HOLDER DET - HOLDES DET? - Byfornyelsesdatabasen

byfornyelsesdatabasen.dk

HOLDER DET - HOLDES DET? - Byfornyelsesdatabasen

Hvor der er tale om frie gavle, kan et isoleringslag med fremmed

beklædning også ændre arkitekturen i mindre heldig

retning.

Etablering af altaner, karnapper og andre påbygninger kan

ændre husets udseende radikalt.

Hvor ydervæggene er malet udvendigt og isoleret indvendigt,

og er behandlet med diffusionstæt maling, indespærres murens

opstigende grundfugt eller nedbør fra utætte tagrender,

med fare for svampeangreb og afskalning. Skimmelsvamp viser

sig i boligerne som mørke belægninger, og kan som regel

tilskrives utilstrækkelig udluftning.

Gesimser og facadedekorationer indebærer risiko for revnedannelse

og vandindtrængen. Hvor sådanne udragende bygningsdele

er afdækket med et vandfast materiale mindskes

nedbrydningen.

VINDUER

Udskiftning af vinduer kan ændre bygningens arkitektur, fordi

moderne vinduer generelt har større dimensioner og kan være

udført af andre materialer end de oprindelige. Tidernes skiftende

materialevalg og produktionsform ændrer profilerne og

de traditionelle farver, hvorved gadebilledet skifter karakter.

Vinduer var oprindeligt udført af langsomt voksende træ og

malet i optørret tilstand med oliemaling. Ruderne var enkeltglas,

evt. senere forbedret ved etablering af forsatsruder, som

kunne monteres efter årstiden. Vinduerne var fastgjort i murhullet

ved indmuring af træklodser og fuget med kalkmørtel

iblandet ”fæhår”.

Ved renoveringerne i 1990-erne udskiftedes mange vinduer

med nye af dårligere trækvalitet og med termoglas, som kræver

større karmdimensioner og således ændrede det arkitektoniske

billede.

Ved ejendomme med en høj bevaringsværdi eller fredning er

nye vinduer ofte udført i den traditionelle udformning med

enkeltglas og forsatsrammer.

Valg af kvalitetsmærkede vinduer af god trækvalitet er grundlaget

for et holdbart vindue.

De fleste registrerede vinduer er forsynet med tvangsventilation,

tætningslister og er godt malerbehandlet fra fabrikken.

Sålbænken skal være intakt og have tilstrækkeligt fald og

vinduet skal være fuget med et materiale som tillader træet

at ånde.

Vejrliget og vinduets placering i forhold til verdenshjørnerne

kan bevirke meget forskellig levetid.

KÆLDRE

De fleste af den aktuelle kategori ejendomme er opført med

murede fundamenter uden eller med utilstrækkelig fugtspærre.

Fugtproblemer begrænser anvendelsen af kælderen til sekundære

formål.

Effektiv udluftning er essentielt - når ejendommen overgår til

fjernvarme, kan den eksisterende skorsten med fordel fungere

som ventilation af kælderen, ligesom vinduer udformes

med permanente åbninger.

Skillevægge mellem pulterrum er ofte åbne tremmer som tillader

gennemluftning. Ved fugtige gulve kan det yderligere

være en fordel at placere opbevarede effekter på en rist hævet

over gulvet.

Hvor kældervægge er undladt pudset eller overfladebehandlet

med diffusionstæt maling, og kælderen er effektivt ventileret,

fungerer de fleste kældre godt til et hensigtsmæssigt

formål, som er robust over for fugt, idet papir og tekstiler

ikke bør opbevares i kælderrummene.

Det kan være vanskeligt at gøre en kælder helt tør, men det må

sikres, at opstigende grundfugt ikke når bygningsdele af træ.

Forsøg med fugtspærrende injektiering viser ikke overbevisende

resultat, hvorimod en indbanket stålplade synes at

have en virkning, såfremt pladen danner en ubrudt flade. Et

udvendigt dræn og montering af vandafvisende drænplader

medvirker til at holde fundamenterne tørre.

10 Holder det - Holdes det? - Renoveringsskik Renoveringsskik - Holder det - Holdes det? 11

More magazines by this user
Similar magazines