Forslag til nye Vedtægter - Thorsager

thorsager.by.dk

Forslag til nye Vedtægter - Thorsager

THORSAGER VANDVÆRK

C/o Mads.P. Rahbek

Viskumskovvej 5, Thorsager

8830 Tjele

Tlf.: 86654233

Bilag 1: Gældende takster.

Vedtægter

For

Thorsager Vandværk

Gældende fra 7. marts 2013

§ 1. Navn

Foreningens navn er Thorsager Vandværk

Foreningens hjemsted er den til enhver tid siddende formands adresse. Vandværket ligger på matrikel 1 bk, med

adgang fra Viskum Skovvej.

Vandværket er stiftet den 1. januar 1968

§ 2. Formål

Foreningens formål er:

1. at levere vand til medlemmerne i Thorsager, til lavest mulige pris.

2. at rådgive medlemmerne i Thorsager vedr. beskyttelse af vandmiljø.

3. at rådgive medlemmerne i Thorsager vedr. vandbesparende foranstaltninger.

§ 3. Virke

Foreningens virker for sit formål ved:

1. at samarbejde med alle myndigheder, institutioner og foreninger med henblik på opfyldelse af §2.

2. at informere medlemmerne om alle relevante tiltag og forordninger som har – eller kunne tænkes at få

betydning for Thorsager Vandværks medlemmerne.

3. at uddanne bestyrelsen med henblik på varetagelse af ovenstående opgaver.

§ 4. Medlemmer

1. Alle tilsluttede husejere er pr. definition medlemmer. Medlemslisten som vedligeholdes af bestyrrelsen, skal

indeholde navn, addresse, telefon samt måler nr. på medlemmerne. Ændringer skal ske til formanden.

2. Nytilslutning: Såfremt nogen måtte ønske at blive tilsluttet Thorsager Vandværk, er dette muligt.

Thorsager Vandværksledningsnet defineres som hele vandledningsnettet frem til hovedvanduret på den

enkelte matrikel.

Nytilslutning defineres som enhver ny tilslutning til Thorsager vandværksledningsnet.

Alle omkostninger ved tilslutning til eksisterende ledningsnet betales af det nye medlem. Hertil kommer en

tilslutningsafgift som er et engangsbeløb. Tilslutningsafgiften er tænkt som køb af en andel af Vandværkets

værdier (ledningsnet, pumpeinstallation og bank beholdning) . Herefter indtræder medlemmet på lige vilkår

med de øvrige medlemmer efter gældende takster. Se Bilag.

3. Bi-måler: Der kan for egen regning etableres bi-målere. Bi-måler defineres som et vandur der tilsluttes efter

eksisterende hovedvandur på matriklen, hvorpå ejerens hovedbygning er opført.

§ 5. Takst definitioner

1. Tilslutningsafgift: Det beløb som skal betales til vandværket ved nytilslutning af nyt medlem j.f. § 4.

2. Årligafgift: Et fast beløb som årligt betales til vandværket pr. medlem.

3. Vandpris: Pris pr. m3 vand til drift af vandværk.

4. Vandafgift: Afgift til SKAT pr. m3 vand.

Alle takster er samlet i bilag 1 til vedtægterne.

Såfremt betalingsfristen ikke overholdes, pålægges et gebyr på 50 kr. pr. påmindelse.


THORSAGER VANDVÆRK

C/o Mads.P. Rahbek

Viskumskovvej 5, Thorsager

8830 Tjele

Tlf.: 86654233

§ 6. Vandaflæsning

1. Der aflæses vand hvert år 31. december.

2. Alle medlemmer bedes aflæse deres vandur og rapportere aflæsningen til formanden senest 5 januar.

Formanden foranstalter at vanduret hos Thorsager Træemballage A/S samt vandværkets eget vandur aflæses.

3. Såfremt dette ikke er belejliget/muligt er medlemmet forpligtet til selv at tage kontakt til

formand/næstformand, med henblik på at aftale tid til aflæsning.

§ 7. Generalforsamling

1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Mødeberettigede er alle medlemmer.

Hver husejer har 1 stemme. Lejere har ikke stemmeret.

Andre interesserede kan få adgang, ved henvendelse til formanden.

2. Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år inden udgangen af marts.

3. Dagsordenen bør indeholde følgende punkter:

Valg af dirigent

Valg af referent

Bestyrelsens beretning for det forløbne år til godkendelse.

Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.

Indkomne forslag.

Valg til bestyrelsen for 2 år.

Valg af revisor for 1 år.

Eventuelt.

Oplæsning og godkendelse af referat.

4. Indkaldelse til generalforsamling udsendes ved særskilt meddelse eller på e-mail (såfremt tilmeldt).

Meddelsen udsendes med mindst 1 måneds varsel.

5. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde mindst 1 uge før

generalforsamlingen.

6. Ethvert medlem er ansvarlig for sine eventuelle lejere. Vandopgørelse og vandafregning sendes til

medlemmet.

7. Der kan godt stemmes ved fuldmagt.

8. Ved afstemning gælder almindelig stemmeflertal.

9. Vedtægtsændringer kræver 2/3 af de fremmødte stemmer. Der kræves endvidere at mindst 50 % af husejerne

er fremmødt. Er første men ikke anden betingelse opfyldt, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor

almindelig stemmeflertal gælder. Ekstraordinær generalforsamling sker, når bestyrelsen finder det nødvendigt,

eller når mindst 25% af husejerne, skriftligt anmoder om det. Den ekstraordinære generalforsamling skal

afholdes indenfor 2 måneder efter anmodningen er modtaget.

10. Ved personvalg skal dette ske skriftligt, såfremt blot et medlem ønsker det.

11. I beslutningsreferatet nedskrives det vedtagne og og alle deltagere underskriver referatet.

12. Foreningen kan ikke opløses før al gæld er afviklet. Såfremt der efter opgørelse og afregning med diverse

myndigheder/virksomheder, stadig er værdier, realiseres disse og uddeles ligeligt til alle husejere.


THORSAGER VANDVÆRK

C/o Mads.P. Rahbek

Viskumskovvej 5, Thorsager

8830 Tjele

Tlf.: 86654233

§ 8. Bestyrelse

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, valgt blandt de stemmeberettigede for 2 år ad gangen.

1. Bestyrelsesmøde afholdes efter behov. Ethvert bestyrelsesmedlem kan indkalde til bestyrelsesmøde.

2. Regnskab for forløbne år skal fremlægges og godkendes på generalforsamlingen.

3. Indkaldelse til bestyrelsesmøde bør ske med mindst 1 uges varsel.

4. Bestyrelsen består af en formand, næstformand, menig medlem 1, menig medlem 2 og menig medlem 3.

5. Bestyrelsen konstituerer sig selv og er beslutningsdygtig hvis 3 medlemmer er tilstede.

6. Bestyrelsen træffer beslutninger ved enighed.

7. Formanden og næstformand er fritaget for betaling af vand. (Fritagelsen gælder ikke vandafgifter)

8. Formanden varetager den daglige foreningsvirke.

9. Næstformanden varetager driften af vandværket, herunder følgende faste periodiske checks:

a. Gennemskylning af anlæg.

b. Hver 14 dage, aflæs vandmåler. Aflæsning videregives til formand.

c. Hver 14 dage, aflæs elmåler. Aflæsning videregives til formand.

§ 9. Hjemmeside udvalg (Webudvalg)

Vandværket har en fast plads i Webudvalget. Bestyrelsen udpeger en person blandt sig selv til at bestrider denne

funktion. Se vedtægter for Thorsager Beboerforenings Webudvalg.

§ 10. Regnskab

Forenings regnskab er kalenderåret.

Regnskabet fremlægges, godkendes og underskrives af bestyrelsen.

Regnskabet skal foreligge i revideret stand til den ordinære generalforsamling.

§ 11. Ikrafttræden

Disse vedtægter er vedtaget 2. februar 2004 og senest revideret 7. marts 2013 og gældende fra dagsdato.

Bestyrelsen


THORSAGER VANDVÆRK

C/o Mads.P. Rahbek

Viskumskovvej 5, Thorsager

8830 Tjele

Tlf.: 86654233

Bilag 1: Gældende takster - med virkning fra 1. januar 2013.

(Vedtaget på generalforsamling 7. marts 2013)

1. Tilslutningsafgift: 20000 kr.

2. Årligafgift: 1000 kr.

3. Vandpris: 5,00 kr./m3.

4. Vandafgift: 5,90 kr./m3.

Similar magazines