lukket - Den danske Kirke i Paris

frederikskirkenparis.dk

lukket - Den danske Kirke i Paris

EFTERÅR 2011 (september-november) HlLSEN FRA

Frederiks

kirken

Den danske Kirke i Paris


D

A

Kirkebladet

“Hilsen fra Frederikskirken”

udgives af kirkerådet og

udsendes gratis til den danske

menighed i Paris.

Ansvarshavende:

Marianne Gyldenkærne

Design & layout:

Pernille Picherit

E-mail: pernille@picherit.fr

Tryk:

Tryk Team Svendborg A/S

Tlf.: +45 62 22 91 22

E-mail: tt@trykteam.dk

Oplag: 1000 stk.

Avenue de Friedland

Avenue des Champs-Elysées

Avenue Marceau

A

M

DEN DANSKE KIRKE

I PARIS

17, rue Lord Byron

75008 Paris

www.frederikskirkenparis.dk

ÅBNINGSTIDER:

Kirken er lukket

alle dage undtagen søndag

pga. ombygning.

Mandag LUKKET

Tirsdag LUKKET

Onsdag LUKKET

Torsdag LUKKET

Fredag LUKKET

Lørdag LUKKET

Søndag kl. 11-14

Der kan ringes til både kirkekontor,

præst og ungdomsrådgiver

for nærmere aftaler.

DANMARKSHUSET

142, Avenue des Champs-Elysées

75008 Paris

Tlf. 01 56 59 17 40

AMBASSADE/KONSULAT

77, Avenue Marceau,

75116 Paris

Tlf. 01 44 31 21 21

D

M

>

>

>

>

KIRKENS PRÆSTEPAR

Marianne og Asger Gyldenkærne Tlf.: 01 42 56 12 84

E-mail: dankirke@free.fr

Kirkens præst træffes bedst først på formiddagen. Ved personligt

fremmøde tilrådes det at træffe telefonisk aftale. Mandag er fridag.

UNGDOMSRÅDGIVER

Gabriela Anna Cieploch Tlf. 09 51 13 82 31

E-mail: ungkontor@free.fr

Kontortid:

Tirsdag kl. 10-15 / 20-22

Torsdag kl. 15-18

Fredag kl. 10-15

I øvrigt træffes ungdomsrådgiveren efter aftale, dog ikke mandag,

som er fridag.

KIRKEKONTOR

Økonomimedarbejder Lotte Nør Larsen Tlf. 01 42 89 66 46

E-mail: kirkeadm@free.fr

Kontortid (lukket i de franske skoleferier):

Tirsdag kl. 10-15.30

Torsdag kl. 10-15.00

Kirkeassistent: Ida Marie Nørgaard Holm

Organist: Johan Sigvard Jensen

KIRKERÅDET 2011

Formand: Søren Eskildsen Tlf. 01 42 25 90 03

Næstformand: Lisbeth Alkjærsig

Sekretær: Marianne Papiau

Øvrige medlemmer:

Ulla Smidt, Katja Dombernowsky, Christian Mourlaque, Frederik

Paulsen, Klavs Ebbe, Marianne Papiau, Christian Geertsen

Suppleanter:

Kirsten Legorec Nielsen, Lise Bernard

Hus- og byggeudvalg:

Formand: Christian Mourlaque

Katja Dombernowsky, Lisbeth Alkjærsig, Christian Geertsen, Søren

Eskildsen, Frederik Paulsen, Marianne Gyldenkærne, Klavs Ebbe

Økonomiudvalg:

Formand: Ulla Smidt

Søren Eskildsen, Kirsten Legorec Nielsen, Lisbeth Alkjærsig,

Frederik Paulsen, Marianne Gyldenkærne

Kulturudvalg:

Formand: Marianne Gyldenkærne

Lisbeth Alkjærsig, Lise Bernard, Marianne Papiau, Katja Dombernowsky


Sidste gang jeg stod i Charles de Gaulle lufthavnen

og ventede på gæster, og var kommet i god tid, var

jeg på en lille indre rejse ved at iagtage tavlen med

”departs og arrivées”.

Flyet skulle komme fra Billund, og tankerne gik

automatisk først hjemad mod Danmark. Hjemme

er stadig Danmark, selvom det er mere end 15

år siden familien har boet der. Men Danmark er

hjemme, fordi dér er jeg født og opvokset. Men

”ude” kan også blive ”hjemme”, når man har været

længe nok ude.

I mange af de lande, som jeg var et ”smut” i

den dag i lufthavnen, er der danske kirker under

l NDHOLD

"Når ude bliver hjemme..." 03

Støt kirken - bliv medlem 04

lnformation fra kirken 05

Jazzfestival 05

To nye ansigter 06

Gudstjenester 08

KALENDEREN sep-nov 10-11

Nyt fra ungdomsrådgiveren 12

"En au-pair piges bekendelser" 13

"Fra kunst til Vorherre" 15

Siden sidst - om ombygningen... 16

Faste aktiviteter 18

Adresser i Paris 19

”Når ude

bliver hjemme

og hjemme

bliver ude”

Af præst Marianne Gyldenkærne

DSUK. Turen gik ikke blot til nabo-byerne Bruxelles

og Luxenbourg, men lidt længere væk til Berlin

og London og endnu længere væk til Hong Kong,

Singapore, New York og Vancouver. Hvor der er

dans-kere, skal kirken også være – hører man ofte

sagt i DSUK sammenhænge. Og der er 53 danske

sømands og udlandskirker spredt ud over hele

kloden. Se nærmere på DSUKs hjemmeside www.

dsuk.dk

”Rooted to Nowhere” - Kids who fly before they

walk” sådan lød overskriften på en amerikansk ar-

tikel jeg modtog af en dame fra menigheden hvis

barndom og opvækst var i flere lande. Spørgsmå-

let er hvor hjemme er – er hjemme ude eller er

ude blevet hjemme? Forfatteren slutter artiklen

med ordene;”Dit pas fortæller, hvor du har ret til

at bo – dit hjerte fortæller hvor ”hjem” er”. De dan-

ske kirker i udlandet bliver for mange mennesker

kloden rundt netop et slags ”hjem”, for kortere

eller længere tid og på forskellig måde, om man

nu er ung eller gammel, kommer som aupair pige

til tirsdagsaftner eller kirkegænger. Gudstjenester

på dansk med den særlige danske salmeskat, og

i øvrigt danske kulturelle og folkelige traditioner

bliver et helle midt i en fremmed kultur. En kultur,

der selvfølgelig ikke forbliver fremmed i takt med

at man selv bliver en del af den, og dog alligevel

aldrig helt ens egen.

Hjemme er hvor dit hjerte er. Spørgsmålet er

hvor det er? ”Rootet to Nowhere eller måske rootet

to everywhere”.

Hilsen fra Frederikskirken . Efterår 2011

3


l NFORMATl ON FRA Kl RKEN

Overførsel

af kirkeskat

Danske Sømands og Udlandskirker (DSUK) er en

del af Den danske Folkekirke og betjener som sådan

danskere under ophold i udlandet. De enkelte

menigheders vedtægter bestemmer retningslinjerne

for denne betjening.

Danskere under ophold i udlandet kan blive

fritaget for at betale kirkeskat i Danmark uden

at miste deres ret til kirkelig betjening i Danmark.

Betingelsen er, at de betaler bidrag til

en menighed under DSUK, og bidraget svarer

til mindst det beløb man skulle have betalt i

kirkeskat i Danmark.

Hvis man i forvejen betaler kirkeskat

i Danmark, kan man på en meget enkel

måde støtte Den danske Kirke i Paris ved

at udfylde en blanket med navn, adresse,

personnummer og sidste bopælskommune

i Danmark. Blanketten fås hos præsten.

Blanketten returneres til præsten,

som underskriver den og videresender

den til DSUK i Danmark. DSUK sørger

for, at den kommer skattemyndighederne

i hænde og man fritages for

kirkeskat fra den dag, blanketten er

underskrevet. Kirkeskatten opkræves

herefter af kirken indtil den dag, man

flytter til Danmark.

En overførsel af kirkeskatten er

en nem og god måde at støtte Frederikskirken

i Paris på. Frederikskirken

er delvis selvfinanseret, så

derfor er kirkens fremtidige eksistens afhængig af

menighedens medlemsbidrag.

Se også hjemmesiden, hvorfra blanketten

kan downloades. Yderligere informationer

fås hos præsten.

Tak for ethvert bidrag til Frederikskirken

> ✄ ✄ ✄ ✄

✄ ✄ ✄ ✄

..........................................................................................

Bliv medlem af Frederikskirken!

- vær solidarisk med din kirke!

Medlemskab af foreningen ”Frederikskirken, Den danske Kirke i Paris” opnås ved betaling af det af

generalforsamlingen fastsatte årlige mindstebidrag inden årets udgang: 35 euros per person

Medlemskabet giver stemmeret på generalforsamlingen og valgbarhed til kirkerådet,

men derudover ingen fordele i kirken, som fortsat er åben for alle.

Check bedes sendt til: Eglise Danoise, 17 rue Lord Byron, 75008 Paris

Hermed sendes årsbidraget: .... euros ❏ Ønsker en kvittering til det franske skattevæsen

(vedlæg venligst frankeret kuvert med adresse)

Efternavn: ....................................................................

Fornavn(e): ...................................................................

Gade og nr.: ..................................................................

Postnr.: ..........................By: .........................................

Tlf.: .........................................................................

E-mail: .......................................................................

..............................................

✄ ✄

✄ ✄


>

l NFORMATl ON FRA Kl RKEN

lndkaldelse til

EKSTRAORDINÆR

GENERALFORSAMLlNG

Der indkaldes til en ekstraordinær Generalforsamling

søndag den 13. november kl. 13.00

med henblik på ændring af Frederikskirkens vedtægter

i forbindelse med en arvesag.

Dagsorden kan fra 1. oktober downloades

fra kirkens hjemmeside www.frederikskirkenparis.dk

eller afhentes på kirkekontoret i kirken.

FYLD FREDERIKSKIRKEN

søndag den 25. september kl. 11.

I 2009 lancerede en række sogne i Danmark ideen

”Fyld Danmarks kirker”. Opfordringen var ganske

simpel: ”Kom og vær med til at fylde Danmarks

kirker den søndag” jf. www.fyldkirken.dk

Den 25. september 2011 lyder opfordringer så

også udenfor Damarks grænser - nemlig her i Paris.

Tag en ven eller nabo med og fyld kirken søndag

den 25. september kl. 11.

Efter gudstjenesten serveres der hjemmebagte

kanelboller og kaffe.

HUSK JULEBASAR

SÆT X i kalenderen

Julebasaren finder sted i weekenden fredag den 25.

november til 27. november.

Julebasarmøder

Onsdag den 28. september

Onsdag den 9. november

Begge dage kl. 19.00

Efterårets kirkerådsmøder

21. september, 19. oktober, 7.december kl. 19.30.

Jazzfestival jazz.dk

Konfirmander 2011/12

En ny konfirmandsæson begynder lørdag den 17.

september med undervisning fra kl. 10-12 i Frederikskirken.

Søndag den 11. september er der velkomst

for nye konfirmander ved gudstjensten kl. 11 og man

kan nå at blive tilmeldt efter gudstjenesten, hvis ikke

det er sket inden. Husk i så fald dåbs-attesten. Program

for efteråret kan fås hos præsten.

X i Kalenderen: Konfirmationen er Pinsedag

den 27. maj 2012.

23. november kl. 21: Koppel, Humair, Andersson, Anderskov

24. November kl. 21: Løkkegaard-Wollny-Bro

25. november kl. 21: Niels Lan Doky Trio

26. november kl. 21: JazzKamikaze

27. November kl. 21: Sidsel Storm

Se også www.maisondudanemark.dk

Hilsen fra Frederikskirken . Efterår 2011

5


6

Hilsen fra Frederikskirken . Efterår 2011

2 nye ansigter

Organist

Mit navn er Johan Sigvard Jensen, jeg er 26 år gammel og er netop blevet bachelor fra Det Kgl. Danske

Musikkonservatorium. Efter sommerferien tiltræder jeg som organist ved Frederikskirken og glæder

mig enormt til at blive en del af det unikke fællesskab i Den Danske Kirke. Jeg stammer fra Haderslev i

Sønderjylland og kommer fra en familie med stor tilknytning til kirken. Således har både min kusine Lene

Schuldt Jensen og, for mange år siden, min mors første mand Finn Reiff været organister her ved kirken,

og jeg ser frem til at videreføre denne familietradition. Ved siden af arbejdet skal jeg fordybe mig i fransk

orgelmusik fra 1900-tallet, som man helt sikkert vil kunne høre smagsprøver på i løbet af året - især skal

jeg spille musik af den fantastiske komponist Maurice Duruflé. Paris er ikke mindst byernes by, når man

spiller orgel, og mine forventninger til året hvad musikalsk inspiration angår er eiffeltårnhøje! Jeg glæder

mig i øvrigt også til at skulle lede kirkens kor, hvor vi både vil synge klassiske og rytmiske sange og have

det rigtig hyggeligt imens. Vi ses!

Kirkeassistent

Jeg hedder Ida Marie og er 20 år gammel. Sommeren

2010 blev jeg student fra Rønde Gymnasium.

Det seneste år har jeg gennemgået en grund-

uddannelse i moderne dans, jazz og klassisk ballet

i Århus. Jeg glæder mig til at komme til Paris - til

et dejligt år med en masse forskellige mennesker

og udfordringer; kagebagning og til at svinge kost

og gulvklud i kirkens nye lokaler. Og når tiden er til

det; danseundervisning. Og så glæder jeg mig til at

se lidt mere til min familie og hund, som bor på 2.

sal i Frederikskirken.

Vi ses til september

Hilsen fra Ida Marie

Mange hilsener

Johan Sigvard Jensen


Come and try

La Gym Suédoise !

Over 500 classes per week

120 halls in Paris and suburbs

l Instructors with a Swedish Education

l Bas-, senior-, medel-, junior-,

familje- and intensivjympa

l Qi Gong and Core

New : We are also in Chatou, Le Pecq

and Versailles and København !

Välkomna !

Lyon, Marseille, Lille, Montpellier, Nice,

Strasbourg, Toulouse

Tél. : 01 45 00 18 22

www.gymsuedoise.com

En bank

til passionen

Nykredit hjælper dig med at tænke

langsigtet og i helheder

Hos Nykredit i Cannes får du gode råd,

både når du skal finansiere din franske

bolig, og når du vil investere til fremtiden.

Book et personligt møde med en af

Nykredits repræsentanter i Cannes og få

professionel rådgivning om både finansiering

og investering til din drømmebolig.

Læs mere på nykredit.dk/frankrig

Tilmeld dig vores nyhedsbrev på

nykredit.dk/internationalbolignyt

Nykredit Representative Office Cannes

13, Rue des Etats-Unis, F-06400 Cannes

Tlf.: 0 493 39 10 10, cannes@nykredit.dk

Nykredit, International

Kalvebod Brygge 1-3, DK-1789 København V

Hilsen fra Frederikskirken . Efterår 2011

7


Gudstjenester kl. 11.00

- hvis ikke andet er oplyst

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

4. september ingen gudstjeneste

11. september 12.s.e. trinitatis Nye konfirmander indskrives

18. september 13.s.e. trinitatis

25. september 14.s.e. trinitatis ”Fyld Frederikskirken” se invitation s. 5

2. oktober 15.s.e. trinitatis

9. oktober Børnegudstjeneste Kl. 11.00 med efterfølgende Hot Dog

16. oktober 17.s.e. trinitatis

23. oktober Ingen gudstjeneste Pga. efterårsferie

30. oktober 19.s.e. trinitatis

6. november Alle Helgensdag

13. november 21.s.e.trinitatis Efterfølgende Ekstraordinær

Generalforsamling kl. 13. NB!

20. november 22.s.e. trinitatis Nedtagning af kirke

27. november Julebasar

Kirkekaffe

Efter hver gudstjeneste er der kirkekaffe, hvis ikke

andet er nævnt.

KONCERT

Den 16. oktober kl. 13 med Frederikskirkens nye

organist Johan Sigvard Jensen.

Program kan senere ses på kirkens hjemmeside.

KIRKELIGE HANDLINGER

Viede:

Kathe Willie Hansen & Ketil Bjerregård,

Tåsinge, viet i Frederikskirken den 5. juni.

Christine Karen Delus & Nicolas Olivier Michel Certain,

St. Germain, viet i Frederikskirken den 9. juli.

Marlene & Michael Kjær Mortensen (foto),

Hatton Châtel, viet den 4. juni.

8

Hilsen fra Frederikskirken . Efterår 2011


DANSK BØRNETANDLÆGE

Dr. Jona Andersen

15, rue Freycinet

75116 Paris

Tlf. 01 47 23 01 00

FRANSK - DANSK sprogservice

l Få oversat hvad du vil l Lær fransk

(også officielle attester) l Lær dansk

Elin LASSEN

elin.lassen@laposte.net

Tlf. 01 3916 0507 / 06 7769 5065

Dansk Psykolog

Anne Hald-McLean

13, avenue Duquesne, 75007 Paris

Tlf. 01 47 23 40 27

annehald@wanadoo.fr

Skal du hjem

til Danmark?

Udlandsflytning er

en tillidssag

I 50 år har vi sat en ære i at passe

på vores kunders ejendele og tilbyde

gnidningsfrie, effektive flytninger.

Har du brug for flytning til/fra udland

et, kan vi hjælpe dig.

Vi har stor erfaring med:

• Rådgivning og planlægning

• Nedpakning og emballering

• Mærkning og inventarlister

• Sikker transport

• Udpakning og placering

• Opbevaring på lagerhotel

LUKKET

+45 44 50 70 00 • www.bjflyt.dk

Hilsen fra Frederikskirken . Efterår 2011

9


KALENDEREN september - november 2011

SEPTEMBER

Tors

Fre

Lør

Søn

Man

Tirs

Ons

Tors

Fre

Lør

Søn 11. Gudstjeneste kl. 11

Man 12. Lukket

Tirs 13. Tirsdagsaften kl. 20

Ons 14.

Tors 15. Kor kl. 20

Fre

Lør

Søn 18. Gudstjeneste kl. 11

Man 19. Lukket

Tirs

Ons 21. Kirkerådsmøde 19.30

Tors 22. Kor kl. 20

Fre

Lør

Søn 25. Gudstjeneste kl. 11

Man 26. Lukket

Tirs 27. Tirsdagsaften kl. 20

Ons 28. Basarmøde kl. 19

Tors 29. Kor kl. 20

Fre

1.

2.

3.

4. Ingen gudstjeneste

5. Lukket

6. Tirsdagsaften kl. 20

7.

8. Læsekreds kl. 15

9.

10. Aupair intro kl. 13

16.

17. Velkomst Picnic kl. 13 / Konfirmandundervisning kl. 10-13

20. Tirsdagsaften kl. 20

23.

24.

30.

10 Hilsen fra Frederikskirken . Efterår 2011

OKTOBER

Lør

Søn

Man

Tirs

Ons

Tors

Fre

Lør

Søn

Man 10. Lukket

Tirs 11. Tirsdagsaften kl. 20

Ons 12.

Tors 13. Kor kl. 20

Fre

Lør

Søn 16. Gudstjeneste kl. 11 /

Man 17. Lukket

Tirs 18. Tirsdagsaften kl. 20

Ons 19. Kirkerådsmøde kl. 19.3

Tors 20. Kor kl. 20

Fre

Lør

Søn 23. Ingen gudstjeneste

Man 24. Lukket

Tirs 25. Tirsdagsaften kl. 20

Ons 26.

Tors 27.

Fre

Lør

1. Konfirmandundervisning

2. Gudstjeneste kl. 11

3. Lukket

4. Tirsdagsaften kl. 20

5.

6. Læsekreds kl. 15 / Kor

7.

8.

9. Børnegudstjeneste kl

14.

15. Konfirmandundervisning

21.

22. Lørdagsudflugt for de u

28.

29.

Søn 30. Gudstjeneste kl. 20

Man 31. Lukket


& Lørdagskole kl. 10-13

kl. 20

. 11

0

& Lørdagsskole kl. 10-13

Koncert kl. 13 jvf. s. 8

nge

NOVEMBER

Tirs

Ons

Tors

Fre

Lør

Søn

Man

Tirs

Ons

Tors 10. Læsekreds kl. 15 / Kor kl. 20

Fre

Lør

Søn

Man 14. Lukket

Tirs

Ons 16.

Tors 17. Kor kl. 20

Fre

Lør

Søn 20. Gudstjeneste kl. 20 / Klargøring til Basar

Man 21. Forberedelse til julebasar

Tirs 22. Forberedelse til julebasar

Ons 23. Forberedelse til julebasar

Tors 24. Forberedelse til julebasar

Fre

Lør

1. Tirsdagsaften kl. 20

2.

3. Kor kl. 20

4.

5.

6. Gudstjeneste kl. 11

7. Lukket

8. Tirsdagsaften kl. 20

9. Basarmøde kl. 19

11.

12. Konfirmandundervisning & Lørdagsskole kl. 10-13

13. Gudstjeneste kl. 11 / Ekstraordinær Generalfors. kl. 13

15. Tirsdagsaften kl. 20

18.

19.

25. JULEBASAR - åbner kl. 12

26. JULEBASAR

Søn 27. JULEBASAR - ingen gudstjeneste

Man 28. Oprydning

Tirs 29. Oprydning

Ons 30. Oprydning

Kirkebladet

Kender du nogen, der gerne

vil have kirkebladet ”hilsen

fra Frederikskirken” tilsendt,

så send en mail til kirkekontoret

: kirkeadm@free.fr

Eller ring til

kirkekontoret.

Hilsen fra fra Frederikskirken . . Efterår Efterår 2011 2011

11


Nyt fra ungdomsrådgiveren

af Gabriela Anna Cieploch

Velkommen til Paris!

...eller bienvenue à Paris alle danske nyankomne unge! Paris er en fantastisk

by, som kan virke lidt skræmmende i starten, men som I vil finde jeres plads i

lidt efter lidt - for der er plads til alle i lysenes by! Giv den en chance eller flere,

selv om hjemveen kan lure under overfladen eller andre udfordringer møder

jeres vej. Husk, at I til hver en tid kan bruge mig, ungdomsrådgiveren, til både

praktisk, løst og fast eller bare når tingene bliver lidt for uoverskuelige. Om

du er au-pair, cafémedarbejder eller andet spændende, så står min kontordør

altid åben for dig! OBS: dog ikke rent fysisk i efteråret, hvor kirken er under

ombygning, så skriv en mail, ring eller snak med mig til f.eks. tirsdagsaften og aftal en kontortid!

Det er modigt at komme alene til en storby som Paris, og de fleste af jer vil sikkert opsøge et netværk –

derfor organiserer ungkontoret tirsdagsaftener hver tirsdag så I kan møde hinanden på kryds og tværs, og

derudover kommer der udflugter i efteråret og foråret, samt en intromiddag for au-pairs og en velkomstmiddag

for alle danske unge i Paris. Sidst men ikke mindst har vi Julebasaren i november, som vi håber I

alle vil være med til, så sæt allerede nu et stort kryds i kalenderen.

Husk derudover at melde dig ind i facebook-gruppen Padam Padam via vores hjemmeside, som er

gruppen for danske unge i Paris. Her vil du blive løbende opdateret omkring alle arrangementerne.

Jeg glæder mig til at møde jer alle, og ønsker jer en rigtig god start på jeres Paris eventyr!

Mange hilsner, Gabriela

12

Ungprogram

september-november 2011

Kom og mød eller gense andre danske unge i

byen, hver tirsdag klokken 20. Hvis I har nogle

ideer til tirsdagsaftener, må I endelig sige til.

Aftenerne er gratis, hvis ikke andet er oplyst!

OBS: Pga. ombygningen af Frederikskirken

foregår tirsdagsaftenerne ude i byen indtil januar

2012. Meld dig ind i facebook-gruppen Padam

Padam via www.frederikskirkenparis.dk, og hold

dig opdateret om planen for tirsdagsaftener og

andre ung-arrangementer som f.eks. udflugter

og velkomstaften: se også den foreløbige plan for

tirsdagsaftener under info.

Udflugt til Monets Have

Hilsen fra Frederikskirken . Efterår 20112011

September

6. september Første tirsdagsaften kl. 20

10. september Au-pair velkomst kl. 13

13. september Tirsdagsaften kl. 20

17. september Velkomstmiddag, picnic kl. 13

20. september Tirsdagsaften kl. 20

27. september Tirsdagsaften kl. 20

Oktober

4. oktober Tirsdagsaften kl. 20

11. oktober Tirsdagsaften kl. 20

18. oktober Tirsdagsaften kl. 20

22. oktober Lørdagsudflugt

25. oktober Tirsdagsaften kl. 20

November

1. november Tirsdagsaften kl. 20

8. november Tirsdagsaften kl. 20

15. november Forberedelse til julebasar kl. 20

25.–27. november Julebasar – brug for frivillige!


Jeg har været i Paris i snart 7,5 måned som au-pair

jeune fille (det sidste skal man sige, ellers forstår

franskmænd det ikke) og jeg bliver gladere og gladere

for Paris og det at være au-pair for hver dag der

går. I Paris opdager man hele tiden nye cafeer, butikker

og steder, og man kan altid gå et sted hen, man

aldrig har været før. Her forleden dag fandt jeg for

eksempel en cafe, hvor hvis man sidder i baren, kan

få en kop kaffe for 0,85 euro. Der skal jeg i hvert

fald hen igen, og have mere kaffe, for som au-pair

er det vigtigt at finde de billige steder!

Det er selvfølgelig ikke altid let at være i Paris og

for den sags skyld au-pair. Byen er fyldt med mennesker

og nogle gange er de mennesker ikke specielt

flinke. I metroen skubber og maser man, og hvis det

regner, skal man passe på ikke at få en paraply i

hovedet. Franskmænd kan overhovedet ikke finde

ud af at gå med paraply. Børn kan virkelig også være

irriterende og nogle gange får man bare lyst til at

skride fra det hele og tage hjem. Men siden Paris er

sådan en vidunderlig by, og der er flere gode stunder

end dårlige, kan jeg sagtens se ud over disse ting

og bare nyde at jeg er her. Man kalder den jo ikke

byernes by for ingenting. :-)

Paris har et rigtig godt natteliv og der er mange

gode diskoteker og barer, det eneste problem er, at

de ligger så langt fra hinanden. Nu kommer jeg fra

Aalborg, så det kan godt være jeg er for godt vant.

I Aalborg kan man næsten ikke ”kaste en sten uden

at ramme et værtshus”. Paris er også lidt dyrere end

En au-pair piges

bekendelser

Astrid Helledi Steensen

l Student fra Aalborg Katedralskole 2010

l 20 år

l Au-pair i Paris i skreven stund: 7,5 måned

l Bor: Colombes, en forstad til Paris, 12 min. i tog

Danmark, men tilgængelig!

Grunden til, at jeg valgte Paris, er at jeg siden

folkeskolen har jeg haft en forkærlighed for det franske

sprog. Vi kunne vælge mellem tysk og fransk og

da jeg hørte læreren snakke fransk, var jeg solgt.

Det var dog først i starten af 1.g,. jeg tog beslutningen

om at jeg skulle et år til Frankrig, for jeg fandt

ud af hvor svært fransk er at lære, når man sidder

i et dansk klasselokale. Og da jeg syntes det var

spild at bruge tre år på et sprog, man alligevel ikke

kan. Så jeg valgte at tage til Paris. Da valget var taget

begyndte min interesse for Frankrig generelt at

stige. Den franske kultur er fascinerende og franskmænd

og kvinder ville jeg gerne lære at kende. Det

blev som au-pair, fordi det var nemt, og man er helt

inde på livet af en fransk familie og man har altid et

sikkerhedsnet, hvis uheldet skulle være ude. Det var

en rigtig god beslutning, eftersom mit au pair job

ikke involverer særlig meget arbejde, og familien jeg

bor ved er rigtig søde.

Nu er mit år i Paris ved at være slut, og dette år

har præget mig meget. For det første er jeg blevet

så god til fransk, at jeg kan føre en samtale med en

franskmand, og jeg har da også fået at vide, at jeg

taler frank i søvne. For det andet har jeg oplevet en

anden kultur, som har åbnet mine øjne op for at der

er andre måder at gøre tingene på. For det tredje og

sidste har jeg oplevet at bo i en storby, hvor byen

hele tiden er i gang, og jeg elsker det! Jeg kan aldrig

gå tilbage til at bo i en lille by, hvor alting sover.

Hilsen fra Frederikskirken . Efterår 2011 13


RELIABLE

WORLDWIDE

3 gode grunde til at

du skal ringe til os

når du skal flytte

+45 70 10 44 00

www.mobel.dk

European Relocation Association

- Vi har ofte flyttebiler i Paris

Som Danmarks største flytteforretning

har vi mange biler kørende i Europa

- Vi giver dig en tryg flytteoplevelse

100 års erfaring sikrer at du og din familie kommer

trygt hjem eller videre til et nyt land

- Vi tilbyder konkurrencedygtige priser

Uden uforudsete overraskelser eller

ekstra udgifter for dig

FAIM Quality Certified international Mover

Standard 110bx157h_sort+magenta.indd 1 29-04-2010 09:47:12

POLITIKENWEEKLY

14

Hilsen fra Frederikskirken . Efterår 2011

Leveret hver uge

Med Politiken Weekly får du også

Politiken som e-avis på politiken.dk

og adgang til alle de mange gode

tilbud i Politiken Plus.

Bestil abonnement på tlf.:

+45 70 15 95 15 eller på

www.politikenweekly.dk

POLITIKENWEEKLY


Fra kunst til Vorherre

– på Fanø og i Paris

– fra Johnny Madsen til Chagal

Fornylig fyldte den danske sanger og kunstmaler

Johnny Madsen 60 år. Han bor med ryggen mod land

og udsigt til den fjerne linje, hvor havet møder himlen

– på Fanø. Han ekspressionistiske sangtekster

har været hans kendetegn. Nu kommer tankerne

også til udtryk med pensel på lærred. Han udtrykte

følgende i forbindelse med sin fødselsdag: ”Kunsten

kan formulere det, som man ikke kan sige med almindelige

ord. Det er noget af det, der gør kunst til

kunst. Det er det, der fylder rummet mellem virkeligheden

og Vorherre”.

Og som han videre formulere sig ” Jeg ved jo

ikke hvordan den religiøse verden ser ud, men jeg

synes jeg kan se en sammenhæng mellem kunst

og religion. Når du møder et godt stykke musik så

kommer du et andet sted hen og jeg tror, at det

sted er det rum mellem mennesker og Vorherre”.

At komme et andet sted hen – det udtryk

kunne man også bruge om den udstilling, der har

været her i Paris om ”Chagal og Biblen” på det

jødiske museum. En anden måde at udtykke det religiøse

rum på, end så mange andre kunstnere, idet

Chagal (1887-1985) maler os med ind i den gammeltestamentlige

bibelhistorie i de mest farverige

og mest fantasirige billeder. For ham indeholder biblen

en fortolkningsnøgle til forståelse af nutiden. Og

som sådan maler han de gammeltestamentlige

fortællinger ind i en samtidstolkning af jødernes

historie.

Kunstens formål er at den skal røre os. Hvad

der så rører os hver især er naturligvis forskelligt og

vores smag for kunst er forskellig. Som det er med

den gode litteratur eller de gode film. Vi røres og

bevæges af det, som finder klangbund i vort eget

liv; i de erindringer og erfaringer vi selv har. I den

glæde og sorg vi har oplevet i løbet af vort liv. Vi ser

og vi spejler og vi fyldes af foragt eller fascination

over det vi ser og hører. Vi har så ofte hørt sloganet

”Du er hvad du spiser”. Vi kunne også sige. ”Du

bliver hvad du hører og ser og læser. Vi påvirkes

og røres.. At vi spejler vor liv er sikkert. Kunsten

beskriver på mange sprog både den verden vi umiddelbart

forstår, og det som vi ikke kan komme

til rette med i vort menneskeliv. Kunstens mange

sprog er en udfordring. ”Kunsten kan formulere

det, som man ikke kan sige med almindelige ord",

sagde fødselaren og deri han han vel ret. Der er

meget der ikke kan siges med vore ord uden at de

bliver tomme.

Ofte låner vi sprog til at forstå os selv. Som

kristne låner vi ord fra biblen, fra de bibelske

fortællinger om menneskelivet til at forstå livet i

dag. Bibelens fortællinger er et konstant favntag

mellem lyset og mørket og det er med til at give

dem deres relevans til inspiration og oplysning, til

tro og håb. Eller som anden kunst kan være en

øjenåbner til en tolkning af livet – også en religiøs.

Marianne Gyldenkærne

Hilsen fra Frederikskirken . Efterår 2011

15


Så vidt så godt…

om ombygningen

Ombygning af Frederikskirken går nu ind i sin sidste periode. Siden 1. marts

har kirken været på den anden ende. Kælderen er blevet endevendt og udgravet

til et mødelokale m.m og der arbejdes på at gøre køkkenet, indgange,

toiletter m.m færdige inden årets Julebasar.

Der er kommet handicapvenlige indgangsmuligheder, så man kan komme

ind i Frederikskirken både til kirke og til andre arrangementer uden problemer

også med en kørestol.

Vi åbner til julebasaren, og fra årsskiftet 2012 håber vi på normale tilstande

og nye arrangementer i nye lokaler.

Følg med i kirkebladet og på kirkens hjemmeside.

Psykologisk rådgivning ved socialpsykolog

Eva Schrøder

aut. cand. psych.

godkendt af det franske undervisningsministerium

06 32 23 02 01 (kl. 18-20)

16 Hilsen fra Frederikskirken . Efterår 2011

SlDEN

SlDST l

FREDERlKS

KlRKEN

...

Dansktalende psykolog-psykoterapeut

lNGRlD TOLEDANO

2, rue St Christophe,

78100 St Germain en Laye

Tlf. 06 22 53 54 77


Svensk tandlæge i Paris

Dr Golsara MEHRYAR

Uddannet på Karolinska Institutet i Stockholm

Børne- og voksentandlæge

Taler svensk, engelsk og fransk

14, rue Christophe Colomb, 75008 Paris

01.47.20.73.25 / 06.62.88.49.06

BRUG FOR AT

ANNONCERE

I KIRKEBLADET ?

Annoncer:

1/1-side 300,00 €

1/2-side 175,00 €

1/4-side 85,00 €

1/8-side 50,00 €

Indstik:

A5 300,00 €

A4 375,00 €

Henvendelse:

Lotte Nør Larsen

kirkeadm@free.fr

01 42 89 66 46

Dansk psykoanalytiker

og psykolog

Lis Haugaard

83, rue Saint Honoré, 75001 Paris

Tlf. 01 40 26 31 56

Hilsen fra Frederikskirken . Efterår 2011

17


NB! Alle kirkens faste aktiviteter,

der kan læses om på disse sider, er pr. 1. januar 2011 flyttet ud

af Frederikskirken på grund af renovering.

Nærmere oplysning fås ved henvendelse til kirkekontoret.

Vuggestuen

Modtager børn i alderen 1-3 år fra kl. 9.00-15.00

hver torsdag og er et pædagogisk tilbud til danske

og dansk-franske forældre med børn i denne aldersgruppe.

Ved tilmelding kontakt lederen:

Ulla Smidt Andersen, tlf. 06 45 21 18 73

Onsdagsbørnehaven

Modtager børn i alderen 3-6 år fra kl. 9.00-16.00. Vi

skaber et afslappet dansk børnehavemiljø omkring

danske traditioner. Der tales og synges på dansk

med børnene. Tilmelding sker til lederen:

Maya Kokott, tlf. 06 03 13 46 29

Onsdagsskolen

Modtager dansktalende børn i alderen 6-13 år hver

onsdag kl. 10.00-13.00 med en pasningsordning kl.

9.00-10.00 og 13.00-16.00 og dansktalende børn

fra og med collègealderen ca. 10 lørdage i løbet af

skoleåret fra kl. 10.00-13.00. Eleverne lærer at

læse og skrive dansk.

Onsdagsskolens lærere er Lotte Nør, Nana Halch

og Asger Gyldenkærne.

Kontaktperson vedr. skolen er

Asger Gyldenkærne, tlf. 01 42 56 12 84

Lørdagsskolen

Lærer og kontaktperson vedr. skolen er:

Asger Gyldenkærne, tlf. 01 42 56 12 84

lndmeldelsesregler

Tilmelding til vuggestuen kan tidligst ske, når

barnet er født. Tilmelding til børnehaven kan

tidligst ske, når barnet er fyldt et år. Tilmelding til

skolen kan tidligst ske i september, to år før barnet

begynder i CP, altså når barnet begynder i

Moyenne Section de Maternelle. Ved optagelse

tages der hensyn til søskendeforhold, andre

sociale forhold og for skolens vedkommende til de

fornødne danskkundskaber.

+ 25 klubben

Kom og mød nye venner i + 25 klubben for yngre

fastboende og studerende danskere i Paris. Vi mødes

ca. en gang om måneden til udstillinger, koncerter,

restaurant- og teaterbesøg og udflugter, som vi på

skift arrangerer. Nærmere oplysninger fås hos:

Camilla Christiansen

E-mail: cc@camillachristiansen.dk

Eller hos Frederikskirkens ungdomsrådgiver

Gabriela Cieploch.

Biblioteket

Kirken har i læsesalen et lille bibliotek med danske

børne- og voksenbøger. Bibliotekets åbningstider: I

ungdomskontorets åbningstider. Se opslag i kirken

for evt. yderligere åbningstider. Depositum: 15 .

18 Hilsen fra Frederikskirken . Efterår 2011

“En sund sjæl i et sundt legeme”

Undervisning i moderne kropstræning i kirkens

læsesal tirsdag formiddage kl. 10.30-11.30.

Kontakt:

Anna Bodil Bjerg, tlf. 01 47 31 38 91

Koncerter

Året igennem arrangerer kirken en række koncerter

med danske musikere. I den udstrækning, det er

muligt, omtales koncerterne forud i kirkebladet.

Koncertrækken ledes af kirkens organist.

Se desuden opslag i kirken og på kirkens hjemmeside

www.dankirke.org.

Torsdagskoret

Koret begynder den 15. september kl. 20.00. Koret

øver i selve kirkerummet under ombygningen.

Korleder er Frederikskirkens nye organist Johan

Sigvard Jensen. Koret er åben for alle, der har lyst

til at synge – unge og ældre – øvede og uøvede

sanglærker.

Læsekredsen

Læsekredsen er åben for alle der har lyst til at læse

en bog og tale med andre om den. Vi mødes følgende

torsdage kl. 15.00 i præsteboligen i Frederikskirken:

l 8. september; ”Broder Jacob” af H. Stangerup.

l 6. oktober; ”Fire dage i marts” af J.C Grøndal (på

fransk: Quatre jours en mars).

l 10. november; ”Jeg forbander tidens elv” af

Per Petterson (på fransk: Maudit soit le fleuve du

temps”).

Sykredsen

Vi syr til basaren den 3. mandag i måneden om eftermiddagen

fra kl. 14 i kirkens læsesal. Naturligvis

hygger vi os samtidig med kaffe og kage. Vi giver

hinanden ideer. Vi laver alt, f.eks.: forklæder, duge,

grydelapper, broderier, patchwork, strikning, engle,

nisser og julekort. Vi har brug for mange flittige hænder,

og alle, der har lyst til håndarbejde, er velkomne

– selv dem, der tror, de har ti tommelfingre. Vi har

nogle idérige og sjove eftermiddage sammen. Vi

søger en ny leder til Håndarbejdsboden.

Kontakt venligst:

Jytte Martin, tlf. 01 60 14 80 26

Jytte Nordfjeld, tlf. 01 79 56 47 79

Søndagsfrokoster

Med mellemrum indbyder kirken til frokost søndag

efter gudstjenesten. Alle er velkomne, men vi henstiller,

at man tilmelder sig enten på opslagstavlen

eller telefonisk senest torsdagen før.

Frokosten koster 5 for børn, au pairs og studerende

- 10 for voksne. Se gudstjenestelisten for

tidspunktet.


Danmarkssalen,

La Maison du Danemark

142, Avenue des Champs-Elysées

75008 Paris

Tlf. 01 56 59 17 40

Association France-Danemark

142, avenue des Champs-Elysées

75008 Paris

For evt. medlemsskab og information kontakt

sekretær Marianne Bak Papiau, tlf. 01 40 78 12 50

(tirsdag, torsdag og fredag fra 10 til 16).

E-mail: papiau@fondationdanoise.org

Web: www.fondationdanoise.org/francedk

Dansk Samvirke

Danes Worldwide

Dansk Samvirke/Danes Worldwide er en forening

for internationale danskere. For evt. medlemsskab

og information kontakt lokal-repræsentant:

Charlotte Hickel, tlf. 01 69 28 52 65

Telefontid tirsdag og fredag kl. 10.00-12.00

E-mail: famillehickel@hotmail.com

Familiekredsen i Paris

En forening for danske forældre og familier med

tilknytning til Danmark. Vi mødes privat og til

fællesarrangementer: skovtur, familiedag, juleklip,

børnedag, temamøder m.m.

For nærmere oplysninger eller indmeldelse kontakt

venligst:

Alette Wernberg, tlf. 01 46 02 99 78,

E-mail: alette@familiekredsen.com

Marianne Felsenburg, tlf. 01 34 71 22 83,

E-mail: marianne@familiekredsen.com

www.familiekredsen.com

Cercle Franco-Danois

La Maison du Danemark

142, Avenue des Champs-Elysées

75008 Paris

E-mail: cercle-franco-danois@hotmail.com

DABGO - www.dabgo.net

Danes Abroad Business Group Online

Gratis professionelt netværk, online, for udenlandsdanskere.

Stambord 1. onsdag i måneden. Nærmere

information kontakt venligst:

Ida Palsberg Hummelmose, tlf.: 06 50 84 23 28

E-mail: ida@palsbergs.dk

Bibliothèque Nordique

6, rue Valette, 75005 Paris

Tlf. 01 44 41 97 50

Åbningstider: Man - lør: kl. 13.00 - 18.00

ADRESSER I PARIS

Når teksten er markeret med rødt, er rubrikken enten ny, eller der er foretaget ændringer i forhold til forrige nummer.

Lycée lnternational

Offentlig fransk skole, der er sammensat af en

grundskole (primaire og collège) og et gymnasium

(lycée), med 6 timers ugentlig danskundervisning

efter danske læseplaner fra 1. klasse til

studentereksamen (baccalauréat OIB). Specielle

indslusningsklasser i skolens franske afdeling for

ikke fransktalende elever. Folkeskolens afgangsprøver

i dansk (FSA). Dansk børnehaveaktivitet

hver fredag eftermiddag.

Kontakt os på : +33(0)1 34 51 86 63

Section Danoise/Den danske Afdeling,

Lycée International

Rue du Fer à Cheval, B:P: 5230

F 78175 Saint Germain-en-Laye Cedex

E-mail: danskeafd@orange.fr

Hjemmeside: www.sectiondanoise.dk

Danskundervisning for voksne

Danskundervisning i Danmarkshuset og kirken ved

Lis Overby. Undervisningen finder sted på hverdage

i aftentimerne fra 18-20 eller 20-22.

For nærmere oplysninger kontakt:

Lis Overby, tlf. 01 43 26 66 62

E-mail: lisoverby@wanadoo.fr

Dansk i gymnasiet

Danskundervisning på Lycée Lamartine,

121, rue du Faubourg Poissonière, 75009 Paris.

Nordiske sprog-, kultur- og litteraturstudier

på Sorbonne - Paris IV

Laila Flink Thullesen

E-mail: laila.flink.thullesen@gmail.com

Web: www.paris-sorbonne.fr

Blog: coursdanois.blogspot.com

Business Club Franco Danois

Secrétariat c/o M Patrice Caron

26, Boulevard Raspail, 75007 Paris

Tlf. 01 45 44 10 33

Les Petites Sirenes

Les Petites Sirenes er en folkelig kulturel kvindekreds,

der mødes hver 3. torsdag eftermiddag i

måneden. Yderligere information hos:

Lotte Bassompierre, 01 42 96 00 34

Janne Puvis de Chavanne, tlf. 01 45 90 46 57

Hanne Scheby Charalambous, tlf. 01 64 38 02 86

Hilsen fra Frederikskirken . Efterår 2011

19


Bienvenue!

Ingen tilbyder fl ere destinations i Skandinavien. Forresten betyder

”Bienvenue” velkommen på fransk – præcis som velkommen ombord

på det største, skandinaviske fl yselskab.

Altid med SAS

25 % billigere pris under 12

20 kg gratis bagage

Gratis online check-in

EuroBonus-point

København Stockholm Oslo

Helsinki Bergen Göteborg Malmö Stavanger

www.fl ysas.fr

*Fra-pris, one way, inkl. alle skatter og afgifter på www.fl ysas.fr, afhængig af tilgængelighed.

Paris – København

fra 93 ¤ *

More magazines by this user
Similar magazines