snedkerier A/S produces by order, and

we only produce special solutions.

We develop solutions in the 5 main segments below:

Inventory Receptions and desks Communication areas

Waiting facilities

Større specialopgaver Inventar

Receptioner og skranker Kommunikationsområder

Venterum


Råvarer / Raw material


Udvælgelse af råvarer

Et perfekt møbel kan kun skabes med en perfekt råvare. Derfor fokuserer vi

meget på udvælgelsen af de rigtige råvarer.

Selection of raw material

A perfect furniture can only be created with the perfect raw material. So we are

extremely focused on selecting the right goods.

Råvarer / Raw material


Håndens arbejde gør hele forskellen

The work of the hand make the whole difference


Maskiner er nødvendige

Vi kan ikke undvære maskiner i vores produktion. De gør alt det hårde arbejde.

Al rutinearbejdet, men de kan ikke arbejde alene, når der produceres unikke

møbler.

Machines are nessecary

Machines in our productionlines are a necessity. They do the tough work. They

do the routines, but they can not work alone, when unique furniture is produced.

Vi gør en forskel

We make a difference


Vi gør en forskel

We make a difference

En kombination er perfekt

De bedste maskiner kombineret med de bedste medarbejdere er en perfekt

løsning. Evnen til at tænke, føle og vurdere er det kun mennesker, der formår.

A combination is perfect

The best machines combined with the best employees is a perfect solution.

Only humans have the ability to think, feel and evaluate.


Følelse og finish gør forskellen

De sidste 2% er en menneskelig vurdering. Er resultatet præcist som vi har aftalt

med vores kunde. En vurdering, lidt mere håndarbejde, den perfekte farve, er

det en nydelse for øjet.

Den vurdering og finish gør vores møbler perfekte... – og vore kunder glade!

Og det er en æressag for BRUNO HANSEN Snedkerier A/S.

Feeling and finish make the difference

The last 2% is a human evaluation. Is the result exactly as we promised our

customer? An evaluation, a little more polishing, the perfect colour, is it joyful to

look at?

That evaluation and finish make our furniture perfect... – and our customers

happy!

And that’s where BRUNO HANSEN Snedkerier A/S earns it’s honours.

Vi gør en forskel

We make a difference


Større specialopgaver / Large special assignments

Baggrund

BRUNO HANSEN A/S er et datterselskab af Slagelse

Maskinsnedkeri A/S. BRUNO HANSEN A/S fungerer

således som salgsled for det producerende selskab,

Slagelse Maskinsnedkeri A/S.

Samarbejde

De to virksomheder arbejder tæt sammen i hverdagen og

målet er hele tiden at frembringe unikke og kundetilpassede

løsninger, der løser de helt specielle behov for hver

enkelt.

Background

BRUNO HANSEN A/S is a subsidiary company to Slagelse

Maskinsnedkeri A/S. BRUNO HANSEN A/S is the sales

company for the producing company, Slagelse

Maskinsnedkeri A/S.

Cooperation

The two companies work closely together and the goal is

constantly to develop unique and customer-adapted solutions,

that meets the requirements of every single customer.


Større specialopgaver / Large special assignments


Større specialopgaver / Large special assignments


Større specialopgaver / Large special assignments


Større specialopgaver / Large special assignments


Større specialopgaver / Large special assignments


En stor del af inventaret produceres til detail butikker.

Men en stadigt stigende del skabes til caféer, restauranter,

tandlæger, banker og offentlige institutioner.

Inventar / Inventory

A large part of the inventory is produced for retail shops.

But a growing part is created for cafes, restaurants,

dentists, banks and institutions for public services.


Inventar/Inventory


Inventar / Inventory


Inventar / Inventory


Inventar / Inventory


Inventar / Inventory


Inventar / Inventory


Inventar / Inventory


Inventar / Inventory


Inventar / Inventory


Inventar / Inventory


Inventar / Inventory


Receptioner og skranker / Receptions and desks

Et godt førstehåndsindtryk er vigtigt.

Derfor investerer virksomheder og butikker gerne i en flot

og funktionel reception eller skranke.

A good first hand impression is important.

That is why the industry and retail shops happily invest in

a functional and well designed reception or desk.


Receptioner og skranker / Receptions and desks


Receptioner og skranker / Receptions and desks


Receptioner og skranker / Receptions and desks


Receptioner og skranker / Receptions and desks


Receptioner og skranker / Receptions and desks


Kommunikationsområder / Communcation areas

Mange store beslutninger tages i mødelokaler og konferencerum,

og mange varer sælges i kraft af vel gennemtænkte

udstillinger.

Vi producerer møbler til det hele.

Many great decisions are made in meeting- and

konference rooms, and a lot of merchandise is sold due

to well designed exhibition areas.

We produce furniture for all of it.


Kommunikationsområder / Communication areas


Kommunikationsområder / Communication areas


Kommunikationsområder / Communication areas


Kommunikationsområder / Communication areas


Kommunikationsområder / Communication areas


Venterum / Waiting facilities

I et venterum har kunder og forretningsforbindelser god

tid til at danne sig et indtryk af din virksomhed.

Perfekte møbler er en del af denne oplevelse.

In a waiting facility your customer or business relation has

plenty of time to get an impression of your company.

Perfect furniture is a part of that experience.


Venterum / Waiting facilities


Venterum / Waiting facilities

Venterum


Venterum / Waiting facilities


Dansk Industris Initiativpris

I 2003 blev BRUNO HANSEN Snedkerier A/S tildelt denne pris.

“Prisen gives til en mindre eller mellemstor virksomhed som

gennem særligt initiativ og virkelyst har skabt grundlag for

vækst.”

The Initiative award from Danish Industry

In 2003 BRUNO HANSEN Snedkerier A/S was gifted with this

award.

“The award is given to a small or medium sized company who

has created the foundation for growth through exeptional

initiative and entrepreneurship.”

Initiativpris / Initiative award

NOTES


BRUNO HANSEN Snedkerier A/S l Elmegårdsvej 1 l 4200 Slagelse l Denmark l Phone +45 58 52 19 90 l www.brunohansen.dk l Info@brunohansen.dk

Similar magazines