27.07.2013 Views

Handicap·nyt - Dansk Handicap Forbund

Handicap·nyt - Dansk Handicap Forbund

Handicap·nyt - Dansk Handicap Forbund

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Man er da

lige så sej

på tre hjul

Tema: Nyt om

hjælpemidler

www.dhf-net.dk

Juni 2007 3 www.dhf-net.dk

Handicap·nyt


Her er feriehuset

hvor man føler sig

velkommen med kørestol

Annonce

5

Cimbria Ferie · Linåvej 59 · Linå · 8600 Silkeborg · Tlf. 86 84 58 18 · Mobil 26 73 69 22


Indhold

Nyhed:

Forbindingskasse fra

Dansk Handicap Forbund

s. 13

Man er da lige så sej på tre hjul ........................................................ 6

Kalle Schmidts trike opfylder til fulde drømmen om at køre motorcykel.

Kort nyt .............................................................................................. 8

Får du den hjælp du har behov for? ..................................................10

Dansk Handicap Forbund undersøger medlemmers behov for hjælp.

Forbindingskassen ............................................................................13

Køb en forbindingskasse og støt Dansk Handicap Forbund.

Postkortkonkurrence afsluttet ..........................................................15

Vindere af Dansk Handicap Forbunds konkurrence er fundet.

Hjulspind ..........................................................................................16

Hvad laver de i Amputationskredsen ................................................18

Et godt medlemsblad og gangskoler er vigtige elementer for Amputationskredsens

medlemmer.

Midt i bladet .....................................................................................21

Sådan arbejder Dansk Handicap Forbund i Ghana .......................... 32

Dansk Handicap Forbund støtter mennesker med handicap i Ghana.

Køb en kurv ..................................................................................... 34

Farvestrålende ghanesiske kurve sælges til fordel for mennesker med handicap i

Ghana.

Hun så det ske ................................................................................. 37

Bombesprængning i København! Heldigvis var det kun en øvelse, og det var

spændende at være med.

Tema: Nyt om hjælpemidler

En messe for nysgerrige .................................................................. 39

Rehab Scandinavia 2007 i Fredericia tiltrak mange interesserede, både brugere,

forhandlere og terapeuter. Læs om nyheder på hjælpemiddelområdet.

www.dhf-net.dk

HANDICAP • Nyt · Nummer 3 · JuNI 2007

Foto:Klaus lasvIll-Mortensen

3

Kalle Schmidt besøgte Rehabmessen

i sin gule Trike.

s.6

”Det drejer sig

om mit liv og

det liv, som jeg

vil leve”

Fra undersøgelse af medlemmer-

s.10

nes behov for hjælp.

Rehab Scandinavia præsenterede nyt

om hjælpemidler.

s.39


Wolturnus byggerskræddersyede kørestole,

der passer nøjagtigttil dig

Annonce

Tukan fastrammekørestol m. justerbar fodstøtte, vægt fra 6,8 kg.

Fås også med justerbar bagaksel og folderyg.

W5D fastrammekørestol m. justerbare opklappelige fodplader,

justerbar bagaksel og folderyg. Fås også med fast bagaksel og fast ryg.

W wolturnus

W5 fuldsvejset fastrammekørestol, vægt fra 6,0 kg.

Fås også med justerbar bagaksel, fodstøtte samt folderyg.

Dalton fastrammekørestol m. aftagelige svingbare benstøtter,

justerbar bagaksel, folderyg samt armlæn.

De viste modeller kan leveres med anti-tip, sideplader med skærm, armlæn, skubbehåndtag mm.

Wolturnus A/S • Halkærvej 24B • 9240 Nibe • Tel: 96 71 71 70 • info@wolturnus.dk • www.wolturnus.dk


Handicap-nyt’s

produktion er

godkendt til

Svanemærket

efter Nordisk

Ministerråds

miljøregler

leder

Bruger vi det frie

valg?

HANDICAP • Nyt · Nummer 3 · JuNI 2007

På den netop overståede rehabmesse 2007 i Fredericia var udbuddet af hjælpemidler enormt.

For mennesker med handicap, hvis tilværelse i den grad er afhængig af hjælpemidler, er det en

stor oplevelse at følge med i udbuddet af nye og avancerede hjælpemidler på markedet. Flere

af vores medlemmer giver os det indtryk, at messen ofte giver en aha-oplevelse. at man finder

bud på fleksible løsninger, som kan afhjælpe problemer på en ny og bedre måde. så står man

der med en masse brochurer og lyst til at anskaffe et af de pågældende hjælpemidler.

Det næste spørgsmål er så – kan man få bevilget det? vil kommunen lytte til argumenterne

om, at det nyligt afprøvede hjælpemiddel føles rigtigt og bedre? Dansk Handicap Forbund har

indtryk af, at det ofte er svært at overbevise en ergoterapeut om, at en anden og måske dyrere

løsning er den bedste. Kommunen indkøber jo med stordriftsfordele. Det betyder, at de kan

opnå lavere priser, hvis de køber mange af de samme produkter. Faren for standardiserede løsninger

er nærliggende.

ergoterapeuten er uddannet til at vurdere borgerens behov ud fra en række objektive parametre,

mens borgeren må lytte til sin egen fornemmelse af hjælpemidlets funktionalitet.

Hvem har ret?

Måske vælger du som borger at insistere på et andet hjælpemiddel, end det kommunen

foreslår. lovgivningen giver mulighed for at indkøbe dette alternative hjælpemiddel, ved at

borgeren benytter sit frie valg. I bestemmelsen om frit valg af hjælpemidler i servicelovens

§ 112, stk. 3 er det beskrevet, hvordan man har ret til at vælge en alternativ leverandør, selv

indkøbe hjælpemidlet og få udgifterne hertil refunderet. Det beløb, der refunderes, svarer dog

højst til den pris, kommunen kan købe hjælpemidlet for hos sin egen leverandør. Differencen

betaler borgeren selv. Bestemmelsen gælder kun hjælpemidler, som forudsætter individuel tilpasning

og benyttes i hovedparten af dagens timer.

I Dansk Handicap Forbund er det vores indtryk, at meget få af vores medlemmer benytter

denne mulighed. Mange er slet ikke klar over, at den findes. vi vil meget gerne have afdækket,

hvordan ”anden leverandør bestemmelsen” virker i praksis. Derfor sætter vi en spørgeskemaundersøgelse

i gang på nettet. vi har brug for dine svar på for eksempel om du kender Frit-valgmuligheden,

og om du har brugt den. Kig ind på www.dhf-net.dk og deltag i undersøgelsen.

viser det sig, at ordningen ikke bliver brugt, vil det være relevant at overveje, hvordan flere

mennesker med funktionsnedsættelser kan få gavn af det frie valg. en konsekvens kunne være

at opfordre socialminister eva Kjer Hansen til at iværksætte en undersøgelse, som kan afdække

brugen af ordningen.

Susanne Olsen

Landsformand

5

”Kig ind på

www.dhf-net.dk

og deltag i undersøgel-

sen om 'frit-valg-ordnin-

gen' for hjælpemidler”

Kontroleret oplag i perioden

1. juli 2005 - 30. juni 2006: 9.426

Handicap-nyt: Hans Knudsens Plads 1A, 1. 2100 København Ø. Telefon 39 29 35 55, Telefax 39 29 39 48, E-mail: handicap-nyt@dhf-net.dk, Hjemmeside: www.dhf-net.dk.

Redaktion: Susanne Olsen (Ansvarshavende), Solveig Andersen (Redaktør), Bente Rødsgaard, Helge Barnewitz, Jeppe Kerckhoffs. Design og tryk: KLS Grafisk Hus. Oplag: 10.250.

Annoncer: DG-Media, Telefon 70 27 11 55. Rubrikannoncer: Sendes direkte til Dansk Handicap Forbund. Handicap-nyt fås på lydbånd gratis for medlemmer. Ring 39 29 35 55

for bestilling. ISSN: 0904-8081. 81. årgang. Giro: 6 00 34 35. Kontortid: Mandag til torsdag kl. 9.00 – 16.00, Fredag kl. 9.00 – 14.15. Landsformand: Susanne Olsen.

Hovedkasserer: Erna Christensen. Direktør: Helge Barnewitz. Næste nummer: Udkommer 8. september 2007. Deadline: 7. august 2007.


Foto:KlAus lAsvill-Mortensen

specielt køretøj

Man er da lige så

sej på tre hjul!

Det skabte opmærksomhed, da Kalle Schmidt viste sin gule trike frem på Rehab Scandinavia i Fredericia

aF JePPe KercKHoFFs

Hvad gør man, når man fra det ene øjeblik til det

andet bliver afskåret fra at dyrke sin fritidsinteresse?

Karl Kristian schmidt – kaldet Kalle - havde i mange

år drømt om, at han i en moden alder ville anskaffe

en motorcykel. Den ville han blandt andet bruge til

at køre på motorcykelferier med sin kone og gode

venner.

en omfattende rygoperation ændrede imidlertid definitivt

situationen. Kalle blev delvist lammet i benene

og med et slag var drømmen om motorcykel en saga

blot. Kalle schmidt er uddannet traktormekaniker og

har i mange år solgt landbrugsmaskiner, så hænderne

er rigtigt skruet på.

Derfor fik han snart den ide at ville importere og

ombygge en såkaldt ”trike” – en trehjulet motorcykel

- fra tyskland. triken er et større potent køretøj,

som vel nærmest kan beskrives som en kombination

af en gammeldags folkevognsboble og en Harley-Davidson.

Køretøjet blev indkøbt i tyskland og

www.DHf-Net.Dk

Karl Kristian schmidt fra aabenraa nægtede at lade sit handicap bremse sin

store fritidsinteresse og fik med hjælp fra Dansk Handicap Forbund indregistreret

sin importerede trehjulede motorcykel

hurtigt transporteret hjem til Danmark.

6

et større ombygningsarbejde

Da triken kom til Danmark, gik Kalle i gang med en

større ombygningsopgave. Heldigvis havde han bevaret

nogle velegnede værkstedsfaciliteter fra sin tid

som maskinforhandler.

Der skulle ændres en del på triken. et par stive ben

gjorde det nødvendigt at konstruere en beskyttende

bund under fodstøtterne, og samtidig skulle gearskifte,

kobling og bremser være 100% håndbetjent. arbejdet

blev gennemført, og i foråret 2006 var Kalle klar til at

afprøve triken i lokalområdet. alt fungerede efter hensigten.

nu manglede bare en udskiftning af prøvepladerne

med et sæt rigtige nummerplader!

så kom problemerne!

Kalle regnede med, at indregistreringen ville forløbe

uden problemer. Han henvendte sig derfor til motor-


PrivAtFoto

kontoret og Færdselsstyrelsen, for at få formaliteterne

bragt i orden. Men så kom problemerne. På grund

af trikens størrelse og vægt, blev den kategoriseret

som en bil - og for biler gælder der særlige regler om

crash-tests og kollisionssikkerhed. Det betød reelt, at

køretøjet ikke kunne indregistreres, og at projektet

måtte opgives. arbejdet med indkøb og ombygning

var spildt, men hvad værre var - Kalles forventninger

og drømme kunne ikke gå i opfyldelse.

Kalle henvendte sig til Dansk Handicap Forbund

(DHF) med sine frustrationer. Her var man meget i

tvivl om, hvad man skulle stille op med situationen.

Første tanke var, at færdselsloven jo er indrettet,

som den er, for at yde sikkerhed til borgerne, og DHF

mente ikke, at man som organisation kunne gøre

meget ved den sag. Men realiteten blev en anden.

en lykkelig slutning

efterfølgende besluttede Dansk Handicap Forbund

PrivAtFoto

HANDICAP • Nyt · Nummer 3 · JuNI 2007

nemlig at gøre et forsøg på at hjælpe. Derfor skrev

DHF til trafikminister Flemming Hansen om Kalles

store indsats og initiativ for at fastholde sin interesse

og anmodede ministeren om at skaffe en dispensation.

svaret var – måske lidt overraskende - at hvis

Dansk Handicap Forbund kunne gå med til en dispensation,

så kunne ministeriet også. Der blev derfor

sendt besked videre til Færdselsstyrelsen om, at der

kunne gives dispensation. Betingelsen var, at køretøjet

– i hvert fald i første omgang - skulle forsynes

med et 60 km fartbegrænsningsskilt.

Men Kalle var glad for at få sine nummerplader, og

det vigtigste er jo at få maskinen ud og rulle. så bliv

ikke forbavset, hvis du til sommer ser et meget gult

og meget specielt køretøj med en voldsom motorlyd.

Det er såmænd bare Kalle – højst sandsynligt med

sit 4-årige barnebarn på bagsædet, som er pavestolt,

når han kører med bedstefar på triken.

7


Kort nyt

Spinalcenter

nu!

om kort tid forventes eus medlemsstater at underskrive

et direktiv med nye europæiske standarder for

tilgængelighed til nye tog og infrastruktur i det europæiske

jernbanenet.

Handicaporganisationerne har ikke været hverken

hørt eller inddraget i arbejdet. Det nye direktiv - en såkaldt

tsI (tekniske specifikationer for Interoperabilitet)

- opstiller minimumskrav, som er udarbejdet af repræsentanter

for togindustrien og myndigheder. Direktivet

sætter de fremtidige standarder for nye og ombyggede

stationer, perroner og tog.

tsI’en er præget af særløsninger for mennesker med

handicap. løsninger, der vil kræve assistance, og som

ikke tager hensyn til kørestolsbrugeres behov for at

kunne tage toget spontant og med størst mulig selvhjulpethed.

Målene i direktivet tager mest hensyn til manuelle kø-

www.DHf-Net.Dk

Dansk Handicap Forbunds specialkreds ryK RYK er en specialkreds for rygmarvsskadede i Dansk Handicap Forbund.

– rygmarvsskadede i Danmark rykkede den 25. Medlemmerne gik i gang med på symbolsk vis at bygge et spinalcenter

april ind foran rigshospitalet i København for at ved Rigshospitalet.

aktionere for et nyt spinalcenter – dvs. et centralt

center der samler al behandling og genoptræning af rygmarvsskadede. ryK frygter, at der ikke kommer et sådant

center, og derfor gik de på symbolsk vis i gang med at bygge det selv. Forslaget til den nye hospitalsplan i region

Hovedstaden indebærer nemlig, at genoptræningen af mennesker med rygmarvsskader flyttes til Glostrup, mens

Klinik for rygmarvsskader i Hornbæk lukkes.

”Patienterne betaler prisen, når vi fortsat skal transporteres frem og tilbage - nu blot til Glostrup i stedet for Hornbæk,

fordi alle specialer forbliver på rigshospitalet. Den eneste fremtidssikrede løsninger er et spinalcenter på

rigshospitalet”, siger anders J. andersen formand for sundhedspolitisk Gruppe i ryK.

Hvert år bliver 120 mennesker rygmarvsskadede efter trafik– og badeulykker eller sygdom i rygmarven.

Du kan læse mere om specialkredsen på www.ryk.dk.

Bente Rødsgaard

EU standarder for tog er elendige

restole, fx anbefaler man toglifte med en platform på

70 x 120 cm og en løftekapacitet på 200 kg. en sådan

lift vil ikke kunne medtage passagerer med el-kørestole.

af andre problemer er små handicaptoiletter, stejle

ramper, og at nye stationer med mindre end 1000

daglige passagerer ikke skal være tilgængelige, hvis

der er en anden station med elevatorer eller ramper på

samme strækning inden for en afstand af 30 km.

Bygge og trafikpolitisk udvalg (BtPu) i Dansk Handicap

Forbund har henvendt sig til samtlige trafikpolitiske

ordførere i Folketinget og anbefalet, at Danmark

ikke underskriver direktivet i sin nuværende udgave.

BtPu foreslår tværtimod, at Danmark presser på for at

få inddraget handicaporganisationerne, så er der kan

komme et direktiv med mål, som er nutids- og fremtidssikrede

- også set i forhold til Fns konvention om

menneskerettigheder for mennesker med handicap.

Bente Rødsgaard

8

Foto: ryK


HANDICAP • Nyt · Nummer 3 · JuNI 2007

Lykkelig slutning på grotesk sag

Dansk Handicap Forbund fik torsdag den 29. marts en

glædelig nyhed. Gladsaxe Jobcenter havde bøjet sig

efter pres fra forbundet og tv2 lorry.

sagen drejede sig om Maj-Britt ohlin, som er kørestolsbruger

efter en menigitissygdom for år tilbage.

Det er altafgørende for Maj-Britt at være i arbejde, fordi

hun gerne vil tjene sine egne penge, og fordi hun er

glad for den daglige kollegiale omgang.

Maj-Britt havde job som erhvervskonsulent hos tDc,

men blev så tilbudt en bedre stilling hos et mindre nystartet

firma. Med dette tilbud i hånden gik Maj-Britt til

sit lokale jobcenter i Gladsaxe for at få hjælp til at etablere

tilgængelighed til den nye arbejdsplads. Jobcentrets

handicapkonsulent meddelte Maj-Britt, at dette

ville være en formalitet, og at hun derfor med sindsro

kunne opsige sin gamle stilling. Det gjorde hun så!

Maj-Britts nye arbejde er placeret på første sal og

jobcentret indhentede herefter et enkelt tilbud fra et

firma, som ville løse problemet ved hjælp af en elevator

til ca. 200.000 kr. Herefter gav jobcenteret afslag

på at etablere den lovede tilgængelighed.

DSB Handicapservice

Er du handicappet og har legitimationskort til

DSB’s ledsagerordning, kan du bestille hjælp til

dine togrejser.

Du skal blot ringe til DSB Handicapservice på

telefon 70 13 14 15 (tast 6). Starter eller slutter

din rejse med bus, skal du kontakte din egen

region.

I brochuren, Handicapservice, kan du læse mere

om ordningen - brochuren får du på stationen.

situationen var desperat. Maj-Britt havde i god tro

opsagt sin tidligere stilling, og stod nu i en situation,

hvor to kollegaer to gange dagligt skulle bære

hende op og ned ad trappen til første sal. en helt og

aldeles uværdig og arbejdsmiljømæssig uacceptabel

situation. Hun frygtede at miste sit arbejde, hvis

ikke situationen blev løst.

Dansk Handicap Forbund gik ind i sagen, og 15

minutters arbejde ved telefonen viste, at man sagtens

kunne finde en brugbar trappeliftsløsning til en

tredjedel af prisen. Jobcenteret havde på ingen måde

gennemarbejdet sagen og inddraget alle væsentlige

aspekter. vi ankede derfor sagen og gjorde opmærksom

på de mulige alternative og prisbillige løsninger.

samme dag som Gladsaxe Jobcenter modtog vores

anke, gik tv2 lorry ind i sagen og bragte den 26. marts

et indslag, som viste Maj-Britts daglig kamp for at komme

på arbejde. I indslaget så man, de to kolleger slæbe

hende op ad trappen, og både susanne olsen, landsformand

for Dansk Handicap Forbund og stig langvad,

formand for De samvirkende Invalideorganisationer

medvirkede i indslaget.

Det lykkes tv2 lorry at få en udtalelse fra Gladsaxe

Kommunes arbejdsmarkedschef, ebbe Holm, som

lovede, at sagen ville blive behandlet dagen efter. to

dage efter lå svaret hos Maj-Britt. Kommunen ville

hjælpe - utroligt hvad fjernsyn kan gøre!

en god afslutning for Maj-Britt, men samtidig vidner

sagen om, at der er nogle medarbejdere rundt

omkring i de kommunale jobcentre, som tilsyneladende

har meget travlt. vi er bekymrede for, at andre

også kan være kommet i klemme i kaoset efter kommunalreformen

og oprettelsen af de nye jobcentre.

Jeppe Kerckhoffs

9


aF louIse lInDBerG Poulsen oG MarIe KroGH. IllustratIon: nIels Poulsen

ny undersøgelse

www.DHf-Net.Dk

Får du den hjælp, du

har brug for?

Når et menneske med en funktionsnedsættelse skal have hjælp, bliver det ofte et møde med

ordninger, der ikke tager udgangspunkt i det enkelte menneske, men i ufleksibel kassetænkning.

Livet er dog sjældent så firkantet

Får du den hjælp du har brug for? Det var det spørgsmål,

vi stillede en gruppe af Dansk Handicap Forbunds

medlemmer. svarene viser,

hvad det betyder at få den

rigtige hjælp. Men vigtigst

af alt viser de også, hvad

der sker, når man kun har

15 timer om måneden

til at komme til lægen, se familie og venner, deltage i

sport, og hvad man ellers skal.

citaterne i artiklen er hentet fra nogle af de svar, vi fik

fra deltagerne.

”Det drejer sig ikke om, om jeg skal i bad eller

have tøj på, som er en nødvendighed, men det

drejer sig om mit liv, og det liv som jeg vil leve.”

Helt liv – helt menneske

selvbestemmelse, ligebehandling, værdighed, deltagelse,

socialt samvær og tryghed – kort sagt livskvalitet.

Flotte ord, der ikke altid stemmer overens med virkeligheden.

når man ikke selv kan bestemme, hvad man vil

spise, og hvor tit man vil besøge sin familie, er der ikke

tale om ligebehandling.

Helheden er mere end summen af delene, og livet

er ikke delt op i kasser, sådan som loven er det. Derfor

er det nødvendigt at tænke kreativt og tage udgangspunkt

i mennesket og ikke handicappet.

særligt én gruppe oplever ikke at kunne gøre det, de

gerne vil. Det er dem, der ikke opfylder kravene til en

hjælpeordning, og i stedet må ”nøjes” med ledsageordning

kombineret med hjælp i hjemmet. Det betyder

for en af dem, vi talte med, at han kun kan gå til svømning

hver anden uge, selvom han gerne vil af sted en

gang om ugen – der er ikke timer til mere. Desuden

10

fik han at vide, at ledsageren ikke måtte hjælpe med

personlig pleje i forbindelse med svømningen. I stedet

skulle hjemmeplejen hjælpe

ham i bad og i badetøjet om

morgenen, så ledsageren kun

skulle bruse ham over senere

på dagen.

livet leves ikke i kasser

når kommunen følger loven slavisk, opstår der indimellem

absurde situationer. en af undersøgelsens

deltagere kunne for eksempel ikke spise den mad, som

kærestens hjælper havde tilberedt, men skulle have sin

middag fra centralkøkkenet.

”I lovgivningen om min kærestes paragraf 96 hjælpeordning,

står der, at hendes hjælpere skal gøre de

ting, hun selv ville have gjort, men i starten brokkede

kommunen sig meget over, at hun lavede mad

til mig – altså at hendes hjælpere lavede mad til os

begge to. Hvis det skulle være rigtigt, skulle hendes

hjælpere kun lave mad til hende, og så skulle hjemmeplejen

lave mad til mig.”

eksemplet viser, hvad det betyder, at hjælpen tilpasses

den enkelte og ikke leveres som standard pakkeløsninger.

sådan nogle løsninger kan være upraktiske og

uværdige. Forestil dig, at du hver gang, du skal på toilettet,

må ringe efter hjemmehjælpen og så vente en halv

til en hel time på, at de kommer. Forhåbentligt behøver


du kun at forestille dig det, men hvis du sidder i en

situation som flere af dem, vi talte med, ved du også,

hvordan det føles.

”Jeg skal bare lade være med at drikke. Så skal

jeg ikke tisse eller noget andet.”

også i andre sammenhænge fortæller deltagerne om

at måtte tilpasse sig og gå på kompromis. Man må

”drømme små drømme”, fordi de store er umulige.

Mit hjem – mit fængsel

vi har talt med flere brugere af ledsageordningen, der

på trods af de 15 timer om måneden oplever deres

hjem som et fængsel. Det påvirker humøret, og en af

deltagerne fortæller om at blive urimelig overfor sine

omgivelser:

”Jeg kan godt mærke, at jeg er mange gange

mere urimelig i forhold til før. Hvis min kæreste

har været på arbejde og kommer hjem og siger:

’Hvad har du oplevet i dag’. Wharghh!. Jeg bliver

skide sur, for hun må da fandeme selv finde ud af,

hvad jeg har oplevet. Husets fire vægge! Man føler

sig såret, men det var jo ikke ondt ment fra hendes

side. Så jo, man bliver mere urimelig og mere

besværlig.”

Der er for så vidt ikke er noget i vejen med ledsageordningen

– 15 timer er bare for lidt. Det er hørt før, men

HANDICAP • Nyt · Nummer 3 · JuNI 2007

11

Hellere lade være med at drikke, når man

ikke ved, om man kan komme på toilettet.

nu siger vi det igen og viser i den kommende rapport,

hvorfor det er altafgørende at få den rigtige og gode

hjælp.

Det gode liv

Mange deltagere oplever kun sig selv som handicappede,

når de føler sig begrænsede. Derimod tænker

de ikke over deres funktionsnedsættelse, når de kan

være sammen med familie og venner på en ligeværdig

måde. Det er i de situationer, hvor de ikke skal bekymre

sig om at få hjælp, og hvor de kan gøre det, »

Med kun 15 timers ledsagelse om måneden kommer

husets fire vægge nemt til at føles som et fængsel.


ny undersøgelse

der har værdi for dem. en deltager fortæller, at han ikke

føler sig handicappet, ”når jeg nyder livet og har det

godt, og omgivelserne er perfekte”. Han siger:

”Hvis jeg er sammen med nogle venner og sidder

i en café, og vi hygger os og har det skide skægt,

eller når jeg sammen med min kæreste er ude at

shoppe og sådan noget, og det hele det bare kører,

så tænker man jo ikke så meget over, at man

sidder i en stol.”

loven skal ikke gøre mennesker lykkelige, men give

alle lige muligheder. Hverdagen skal fungere for at

skabe muligheden for et meningsfuldt og værdigt liv.

Med det som konklusion, vil vi gerne takke alle, der har

medvirket og støttet op om projektet. vi har mødt stor

velvillighed og er blevet modtaget godt i Dansk Handicap

Forbund og blandt medlemmerne.

www.DHf-Net.Dk

12

Lovgivning

(Paragrafferne, der henvises til, findes i Serviceloven.)

Hjemmehjælp, §§ 83-87:

Personlig hjælp og pleje og hjælp eller støtte til nødvendige

praktiske opgaver i hjemmet.

Kontant tilskud, § 95:

Der kan gives et kontant tilskud til personer, som har

behov for mere end 20 timers ugentligt hjælp i hjemmet,

hvis kommunalbestyrelsen ikke kan stille den nødvendige

hjælp til rådighed. Brugeren skal selv agere arbejdsgiver.

Hjælpeordning, § 96:

Tilskud til ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning

og ledsagelse til personer med betydelig og varigt nedsat

fysisk eller psykisk funktionsevne, der har et aktivitetsniveau,

som gør det nødvendigt at yde en ganske særlig

støtte. Brugeren skal selv agere arbejdsgiver.

Ledsageordning, § 97:

15 timers ledsagelse om måneden til personer under 67 år,

der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt

nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

har fået nyt hus med stor biludstilling

Indretningsexperter og alle relevante biler

samlet på et sted!


HANDICAP • Nyt · Nummer 3 · JuNI 2007

FORBINDINGSKASSE -

til bilen eller på kørestolen

støt Dansk Handicap Forbund med køb af

specialdesignet forbindingskasse

en velassorteret forbindingskasse i en praktisk, let taske

med Dansk Handicap Forbunds logo og navn. Det

er resultatet af et samarbejde mellem Dansk Handicap

Forbund og firmaet Forbindingskassen.dk. tasken indeholder

mere end 60 forskellige dele, blandt andet

plastre, forbindinger, renseservietter, sakse, nødhjælpstæppe,

pincet og et digitalt termometer. Dermed indeholder

den flere dele end de fleste andre på markedet

og er tilmed billigere. tasken er fremstillet i et sort

plastmateriale og derfor meget let.

Forbindingskassen sælges til medlemmer af Dansk

Handicap Forbund for 199 kr. Ikke medlemmer kan

købe forbindingskassen for 249 kr. til priserne skal

lægges forsendelsesomkostninger på 50 kr.

Du kan bestille forbindingskassen på tlf: 39 29 35 55

eller på mail: js@dfh-net.dk.

Allerede når du sætter dig

ind i den nye VW fornemmer

du, at det er din bil.

Den personlige indretning,

de ergonomiske hensyn og

rummeligheden gør det

nemt og bekvemt at bevæge

sig rundt. Her er taget

hensyn til det hele.

• Busser

• Personbiler

Annonce

les i højde og længde, integreret jo-

Christian

Rosendahl

Per

Zoëga

1/2

Vi leverer overalt i Danmark

Villy Veirup as

13

Komfort + VW

- den perfekte løsning...

IVWbusserne er der tænkt på alt,

som gør såvel kørslen som opholdet i

bilen attraktiv.

Optimale pladsforhold, fleksibilitet

og righoldigt udstyr gør køreturen til

en oplevelse. Bl.a. kan rattet indstil-

ystickgearstang gør den nem at nå

og letter gearskiftet. Sådan kunne vi

blive ved....

VW busserne fås i 3 udstyrsversioner.

Vi er specialister i opbygning og indretning af VW handicapbusser og tilbyder totalløsninger

udført nøjagtigt efter dine ønsker og behov.

Kontakt Christian Rosendahl eller Per Zoëga for yderligere oplysninger på tlf. 7542 0600.

Industrivej 1 • 6760 Ribe • 7542 0600

www.vw-ribe.dk • ribe@volkswagen.dk


Annonce


HANDICAP • Nyt · Nummer 3 · JuNI 2007

Vindere

af postkortkonkurrence

Dansk Handicap Forbund udskrev i februar en

postkortkonkurrence. Den eneste konkurrencebetingelse

var, at kortet kunne anvendes hele

året til enhver lejlighed, og at det skulle være

egnet til at trykke. Da fristen for at indsende

bidrag udløb, havde vi modtaget 21 flotte postkortforslag.

valget var ikke let, og dommerkomiteen besluttede

derfor både at udpege en vinder og

tillige præmiere fire andre.

1.præmien blev vundet af nina eg, Gundsømagle.

De fire øvrige præmierede forslag er

indsendt af sanne rask Hansen, Bogense, Per

Hede nielsen, randers, anne Dorthe Jensen,

randers og Helle andreasen, randers.

Dansk Handicap Forbund ønsker vinderne

tillykke og siger tillige tak til alle, der indsendte

bidrag til konkurrencen.

Solveig Andersen

Øvrige vindere

Anne Dorthe Jensen

1. præmie. Nina Eg.

Per Hede Nielsen

Sanne Rask Hansen Helle Andreasen

15


Hjulspind

Ny medarbejder

Hafaz shah har siden 1. februar været ansat som projektmedarbejder

i ”Projekt det kan lade sig gøre 06

– 07”, som arbejder på at skaffe nydanskere i arbejde.

Han har tidligere deltaget som frivillig. Hafaz er 30 år,

kørestolsbruger, uddannet datanom og haft job hos

HP, Mærsk Data og Handicapportalen.

efter endt uddannelse opdagede han, hvor svært

det var at få et job og tænkte, at det måtte være endnu

sværere for andre, som er knapt så veluddannede.

Drivkraften i hans nuværende job er, at der må da

kunne gøres noget, også selvom det er svært, for Hafaz

elsker udfordringer og svære opgaver. I ”Projekt

det kan lade sig gøre 06-07” er hans opgave at kon-

12 job til nydanskere med handicap

Dansk Handicap Forbunds ”Projekt det kan lade sige

gøre 06-07” har som den primære målsætning at få

mindst 15 arbejdsparate nydanskere med handicap

i beskæftigelse. Det nuværende projekt er en videreudvikling

af et tidligere vidensformidlings-projekt,

og de mange kontakter, som er blevet opbygget

gennem dette har, sammen med grundigt arbejde fra

projektets medarbejdere, betydet, at allerede nu er 12

nydanskere med handicap kommet i job.

udover projektets primære formål skal projektet

stadig formidle viden til en lang række aktører og

myndigheder inden for beskæftigelses-, handicap- og

integrationsområdet, ligesom det netværk af frivillige

”ambassadører”, der blev opbygget i det tidligere projektforløb

skal vedligeholdes.

Sommer på Sct. Knudsborg

Der er stadig ledige pladser på de to sidste af Dansk Handicap Forbund ferieophold

på kursus- og feriecentret sct. Knudsborg på nordfyn. Det drejer sig om

hold 4: 30. juli - 13. august og hold 5:13. - 27. august.

For feriegæster, der bor på sjælland, er der mulighed for afhentning på

Hans Knudsens Plads 1a, København. Der er ikke afhentning på bopælen.

Pris: kr. 6.000 + transport kr. 750.

I løbet af ferieopholdet arrangeres underholdning og udflugter. Der er praktisk

hjælp under ferieopholdet.

(se mere om opholdet i sidste nummer af Handicap-nyt.)

Ansøgningsblanketter kan fås på hovedkontoret hos Lea Dernov på tlf. 39 29 35 55.

www.DHf-Net.Dk

16

takte virksomheder og skaffe

job, pleje det netværk projektet

allerede har opbygget samt

løse småting inden for It.

Fritiden går blandt andet med

at lytte til musik. Han er født og

opvokset i Danmark, men han

Hafaz Shah har siden 1. februar

været ansat i ”Projekt

slapper gerne af ved at lytte til

det kan lade sig gøre 06-07”

Indiepop og se Bollywood film,

men også mange amerikanske fim finder vej til hans

DvD afspiller. andre af Hafaz’ interesser er It og at lave

hjemmesider samt at pleje sit omfattende netværk.

Velkommen til, red.

Projektet har region Hovedstaden som primært fokusområde

og er støttet af Ministeriet for Flygtninge,

Indvandrere og Integration og socialministeriet indtil

udgangen af 2007. Du kan læse en nylig udkommet

statusrapport om projektet på www.detkanladesiggoere.dk/.

Hvis du er nydansker med handicap og vil i arbejde

så kontakt projektets medarbejdere på Dansk Handicap

Forbunds hovedkontor, tlf. 39 29 35 55.

Dansk Handicap Forbunds hjemmeside

Kig ind på Dansk Handicap Forbunds hjemmeside og læs nyheder med relation til handicappolitiske spørgsmål,

nye publikationer osv. Hjemmesiden opdateres flere gange i løbet af ugen. når du trykker på ”læs mere” på en

forsidenyhed, kan du læse alle de nyheder, der er lagt ind i løbet af måneden i en ny menu til venstre samt de foregående

måneders nyheder. For tiden kan du også deltage i en spørgeskemaundersøgelse om frit valg af hjælpemidler.

Du finder siden på www.dhf-net.dk.

Foto: solveIG anDersen


aF Bente rØDsGaarD

Bendt Bendtsen underskriver

FN-handicapkonvention

Økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen underskrev

den 30. marts i new york en ny Fn-konvention, der sikrer

rettigheder til mennesker med handicap.

Det er første gang nogensinde, at der globalt udarbejdes

bindende regler, som giver mennesker med handicap de

samme grundlæggende rettigheder som alle andre.

Økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen sagde:

"Det er vigtigt, at de handicappede kan deltage i samfundslivet

på lige vilkår med andre. For eksempel ved hjælp af

ny teknologi og It. selv om Danmark har en god tradition i

handicappolitik, skal vi globalt blive bedre til at tænke nyt

og være innovative på de områder, der vedrører de handicappede.

Det kan den nye Fn-konvention hjælpe os med

at være opmærksomme på. Ikke bare i Danmark, men i hele

verden".

Der ikke er nogen officiel oversættelse af Fn-handicapkonventionen,

men du kan læse en uofficiel på hjemmesiden hos

De samvirkende Invalideorganisationers (DsI). Den er udarbejdet

af Holger Kallehauge i marts 2007 www.handicap.dk.

Find en kæreste eller god ven på nettet

På handicap-dating.dk kan du oprette en profil og

søge efter en kæreste, en god ven eller en at maile

med. siden er populær, og der kommer hele tiden

nye profiler til. De fleste brugere er mellem 25 og 40

år. Ikke handicappede kan også oprette en profil.

Det er gratis at oprette profiler. Firmaet bag siden er

Webster & co. , som også har datingsider for seniorer,

enlige forældre, overvægtige og unge. se mere

på www.handicapdating.dk.

Kan du lide kirker?

Hvis du vil besøge kirker, har Kirkefondet netop udgivet to nye

brochurer med vejkirker og andre åbne kirker. 384 kirker over

hele landet har valgt at være med i brochurerne i år. Brochurerne

findes i to udgaver: én for Jylland med 177 kirker og én for øerne

(sjælland, Fyn og de øvrige øer) med 207 kirker. I brochurerne

kan man se, hvor kirkerne ligger, og hvordan man finder dem.

Der er tillige oplysninger om bl.a. kirkernes åbningstider, seværdigheder,

adgang for kørestolsbrugere, handicaptoilet, andre

faciliteter, koncerter og arrangementer, kontaktpersoner og

hjemmesideadresser.

Brochurerne kan fås i de deltagende kirker, på biblioteker,

turistbureauer, campingpladser, vandrerhjem, udvalgte museer

mv. Du kan også downloade dem på Kirkefondets hjemmeside.

www.kirkefondet.dk.

Økonomi – og erhvervsminister

Bendt Bendtsen har underskrevet

FN-handicapkonventionen.

HANDICAP • Nyt · Nummer 3 · JuNI 2007

Brochurerne om de 384 vejkirker er illustreret

og layoutet af tegner og grafiker

Kim Broström.

PresseFoto: MIKlos szaBo

17

Vidste du, at ...

center for ligebehandling af Handicappede

(clH)har undersøgt de

kommunale handicapråds etablering

og start. rapporten viser bl.a.,

at de fleste handicapråd oplever

at blive hørt i de initiativer, som

har betydning for mennesker med

handicap. Men enkelte råd har

også haft startvanskeligheder. Du

kan bestille rapporten ”Kommunale

handicapråd - etablering og

opstart” hos clH, tlf. 33 11 10 44,

eller du kan downloade rapporten

på www.clh.dk

DsI skifter navn. til nytår skifter

De samvirkende Invalideorganisationer

(DsI) navn til Danske

Handicaporganisationer (DH).

”Mennesker med handicap er ikke

invalide - de er valide mennesker

med handicap,” siger DsI-formand

stig langvad.

”vi har snart fået ordet invalid ud

af ordforrådet hos lovgivere, embedsmænd

og journalister, så nu er

det også på tide at få det ud af foreningens

navn. læs mere på DsIs

hjemmeside www.handicap.dk.

Man kan finde en handicapegnet

lejebolig på nettet! registreringerne

i landsbyggefondens database

omfatter nu 104.700 boliger.

Her kan man se om en bolig er

tilgængelig for fx kørestolsbrugere,

gangbesværede og rollatorbrugere.

så overvejer du at flytte, er det

et godt sted at starte. læs mere

http://www.handicapbolig.dk/.

antallet af kommuner ændrede sig

ved årsskiftet. Det har også betydet

ændringer for nogle af afdelingerne

i Dansk Handicap Forbund.

Møn og vordingborg afdeling er

slået sammen, og Midtland afdeling

er overgået til tønder afdeling.

Kommunernes nye navne afspejler

sig direkte ved, at der nu er afdelinger

ved navn ”Furesø – allerød”

og ”Himmerland”. nakskov og

Maribo afdelinger er fusioneret til

”lolland”. Der er nu 51 lokalafdelinger

i forbundet.


aF Bente rØDsGaarD

amputationskredsen

Foto: aMPutatIonsnyt v/lene olesen.

Hvad laver de

amputationskredsen (aK) hjælper mennesker

med amputationer - taler med nyamputerede

og samarbejder med gangskoler og

protesefirmaer. Handicap-nyt har talt med

formanden, solveig Hansen

”De fleste amputationer sker på grund af kredsløbsforstyrrelser

og sukkersyge. Det er et chok for mange at

miste en del af sig selv, og i kølvandet på en amputation

sker det ofte, at man må flytte til en handicapegnet

bolig, og at man mister sit job. Det er en meget

traumatisk oplevelse, som kan være svær at takle,”

fortæller solveig Hansen. et af amputationskredsens

formål er derfor også at bringe folk sammen, så de dels

kan opleve, hvordan andre klarer sig og dels udveksle

erfaringer.

solveig Hansen har en medfødt amputation. ”Jeg er

født med 1,5 arm og 1,5 ben”, fortæller hun. Hun kom i

kontakt med aKs medlemsblad amputationsnyt, som

www.DHf-Net.Dk

i Amputationskredse

Solveig Hansen er formand for Amputationskredsen og ” født

med 1,5 arm og 1, 5 ben”, siger hun.

18

ønskede at bringe et interview med en, som var vant

til at leve med proteser og aldrig havde oplevet andet.

artiklen medførte, at hun fik en plads i bladudvalget.

senere kom hun i bestyrelsen, og nu er hun formand.

amputationsnyt

”amputationsnyt” er vores flagskib, som vi er meget

stolte af. Det er her, vi formidler informationer til medlemmerne

og lægger mange af vores kræfter,” siger

solveig Hansen. en hjemmeside er under overvejelse,

men indtil videre er vurderingen, at kredsen, som tæller

ca. 400 personer, er for lille til egen hjemmeside. I

stedet vil man bruge resurser og kræfter andre steder,

for der er nok at tage fat på.

Kontaktpersoner

når et menneske får amputeret et ben, trænger et hav

af spørgsmål sig på, om alt lige fra bolig, protese osv.

Derfor har aK oprettet en kontaktgruppe på 25 personer

fordelt over hele landet.

”Problemerne er forskellige og afhængig af, hvor

man er amputeret, og hvilke led man mangler. Blandt

problemerne er fx, at protesen ikke passer, eller at man

kan ikke tåle det materiale, den er lavet af . Man synes,

som tiden går, at benstumpen forandrer sig, og at man

bruger rigtig meget tid hos bandagister. Det hele virker

så overvældende på den enkelte”, fortæller solveig

Hansen .

Derfor arbejder kredsen lige nu på at oprette netværksgrupper,

hvor deltagerne kan støtte og vejlede

hinanden.

”et tilbagevendende problem opstår, når en amputeret

kommer på hospitalet. Personalet ved ikke

så meget om sådan nogen som os, og derfor får vi

ofte henvendelser fra sundhedsvæsnet. og vi hjælper

?


n?

?

F

gerne, hvor vi kan ved at henvise til den helt rigtige

kontaktperson”, siger solveig Hansen.

Møder er vigtige

to gange om året mødes aK på skt. Knudsborg til et

seminar, og indholdet er altid både fagligt og underholdende.

”Den sociale del er også vigtig, for det er her,

man udveksler erfaringer og ser, hvordan andre klarer

sig. ved det ene arrangement afholder aK den ordinære

generalforsamling.

”vi afholder også protese-arrangementer. Der er

mange producenter på området, og de vil gerne have

nye modeller afprøvet. så vi har et godt samarbejde

med flere producenter, som også er vore sponsorer.

Det er godt for begge parter at være i kontakt med

hinanden”, siger solveig Hansen.

Gangskoler

aK er den yngste kreds i Dansk Handicap Forbund

(DHF), og det er svært at skabe traditioner på så kort

tid. Men det er lykkedes at få samarbejde i gang med

både Gangskolen for benamputerede i Hammel og en

tilsvarende skole i Hvidovre. ”en gangskole er et unikt

genoptræningssted, hvor man lærer at bruge sin krop

hensigtsmæssigt for at undgå overbelastning”, fortæller

solveig Hansen.

Gangskolen i Hammel samarbejder med bandagister

og idrætsudøvere. De har tillige en løbeskole for

unge og arrangerer temamøder for hofteamputerede.

repræsentanter fra skolen har deltaget i aKs generelforsamling.

Børn og rollemodeller

en drøm for kredsen er at lave børnearrangementer.

”Jeg kender selv værdien af, at se en voksen klare sig

HANDICAP • Nyt · Nummer 3 · JuNI 2007

Amputationskredsen sørger for at deres arrangementer både har et fagligt og socialt indhold. Her viser en benamputeret

på et Sct. Knudsborg arrangement, at man godt kan balancere på en protese.

godt, og jeg tror personer som racerkøreren Jason Watt

og sportsstjernen og forfatteren rené nielsen har stor

betydning for børn og unge med handicap. Det er vigtigt

for børn at se, at nogen klarer sig godt. Desværre

er det ikke blevet til noget. Men vi har deltaget i nogle

møder med landsforeningen for arm- og bendefekte,

som tager sig meget af børn og familier. Dem vil vi

gerne samarbejde mere med. Jeg har været ude at tale

ved et par af deres arrangementer, og fortalt om kriser

i min opvækst, men også oplyst om handicapidræt.”

Dansk Handicap Forbund

aK er en del af Dansk Handicap Forbund, og i de senere

år har kredsens medlemmer deltaget mere og mere

i arbejdet i DHFs lokalafdelinger.

”aK er helt specielt for os, men vi ser også muligheder

i sammen med andre i DHF at arbejde handicappolitisk

både lokalt og nationalt”, siger solveig Hansen.

Amputationskredsen blev oprettet

i 2000. Tidligere fandtes forskellige

små foreninger for mennesker

med amputationer spredt over

hele landet. Flere af foreningerne

var begyndt at mødes og kunne se

en fordel i at komme ind i en større

organisation og meldte sig ind

i Dansk Handicap Forbund. I 2007

har kredsen ca. 400 medlemmer.

AK samarbejder med amputationsforeninger

i Sverige og Norge.

19

oto: aMPutatIonsnyt v/lene olesen.


241551_annoncer_89x127 19/08/04 11:32 Side 1

DARO

Klæder dig på til

nye oplevelser…

Ring

75 88 16 22

DARO ·SØSKOVVEJ 7 · 7182 BREDSTEN

Ud i naturen

– også på lange ture, samt byture

NÆSTEN NY Y

– lækker og sikker

El-scooter l-scooter til salg

efter dødsfald

Det er en

KARMA 45 HMI,

nr. 30463,

med 2 gear:

”Skildpadde”

og ”hare”.

Kun brugt få gange.

Nem at oplade. Styres med joystick, som er flytbart

til højre eller venstre hånd.

Nypris 44.000 kr.

Kvittering medfølger.

NU kun HALV pris!

Henvendelse til Kirsten på tlf. 58 19 07 02

PIA & PERNILLES

HANDICAPSERVICE ApS

Står du og skal bruge en hjælper, så ring til

Pia og Pernilles Handicapservice ApS.

Vi kan hjælpe dig.

Vi er et firma, der rekrutterer og

formidler hjælpere ud til handicappede.

Vi dækker hele Danmark.

Vi har en del års erfaring inden for denne branche og

vil stå til disposition, når du har behov for det.

almindelige formidlinger

serviceordninger

ledsagere

lønadministration

konsulentordninger

Frit-valg ordninger indenfor ældrepleje


midt i bladet

Indhold side 21–28

DHF på nettet

Nyt fra afdelingerne

Rejser

Arrangementer

Annoncer

DUKH

Regionskontor

Videnscenter for Bevægelseshandicap

Skattefrit bidrag

Indmeldelseskupon

DHF på nettet

Dansk Handicap Forbunds hjemmeside finder du

på adressen: www.dhf-net.dk

Du kan skrive til DHF på flere e-mail adresser:

Forbundets hovedadresse: dhf@dhf-net.dk

Socialrådgiver: social@dhf-net.dk

Socialpolitisk konsulent: konsulent@dhf-net.dk

Handicap-nyt: handicap-nyt@dhf-net.dk

Informationsmedarbejder: info@dhf-net.dk

Ulandssekretariatet: uland@dhf-net.dk

Forældrekredsen: fk@dhf-net.dk

Ungdomskredsen: uk@ungdomskredsen.dk

RYK: info@ryk.dk

Amputationskredsen: ak@dhf-net.dk

Webmaster: webmaster@dhf-net.dk

www.dhf-net.dk

nYt FRA AFDelIngeRne

Juni 2007

Esbjerg

Onsdag den 19. september kl. 17.00 – 22.00 i tjæreborg

Fritidscenter, Skolevej 44, tjæreborg: Sæsonstart.

god mad og musik. prisen kendes endnu ikke. Alle må

selv sørge for transport. Der kan bruges Sydtrafik handicapkørsel.

tilmelding senest den 10. 9.

tilmelding til lilian lykou, tlf. 31 71 02 15.

Frederiksberg

Søndag den 15. juli: Udflugt til Birkegårdens haver.

Frokost i det grønne. pris kr. 200.

tilmelding senest den 1.7. til Connie pedersen, tlf. 35

35 67 21 eller ved personlig henvendelse til hende i

Dagcenter norden tirsdage og fredage.

Helsingør

Søndag den 1. juli kl. 12. 00 – 17.00 på Solbakken, Morelvej

21: Kaffe og musik i Solbakkens fælleshus. plads

til 60 personer. Brug din handicapkørsel. tilmelding

senest den 21. 7.

Søndag den 12. august kl. 10 – 15 i HSOKs Klubhus,

Hellebækvej 63: Skovbingo og gratis mad. tilmelding

senest den 2. 8.

Onsdag den 12. september kl. 19. 00 – 22.00: pakkefest

på Hamlet. Medbring en pakke til kr. 30. Kaffe og

brød. Kørsel kr. 25. tilmelding senest den 6.9.

tilmeldinger på tlf. 49 21 82 21 eller til afdelingens

kontor i lundegade torsdage kl. 10.00 – 12.00, tlf. 50

99 58 72.

Herning

lørdag den 18. august kl. 15. 00 – 20.00: Sejlads i Sunds

Sejlklub med mini12’er. grillmad medbring selv grillkød.

Afdelingen giver kaffe, brød og salatbord. Øl og vand

kan købes.

Fredag den 31. august – 7. september: Rejsefonden er

på Mallorca.

Søndag den 23. september: Sejltur med Mågen på Silkeborgsøerne.

Båden har handicaptoilet, lift og plads til

15 kørestolsbrugere. Hurtig tilmelding nødvendig. Bus

afgår fra Kollektivcentret Bytoften kl. 13.00. pris kr. 150

for medlemmer inkl. transport, sejltur og snitter. Øl og

vand kan købes.

Vi kører fra Kollektivcentret kl. 10.00. tilmelding til gurli,

tlf. 97 19 12 17 eller Birgit, tlf. 97 21 51 39 senest 1.6.

3


Midt i bladet

Himmerland

Obs.! grillfesten hos Dorte, nygade 6, Østrup, i Aars er rykket

fra lørdag den 30. juni til lørdag den 11. august kl. 17.00.

Medbring selv kød og drikkevarer. Afdelingen giver salatbord

og kaffe. tilmelding senest den 1.8. til Dorte, tlf. 98 65

85 12 eller mobil, tlf. 30 61 37 92. e-mail dorte.vejs@get2net.

dk

Holbæk

lørdag den 8. september kl. 10.00 – 18.00: efterårstur til det

sydlige Sverige via Øresundsbroen. Frokost og stop i trelleborg,

kaffe undervejs. Afgang fra Administrationscentret. pris

250 kr. + 25 kr. til kørsel. tilmelding til Bente larsen, tlf. 59 18

27 69 senest den 24.8.

Korsør/Skælskør

lørdag den 23. juni kl. 16.00 – ca. 22.30: Sankthansaftenstur

til Skipperkroen i Mullerup. Mulighed for at se bål i Mullerup

Havn. Hjemtur ad småveje. pris 270 kr. for medlemmer, 300

kr. for gæster. Afgang fra teglværksparken kl. 16.00, Møllegårdsparken

kl. 16.15, Boeslunde plejecenter kl. 16.30,

Rådmandscentret kl. 16.45 og Skælskør plejecenter kl. 17.00.

tilmelding nødvendig og senest den 19. 6.

Næstved

lørdag den 23. juni kl. 17.00–23.00 i Bårse Forsamlingshus:

Sankthansaften. to-rettersmenu, kaffe, musik og dans. Afgang

fra engparken kl. 17.00. pris kr. 200. tilmelding senest

den 15.6.

lørdag den 1. september kl. 12.30- 23.00: Udflugt til Birkegårdens

haver. Kaffe og lagkage. Aftensmad på Skovens Restaurant

ved Herlufholmskoven. Musik og dans. pris kr. 300.

tilmelding senest den 24. 8.

tilmeldinger til Marianne, tlf. 55 73 08 69.

Odense

lørdag den 30. juni kl. 13. 00 – 18.00 i tarup gl. præstegård:

Afslutning m/grillfest med salatbar. pris kr. 125. tilmelding

nødvendig. Mulighed for kørsel.

Fredag den 14. september kl. 18.00 - 23.00: Høstfest i Hjallelse

Forsamlingshus. pris kr. 150. tilmelding nødvendig.

Mulighed for kørsel.

tilmeldinger til Susanne og Jørn, tlf. 24 25 87 42 eller 31 55

80 15 eller Annette, tlf. 30 25 22 71.

Onsdag den 26. september kl. 13.00-16.00: Odense afdelings

bowlingklub holder åbent hus i Odense Bowlinghal.

Kom og spil en gang gratis bowling med klubbens etablerede

medlemmer. Bowlingklubben er vært med kaffe og brød.

tilmelding senest den 19. 9. til Jørn garp, tlf. 31 55 80 15 eller

Jørgen erik, tlf. 29 45 15 21.

Roskilde

Juli holder vi sommerferie.

lørdag den 18. august: Sommerudflugt til Mogenstrup Kro.

Mandag den 22. september kl. 18.00: Høstfest i Køge.

Henvendelse vedrørende ovenstående til Ragnhild,

tlf. 46 35 69 02. Husk at give besked, om du er diabetiker.

læs mere i næste kvartalsblad.

22

Rødovre

Afdelingen holder ferie indtil feriedagene på ”Skovly” den

20.–23. august.

torsdag den 20. september kl. 19.00–22 på Ørbygaard:

Bankospil.

Silkeborg

Søndag den 12. august kl. 11.00. Heldagstur ud i det blå med

middag og eftermiddagskaffe. Vi starter fra normanns Super.

Kørestolsbrugere hentes fra kl. 10. pris for medlemmer kr.

200. Ikke medlemmer kr. 300. tilmelding senest den 6.8. på

tlf. 86 82 37 76.

Skagen

Søndag den 1. juli: Sommerudflugt. pris kr. 150.

Mandagsklub starter igen den 20. august og banko den 23.

august.

Hvis arrangementet er med spisning, er tilmelding senest

fem dage før.

tilmeldinger til Kaj Hansen, tlf. 98 44 45 54 eller Chelly Rasmussen,

tlf. 98 44 63 37.

Skive

12.,13. og 14. juli på torvet i Skive: tombola. torsdag og fredag

sælges der lodder fra tombolavognen på torvet i Skive

kl. 10-17. lørdag sælges fra kl. 9.30 – 12.00.

tirsdag den 11. september kl. 19.00 i Aktivitetscentret Odgaardsvej

15a, Skive: lotterispil.

torsdag den 20. september kl. 19.00 på Sct. Ibsgården,

Søvej 2, Viborg: Foredrag med læge Jesper Mørk-Hansen

som fortæller om søskenderelationer. Hvad betyder det,

hvilken nummer i søskende flokken, du er? Hvor mange år

er bedst mellem søskende? osv. gratis for medlemmer og 50

kr. for ikke-medlemmer inkl. kaffe/te med brød. tilmelding

senest 13. 9. på tlf. 97 52 78 56. Vi mødes på Skive Banegård

kl. 18.00 og fylder bilerne.

Slagelse/Sorø

Mandag den 25. juni kl. 18.30 – 30.30 i Kongehavecentret

Svendsgade i Slagelse: Rejsemøde for deltagerne som skal til

Bulgarien. Kaffe, te og brød serveres.

Fredag og lørdag den 3. – 4. august: tombola, fiskedam og

informationsstand på Storegade i Sorø.

lørdag den 8. september kl. 12.30 – 17.00: Bustur med liftbus.

læs mere i dit lokale medlemsblad.

tilmeldinger til Susanne og Jørn, tlf. 24 25 87 42 eller 24 24

59 86 eller Annette, tlf. 30 25 22 71.


Svendborg

I august måned arrangerer vi en udflugt til nyborg Vold,

hvor vi spiser og ser teater. pris og tidspunkt kendes endnu

ikke. Ring til Hanna, tlf. 62 54 17 80 for flere oplysninger.

torsdag den 2. august: gl. torvedag. Kom og oplev Svendborg

som i gamle dage. Afdelingen deltager, og vi giver

gerne en kop kaffe.

lørdag den 18. august kl. 18.00 i Christiansminde: Minigolf.

Vi mødes og spiser fællesmad i de små lysthuse. pris oplyses

ved tilmelding.

tilmeldinger til Hanna, tlf. 62 54 17 80 eller Svend erik, tlf. 62

22 65 51. Hvor andet ikke er nævnt foregår arrangementerne

i Skallen, Møllergade 99 i Svendborg.

Vestegnen

lørdag den 23. juni kl. 18.00 hos spejderne i Ishøj: Sankthansaften/grill-aften.

Bindende tilmelding senest den 8.6.

lørdag den 4. august kl. 10.00 fra Kærbo: Skovtur til Jagtkroen,

hvor vi spiser.

Bindende tilmelding senest 20.7.

torsdag den 30. august – søndag den 2. september: løvfaldstur

til Ostseebad i Holsten ved Kiel.

tilmeldinger og yderligere oplysninger hos Kirsten,

tlf. 23 84 01 49 kl. 18-19.

Vi holder sommerferie i juli måned.

SKAtteFRIt BIDRAg

Træk det fra på selvangivelsen

Bidrag og gaver til Dansk Handicap Forbund kan trækkes fra på

selvangivelsen.

Beløb over 500 kroner er fradragsberettiget, dog maksimalt

13.600 kroner pr. år. Begge ægtefæller kan opnå fradraget.

Ved oprettelsen af gavebrev er der ingen bundgrænse.

Dansk Handicap Forbund kan hjælpe dig med at oprette gavebrev,

hvor du forpligter dig til at give bidrag i mindst 10 år.

Har du spørgsmål kan du ringe til edith Aussenthal på telefon

39 29 35 55.

ReJSeR

Kalmar

9. – 13 august

næstved afdeling arrangerer ferierejse til Kalmar i Sverige på

et hotel med handicapegnede værelser. Udflugter i Småland.

Der vil være hjælpere med.

pris kr.3.265 inkl. helpension. tillæg for enkeltværelse kr. 625.

Afbestillingsforsikring er frivillig, pris kr.130 pr. person. program

for rejsen oplyses ved tilmelding, som skal ske til turleder

Helmer Hansen, tlf. 55 99 24 12 eller til den øvrige bestyrelse.

Silkeborgsøerne/Ry

13. – 18. august

Bornholm afdeling arrangerer seksdages bustur til Silkeborgsøerne.

Ophold på Ry park Hotel med fuld pension.

pris 4.220. Afbestillingsforsikring kr. 150. enkeltværelse kr.

400. Ring om evt. restpladser til lis Schou, tlf. 56 95 41 04.

AnnOnCeR

HANDICAP • Nyt · Nummer 2 · APrIL 2007

ARRAngeMenteR

23

Sankthansaften på Stranden

lørdag den 23. juni.

Spisning starter kl. 18.00. Menu: Mørbradgryde m/kartoffelmos.

Dessert: Chokolademousse.pris kr. 85. Menu

inkl. en genstand kr. 100.

Musik: Søren Høg/Hawk. Båltale kl. 21.00 ved landsformand

Susanne Olsen.

tilmeldingsfrist er overskredet. Ring og hør om ledige

plasdser på tlf. 39 62 52 47.

”Livet er livet værd”

Dansk Handicap Forbund, Furesø-Allerød afdeling inviterer

til debataften med lone Kühlmann:

"Man er selv med til at bestemme, om man vil være

tilskuer eller deltager. Kollektive løsninger kræver individuelt

ansvar, hvis de skal have nogen som helst virkning".

Tid: Mandag d. 10. september 2007 kl. 19.00- 21.30

Sted: teatersalen, Kulturhuset, Stavnsholtvej 3, 3520

Farum

Alle er velkomne!

Der vil i pausen blive budt på en kop kaffe/te, og sodavand/øl

kan købes.

Har du spørgsmål til tilgængeligheden, mulighed for

praktisk hjælp eller andet, er du velkommen til at ringe

eller maile til Marianne Rosenvold, 44 95 57 20,

rosenvold@mail.tele.dk.

Lænestol sælges

lænestol i sort læder med elektrisk vip og hejs samt

integreret fodstøtte sælges for kr. 2000. nypris kr. 9.000.

levering kan aftales mod betaling. tlf. 55 96 54 03 eller

tlf. 29 25 14 41.

Mand søger mand

Søges

er du manden i mit liv? Jeg er en 33 årig glad fyr fra København,

der er rigtigt mange ting - fx mobilt handicappet,

god til sprog og altid god for en snak. Men først og

fremmest er jeg kærlig og romantisk, for kærlighed betyder

alt for mig. Og jeg mangler en kæreste i min hverdag

til at gå ud med og hygge hjemme med musik, film og

stearinlys. Så lad være med at gemme dig mere, for livet

er kort, og jeg venter på dig. Du er mand fra københavnsområdet

og mellem 25 og 33 somre gammel. Du

er ikke psykisk handicappet, og må gerne være slank og

kærlig, men udover det - er jeg ikke kræsen. Skriv til mig.

Billetmrk. 301/07


Midt i bladet

KURSUS

Introduktionskursus 2007

Et tillidsmandskursus for begyndere, potentielle tillidsfolk og andre interesserede

Kursets henvender sig til nye og kommende tillidsfolk og aktive, som til daglig arbejder i afdelinger og regioner i hele landet.

Kurset vil give dig konkret viden og information, om Dansk Handicap Forbunds historie, opbygning, formål og vedtægter

og social- og tilgængelighedspolitik.

Har du lyst til at lære forbundet bedre at kende, så du er klædt på til det daglige arbejde i Dansk Handicap Forbund? Har

du mod på at bruge dine evner og resurser i et godt og konstruktivt klima og aktivere dig selv og andre i det politiske arbejde?

Så meld dig til kurset, der holdes over to moduler.

Kurset er gratis.

Tid: fredag den 5. – søndag den 7. oktober

fredag den 9. – søndag den 11. november

Sted: Kursuscenter Sct Knudsborg, Brenderup på nordfyn

For tilmelding og nærmere oplysninger kontakt Hanna Skovmose, tlf. 62 54 17 80 eller e-mail: skovmose@compaqnet.dk.

tIlMelD DIg BetAlIngSSeRVICe (pBS)

Mange medlemmer af Dansk Handicap Forbund har netop været på posthuset for at betale kontingent for 2007. Ønsker

du i stedet, at dit kontingent næste år bliver overført automatisk via Betalingsservice (pBS), kan du allerede nu henvende

dig i din bank og bede dem overføre pengene til: Dansk Handicap Forbund, Hans Knudsens plads 1A, 1, 2100 København

Ø. pBS-nummer: 008 24 429. Har du spørgsmål kan du ringe til edith Aussenthal på hovedkontoret 39 29 35 55.

FlYtteR DU, elleR eR DU FlYttet?

Hjælp dig selv og os og husk at melde adresseændring til Dansk Handicap Forbund, når du flytter, så vi stadig kan sende

dig Handicap-nyt. Vi får ikke automatisk meddelelser om adresseændring fra post Danmark.

Du kan sende ændringen til Dansk Handicap Forbund, Hans Knudsens plads 1A, 2100 København Ø, ringe på tlf. 39 29 35

55 eller sende en mail til js@dhf-net.dk.

legAteR ADMInIStReRet AF VAnFØReFOnDen

Fra elisabeths graus Fond er et antal legatportioner til rådighed for fysisk handicappede. ”legatet ydes som støtte til Vanføre,

fortrinsvis beboere på plejehjem”.

legatet kan søges af såvel den enkelte beboer samt efter indstilling fra plejehjemspersonalet.

Fra “ejner M. petersens legat” er et antal legatportioner til rådighed for:

”Fysisk handicappede mænd bosiddende i ”det gamle Aalborg amt”.

legatet ydes til hjælp til ferieophold.

Ansøgningsblanketter til de enkelte legater kan rekvireres ved fremsendelse af frankeret svarkuvert til: Vanførefonden,

Borgervænget 5, 3. sal, 2100 København Ø.

24


Tak!

Til ham der fi k ideen

og satte hjul og styr på

[ men heldigvis udvikler tingene sig ]

Fordi vi ikke kan blive siddende i fortiden!

Så er det tid for alle at rejse sig og nå efter

den øverste hylde. KEBO CARE sender nu

serien af LEVO kørestole på gaden, og vi er

ret stolte afden,for vihar ernet enmasseaf

ulemperneved at være handicappet.

Det var bare at undre sig over, hvorfor man

som handicappet ikke skal kunne være på

niveau med sine medmennesker og se dem i

øjnene. Hvorfor skulle man være tvunget til

at arrangere sit hjem i gulvhøjde, når det er

til gene for resten af familien – og ikke

mindst koster en frygtelig masse penge.

Når det så var sagt, så var det jo bare at få

udviklet LEVO, en kørestol der raver over de

este. Vælg mellem en eldreven LEVO Combi

eller LEVO LCEV manuelle kørestol med elektrisk

stå op funktion og kom op i de højere

luftlag.

Senærmerepålandets mest højtravende

kørestol. Ring tilKEBOCAREogfået møde

på tlf. 36 398000.

Plads til mennesker


lokalafdelinger i Dansk Handicap Forbund

ASSENS

Form.: Lis Lund

Skovvangsvej 8, Barløse

5610 Assens

Tlf.: 64 79 15 19

E-mail: lislund@tele2adsl.dk

Kass.: Preben M. Hansen

Birkevej 13

5492 Vissenbjerg

Tlf.: 64 47 24 53 / 40 87 24 53

E-mail: moes2@mobilixnet.dk

BALLERUP/HERLEV/

LEDØJE-SMØRUM

Form.: Inge M. R. Hansen

Voldens Kvarter 21

2750 Ballerup

Tlf.: 44 65 17 49 / 60 94 82 32

E-mail: bh.va@webspeed.dk

Kass.: Helle Hansen

Møllens Kvarter 10

2750 Ballerup

Tlf.: 44 97 89 20

E-mail: ih@kabelmail.dk

BORNHOLM

Form.: Lis Schou

Ægirsvej 9

3700 Rønne

Tlf.: 56 95 41 04 / 20 41 43 04

E-mail: lis@schou.mail.dk

Kass.: Bjarne Egelykke

Åsbakken 9

3770 Allinge

Tlf.: 56 48 39 97 / 29 72 39 97

E-mail bjarne.egelykke@

aasbakken.dk

ESBJERG

Form.: Connie Kristensen

Kvaglundparken 1, 6 - 96

6705 Esbjerg Ø

Tlf.: 75 14 06 06

E-mail: connie.kristensen@

kristensen.mail.dk

Kass.: Tage Henneberg

Hedestien 10

6800 Varde

Tlf.: 75 22 22 31

FREDENSBORG-

HØRSHOLM-RUDERSDAL

Form.: Børge Rasmussen

Skovgårdsparken 15, st. tv.

3460 Birkerød

Tlf.: 26 21 48 65

Kass.: Karin Christensen

Søndervangen 24

3460 Birkerød

Tlf.: 45 82 01 14

FREDERICIA

Form.: Preben Laursen

Jernbanegade 4, 10 - 1

7000 Fredericia

Tlf.: 75 92 91 80

E-mail: prebenlaursen@

nypost.dk

Kass.: Lisbeth Pedersen

Bragesvej 6, st. th.

7000 Fredericia

Tlf.: 75 93 45 19

E-mail: lillebet@mail.tele.dk

FREDERIKSBERG

Form.: Flemming Bülow

Godthåbsvej 137, st. tv.

2000 Frederiksberg

Tlf.: 38 34 83 13

E-mail: fbulow@mail.tele.dk

Kass.: Connie

Dilling-Hansen

Lauravej 14, 2. - 26

2500 Valby

Tlf.: 46 19 25 95 / 29 78 67 60

E-mail: connie-dilling@

webspeed.dk

FREDERIKSHAVN/SÆBY

Form.: Orla Olesen

Engparken 58

9900 Frederikshavn

Tlf.: 98 43 91 31

Kass.: Christian Jensen

Digetsvej 22

9970 Strandby

Tlf.: 98 48 18 46

FR.SUND/FREDERIKSVÆRK

Form.: Hanne Ulvedal

Jensen

Baggersvej 23

3300 Frederiksværk

Tlf.: 47 72 34 38 / 24 83 37 77

E-mail: arf@post11.tele.dk

Kass.: Martin Hansen

Høje Tøpholm 23, st. th.

3390 Hundested

Tlf.: 47 93 89 14

FURESØ-ALLERØD

Form.: Marianne Rosenvold

Farum Hovedgade 98

3520 Farum

Tlf.: 44 95 57 20

E-mail: rosenvold@mail.

tele.dk

Kass.: Helle Bomgaard

Thorsmosen 3 A

3500 Værløse

Tlf.: 44 48 40 65 / 21 77 57 55

E-mail: helle@bomgaard.com

GLADSAXE/GENTOFTE og

LYNGBY

Form.: Lone B. Andersen

Branddamsvej 155

2860 Søborg

Tlf.: 39 69 54 20 / 35 10 54 20

E-mail: lone.b.andersen@

post.cybercity.dk

Kass.: Leif Holzmann

Fremtidsvej 21

2860 Søborg

Tlf.: 39 67 32 75

E-mail: holz-ego@wanadoo.dk

GRENAA

Form.:

Kass.: Niels Frederiksen

Krattet 140

8500 Grenaa

Tlf.: 86 30 01 38 / 23 45 79 89

E-mail: niels.frederiksen@

stofanet.dk

HADERSLEV

Form.: Johann Gaedt

Aabenraavej 76, 2. tv.

6100 Haderslev

Tlf.: 74 52 59 13 / 21 43 37 10

Kass.: Anne Andersen

Aabenraavej 78, 2. th.

6100 Haderslev

Tlf.: 74 53 41 73

HALS

Form.: Willy Øgaard Nielsen

Lilleholm 33

9370 Hals

Tlf.: 98 25 18 30 / 22 96 93 80

E-mail: willyoegaard@

stofanet.dk

Kass.: Birgit Pedersen

Sølystvej 13

9370 Hals

Tlf.: 98 25 26 50

HELSINGØR

Form.: Eila Nielsen

Grydemosevej 31 B, th.

3060 Espergærde

Tlf.: 49 13 96 49 / 23 81 45 60

Kass.: Preben Blidt

Midgårdsvej 28

3000 Helsingør

Tlf.: 49 21 72 63 / 41 40 36 63

E-mail: paub35@hotmail.dk

HERNING

Form.: Egon Nielsen

Elmegade 55, Hammerum

7400 Herning

Tlf.: 97 11 80 54 / 29 66 03 80

E-mail: enli@myinternet.dk

Kass.: Christian Sørensen

H.C. Ørstedsvej 19 D, st. 2

7400 Herning

Tlf.: 51 24 99 83

E-mail: dhf.herning@mail.

tele.dk

HILLERØD

Form.: Bente Meling

Østervang 62

3400 Hillerød

Tlf.: 48 26 24 85 / 28 34 44 26

E-mail: dhf.bente@mail.dk

Kass.: Lars Mikaelsen

Elver Allé 30, st. th.

3400 Hillerød

Tlf.: 47 93 79 89 / 60 93 38 73

E-mail: e.l.mikaelsen@

get2net.dk

HIMMERLAND

Form.: Jan Jørgensen

Tværgade 11, Hornum

9600 Aars

Tlf.: 21 73 85 52

E-mail: jan@dhf-net.dk

Kass.: Dorte Vejs

Nygade 6, Østrup

9600 Aars

Tlf.: 98 65 85 12 / 30 61 37 92

E-mail: dorte.vejs@get2net.dk

HOLBÆK

Form.:

Kass.: Grete Sonberg

Baggesen Have 60

4300 Holbæk

Tlf.: 59 43 49 24

E-mail: gretesonberg@wanadoo.dk

HORSENS

Form.: Bent Dam Nielsen

Ane Stauningsvej 22 A, 2. th.

8700 Horsens

Tlf.: 75 61 00 48 / 22 86 98 56

E-mail: bent.dam@stofanet.dk

Kass.: Birgit Jensen

Møllegade 4

8700 Horsens

Tlf.: 75 62 56 76

E-mail: dhf.birgit@stofanet.dk

KOLDING

Form.: John Sørensen

Snebærvej 92

6000 Kolding

Tlf.: 76 32 12 18

E-mail: dsivejleamt@mail1.

stofanet.dk

Kass.: Gudrun Budde Gade

Skovbrynet 10

26

6580 Vamdrup

Tlf.: 86 52 36 03 / 29 78 12 76

E-mail: gudrunbudde@pc.dk

KORSØR/SKÆLSKØR

Form.: Kurt Madsen

Møllegårdsparken 3

4220 Korsør

Tlf.: 22 90 84 08

E-mail: kurt.m.madsen@

privat.dk

Kass.: Kirsten R. Hansen

Gartnerhaven 4

4230 Skælskør

Tlf.: 58 19 60 79

E-mail: k.r.hansen@mail.dk

KØBENHAVN

Form.: Hans Jørgen Møller

Dalslandsgade 12, st. th.

2300 København S

Tlf.: 32 57 05 27 / 40 41 25 45

E-mail: lemon@oncable.dk

Kass.: Sven Astrup Knudsen

Ågade 120, st. tv.

2200 København N

Tlf.: 38 34 06 61 / 40 74 00 61

E-mail: sven_knudsen@

webspeed.dk

KØGE

Form.: Anni Kvisgård

Vestre Fælledvej 3

4600 Køge

Tlf.: 56 65 84 35

E-mail:a.kvis@vip.cybercity.dk

Kass.: Jytte Christensen

Weysesvej 23

4600 Køge

Tlf.: 56 65 67 06

E-mail: jytte.christensen@

webspeed.dk

LOLLAND

Form.: Lone Jørgensen

Dampmølleparken 17

4930 Maribo

Tlf.: 54 78 00 81 / 21 26 84 81

E-mail: dina@mknet.dk

Kass.: Birte van Der Weiden

Thyrasvej 12, Tiksværd

4684 Holmegaard

Tlf.: 55 73 46 91

E-mail: birtevdw@mail.dk

MIDDELFART

Form.: Jørgen Havndrup

Lyøvej 4, Båring

5466 Asperup

Tlf.: 64 48 13 60

E-mail: jhavndrup@dbmail.dk

Kass.: Michael F. Hansen


Havevænget 3

5500 Middelfart

Tlf.: 30 23 69 69

E-mail: 30236969@stofanet.dk

MØN / VORDINGBORG

Form.: Kirsten Ferdinand

Klintevej 422

4791 Borre

Tlf.: 55 81 28 40 / 21 40 52 37

fax: 55 81 28 40

E-mail: kirsten.ferdinand@

hotmail.com

Kass.: Jytte Graaberg Jensen

Rønnevænget 22

4780 Stege

Tlf.: 55 81 05 16 / 40 35 11 02

E-mail: graaberg@stegenet.dk

NORDVEST

Form.: Kaj Evald Nielsen

Damhusvej 44

9830 Tårs

Tlf.: 98 96 15 55 / 21 40 51 18

fax: 98 96 15 52

E-mail: k.e.n@has.dk

Kass.: Kim Brogaard

Christensen

Søndergade 55

9850 Hirtshals

Tlf.: 96 56 04 22 / 40 60 28 50

fax: 96 56 04 22

E-mail: kimb@c.dk

NYKØBING F

Form.: Jørn Roland

Mortensen

Lolle Alle 2 F, 1. mf. Toreby

4800 Nykøbing F

Tlf.: 28 64 00 13

Kass.: Susan Bejning

Lindevænget 2, 3. tv

4800 Nykøbing F

Tlf.: 54 85 89 82 / 21 28 94 36

E-mail: susan-b@surfpost.dk

NÆSTVED

Form.:

Kass.: Helmer Hansen

Ellemosevej 11

4720 Præstø

Tlf.: 55 99 24 12 / 22 85 56 24

E-mail: helmerhansen@

privat.dk

ODDER

Form.: Knud L. Mikkelsen

Egholmparken 100

8300 Odder

Tlf.: 86 54 41 57 / 28 70 41 57

E-mail: knud.mikkelsen@

business.tele.dk

Kass.: Anne K. Jensen

Lemmestrupvej 30, Højby

8300 Odder

Tlf.: 86 55 14 76

E-mail:

annekjensen@12move.dk

ODENSE

Form.: Ejgil Jensen

Elmevej 5

5450 Otterup

Tlf.: 64 82 21 69 / 51 76 52 98

E-mail: niels.ejgil@mail.

tele.dk

Kass.: Annette Bjørn Madsen

Næråparken 42

5792 Årslev

Tlf.: 65 99 21 71 / 30 25 22 71

E-mail: ambm@odense.dk

ODSHERRED

Form.: Birte Klint Nielsen

Gl. Nykøbingvej 72 C

4572 Nørre Asmindrup

Tlf.: 59 32 42 82 / 22 91 08 24

E-mail: bklint@lyme.dk

Kass.: Hugo Nielsen

Ellingevej 32

4573 Højby Sj.

Tlf.: 59 30 27 43

RANDERS

Form.: Hans K Rodbjerg

Hviddingvej 33, Nørbæk

8990 Fårup

Tlf.: 86 45 27 68 / 20 63 95 86

Kass.: Else Vestergård

Christiansminde 31, Romalt

8900 Randers

Tlf.: 86 42 88 05 / 40 63 57 85

ROSKILDE

Form.: Tove Hygom

Harekærgårdsvej 76,

Gershøj

4070 Kirke Hyllinge

Tlf.: 46 40 34 05 / 30 66 76 39

fax: 46 40 34 07

E-mail: tovehygo@post11.

tele.dk

Kass.: Villy Nygaard Jensen

Enghavevej 37

4241 Vemmelev

Tlf.: 28 60 13 02 / 26 71 78 07

E-mail: vj@vemmelev.net

RØDOVRE

Form.: Birthe Madsen

Hendriksholmsboulevard 55

2610 Rødovre

Tlf.: 36 70 25 05 / 22 90 25 05

E-mail: birthe@behrendorff.dk

Kass.: Jette Pedersen

Torbitsvej 20

2610 Rødovre

Tlf.: 44 84 47 04

SILKEBORG

Form.: Birtha Kjems

Thorsted

Smedebakken 107, 3. th.

8600 Silkeborg

Tlf.: 86 82 38 53 / 61 26 54 20

E-mail:birtha.thorsted@

post.cybercity.dk

Kass.: Helen Frederiksen

Nørretorv 6, st. th.

8600 Silkeborg

Tlf.: 86 82 89 83 / 24 67 30 12

SKAGEN

Form.: Kaj Hansen

Markvej 145

9990 Skagen

Tlf.: 98 44 45 54 / 20 86 45 54

Kass.: Lisbeth Hansen

Markvej 145

9990 Skagen

Tlf.: 98 44 45 54

SKANDERBORG

Form.: Sofie Nielsen

Møllegade 87, st. th.

8660 Skanderborg

Tlf.: 86 52 12 15 / 28 91 86 52

Fax: 86 52 12 40

E-mail: sofiedhf@nielsen.

mail.dk

Kass.: Bente Jensen

Nørregade 1 A, 2. th.

8660 Skanderborg

Tlf.: 86 57 15 77

SKIVE

Form.: Hanne Skipper

Hjaltesvej 53

7800 Skive

Tlf.: 97 52 78 56 / 26 60 30 85

E-mail: dhf.skive@webspeed.dk

Kass.: Erik Andersen

Østerrisvej 36 D

7840 Højslev

Tlf.: 97 53 57 85

SLAGELSE/SORØ

Form.: Ejler Petersen

Østre Allé 21

4200 Slagelse

Tlf.: 58 52 65 19 / 23 82 49 44

fax: 58 52 65 19

E-mail: elmedal@ofir.dk

HANDICAP • Nyt · Nummer 2 · APrIL 2007

Kass.: Teddy Petersen

Haderslevvej 5

4200 Slagelse

Tlf.: 58 52 55 48

E-mail: bente@stofanet.dk

STEVNS-FAXE

Form.: Ruth Larsen

Solbærvænget 27

4660 St. Heddinge

Tlf.: 56 50 35 43 / 28 11 23 04

fax: 56 50 35 43

E-mail: ruth_larsen@pc.dk

Kass.: Hjørdis Olsen

Elisabethsvej 16 B

4660 Store Heddinge

Tlf.: 21 44 16 40

SVENDBORG

Form.: Hanna Skovmose

Bjerrebyvej 28, Tåsinge

5700 Svendborg

Tlf.: 62 54 17 80

E-mail: skovmose@compaqnet.dk

Kass.: Carl Ludvig Moosdorf

Åvangen 3, Kirkeby

5771 Stenstrup

Tlf.: 62 26 32 98

E-mail: clm@wanadoo.dk

SØNDERBORG

Form.: Bjarne Müller

Trompeteager 12, Hørup

6470 Sydals

Tlf.: 73 68 50 40 / 31 16 39 67

E-mail: f-moeller@tdcadsl.dk

Kass.: Bente Rey

Vesterbakken 34, Høruphav

6470 Sydals

Tlf.: 74 41 68 63

E-mail: rey@city.dk

THISTED

Form: Ib Bergh-Hansen

Skradekær 5, Ballerum

7700 Thisted

Tlf.: 97 99 51 41 / 21 47 88 41

E-mail: bergh@os.dk

Kass.: Astrid Larsen

Vestergade 63

7700 Thisted

Tlf.: 97 96 13 53 / 20 21 87 53

TØNDER

Form.: Viola Nilsson

Tved 197 B

6270 Tønder

Tlf.: 74 72 69 20 / 22 30 60 05

Kass.: Vibeke Walz

Egevej 5, Abild

6270 Tønder

27

Tlf.: 74 72 21 02 / 21 69 53 90

VEJLE

Form.: Else Olesen

Skolegade 46, st. th.

7100 Vejle

Tlf.: 75 83 49 86

E-mail: eolesen@aab-net.dk

Kass.: Annelise Olesen

Skolegade 46, st.th.

7100 Vejle

Tlf.: 75 83 49 86

E-mail: anneli@aab-net.dk

VESTEGNEN

Form.: Marius Christiansen

Brolæggerplads 27

2635 Ishøj

Tlf.: 43 73 09 31 / 23 84 01 49

fax: 43 73 09 31

E-mail: kbcmc@ishoejby.dk

Kass.: Flemming Høyer

Vejlegårdsparken 40, st.3

2665 Vallensbæk

Tlf.: 43 73 70 34

AABENRAA

Form.: Anna Marie Nielsen

Møllevej 13, Hjordkær

6230 Rødekro

Tlf.: 74 66 64 19

Kass.: Lis Bjørnskov Sørensen

Fuglevænget 13, Hjordkær

6230 Rødekro

Tlf.: 74 66 51 48

AALBORG

Form.: Allan Bach

Pandoravej 84

9210 Aalborg S

Tlf.: 98 12 82 95 / 25 14 57 98

E-mail: allanbach@gvdnet.dk

Kass.: Jan Henriksen

Aggersundvej 22, st. tv.

9220 Aalborg Ø

Tlf.: 98 15 42 15 / 30 98 67 47

E-mail: janshave@stofanet.dk

ÅRHUS

Form.: Michael Pedersen

Frederiks Allé 28, 1B

8000 Århus C

Tlf.: 86 19 84 97 / 51 26 28 79

E-mail: micped@stofanet.dk

Kass.: Per Jacobsen

Vosnæsparken 9

8541 Skødstrup

Tlf.: 86 99 54 30 / 23 82 42 11

E-mail: per@perjac.dk


RegIOnSKOntOReR

Dansk Handicap Forbunds

regionskontorer tilbyder

information og vejledning.

Regionskontor Fyn

Østre Stationsvej 27, 2.

5000 Odense

tlf. 66 19 34 55/fax 66 13

19 61

e-mail:

dhf-region-fyn@mail.tele.dk

INDMELDINGSKORT

Kontingent 2007

enlige 230 kr.

Undertegnede ønsker at blive medlem af Ægtepar/

Dansk Handicap Forbund.

Samboende 345 kr.

Jeg er: handicappet ikke-handicappet

Benyt venligst BLOKBOGSTAVER

navn:

Adresse:

postnr./By

Fødselsdato: (dag) (måned) (år)

Kommune:

telefon:

e-mail:

Sæt kryds hvis du tillige ønsker at være medlem af én af Dansk Handicap

Forbunds fire specialkredse. Det koster ikke ekstra.

Forældrekredsen (forældre til handicappede børn 0-18 år)

Oplys venligst barnets fødselsår og navn:

Ungdomskredsen (unge mellem 14 og 35 år)

RYK (rygmarvsskadede)

Amputationskredsen

(underskrift af det nye medlem)

Regionskontor

Aabenraa

Anna Marie nielsen

Bjerggade 4Q

6200 Aabenraa

tlf./fax: 74 62 05 71

email: aabenraa@dhf-net.dk

Kontortid: tirsdag og torsdag

kl. 9-12

Videnscenter for Bevægelseshandicap

Videnscentret besvarer henvendelser, forestår konferencer og

projektarbejder samt udarbejder bøger, videoer og andet informationsmateriale.

Kontakt:

Videnscenter for Bevægelseshandicap

MarselisborgCentret, Bygning 3, 2. sal.

p.p. Ørumsgade 11

8000 århus C

telefon 89 49 12 70. Fax 89 49 12 76

e-mail: vb@.vfb.aaa.dk Hjemmeside: http://www.vfb.dk

Brev

HANDICAP • Nyt · Nummer 2 · APrIL 2007

Ufrankeret svarforsendelse

Dansk Handicap Forbund

+++ 1074 +++

Hans Knudsens plads 1A, 1.

2100 København Ø

28

Den Uvildige Konsulentordning

Handicapområdet (DUKH)

postboks 284

Banegårdspladsen 2, 2.

6000 Kolding

tlf.: 76 30 19 30

Fax: 75 54 26 69

Skrivetlf.: 76 30 19 39

e-mail: mail@dukh.dk

Hjemmeside: www.dukh.dk

Telefonerne er åbne:

Mandag og fredag

9.00-15.00

tirsdag 9.00-21.00

Onsdag 9.00-13.00

torsdag 9.00-17.00

Kontoret er åbent for besøgende hverdage undtagen

onsdag.

DUKH informerer og rådgiver borgere og myndigheder.

DUKH’s målgruppe er personer med handicap, pårørende,

handicaporganisationer og sagsbehandlere

i amt og kommune.

107

Sendes

ufrankeret

(modtageren

betaler portoen)


Gunpowder ®

Grøn te er

sund te.

Smager godt

og gør godt!

GRØN TE

Gunpowder ®

- afslappet nydelse

- døgnet rundt...

Annonce

GRØN TE

Gunpowder ®

Stimulerende • Opfriskende

Den originale Gunpowder ® – Grøn te – er

forfriskende om morgenen, til måltider eller

kan nydes i en afslappet hyggestund.

Kig efter den runde dåse med tæt sluttende

låg, som sikrer god holdbarhed og teens

fyldige smag.

Fås i Helsekostbutikker og hos Matas.

Grøn te, Gunpowder ®

stammer fra Østen, hvor den har været en traditionel drik i

mere end 1000 år. Her drikkes teen på alle tidspunkter af

dagen og gerne til måltider. Gunpowder ® har fået sit navn, fordi

teen i tørringsprocessen krøller sig sammen til små kugler,

der med deres grågrønne farver ligner hagl (gunpowder).

Yderligere information: Tlf. 86 29 29 55 · www.maxipharma.dk


Store børn kan

ikkegørefor,atde

tisser i sengen

5-10% af alle børn, der starter i skole,

tisser isengen. Men de små uheld behøver

ikke at ødelægge nattesøvnen eller gå ud

over barnets trivsel.

Modsat hvad mange tror, skyldes

sengevædning ikke psykiske problemer.

Store børn tisser i sengen, fordi

de enten ikke producerer nok af det

hormon, der styrer urinproduktionen,

eller fordi barnets blære er for lille i

forhold til dets alder.

Sengevædning er en fysisk lidelse,

som langt de fl este børn vokser fra

– omkring pubertetsalderen – og som

i mellemtiden kan behandles.

Indtil den rette behandling er fundet

og for at undgå besvær og pinlige

episoder i barnets hverdag, kan

Drynites ® natbleer være en stor hjælp.

DryNites ® natbleer er diskrete absorberende

underbukser specielt udviklet

til større børn, og de kan bæres

under almindeligt nattøj.

DryNites ® fås i to størrelser

i en drenge- og pigemodel:

• 4-7 år (17-30 kg)

• 8-15 år (27-57 kg)

Det siger fagfolkene:

”Sengevædning defi neres ikke på

samme alvorlige måde som f.eks.

kræft. Men den forringer børns livskvalitet,

fordi de ofte ikke vil overnatte

hos kammerater eller med på

lejrtur. De risikerer at blive mobbet

og føle sig udenfor og anderledes,”

siger Aase Randstoft, sekretariatschef

i Kontinensforeningen.

”Der kan gå lang tid, fra børnene

kommer i kontakt med behandlingssystemet,

til behandlingen virker

ordentligt. I den tid er det essentielt

med gode hjælpemidler til at komme

lettere gennem hverdagen – eksempelvis

natbleer,” siger Søren Rittig,

overlæge på Skejby Sygehus.

”Natbleerne er en kæmpe hjælp, for

det betyder meget, at både forældre

og børn får deres søvn. Det tærer på

overskuddet, hvis forældre skal op

fl ere gange nat efter nat. Og det kan

ende med at give barn og forældre stor

skyldfølelse, hvis der skældes ud,”

siger Ulla Kabbelgaard, kontinenssygeplejerske

på Næstved Sygehus.

www.drynites.dk

Fakta om sengevædning

• 50.000 danske børn lider af sengevædning

• Sengevædning skyldes oftest mangel på det

hormon, der styrer urinproduktionen, eller en

for lille blære

• Sengevædning er arveligt, men kan i langt de

fl este tilfælde behandles – enten med et

ringeapparat, hvis blæren er for lille, eller

hormontilskud ved for lav hormonproduktion

• Hos speciallæger og på børneinkontinensklinikker

kan forældre henvende sig og få stillet

barnets diagnose samt få hjælp til behandling

Gode råd

• Tal med barnet om de natlige uheld og forklar,

at han/hun ikke kan gøre for det.

• Når dit barn skal på overnatning, kan natbleen

lægges i en pose i bunden af soveposen. Så

kan den hurtigt og diskret tages af og på.

• Ved mere end én overnatning:

Aftal med barnets klasselærer, at han/hun

sørger for at fjerne den våde ble fra soveposen.

Få mere information om sengevædning hos patientforeningen, Kontinensforeningen, www.kontinens.dk eller ring på telefon:

70 20 08 70, mandag til torsdag kl. 17-20. Her kan du også bestille bogen ”Børn og inkontinens”, som Ikan læse sammen.


fladsaagrafisk.dk

Få dit humør

og din livskvalitet

tilbage

Livet er ikke altid en dans på roser.

Alle har gode og dårlige perioder.

Men nogle gange synes du måske,

at udsvingene er så store, at de

forhindrer dig i at være den, du

virkelig er.

Modigen® er et naturlægemiddel

til behandling af modløshed,

nedtrykthed og tristhed, udviklet på

basis af perikonekstrakt.

Få et lille skub frem, og nyd livet og

dig selv.

Modigen® fås kun på apoteket.

Modigen: 1 kapsel indeholder: Hyperikum ekstrakt 300 mg. Indikationer: Naturlægemiddel ved nedtrykthed, modløshed og tristhed. Dosering:

1 - 2 kapsler daglig. Hvis der ikke opnås effekt inden for 4 - 6 uger, bør behandlingen ikke fortsætte. Graviditet og amning: Erfaring savnes.

Trafikfarlighed: Ingen mærkning.Bivirkninger: Lysoverfølsomhedsreaktioner i form af hudkløe og rødme af huden kan forekomme,fortrinsvis hos

personer med lys hud. Registreringsindehaver: Jemo-Pharm A/S,Hasselvej 1, 4780 Stege.

Markedsføringstilladelsesnr.6159497. Læs omhyggeligt indlægsseddel.

Priser: 60 kapsler: Kr. 98,-. 150 kapsler: Kr.196,-


Af Sif HolSt

Ulandsarbejde

Sådan arbejder

Dansk

Handicap

Forbund i

Ghana

Dansk Handicap forbund er også aktiv i ulande. Projekterne handler for eksempel om at

skabe stærke handicaporganisationer, men først og fremmest handler det om samarbejde

mellem mennesker med handicap.

Det er lillejuleaftensdag. Det lokale marked og de tilstødende

gader beherskes af en hektisk travlhed. Alle

skal have gjort de sidste indkøb, men lidt inde bag

ved markedet, på det regionale rehabiliteringscenter,

sidder kun én kvinde. Hun forbereder sig på at tilbringe

julen alene på centret, men lige nu sidder hun

og venter på besøg fra Danmark, hun venter på mig.

Jeg er rejst til Ghana med min familie på lige dele

ferie og arbejde. Denne dag er jeg i regionen Volta

i det østlige Ghana i den regionale hovedstad Ho.

Jeg er sammen med Veronica, næstformanden for

den ghanesiske Ungdomskreds i Dansk Handicap

forbunds søsterorganisation. Veronica er derudover

ansat af en specialkreds for kvinder med handicap til

at promovere kredsen og hjælpe medlemmerne.

Et møde mellem mennesker

Jeg har ønsket at besøge en af de lokale kvinder

under mit besøg for hele tiden at holde fast ved, at

vores ulandsarbejde i Dansk Handicap forbund ikke

kun er et samarbejde mellem organisationer, men

32

mellem mennesker. Begge organisationer består af

en lang række mennesker med et handicap, og det er

dem, vi søger at hjælpe.

Efter markedets trængsel og larm er der stille, da vi

drejer ned af den lille jordvej. Enkelte høns og geder

flygter skyndsomt, og snart når vi rehabiliteringscentret,

der virker helt øde og forladt.

Rehabiliteringscentret består af et trelænget hus

med en tyk betonmur på den fjerde side, malet i de

fleste offentlige bygningers farver - rødbrunt forneden

med okkerfarvede mure. De mest praktiske

farver i et land, hvor ørkenvinden tildækker alt med

sit røde støv, og regnen sprøjter mudder langt op ad

husenes sider.

Kort efter vi har parkeret dukker Rejoice - kvinden vi

skal møde - op i rehabiliteringscentrets port. Hun inviterer

os indenfor, og vi søger hurtigt ly fra den bagende

sol. Efter et par indledende fraser dukker også lederen

af rehabiliteringscenteret, Dorothy, op for at hilse på.

Hun har i mange år ledet rehabiliteringscentret. Hun har

ikke selv noget handicap, men brænder for at hjælpe de


Sif Holst på besøg i Rehabiliteringscentret i byen Ho i Ghana sammen

med Veronica, næstformand i den ghanesiske ungdomsorganisation.

Her mødes de med Dorothy, lederen af centret og Rejoice, som bor på

centret"

mænd og kvinder, der kommer ind ad centrets porte.

Rejoices historie

Rejoice er en af dem. Hun kom som helt ung kvinde til

stedet for at blive oplært og blev siden hængende, år

efter år. Hun fik lov at blive og får normalt lidt mad for at

fungere som hjælpelærer.

Rejoices historie er den samme som alt for mange andres

i Ghana. Som barn havde hun mæslinger og mistede

den fulde brug af sine ben. Mange siger, at hospitalet

gjorde børnene handicappede, måske var det en forkert

mængde eller uren medicin, måske blot fejlbehandling. i

hvert fald står familien tilbage med en kæmpe regning

fra hospitalet, et handicappet barn og naboer, der peger

fingre af dem: ”Se Gud har straffet dem!”. ikke alle familier

tager det lige pænt. tidligere blev børnene sat ud til de

vilde dyr eller sejlet ud på dybt vand i kanoerne, barnet

eller snarere problemet forsvandt.

Rejoice blev ikke slået ihjel, hun levede hjemme, indtil

hun som teenager kunne skaffes af vejen på mere lempelig

vis, hun blev sendt til rehabiliteringscentret.

foto:UlAnDSSEKREtARiAtEt

HANDICAP • Nyt · Nummer 3 · JuNI 2007

Den ghanesiske stat har rehabiliteringscentre i de 10

regionale hovedstæder og derfor også i Ho, der er Voltaregionens

hovedstad. Rehabiliteringscentrene er ikke nogen

stor succes, de tager imod de fattigste unge med et fysisk

handicap, dem, der ikke har andre muligheder. Centrene

oplærer dem i traditionelle fag som syning, stoftryk og

skomageri, men når de unge er færdige på skolen, har de

sjældent råd til at købe materialer til at producere stof, tøj

eller sko med, og får de produceret noget, har de svært

ved at sælge deres varer. for Rejoice har mødet med rehabiliteringscentret

heller ikke været nogen succes. Hendes

familie hverken kan eller vil hjælpe hende i gang med en

”forretning”. Hun må klare sig med de materialer, hun kan

få på centret, og da hun som regel bliver snydt for pengene

af de forretninger, hun sælger sine varer til, formår hun

33

Rejoice fik som barn mæslinger og mistede den fulde brug af sine ben. Hun

kom til Rehabiliteringscentret for længe siden og fik lov at blive.

Rejoice står i den røde port til Rehabiliteringscentreret og inviterer indenfor.

»

foto:UlAnDSSEKREtARiAtEt


Ulandsarbejde

ikke at opbygge tilstrækkelig kapital til at kunne forlade

centret og starte for sig selv.

Rejoices datter

Mens vi snakker render Veronicas lille dreng rundt, stjæler

proppen til min skriver og får os alle til at le. tre kvinder på

omtrent samme alder, der for et øjeblik glemmer de triste

omgivelser, og de triste skæbner som centret byder på.

Men Rejoice smil falmer hurtigt igen, hun har en datter på

omtrent samme alder som Veronicas dreng. Den kirke, hun

tilhører, sørger for pigen – men det betyder også, at Rejoice

har mistet både sin datter, og den hjælp kirken før ydede

hende. Kirken har ikke penge til at hjælpe dem begge. Derfor

befinder Rejoice sig nu alene på rehabiliteringscentret,

også selv om det er jul, og alle andre er taget hjem.

Der bliver stille. Det er ikke usædvanligt, at kvinder med

et handicap i Ghana får et barn, men alt for ofte er der

ingen far. Enkelte blev gravid med en kæreste, men tit er

der tale om voldtægt eller om et familiemedlem eller en

anden, der har hjulpet kvinden og nu kræver noget igen.

Barnet vil ofte blive taget ind i enten faderen eller moderens

familie, men som hos Rejoice betyder det tit, at moderen

mister både barnet og den smule hjælp, hun før fik.

Jeg fortæller lidt om, hvordan Dansk Handicap forbund

hjælper, og så får jeg fremvist der værksted, hvor Rejoice

arbejder, og hvor hun har sin briks. Hun viser mig nogle

af de ting, hun har syet, og jeg gør det eneste, jeg kan

Køb en kurv

fra

Ghana! Køb

Brug en kurv til ture i skoven, på stranden eller giv den

som gave og støt samtidigt mennesker med et handicap

i Ghana. Kurvene er flettet i hånden og er lavet af

lokale naturmaterialer. De findes i forskellige størrelser,

runde og ovale former og har farvestrålende mønstre.

overskuddet fra kurvesalget går ubeskåret til GSPD

- Ghana Society of the Physically Disabled – der er foreningen

af mennesker med et fysisk handicap i Ghana.

foreningen kæmper for at forbedre forholdene for fysisk

handicappede. Dansk Handicap forbund har siden

2001 arbejdet sammen med GSPD.

34

Sådan kan du hjælpe

Dansk Handicap Forbund (DHF) hjælper kvinder som

Rejoice gennem støtte til vores søsterorganisation

i Ghana, Ghana Society of the Physically Disabled.

Udover et generelt projekt, der støtter udvikling af

en stærk organisation, støtter DHF et radioprojekt, et

projekt rettet specielt mod kvinder med handicap og

Ungdomskredsens projekt rettet mod de unge.

Du kan hjælpe ved at købe en af de kurve fra Ghana,

som Dansk Handicap Forbund sælger. (Se mere nederst

på siden).

Du kan også støtte via Ungdomskredsen, der samler

kontanter ind, blandt andet for at støtte medlemmerne

i Ho med at få en bod på markedet, så de kan sælge,

hvad de producerer til en ordentlig pris.

Ungdomskredsen samler også digitale kameraer ind,

så de unge i Ghana kan dokumentere de problemstillinger

de står overfor. Læs mere på DHFs hjemmeside

www.dhf-net.dk og på Ungdomskredsens hjemmeside

www.ungdomskredsen.dk.

gøre lige i det øjeblik - jeg køber en masse af det, hun har

syet - selvfølgelig til overpris. Vi siger farvel og jeg ønsker

hende al held og lykke.

Sif Holst er formand for Ungdomskredsen og ansat i

Dansk Handicap Forbunds ulandssekretariat.

en kurv og støt handicaparbejdet i Ghana. Kurvene koster 95 kr. for

medlemmer af Dansk Handicap Forbund og 120 kr. for ikke-medlemmer.

Hvis en lokalafdeling har lyst til at hjælpe, kan den

købe et antal kurve og sælge dem videre til arrangementer

eller på markeder. Ulandssekretariatet kommer

også gerne ud og holder oplæg om forbundets

ulandsarbejde til afdelingsarrangementer.

Kurvene kan købes på DHfs hovedkontor

Hans Knudsens Plads 1 A, København eller bestilles på

telefon 39 29 35 55.

Kurvene koster 95 kr. for medlemmer af Dansk Handicap

forbund og 120 kr. for ikke-medlemmer. Hertil skal

lægges forsendelsesomkostninger.

foto: SolVEiG AnDERSEn


Deres tredje tænder: I dag sidder de endnu...

- men hvad med i morgen?

Annonce

Protefix fås på Apoteket

og hos Matas.

Brug også

PROTEFIX Aktiv Rensetabletter

- sikrer ren protese

Protefix

Ekstra-stærk

Fastholdelses Creme

Klæber på våd protese. Virker omgående

og i lang tid. Klinisk testet. Nem at bruge

og uundværlig hvis man vil være sikker...

Det komplette PROTEFIX program:

PROTEFIX Fastholdelses Creme er den optimale

løsning - den moderne creme som mange bruger.

PROTEFIX Fixativpulver – ekstra stærk

- bruges til de mindre fastholdelsesproblemer.

Fås i 20 og 50 grams æsker.

PROTEFIX Puder er hygiejniske engangspuder

- god til ømme gummer.

PROTEFIX Aktiv rensetabletter

til den daglige rensning. Fås i æsker med 32 stk.

MaxiPharma A/S, Søren Nymarks Vej 25, 8270 Højbjerg

Tlf. 86 29 29 55 · www.maxipharma.dk Protefix holder fast...


Af SolVEiG HAnSEn

terrorøvelse

Hun så det

Mange mennesker var involverede i den

store terrorøvelse i København i marts. Der

var også bud efter mennesker med handicap,

der skulle optræde som sårede. Solveig

Hansen var en af dem

Hun var lammet af angst og sad ubevægelig, rystende

og ville ikke tale om det passerede. Hun blev skræmt,

når nogen henvendte sig til hende. Hun havde set

sprængningen på nært hold.

Heldigvis var der tale om en storstilet øvelse, den dag

i marts på Østerbro, hvor jeg i timevis levede mig ind i

rollen som kvinden med den psykiske reaktion.

Jeg var lidt skuffet. Beredskabet havde efterlyst figuranter

med amputationer, og jeg var taget med til

øvelsen i troen på, at jeg skulle være blandt de hårdt

sårede, der havde mistet både arme og ben. i dagene op

til øvelsen havde jeg vigtet mig med, at ”amputerede er

i høj kurs”. Øv, en nedtur at få tildelt rollen som psykisk

ramt, men når jeg nu var der, kunne jeg lige så godt

gøre mig umage.

Klokken ti lød et brag

terrorøvelsen, der involverede over tusinde reddere og

fire hundrede figuranter var den største herhjemme,

36

og øvelsen var bygget op om en udbombet Arriva-bus.

Klokken ti lød der et brag, røg fyldte lungerne og en

køn, mørklødet fyr i jeans, sweatshirt og strikhue løb i

fuldt firspring væk fra bussen. i den første kaotiske fase

afspærrede politiet området, de kvæstede skulle bæres

væk, og beboere i opgangene omkring blev evakueret.

Gaden flød med vragdele, og overalt forsøgte blodigt

sminkede figuranter efter bedste evne at stresse betjente

og brandfolk med febrilske tilråb og hulkescener.

fru Jensen gik i chok

Jeg var i chok, sad og rystede og stirrede skræmt på en

mannequindukke, der lå og strittede akavet med det

ene ben, og da en redder nåede hen til mig, for jeg sammen

og var umulig at få kontakt med. to piger, Cecilie

og Annette, fik besked på at tage sig af mig. De sad snart

med armene beskyttende om mig. Sammen med kammerater

fra ottendeklasserne på frederikssund Private

Realskole var de mødt ved syvtiden på beredskabets

adresse på Amager og var blevet sminket med snitsår.

De var tapre, de to piger, den næste time forsøgte de

efter bedste evne og efter anvisning fra redderne at tale

til mig.

”Bare snak løs, hun kan høre og forstå alt, hvad i siger”,

lød beskeden til dem, ”hun hedder vistnok fru Jensen”.

Vi blev bedt om at følge med flokken af chokerede

og sårede vidner. Vi gik lidt, jeg selvfølgelig modvilligt


indhold

ske

og haltende, de to piger ihærdigt sludrende med armene

beskyttende om mig. Vi holdt mange pauser, hver

eneste gang var det en opgave at få mig i gang igen. og

bare nogen strejfede mig, reagerede jeg skræmt.

Målet var en ladvogn med et kæmpetelt, der gav

læ for blæsten og den begyndende regn. tasker og

rygsække blev konfiskerede. Bombehunden timber

sprang rundt med en voldsom energi, men blev kaldt

til orden og snusede ivrigt til taskerne. Heldigvis ikke

flere bomber.

fra sted til sted iklædt stinkende tæppe

Jeg rystede på livet løs og fik tildelt et ildelugtende

tæppe. Jeg skjulte min private reaktion på det klamme

tæppe og rystede videre. Derfor blev jeg hentet ind i det

overfyldte telt, mens jeg ventede på ambulancen.

Pludselig gav det alligevel mening, at jeg var amputeret.

Den søde Søren, der trampede rundt i størrelse

46 og forbandt diverse snitsår, mens han kontrollerede

folks tilstand, ville tage min puls – og fik fat i et tomt

ærme. Han fandt den anden arm, tog pulsen, og spurgte

mig igen, om jeg var kommet til skade. Jeg rystede bare.

Han måtte så føle om noget var brækket eller forstuvet,

og fik fat i hængslerne til mit knæled på protesen. for

Søren da! Han tog det nu i stiv arm og pakkede tæpperne

nænsomt omkring den lille frue.

Så blev en båre blev trillet ind i teltet, der efterhånden

var næsten tomt Jeg fandt mig tilrette på den efter møje

og besvær og blev kørt til et nyt opsamlingssted. Her

var jeg den tredje i køen til en ambulance. flere sårede

kom til, og så var jeg pludselig nummer syv. Regnen var

blevet til sne og hagl, og det var træls at ligge og glo i

en spændetrøje af tæpper og remme.

Venlige falckfolk trak de stinkende tæpper godt op

om mig. Jeg forsøgte at ryste dem lidt væk fra ansigtet

og blev pladdervåd. På et tidspunkt var jeg ved at

HANDICAP • Nyt · Nummer 3 · JuNI 2007

komme foran i køen, fordi ingen kunne komme i kontakt

med mig. En redder blev bange for at jeg virkelig

var i chok, og jeg måtte smilende give mig til kende.

Det var hele turen værd

Endelig var der en ambulance til mig, og vi kørte væk i

fuld udrykning, dog kun til Ryvangen Kaserne, hvor et

par militærkøretøjer tog sig af den videre befordring.

Sammen med et åbent benbrud blev jeg kørt til Hvidovre

Hospital, men inden stak chaufføren mig en flaske

vand og en stang chokolade. Mums!

På Hvidovre blev jeg på ny befamlet, denne gang af

et par sygeplejersker, der i den grad fik en på opleveren,

da de følte protese og armstump. Jeg var ikke længere

skuffet. Det hele havde været turen værd.

i kørestol blev jeg trillet ned på undersøgelsesrum

10 – forbi ventende patienter og pårørende, der var tydeligt

fornærmede over at skulle vente yderligere, fordi

jeg og andre fiktivt sårede kom foran i køen. Endnu en

gang blev jeg undersøgt og spjættede for alvor da den

søde elev trykkede på en myose. Vi grinede, og da hun

bød på te efter at have beroliget ”fruen” med, at der

ikke ville ske mere, spurgte jeg forsigtigt, om sådan en

bemærkning kunne få mig ud af choktilstanden? Men

jeg fik min te, og øvelsen blev blæst af.

Dagen efter øvelsen skrev en anden deltager, Palle,

til mig:

”Det var en stærk oplevelse at stå i centrum af sådan

en terrorøvelse, som er en realitet hver dag jorden

rundt, vi er bare heldige, at det ikke er sket i Danmark

endnu.”

Palle har ret, det var en stærk oplevelse.

Jeg har allerede lovet at være med, når de til efteråret

skal øve et mobilhospital og forbinde sårede i fx

større færdselsuheld. Der er sikkert brug for flere, så giv

lyd, hvis i vil være med.

37

fotoS: JAn-olE RASMUSSEn


Ellebjergvej 52 1. A.H. Winges Vej 1-3

2450 København SV 8200 Århus N

3634 7900 8621 2703

bhf@formidlingen.dk

www.formidlingen.dk
Få 500 danske virksomheder til at støtte

Dansk Handicap Forbund!

Køb tøj,musik, film, pizza, bøger,rejser,taletid og meget mere på

internettet og støt samtidig Dansk Handicap Forbund.Det er nemt

og helt gratis for dig.

Gå ind på hjemmesiden www.dhf-net.dk. Klik på det røde felt

og download Det gode program, så støtter du os automatisk. Vi

har brug for din hjælp! Om du handler på nettet ofte eller næsten

aldrig er lige meget - alting gør en forskel!

OBS! Fortæl venner og bekendte om muligheden for at støtte Dansk

Handicap Forbund ganske gratis.


Af BEntE RØDSGAARD oG SolVEiG AnDERSEn

foto: KlAUS lASBill-MoRtEnSEn

Rehab Scandinavia 2007

Hjælpemiddelmessen Rehab Scandinavia 2007 fandt

sted 8.-10. maj. i år var det fredericias tur til at lægge

rammer til den store mængde hjælpemidler – fra store

biler til små skeer med godt greb.

De seneste års udvikling fortsætter – nemlig at design

og funktion tænkes kreativt sammen i flere og flere hjælpemidler.

Messearrangørerne forsøgte i år at henvende sig

specifikt til ældre medborgere med udstillingen Rehab

Senior, der dog ikke samlede mange udstillere. langt de

fleste udstillere rettede sig mod mennesker med handicap,

der ikke alene fik tilbud om hjælpemidler – en hel

sektion var fyldt med forskellige aktører på jobmarkedet

– især med tilbud om hjælp til at komme i fleks- eller

skånejob.

På messens aktivitetsarena var der daglige opvisninger

af servicehunde, idrætsaktiviter og dans og samme sted

HANDICAP • Nyt · Nummer 3 · JuNI 2007

En messe for

nysgerrige

Knapt 7.500 mennesker rundede Dronning Margrethe Hallerne i fredericia for at se på

hjælpemidler. og der var nok at se på.

foto: KlAUS lASBill-MoRtEnSEn

underholdt stand-upperen Jacob nossel en af dagene.

Mange gæstede Dansk Handicap forbunds

stand

Messen havde knapt 7.500 besøgende på de tre dage, og

Dansk Handicap forbunds stand blev flittigt besøgt.

Et farverigt børnebadebassin var transformeret til fiskedam,

som mange prøvede lykken i. fangede man en fisk,

var der på fisken et handicappolitisk spørgsmål, og svarede

man rigtigt på det, fik man en lille præmie.

Dansk Handicap forbunds plakater, som bliver uddelt

gratis på messen, gik i år som varmt brød. Måske er der

som følge af kommunalreformens omrokeringer mange

bare vægge, der trænger til udsmykning.

På de næste sider omtaler vi en del af messens nyheder.

i Hjælpemiddelinstituttets hjælpemiddelbase kan man se

flere: www.hmi-basen.dk.

39

foto: SolVEiG AnDERSEn


DARO

Klæder dig på til

nye oplevelser…

Ring

75 88 16 22

DARO ·SØSKOVVEJ 7 · 7182 BREDSTEN

RESPEKT …

Udvikler hele mennesker!

Besøg Danmarks mest

rummelige højskole på:

www.egmont-hs.dk

Eller på: Villavej 25,

Hou, 8300 Odder

Telefon 87 81 79 00

mail@egmont-hs.dk


Rehab Scandinavia 2007

Set på Rehab!

HANDICAP • Nyt · Nummer 3 · JuNI 2007

tøj i smart design

trendy & Handy er navnet på et ganske nyt tøjfirma – så nyt at den

færdige kollektion først præsenteres fra midt i juli. Men på Rehab Scandinavia

præsenterede folkene bag firmaet enkelte eksemplarer af kollektionen.

tøjet henvender sig både til mennesker med handicap og ældre. Derfor

er der tænkt på det praktiske. tøjet skal være nemt at tage af og på,

det skal sidde godt, også hvis man sidder i kørestol, og der skal kunne

være plads til en ble, hvis der er brug for det. Men - og det er vigtigt for

firmaet - tøjet skal også være smart og følge tidens modestrømninger i

snit, mønstre og farver.

De praktiske løsninger er tænkt ind fra designstart - ikke bagefter.

Det er en ny måde at tænke design på, og giver tøjet et mere helstøbt

udseende end det gængse tøj på markedet, mener folkene bag det nye

firma.

når firmaet er i gang, vil der blive præsenteret to årlige kollektioner – med bukser, bluser, der matcher, kjoler og

nattøj. Kjolemodellen har indsyet en body, der gør, at den fx ikke kryber op, når man sidder i kørestol - en helt ny

ide, som firmaet har fået mønsterbeskyttet.

På Rehab Scandinavia var trendy & Handys nattøj nomineret som årets hjælpemiddel. Det vandt dog ikke.

tøjet sælges fra firmaets hjemmeside www.trendyandhandy.dk, men indehaverne kommer også gerne ud og præsenterer

tøjet fx i foreninger eller på institutioner. firmaet kan kontaktes på tlf. 22 44 49 33 eller mail: info@trendyandhandy.dk.

På vandretur med rollator

trionic Walker hedder en helt ny rollator, der er velegnet til udendørsliv.

Det er et svensk produkt, og den kan klare terræn, som er

langt mere ”råt”, end det en sædvanlig rollator kan klare – vandresti,

golfbane, strand og høje kanter i byen.

Rollatoren har fire hjul, men den er konstrueret som en trehjulsrollator.

De to sammenstillede hjul forrest gør konstruktionen

fjedrende, og derfor kan rollatoren næste ”klatre” og fx forcere

kantsten på helt op til 13 cm. Rammen er fremstillet i aluminium.

På trionic Walker er der monteret en kraftig kurv i tekstilmateriale.

i samme materiale findes et sæde, som kan skydes frem

over kurven, når det ikke er i brug. Kurv og sæde kan fås i flere

farver og mønstre.

trionics svenske producent er i øjeblikket ved at finde forhandlere

i Danmark. indtil da kan man købe rollatoren på firmaets

hjemmeside www.trionic.biz.

41

foto: SolVEiG AnDERSEn

foto: KlAUS lASBill-MoRtEnSEn


foto: AntiSKRiD

Rehab Scandinavia 2007

Set på Rehab!

Pudeholder til elevationssenge

Erik Hyldahl er 47 år og har sclerose og har i årenes løb

opfundet mange små hjælpemidler for at løse daglige problemer.

Men nu kommer et af hans produkter i produktion.

noget af det, der irriterede ham meget, var, at når han lå i

sin elevationsseng og kørte den op, så røg hans hovedpude

på gulvet. ”Det var en flad fornemmelse at ligge der og ikke

kunne samle den op. folk sagde til mig, at jeg godt kunne

vinke farvel til hovedpuden, men det syntes jeg altså ikke, at

jeg ville, og nu har jeg brugt pudeholderen i fire år”, fortæller

Erik Hyldahl, som er udlært tømrer.

Slut med at få spoleret nattesøvnen og blive irriteret, når hoved-

Da han først fik ideen, gik det stærkt. Han tog kontakt med puden falder på gulvet. Scleroseramt thybo har løst problemet og

en produktionsskole i Sydthy og fik dem til at lave en model. opfundet en simpel pudeholder.

Den gav han senere videre til smedefirmaet Worms, som han havde set i tv. og nu er pudeholderen en realitet. Den er af

hvidmalet stål og er en simpel anordning med en stiv plade og en vippeplade, der er forbundet, så den altid kan tilpasse sig

sengegavlen i en elevationsseng. Man skal ikke bruge skruer eller monteringstid, den ligger bare under madrassen. Pudeholderen

var en af årets nyheder på Rehab Scandinavia. Der er ikke sat en endelig pris på den endnu, men firmaet Worms

regner med, at den vil koste ca. 530 kr. plus moms. Du kan kontakte firmaet på www.worm.dk eller på tlf. 97 72 01 77.

Slut med glatte gulve

firmaet Antiskrid, som i flere år har beskæftiget

sig med at behandle gulve, så de blev skridsikre,

har nu lanceret et ”gør det selv produkt”, som alle

kan spraye på badeværelsesgulvet. Det er ikke

giftigt, kræver ingen sikkerhedsforanstaltninger i

form af udluftning, masker eller handsker. og det

virker effektivt allerede efter 5 – 20 minutter.

Statens Byggeforskningsinstitut har testet

produktet og kommet frem til, at en normal ubehandlet

våd flise har et friktionstal på 0,11, mens

en behandlet har en på 0,42. forskellen giver

øget gangsikkerhed.

En flaske med 250 ml. koster 395 kr. og rækker

til 5 – 120 m2 gulv og kan købes i byggemarkeder.

læs mere på www.antiskrid.dk eller kontakt

Antiskrid på tlf. 35 37 56 00.

42

Stativ der træner

nf-Walker er et gå- og

ståstativ, som træner

muskler, knogler og led

med en belastning som

ved almindelig gang.

Det er bygget til at give

brugeren mulighed for

bevægelse og dynamik,

hvad enten man står

eller går og giver tillige

udspænding af musklerne.

også åndedræt og blodcirkulation har godt

af træningen i oprejst stilling. Stativet tilpasses individuelt

og vokser med barnet, for hidtil er det kun

børn der har haft gavn af stativet. Men i øjeblikket

arbejder firmaet på at udvikle en nf-Walker tilpasset

voksne

Produktet er norsk, men har været anvendt nogle

år i Danmark. firmaet kan kontaktes på

tlf.: 43 99 77 29 eller mail eofunktion@nf-walker.dk .

flere oplysninger finder man på www.eofunktion.dk.

foto: WoRMS


foto: AntiSKRiD

Rehab Scandinavia 2007

Set på Rehab!

Pudeholder til elevationssenge

Erik Hyldahl er 47 år og har sclerose og har i årenes løb

opfundet mange små hjælpemidler for at løse daglige problemer.

Men nu kommer et af hans produkter i produktion.

noget af det, der irriterede ham meget, var, at når han lå i

sin elevationsseng og kørte den op, så røg hans hovedpude

på gulvet. ”Det var en flad fornemmelse at ligge der og ikke

kunne samle den op. folk sagde til mig, at jeg godt kunne

vinke farvel til hovedpuden, men det syntes jeg altså ikke, at

jeg ville, og nu har jeg brugt pudeholderen i fire år”, fortæller

Erik Hyldahl, som er udlært tømrer.

Slut med at få spoleret nattesøvnen og blive irriteret, når hoved-

Da han først fik ideen, gik det stærkt. Han tog kontakt med puden falder på gulvet. Scleroseramt thybo har løst problemet og

en produktionsskole i Sydthy og fik dem til at lave en model. opfundet en simpel pudeholder.

Den gav han senere videre til smedefirmaet Worms, som han havde set i tv. og nu er pudeholderen en realitet. Den er af

hvidmalet stål og er en simpel anordning med en stiv plade og en vippeplade, der er forbundet, så den altid kan tilpasse sig

sengegavlen i en elevationsseng. Man skal ikke bruge skruer eller monteringstid, den ligger bare under madrassen. Pudeholderen

var en af årets nyheder på Rehab Scandinavia. Der er ikke sat en endelig pris på den endnu, men firmaet Worms

regner med, at den vil koste ca. 530 kr. plus moms. Du kan kontakte firmaet på www.worm.dk eller på tlf. 97 72 01 77.

Slut med glatte gulve

firmaet Antiskrid, som i flere år har beskæftiget

sig med at behandle gulve, så de blev skridsikre,

har nu lanceret et ”gør det selv produkt”, som alle

kan spraye på badeværelsesgulvet. Det er ikke

giftigt, kræver ingen sikkerhedsforanstaltninger i

form af udluftning, masker eller handsker. og det

virker effektivt allerede efter 5 – 20 minutter.

Statens Byggeforskningsinstitut har testet

produktet og kommet frem til, at en normal ubehandlet

våd flise har et friktionstal på 0,11, mens

en behandlet har en på 0,42. forskellen giver

øget gangsikkerhed.

En flaske med 250 ml. koster 395 kr. og rækker

til 5 – 120 m2 gulv og kan købes i byggemarkeder.

læs mere på www.antiskrid.dk eller kontakt

Antiskrid på tlf. 35 37 56 00.

42

Stativ der træner

nf-Walker er et gå- og

ståstativ, som træner

muskler, knogler og led

med en belastning som

ved almindelig gang.

Det er bygget til at give

brugeren mulighed for

bevægelse og dynamik,

hvad enten man står

eller går og giver tillige

udspænding af musklerne.

også åndedræt og blodcirkulation har godt

af træningen i oprejst stilling. Stativet tilpasses individuelt

og vokser med barnet, for hidtil er det kun

børn der har haft gavn af stativet. Men i øjeblikket

arbejder firmaet på at udvikle en nf-Walker tilpasset

voksne

Produktet er norsk, men har været anvendt nogle

år i Danmark. firmaet kan kontaktes på

tlf.: 43 99 77 29 eller mail eofunktion@nf-walker.dk .

flere oplysninger finder man på www.eofunktion.dk.

foto: WoRMS


Rehab Scandinavia 2007

Set på Rehab!

Kørestol til naturoplevelser

Hippocampe er en terrænkørende kørestol, som kan

tåle saltvand og kan køre på både stenede og stejle

stier.

Maria t. larsen, der er født med cerebral parese,

prøvede for nogle år siden stolen på en ferierejse til

island og var meget begejstret. ”Jeg fik nogle enestående

naturoplevelser, som jeg ellers ikke ville have

haft mulighed for at opleve på så tæt hold”, fortæller

hun.

i Danmark har hun også glæde af den, når turen

My time

Et ur med kun en viser kan hjælpe med at holde styr

på døgnets timer. Uret fås i fire udgaver, som viser

enten 24 timer eller 12 timer. timeviseren peger på

symboler, objekter eller fotos som sættes fast ud for

de tidspunkter på døgnet, hvor der skal ske noget.

Uret er oprindeligt udviklet til opfinderens små børn,

som hele tiden spurgte om, hvornår de skulle have

frugt, i bad, i seng osv.?

Senere, da opfinderens svigermor blev dement, udviklede

hun en udgave til brug for voksne ved navn

”My-time Memory Board”. Denne udgave henvender

sig til personer med demens, hjerneskader og andre

med kognitive funktionshæmninger, som har svært

ved at forstå tidsbegreber - eksempelvis hvornår

man får besøg, eller om man har spist sine piller. Uret

går til fx stranden. Selve stolen er udviklet i frankrig

i 2001, men er blevet videreudviklet i et samarbejde

med brugerne. Den findes i udgaver både til børn og

voksne. Maria t. larsen kommer gerne ud og demonstrerer

den i en afdeling, hvis nogen har lyst til at se

den i brug og høre hende fortælle om den. Hun kan

kontaktes på tlf. 86 20 18 95.

Priser fra kr. 14. 900 plus moms og fragt. Hvis du vil

læse mere om Hippocampe så se forhandlerens side

www.sitski.no.

hjælper med at skabe overblik og giver personen et

realistisk forhold til tid, ventetid samt dagens mange

rutiner.

Hverdagen bliver mere overskuelig, og brugeren

kan bedre koncentrere sig om nuet. Uret findes med

og uden glas. Priser fra 1200 kr. læs mere på

www.my-time.dk.

foto: HiPPoCAMPE

44


foto: tElE CAll

foto: KlAUS lASBill-MoRtEnSEn

telefon med fem knapper

En ny telefon med kun fem taster kan

være en god hjælp til svagtsynede eller

andre, som er afhængige af hjælp fra andre.

fx Martin på tretten år, som er spastiker

og svagtseende. Han har behov for at

kunne ringe som alle andre, når det passer

ham og uden hjælp, men han kan ikke

betjene en almindelig mobiltelefon. Med

den nye telefon kan han ringe til familie,

hjælpere og ikke mindst vennerne. ”Easy5”

hedder den specielle mobiltelefon, som

er nem at betjene. Den har store, funktionelle

og synlige taster til fem indkodede

telefonnumre, direkte 112-alarmopkald,

og et instruktivt lyd- og lysdesign. telefonen vejer 60

gram, og er et alternativ til de mange sværttilgængelige

mobiltelefoner. Den er også velegnet til ældre mennesker

og mindre børn. Den koster ca. 1500 kr. læs mere

www.telecall.dk eller tlf. 21 12 34 56.

Jette Therkelsen fra Medema Danmark AS ved klapvognen Moon

Buggy Jogger, Årets hjælpemiddel på Rehab Scandinavia 2007

HANDICAP • Nyt · Nummer 2 · APrIl 2007

45

Puder der former sig efter kroppen

En ny og meget let, ergonomisk pude ved navn

Pilloo former sig efter kroppen og giver støtte.

Den kan bruges af alle aldersgrupper. Den er

let at tage med overalt og er god til brug ved

smerter i nakke/skuldre, men også til at lejre

svækkede personer. Puden er designet i samarbejde

med en fysioterapeut for at opnå den

optimale størrelse af puden og mængden af

fyld. Puden er hygiejnisk - den kan fryses, maskinvaskes,

tumbles og lufttørrer let og hurtigt.

inde i puder er der microbeads, der muliggør

fri cirkulation mellem de bitte små kugler. Det

betyder, at puden former sig efter den krop, der

bruger den.

Pris pr. pude 399 kr. inkl. moms. Ekstra betræk

120 kr. plus moms. læs mere

www.pilloo.dk eller ring på tlf. 28 28 83 40.

Årets hjælpemiddel 2007

En flot og funktionel klapvogn til børn med handicap

blev kåret til Årets hjælpemiddel 2007. Dommerpanelet

af fagfolk fremhævede Moon Buggy Jogger,

som klapvognen hedder, som en yderst vellykket

kombination af flot design og funktionalitet.

"Den har et lækkert, gennemtænkt design, der ikke

signalerer handicap. Samtidig har den mange indstillingsmuligheder,

er terrængående og nem at arbejde

med", sagde formand for dommerkomiteen. lene

Barslund, blandt andet i begrundelsen.

foto: Pilloo


Test dit syn, førdet er forsent...

Ellers risikerer du syn og kørekort!

Synstruende sygdomme har det med at komme

snigende. Patienten aner ikke uråd. Synet virker normalt

– i trakken såvel som i det daglige virke. Men

pludselig sker der en ændring –synet forvanskes

– tilsyneladende uden varsel.

Øjenlægen fortæller dig, at du er ramt af en synstruende

sygdom og – hvad der virker chokerende – det

mistede syn er tabt for altid!

Forklaringen er som oftest, at dit syn er angrebet i

det ene øje, hvorefter hjernen kompenserer herfor

ved at lade dit syn foregå via det raske øje.

De alvorlige øjensygdomme optræder fordet meste

fra50års alderen og tiltager iforekomst vedstigende

alder.

Detervigtigt med rettidigt indgrebfra øjenlæge,hvis

du ikke skal mistesyn. Mendet kræver,atduselv tester

dit syn regelmæssigt på begge øjne.Det kanske ved,

at du skiftevis holder hånden for det ene øje, fx når

du ser TV, og ser efter, om alt virker normalt.

Ser du uregelmæssigheder med det ene øje, såsom

et uskarpt felt imidten, en skygge til siden eller

forvansket tekst trods brug af alm. brille, såsøg

øjenlæge snarest.

Vil du vide mere så se ind på www.vos.dk

Vort mål: Forebyggelse af øjensygdomme ved forskning, oplysning og rettidig behandling


Maskinel Magasinpost

ID nr. 42111

Al henvendelse til:

Dansk Handicap Forbund

Tlf: 39293555

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!