Kommunikationspolitikken - Region Hovedstadens Psykiatri

psykiatri.regionh.dk

Kommunikationspolitikken - Region Hovedstadens Psykiatri

Politikker

Psykiatri

GOD KOMMUNIKATION

I REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI

Kommunikationspolitik


FORORD

I Region Hovedstadens Psykiatri er kommunikation et særligt indsatsområde. God kommunikation understøtter

kerneydelsen og styrker trivsel og arbejdsglæde blandt medarbejdere. God kommunikation har stor betydning

for patienters og pårørendes samlede oplevelser og tilfredshed og er helt afgørende i indsatsen mod stigmatisering,

myter og fordomme.

For at øge kvaliteten af vores kommunikation, har vi i Region Hovedstadens Psykiatri besluttet syv principper for

god kommunikation. Vi har desuden formuleret en række konkrete mål for kommunikationsindsatsen fra nu og

til udgangen af 2012. Principper og mål er samlet i denne kommunikationspolitik.

Brug kommunikationspolitikken som kompas for din kommunikationsindsats. Sæt dig ind i principperne og kommunikationsmålene,

og bliv klar på, hvad din rolle er, når det gælder kommunikation.

God kommunikation i Region Hovedstadens Psykiatri er et fælles ansvar og et fælles mål.

Med venlig hilsen

Martin Lund

Psykiatridirektør

Medarbejderrepræsentanter har medvirket til at formulere

de syv principper for god kommunikation i

Region Hovedstadens Psykiatri. Eksempler på medarbejdernes

holdninger til god kommunikation er medtaget

som citater i politikken.

Kommunikationspolitikken er besluttet i direktionen og drøftet i centerchefkreds, forstanderkreds, PSYK-MED

og i Psykiatriens dialogforum, hvor patienter, brugere og pårørende er repræsenteret.

2 3


EN FÆLLES KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIKKEN SKAL:

· opstille principper for god kommunikation i Region

Hovedstadens Psykiatri

· sikre at alle medarbejdere og ledere ved, hvad god

kommunikation i Region Hovedstadens Psykiatri er

· sikre at alle medarbejdere og ledere i Region Hovedstadens

Psykiatri kender deres ansvar, når det

gælder kommunikation

SYV PRINCIPPER FOR

GOD KOMMUNIKATION

I REGION HOVEDSTADENS

PSYKIATRI

God kommunikation

1 er respektfuld

2 er et fælles ansvar

3 er at kommunikere som én psykiatri

4 indgår i enhver aktivitet og beslutning

5 forudsætter interesse for omverden, åbenhed

og dialog

6 bidrager til afstigmatisering af mennesker med

psykiske lidelser

7 har modtageren i fokus.

Principperne for god kommunikation tager udgangspunkt

i vores fælles værdier faglighed, ansvar, respekt

og udvikling. Principperne gælder for al kommunikation

i Region Hovedstadens Psykiatri; indadtil,

udadtil og i samarbejdet med patienter, brugere og

pårørende.

Efterleves principperne, vil kommunikationen være

med til at sikre, at patienter, brugere og pårørende får

en god oplevelse i mødet med psykiatrien, at medarbejderne

er velinformerede om organisationens mål,

værdier, retning og udvikling, samt at omverdenen har

et retvisende og opdateret billede af psykiatrien og af

Region Hovedstadens Psykiatri.

1. GOD KOMMUNIKATION ER RESPEKTFULD

I Region Hovedstadens Psykiatri kommunikerer vi respektfuldt.

Vi er opmærksomme på, hvordan vores

kommunikation opleves af andre. Vi bruger fx ikke fagsprog,

når vi kommunikerer med patienter, brugere og

pårørende. Vi taler ikke privat hen over hovedet på patienter,

vi accepterer ikke rygter og vi taler ordentligt til

hinanden. Respektfuld kommunikation hos os er også

at kommunikere rettidigt og målrettet. Vi begrunder

krav, ønsker, handlinger og beslutninger. Og så siger vi

undskyld, hvis vi har begået fejl.


Når der træffes en beslutning skal der argumentation

med – ikke noget med ”plejer”. Hvis

det ikke begrundes, hvorfor vi skal gøre dit eller

dat, er det uprofessionelt og respektløst.

2. GOD KOMMUNIKATION ER ET FÆLLES ANSVAR

Vi kommunikerer alle sammen, og vi har alle sammen

et ansvar for god kommunikation.

Som leder har du et helt særligt ansvar, når det gælder

kommunikation. Både i forhold til medarbejdere,

patienter, brugere, pårørende og omverden. Kommunikation

er en central og prioriteret del af ledelsesopgaven.

Som leder har du ansvar for at patienterne og

brugerne oplever god kommunikation – både skriftlig

og mundtlig. Det er også lederens ansvar at kommunikere

med medarbejderne om det daglige arbejde.

Men lederen har samtidig ansvaret for, at medarbejderne

kender, forstår og arbejder for Region Hovedstadens

Psykiatris strategiske mål og værdier. Du har

ansvar for at oversætte overordnede, strategiske beslutninger

til noget som den enkelte medarbejder kan

forholde sig til. Derudover har du som leder ansvar for

at gå forrest og være rollemodel – også når det gælder

kommunikation.


medarbejdercitat

Tal pænt og ordentligt – ingen snak i krogene.

Gå til dem, det handler om. Så undgår man

konflikt.

medarbejdercitat

Som medarbejder har du også et stort ansvar, når det

gælder kommunikation. Som medarbejder er du ambassadør

for Region Hovedstadens Psykiatri i mødet

med patienter, brugere, pårørende, omverden og nye

kollegaer, og dermed afgørende for det indtryk, de

danner sig af os. Vi har alle ansvar for at kommunikere

åbent, fordomsfrit og dele vores viden. Medarbejdere

i Region Hovedstadens Psykiatri har selv ansvar for

at søge information. Det kan fx være via intranettet, i

PsykiatriNyt, eller hos nærmeste leder. Er informationen

ikke tilfredsstillende har du selv ansvar for at gøre

opmærksom på det.


Vi har selv et ansvar for at opsøge information,

og sige til, hvis der er noget vi ikke forstår. Ikke

alt det brok.

medarbejdercitat

4 5


3. GOD KOMMUNIKATION ER AT KOMMUNIKERE

SOM ÉN PSYKIATRI

På trods af at vi geografisk arbejder mange forskellige

steder, er vi alle ansat i Region Hovedstadens Psykiatri.

Patienter, brugere, pårørende, samarbejdsparter,

medarbejdere og potentielle nye kollegaer skal ikke

forholde sig til vores spredte geografi. De skal opleve

at være i kontakt med én samlet psykiatri.

Når vi kommunikerer, gør vi det som én samlet psykiatri

- Region Hovedstadens Psykiatri. Det betyder bl.a.

at vi præsenterer os – mundtligt, skriftligt og visuelt

- som Region Hovedstadens Psykiatri og at vi altid

benytter den fælles designlinje på skilte, i breve, præsentationer,

email-signatur osv.

Hvis du udtaler dig til fx pressen på vegne af Region

Hovedstadens Psykiatri, skal det altid ske efter aftale

med centerledelse eller forstander. Som offentlig ansat

har du ytringsfrihed. Ønsker du at benytte dig af

din ytringsfrihed, skal det være tydeligt, at du ikke udtaler

dig på vegne af Region Hovedstadens Psykiatri,

men som privatperson.

4. GOD KOMMUNIKATION INDGÅR I ENHVER

AKTIVITET OG BESLUTNING

I Psykiatrien tænker vi kommunikation ind i alle aktiviteter

og beslutninger – fra start til slut. Når vi går i

gang med en opgave, går vi også i gang med at planlægge

og udføre relevant kommunikation. Når vi tager

en beslutning, tænker vi over, om den kræver at blive

kommunikeret. Vi tager stilling til, hvem der skal kommunikeres

med - om hvad, hvornår og hvordan.


Ledelsen må ikke være konfliktsky. De skal

give plads til diskussion og dialog. De skal lytte

og følge informationen til dørs – målrette den

til den enkelte.

medarbejdercitat

5. GOD KOMMUNIKATION FORUDSÆTTER INTE-

RESSE FOR OMVERDEN, ÅBENHED OG DIALOG

Vi lytter til patienter, brugere og pårørende, til samarbejdsparter

og til hinanden - og sætter dialog højt. Når

vi kommunikerer, sørger vi altid for, at der er mulighed

for at stille spørgsmål og komme i kontakt med os.

Det betyder også, at Region Hovedstadens Psykiatri

stiller op, fx når pressen ringer – også selvom det er

om en dårlig sag.


…det gælder også kropssproget. Man skal

være åben overfor det menneske, der kommer

imod en på gangen – se op og sig pænt go’dag

medarbejdercitat

6. GOD KOMMUNIKATION BIDRAGER TIL AFSTIG-

MATISERING AF MENNESKER MED PSYKISKE

LIDELSER

At stigmatisere betyder at stemple, at sætte et mærke

på mennesker, der afviger fra omgivelserne. Mange

mennesker med psykiske lidelser oplever denne stigmatisering

som en ekstra sygdom. Man oplever diskrimination,

at blive udelukket fra samfundet, mindreværd

og skyld. I Region Hovedstadens Psykiatri vil vi

stigmatiseringen til livs. Det gør vi ved at reagere, når

vi oplever stigmatiserende handlinger – både i omverdenen

og hos os selv. Vi arbejder målrettet med

at ændre stigmatiserende holdninger og adfærd, bl.a.

ved at kommunikere ny viden, sikre åbenhed, aflive

fordomme, sikre mulighed for at diskutere problemerne

og ved at kommunikere respektfuldt.

7. GOD KOMMUNIKATION HAR MODTAGEREN

I FOKUS.

Når vi kommunikerer, gør vi det altid med modtageren

i fokus. Vi sætter os ind i modtagerens behov, forudsætninger

og medievaner, så vi bedst muligt målretter

vores kommunikation. Vi følger med udviklingen,

når det gælder vores modtageres medievaner. Det

vil sige, at vi som hovedregel bruger elektronisk kommunikation,

og at vi samtidig hele tiden vurderer, hvad

der giver mening for modtageren.

GOD KOMMUNIKATION – REDSKABER, INSPI-

RATION OG RÅDGIVNING

God kommunikation er ikke altid lige til. På intranettet

under ”Kommunikation og presse” kan du

finde inspiration, tips og tricks, samt konkrete

kommunikationsredskaber, bl.a. kommunikationsplan,

hjælp til pressehåndtering, designmanual,

skriv godt til nettet og meget andet. Du er

også altid velkommen til at kontakte dine kollegaer

i kommunikationsafdelingen, så de kan

hjælpe dig i den rigtige retning.

6 7


MÅL OG SUCCESKRITERIER

I Region Hovedstadens Psykiatri er kommunikation et

særligt indsatsområde. Det er der flere grunde til.

Medierne og befolkningen ved for lidt om psykisk

sygdom. Derfor er debatten ofte præget af fordomme,

myter og misforståelser. En af de direkte konsekvenser

af dette er den stigmatisering, som mange

mennesker med psykisk sygdom oplever. Det er vores

ansvar, at arbejde for afstigmatisering. Det gør vi

bedst ved at kommunikere åbent med omverden og

formidle vores forskning, viden og indsigt.

Patient- og pårørendetilfredshedsundersøgelser viser,

at der er en klar sammenhæng mellem kommunikation

og den samlede oplevelse af kontakten med

psykiatrien. På dette punkt skal vi blive bedre.

En måling af den interne kommunikation, som blev

foretaget i Region Hovedstadens Psykiatri i 2009,

viser at kommunikationen mellem medarbejdere, ledere

og topledelse skal blive bedre. En forbedring af

medarbejdernes tilfredshed med kommunikationen

vil påvirke den generelle trivsel og tilfredshed med

arbejdspladsen.

Sidst, men ikke mindst står vi over for mange udfordringer

i årene der kommer. Psykiatrien er under forandring.

Tingene går hurtigt, forandringer er og bliver

en del af vores hverdag. Vi bygger om, bygger nyt, flytter,

fusionerer, ændrer behandlingsmetoder osv. God

kommunikation og dialog er en forudsætning for at

de mange forandringer bliver kendte, forstået og accepteret.

Med GOD KOMMUNIKATION kan vi gøre det bedre

og forbedre disse områder. Vores fire kommunikationsmål

for perioden 2010 – 2012 er derfor:

1. REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI arbejder

aktivt for at afstigmatisere og for at udbrede kendskabet

til psykisk sygdom og behandling af psykisk

syge.

Succeskriterie:

Der er taget konkrete kommunikationsinitiativer til

afstigmatisering og videnspredning, herunder fx

proaktivt pressearbejde, debataktivitet, temaarrangementer,

åbent hus osv.

2. PATIENTER, BRUGERE OG PÅRØRENDE oplever

GOD KOMMUNIKATION i mødet med Region Hovedstadens

Psykiatri

Succeskriterie:

Tilfredsheden med mundtlig og skriftlig kommunikation

er forbedret i forhold til patient- og pårørendetilfredshedsundersøgelser

fra 2009.

3. MEDARBEJDERNE i Region Hovedstadens Psykiatri

oplever god kommunikation i forhold til kollegaer,

mellemledere og topledelse.

Succeskriterie:

Tilfredsheden med den interne kommunikation er

forbedret i forhold til målingen af den interne kommunikation

fra 2009.

4. MEDARBEJDERE, PATIENTER, BRUGERE,

PÅRØRENDE OG SAMARBEJDSPARTER oplever

god kommunikation i forbindelse med forandringer

i Region Hovedstadens Psykiatri.

Succeskriterier:

Der foreligger gennemførte kommunikationsplaner

for alle forandringsprocesser i Region Hovedstadens

Psykiatri, og medarbejdere, patienter, brugere

og pårørende oplever god kommunikation, jf. mål 2

og 3.

Der er gennemført målrettet kompetenceudvikling

af mellemledere og topledere i strategisk kommunikation.

MÅL OG EVALUERING

Kommunikationspolitikken vil blive evalueret ved udgangen

af 2012. Her vil der blive evalueret og målt på

de opstillede succeskriterier.

8 9


LITTERATUR

Region Hovedstadens Psykiatris kommunikationspolitik tager udgangspunkt i en række politikker, undersøgelser

og styringsdokumenter:

· Regionsrådets Psykiatripolitiske hensigtserklæringer (2007)

· Region Hovedstadens Psykiatriplan (2007)

· Psykiatriens Værdigrundlag (2010)

· Psykiatriens Ledelsesgrundlag (2010)

· Psykiatriens Virksomhedsplan (2010)

· Psykiatriens Kulturhvidbog (2009)

· Region Hovedstadens Kommunikationspolitik (2007)

· Region Hovedstadens Bruger, patient- og pårørendepolitik (2008)

· Region Hovedstadens Designmanual (2007)

· Region Hovedstadens Benchmarkundersøgelse af den interne kommunikation (2009)

· Sundhedsstyrelsens Nationale strategi for psykiatri (2009)

· Styrket indsats for sindslidende. Handlingsplan for psykiatrien, regeringen (2009)

· En psykiatri i verdensklasse, Danske Regioner (2009)

· Nationalt værdigrundlag for psykiatrien. Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Socialministeriet. (2005)

· Den danske kvalitetsmodel – akkrediteringsstandarder for sygehuse (2009)

· Internationale standarder for hospitaler, Joint Commission International, 3. udgave (2008)

10 11


Region Hovedstadens Psykiatri

Kristineberg 3

2100 København Ø

Tlf: 4511 2000

www.psykiatri-regionh.dk

Grafisk design: Grafik & TV, Koncern Kommunikation,

Foto: Phillip Drago Jørgensen

Januar 2011

Billederne i kommunikationspolitikken med patienter og medarbejdere

viser situationer fra hverdagen i Region Hovedstadens Psykiatri.

Citaterne er taget fra fokusgruppeinterviews med medarbejdere i

Region Hovedstadens Psykiatri om god kommunikation.

Ordre nr: 14883

More magazines by this user
Similar magazines