HOLDER DET - HOLDES DET? - Byfornyelsesdatabasen

byfornyelsesdatabasen.dk

HOLDER DET - HOLDES DET? - Byfornyelsesdatabasen

Renoveringsskik

I dette afsnit er beskrevet hvordan og efter hvilke kriterier

renoveringerne er udført, først alment, siden de udvalgte 5

essentielle bygningsdele, en for en: Tage, Facader, Vinduer,

Kældre og Vådrum.

ARKITEKTUR

En bygnings udformning har betydning for både hustets beboere

og det omgivende kvarter. Arkitektur betragtes oftest

som det udvendige udseende, men også husets indretning

har betydning for beboernes trivsel.

Den aktuelle kategori huse er opført i en tid med færre krav

til komfort. En opdatering er derfor nødvendig, men bør foretages

med både veneration og teknisk indsigt for at imødekomme

nutidens boligkrav uden at forringe det arkitektoniske

udtryk.

PÅVIRKNINGER

Bygningens beliggenhed har indvirkning på materialernes levetid,

for eksempel forurenede byområder og stærkt sollys.

Grundvandssænkning i forbindelse med nærliggende byggearbejder

og vedvarende tung trafik kan indvirke på eksiste-

8 Holder det - Holdes det? - Renoveringsskik

Snittegning af typisk ejendom

fra slutningen af 1800-tallet

rende funderingsforhold, lige som tilsyneladende uskyldig

beplantning i den vandafvisende belægning tæt på facaden

kan skabe fugt i fundamenterne.

KVALITETSSIKRING

Der udvikles til stadighed nye byggematerialer, hvis specifikationer

er ukendte. Mange indeholder kemikalier muligvis

med uhensigtsmæssige konsekvenser, og under alle omstændigheder

kan et nyt materiale af naturlige grunde ikke have

opnået et erfaringsniveau, hverken med hensyn til sammenbygning

med ældre materialer eller i forhold til indeklimatiske

problemer.

Nutidens overfladebehandling og mere effektive samlinger

med tætte fuger øger behovet for ventilation og udluftning

for at undgå svampeangreb og allergiske sygdomme.

Byggearbejdernes kvalitet er søgt forbedret med indførelse

af omfattende kvalitetsikringsskemaer. Undersøgelserne har

vist, at nogle kontrolskemaer er udfyldt lidt skødesløst med

uheldige følger, som har nødvendiggjort en efterfølgende

vedligeholdelsesindsats.

KVALITETSNIVEAU

Byfornyelsesselskaberne har nedfældet deres krav til renoveringsprocessen

og kvalitetsniveauet, hvilket synes at have

medført en ensartet standard, som har tilgodeset opdateringen

af ejedommene. Hvor andre erfarne rådgivere har varetaget

renoveringen, er ligeledes opnået en tilfredsstillende

kvalitet. 5 bygningsdele er specielt sårbare, og har derfor

været undersøgt i alle de besigtigede ejendomme, hvilket har

afstedkommet følgende bemærkninger:

TAG

Mange tage havde tidligere 45 graders hældning. Tagkonstruktionen

er oftest spær af fuldkantet, tømmer, lægter og

tækket med røde teglsten eller naturskifer.

For at presse en ekstra etage ind opstod sidst i 1800-tallet

”Københavnertaget”, hvor midtersektionen er flad og belagt

med zink eller tagpap. Hvor taget tidligere var en ubrudt flade

med det primære formål, at holde nedbør ude, udfordres det

nu arkitektonisk med fantasifulde ovenlyskviste og terrasser,

ligesom der indføres nye materialer, som afviger fra husets

oprindelige. Mange fugtskader stammer fra utætte inddæk-

ninger omkring tagfladers sammenbygning, ved brandkamme,

skorstene og udluftningshætter.

Da tagrummet var ubeboet, stod konstruktionen utildækket,

og tagbelægningen kunne overvåges og vedligeholdes indefra.

Ved udnyttelse af tagrummet er den skrå tagflade isoleret og

beklædt. Der er etableret tagvinduer/kviste og undertag. Konstruktionen

skal ventileres for at undgå fugt og bør udføres af

materialer med ensartet levetid, så et enkelt materiale ikke er udslagsgivende

for udskiftning af materialer med længere levetid.

FACADER

De omfattede huse er opført af murværk ofte med murede

eller trukne mørtelgesimser og rige facadedekorationer.

Ydermurene er opført som massivt murværk uden isolering,

facaderne står ubehandlet eller pudset og kalket/malet.

Rent teknisk udføres efterisolering af ydermure mest hensigtsmæssigt

udvendigt, men en sådan løsning er irrelevant

ved huse med bevaringsværdige facader.

Renoveringsskik - Holder det - Holdes det? 9

More magazines by this user
Similar magazines