PUF- brugervejledning - Københavns Universitet

ku.dk

PUF- brugervejledning - Københavns Universitet

. Nørregade 10 Postboks 2177 1017 København K Kommunikationsafdelingen/Ledelsessekretariatet PUF- brugervejledning . . . . . . . . . . Københavns Universitets Publikations- og Forskningsdatabase


. . Publikationsregistrering på Københavns Universitet Indledning Københavns Universitets publikations- og forskningsdatabase har ændret udseende. Den ny udgave af PUF har fået en anden grafisk brugergrænseflade og forbedret funktionalitet i forhold til det tidligere tegnbaseret system. Registrering, opdatering og søgning i den nye version skulle gerne være både lettere og mere intuitivt. Vi håber, at den grafiske PUF afspejler behovet for et mere tidssvarende produkt. Yderligere information om PUF findes på statistikkontorets hjemmeside. På ADB- kontorets hjemmeside kan man følge driftsstatus for de maskiner, der er central vært for PUF systemet. Hvis der er behov, så tilbyder Statistikkontoret kurser i indtastning i PUF. Tilmelding sker ved henvendelse til en af nedenstående personer. Yderligere hjælp og vejledning kan fås ved henvendelse til: Winnie Hjorth Hansen, tlf. 22629, e-mail: whh@adm.ku.dk Svend Kragballe: tlf. 22632, e-mail: svk@adm.ku.dk PUFs hjemmeside: http://www.ku.dk/aarbog/redaktion/vejledninger.htm IT-afdelingens hjemmeside med driftsstatus: http://www.ku.dk/it/ PUMAs hjemmeside med kursusoplysninger http://www.ku.dk/puma/ Med venlig hilsen Kommunikationsafdelingen og Ledelsessekretariatet 2006 3


Indholdsfortegnelse Indledning .............................................................................................................................................3 Hvad er PUF.........................................................................................................................................5 Hvad bruges registreringerne til?..................................................................................................................5 Adgang til PUF...................................................................................................................................................5 Opkobling til PUF.............................................................................................................................................5 Start PUF...............................................................................................................................................6 Inddater en ny publikation............................................................................................................................. 7 Basisoplysninger............................................................................................................................................. 7 Forfatteroplysninger...................................................................................................................................... 9 Øvrige funktioner...............................................................................................................................10 Opdaterer en tidligere registrering .....................................................................................................................10 Slet en registrering ..................................................................................................................................................10 Vis samtlige registreringer i en tabel..................................................................................................................10 Lav et opslag på præcise værdier........................................................................................................................10 Find registreringer ved at søge med jokertegn (%).......................................................................................10 Find registreringer ved at søge med underscore (_) .....................................................................................10 Fortsat søgning................................................................................................................................10 Find antal registreringer der opfylder et bestemt søgekriterium...............................................................10 Rapporter og udskrivning .................................................................................................................11 Appendiks A .......................................................................................................................................14 Publikationsarter - beskrivelse ...................................................................................................................14 Publikationsspecifikationer - beskrivelse .................................................................................................15 Specifikations muligheder...........................................................................................................................17 Obligatoriske, lukkede og frivillige felter .................................................................................................18 Appendiks B........................................................................................................................................19 Feltbeskrivelse - PUF_FRM4 .................................................................................................................... 19 Appendiks C........................................................................................................................................23 Genvejstaster ...................................................................................................................................23 Understøttede specialtegn ...............................................................................................................24 Specielle skriftsnit i PUF .................................................................................................................25 Korrekte eksempler .........................................................................................................................26 Appendiks D Indberetningsskema Stikordsregister 4


Hvad er PUF PUF er en forkortelse for Publikations- og Forskningsregistrering. Der er kun tale om forskningsregistrering i form af publikationer. Hvad bruges registreringerne til? Årbog Oprindelig var der kun et praktisk formål med at registrere publikationer i PUF, nemlig at automatisere produktionen af Universitetets Årbog, men indberetningerne anvendes til en række andre formål. www.ku.dk Der er web-adgang til registreringerne i PUF via Københavns Universitets Informationssystem. Nye registreringer og opdateringer af tidligere publikationer bliver dynamisk opdateret på www.ku.dk. Den Danske Forskningsdatabase Oplysningerne overføres til Den Danske Forskningsdatabase(tidligere DANDOK). Forskningsdatabasen rummer forskningsreferencer fra universiteter, højere læreanstalter, sektorforskningsinstitutioner, forskningsråd og andre offentlige institutioner med forskningsaktiviteter Der er web-adgang til alle oplysninger i Forskningsdatabasen på www.forskningsdatabase.dk. Anden anvendelse Eventuelle ønsker om et output i elektronisk form til videre behandling kan imødekommes af Statistikkontoret. Der arbejdes på at gøre basen tilgængelig for rapporteringsværktøjet Discoverer, som er bedre egnet til decentral brug. Adgang til PUF Adgangen til PUF sker via Internettet. Denne model åbner mulighed for, at publikationsregistreringen kan decentraliseres yderligere, end tilfældet er i dag. Dog kræves det, at blive registreret som bruger. Der er en blanket til brugerregistrering på www.ku.dk/adb/edbsys/brugerautorisation.html I de tilfælde hvor de enkelte institutter vælger en central registrering, kan man benytte indberetningsskemaet vedlagt denne vejledning (Appendiks D). Skemaet indeholder alle de felter, der er i PUF - obligatoriske felter er markeret med grå baggrund. Opkobling til PUF PUF afvikles via webbrowseren, men inden det er muligt at koble sig på PUF databasen, skal der installeres en lille programstump på de Pc’er, som skal have adgang til PUF. Programmet (Oracle JInitiator), kan hentes på PUFs hjemmeside, sammen med installations vejledningen. Åben menupunktet Installation af grafisk- puf og følg anvisningen. Installationen er simpel og tager kun ganske få minutter. PUF systemet indgår som et delsystem under Fønix - Københavns Universitets fælles studie-administrative edb-system 5


Start PUF Efter aktivering af programmet fremkommer nedenstående skærmbillede - som er logon dialogboks til PUF via web. Du skal anvende dit normale password til PUF. Navnet på databasen er prod_ku. Figur 1. Logon dialogboks. Navnet på PUF databasen er prod_ku. Har man glemt brugernavn eller password, kan man rette henvendelse til ADB-kontorets Helpdesk på telefon 22690. Efter endt indlogning vises en menu til IT- systemerne. 6 Figur 2. Figuren viser en liste over de del systemer brugeren - der er tilkoblet - er registreret til at måtte anvende.


Inddater en ny publikation Registrering sker via skærmbilledet: Publikationsregistrering, central administration (PUF_FRM4). På grund af pladsmangel er skærmbilledet delt i to blokke. En til basisoplysninger og en til forfatteroplysninger. Indtastning af en ny publikation startes ved at trykke eller på Basisoplysninger For en nærmere beskrivelse af felterne i skærmbilledet henvises til appendiks B. Obligatoriske felter For alle publikationer er der en række oplysninger der skal registreres.: • Årbogsår • Årbogsinstitut • Aktuelt institut • Anonym ref. • Medtages i årbogen • Publikationsart (se Appendiks A) • Specifikation (se Appendiks A) • Titel • • Udgivelsesår Sidetal (eller sideantal se side 19) Lukkede felter. Et skærmbillede er betegnelsen for den formular, som vises på skærmen, og som giver mulighed for at indsætte, opdatere og lave opslag/forespørgsler på data. En blok er betegnelsen for en gruppe af sammenhængende felter i skærmbilledet. Nogle felter bliver aldrig brugt for visse publikationstyper. Og er derfor lukkede for indtastning. Frivillige oplysninger. De resterende felter er frivillige at udfylde, men det kan stærkt anbefales at benytte disse felter for at give et mere detaljeret billede af publikationen. Desuden vil det fremover blive nemmere, at udsøge publikationen fra Den Danske Forskningsdatabase, hvis alle felter er udfyldt. Appendiks A giver en oversigt over obligatoriske, frivillige, lukkede og frivillige felter ved de forskellige kombinationer af Publikationsarter og Specifikationer. 7


For at sikre datakvaliteten bør man indtaste data i nedenstående kronologiske orden (se tallene på figuren). Programmet tillader ikke at gå videre med indtastningen, hvis et af de obligatoriske felter springes over. Derfor bør hele registreringen indtastes før man retter i et allerede udfyldt felt. BLOK I Figur 3. I figuren er markeret rækkefølgen felterne skal udfyldes. De felter, der er lukkede vil blive sprunget over af systemet. F. eks. er det ikke muligt at udfylde felt nr.14 (bogtitel) for tidsskriftsartikler. Felterne, der er markeret med "A." udfyldes automatisk af PUF. Felter markeret med et A, bliver udfyldt af PUF systemet, enten når det foranstående felt udfyldes, eller når der tastes for at gemme registreringen. Værdilister – Blok I Følgende felter indeholder en værdiliste: • årbogsinstitut • publikationsart • specifikation Enkelte felter har værdilister tilknyttet. Disse benyttes til at vise eventuelle forud defineret felt værdier. Om et felt har en sådan liste tilknyttet ses ved at flytte cursoren til det ønskede felt, hvis feltet har en værdiliste fremgår det af meddelelseslinien. Listen kaldes ved tasten . Til højre ses et eksempel på en værdiliste. 8


Forfatteroplysninger Blok II kaldes frem ved enten at trykke på : , eller knappen ”Vis Forfattere”. For en nærmere beskrivelse af felterne henvises til appendiks B. Det er ikke nødvendig at indtaste data i en bestemt rækkefølge i dette skærmbillede. • Felter markeret med A bliver overført fra blok I. • Feltet markeret med AA (Lbnr,/Cpr.nr) bliver automatisk sat ind af PUF. Der kan indtastes maksimalt 99 navneregistreringer per publikation, hvilket burde række til de fleste. Figur 4. Blok II til forfatteroplysninger. Værdilister – Blok II Det muligt at søge oplysninger på følgende felter: • Cpr.nr. • Efternavn • Fornavn(e) • Institut (første felt) BLOK II Hvis man anfører cpr. numret på forfatteren vil PUF finde de tilhørende oplysninger i Stabsregistret, hvorefter Efternavn, Fornavn(e), Institut (stedkode) og Institutnavn automatisk bliver udfyldt. 9


Søg efter en publikation Skærmbilledet PUF_FRM4 benyttes både til inddatering såvel som søgning, mens skærmbillederne PUF_FRM7 og MAT_FRM104 kun anvendes til søgning. En søgning startes med at trykke . - opdaterer en tidligere registrering: • Flyt markøren til det felt, som skal ændres og indtast de nye data. • Tast for at bekræfte, at data skal registreres i databasen. - slet en registrering: • Placér markøren i et felt i recorden og tast + . • Der kan også slettes ved at gå i menubjælken og aktiverer det røde kryds, når man står i den record der skal slettes. Herefter tastes F9 for at gemme sletningen. • Tast for at bekræfte, at data skal slettes i databasen. - vis samtlige registreringer i en tabel: • Tast for at starte forespørgsel. • Tast for at udføre forespørgsel (uden at indtaste data eller kriterier). • Tast for at bladre i records. - lav et opslag på præcise værdier: • Tast for at starte forespørgsel. • Inddater de værdier, der skal søges på, i de relevante felter. • Tast for at udføre forespørgsel. • Anvend , for at bladre i records. - find registreringer ved at søge med jokertegn%: • Tast for at starte forespørgsel. • Indtast tegnet % og kriterier i de relevante felter. Tegnet % erstatter alle tegn • Tast for at udføre forespørgsel. • Tast evt. for at bladre i records. - find registreringer ved at søge med underscore (_): • Tast for at starte forespørgsel. • Indtast tegnet _ og kriterier i de relevante felter. Tegnet anvendes til at erstatte ét tegn. • Tast for at udføre forespørgsel. • Tast evt. for at bladre i records. PUF_FRM4 (Publikationsregistrering) Dette skærmbillede kan benyttes til søgning af mere specifik karakter. Idet man kan søge på alle felter. PUF_FRM7 (Publikationsopslag, forfattere) Skærmbilledet giver mulighed for at hente en oversigt over enkelte forfatters samlede produktion. MAT_FRM104 (Personsøgning via navn) Undertiden kan der være behov for at søge efter personers cpr. nummer, som ikke er eller har været ansat på Københavns Universitet eks. Ph.d- studerende. De to tegn kan med fordel kombineres. Hvis man angiver kriteriet "_%" vil man finde alle forekomster af publikationer, hvor der er indtastet et eller andet i feltet. 10


- fortsat søgning: • Tast F1, hvorved skærmen blankes, og F1 en gang til, hvorved de samme søgekriterier kommer frem igen. • Man kan nu rette, slette og tilføje søgekriterier til en ny søgning. - find antal registreringer der opfylder et bestemt søgekriterium: • Tast for at starte forespørgsel. • Indtast kriterier i de relevante felter. • Tast + for at få vist antal records i meddelelseslinien. Rapporter og udskrivning Rapporter bliver genereret som pdf. filer. Disse dokumenter kan enten udskrives eller gemmes. PUF_RAP1 Giver en oversigt over alle indtastede data for et (valgfrit) institut i et (valgfrit) år. Rapporten aktiveres ved at doubleklikke på ikonet i menuen. Når rapporten er aktiveret vil brugeren blive præsenteret for følgende. dialogboks: 11 De ønskede værdier for indberetningsår og stedkode for instituttet indtastes. Bemærk: Det er kun muligt at udskrive til skærmen. Nedenstående figur viser et udsnit af Rapport 1. Figur 5. Dialogboks til indtastning af parametre for Rapport nr. 1 Figur 6. eksempel på rapport nr. 1.


PUF_RAP5 Standardrapport til brug for institutter i forbindelse med indberetningen af publikationer. Listen indeholder en udskrift af oplysninger for en enkelt publikation. Rapporten aktiveres ved knappen ”Udskriv reg.blad” fra skærmbillerne: PUF_FRM4 og PUF_FRM7. PUF_RAP7 Rapporten giver en oversigt over de oplysninger, der medtages i Årbogen og kun disse oplysninger. Og er derfor bedst egnet til en hurtig korrekturlæsning. 12 Udsøgningen tager udgangspunkt i registrerede oplysninger om forfattere ansat på Københavns Universitet. De ønskede værdier for indberetningsår og stedkode for instituttet indtastes. Det er muligt at indtaste et interval af stedkoder. F. eks.: Institut, start: 1220 Institut, slut: 1240 Figur 7. Dialogboks til indtastning af parametre for Rapport nr. 7 Figur 8. eksempel på rapport nr. 7.


PUF_RAP13 Denne rapport giver en oversigt over en enkelt forfatters publikationer. Udskriften kan specificeres for et enkelt år eller alle år. Ønskes en udskrivning af forfatterens komplette publikationsliste skrives 0 i feltet ”Publikationsår. Udskriften aktiveres fra skærmbilledet: PUF_FRM7 (Publikationsopslag, forfattere) via knappen ”Udskriv publikationer”. Brugeren vil blive præsenteret for følgende. dialogboks: 13 De ønskede værdier for Publikationsår indtastes. Bemærk: Det er kun muligt at udskrive til skærmen. Nedenstående figur viser et udsnit af Rapport 13. Ønskes en forfatters samlede publikationsliste tastes 0 i feltet publikationsår. Figur 9. Dialogboks til indtastning af parametre for Rapport nr. 13 Figur 10. eksempel på rapport nr. 13.


APPENDIKS A • Definition af publikationsarter • Definition af publikationsspecifikationer • Specifikations muligheder • Obligatoriske, lukkede og frivillige felter Publikationsarter Publikationsarten er defineret ud fra udgivelsesformen. Udgivelsesformen kan blandt mange andre være en enkeltstående bog (monografi), der ikke indgår i en større (publikationsmæssig) sammenhæng, eller en artikel i et løbende tidsskrift (periodica). Ligeså kan forskerens rolle variere fra redaktør til forfatter, hvilket er en vigtig forskel. Publikationsarter Definition Eksempler (Monografi) Et arbejde, der kun udkommer en gang og er trykt som en selvstændig publikation/udgivelse. Der kan godt være flere forfattere om at skrive et selvstændigt værk. Bidrag til bog/samleværk Tidsskriftsartikel (Periodica) Redigerede værker Et arbejde, der indgår i en større sammenhæng, typisk hvor der skrives flere selvstændige bidrag til et større samlet værk. Der kan godt være flere forfattere om at skrive et bidrag. En bidragyder kan også være redaktør. I de tilfælde indtastes hele publikationen også som et redigeret værk. Et arbejde, der bliver publiceret i et løbende tidsskrift. Der kan godt være flere forfattere om at skrive en artikel. Tidsskriftsartikler er den hyppigste publikationsart på nat. fak., sund. fak. og samf. fak. Leksikonartikler publiceres ikke i løbende tidsskrifter og hører ikke til i denne kategori. Et arbejde, hvor personerne i navnelisten/forfatterlisten ikke har skrevet værket, men redigeret indholdet før publicering. Der kan godt være flere redaktører på et værk. Ofte har redaktørerne selv bidraget med dele af det værk de står som redaktører af, i de tilfælde registreres bidraget til bogen som sin egen post i PUF (som et bidrag til bog/samleværk). Andet Her registreres de publikationer, der ikke falder ind under en af de øvrige kategorier. 14 En debat eller lærebog En disputats Et bind i en Danmarkshistorie En artikel i et leksikon Et kapitel i et bind i en Danmarkshistorie Et kapitel i en Proceedings report/kongresberetning. En artikel i Historisk tidsskrift En kronik i Politiken En artikel i Information En artikel i Molecular Plant Pathology Redaktører af leksika Redaktører af proceeding reports Redaktører af kongresberetninger BEMÆRK: Redaktionel virksomhed på løbende tidsskrifter skal ikke registreres i PUF. Omtale af denne type arbejde skal ske i årbogens tekstafsnit. Ikke muligt at give generelle eksempler


Publikationsspecifikationer Specifikationerne er fra og med 2001 blevet obligatorisk. Det tjener til formål at give et mere detaljeret billede af publikationen. Eksempelvis er en kronik i Politiken og en artikel i Nature, principielt set, begge tidsskriftsartikler i løbende tidsskrifter, men der er en mere end almindelig gradsforskel på deres videnskabelige prestige. Derfor er det muligt at specificere "avisartikel/kronik" eller "videnskabelig artikel" for publikationsarten "tidsskriftartikel". Specifikationer Definitioner Kongresberetning: Indlæg præsenteret ved en kongres. Er typisk sammensat af flere kapitler eller artikler, der skrives af forskellige kongresdeltagere. De enkelte kapitler/artikler i en kongresberetning registreres selvstændigt som publikationsart 2. Hvis en forsker har redigeret en sådan beretning, skal det redaktionelle arbejde også registreres som en publikation (type 4). Ph.d.-afhandling: Indgår som afslutning på ph.d.-uddannelsen. Afhandling skal forsvares og godkendes af et fagkyndigt udvalg, før den kan godkendes som publikation. Ofte er et eller flere kapitler i ph.d.-afhandlingen publiceret selvstændigt. Evt. afledte publikationer registres individuelt. Doktordisputats: En disputats skal være forsvaret og konfereret i fakultetsrådet i det år den registreres. Det er ikke nok, at en disputats er afleveret til bedømmelse, antaget til forsvar, eller forsvaret. Disputatsen skal være konfereret i fakultetsrådet. Prisopgave: En præmieret besvarelse af en af et universitet, eller anden højere læreranstalt, stillet prisopgave. Prisopgaven kan godt være et speciale eller et delelement i en ph.d.-afhandling. Prisopgaver belønnes typisk med en medalje ved årsfesten. Rapport: En bestilt publikation, der opfylder et foruddefineret mål til indholdet. Registrering sker, når rapporten er godkendt af de(n), der har bestilt den. Leksikonartikel: Et indlæg i artikelform til et leksika. Det typiske eksempel er en artikel i Den Store Danske Encyklopædi, der er under udgivelse fra Gyldendal. Hvis det er et leksika i flere bind, skal det bind publikationen optræder i anføres. Avisartikel/indlæg: En artikel i et dagblad eller fagtidsskrift, der normalt ikke betragtes som videnskabeligt. Eksempler inkluderer kronikker og debatindlæg i dagspressen eller fagblade. Abstrakt: Et resume af et videnskabeligt arbejde. Abstrakts bringes typisk efter, at arbejdet er blevet antaget andetsteds. Et abstrakt skal gives i et andet forum, end hvor den publikation, der resumeres, oprindeligt blev publiceret. Video: En udgivelse, der er kommet som video/tv/film. Udgivelse på DVD-ROM eller andre tilsvarende medier kan også klassificeres som video, hvis indholdet taler for det. Audio: En udgivelse, der er kommet som bånd/cd/radio. Udgivelse på dvd eller andre tilsvarende medier kan også klassificeres som audio. Udstilling: Levering af værker til en udstilling. Anmeldelse: Anmeldelse af en anden publikation, for eksempel en boganmeldelse eller videnskabelig artikel. Preprint: Et arbejde, der ikke er færdiggjort til publicering, men hvor der er forventning om snarlig publicering af lignende resultater. Dvs. at publicering i et tidsskrift med "review" kan medføre, at andre publicerer resultaterne 15


først. Publiceringen sker typisk lokalt og grænser derfor ofte til en "Institutpublikation". Internetpublikation: En publikation, der kun er udkommet på Internettet. Bemærk, at publikationen skal opfylde Det Kongelige Biblioteks kriterier for en Internetpublikationen (herunder anmeldelsespligt) før den er optagelsesberettiget i PUF (Se http://www.pligtaflevering.dk/). Festskrift: Bidrag eller redaktion af et festskrift, der typisk udkommer i anledning af en mærkedag. Institutpublikation: En publikation, hvor kun personer med tilknytning til instituttet normalt publicerer. Indlæg i institutpublikationer er oftest uden review. Undervisningsnoter der udgives af instituttet hører ikke under denne kategori , men derimod under "kompendium i pensum". Kompendium i pensum: Andet: Benyttes hvis ingen af de øvrige publikationsspecifikationer passer. Teknisk rapport: Se rapport. Dækker over publicerede undervisningsnotater eller gennemarbejdede/redigerede noter over pensum i et specifikt fag. Udgives typisk lokalt ved instituttet uden nogen form for review. Sammenhæftede artikler, der reproduceres uden redaktionel bearbejdning, er ikke en publikation. Lærebog: Et omfattende materiale inden for et bestemt fagområde, som ikke knytter sig til et bestemt fag på en institution (modsat et lærebogskompendium). Udgives oftest ved et selvstændigt forlag. En lærebog kan, afhængig af forlag og udgiver, være under review af tredjepart. Videnskabelig Artikel: Bog: Dækker de fleste bøger, herunder videnskabelige værker i bogform, Danmarks- og Verdenshistorier, debatbøger, m.v. En bog kan, afhængig af forlag og udgiver, være under review af tredjepart. En videnskabelig artikel i internationalt tidsskrift. Videnskabelige artikler er typisk med anonym referee og er sædvanligvis ikke dansksprogede. Tidsskrift: Specificerer at publikationen er et tidsskrift, eller udgør et helt nummer i en tidsskriftserie. Bruges ikke om artikler der er publiceret i internationale tidsskrifter (her anvendes "Videnskabelig artikel"). For publikationsart 4 angiver "tidsskrift" at det er redigeret enkeltstående tidsskrift, f.eks. et temanummer. Cd-rom/DVD: Angiver at publikationen er udkommet på Cd-rom eller DVD og ikke på et trykt medium. Working paper: Et indlæg præsenteret ved en konference eller har form af det første udkast til en artikel. Dette vil efterfølgende blive indsendt til et fagligt nationalt eller internationalt tidsskrift. Lecture notes: Lecture notes eller undervisningsnoter indbefatter selvstændige værker skrevet for det enkelte fag, men som ikke nødvendigvis indgår i pensum. 16


Specifikations muligheder Der er i alt 25 forskellige specifikationer at vælge imellem. Nedenstående tabel angiver specifikationsmulighederne for de enkelte publikationsarter. Specifikations muligheder for forskellige Publikationsarter Monografi Bidrag til bog/samleværk a. Kongresberetning X X X X b. Ph.d. –afhandling X X c. Doktordisputats X X d. Prisopgave X X X e. Rapport X X X X X f. Leksikonartikel X X g. Avisartikel/indlæg X X h. Abstrakt X X i. Video X X X X j. Audio X X X X k. Udstilling X X X X l. Anmeldelse X X X m. Preprint X X X X X n. Internetpublikation X X X X X o. Festskrift X X X X p. Institutpublikation X X X X X q. Andet X X X X r. Kompendium i pensum X X X X s. Teknisk rapport X t. Lærebog X X X X u. Bog X X X X v. Videnskabelig artikel X X x. Tidsskrift X X X y. Cd-rom/DVD X X X z. Working paper X X X æ. Lecture notes X 17 Tidsskriftsartikel Redigerede værker Andet


Som tidligere nævnt så styre publikationsarten, hvilke felter som er obligatoriske, frivillige eller lukket for indtastning. O = Obligatorisk (feltet skal udfyldes for denne publikationsart) F = Frivilligt (feltet er åbent, men er ikke obligatorisk) L = Lukket (feltet er ikke åbent for indtastning for denne publikationsart) Obligatoriske, frivillige og lukkede felter Monografi Bidrag til bog/samleværk Tidsskriftsartikler Redigerede værker Årbogsår, lbnr O O O O O Årbogs institut O O O O O Aktuelt institut O O O O O Anonym ref. (J/N) O O O O O Medtages i årbog (J/N) O O O O O Publikationsart O O O O O Specifikation O O O O O Titel O O O O O Sprog F F F F F Forlag F F L F F Udgivelsessted F F F F F Udgivelsesår O O O O O Sidetal O O O O O Tidsskriftstitel L L O L L Tidsskriftsnr. L L O L L Bogtitel L O L L L Redaktør/udgiver F F L O L Bogforfatter L F L L L Emneord F F F F F Beskrivelse F F F F F ISBN F F F F F ISSN F F F F F Internet lænke F F F F F 18 Andet


APPENDIKS B Feltbeskrivelse: PUF_FRM4 - Blok I Obligatoriske felter er markeret med * . Felt Beskrivelse *Årbogsår Feltet angiver hvilket år af universitetes årbøger, publikationen bliver nævnt. * Lbnr Feltet udfyldes automatisk af PUF med et nummer, der bruges til at identificere publikationen. Løbenumrene tildeles, når publikationen bliver gemt første gang og nummeret kan ikke ændres. * Anonym referee Her er mulighed for at markere om publikationen er blevet kontrolleret af to eller flere anonyme kontrollanter. Er sat til (N)ej som udgangspunkt. * Medtages i årbog Skal publikationen omtales i årbogens publikationsliste skrives J(a), hvis ikke skrives N(ej). Feltet er som standard sat til J(a). Ved at vælge N(ej), vil publikationen kun blive tilgængelig på web-udgaven og i Den Danske Forskningsdatabase. *Årbogsinstitut Stedkoden på det institut, hvor publikationen vil blive placeret i årbogen. Tekstfeltet til højre udfyldes automatisk med instuttets navn, når feltet med den firecifrede stedkode er udfyldt. Kan man ikke huske stedkoden, kan man kalde en komplet liste over stedkoder ved . *Aktuelt institut Ved ressorændringer, vil dette felt automatisk blive udfyldt med navnet på afdelingen/institut hvorunder årbogsinstituttet tilhører. Det er ikke muligt at rette i feltet. * Publikationsart Her vælges den af de seks mulige publikationsarter, som forfatteren kan angive. Der findes en værdiliste, der kan kaldes med . Se i øvrigt Appendiks A. *Specifikation Her kan man specificere nærmere, hvilken publikationsart, der er tale om. frembringer en liste over de muligheder, der er tilgængelige for den valgte publikationsart. Bemærk. Fra og med 2001 er det obligatorisk at specificere publikationsarten. * Titel Hvis der er tale om et bidrag til et samleværk, skrives titlen på det bidrag forfatteren har skrevet, men ikke titlen på den bog bidraget indgår i. Er der tale om et redigeret værk skrives det samlede værks titel. Der må ikke udelukkende benyttes store bogstaver i titelfeltet. Sprog Her er to muligheder for registrering. Enten angives titlen på et fremmedsprog (oversat), hvis publikationen foreligger på to sprog. Ellers angives det sprog publikationen er udgivet på, hvis det ikke fremgår direkte af titlen (tysk, fransk). Eksempel 1: Hvis publikationen kun er udgivet på et sprog (f.eks. engelsk) og feltet titel er udfyldt på engelsk, vil der normalt ikke være grund til at udfylde feltet. Eksempel 2: Hvis feltet titel er udfyldt på engelsk eller dansk, men publikationens originalsprog er kinesisk skrives "Kinesisk" (uden anførselstegn) i feltet. NB: Publikationer, der er oversat direkte uden redaktionel bearbejdning eller 19


indholdsmæssige ændringer, må kun registreres en gang (på originalsproget). Undtagelser kan forekomme, men dette må forhandles lokalt med institutbestyreren. Forlag Feltet bruges til at angive udgiveren af publikationen. Denne oplysning skal/kan ikke registreres for tidsskrifter, og er frivillig for alle andre publikationer end leksikonartikler. Imidlertid bør alle publikationer, der har forlagsoplysninger, inkludere disse oplysninger. Udgivelsessted Feltet benyttes til at angive stedet, hvor publikationen er udkommet. Typisk den by forlaget eller forfatteren har til huse. * Udgivelsesår Her angives det år, publikationen er udkommet. Bemærk: Det er muligt at registrere (glemte) publikationer fra tidligere år, blot det korrekte udgivelsesår angives. Sådanne publikationer kan medtages i næste udgave af årbogen, hvis dette ønskes. * Sidetal Feltet benyttes til den obligatoriske angivelse af sidetal. Sidetallet er nødvendigt i forbindelse med litteratursøgning i løbende tidsskrifter (periodica) og samleværker, og er en nyttig oplysning i forbindelse med de øvrige publikationsarter. Der er en række ting, der skal tages hensyn til: Der må ikke anføres sidebetegnelser som "s.", "p", "pp" eller lignende. PUF indsætter automatisk et ’’s’’., når der genereres filer til www eller årbogen. PUF indsætter selv et "s." foran talangivelsen i publikationsarterne 2 og 3. Ligeledes sætter PUF et "s." efter sidetalsangivelsen for de øvrige publikationer. Hvis der er tale om publiations type 2 eller 3 (Bidrag til bog/samleværk eller Tidsskriftsartikel) opfattes feltets indhold som et interval (fra side xxx til side yyy). Derfor skal der skrives f.eks. 456-460 (inklusive bindestreg) eller 48 (hvis artiklen/bidraget ikke breder sig over flere sider). Hvis der er tale om andre publikationstyper 1, 4, eller 7 (selvstændigt værk, redigeret værk eller andet) opfattes tallet som et totalt sideantal, altså publikationens totale sideantal (451 sider). Derfor giver det ingen mening at skrive 1-451 (sider), da dette er underforstået, at publikationen starter på side 1 (og slutter på side 451). Derfor skrives kun slutsidens nr. Tidsskriftstitel Feltet er obligatorisk for publikationsart 3 (tidsskriftsartikler). Her angives titlen på det løbende tidsskrift (periodica), der indeholder publikationen. Titlen på tidskriftet kan skrives helt ud, eller kan være den officielle forkortelse tidsskriftet selv bruger. Tidskrifters nummer angives ikke i dette felt. Tidsskriftsnr Feltet er obligatorisk for publikationsart 3 (tidsskriftsartikel). Her angives nummeret på den løbende artikel (periodica), der indeholder publikationen. Her kan f.eks. angives:Vol 23, 2, 44 th Issue, nr 26. Bogtitel Feltet bruges i forbindelse med publikationsart 2 (bidrag til bog/samleværk), hvor feltet er obligatorisk. Feltet bruges til at angive titlen på den bog/det samleværk, der er bidraget til. Titlen på bidraget skrives i titelfeltet. Redak/udgiv. Feltet bruges på to måder afhængig af publiktionstypen. Feltet er frivilligt for publikationsart 1 og 2 (Selvstændigt værk og Bidrag til bog/samleværk), lukket for publikationsart 3 og 7 (Tidsskriftsartikel og Andet) og obligatorisk for publikationsart 4 (redigerede værker). 20


Det der står i feltet håndteres forskelligt afhængig af publikationsarten, det sker som følger: Publikationsart 1 og 2: Her bruges feltet til at skrive en navneliste. Det vil sige, til at skrive navnene på de(n) person(er), der har redigeret enten det selvstændige værk eller samleværket. Ofte er det redaktøren, der står "på ryggen" af sådanne værker og oplysningen er derfor ofte kritisk i forbindelse med litteratursøgning. Vi anbefaler at man skriver navnene som de optræder på publikationen. Man må gerne skrive (eds.), (publish.) og lignende efter navnene for at tydeliggøre deres roller. Publikationsart 4: Her bruges feltet (der er obligatorisk) til at angive at de personer, der står i navnelisten/forfatterlisten for den pågældende publikation, at de ikke er forfattere men derimod redaktører. Det er vigtigt at skelne mellem de to roller, og derfor er det vigtigt, at det klart fremgår, at "forfatterne" er redaktører, når der registreres en publikationsart 4. Rent praktisk gøres det ved at skrive (ed.), (eds.), (red), (redaktør), eller lignende i feltet (inklusive parenteser og punktummer). Feltet bliver sat ind efter det sidste navn i navnelisten. Præcis hvad der skal skrives afhænger af, om publikationen er skrevet på dansk, engelsk eller et tredje sprog, samt om der er en eller flere redaktører i navnelisten/forfatterlisten. I tvivlstilfælde bør publikationens forfatter spørges. Bogforfatter Anvendes kun ved publikationsart 2 (bidrag til bog/samleværk) og er her frivillig. Feltet benyttes i to situationer: • Hvis en forsker har skrevet et bidrag til en bog, hvor forskeren ikke figurerer som forfatter og hvor publiktionen er registreret med en forfatter (og ikke en redaktør). • Det andet tilfælde er, når feltet Redaktør/udgiver benyttes til at angive udgiverens navn. Feltet bogforfatter vil så kunne anvendes, hvis registreringen "kræver" yderligere navne. Emneord Her er plads til registrering af 200 tegn/anslag. Ordene, der registreres, bruges i Den Danske Forskningsdatabase som søgekriterium. Ordene skal være kommaseparerede. Beskrivelse Her er plads til at skrive oplysninger, der ikke kan registreres i de øvrige felter. ISBN Her indtastes International Standard Book Number. ISSN Her indtastes International Standard Serial Number. Internet lænke Feltet kan benyttes til indtastning af en URL (internetadresse), for online udgaven af publikationen eller hvor yderligere oplysninger kan hentes. Oprettet Feltet udfyldes automatisk med brugerinitialerne på den person, hvis brugerkonto blev anvendt til den oprindelige registrering. Rettet Feltet udfyldes automatisk med brugerinitialerne på den person, hvis brugerkonto sidst blev anvendt til at ændre oplysningerne. 21


Feltbeskrivelse PUF_FRM4 - Blok II Felt Beskrivelse Lbnr./Cpr nr. Lbnr. (løbenummer) bliver sat ind af PUF, mens Cpr. nummeret (højre felt) skal angives, hvis forfatteren arbejder på KU, når publikationen indtastes. Cpr. nummeret kan angives, hvis personen har arbejdet på KU tidligere, men det vil resultere i delvist forkert registrering, da pesonen vil stå registreret som om, han/hun stadig er tilknyttet sit sidste arbejdssted på KU. Hvis der er tale om en udenlænding (dvs uden cpr. nummer) vil man fra Matriklens side tildele personen et "falsk" personnummer, for at kunne "klemme" vedkommende ned i vores ADB systemer. Derfor bør alle ansatte have et cpr. nr. Optræder en person uden cpr. nummer, skal man henvende sig i Kvikservice på lokal 22747. Vi bruger ikke cpr. nr. på personer der ikke er/har været ansat på KU. Hvis man skriver et cpr. nr., vil PUF kigge ned i KUs stabsregister og finde de tilsvarende oplysninger, hvorefter efternavn, fornavn(e), institut (stedkode) og institutnavn alle bliver udfyldt per automatik. Efternavn Her skrives personens fulde efternavn. Hvis personen har en titel som "de", "von" eller "van", f.eks Eigil de Neergaard, skal "de" skrives forrest i efternavnsfeltet. Fornavn(e) Her skrives alle personens fornavne, med stor begyndelsesbogstav og som udgangspunkt skal alle navne skrives helt ud. Altså ingen forkortelser, hvis det på nogen måde kan undgås. PUF forkorter selv navnene i listen og efterstiller punktum i de genererede publikationslister. Institut (Venstre felt). Her anføres den stedkode, personen er tilknyttet, hvis personen er ansat på KU. Er personen ikke ansat på KU lades feltet blankt. Feltet udfyldes automatisk ved indtastning af cpr. nr. (Højre felt). Feltet udfyldes automatisk, hvis der skrives en stedkode i venstre felt. Hvis der ikke er angivet en stedkode (dvs., at der er tale om en ekstern forfatter), kan man selv tilføje oplysninger om personens tilknytning til et andet universitet. Man bør dog kun gøre dette, såfremt man omhyggeligt har kontrolleret, at samme person ikke allerede er registreret med tilsvarende oplysninger. Hvordan dette gøres, se i afsnittet om søgning. 22


APPENDIKS C Shift + Shift + • Genvejstaster • Alle understøttede specialtegn • Hyppigt stillede spørgsmål (og svar) Derudover indeholder afsnittet en række (korrekte) eksempler fra PUF, som kan give inspiration, hvis en opgave skal fortolkes. Der er et eksempel for hver publikationsart. Eksemplerne kan slås op i PUF, og de inkluderer eksempler på, hvordan resultatet vil blive i Årbogen. Genvejstaster F1 F2 F3 F4 F5 F6 F9 F10 Start Søgning Udfør søgning Næste blok Afbryd Ny post Dupliker felt F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 Tæl Poster Enter Enter numeris k Næste felt/ Næste felt Forrige blok Tab Pil højre Næste felt Forrig e felt Næste tegn Rul til højre Blank skærm Pil venstr e Forrige tegn Rul til venstre Slet række Blank felt Blank post Pil ned Pil op Page Down Næste post Rul ned Forrige post Rul op 23 Næste blok Udskriv skærm Page Up Forrige blok Gem/udfør Opfrisk skærm Vis Værdiliste Ctrl+p Ctrl+c Ctrl+v Ctrl+k Udskri v Kopier Sæt ind Vis taster


Understøttede specialtegn ECMA - 94 Latin tegnsættet kan bruges ved inddateringer i PUF. Overalt hvor der er overlap mellem dette skema og skemaerne på de følgende sider er det frivilligt om man ønsker at benytte den ene eller den anden metode til at angive tegnet. 0 0 Skemaet nedenfor viser, nogle af de tegn, der kan benyttes i PUF. Når et af disse tegn skal bruges, holdes ALT tasten til venstre for mellemrumstasten nede, medens du på det numeriske tastatur taster det tegn, der skal bruges. Når ALT tasten slippes, kommer tegnet på skærmen. Flere af tegnene kan også skrives ved at bruge koderne angivet på de næste sider. Det er valgfrit hvilken metode man vil benytte. HUSK ALT tasten først derefter det angivne tal 044 , 060 < 076 L 092 \ 0108 l 0124 | 0172 ¬ 0188 ¼ 0204 Ì 0220 Ü 0236 ì 0252 ü 045 - 061 = 077 M 093 ] 0109 m 0125 } 0173 ­ 0189 ½ 0205 Í 0221 Ý 0237 í 0253 ý 046 . 062 > 078 N 094 ^ 0110 n 0126 ~ 0174 ® 0190 ¾ 0206 Î 0222 Þ 0238 î 0254 þ 047 / 063 ? 079 O 095 _ 0111 o 0127 0175 ¯ 0191 ¿ 0207 Ï 0223 ß 0239 ï 0255 ÿ 032 048 0 064 @ 080 P 096 ` 0112 p 0160 0176 ° 0192 À 0208 Ð 0224 à 0240 ð 033 ! 049 1 065 A 081 Q 097 a 0113 q 0161 ¡ 0177 ± 0193 Á 0209 Ñ 0225 á 0241 ñ 034 " 050 2 066 B 082 R 098 b 0114 r 0162 ¢ 0178 ² 0194 Â 0210 Ò 0226 â 0242 ò 035 # 051 3 067 C 083 S 099 c 0115 s 0163 £ 0179 ³ 0195 Ã 0211 Ó 0227 ã 0243 ó 036 $ 052 4 068 D 084 T 0100 d 0116 t 0164 ¤ 0180 ´ 0196 Ä 0212 Ô 0228 ä 0244 ô 24 037 % 053 5 069 E 085 U 0101 e 0117 u 0165 ¥ 0181 µ 0197 Å 0213 Õ 0229 å 0245 õ 038 & 054 6 070 F 086 V 0102 f 0118 v 0166 ¦ 0182 0198 Æ 0214 Ö 0230 æ 0246 ö 039 ' 055 7 071 G 087 W 0103 g 0119 w 0167 § 0183 · 0199 Ç 0215 × 0231 ç 0247 ÷ 040 ( 056 8 072 H 088 X 0104 h 0120 x 0168 ¨ 0184 ¸ 0200 È 0216 Ø 0232 è 0248 ø 041 ) 057 9 073 I 089 Y 0105 i 0121 y 0169 © 0185 ¹ 0201 É 0217 Ù 0233 é 0249 ù 042 * 058 : 074 J 090 Z 0106 j 0122 z 0170 ª 0186 º 0202 Ê 0218 Ú 0234 ê 0250 ú 043 + 059 ; 075 K 091 [ 0107 k 0123 { 0171 « 0187 » 0203 Ë 0219 Û 0235 ë 0251 û


Specielle skriftsnit i PUF Nedenstående specialtegn kan alle anvendes i PUF og i Årbogen. Bemærk at enkelte tegn er medtaget for fuldstændighedens skyld, men skal ikke benyttes. Det drejer sig om tegn som ; : " # =- (semikolon, kolon, dobbelt anførselstegn/citationstegn/gåseøjne og hash/havelåge…..) med flere. Disse tegn - der kan findes på tastaturet - skal (naturligvis) ikke skrives med specielle tegnkoder. Eksempel Skal der stå: β-galactose i teksten eller i PUF. Skrives: "β-glactose" (uden citationstegnene) i teksten eller PUF. Eksempel Skal der stå: Solvent effect on the O2(a 1 δg) → O2(x 2 εg -) - radiative transmission: Comments about charge-transfer interactions. Skrives: Solvent effect on the O2(a1;εg)↓ O2(⒈εg-)- radiative transmission: Comments about charge-transfer interactions.´ Koderne og forklares på næste side. Symboler, matematiske symboler, og græske bogstaver ƒ ƒ Græske tegn Α Α Β Β Γ Γ Δ Δ Ε Ε Ζ Ζ Η Η Θ Θ Ι Ι Κ Κ Λ Λ Μ Μ Ν Ν Ξ Ξ Ο Ο Π Π Ρ Ρ Σ Σ Τ Τ Υ Υ Φ Φ Χ Χ Ψ Ψ Ω Ω α α β β γ γ δ δ ε ε ζ ζ η η θ θ ι ι κ κ λ λ μ μ ν ν ξ ξ ο ο π π ρ ρ ς ς σ σ τ τ υ υ φ Punkttegn ϕ χ χ ψ ψ ω ω ϑ ϑ ϒ ϖ Π • • … … ′ ′ ″ ″ ‾ ⎯ ⁄ ⁄ Bogstavlignende symboler ℘ Pile ℘ ℑ ℑ ℜ ℜ ™ ℵ ℵ ← ← ↑ ↑ → → ↓ ↓ ↔ ⇑ ⇑ ⇒ ⇒ ⇓ ⇓ ⇔ ⇔ Matematiske operatorer ↔ ↵ ↵ ⇐ ⇐ ∀ ∀ ∂ ∂ ∃ ∃ ∅ ∅ ∇ ∇ ∈ ∈ ∉ ∉ ∋ ∏ ∏ ∑ ∑ − − ∗ * √ √ ∝ ∝ ∞ ∞ ∠ ∠ ∧ ∧ ∨ ∨ ∩ ∩ ∪ ∪ ∫ ∫ ∴ ∴ ∼ ~ ≅ ≅ ≈ ≈ ≠ ≠ ≡ ≡ ≤ ≤ ≥ ≥ ⊂ ⊂ ⊃ ⊃ ⊄ ⊄ ⊆ ⊆ ⊇ ⊇ ⊕ ⊗ ⊗ ⊥ ⊥ ⋅ • ⊕ 25


Diverse tekniske tegn ⌈ ⎡ ⌉ ⎤ ⌊ ⎣ ⌋ ⎦ 〈 〈 〉 〉 Geometriske former ◊ ◊ Diverse symboler ♠ ♠ ♣ ♣ ♥ ♥ ♦ ♦ C0 kontroltegn og Latin grundtegn " " & & < < > > Latin Udviddet-A Œ Œ œ œ Š Š š š Ÿ Ÿ Tegn der påvirker mellemrum ˆ ˆ ˜ ˜ Tegnsætning – – — — ‘ ‘ ’ ’ ‚ ‚ “ “ ” ” „ „ † † ‡ ‡ ‰ ‰ ‹ ‹ › › € € BEMÆRK: Denne konvention anvendes overalt i Årbogen. I tekstbidragene skal eventuelle specialtegn også angives med ovenstående metode. Kursiveret, hævet og sænket skrift Ved hævet og sænket skrift skrives følgende: F.eks. m 2. Dette bliver til m 2 . Analogt vil m 2 bliver til m2. Kursiv må kun bruges ved latinske betegnelser. For at få tegnene kursiveret skrives følgende: in vivo , der vil give in vivo. kursiveret. Ved brug af < > og er det tegnet "/", tegnet over syvtallet, der skal bruges. Tegnene bliver rettet til det rigtige tegn når udtrækket fra PUF-databasen bliver sendt til trykkeriet. Ved overførslen til Den Danske Forskningdatabase, hvor tegnet også rettes til det rigtige tegn. BEMÆRK: Denne konvention anvendes kun i PUF. I tekstbidragene skrives hævet og sænket skrift samt kursiv tekst helt normalt for den tekstbehandler der anvendes. Korrekte eksempler Følgende publikationer er alle korrekt indtastede Publikationsart 1 1998-4451-083 Resultatet som det ser ud i årbogen: Gabrielsen T.S.: Grønne daghøjskoler og folkeoplysning. 101 s. Foreningen af daghøjskoler, København 1998. Som et kuriosum kan nævnes at dette er den eneste publikation af type 1, hvor feltet redaktør/udgiver også er brugt, der er korrekt udfyldt i hele 1998. 26


Publikationsart 2 1998-2411-006 Resultatet som det ser ud i årbogen: Schwartz J.M.: Visions of Diaspora in Contemprary Social Science. i: Jewish Studies in a New Europe. U.Haxen, H. Trautner-Kromann, s. 757-769, K.L. Goldschmidt-Salamon, C.A. Reitzel, Copenhagen 1998. Her kunne man have tilføjet et "(Publisher)" eller et "(editor)" efter K.L. Goldschmidt-Salamon i feltet "Redaktør/udgiver" for at tydeliggøre hans rolle. Publikationsart 3 1998-5100-006 Resultatet som det ser ud i årbogen: Pisinger D.: A Fast Algorithm for Strongly Correlated Knapsack Problems. Discrete Applied Mathematics Vol.89, s. 197-212, 1998. Publikationsart 4 1998-5150-028 Resultatet som det ser ud i årbogen: Elverhøi A., Dowdeswell J., Funder S., Mangerud J., Stein R. (eds.): Glacial and oceanic history of the polar North Atlantic margins. Quanternary Science Reviews 17, 302 s. 1998. Publikationsart 7 1998-2211-133 Resultatet som det ser ud i årbogen: Martin S., Scott J.T.: Financing and Leveraging Public/Private Partnerships. 1998, 81 s. 27


APPENDIKS D År Stedkode løbenr. (Årbog) (Tildeles af PUF (j/n)) Forfatter(e) og deres CPR-nr., hvis de er/har været ansat på KU: Titel på publikationen: Sprog (Enten Publikationens titel på et fremmedsprog eller det sprog publikationen er udgivet på): Forlag: Cpr nummer 1. Monografi 2. Bidrag til Bog/Samleværk 3. Tidsskriftsartikel 4. Redigeret værk 7. Andet Anonym referee (J/N) a Kongresberetning b Ph.d. afhandling c Doktordisputats d Prisopgave e Rapport f Leksikonartikel g Aviskronik/indlæg Udgivelsessted: h Abstract Udgivelsesår: i Video Sidetal (Fra-til eller totalt sideantal): j Audio k Udstilling Tidsskriftstitel: l Anmeldelse m Preprint n Internetpublikation o Festskrift p Institutpublikation Tidsskriftsnr: q Andet Titel på bog eller samleværk, hvori bidraget er indgået: r kompendium i pensum s teknisk rapport t lærebog u bog v videnskabelig artikel x tidsskrift y CD-ROM z Working paper Æ Lecture notes Redaktør/udgiver: (kun ved bidrag til bog/samleværk, leksikon el. lign.): Bogforfatter: (kun ved bidrag til bog eller samleværk): Emneord (adskilt med komma): ISBN: ISSN: Internet lænke:


Forfatter(e): Alle forfatternavne skal bestå af et efternavn og mindst en fornavn. Hvis forfatteren er eller har været ansat på KU, skal vedkommendes CPR nummer indtastes (så dukker de øvrige oplysninger op af sig selv). Der skal være mindst en forfatter på listen, der er tilknyttet den stedkode der indberetter publikationen. Titel på publikationen: Publikationens titel. Dette felt anvendes til at skrive publikationens titel på det sprog publikationen er udgivet på. Sprog: ENTEN titel på et fremmedsprog (oversat), hvis publikationen foreligger på to sprog. ELLER angivelse af et eller flere sprog som publikationen er oversat til (tysk, fransk). Hvis publikationen kun er udgivet på et sprog skal feltet ikke udfyldes (selv om sproget ikke er dansk). Oversatte publikationer registres normalt kun en gang (på originalsproget). Publikationsart: Her skal specificeres hvilken hovedkategori publikationen falder ind under (sæt kryds) . Kategoriseringen sker primært efter den sammenhæng publikationen indgår i. Publikationsspecifikation: Her kan publikationen karakteriseres nærmere efter medium, indhold eller forfatterens rolle. Anonym ref.: Her angives om publikationen har været igennem en anonym referee før dens antagelse til publicering. Ph. d. afhandlinger og doktordisputatser er ikke igennem anonym referee selvom begge publikationsarter evalueres. Forlag: Forlaget der har udgivet publikationen. Medtages i årbogen for publikationsart 1,2,4 og 7 Udgivelsessted: Stedet for udgivelse. Medtages i årbogen for publikationsart 1,2,4 og 7 Udgivelsesår: Året hvor publikationen er udkommet, bør være det samme som året der angives under identifikation. Medtages i årbogen for publikationsart 1,2,4 og 7 Sidetal: ENTEN et interval af sider, f.eks. "1234-1239" inklusive bindestregen (publikationsart 2 og 3) ELLER et sideantal f.eks. 314 (alle andre publikationsarter). BEMÆRK: Der må ikke skrives "side" "s." "p." foran eller efter tallet. PUF tilføjer automatisk et "s." foran (publikationsart 2 og 3) og et "s." efter de øvrige publikationsarter. Tidsskriftstitel: Titlen på det tidsskrift hvor i publikationen er publiceret. Medtages i årbogen for pub.art 3 Tidsskriftsnr: Angivelse af nummeret på det løbende tidsskrift publikationen er udgivet i. Medtages i årbogen for pub.art 3. Titel på bog eller samleværk, hvori bidraget er indgået: Medtages i årbogen for publikationsart 2, 4 og 7. Redaktør/udgiver: Hvis der skal tilføjet et (eds) red. Eller lignende bag navnelisten skal anmelderen af publikationen selv skrive dette i feltet. PUF systemet kan ikke sondre mellem danske og udenlandske tekster og kan derfor ikke selv sætte en betegnelse ind. Medtages i årbogen for publikationsart 2, 4 og 7. Bogforfatter: (kun ved bidrag til bog eller samleværk): Medtages i årbogen for publikationsart 2 eller 4. Bruges i de sjældne tilfælde, hvor personen der er forfatter på et værk ikke har skrevet hele bogen selv, og hvor et bidrag til bogen fra tredjepart ikke tydeligt fremgår af bogens kolofon, ryg eller på anden vis. Emneord (adskilt med komma): Emneordene vil senere blive anvendt til indeksering. ISBN: Separat felt til ISBN (International Standard Book Number) bruges til publikationstype 1, 4 og 7 ISSN: Separat felt til ISSN (International Standard Serial Number) bruges til publikationstype 2, 3 og 7 Internet lænke: Felt til URL til online udgave. Obligatoriske felter Pub. Type Pub. Spec Titel Udg. sted Udg. år Sidetal Tidsskr. titel 3 Tidssk nr. Titel på bog Red/udg. Monografi [ [ [ [ [ [ Bidrag Bog/samleværk [ [ [ [ [ [ [ Tidskriftsartikel [ [ [ [ [ [ [ [ Redigerede værker [ [ [ [ [ [ [ Andet [ [ [ [ [ [ Forf. cpr.nr .


Stikordsregister Abstrakt;15 Aktuelt institut;7;18;19 Andet;10;14;16;17;18;20 Anmeldelse;15;17 Artikel;16 Audio;15;17 Beskrivelse;18;21 Bidrag til bog;14;17;18 Blok;7 Bogforfatter;18;21 Bogtitel;18;20 Cpr. nr.;9;22 Efternavn;9;22 Emneord;18;21 F1;10;23 F2;10;23 F3;9;23 F4;23 F5;7;10;23 F9;8;10;23 F10;10;23 Festskrift;16;17 Forlag;18;20 Fornavn;22 Fønix;5 Gem;23 Genvejstaster;23 Hævet skrift;26 Inddatering af nye publikationer;7 Indlogning;6 Institut;9;22 Institutpublikation;16;17 Internetpublikation;16;17 Jokertegn;10 Kompendium i pensum;16;17 Kongresberetning;15;17 Kursiv;26 Logon;6 Lærebog;16;17 Løbenummer;19;22 Medtages i årbog;18;19 Monografi;14;17;18 Obligatoriske felter;7;19 Oprettet;21 Ph.d.-afhandling;15 Proceedings;14 Publikationsart;7;14;17;19 Rapport;17 Rapporter;11 Redaktør/udgiver;18 Redigerede værker;14;17;18 Rettet;21 Shift+TAB;23 Sidetal;18;20 Specialtegn;24 Specifikation;15;17;18;19 Sprog;18;19 Statistikkontoret;3;5 Sænket skrift;26 Søgning;10;23 Søgning;10;23 Teknisk rapport;16;17 Tidsskriftsartikel;14;17 Tidsskriftsnr;18;20 Tidsskriftstitel;18;20 Titel;18;19 Udgivelsessted;18;20 Udgivelsesår;18;20 Udskrivning;11 Udstilling;15;17 Underscore;10 Vejledning;3 Video;15;17 Værdilister;7;8;9 Årbogsinstitut;19 Årbogsår;18;19

More magazines by this user
Similar magazines