Del 2: Redegørelse I 2030 er Region Midtjylland en ... - Aarhus.dk

aarhus.dk

Del 2: Redegørelse I 2030 er Region Midtjylland en ... - Aarhus.dk

Sundhed

VISION

I 2030 har borgerne i den midtjyske region et helbred, livsindhold og sociale netværk,

der muliggør større engagement i omverdenen og ansvar for eget liv Sundhedsvæsenet

har en stærk samfundsøkonomisk betydning som kilde til vækst og udvikling

Region Midtjyllands rolle og opgaver

hospitaler

20

Region Midtjyllands rolle på sundhedsområdet

tegner sig inden for følgende hovedområder:

sygesikring, herunder praktiserende læger og

privatpraktiserende speciallæger, fysioterapi,

kiropraktik samt psykologhjælp m.v.

den præhospitale indsats (ambulancer og akutbiler

m.v.)

tilskud til medicin

opgaver vedrørende forskning, udvikling og uddannelse

sundhedsfremme og forebyggelse

samarbejdsopgaver i forhold til kommunerne

Sociale, miljømæssige og uddannelsesmæssige

forhold spiller ind på befolkningens sundhedstilstand

og er vigtige for at nå visionen. Den sundhedsfremmende

indsats afhænger derfor af flere forhold udover

den indsats, som sundhedsvæsenet yder. Andre

aktører kan også gøre en forskel i forhold til at skabe

en sundere befolkning i regionen, herunder bl.a.

kommuner, virksomheder, uddannelsesinstitutioner

og interesseorganisationer.

Kommunerne har ansvar for den borgerrettede forebyggelse

og sundhedsfremme – og Region Midtjylland

for den patientrettede.

Der er desuden en kommunal medfinansiering af

sundhedsudgifter, der udgør et grundbidrag på ti

procent af de samlede sundhedsudgifter samt et

aktivitetsafhængigt bidrag på ligeledes ti procent for

indlæggelser og ambulant behandling m.v. Derudover

skal kommunerne finansiere al genoptræning, der

ikke foregår under indlæggelse. Der skelnes således

mellem den almindelige ambulante genoptræning,

der udføres af kommunen, og den specialiserede ambulante

genoptræning, der udføres på hospitalerne.

På sundhedsområdet fastlægges snitfladerne til

kommunerne i regionen i sundhedsaftalerne, som

er aftaler mellem Region Midtjylland og hver enkelt

kommune. Sundhedsaftalerne har til formål at sikre,

at der skabes sammenhængende forløb for borgere,

der kommer i kontakt med sundhedsvæsenet.

Samtidig skal sundhedsaftalerne skabe klarhed over

opgavefordelingen mellem kommunerne og Region

Midtjylland.

Det er staten, der overordnet fastsætter de økonomiske

rammer for den regionale opgavevaretagelse.

Staten finansierer ca. 80 procent af udgifterne til

sundhedsvæsenet via et statsligt bloktilskud på ca.

75 procent og et aktivitetsbestemt tilskud på op til

fem procent.

Derudover har Sundhedsstyrelsen en rolle i forhold

til specialeplanlægning, ligesom Sundhedstyrelsen

har kompetencen til at godkende sundhedsaftalerne

mellem region og kommuner.

Strategi for Region Midtjylland

I det følgende skitseres nogle af de hovedelementer,

der indgår i regionsrådets indsats på sundhedsområdet

og dermed de skridt, der skal tages for at realisere

visionen.

More magazines by this user
Similar magazines