Myndighedernes forpligtigelser

nola.dk

Myndighedernes forpligtigelser

Vandløb - dræning - rettigheder og

pligter

Steen Fogde

Biolog

Kommunal miljøchef i 15 år


Dræning

Det er tilladt enhver grundejer at sænke

grundvandet på egen ejendom til den for

dyrkningen nødvendige dybde ved

almindelig udgrøftning og dræning med

afløb til bestående vandløb uden

anvendelse af pumpeanlæg.

Det er tilladt ejeren af en grund, der støder

op til et vandløb (bredejeren), fra egen

grund at aflede såvel overfladevand som

vand fra almindelige drænings- og

udgrøftningsanlæg til vandløbet


Dræning / vandløb

Ingen må uden vandløbsmyndighedens

tilladelse ændre vands naturlige afløb til

anden ejendom eller hindre det naturlige

afløb af vand fra højere liggende

ejendomme.

Ingen må uden vandløbsmyndighedens

tilladelse bortlede vandet fra vandløb,

forandre vandstanden i vandløb eller hindre

vandets frie løb.

Ingen må foretage beplantning så nær

rørlagte strækninger af vandløb, at der kan

være fare for, at rørledninger beskadiges

eller tilstoppes.


Vandløb

Kommunalbestyrelsen er

vandløbsmyndighed for de vandløb m.v.,

der er omfattet af loven

Vandløb inddeles i offentlige og private.


Vandløb

For offentligt vandløb udarbejder

vandløbsmyndigheden et regulativ, som

foruden en tydelig betegnelse af vandløbet

skal indeholde bestemmelser om:

1) vandløbets skikkelse eller vandføringsevne,

2) vandløbets vedligeholdelse,

3) ændringer i retten til sejlads,

4) restaureringsforanstaltninger,

5) beslutning om friholdelse af arealer langs

vandløb


Vandløb

Regulativer ligger til gennemsyn hos

vandløbsmyndigheden og kan købes

samme sted

Er det ikke tilstrækkeligt at kunne se / købe

regulativet, så bed kommunen om et møde

hvor regulativet gennemgås – gerne for en

gruppe af lodsejere på en gang!


Private vandløb

Vandløbsmyndigheden kan fastsætte

bestemmelser om vandløbets skikkelse eller

vandføringsevne

Vandløb må kun reguleres efter

vandløbsmyndighedens bestemmelse –

gælder alle vandløb, også dem kommunen

har optaget som offentlige


Vandløbsvedligeholdelse

Vandløb skal vedligeholdes således, at det

enkelte vandløbs skikkelse eller

vandføringsevne ikke ændres.

Grødevæksten i vandløbene kan begrænses

ved mekaniske metoder som grødeskæring,

opgravning og lignende eller ved biologiske

metoder som etablering af skyggegivende

vegetation på vandløbets bredder.

Afskåret grøde skal optages, medmindre

grøden ikke er til skade for vandløbet eller

det vandområde, vandløbet udmunder i.


Vandløbsvedligeholdelse

Slam, grøde og andet, der ophobes ved

stemmeværker eller andre anlæg, må ikke

videreføres til skade for vandløbet eller for

det vandområde, vandløbet udmunder i.

Vandløbsmyndigheden kan fastsætte

nærmere bestemmelse herom

Vedligeholdelsen af offentlige vandløb

påhviler vandløbsmyndigheden

Vedligeholdelsen af private vandløb påhviler

bredejerne


Vandløbsvedligeholdelse

Bredejere og brugere af tilstødende

ejendomme skal tåle, at fornødent

vedligeholdelsesarbejde udføres. Fyld,

afskåret grøde og andet, der fremkommer

ved sædvanlig vedligeholdelse, skal den,

der bruger de tilstødende ejendomme,

modtage og bortskaffe fra vandløbets

bredder uden erstatning. Skader som følge

af almindelig kørsel og færdsel til fods langs

vandløbet i forbindelse med vedligeholdelse

kan ikke kræves erstattet.


Vandløbsvedligeholdelse

Såfremt der i øvrigt under

vedligeholdelsesarbejder påføres ejere eller

brugere skade eller ulempe, har ejeren eller

brugeren ret til erstatning efter

lovgivningens almindelige regler.

Benyttes arealer ved vandløb til græsning for

løsgående husdyr, kan

vandløbsmyndigheden påbyde, at

bredejerne anbringer og vedligeholder

forsvarligt hegn, og at vandingssteder skal

graves uden for vandløbets profil og

frahegnes dette


Vandløbsvedligeholdelse

Vedligeholdelsen af offentlige vandløb påhviler

vandløbsmyndigheden

Vedligeholdelsen af rørlagte offentlige vandløb

omfatter ikke hel eller delvis omlægning af

rørledninger. Sager herom afgøres efter

reglerne i kapitlet om regulering


Vandløbsregulering

Ved regulering af et vandløb forstås ændring

af vandløbets skikkelse, herunder

vandløbets forløb, bredde, bundkote og

skråningsanlæg

Udgifterne i forbindelse med de

foranstaltninger, der er nævnt i ovenfor,

afholdes af de grundejere, der skønnes at

have nytte af foranstaltningerne. Udgifterne

fordeles mellem grundejerne efter den nytte,

foranstaltningerne har for den enkelte

ejendom.


Anlæg af nye vandløb

Nye vandløb må kun anlægges efter

vandløbsmyndighedens bestemmelse

Udgifterne ved anlæg af nye vandløb afholdes

af de grundejere, der ønsker anlægget

udført, samt af de grundejere, der ønsker at

medbenytte de

Spørgsmål om fordeling af udgifterne kan

indbringes for vandløbsmyndigheden. I

mangel af forlig kan spørgsmålet forlanges

indbragt for taksationsmyndighederne


Restaurering af vandløb

I offentlige vandløb, hvis tilstand ikke svarer til

den fastlagte målsætning, kan

vandløbsmyndigheden forbedre forholdene

ved følgende foranstaltninger:

1) etablering af kunstige, overhængende

brinker,

2) placering af større sten,

3) placering af planker eller lignende ved

vandløbsbunden,

4) etablering af strømkoncentratorer og

5) etablering af gydebanker.


Restaurering af vandløb

Vandløbsmyndigheden afholder udgifterne

ved restaureringer.

Miljøministeren kan yde tilskud til

gennemførelse af større

restaureringsprojekter.

Enhver, der lider tab ved en restaurering, har

ret til erstatning.

Miljøministeren fastsætter nærmere regler om

restaureringsprojekter, herunder om

samarbejdet mellem

vandløbsmyndighederne og om deres

samarbejde med andre myndigheder samt

om offentlighedens medvirken


Bredzoner

Dyrkning, jordbehandling, plantning,

terrænændring, anbringelse af hegn, og

opførelse af bygværker må i landzone ikke

foretages i en bræmme på 2 m langs

naturlige eller i regionplanen højt målsatte

vandløb og søer. Bestemmelsen gælder

dog ikke for isolerede søer under 100 m


Klage over afgørelser

Vandløbsmyndighedens afgørelser, bortset

fra afgørelser om erstatning og andre

økonomiske spørgsmål, kan påklages til

miljøministeren

Afgørelser vedrørende regulativer for

offentlige vandløb, og afgørelser efter

kapitel 11 a (miljøskade) kan påklages til

Naturklagenævnet

Klagefristen er 4 uger - Klage indgives

igennem den myndighed, der har truffet

afgørelsen


Klageberettigede

den, afgørelsen er rettet til,

2) enhver, der må antages at have en

individuel, væsentlig interesse i sagens

udfald og

3) en berørt nationalparkfond oprettet efter lov

om nationalparker.

Afgørelser vedrørende regulativer for

offentlige vandløb kan desuden påklages af

1) lokale foreninger og organisationer, som

har en væsentlig interesse i afgørelsen,


Klageberettigede

2) landsdækkende foreninger og

organisationer, hvis hovedformål er

beskyttelse af natur og miljø, og

3) landsdækkende foreninger og

organisationer, som efter deres formål

varetager væsentlige rekreative interesser,

når afgørelsen berører sådanne interesser.

Danmarks Naturfredningsforening og

Danmarks Sportsfiskerforbund er særskilt

nævnt som klageberettigede


Naturbeskyttelsesloven

§ 3. Der må ikke foretages ændring i

tilstanden af naturlige søer, hvis areal er på

over 100 m2, eller af vandløb eller dele af

vandløb, der af miljøministeren efter

indstilling fra kommunalbestyrelsen er

udpeget som beskyttede. Dette gælder dog

ikke for sædvanlige

vedligeholdelsesarbejder i vandløb.

Stk. 2. Der må ikke foretages ændringer i

tilstanden af

1) heder,

2) moser og lignende,


Naturbeskyttelsesloven

3) strandenge og strandsumpe samt

4) ferske enge og biologiske overdrev,

når sådanne naturtyper enkeltvis, tilsammen

eller i forbindelse med de søer, der er

nævnt i stk. 1, er større end 2.500 m2 i

sammenhængende areal.


Miljømålsloven

Forringelse af tilstanden af alle

overfladevandområder og alle

grundvandsforekomster skal forebygges.

Ved enhver midlertidigt forringelse af

vandforekomstens tilstand, som skyldes

omstændigheder af naturlig art eller

omstændigheder som følge af ulykke, skal

yderligere forringelse af tilstanden

forebygges, og den oprindelige tilstand skal

så vidt muligt genetableres.


Miljømålsloven

Der må ikke ske en øget direkte eller indirekte

forurening af overfladevand, medmindre

foranstaltninger til gennemførelse af dette

vil medføre en øget forurening af miljøet

som helhed. Forøgelse af forureningen af

havet uden for vanddistrikterne skal så vidt

muligt undgås.

Senest den 22. december 2015 skal alt

overfladevand og grundvand have opnået

en god tilstand


Miljømålsloven

Ved god tilstand for overfladevand forstås den

tilstand, et overfladevandområde har nået,

når det både har god økologisk tilstand og

god kemisk tilstand. Ved god tilstand for

grundvand forstås den tilstand, en

grundvandsforekomst har nået, når den

både har god kvantitativ tilstand og god

kemisk tilstand


Anbefaling

Gå ikke i gang med vedligeholdelse eller

restaurering uden tilladelse – det kan være

strafbart

Regulativerne og den fastlagte

vedligeholdelse tager ikke højde for nedbør

”over normalen” – og vedligeholdelsen skal

følge regulativet

Vil du have ændret vandløbene eller

regulativerne – brug dine politikere i Byrådet


Anbefaling

Det er lettest at overtale Byrådene, hvis

flere står sammen – pres på i samlet flok

Lovgivningen pålægger

vandløbsmyndigheden åbenhed, det er ikke

muligt at forhindre de grønne

organisationers indflydelse, de har klageret

More magazines by this user
Similar magazines