Udsigt til sommerferie - Danmarks Lærerforening - kreds 82

odenselaererforening.dk

Udsigt til sommerferie - Danmarks Lærerforening - kreds 82

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 5 Juni 2009

Udsigt til

sommerferie


2

MEDLEMSBLAD FRA ODENSE LÆRERFORENING · NR. 5 · JUNI 2009

Ondt i timetallet

Det har været mærkbart på vandrørene i

flere år. Men afhængig af, om man nu var

til fjernvarme eller til centralvarme, har det

sådan fået lov til være mere eller mindre

ubemærket i den store offentlighed. Og i

den byrådspolitiske. Kun lærerne og deres

fagforening har igen og igen forsøgt at gøre

opmærksom på det:

Der mangler timer til undervisningen på

Odenses folkeskoler!

Men i første del af maj 2009 fik en artikel

i Fyens Stiftstidende for alvor sat fokus på

tingenes sørgelige tilstand:

”31 ud af 37 skoler i Odense lever ikke op til

Undervisningsministeriets anbefalinger”, lød

det i en overskrift på forsiden.

Og det er desværre rigtigt nok. Måske endda

endnu værre.

Anbefalingerne fra Undervisningsministeriet

går på det, der kaldes vejledende timetal.

Det er faktisk fundamentet for undervisningen

i folkeskolen, idet trinmålene undervejs

– altså det, eleverne forventes at kunne og

derfor bliver testet efter – er baseret på det

vejledende timetal.

Aktuelt er det 7470 lektioner i et skoleforløb

fra 1. til 9. klassetrin.

Sådan er det bare ikke i Odense.

Her ligger som sagt mindst 31 skoler under.

I værste fald mere end 500 timer under –

hvilket betyder godt et halvt års manglende

undervisning.

Så i modsætning til, hvad der forventes

og hvad der tilbydes mange andre steder i

landet, kan man altså principielt gå ud af

folkeskolen i Odense efter knap 8 ½ års skolegang!

Det er simpelthen ikke godt nok!

F

I Odense kører man på minimumstallene

mange steder. Altså det laveste timetal, man

overhovedet kan slippe af sted med.

Og hvorfor nu det?

Ja, det er ikke med god vilje hos skoleledere,

skolebestyrelser og lærere. Men det er, hvad

pengepungen rækker til.

Og hvor stor den skal være, er som bekendt

en beslutning, der ligger hos Byrådet.

Politikerne her tror sikkert, at de bevilger

penge nok. Men da virkeligheden rundt om

på skolerne i høj grad er præget af utilstrækkelige

ressourcer til lærerlønninger, afdrag

på lån, allehånde besparelser og budgetmodeller,

der måske ikke helt flugter, bliver de

simpelthen nødt til at tro om igen.

Måske var de allerede så småt begyndt at

lytte til problematikken før artiklen i Fyens

Stiftstidende?

Som nævnt i starten:

I rigtigt mange sammenhænge, blandt

andet også på kontaktudvalgsmøder rundt

omkring – møder mellem politikere, skolebestyrelser

og skoleledere – har det nemlig

ikke skortet på beklagelser over ressourcemangel

og kritik af budgetmodellerne. Og

ærlig talt er ikke mindst budgetmodellen for

specialundervisning en tvungen plads ved

roulettebordet.

Men timetallet. Eller rettere det manglende

timetal.

Det må der rettes op på snarest. Og ikke

med den sædvanlige måde, hvor regningen

på snedig vis bliver tørret af ude på skolerne.

Byrådet må til lommerne. Vi taler om tyve

millioner. Det er da småpenge i et milliardstort

budget! Og direkte billigt for at kunne

levere en duelig og ærlig folkeskole.

Ikke sandt?

fl.


MEDLEMSBLAD FRA ODENSE LÆRERFORENING · NR. 5 · JUNI 2009

Løn 1. august 2009:

”Odense-tillæg” på lønsedlen

AF BO TRYGGEDSSON

Bo Tryggedsson er

konsulent i

Odense Lærerforening

Fra 1. august sker der nogle

ændringer i sammensætningen

af lønnen for alle lærere og børnehaveklasseledere,

der er ansat

ved folkeskolerne i Odense.

I forbindelse med den nye arbejdstidsaftale indføres et ”Odense-tillæg”

der erstatter undervisningstillæg, tillæg for selvstyrende

team, akkordtillæg og arbejdstidsbestemt tillæg.

Tillægget er ens for lærere og børnehaveklasseledere, men

forskelligt alt efter om man er på Ny Løn, overenskomstansat

på personlig ordning eller tjenestemand. Der sker ingen

ændringer for ansatte ved PPR, CSV eller ansatte udenfor

Odense Kommune.

For lærere og børnehaveklasseledere på Ny Løn er tillægget

15.600 kr. årligt (31/3-00-niveau) svarende til 1.603 kr. per

måned.

For overenskomstansatte lærere og børnehaveklasseledere på

personlig ordning er tillægget 8.500 kr. årligt (31/3-00-niveau)

svarende til 873 kr. per måned.

For tjenestemandsansatte lærere og børnehaveklasseledere er

tillægget 8.000 kr. årligt (31/3-00-niveau) svarende til 822 kr.

per måned.

Hvis man er på nedsat tid reduceres tillægget forholdsmæssigt.

Baggrunden for ændringen er den nye Arbejdstidsaftale 08.

Undervisningstillæg udgår, og alle lærere og børnehaveklasseledere

arbejder i selvstyrende team, hvor de fremover har

et professionelt råderum over undervisningsopgaven. Arbejdstidsbestemte

tillæg ophører ligeledes. Der er derfor sket en

veksling af disse tillæg til et ”Odense-tillæg”, der svarer til

gennemsnittet af de tidligere tillæg. Der er således ikke tale

om en lønstigning eller det modsatte, men den enkelte lærer vil

kunne opleve en op – eller nedgang i lønnen, der svarer til de

ændringer, der i øvrigt kan ske fra et skoleår til et andet.

Der sker ingen ændringer i tillægget til klasselærere eller med de

øvrige forhåndsaftaler, der udløser tillæg i Odense Kommune.

Specialundervisningstillæggene fortsætter uændret, dog er

satsen hævet på grund af ændring i undervisningstillægget i

Arbejdstidsaftale 08.

Lønningerne per 1. august fremgår herunder:

Børnehaveklasseledere

Med under 4 års erfaring

Indplacering Månedsløn Odense-tillæg

Trin 27 + 2.000 kr. 23.494 kr. 1.603 kr.

Med mindst 4 års erfaring

Indplacering Månedsløn Odense-tillæg

Trin 30 + 2.000 kr. 24.621 kr. 1.603 kr.

Med mindst 8 års erfaring

Indplacering Månedsløn Odense-tillæg

Trin 32 25.207 kr. 1.603 kr.

Med mindst 12 års erfaring

Indplacering Månedsløn Odense-tillæg

Trin 32 + 7.000 kr. 25.926 kr. 1.603 kr.

Overenskomstansatte børnehaveklasseledere på personlig ordning

Indplacering Månedsløn Odense-tillæg

Trin 35 26.456 kr. 873 kr.

Overenskomstansatte børnehaveklasseledere på personlig ordning

Indplacering Månedsløn Odense-tillæg

Trin 35 26.456 kr. 822 kr.

Lærere

Tidsbegrænset ansatte med under 4 års erfaring:

Indplacering Månedsløn Odense-tillæg

Trin 30 + 3.000 kr. 24.724 kr. 1.603 kr.

Fastansatte med under 4 års erfaring

Indplacering Månedsløn Odense-tillæg

Trin 31 + 3.000 kr. 25.116 kr. 1.603 kr.

Med mindst 4 års erfaring

Indplacering Månedsløn Odense-tillæg

Trin 34 + 3.000 kr. 26.340 kr. 1.603 kr.

Med mindst 8 års erfaring

Indplacering Månedsløn Odense-tillæg

Trin 39 28.273 kr. 1.603 kr.

Med mindst 12 års erfaring

Indplacering Månedsløn Odense-tillæg

Trin 39 + 10.000 kr. 29.301 kr. 1.603 kr.

Overenskomstansatte lærere på personlig ordning

Indplacering Månedsløn Odense-tillæg

Trin 42 + 13.000 kr. 31.076 kr. 873 kr.

Tjenestemandsansatte lærere

Indplacering Månedsløn Odense-tillæg

Trin 42 + 13.000 kr. 31.076 kr. 822 kr.

3


4

MEDLEMSBLAD FRA ODENSE LÆRERFORENING · NR. 5 · JUNI 2009

A08:

Nedtælling til et professionelt råderum

AF IDA HOLM CLEMENSEN

Ida Holm Clemensen er

medlem af styrelsen i

Odense Lærerforening.

Efter en snarlig velfortjent sommerferie

venter der os en ny arbejdstidsaftale,

som giver lærerne et professionelt råderum.

Jeg glæder mig til, at det bliver en

realitet. Det er på tide, at vi får en reel

mulighed for at vurdere og handle på

de aktuelle situationer, som er affødt af

vores kerneydelse: Undervisningen.

Jeg har til tider oplevet den nuværende

aftale for stiv og med for mange bindinger

i form af akkorder eller timerammer

Annonce:

på teamsamarbejde og skole/hjem samarbejdet.

Vores hverdag med eleverne er

jo ikke så konform, at faste timetal til

ovennævnte i sig selv sikrer at opgaverne

løses bedst muligt. Kort sagt har jeg

manglet muligheden for selv at kunne

prioritere i tid og det omfang, der skal

bruges på at løse de enkelte opgaver.

Men er det reelt en mulighed at praktisere

det professionelle råderum - der er

jo ikke tilført mere tid?

Ja, det ser jeg stadig som en absolut

mulighed, men det giver også nogle forpligtigelser

på flere niveauer.

Skolelederen er forpligtiget på at vise

tillid til lærerne - tillid til at lærerne på

forsvarlig og professionel vis løser den

samlede undervisningsopgave ud fra de

overordnede mål og rammer, som man

i fællesskab har sat for skolen.

Efter min overbevisning vises den tillid

ikke, hvis skolelederen vil skemalægge

mellemtimer, der kan anvendes

til teamarbejde, fastsætte ”vejledende”

mødedatoer til teamsamarbejde eller

kræve, at der afholdes diverse arrangementer

på bestemte datoer med et

fastsat formål. Det er for mig at se en

klar indgriben i lærernes professionelle

råderum.

Har du lyst til at være fodboldtræner m/k, i en klub i rivende udvikling?

Alt efter din erfaring og lyst, har vi flere gode tilbud (lige nu):

● U11-drenge - blandt de allerbedste på Fyn

● U15-drenge

● U17-drenge

● U11-piger

● U12-piger

● U18-piger - spiller i højeste række

Se også vores hjemmeside: www.b-marienlyst.dk.

Kollegialt har vi lærere også en forpligtigelse.

Hvis det professionelle råderum

skal være en realitet, er vi også nødt

til at have tillid til hinanden. Tillid til,

at vi nok skal få fordelt opgaverne på

fornuftig vis. Tillid til, at vi hver især

løser opgaverne forsvarligt og med et

passende tidsforbrug. Kunsten er, at vi

ikke bliver hinandens arbejdsgiver eller

kontrollanter.

Sidst, men ikke mindst, er vi alle, såvel

ledere som lærere forpligtiget til at prioritere

i de opgaver, der skal løses. Aftalen

er som bekendt resurseneutral, så

vi har samlet set hverken fået mere eller

mindre tid. Det professionelle råderum

sikres ved, at man både på skoleniveau

og lærerniveau til stadighed er bevidste

om, at det er nødvendigt at prioritere

i opgaverne ud fra den enkelte skoles

kultur og værdier.

Det er unægtelig en noget anderledes

tankegang, vi skal arbejde med - og

det ændres nok ikke hen over en sommerferie.

Jeg tror dog på, at vi med

tiden bliver rigtig gode til at praktisere

det professionelle råderum - det ligger

simpelthen lige til højrebenet i vores

profession som lærere.

I Marienlyst satser vi på:

Udvikling, kammeratskaber og ordnede forhold.,

og har fuld gang i mange spændende projekter.

Vil du vide mere, så kontakt:

Lars Bergholdt, mail: bergholdt@galnet.dk.


MEDLEMSBLAD FRA ODENSE LÆRERFORENING · NR. 5 · JUNI 2009

Odense Lærerforening

indbyder til kanonforedrag

2009 – 2010:

”Gå gladere hjem fra

arbejde, end da du kom”

Fredag den 20. november kl. 15 - 17.30

med erhvervspsykolog Freddy Meyer.

Fra kl. 15 - 16:

Odense Lærerforening inviterer til fredagsbar, hvor du kan hygge

dig med kollegerne - også dem fra andre skoler!

Kl. 16 – 17.30:

Freddy Meyers peptalk med masser af humor og indhold.

Du går meget gladere hjem…

Sted: CVU, Asylgade, Odense.

Yderligere et kanonforedrag er i støbeskeen.

Nærmere info snarest muligt.

Tilmelding sker efter først-til-mølle princippet.

Tilmelding kan ske skolevis eller som enkeltperson til: 082@dlf.org.

Foredragene er gratis for foreningens medlemmer.

For ikke-medlemmer er deltagerprisen 100 kr. pr. foredrag.

Uformelt politikermøde i god atmosfære

Tradition for årligt møde,

hvor man drøfter tingene

helt stille og roligt.

AF FLEMMING ANDERSEN

Jane Jegind. Stina Willumsen. Søren

Thorsager. Mai Henriksen. Jesper

Kinch-Jensen. Anna Rytter. Alex

Ahrendtsen.

Og Styrelsen i Odense Lærerforening.

Forsamlet til møde i Klaregade 19 - men

ét af de mere uformelle af slagsen.

I Odense Lærerforening er det en tradi-

tion, at man en gang om året inviterer

politikere til møde, hvor der kan tales

om skolepolitikken i byen på en uformel

og afslappet facon.

I år med hovedoverskriften: ”Hvordan

driver vi god skole i Odense?”.

Og herunder kom det navnlig til at

handle om kortlægning af rummelighed,

trivselsundersøgelse og dét at drive

ærlig skole.

- Det var, også i år, både positivt

og konstruktivt at mødes med politikerne

fra Børn- og Ungeudvalget og få

snakket tingene igennem. Vi får vendt

mange ting og lytter til hinanden, siger

Odense Lærerforenings formand, Anne-

Mette K. Jensen.

Rytter, Jegind og Kinch til møde, her dog i

anden sammenhæng (arkivfoto).

5


6

MEDLEMSBLAD FRA ODENSE LÆRERFORENING · NR. 5 · JUNI 2009

Værktøjskasse for nye lærere

Ny hjemmeside med gode råd og svar på spørgsmål

Se den på: web.pmc.odense.dk/nyelaerere

AF

GIULIA BARRIENTOS, SEDEN SKOLE

STINE GEISLER, SKT. HANS SKOLE

OG FLEMMING ANDERSEN

I efteråret 2008 blev fem unge lærere

udvalgt af Skoleafdelingen i Odense

Kommune til at udarbejde et værktøj

til nyuddannede lærere. Da projektet

var tidsbegrænset og ambitionerne

store, endte det med, at alle fem deltog

i brainstormfasen, men den efterfølgende

redigering og opsætning af hjemmesiden

førte Giulia Barrientos fra Seden

skole og Stine Geisler fra Skt. Hans

skole videre.

Et kæmpearbejde

Stine Geisler og Giulia Barrientos er

med rette stolte af den nye hjemmeside.

Sammen med deres elever, som har

bidraget med tegninger.

- Det har været et kæmpearbejde at nå

hertil, kommer det fra Stine Geisler,

som fortsætter:

- Men også sjovt. Vi har selv bygget

hjemmesiden op rent teknisk med alle

de problemer, det nu giver. Her fik vi

nu lidt hjælp fra PMC undervejs. Det

blev på vores måde, sådan som vi ville

have det.

- Indholdet på hjemmesiden har vi alle

fem, som var med fra starten, bidraget

til. Vi diskuterede meget, hvad der

skulle skrives – og hvordan det skulle

skrives. Så kom der lige en ny arbejdstidsaftale,

og så måtte vi forfra igen med

en hel del, fortæller Giulia Barrientos.

Savn og hjælp

Afsættet var en brainstormfase, hvor

alle fem lærere udvekslede idéer og

erfaringen med starten på lærergerningen

fra de respektive skoler.

- Idéerne og erfaringerne bygger alle på,

hvad vi har savnet ved vores opstart

eller hvad vi hver især har oplevet som

en hjælpende hånd, siger Giulia Barrientos

og Stine Geisler.

På baggrund af dette blev der opstillet

nogle mål for projektet.

Målene var:

1) en glidende overgang fra studie til

fast job med ansvar,

2) fastholde den nye lærer i jobbet og

3) synliggøre omfanget af lærergerningen.

Med målene fastlagt skulle formen for

projektet besluttes.

En pjece forsvinder for hurtigt

- Vi blev hurtigt enige om, at et visuelt

lettilgængeligt materiale ville være at

foretrække. Derfor mundede det ud i et

ønske om at lave en hjemmeside, som

er tilgængelig altid og hele tiden, frem

for en pjece som hurtigt ville forsvinde i

taskens gemmer, siger de to lærere.

– Vi ønskede så at få hjemmesiden til at

ligge som et link på Odense-skolernes


MEDLEMSBLAD FRA ODENSE LÆRERFORENING · NR. 5 · JUNI 2009

hjemmesider. På trods af mange diskussioner

stod vi fast på vores holdning

om, at dette var det korrekte sted til

linket, da fjerdeårsstuderende dermed

også vil have mulighed for at benytte

hjemmesiden før fastansættelse på en

given skole, understreger Stine Geisler

og Giulia Barrientos.

Hver skole skal dog selv lægge linket på

skoles hjemmeside.

- Vi er sikre på, at det nok skal komme

der, siger de to lærere.

Ikke kun for nye lærere

Intentionen var at værktøjet skulle henvende

sig til de nye lærere, men det er

mere en fælles opgave, end blot den nye

lærers, at integrere denne i skolekultu-

ren. Derfor blev der hurtigt enighed om,

at værktøjet skulle have flere niveauer.

Det endte ud med:

- den nye lærer

- kollegaen

- ledelsen.

”Den nye lærer” indeholder grundlæggende

ting, der har med lærergerningen

at gøre. Fx beskrivelse af årsplaner og

eksempler herpå, samt andre opgaver:

underretninger, opmærksomhedsskemaer,

PPR, Familiehuset og andre

skoletilbud, planlægning – herunder fx

fagfordeling, forældresamarbejde, skolens

struktur osv.

”Kollegaen” er egentlig blot for at tyde-

liggøre, at nye lærere ikke automatisk

er en del af den faste rutine og skolesproget.

En hjælpende hånd kan gøre

en stor forskel.

”Ledelsen” følger i tråd med ”kollegaen”,

men her anbefales blandet andet,

at ledelsen giver et intranetkursus som

noget af det første ved ansættelsen.

Afsnittet handler ikke om ”nursing” af

nye lærere, men om, hvordan ledelsen

kan få indblik i, hvad der måske foregår

i den nye lærers hoved, og dermed kan

være opmærksomme på den nye lærers

reaktioner.

Det virkelige lærerlivs chok

Værktøjet skal ses som en opslagsmulighed

for nye lærere, hvor de kan finde

svar på de mange uafklarede spørgsmål,

man i starten af sin lærergerning

støder på eller ikke ved, at man skal

spørge om. Værktøjet skal bidrage til at

skærpe opmærksomheden hos den nye

lærer, og kan således være en hjælp til

selvhjælp.

- Vi håber, at hjemmesiden kan afhjælpe

nogle af de store chok, det virkelige

lærerliv har at byde på, siger Giulia

Barrientos og Stine Geisler.

Præsentationer og videre frem

De to har præsenteret hjemmesiden på

et skoleledermøde i Odense:

- Vi fornemmede en positiv respons

fra skolelederne, og efterfølgende har

vi fået god feedback fra egne og andre

skoleledere. Vores fremtidige opgave i

denne forbindelse bliver nu at præsentere

hjemmesiden på Odense Kommunes

netværksmøde for nye lærere.

Endvidere har der været kontakt til

UCL (University College Lillebælt) vedrørende

projektet.

- De viste interesse for et samarbejde

med henblik på en præsentation allerede

på fjerde årgang, men dette ligger

stadig i det uvisse. Vi håber denne

hjemmeside vil være med til at bygge

bro mellem seminariet og lærerjobbet,

lyder det fra Stine Geisler og Giulia

Barrientos.

Stine Geisler og Giulia Barrientos har

ikke helt sluppet hjemmesiden, selv om

projektet er slut:

- Vi følger den og redigerer videre

undervejs!

7


8

MEDLEMSBLAD FRA ODENSE LÆRERFORENING · NR. 5 · JUNI 2009

Om glæden ved at være en…

”Sur gammel overlærer”

AF SVEND ERIK JØRGENSEN

Svend Erik Jørgensen er

medarbejder ved Esbjerg

Lærerforenings medlemsblad

”LærerNyt”.

Endelig er tiden kommet, nu er det

min tur - til at være en sur gammel

overlærer. Og jeg har sådan glædet

mig.

Jeg blev klar over, at nu var tiden

kommet, da jeg forleden stod ude i

vort lille køkken på skolen. Jeg havde

sildemad med til min frokost og stod

netop og anrettede lækkert og flot på

en tallerken, da en yngre kollega kom

forbi med en bemærkning om, at her

skulle der da vist en snaps til. Jeg var

helt og aldeles enig og svarede, at vi

jo kunne have en halv abe stående til

fælles afbenyttelse.

Så skete det. Det håbefulde unge

menneske kiggede forundret på mig,

og da jeg så spurgte, om han heller

ikke vidste, hvad en kylling var, så ...

joh, kom det tøvende, det var sådan

én der sagde pip, mens jeg kunne se,

at han mest af alt hældede til den

antagelse, at det nok var mig, der

havde fået dette pip.

Det hele kommer sig af, at jeg en

aften sad foran mit TV og så Susanne

Brøgger. Denne dame - i ordets allerbedste

forstand - blev udspurgt om

sit syn på det at blive gammel. Her

forbløffede hun ved at sige, at det

glædede hun sig til. Så ville hun være

en gnaven gammel kone, der fra sin

krog ville betragte og kommentere

verdens skæve gang. Og jeg forstod

hende, tænk at kunne kommentere

løs uden at tænke på sit image, sin

karriere, sin familie, sine venner -

nu kunne man dække sig under blot

at være blevet gammel og gnaven.

Så derfor gør jeg nu mit bedste for at

leve op til renommeet som sur gammel

overlærer. Nu er tanker mere og

mere toldfrie, og det er herligt. Jeg

korrigerer med stille fryd yngre kolleger,

der har “lagt” i sengen en hel

uge, og jeg udtaler mig gerne om

mængden af grøn salat til julefrokosten.

Og så tillader jeg mig også at

indtage en lidt tilbagelænet holdning,

når konsulenter har opfundet endnu

en redningsplan for skolen. Gennem

mange år i tjenesten har man jo set

rigtig mange “redningsbåde” blive sat

i søen under stor ståhej, men de

allerfleste er stille men barmhjertigt

sunket i glemselens hav.

Stakkels, stakkels politikere, jeg tror

faktisk, at de af et ærligt hjerte vil en

god skole for elever, forældre og de

ansatte. Men der må også herske en

god portion rådvildhed både i byråd

og i folketing, for hvad pokker stiller

man op med alle de elever med

forstyrret adfærd, ondt i sjælen og

massive indlæringsvanskeligheder.

Antallet af disse elever stiger støt, og

fra alle sider skriges der på løsninger,

der vel at mærke helst ingenting må

koste, og som viser politisk handlekraft

over for pressen og befolkningen.

Her udbyder konsulenterne så

varerne, og får de først overbevist

politikere og embedsværk, så er løn

og karriere sikret - for konsulenterne

altså. Lærerne i skolen bøjer nakken

og venter på, at det går over, og det

gør det erfaringsmæssigt også, det

tilsiges mig af både mine syv intelligenser

og min erfaring.

Noget af det, der for alvor har udviklet

sig, er den mangel på anerkendelse,

der er for lærernes arbejde. For at

råde bod på det, har man indført

noget, der hedder “anerkendende


MEDLEMSBLAD FRA ODENSE LÆRERFORENING · NR. 5 · JUNI 2009

pædagogik”, og så vidt jeg forstår, er

det noget med, at man skal udtale sig

anerkendende til børn og forældre. Så

hvis nogen pisser på lærerne og siger,

at de lugter, så opnår de bestemt fuld

anerkendelse for det.

Selv er jeg for længst holdt op med at

reklamere med, at jeg er lærer, når

jeg er til middagsselskab. De hurtige

bemærkninger bordet rundt om, hvor

forfærdeligt det er at være lærer, at

børnene heller ingenting lærer nu

om dage - ja dem kan man udenad.

Engang kom jeg til at sige, at jeg da

var “overlærer”, hvorpå det naturlige

spørgsmål naturligvis lød: “Nå, og

hvor mange lærere har du så under

dig”? Det undlod jeg at svare på. Så

nu mumler jeg noget om, at jeg er

noget med IT - og det er på sin vis rigtigt

nok, og så bliver der ikke spurgt

mere, men jeg har da også overvejet

at kalde mig konsulent - det er så

vidt jeg ved heller ikke en beskyttet

titel, endnu.

Ja, der er løbet meget pædagogik

igennem skolen siden jeg startede

som lærer. Det var dengang, man

endnu ikke kunne definere et professionelt

lærerarbejde de ved hjælp af

minut-tælleri - og det t var skam også i

den tid, man kunne komme på sygehuset,

mens man jo o i dag kommer

på venteliste. Og sprogligt set er

det naturligvis også gået galt. En

bjørnetjeneste var før ør noget,

man helst ville være fri for,

mens yngre generationer ationer

mest hælder til, at det er

at gøre noget virkelig godt

for nogen. Og mine elever,

ja de taler nærmest mest i

koder. Hvad stiller jeg g op,

når de i stilene skriver, kriver,

at ”ham Hosekræmmeren meren

han var fucking nederen”, eren”, at

hans datter var ”fucking king voldflot”

og at fortællerens ns hund var

seriøst på ”fråderen”.

Skriver jeg gode og anvendelige vendelige erstatningsforslag

i mine anmærkninger nmærkninger er

det vist mest ”lol”.

Og så fornøjes jeg naturligvis over

moderne tiders spisevaner. I min

klasse har de af forældrerådet fået

en mikroovn, og det er da en meget

god idé. Heri kan der jo tilberedes de

herligste ting, men lige siden hænger

der i lokalet en underlig hørm af

brændt gummi. De unge mennesker

prøver ihærdigt at fortælle mig, at

det er nudelretter, de har hjembragt

fra købmanden, og det kan vel være,

men det lugter fortsat af afsvedet

radialdæk. Og mange af dem møder

op med en solid frokost i form at en

hel chokoladeroulade fra bageren,

der behørigt skylles ned med en liter

Coca cola, men så kan de også klare

sig cirka en halv time inden blodsukkeret

igen sender dem til tælling eller

ned på inspektørens kontor. Næh, det

er ikke som i min ungdom, da interesserede

vi os meget for sund ernæring.

Vi fik bønnespirer, nordthailandske

specialris og så naturligvis alle de øl,

vi kunne hælde i os.

Og mens vi er ved sundheden - eller

manglen herpå, så mindes jeg fordums

møder i Lærerrådet. Da kunne

man glæde sig en hel dag til det kærnemælkshorn

med marcipan indeni,

som man vidste ventede til mødet, og

under mødet mødet pulsede de allerfleste allerfleste

lystigt på piber, cigaretter og cerutter,

”Hvad stiller jeg op,

når de i stilene skriver,

at ”ham Hosekræmmeren han

var fucking nederen”, at hans datter

var ”fucking voldflot” og at

fortællerens hund var seriøst

på ”fråderen”…”

så tobakstågerne oftest dækkede for

udsyn til mødelederen og hans kære

overheadprojektor. I dag beløber forventningens

glæde sig til et økologisk

æble og de rygende risikerer både

forkølelse og lungebetændelse, når

de trækker ud i det iskolde og stormomsuste

skur for at dyrke tobakkens

glæder.

Ja, herligt er livet som overlærer. Eleverne

kan finde på meget, men det

er svært for dem at finde på noget,

man ikke har set før, og med hensyn

til forældreadfærd, ja så skal de også

virkelig strenge sig an for at rokke ens

grundvold. En af mine yngre kolleger

fortæller, at hun ofte bruger en god

del af søndagen på at tale i telefon

med de håbefulde forældre, noget der

vist nok ikke var så voldsomt populært

blandt hendes nærmeste familie.

Forleden ringede en bekymret mor til

mig klokken halv syv søndag aften.

Det tog 10 sekunder at finde ud af,

at det ikke var vigtigt, 5 sekunder at

få hende verfet ud af røret, og så var

der fred til den gode mad, samvær

med min familie og ikke at forglemme

mit kære TV. Det manglede bare.

Her må jeg sige, at internettet er en

velsignelse. Jeg vælger, hvornår jeg

vil åbne for henvendelser, og skulle

der komme noget seriøst, behøver jeg

ikke at svare her he og nu samt gå og

vredes, men kan

i stedet lægge det

i venteposition og o så svare, når det

passer mig.

Så derfor, derfo gode kollega, glæd

dig til t det bliver din tur.

Arbejdet Arb som lærer er

fantastisk. fa Dette - at

arbejde a med børn og

unge, udvikle, lære,

forme - er et job som

vel intet andet, og

det d har nu været min

udmærkede u

lod igennem

ne mere end 30 år.

Men når man avance-

rer til positionen som “sur

gammel overlærer”, ja så er

det, tro mig, mi virkelig kronen på

værket. Så glæd dig!

PS: Af hensyn til yngre læsere skal

det hermed oplyses, at en halv abe er

en halv flaske rød Ålborg Akvavit, og

en kylling er miniflaske af samme.

9


10

MEDLEMSBLAD FRA ODENSE LÆRERFORENING · NR. 5 · JUNI 2009

Tarup-elever møder græsk præsidentfrue

SKREVET FOR 7.A

AF AGNES PETERSEN,

TARUP SKOLE

7.a på Tarup Skole har vundet en konkurrence

udstedt af Odense International

Filmfestival. Derfor har vi lige været

en hel dag på Station Next i København

for især at lære at klippe film og

se filmkulisser. Som en bonus kom

den græske præsidentfrue May Panou

Papoulia med hele sit følge for at se Station

Next. Egentlig skulle kronprinsesse

Mary have været med, men hun valgte

ikke at komme.

En professionel klipper fortalte os en

masse om at klippe film, og vi så noget

om klippernes historie. Derefter lærte

han os at bruge et klippeprogram på

computeren, og i nogle grupper skulle

vi prøve at klippe billeder og lyd sammen

til en lille historie. Da vi havde

vist vores film for de andre grupper, fik

Til pensionisterne

Planlægningsmøde på Skt. Klemensskolen

tirsdag den 29. september kl. 15.00.

Udvalget har drøftet, hvilke årsager vores nødvendige aflysninger

af ture kan have.

Vi er ikke nået frem til noget entydigt. Derfor stiller vi

spørgsmålet til medlemmerne!

Hvis der i medlemskredsen er ønsker om rejse til en

bestemt destination, vil vi i udvalget meget gerne vide det.

Derfor: Send dit forslag til os ved at udfylde spørgeskemaet

og sende det til Odense Lærerforening.

Man kan selvfølgelig også fremkomme med sit forslag på

planlægningsmødet, men ved at indsende spørgeskemaet

får udvalget et bedre overblik over ”ønskerejsen” før mødet.

Vi får derved mulighed for i forvejen at indhente tilbud,

som planlægningsmødet så kan tage stilling til.

Vi opfordrer jer til at overveje, om rejsemålet kan samle

nødvendig tilslutning.

Derfor:

Brug din medlemsindflydelse og send spørgeskemaet.

Skemaet er uden navn og medlemsnummer.

vi en rundvisning i de kulisser, elever

bruger, hvis de skal optage en film. Det

er primært klasser, der er på lejrskole,

der laver deres egne film her. Vi får

rigtig meget ud af hele forløbet. Vi lærer

en hel masse, vi ellers aldrig ville have

lært i skolen fx om filmanalyse, og vi ser

film, som skolen ikke kan skaffe.

Nyt fra pensionistudvalget

Midt i den skønne maj mistede vi Keld Rasmussen. Han

havde trods sin livstruende sygdom bevaret optimismen

og humøret til det sidste. Han deltog i vores møder både i

udvalget og i månedsmøderne, altid i godt humør og med

friske bemærkninger. Keld vil blive savnet.

Æret være hans minde.

Som nyt udvalgsmedlem byder vi Inge Krause velkommen.

Pensionistudvalget ønsker alle en god sommer.

Spørgeskema

Flyrejse:

Forslag til rejsemål:

Tidspunkt på året:

Hvad må rejsen koste?

Busrejse:

Forslag til rejsemål:

Tidspunkt på året:

Hvad må rejsen koste?

Og så har vi det rigtig sjovt og hyggeligt!

Nu glæder vi os bare til uge 34, hvor vi

skal bruge alt det, vi har lært.

May Panou Papoulia ser på Tarup-elevernes

filmklip. Foto: Birgitte Petersen, PMC

Sendes til Odense Lærerforening,

Klaregade 19, 2. sal, 5100 Odense C. (mærket spørgeskema)


MEDLEMSBLAD FRA ODENSE LÆRERFORENING · NR. 5 · JUNI 2009

Sæson 2009 - 2010 ii CaféBiiografen

begynder den 5.. september

Medlemskortet er gratis og personligt

Det gælder indtil 31. december 2009.

Du kan blive medlem, hvis du er medlem af Odense Lærerforening

eller medlem af Lærerstuderendes Landskreds (DLF) på Odense

Seminarium. Medlemskortet er gratis og bestilles via TR eller evt.

i sekretariatet v/ Ulla Krusaa, 6612 6890 eller ukrusaa@dlf.org

Medlemskort hentes hos Ulla Krusaa.

Vi fortsætter det gode samarbejde med CaféBiografen

Filmklubben tilbyder kvalitetsfilm - og gerne premierefilm –

lørdag eftermiddag. Hvis biografens aktuelle repertoire gør

det muligt, vil der blive tilbudt 2 forskellige film.

Spilledage efteråret 2009: Spilledage foråret 2010:

Lørdag den 5. september Lørdag den 9. januar

Lørdag den 3. oktober Lørdag den 13. februar

Lørdag den 24. oktober Lørdag den 6. marts

Lørdag den 14. november Lørdag den 17. april

Lørdag den 5. december Lørdag den 8. maj

Der tages forbehold for ændringer.

CaféBiografen fastlægger den kommende lørdags repertoire forudgående mandag.

Oplysning om hvilke film, der vises, og oplysninger om filmene kan - ofte mandag aften,

senest onsdag - ses på foreningens hjemmeside: http://www.odenselaererforening.dk/

TR får desuden oplysningerne på SkoleKom/TR og kan udskrive her fra.

Billetprisen er uændret 35 kr. mod forevisning af medlemskortet, der er personligt.

Der kan i CaféBiografen købes 2 billetter per klubmedlem til hver forest illing.

Bemærk: Billet kan først købes fra torsdag kl. 14 i den uge, filmen vises.

Billet købes senest fredag, hvis du vil være helt sikker. Der kan ikke reserveres billetter.

Du kan til daglig få nærmere oplysning i sekretariatet på tlf. 6612 6890.

Venlig hilsen

Ulla Krusaa

11


ODENSE LÆRERFORENING KREDS 82, Klaregade 19 2 , Postboks 1150, 5100 Odense C

ODENSE LÆRERFORENING KREDS 82

Klaregade 192 DLF / A Fyn:

Postboks 1150 Klaregade 71 5100 Odense C 5000 Odense C

Tlf. 6612 6890 Tlf. 7010 0018

Fax 6591 8560

Åbningstider:

Mandag-torsdag: 9.00-15.00. Fredag: 9.00-13.00

Formanden træffes efter aftale.

Formand:

Anne-Mette Kæseler Jensen

Åløkkevænget 34

5000 Odense C.

Tlf. 2330 1268

Næstformand:

Gitte Mailand

Fårebjergvej 61

5491 Blommenslyst

Tlf. 6596 7710

Bent Th. Hansen

konsulent

Bo Tryggedsson

konsulent

Flemming Andersen

konsulent

Marianne Bøgedal

sekretær

Ulla Krusaa

sekretær

Anne D. Ulriksen

sekretær

Klar til

sommerferien?

Sommerferie snart.

Og det sker selvfølgelig ikke -

men hvis nu alligevel:

Du bliver syg...

Du har ferie, men ingen løn i ferien...

Og så videre…

På vores hjemmeside

www.odenselaererforening.dk

kan du læse meget, meget mere.

God ferie!

E-mail: 082@dlf.org

www.odenselaererforening.dk

LærerBLADET

Redaktionen:

Flemming Andersen (ansvh.)

Tlf. 66 12 68 90

E-mail: flandersen@dlf.org

Foto:

Niels Nørgaard

tlf. 65 95 51 26

B

Indhold i dette nummer:

Leder: Ondt i timetallet . . . . . . . . . . . 2

”Odense-tillæg” på lønsedlen. . . . . . . 3

A08: Nedtælling . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Kanonforedrag . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Uformelt politikermøde . . . . . . . . . . . 5

Værktøjskasse for nye lærere . . . . . . 6

Sur gammel overlærer . . . . . . . . . . . . 8

Tarup-elever i fint selskab . . . . . . . 10

Til pensionisterne . . . . . . . . . . . . . 11

Filmklubben 2009/2010 . . . . . . . . 11

Redaktionen er afsluttet 2. juni. Deadline til næste nummer: 5. september 2009. Oplag: 3400 stk. Tryk: HTOdense

fl.

More magazines by this user
Similar magazines