En vEnlig hilsEn - Able - Annette Johannesen

able.dk

En vEnlig hilsEn - Able - Annette Johannesen

Ældre- og Handicapforvaltningen 29. årgang

En vEnlig hilsEn

DECEMBER · 2010

Mød de nye

motionsguider

På aktivitetscenter

i Vollsmose

TEMA SIDE 6-11

Fremtidens

ældreomsorg


Visitatoren sagde,

at jeg ikke kunne få

gjort rent, men at jeg kunne

få hjælp til motion i stedet.

MICHAEL LARSEN, læs mere side 10


KOlOFOn

En venlig hilsen udgives af Ældre- og

Handicapforvaltningen i Odense Kommune,

Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ,

tlf. 66 13 13 72

Bladet udkommer i 26.000 eksemplarer,

som omdeles til alle folkepensionister.

Andre interesserede kan hente bladet

på borgerservicecentre, biblioteker eller

fagforeningskontorer.

Næste nummer af En venlig hilsen

udkommer marts 2011. Stof til dette

nummer skal være redaktionen i hænde

senest den 15. februar 2011. En venlig

hilsen udkommer i marts, juni, september

og december.

inDhOlD

4-5

Else Servé var forbeholden, da hun fik tilbud om at komme

på Aktivitetscenter Øst i Vollsmose. Men Ellis Nissen

overtalte hende. siDE 4-5

6-11

Tema: Fremtidens ældreomsorg i Odense Kommune.

siDE 6-11

13

gRAFisK PRODUKTiOn

Layout: Stupid Studio

Tryk: Clausen Offset

FORsiDEFOTO

Tanja Bruntse Ahler

Korpset af frivillige motionsguider skal give ældre lyst til

at dyrke motion. siDE 13

DisTRiBUTiOn:

Jan Toft Pedersen, Pensionist-Service.

Tlf. 63 75 54 07 eller

e-mail: jtpe@odense.dk

En vEnlig hilsEn FÅs OgsÅ PÅ lYD:

Henvendelse til Judith Leonharder Hansen.

Tlf. 65 51 30 03 eller e-mail: jha@odense.dk

AnsvARshAvEnDE

Sekretariatschef Trine Andersen

Foto: Lisbet Rasmussen Foto: Nils Svalebøg

Foto: Louise Corneliussen

REDAKTiOnEn

Erik Broby, Tlf. 65 51 30 39,

E-mail: ebha@odense.dk

lisbet Rasmussen, Tlf. 20 12 03 82,

E-mail: mail@lisras.dk

Tanja Bruntse Ahler, Tlf. 65 51 32 11,

E-mail: tbah@odense.dk

Annette Wognsen Frederiksen,

Tlf. 65 51 30 42, E-mail: awf@odense.dk

louise Corneliussen. Tlf. 65 51 32 10,

E-mail: lcorn@odense.dk

Johannes hem (Ældrerådet)

E-mail: hem@dadlnet.dk

Anne Kryger (Ældrerådet)

E-mail: anne@glenten.dk

12 FN’s Internationale Ældredag

14 Odense på Kryds & Tværs

15 Nyt fra hjemmeplejen

16 Mindre bureaukrati

17 Tv-donationer til plejecentre

18 Nyt fra biblioteket

28 Aida elsker Odense


MEning | En venlig hilsen fra rådmanden

vi sKAl TænKE

AnDERlEDEs

Vi står nu og i de kommende år

over for udfordringer, der kræver

helt nye løsninger. Som det nok

er de fleste bekendt, skal vi i

de kommende år spare penge i

Odense Kommune for, at vi også

fremadrettet kan sikre en god

service. Men vores helt store og

langsigtede udfordring er, at vi i

løbet af de næste 5-10 år kommer

til at mangle medarbejdere bl.a. i

ældreplejen, hvis vi ikke gør noget

nu. Det skyldes den demografiske

udfordring, der betyder, at der vil

være flere, som går på pension og

efterløn, end der kommer ind på

arbejdsmarkedet. Vi bliver derfor

nødt til handle nu, hvis vi ikke

skal havne i en situation, hvor vi

simpelthen ikke har hænder nok

til at tage os af de mennesker,

der har brug for hjælp til at klare

hverdagen.

Skal vi lykkes og fortsat have et

velfærdssamfund, vi kan være

stolte af i fremtiden, er vi nødt

til at gøre tingene på en anden

måde. Og vi skal turde tale om

løsninger, der måske for få år siden

virkede umulige. For mig at se er

der tre overordnede svar på vores

udfordringer:

1. Vi skal hjælpe flere til at kunne

klare sig selv i længere tid.

2. Vi skal bruge hinandens ressourcer.

Det handler fx om at give

frivillige bedre rammer, så endnu

flere får lyst til at gøre en indsats

for andre i deres fritid.

3. Vi skal have teknologien til at

hjælpe os.

En venlig hilsen sætter i dette

nummer fokus på, hvordan vi

hjælper flere til at kunne klare sig

selv i længere tid. Den 1. september

begyndte vi et forsøg med træning

som hjælp til nye modtagere af

hjemmehjælp i midtbyen. I stedet

for at hjemmeplejeren kommer og

ordner vasketøjet eller hjælper fru

Larsen i bad, tilbyder vi at hjælpe

fru Larsen til selv igen med tiden

at kunne klare badet og tøjvasken.

Det tror jeg på, er vejen frem. Langt

de fleste vil gerne klare sig selv

og være herre eller frue i eget liv.

Derfor mener jeg også, at vi får en

bedre ældrepleje, hvis vi kan lykkes

med at hjælpe flere til at klare sig

selv i længere tid, samtidig med at

det giver os tiden og hænderne til

at tage hånd om dem, der ikke kan

klare sig selv.

Venlig hilsen

Jane Jegind

DEC · 2010 | En venlig hilsen

3


DAgTilBUD | Aktivitetscenter Øst

BUllERUP – vOllsMOsE

TUR/RETUR hvER UgE

For mange ældre er det en hurdle at tage imod et kommunalt

aktivitetstilbud. Sådan var det også for Else Servé.

TEKST OG FOTO: Louise Corneliussen

”Dagene herhjemme kunne godt blive lange, og jeg sav-

nede at komme ud og opleve noget,” fortæller Else Servé,

82 år, der bor alene i sit hus i Bullerup. Alligevel følte

hun ikke kun begejstring, da visitatoren i Ældreplejen

foreslog hende et aktivitetstilbud. Else aftalte dog at

mødes med Ellis Nissen fra Aktivitetscenter Øst.

”Jeg kender jo ingen derude, og i øvrigt kan jeg ikke

strikke, men kun spille kort. Desuden er jeg ikke

tryg ved Vollsmose,” indvendte Else over for Ellis, da

de mødtes over en kop kaffe hjemme hos Else. I dag

smiler Else ved tanken om sine bekymringer, inden

hun med egne øjne havde oplevet Aktivitetscenter Øst

i Vollsmose.

”Det var med blandede følelser, at jeg tog bussen den

første gang. Jeg var både spændt og forbeholden. Men

allerede i bussen gik snakken lystigt, og jeg følte mig

straks bedre tilpas. Da vi ankom, stod Ellis og tog imod

mig. Det gav en god start,” fortæller Else.

vOllsMOsE, nEJ TAK! ”Elses reaktion er helt normal,”

medgiver Ellis Nissen og fortsætter: ”Højhusene

kan virke afskrækkende på mange, og selvfølgelig

hjælper den dårlige omtale af kvarteret i medierne

heller ikke. Men heldigvis bliver så godt som alle

omvendt, når de først har oplevet stemningen og de

skønne faciliteter, vi har.”

4

En venlig hilsen | DEC · 2010

Når man kommer i centeret, er der frit valg på alle

hylder. I træningslokalet er de første allerede i gang

med opvarmning. Ved et bord spilles der ivrigt kort,

mens andre benytter lejligheden til med saks og papir

at fremstille smukke julekort. Også malerpenslerne

bliver med stor koncentration dyppet i maling, og kreative

malerier tager form på lærredet. Atter andre nyder

blot det sociale samvær. Else falder inden for den sidste

kategori, og hun beretter med et glimt i øjet, at ”selvom

jeg ikke er så kreativ, så sludrer jeg og nyder samværet

med de andre til den helt store guldmedalje.”

Udendørs aktiviteter i Vollsmose ved Aktivitetscenter Øst.


DAgTilBUD | Aktivitetscenter Øst

Else Servé (th) nyder i dag at komme i Aktivitetscenter Øst. Her er hun fordybet sammen med Ellis Nissen.

sÅDAn FÅR DU ET KOMMUnAlT

AKTiviTETsTilBUD

”hvORDAn gÅR DET EllERs?” Et spørgsmål som

fagpersoner fx hjemmeplejeren, lægen eller terapeuten

ofte stiller den ældre for at høre nærmere om den

generelle trivsel, og som nogle gange fører til et aktivitetstilbud.

Andre finder vej til dagscentret, fordi de har

hørt om tilbuddet fra fx en nabo.

”Nogle ældre er bekymrede for at gå helt i stå særligt

om vinteren. Andre fortæller, at de savner indhold og

samvær med andre,” fortæller teamleder Jenny Havn

fra Odense Kommune.

EgET vAlg. Hvad enten det er vedligeholdende

træning eller aktivitetstilbud i et dagscenter, der er

det rette for den enkelte, kan vejen derhen godt virke

uoverskuelig.

”Typisk tager vi ud og tager en snak om interesser og

behov og om, hvilke tilbud vi har i dagscentrene, der

kan matche den enkelte. Det er vigtigt, at brugerne

får en tryg start i dagcenteret. Netop derfor er den

indledende samtale så vigtig, og vi gør meget ud af, at

deltagelsen sker på egne præmisser,” siger Jenny Havn.

Fakta om aktivitetscentre

• Du skal visiteres til tilbuddet.

• Tilbuddet kan være fra 2 til 5 timer

én eller flere gange ugentligt.

• Hvert aktivitetstilbud har plads

til 25-30 deltagere.

• Der er ca. 20 aktivitetssteder i

Odense Kommune.

• Der er syv aktivitetssteder for

demensramte.

• Der visiteres til kørsel til

aktivitetstilbuddet.

Mere info:

Kontakt funktionsleder Anne Grete Pilgård,

tlf. 65 51 35 92. Mail: aktivitet.aehf@odense.dk

www.odense.dk/borger/ældre

DEC · 2010 | En venlig hilsen

5


TEMA | Fremtidens ældreomsorg

DE FlEsTE ønsKER

AT KlARE sig sElv

Efter intensiv støtte gennem en svær periode, fx under sygdom, kan

mange vende tilbage til en hverdag, hvor de igen klarer sig selv.

TEKST: Lisbet Rasmussen

Syge og svækkede mennesker skal have hjælp.

Hjælpen kan ydes på forskellige måder. Fx ved at

fokusere på alt det, som man ikke længere

kan, og klare alt og gøre alt for ”patienten”.

En mere moderne måde

at yde hjælp på er at inddrage

den enkelte og gå i dialog

med det mål, at man igen

kommer på benene og

i videst muligt omfang

kommer til at

kunne klare sig selv i

hverdagen.

Det kaldes den rehabiliterende

tankegang

og har været kendt og

brugt i genoptræning i

Danmark i omkring 20 år. I

dag er rehabilitering også ved at

vinde indpas i ældreomsorgen. For

hvem siger, at man ikke igen kan leve

en tilværelse uden at være afhængig af andres

hjælp, blot fordi man er oppe i alderen og i en periode

har fået hjælp fx på grund af sygdom eller store

omvæltninger i ens tilværelse?

6

En venlig hilsen | DEC · 2010

FOKUs PÅ FREMgAng. ”Det er ofte de pårørende,

som mener, at nu har deres gamle forældre brug for

hjælp, så de kan føle sig i trygge hænder. Det

er forståeligt, men det gør noget ved

ens selvværd at blive afhængig af

andres hjælp. Livskvaliteten

daler, så derfor er det vigtigt

at yde en hjælp, som

fokuserer på fremgang.

Vi hjælper dig her og

nu, mens du er syg.

Men hjælpen skal

gerne resultere i, at

du igen kommer på

benene og bliver i

stand til at klare dig

selv,” siger ældreforsker

Annette Johannesen, som

har beskæftiget sig med

rehabilitering i mange år.

Annette Johannesen er tidligere ergoterapeut. I dag er

hun tilknyttet Videnscenter for Ældreområdet og deltager

i projekter og forskning om ældre. Annette Johannesen

har i 2010 udgiver bogen ”Når jeg bliver gammel” på Nyt

Juridisk Forlag. Foto: Privat.


TEMA | Fremtidens ældreomsorg

En anden hurdle er, at mange ældre tænker, at ”nu er

jeg blevet så gammel, at der nok ikke længere er noget

at stille op. Jeg vil ikke bede om mere.” Men det er en

helt forkert måde at anskue tingene på, mener Annette

Johannesen:

”Den rehabiliterende tankegang går netop ud på, at der

i en periode ydes en intensiv støtte. Men på længere

sigt skal hjælpen gerne ende med, at den ældre igen

kan klare flere ting selv.”

Rehabilitering indebærer ikke kun gymnastik og

fysisk træning. Det handler fx også om støtte til at

nY DiREKTøR

hAR BORgEREn

i CEnTRUM

TEKST: Annette Wognsen Frederiksen

Den 1. januar 2011 sætter 43-årige Helene Bækmark

sig i direktørstolen i Ældre- og Handicapforvaltningen.

Helene Bækmark er direktør for Pleje, Sundhed og

Arbejdsmarked i Fredericia Kommune, og for hende

handler ældrepleje om at give den enkelte mulighed

for at klare hverdagen:

”Alle mennesker har en fremtid uanset det forhold,

at man er blevet ældre eller er blevet svækket pga.

sygdom eller ulykke. Vores rolle som kommune er at

hjælpe den enkelte med at genfinde sit eget liv,” siger

Helene Bækmark.

hElEnE BæKMARK understreger, at borgeren er

den centrale samarbejdspartner, og at kommunen

skal hjælpe den enkelte til at nå sine mål og ikke i

misforstået godhed gøre ting, som man egentlig godt

kan selv:

erkende, at drastiske forandringer af livet kan komme

på tale: Ægtefællen er død, så at holde et stort hus med

have er ikke længere overkommeligt. Men en flytning

til noget mindre kan her og nu forekomme lige så

uoverskueligt.

”I sådan en situation vil den rehabiliterende tankegang

gå ud på at yde mental og praktisk hjælp til at skabe en

ny tilværelse, hvor den ældre igen kan overskue livet

og med værdighed og selvværd intakt klare hverdagen

selv,” siger Annette Johannesen.

”Vi kommer nogle gange til at gøre de mennesker, vi

har med at gøre, en bjørnetjeneste, fordi vi i venlighed

og omsorg forsøger at hjælpe dem og løse deres problemer

for dem. Vores opgave er derimod at hjælpe dem

til at kunne klare problemet selv. Derfor er det helt

centralt, at vi spørger hr. Hansen, hvad han vil kunne,

og at vi så hjælper ham til at opnå det,” siger hun.

DEC · 2010 | En venlig hilsen

7


TEMA | Fremtidens ældreomsorg

hJælP Til FREMgAng

Nøgleord i fremtidens ældrepleje i Odense Kommune bliver bl.a.

dialog, samarbejde og hjælp til at klare mere selv.

TEKST: Annette Wognsen Frederiksen

Efter et længere sygdomsforløb har Inge Christensen brug

for hjemmehjælp. Hun får tilbudt et møde i sit hjem, hvor

alle hendes fremtidige hjælpere deltager. Inge Christensen

takker ja til mødet, hvor også hendes datter deltager. På

mødet giver hun udtryk for, at det vil betyde meget for

hende, hvis hun kan blive i stand til at gå ture og dyrke

gymnastik igen. Mødet resulterer i, at Inge Christensen

bl.a. får bevilliget tid til gåture i kvarteret, mens hun

til gengæld har mod på at prøve lidt flere af de daglige

gøremål selv.

Inge Christensen deltog sidste sommer i et forsøg i

hjemmeplejen, hvor nye modtagere af hjemmehjælp

8

TRæning sOM hJælP

En venlig hilsen | DEC · 2010

populært sagt selv fik lov til at bestemme, hvilken

hjælp de skulle have. Her stod det klart, at hjælpen bliver

både bedre og billigere, når den bliver tilrettelagt i

dialog med den, der skal modtage hjælpen.

inDiviDET i CEnTRUM. Ideen med at den enkelte

selv er med til at bestemme, hvilken hjælp hun eller

han har brug for, tager afsæt i den rehabiliterende

tankegang (læs mere side 6). Med støtte og vejledning fra

de forskellige fagpersoner fik den enkelte modtager

af hjemmehjælp mulighed for selv at udtrykke sine

ønsker og mål for hjælpen. Og med stor succes. Både

modtagerne af hjemmehjælp og deres pårørende har

Siden den 1. september har nye modtagere af hjemmehjælp i fire hjemmeplejegrupper forsøgsvis fået

tilbudt træning som hjælp. Her er ikke tale om træning i fitnesscenter eller englehop på stuegulvet, men

om at blive trænet i dagligdagsaktiviteter som fx at gå på toilettet, klare måltiderne eller støvsugningen

selv – afhængigt af hvad hr. Hansen eller fru Jensens mål er med træningen. Det centrale i forsøget er

nemlig, at det er den enkelte selv, der definerer sine mål.

Formålet er først og fremmest at gøre den enkelte mere selvhjulpen og aktiv for dermed at øge glæden ved

livet. Derudover forventer Ældre- og Handicapfor valtningen også at kunne høste økonomiske gevinster

på forsøget. Erfaringer fra bl.a. Fredericia Kommune viser nemlig, at målrettet træning mindsker eller

udskyder behovet for hjælp.


Inge Christensen hænger tøj op sammen med sin faste hjemmeplejer. I dag har hun genoptaget gymnastikken og de daglige

gåture fra før, hun blev syg. Foto: Hung Tien Vu.

været glade for samarbejdet. Samtidig viser forsøget, at

det ikke er dyrere at lade borgerne vælge selv. Måske

snarere tværtimod.

Langt de fleste vil rigtig

gerne klare sig selv, så de

ønsker ikke mere hjælp end højst

nødvendigt.

”Langt de fleste vil rigtig gerne klare sig selv, så de

ønsker ikke mere hjælp end højst nødvendigt,” fortæller

hjemmeplejeleder Helle Vest Madsen, der også

peger på, at projektet har haft en gavnlig effekt på det

daglige samarbejde mellem modtagerne af hjælpen og

kommunens ansatte:

”De, der har været med i forsøget, giver udtryk for, at

de oplever sammenhæng i hjælpen. At personalet ved,

hvad hinanden laver, og at aftalerne bliver overholdt.”

Ufrivillig vandladning

DER ER hJælP AT hEnTE! Kniber det med

at holde på vandet, afføringen eller luften

(inkontinens)? Kontakt en af kommunens

fysioterapeuter, som kan vejlede dig om

hensigtsmæssige vaner og evt. indstille dig til et

træningsforløb.

KOnTAKT:

Karin Bromose Andersen: ........ 65 51 35 68

Merete Bagger: ................. 65 51 63 35

Lene Hendze Pedersen: .......... 65 51 63 60

Merete G. Salvig: ................ 65 51 63 60

Pjecer om ”Bækkenbundstræning for kvinder”

og ”Bækkenbundstræning for mænd” kan

rekvireres i Sundhedsafdelingen, Aktivitet og

Træning, telefon 65 51 31 06.

DEC · 2010 | En venlig hilsen

9


TEMA | Fremtidens ældreomsorg

KROnisK sYgE

læRER sUnDE vAnER

Fysisk træning og teori om sund livsstil klæder mennesker med

kronisk sygdom på til at leve med deres sygdom.

TEKST OG FOTO: Tanja Bruntse Ahler

”Vi skal have pulsen op og fart på fedtet,” lyder det

fra fysioterapeut Rikke W. Nielsen. Vi er til træning

på et af Odense Kommunes hold for kronisk syge, og

deltagerne, der alle lider af enten KOL, diabetes eller en

hjertekarsygdom, stemmer i med armsving.

”Målet er at gøre deltagerne i stand til at håndtere deres

sygdom og leve med den. Vi underviser i, hvordan

10

Så skal der trænes arme. Den lille flok deltagere veksler mellem at lave øvelser for at få pulsen op og styrkeøvelser, som fx her

ved barren.

En venlig hilsen | DEC · 2010

kronisk sygdom kan holdes i skak gennem sundere

livsstil. En kronisk sygdom kan ikke helbredes. Men

følgerne og komplikationerne kan begrænses, så

livskvaliteten for den enkelte bliver bedre,” siger

sygeplejerske Camilla Eggeling.

At træningen og undervisning giver en bedre livskvalitet,

kan en af deltagerne, 55-årige Michael Larsen,

skrive under på:


TEMA | Fremtidens ældreomsorg

”Jeg har aldrig før dyrket motion. Men så satte min

læge mig stolen for døren og sagde, at hvis jeg ikke

kom af med min overvægt, så ville jeg dø. Jeg fik

tilbudt en fedmeoperation, som jeg sagde ja til. Da jeg

så bad kommunen om hjælp til rengøring, fordi jeg

blev helt udmattet af at gøre det selv, sagde visitatoren,

at hun ikke kunne give mig hjælp til at få gjort rent,

men at jeg kunne få noget motion i stedet. Og det var

jo det, jeg havde brug for. Så jeg startede her. Jeg er her

for at overleve, som jeg plejer at sige,” fortæller Michael

Larsen med et skævt smil.

inDiviDUEllE FORløB. Holdet består af otte

deltagere. De er hver især blevet undervist i sund kost

og ernæring og i, hvordan de bedst lever med lige

netop deres sygdom. De møder op på Træningscenter

Lykkesholm et par gange om ugen og laver forskellige

fysiske aktiviteter sammen. Nogle gange går de ture

udenfor, andre gange har de cirkeltræning, hvor de

Er du kronisk syg og vil ændre

livsstil?

• Tilbuddet er til dig, som har en kronisk sygdom

(KOL, diabetes, hjertekarsygdom), og

som har behov for støtte til at ændre livsstil.

• Du skal selv være motiveret til at ændre dine

vaner.

• Du skal deltage aktivt i både undervisningen

og den fysiske træning.

• Tilbuddet foregår på hold, hvor du får

undervisning af diætist, sygeplejerske og

fysioterapeut.

• Du kan også få tilbudt rygestop-kursus.

• Tilbuddet er tidsbegrænset.

Du er velkommen til at kontakte teamet bag

tilbuddet for at høre nærmere:

Sygeplejerske Camilla Eggeling, tlf. 21 49 74 23

Fysioterapeut Lone Nørbæk, tlf. 21 49 73 82

Diætist Anne Knudsen, tlf. 21 49 42 01

veksler mellem at lave styrkeøvelser sammen og få

pulsen op igen fx på motionscyklen eller ved at gå op

og ned ad trapperne. ”Det gode er, at selv om det er

holdundervisning, så tages der udgangspunkt i den

enkelte,” fortæller Michael Larsen.

Målet er, at deltagerne fortsætter den sunde livsstil på

egen hånd. Forløbet giver dem den nødvendige viden

om deres sygdom og sætter gang i lige så nødvendige

ændringer af kost- og motionsvaner.

”Jeg er endnu ikke nået dertil, hvor jeg er klar til at

fortsætte på egen hånd. Men jeg har da tænkt lidt

over, hvad jeg skal, når jeg stopper her. Jeg kunne godt

tænke mig noget med dans, fx salsa eller latinamerikanske

danse. Men det er på lidt længere sigt, når jeg

har tabt mig noget mere. Jeg føler mig ikke klar til det

endnu,” siger Michael Larsen.

Michael Larsen under kyndig instruktion af fysioterapeut

Rikke W. Nielsen. Michael kan i den grad mærke, at

træningen rykker. Nu kan han igen gå op ad trappen til sin

1. sal uden at stå og hive efter vejret bagefter.

DEC · 2010 | En venlig hilsen

11


Fn | International Ældredag

inTERnATiOnAl

DAg MED lOKAl

vinKEl

Ældrerådet og Ældre Sagen stod

bag velbesøgt arrangement på

FN’s Internationale Ældredag.

TEKST OG FOTO: Lisbet Rasmussen

Der måtte hele tiden bæres flere stole ind i Festsalen

på Odense Rådhus, som 1. oktober var rammen om et

debatmøde. Anledningen var FN’s 20. Internationale

Ældredag.

Ældre Sagens direktør, Bjarne Hastrup, gik i sin rolle

som fortaler for ældres rettigheder i kødet på de

udfordringer, som det offentlige står overfor. Under

overskriften ”Hvad med en genopretningsplan for

ældrepolitikken?” pegede Bjarne Hastrup på områder

i ældreomsorgen, hvor der efter hans mening trænger

til genopretning. Fx bør forholdene for de ældre

medicinske patienter på sygehusene forbedres, ligesom

de kommunale velfærdsydelser til ældre ikke bør

beskæres yderligere, pointerede Bjarne Hastrup.

svAR PÅ UDFORDRingERnE. Rådmand Jane Jegind

kom under overskriften “Odense i en ny virkelighed”

ind på de store udfordringer, som Odense Kommune

står overfor i de kommende år. Økonomien er under

pres, og på ældreområdet er kendsgerningen bl.a.,

at efterspørgslen på ydelser vil stige. Der bliver flere

ældre, og flere vil have mere komplekse problemstillinger,

som kræver mere hjælp. Der bliver færre

hænder til at løse opgaverne, da der i de kommende år

vil være flere, som forlader arbejdsmarkedet, end der

kommer ind.

12

En venlig hilsen | DEC · 2010

Langt mellem spareråd

Rådmand Jane Jegind opfordrede alle til at

komme med konstruktiv kritik og konkrete

ideer på ældreområdet. En venlig hilsen spurgte

et par deltagere, om de havde forslag til gode

ideer.

AnnElisE hAnsEn,

ODEnsE: ”Der skal ikke

spares på ældreområdet.

Jeg kommer selv på et af

kommunens aktivitetscentre

for ældre, og det

er jeg glad for. Man bliver

beskæftiget og får et vigtigt

socialt netværk der. Om

disse centre kunne drives lige så godt med frivillig

hjælp? Det er jeg ikke sikker på. Det vil nok

blive for ustruktureret”.

JOhn Og RUTh

BECh, ODEnsE:

”De ældre skal

ha’ den hjælp, de

har brug for. Men

dem, der har råd

til selv at betale,

behøver jo ikke

hjælp fra det

offentlige. Vi har aldrig selv haft brug for hjælp,

og vi regner da også med at kunne klare os selv

i fremtiden”.

Jane Jegind gav tre svar på udfordringerne: mere

velfærdsteknologi - under hensyntagen til de etiske

aspekter, mere frivilligt socialt arbejde og endelig

udbredelse af den rehabiliterende tankegang, som

handler om at give den enkelte hjælp til at kunne løse

problemerne selv.


MOTiOnsgUiDER | Tilbud til dig

insPiRATiOn

Til MOTiOn

Odense Kommunes korps af

motionsguider står nu klar til

at hjælpe seniorer i gang med at

dyrke idræt og motion.

TEKST OG FOTO: Lisbet Rasmussen

Foreløbig 17 motionsguider i alle aldre står klar til at

hjælpe +60-årige, som ikke er vant til at dyrke motion.

Det kan ske via en introduktion til motionstilbud,

foreninger eller gå-grupper i lokalområdet. Eller man

kan træne eller gå ture sammen to og to. Formålet er at

finde en motionsform, der passer den enkelte, og give

vedkommende lyst til at være fysisk aktiv.

Motionsguiderne afgør selv, hvad de vil byde ind med,

og de er blevet klædt på til opgaven gennem diverse

kurser og inspiration.

TAnKEn OM gODE OPlEvElsER TRæKKER. En

venlig hilsen mødte to af de nye motionsguider i hver

sin ende af aldersspektret og spurgte om deres baggrund

for at melde som frivillig motionsguide:

hAnnE linDEBlAD, 67 ÅR, TiDligERE sOCiAl-

RÅDgivER, i DAg BillEDKUnsTER: ”Jeg blev

faktisk headhuntet til opgaven da jeg gik til genoptræning

efter at have fået en ny hofte. Jeg er selv meget

aktiv og nysgerrig efter nye motionsformer. Fx er jeg

lige begyndt at gå til zumba. Som motionsguide kan

jeg kombinere det sociale med at afprøve nye motionsformer,

fx bordtennis eller bowling, sammen med

andre.”

nAnnA lARsEn, 24 ÅR, TAgER KAnDiDATgRAD

i iDRæT Og sUnDhED vED sDU: ”Jeg meldte mig

som motionsguide efter at have set opslag i avisen. Jeg

har før arbejdet som afløser i hjemmeplejen og kan

Hanne Lindeblad og Nanna Larsen er blot to ud af

Odense Kommunes 17 personers store korps af frivillige

motionsguider.

godt lide at være sammen med ældre. Selv svømmer og

løber jeg og kører mountainbike. Jeg tror, at jeg vil få

mange gode oplevelser som frivillig motionsguide.”

Det er Aktivitet og Træning, som i forbindelse med

Projekt Brobygning står bag etableringen af korpset

af frivillige motionsguider. Projektet er støttet af

Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til udvikling

af bedre ældrepleje.

Hvis du har lyst til at være motionsguide eller få

kontakt til en motionsguide, kan du læse mere

på www.odense.dk/motionsguide og kontakte

projektlederne Birgitte Jørgensen, tlf. 65 51 63 09

eller Elsebeth Mikkelsen, tlf. 65 51 35 66.

DEC · 2010 | En venlig hilsen

13


ODEnsE | På kryds og trærs

Løsningen på krydsordet finder du ved at sætte bogstaverne fra de

nummererede felter sammen. Løsningsordet sendes senest den

15. februar 2011 sammen med dit navn, adresse og telefonnummer

til envenlighilsen@odense.dk eller til Judith Leonharder Hansen, ÆHF,

Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ. Mærk kuverten ”krydsord” eller skriv

”krydsord” i e-mailens emnefelt.

Blandt de indsendte korrekte løsningsord trækkes der lod om en vingave

fra Vinens Verden i Slotsgade til en værdi af 300 kr. Vinderen får direkte

besked og offentliggøres i næste nummer sammen med løsningen.

Løsningen i sidste nummer var: JERNBANEMUSEET

Vinderen blev John Nielsen, Musvågevej 119, 5210 Odense NV.

En venlig hilsen ønsker tillykke.

14

En venlig hilsen | DEC · 2010


nYT | Fra hjemmeplejen

hJEMMEPlEJEn

RAMTE PlET

Hjemmeplejen i Odense har fået

certifikat på, at de gør en aktiv

indsats for at få et godt og sundt

arbejdsmiljø.

TEKST: Tanja Bruntse Ahler

Hvis du er en af dem, der får besøg af hjemmeplejen i

Odense Kommune, så fik du i april i år et postkort fra

din hjælper med overskriften ”Hjemmeplejen sigter

mod det gode arbejdsmiljø”. Her kunne du læse om, at

hjemmeplejen arbejder på, at alle ansatte har et sundt

arbejdsmiljø og har det

godt på deres arbejde.

Nu har pilen ramt målet.

Hjemmeplejen er blevet

arbejdsmiljøcertificeret og har

fået papir på, at de har fokus

på at skabe et godt arbejdsmiljø

for alle medarbejdere, og at de arbejder aktivt på at

forbygge arbejdsskader og nedslidning.

”Det er selvfølgelig vigtigt, at medarbejderne har det

godt på deres arbejde – det giver mere glæde og overskud

i hverdagen – og forhåbentlig smitter det af på

de mennesker, vi kommer hos,” siger hjemmeplejechef

Else Marie Seehusen.

FRiT vAlg - OvERsigT OvER lEvERAnDøRER

Når du bliver visiteret til

hjælp, kan du vælge mellem

følgende leverandører:

PRAKTisK hJælP

Danren Hjemmeservice ApS

Ved Kirken 3, 5210 Odense V

T: 6616 4647 E: danren@danren-as.dk

Kontaktperson: Heidi Rasmussen

Elite Miljø A/S

Palnatokesvej 48, 5000 Odense

T: 2968 2984 E: lone@elitemiljoe.dk

Kontaktperson: Lone Nielsen

Flenco Rengøring ApS

Nørregade 77, 3. sal, 5000 Odense C

T: 6591 6727 E: flenco@mail.dk

Kontaktperson: Alice Andersen

Fynsk Rengøring A/S

Kildemosevej 19, 5000 Odense C

T: 6311 2011 E: fynskservice@mail.dk

Kontaktperson: Kirsten Susé

Skibhus Rengøring

Munkebjergvej 70, 5230 Odense M

T: 2682 5183 E: srv@c.dk

Kontaktperson: Tommy Pedersen

PRAKTisK hJælP/PERsOnlig PlEJE

OKÆ Hjemmepleje

Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ

T: 6551 3104 Fax: 65923432

E: hjemmepleje.aehf@odense.dk

Kontaktperson: Else Marie Seehusen

Falck A/S

Rugårsvej 28, 5000 Odense

T: 6612 2300 E: t.h.hansen@falck.dk

Kontaktperson: Tine Hildebrand

Hansen

IdéRent

Jernbanegade 14, 1. 5000 Odense

T: 8993 4477 E: kontakt@iderent.dk

Kontaktperson: Liselotte Stüker

Tryghedsplejen

Dannebrogsgade 1, 5000 Odense C

T: 7026 2227 E: rk@tryghedsplejen.dk

Kontaktperson: Rehan Khan

MADORDning

Odense Madservice – dit køkken

Teknikvej 4, 5260 Odense S

T: 6375 7830

Kontaktperson: Jette Eggers

DEC · 2010 | En venlig hilsen

GRAFIK: Kosmos Grafisk

Det Danske Madhus

Vestergade 12, 1. sal, 7700 Thisted

T: 9610 1600

E: kundeservice@detdanskemadhus.dk

Kontaktperson: Hanne Nygaard

15


OFFiCiElT | Nyt fra Folketing og Odense Kommune

MinDRE

BUREAUKRATi

Ændring i lovgivningen

betyder, at klageråd, bruger- og

pårørenderåd og anmeldte tilsyn

ved plejecentre afskaffes.

TEKST: Erik Broby

Folketinget har vedtaget tre forslag, som skal lette

kommunale arbejdsgange. Beslutningen betyder, at to

råd nedlægges, ligesom kravene om tilsyn i plejeboliger

lempes.

BRUgER- Og PÅRøREnDERÅDEnE AFsKAFFEs.

Ændret lovgivning betyder, at det fremover er frivilligt

for kommunerne, om der skal være bruger- og pårørenderåd

ved plejecentrene.

Plejecentrene er fremover

forpligtet til at

inddrage beboere og pårørende i

et uformelt samarbejde.

Efter dialog mellem OKÆ Plejeboliger, Ældrerådet og

de tre lokalråd har Ældre- og Handicapudvalget besluttet,

at rådene nedlægges med udgangen af 2010. I stedet

er plejecentrene fremover forpligtet til at inddrage

beboere og pårørende i et uformelt samarbejde, der har

til formål at sikre brugerinddragelse og information

om emner, der er af væsentlig betydning for beboerne.

Det er op til det enkelte plejecenter at finde en form,

som netop passer til de lokale ønsker og behov.

KlAgERÅD nEDlAgT. Klagerådet for hjemmehjælpsområdet

i Odense Kommune er nedlagt. Fremover skal

klager over kommunens afgørelser om tildeling af

16

En venlig hilsen | DEC · 2010

hjælp efter § 83 i og § 84 i Serviceloven sendes til Det

Sociale Nævn.

§ 83 drejer sig om personlig hjælp og pleje, praktisk

hjælp og støtte til nødvendige praktiske opgaver i

hjemmet. § 84 handler om tilbud om afløsning eller

aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære

pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller

psykisk funktion. Endvidere er tilbud om midlertidigt

ophold til personer, der har særligt behov for omsorg

og pleje, også omfattet af denne paragraf.

Hvis du vil klage til Det Sociale Nævn over en afgørelse

fra kommunen, skal du henvende dig til kommunen.

Kommunen skal nemlig vurdere din sag igen, inden

klagen sendes videre til Det Sociale Nævn. Klagefristen

er fire uger.

FæRRE TilsYn PÅ PlEJECEnTRE. De anmeldte

tilsyn på plejecentrerne forsvinder. Fremover er der

kun lovkrav om ét uanmeldt tilsyn om året i plejeboliger.

Der er ligeledes truffet beslutning om, at de

administrative procedurer omkring tilsynet forenkles.

Fx skal der ikke længere udarbejdes en skriftlig rapport

efter hvert tilsynsbesøg, ligesom der heller ikke

er krav om udarbejdelse af en ✗årlig redegørelse om det

kommunale tilsyn.

Når du

skal flytte!

Fra 1. december 2010

kan du ikke længere

anmelde flytning på en flytteblanket i papirudgave.

I stedet skal du bruge din NemId på

odense.dk/flytning. Herefter får du automatisk

tilsendt et nyt sundhedskort.

Har du ikke adgang til computer, eller er du ikke

bekendt med at bruge internet, kan du henvende

dig i Borgerservicecentret, som står klar til at

hjælpe dig.


nYT Og gODT | Fra plejecentre og hjemmeplejen

PlEJECEnTRE FÅR sTORsKæRME

Nu er det slut med at knibe øjnene sammen for at se,

hvad der sker i fjernsynet på de odenseanske plejecentre.

Her har man nemlig taget forskud på julens

glæder. På væggene i opholdsstuerne hænger nu 50

tommer store fladskærme med teleslynge og DVD.

Den gavmilde giver, Odense Radio-Klubs Hjælpefond,

har i alt doneret 35 fladskærme med tilbehør til kommunens

plejecentre.

”Det er tydeligt, at vores beboere er glade for de nye

fjernsyn. Om søndagen er stuen fyldt, når Borgen

toner frem på skærmen,” fortæller Stefan Bernscherer,

medarbejder på Ældrecenter Øst.

hJEMMEPlEJE MED

OvERTRæKssKO

Hjemmeplejerne kører i disse måneder rundt med

overtrækssko i tasken. Klar til at tage frem, hvis

vejret giver fedtet fodtøj, og en borger beder om, at

vi ikke går ind med snavsede sko på.

Af arbejdsmiljømæssige hensyn kan hjemmeplejerne

ikke tage skoene af, da der bl.a. er risiko

for at falde, hvis de går rundt på strømpefødder.

Men som noget nyt har alle hjemmeplejere nu

mulighed for at benytte skridsikre overtrækssko.

DEC · 2010 | En venlig hilsen

17


nYT FRA BiBliOTEKERnE | Kurser

læR inTERnETTET AT KEnDE

inTERnET FOR ABsOlUTTE BEgYnDERE

Kort introduktionskursus for dig, der er helt ny på nettet.

Du kommer igennem et ”musetræningsprogram” og

får introduktion til de helt basale funktioner på nettet,

som fx adressefelt og søgefelt.

Forudsætning: Ingen.

Torsdag 6. januar kl. 13 - 15 Vollsmose Bibliotek

Fredag 7. januar kl. 10 - 12 Hovedbiblioteket

Onsdag 12. januar kl. 10 - 12 Tarup Bibliotek

Torsdag 13. januar kl. 13 - 15 Vollsmose Bibliotek

Fredag 14. januar kl. 10 - 12 Hovedbiblioteket

Mandag 17. januar kl. 10 - 12 Tarup Bibliotek

Onsdag 19. januar kl. 10 - 12 Næsby Bibliotek

Torsdag 20. januar kl. 13 -15 Vollsmose Bibliotek

Torsdag 20. januar kl.16 - 18 Hovedbiblioteket

Onsdag 26. januar kl. 9.30 - 11.30 Bolbro Bibliotek

Onsdag 26. januar kl.10 - 12 Tarup Bibliotek

Torsdag 27. januar kl. 13 - 15 Vollsmose Bibliotek

Torsdag 27. januar kl.16 - 18 Hovedbiblioteket

Fredag 28. januar kl. 10 - 12 Dalum Bibliotek

18

Tilmelding

Alle kurser er gratis. Tilmelding sker direkte til det

pågældende bibliotek, hvor kurset afholdes. Enten

telefonisk eller ved personligt fremmøde senest to

hverdage før, kurset afholdes.

En venlig hilsen | DEC · 2010

inTERnET FOR lET øvEDE

Kurset for dig, der gerne vil lidt videre på nettet.

Bliv mere fortrolig med at søge målrettet, så du finder

de oplysninger, du har brug for. Gennemgang af

udvalgte hjemmesider og søgebaser samt opgaver.

Forudsætning: Kendskab til brug af pc.

Onsdag 2. februar kl. 10 - 12 Hovedbiblioteket

Torsdag 3. februar kl. 13 - 15 Vollsmose Bibliotek

Torsdag 3. februar kl. 10 - 12 Næsby Bibliotek

Mandag 7. februar kl. 10 - 12 Tarup Bibliotek

Onsdag 9. februar kl. 10 - 12 Hovedbiblioteket

Torsdag 10. februar kl. 13 - 15 Vollsmose Bibliotek

Fredag 11. februar kl. 10 - 12 Dalum Bibliotek

Mandag 14. februar kl. 10 - 12 Tarup Bibliotek

Torsdag 17. februar kl. 13 - 15 Vollsmose Bibliotek

Torsdag 17. februar kl. 16 - 18 Hovedbiblioteket

Mandag 28. februar kl. 10 - 12 Tarup Bibliotek

Mandag 28. februar kl. 16 - 18 Hovedbiblioteket

Er der under fem tilmeldte, aflyses kurset.

Bliver du forhindret i at deltage, er det vigtigt at

melde afbud.

Hovedbiblioteket, Odense Banegård Center,

Østre Stationsvej 15, tlf.: 65 51 43 01


KlUBBER Og FOREningER | Lokale aktiviteter

AKTivhUsET viRKEDAl Mågebakken 80 E, Sande-

rum. Aktiviteter for +60-årige og pensionister. Recep-

tionen er åben mandag-torsdag kl. 10-14. Tlf. 66 17 05

54, e-mail: virkedal@ virkedal.dk, hjemmeside:

www.virkedal.dk

”BAKKEhUsET” Grønløkkevej 20. Ring til Erik Jensen,

tlf. 65 96 39 43. Vi spiller kort kl. 13-16.30 mandag

og fredag. Vi mangler L’hombrespillere.

BOgBinDERnEs PEnsiOnisT-Og EFTERløns-

KlUB Vi samles på ældrecentret Filosofhaven i vinterhalvåret

til samvær og banko. Desuden ture forår og

efterår. Alle med tilknytning til tidligere Bogbindernes

Forbund er velkomne. Formand Kurt E. Jensen, tlf.

66 10 48 21. Kasserer Kaj Kristensen, tlf. 66 16 53 87.

DAlUM sOgns ælDREKlUB Dalumvej 112 B,

Odense SV. Formand Else Larsen, tlf. 66 12 58 06.

Forskellig underholdning hver onsdag kl. 14.30-16.30.

Alle er velkomne - også ikke-medlemmer. Klubben

starter igen 5/1 2011.

Indrykning af annoncer

AllE KlUBBER Og FOREningER, som

har åbne tilbud om samvær og aktiviteter for

Odense Kommunes folkepensionister, kan få

bragt deres tilbud her.

Send den tekst, du ønsker optaget (overskrift

samt tekst på max. 45 ord) senest 15. februar

2011 til:

”EN VENLIG HILSEN”

Ældre- og Handicapforvaltningen

Ørbækvej 100

Odense SØ

Mail: envenlighilsen@odense.dk

hUsK Indsendte tekster bringes kun i næste

nummer. Gentagelse sker ved, at ny tekst

indsendes igen.

EJERslYKKE PEnsiOnisTFOREning Søjlehuset,

Otto Baches Vej 13, 5230 Odense M. Formand Ellen

Dueholm, tlf. 66 16 43 01. Hver tirsdag 14-17: Underholdning,

banko, fester og udflugter. Nye medlemmer

er velkomne.

FKs ælDREiDRæT Tranehøjen 5, 5250 Odense SV,

tlf. 66 17 46 06. Motionsaktiviteter for pensionister.

Bl.a. badminton, bordtennis, billard, bridge, gymnastik,

stavgang, motionscykling, skydning, spinning,

boccia, yoga og zumba. Kontaktperson: Svend Aage

Nielsen, tlf. 66 18 08 44.

FOlKEDAnsERFOREningEn ODEnsE KvADRillEn

Folkedans for ældre fortsætter efter nytår hver

torsdag kl. 14- 16 i Lokalcenter Korsløkkehaven 4,

1.sal, Odense SØ. Kom og se og prøv - alle kan være

med. Busforbindelse 91-191. Yderligere oplysninger hos

instruktør Gerda Madsen, tlf. 66 16 57 58.

FOREningEn FREDERiKsBROEn Søjlehuset, Otto

Baches Vej 13, 5230 Odense M. Formand Anne-Lise

Slot, tlf. 31 62 33 92. Kontortid onsdag 11.30 - 12.30.

Hver onsdag kl. 13.30 ”onsdagsbanko”: lotto om vin og

kaffe, samt banko om flotte gevinster. Fest hver 1. og 3.

fredag i måneden kl. 17-22. Medbragt mad og musik.

FREDEns sOgns PEnsiOnisTKlUB Vi afholder

årligt otte møder i lokalerne ved Fredens Kirke,

Skibhusvej 162, 5000 Odense C Vi mødes som regel 3.

torsdag i måneden kl. 14.30 En årlig udflugt. Formand

Knud Jacobsen, telf. 66 18 82 84.

FYnsKE KniPlERE - ODEnsE Bolbro Ældrecenter,

Stadionvej 50, Odense V. Formand Lis Hansen, tlf.

66 17 51 81. Den 2. lørdag i måneden (september-april)

kl. 10-16, samt onsdage i ulige uger (september-april)

kl. 13-17.

hJAllEsE ælDREKlUB Jacob Hansens Vej 34,

Odense S. Else Hansen, Kærlandsvej 5, 5260 Odense S,

tlf. 66 14 14 07. Torsdag kl. 14: Kortspil, banko, pakkespil.

Fester med medbragt mad og levende musik og

dans. Kontingent 60 kr. pr. halvår. Nye medlemmer er

velkomne.

DEC · 2010 | En venlig hilsen

19


KlUBBER Og FOREningER | Lokale aktiviteter

hvEnEKilDEns vEnnER Plejecentret Hvenekilden,

Fridasholmvej 10, Odense NØ. Kontakt: Bent Adolfsen,

tlf. 66 10 97 52. Sang hver torsdag kl. 9.30-11. Pakkespil

1. tirsdag i måneden kl. 14.30, aftenfester med

spisning og dans til levende musik, kortspil, udflugter

m.m. Se vores kvartalsprogram.

høJBY sEniORFOREning Nørrelunden 70, Odense

S. Tlf. 65 95 71 78. Formand Ove Frank, tlf. 28 71 81 31.

Mandagscafé kl. 10-16 med socialt samvær, foredrag,

banko, fællesspisning, bogcafé og håndens arbejde.

Andre dage gå- og cykelture, gymnastik, badminton.

www.hojbyseniorforening.dk

høJsKOlE FOR sEniORER Seniorhøjskolen NØ.

Mødested i Vollsmose Kulturhus, Vollsmose Alle 14,

Odense NØ. Vi holder højskole 1 x i måneden kl. 10.00

- 15.30 om temaer, som har almen interesse. Program

fås på tlf. 7594 4567 eller mail: kipebr@pc.dk. Se

program på www.seniorhøjskolen.nø.dk

høJsTRUP PEnsiOnisTFOREning Ældrecentret,

Stadionvej 50, Odense V. Formand Kirsten Spedtsberg,

tlf. 22 53 67 27. Kasserer Evan Madsen, tlf. 21 17 19 24.

Hver tirsdag og fredag kl. 13.30-16. Bankospil 2 gange

om måneden og fællesspisning en gang om måneden.

Resten af måneden er kortspil.

høREFOREningEn ODEnsE AFDEling Mødested

når andet ikke er angivet: Bolbro Ældrecenter,

Stadionvej 50, 5200 Odense V, Indgang K. Formand:

Hanne Nielsen, tlf. 25 14 56 86. Sekretær: Kurt E.

Jensen, tlf. 66 10 48 21. Træffes bedst efter kl. 17.

For nærmere oplysninger om foreningen se

www.hoereforeningen.dk

JYTTE’s hAnDYREJs Jytte’s Handyrejs arrangerer

i samarbejde med frivillige hjælpere trygheds- og

handicaprejser for personer med behov for/ønske om

fællesskab, bistand og pleje. www. jytteshandyrejs.dk,

mail: jytte@jytteshandyrejs.dk, tlf. til Jytte 66 18 03 40,

mobil 28 34 56 40 /tlf. Lene 24 66 56 88.

KniPlEhOlD i søJlEhUsET Otto Bachesvej 13, 5230

Odense M hver onsdag fra 9-12. Nye medlemmer modtages

gerne. Henvendelse Tove Jensen, tlf. 66 13 03 90.

20

En venlig hilsen | DEC · 2010

KREPO (Mdl. af Pens. Samvirke) Allegade 54,

Odense C. Kontor: man-tors kl. 10-12. Tlf. 66 12 47 75.

E-mail: kontor@krepo-odense.dk. www.krepo-odense.

dk. Formand: Chr. Pedersen, tlf. 29 43 32 40. EDB,

sprog, håndarb., bridge, filosofi, madlavning, læsekreds

og udflugter. Jern- og metalværksted.

MinigOlF FOR sEniORER Minigolfkælderen

Rugårds vej 23, Odense C indbyder seniorer til mini-

golfspil hver mandag kl. 10-14. Vi træffes første gang

i klubben efter kl. 12.30 eller på tlf. 66 12 60 80 om

mandagen.

næsBY PEnsiOnisT- Og EFTERlønsKlUB Søhustoften

40-42. Hver anden torsdag kl. 14-21. Banko,

spisning, dans og kaffe. Hver mandag strik Rumænske

børn kl. 13.30-15.30. Kortspil hver tirsdag kl. 14-16.

Alle er velkomne. Kontakt: Formand Jørn Hansen tlf.

66 18 02 78.

ODEnsE BlOMsTERKlUB Bolbro Ældrecenter, Stadionvej

50, Odense V. Den gamle Bolbro Skole, indgang

K. Vi mødes hver torsdag kl. 13.30-15.30. Alsidig underholdning,

bankospil og fælles kaffebord. Formand:

Hans Nielsen, tlf. 66 16 89 98. E-mail: blomsterhans@

hotmail.com

OnsDAgsDAns Kulturmaskinen, Farvergården 7,

Odense C. I Store Sal (indg. v. porten Pantheonsgade 7)

kl. 14-17. Dans - musik - hyggeligt samvær. Danseorkestret

”KulTonica” spiller op til dans med ”Syng med

sange”. Alle er velkomne. Entré 30 kr. Kontakt: Nancy

Hansen tlf. 65 96 15 30.

RiDDERhATTEns PEnsiOnisTFOREning Ridderhatten

122, 5220 Odense SØ. Tirsdag kl. 13-15.30

aktiviteter og kaffe. Onsdag kl. 9-10 morgenkaffe og

torsdag kl. 13-15.30 hygge og kaffe. Banko 1. og 3.

torsdag i måneden. Kontingent 25 kr. pr. md. Formand

Gertrud Mathiesen tlf. 30 72 40 19.

sEDEn sEniORKlUB Alle pensionister og efterlønnere

i Seden sogn er velkomne. Kontingent 100 kr.

halvårlig. Vi mødes hver torsdag kl. 14 til fællesspisning

kl. 12.30. Formand Ritta Emborg, tlf. 66 10 97 07.


KlUBBER Og FOREningER | Lokale aktiviteter

sKiBhUsCEnTRET Skibhusvej 270, Odense C. Poul

Hansen, tlf. 65 90 35 94. Alle ugens hverdage kl. 9-15,

fredag dog kl. 9-12. Aktivering af ældre medborgere i

Skibhuskvarteret.

sTÅlEns PEnsiOnisTFOREning Skibhuscentret,

Skibhusvej 270, Odense C. Formand Erik Pedersen,

tlf. 66 13 43 57. Kasserer Ib Kristensen, tlf. 66 10 29 98.

Banko, udflugter og samvær.

TEREsA KlUBBEn/RUMæniEnshJælP AF 1992

Strikkeklub for damer hv. tirsdag kl. 14-16.30 i sognegården,

Chr. Lehnsvænget 5, Næsbyhoved Broby. Bus

nr. 91. Strik af børnetøj til mødrehjælpen i Rumænien,

tæpper til hospitaler, børnehjem og gadebørn i Indien.

Formand Karen Skovhøi Bagger, tlf. 65 97 88 18.

ælDRE hJælPER ælDRE Thriges Plads 10, Odense

C. Tlf. 66 19 48 07. Kl. 9-16.30. Se www.aehae.dk:

Senior Datastuen, Seniornetstuen, Multimedieværkstedet,

Erindringsværkstedet, Søndags Cafe, Læsekredsen.

E-mail: snuggi04@hotmail.com. Kontakt Anet Hansen,

tlf. 66 15 06 55, mobil 21 14 09 70.

ælDRECEnTRET ”hUsET” Sct. Jørgens Engen 2

(tidl. Gasværk). Forsamlingshus/ aktivitetscenter for 15

foreninger. Varm mad for gæster, der kommer ind fra

gaden hver dag. Der holdes fødselsdage m.m. i gode

lokaler. Egen kok. Tlf. 66 17 90 79.

Mail: kontor@huset-odense.dk - www.huset-odense.dk

ælDREsAgEn Vestergade 63, 1., 5000 Odense C.

tlf. 65 91 91 21. Kontortid: mandag, onsdag og torsdag

kl. 13-16.

OK-KlUBBERnE i ODEnsE Formand Hans J. Rasmus-

sen, tlf. 66 11 42 02. Rekvirer program - eller besøg en

klub.

OK-BRiDgEKlUBBEn Filosofhaven, tirsdag kl. 14-

16.30. Kirsten Fink, tlf. 66 11 28 41.

OK-MAnDAgs BRiDgE KlUB Vestergade 39, 1. sal.

Gurli Nielsen og Kai Nielsen, tlf. 65 94 16 41. Kl. 12.30-

16.30.

OK-TiRsDAgs-KlUBBEn Vestergade 39, 1. sal.

Tirsdage kl. 13.30-16. Hanne Bruun Rasmussen,

tlf. 66 11 42 02.

OK-BRiDgE FOR liDT øvEDE Vestergade 39, 1. sal.

Onsdage kl. 13-16. Inger Petersen, tlf. 66 16 61 81.

OK-sAngFUglEnE Vestergade 39, 1. sal. Torsdage

kl. 14-16. Anny Grønkjær Carlsen, tlf. 65 90 60 34.

OK-FREDAgsKlUBBEn Vestergade 39, 1. sal. Fredag

kl. 14-16. Hans Jørgen Rasmussen, tlf. 66 11 42 02.

OK-KORUP gRævlingEhUsET Grævlingeløkken 21.

Tirsdage kl. 14.30-16.30. Ellen Kjær Hansen,

tlf. 65 94 25 04.

OK-sAnDERUM - sAnDERUM sOgnEgÅRD Sanderumsvej

129. Mandage kl. 14.30-16.30. Grete Larsen,

tlf. 66 17 29 10, Gerda Aarosin, tlf. 66 13 24 29.

sAng Og MUsiK

Åbne tilbud hvor alle er velkomne.

DAMEKORET sEniORiTTERnE 35 sangglade

pensionister og efterlønsmodtagere, synger torsdage

kl. .9.30-11.30 i sang-lokalet, Smedenes Aktivitetshus,

Østerbæksvej 92, Odense. Danske sange, nye og gamle,

nodekendskab ingen betingelse. Formand Gudrun

Sievertsen tlf. 66 12 83 60.

REgnBUEKORET Blandet firstemmigt kor. Nyt,

gammelt, dansk og udenlandsk. Nodekendskab ingen

betingelse. Fredag kl. 9.45-12.05 i Bolbro Brugerhus,

Stadionvej 50F, Odense V. Nyt halvår fra 7/1 2011.

Korleder: Janne Møller. Kontakt formand Jørgen K.

Thomsen, Tlf. 23 22 99 28, mail: jkt@talnet.dk

svAnEKORET Vi er et blandet 4 stemmers kor, som

synger hver mandag kl. 9.45-12 på Tolderlundsvej 7

under vores dygtige dirigent Rene Blombergs ledelse.

Har det din interesse, så kontakt korets formand: Inge

Petersen, tlf. 66 17 51 75 el. 40 48 20 26.

DEC · 2010 | En venlig hilsen

21


AnnOnCER | Lokale tilbud

22

Vi tager hånd om de ældre...

Flenco har medvirket i Odense

Kommunes ordning for hjemmehjælp

siden star ten i 1997.

Alle vores an satte er dygtige og

modne kvinder, og det er altid

den samme, De får besøg af.

Foruden mange års erfaring

er vores hjemmehjælpere

nøje udvalgt for deres:

● EffEktivitEt

● omhyggElighEd

● vEnlighEd

Før vi starter, besøger jeg

Dem for at tale om netop

Deres behov.

Har De brug for lidt ekstra

hjælp, tilbyder vi også en

god aftale. Jeg glæder mig

til at hilse på Dem.

Med venlig hilsen

Alice Andersen

Indehaver

En venlig hilsen | DEC · 2010

- omhyggelig og effektiv

rengøring af Deres hjem!

Tilfredse kunder udtaler...

Kirsten Christensen,

Odense SV

“Jeg har aldrig fortrudt at

jeg valgte Flenco-Rengøring

til at gøre rent for mig.

Jeg har haft den samme

hjælp i mange år og hvis

jeg har brug for ekstra

hjælp finder vi også ud af

det.”

Kristen Hansen,

Odense SV

“Heldigvis valgte jeg

Flenco Hjemmeservice.

Det var et godt valg.

Her er altid fint rent, hvis

der kommer uventede

gæster.

De kan det hele - og de

gør det med et smil. -

Ja, en ren fornøjelse.”

- det handler om tillid!

Tlf. 65 91 67 27

FlencO · nørregade 77, 3. sal · 5000 Odense c


AnnOnCER | Lokale tilbud

PRAKTISK BISTAND

til borgere som er visiteret

iiOdense Odense Kommune

Vi Vitilbyder: tilbyder:

Modne og Dygtige Medarbejdere

Samme medarbejder hver gang

Dialog omkring Service

Har man brug for mere hjælp end man er ervisiteret visiteret til, til,

er erder der mulighed for tilkøbstimer med 30% tilskud fra

Staten (HjemmeService) som fratrækkes i itimeprisen timeprisen

HUSK Vi Vier erbehjælpelige behjælpelige med leverandør skifte.

Spørgsmål Vedrørende

Praktisk Bistand/Hjemmeservice

besvares gerne på telefon eller mail.

Kontor: 6612-5183 --Mobil: Mobil: 2943-1484

Mail: srv@c.dk

Rengøring

og Vinduespolering

Munkebjergvej 70 70kl. kl. t.v. t.v. . 5230 . 5230Odense Odense M

Tlf. Tlf. 2682 55183 . Tlf. . Tlf. 6612 5183

.

TLF 66 15 44 15

5% rabat til

pensionister

Høreapparater?

Vi lytter

til dine

problemer...

Dalumvej 94 - 5250 Odense SV

66131271 - info@hoerecentralen.dk

www.hoerecentralen.dk

Pensionist på farten?

Kør trygt ud og hjem - med 5% rabat

Som pensionist kan De netop nu få 5% rabat

på alle køreture med Odense TAXA.

Køreklar her og nu

• Få mere information på telefon 66 15 66 31

• Bestil en vogn på telefon 66 15 44 15

DEC · 2010 | En venlig hilsen

23


AnnOnCER | Lokale tilbud

24

En venlig hilsen | DEC · 2010

Klaregade 22-32

5000 Odense C

Tel. 66 13 50 54

Fax 66 13 93 76

Mand & bil

Selvkørende arbejdskraft

Du betaler - du bestemmer

Oprydning, bortkørsel til genbrugsplads,

opsætning af postkasser, vedligeholdelse

af træværk, anlæg af vedligeholdelsesfri

bede, havearbejde, beskæring

og træfældning, rensning af tagrender,

maleopgaver, ophængning af

lamper, møbelsamling, flytteopgaver,

opsætning af hegn og 117 andre ting.

Ring til din lokale mand

Odense N - Lasse G. Lindstrøm - 30243836

Odense S - Benny Larsen - 28654092

Odense V - Michael Munkeboe - 42131740

Odense Ø - Mikael Truelsen - 30240600

Exclusive design

Progressive glas

995-,

Brilleglas med glidende overgang, indeks 1.5, ±4.

Østergade 42

5500 Middelfart

Tel. 64 41 50 16

Fax 64 41 53 16

Heiko Stumbeck A/S

Briller og kontaktlinser

info@heiko-by-heiko.com

www.heiko-by-heiko.com


AnnOnCER | Lokale tilbud

Vi klarer rengøringen med respekt for dit hjem og altid med et smil.

Vores medarbejder vælger vi med omhu, da vi ved, at det handler om tillid

at lukke en rengøringshjælp ind i hjemmet. Vi lægger vægt på, at vores personale

kan lide at hjælpe andre, og vi sender altid den samme person.

DANREN Hjemmeservice er

et mellemstort rent odenseansk

firma med mange års erfaring

inden for rengøringsbranchen.

DANREN Hjemmeservice er

godkendt af Odense Kommune

til at yde hjemmeservice.

Mennesket i Centrum

Vi samler på tilfredse kunder. Derfor gør vi en ekstra indsats for, at

du er tilfreds med den ydelse, du får.

Vores pris er inkluderet arbejdsskadeforsikring og overenskomstmæssig løn.

Vi klarer private hjem og er godkendt af Odense Kommune

til at yde praktisk bistand.

Ved Kirken 3 . 5210 Odense NV . Tlf. 66 16 46 47 . Fax 66 16 25 01

”KAN DU SE HØREAPPARATET?”

Vi har diskrete og behagelige

høreapparater, som du kan høre med

• 4 års fri service,

• 4 års garanti,

• 1 måneds returret

fra kr.

*

0,-

*) efter off. tilskud

Kongensgade 71 · 5000 Odense C · Tlf. 6612 0181

Klerkegade 8 · 5600 Faaborg · Tlf. 6260 2281

Korsgade 15 · 5700 Svendborg · Tlf. 6280 0181

Søndre Ringvej 2 · Assens · Tlf. 6610 0181

DEC · 2010 | En venlig hilsen

25


AnnOnCER | Lokale tilbud

26

IdéRent ApS

Jernbanegade 14 1

5000 Odense C

tandproteser

Hjemmekonsultation

for gangbesværede

Er De forhindret i at komme til os,

kommer vi til Dem. Ring og bestil tid

for konsultation/behandling

hjemme hos Dem selv.

tandproteser med livskvalitet

Odense: Vestergade 38, tlf. 66 13 64 66

5 års garanti på nye tandproteser og

finansiering af tandbehandlinger over op til 5 år.

www.tpt.dk

En venlig hilsen | DEC · 2010

Tlf.: 8993 4477

IdéRent Hjemmeservice

IdéRent tilbyder:

Personlig pleje når du har kommunal bevilling.

Praktisk bistand via fritvalgsordningen.

Privat rengøring med tilskud efter gældende regler.

Hovedrengøring – ring for tilbud.

Haveservice med egen ”Handymand”.

Oprydning/rengøring efter fraflytning.

Vi tager hensyn til:

Vore kunders individuelle behov.

Behovet for at det er samme assistent der kommer på

den aftalte dag og tid.

Ønsker om afløser ved ferie eller sygdom hos vores

assistenter.

Fleksibilitet og mulighed for køb/tilkøb af privat

rengøring og/eller pleje..

Desuden garanterer vi:

Alle assistenter har ren straffeattest.

Erhvervsansvarsforsikring i tilfælde af uheld.

Opfølgning på kundetilfredshed.

Kontakt os på telefon 8993 4477 for yderligere information,

eller send os en mail på info@iderent.dk.

Nyansættelser i IdéRent:

Lene Jensen Maria Andersen Susanne Laugesen

En venlig hilsen

Bettina Jørgensen Liselotte Stüker

Mobil: 22 99 23 96 www.iderent.dk Mobil: 27 24 88 02

Bo centralt i Odense

- bo til leje i Kragsbjerghave

Kort venteliste til lejeboliger • Fællesskab

Målgruppe: 50+
Stille og rolige omgivelser

Tæt på centrum

Mulighed for fuld forplejning

Ring på 63 12 75 80 for at høre mere

Se også www.kragsbjerghave.dk


AnnOnCER | Lokale tilbud

”Høreapparatet har dæmpet min tinnitus”

Jørn de Place Rimmen

Fotograf

Der er ingen der kan se, at jeg har høreapparater

Jeg ville ønske, jeg havde fået mine høreapparater noget tidligere

PRØV GRATIS

ET HØREAPPARAT

RING OG BESTIL TID

LIGE NU PÅ 70 230 560

Få prøvemiddage - helt gratis

• Vores mad er primært tilberedt

af danske råvarer

• Maden er altid hjemmelavet og

velsmagende og afspejler de

skiftende årstider

• Maden tilberedes med udgangs-

punkt i aktuel viden om sundhed

og velvære

• Vi serverer traditionelle danske

retter, men lader os også inspi-

rere af tidens tendenser

• Producenter og leverandører er

altid nøje udvalgt med fokus på

høj kvalitet af råvarerne

www.dkhc.dk

Prøvemiddag - helt gratis

Vi ved, at det er en stor beslutning

og en tillidssag at vælge, hvem der

skal lave din mad.

Derfor tilbyder Det Danske Madhus,

at du kan bestille prøvemiddag i 14

dage – helt gratis. Det eneste du

skal gøre er at ringe til os på telefon

7070 2646, så sørger vi for resten.

Det Danske

M– God mad skaber velvære

CHARLOTTENLUND · ESBJERG · FAABORG · HADERSLEV · HELSINGØR

HJØRRING · HOLBÆK · HORSENS · KOLDING · KØBENHAVN

MIDDELFART · NYBORG · NÆSTVED · ODENSE · SVENDBORG

SØNDERBORG · VIBORG · ÅRHUS · AABENRAA · AALBORG

HOS OS FÅR DU 4 ÅRS GARANTI OG SERVICE

DEC · 2010 | En venlig hilsen

27


PORTRæT / Bosnisk leder

AiDA

ElsKER

ODEnsE

Hvis Aida Spahic’s mor stadig

levede, skulle hun bo på et dansk

plejecenter.

TEKST OG FOTO: Lisbet Rasmussen

For 17 år siden boede Aida Spahic sammen med sin

mand og deres to små sønner på Røde Kors-flygtningecenter

i Odense. Familien var flygtet fra krigen på

Balkan, men først efter tre år fik de den opholds til-

ladelse, som gav dem lov til at forlade flygtningecen-

teret, få en lejlighed og blive en del af det danske

samfund.

I Banja Luka, som er Bosniens anden største by, arbejdede

Aida på kontor, men i mødet med det danske

arbejdsmarked valgte hun at efteruddanne sig til

social- og sundhedsmedhjælper og siden, da sproget

blev bedre, til social- og sundhedsassistent. For fire

år siden blev hun opfordret til at søge stillingen som

assisterende leder på Ærtebjerghavens Plejecenter. I dag

elsker hun sit job, hvor hun både har administrativt

arbejde og daglig tæt kontakt til sine medarbejdere og

plejecenterets beboere.

DAnMARKs ælDRE hAR DET gODT. ”Der er

stor forskel på, hvordan ældre har det i Danmark

og i Bosnien. I Banja Luka, som er på størrelse med

Odense, var der før krigen kun et eneste plejehjem.

28

En venlig hilsen | DEC · 2010

Aida Spahic, assisterende leder på Ærtebjerghavens

Plejecenter, synes, at ældre på danske plejecentre har

fordel ved at have privat lejlighed og desuden mulighed

for samvær og selskab lige uden for døren.

Til sammenligning er der omkring 30 plejecentre i

Odense. Det siger jo alt. I Bosnien passer familierne

selv deres gamle. Det ligger i kulturen. De ældre bor

hjemme, men børnene bor ofte tæt på, så de dagligt

kan kigge forbi og fx sørge for indkøb,” fortæller Aida

Spahic, som ofte hører fra sine bosniske landsmænd

her i Danmark, at danskerne er hjerteløse, fordi de

vælger at placere deres ældre pårørende på plejecentre.

”Når jeg hører det, siger jeg stop. For de danske plejecentre

er nemlig rigtig gode. Du har din egen lejlighed,

hvor du kan være privat. Samtidig har du mulighed for

at have selskab med de andre beboere og personalet,

du kan komme med på ture, deltage i gudstjenester

og meget andet. Så du er ikke afhængig af din familie,

når du bor på et dansk plejecenter,” siger Aida Spahic

og slutter:

”Min mor døde i oktober. Hvis hun havde levet endnu,

ville jeg gerne have haft, at hun var kommet til at bo

på et plejecenter her i Odense. Selv føler jeg i dag en

stor tilknytning til Odense, og jeg ville aldrig drømme

om at flytte væk herfra.”

More magazines by this user
Similar magazines