Referat af bestyrelsesmøde d. 13/03-2013 - Varde IF

vardeif.dk

Referat af bestyrelsesmøde d. 13/03-2013 - Varde IF

Varde Idrætsforening

Lerpøtvej 55 – 6800 Varde

Sekretær

Ejgil Gammelgaard

Sdr. Randsigvej 34

6800 Varde

Tlf.: 2168 9428

E-mail:

gammelgaard@privat.dk

Referat fra bestyrelsesmødet onsdag den 13.3.2013 kl. 18.00 i Mødelokale 2

Deltagere:

Jørgen Nielbæk (JN) Niels Jørgen Nielsen (NJN) Claus Johansen (CJ)

John Meldgaard (JMN) Ejgil Gammelgaard (EG)

Afbud: Alf Kristensen (AK)

1. Godkendelse og opfølgning på referat fra seneste bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmødet den 27.2.2013 godkendt uden kommentarer.

Udgiftsstop

Med hensyn til transport til kampe blev det besluttet, at der kan bestilles bus til kampe der

foregår øst for Storebælt. De respektive hold (U-18 og 1. division) skal i den forbindelse tilstræbe

at skaffe sponsorer til at dække udgiften ind inden den 30.6.2013. Skulle det mod

forventning ikke lykkes, må fællesskabet holde for.

2. Drøftelse af Den hvide pil (bilagene)

Fra arbejdsgruppen bag ”Den hvide pil” deltog Kurt Carstensen, Allan Søndergaard og Karl

Brynningsen.

Arbejdsgruppens oprindelige vision var, at hele kompendiet kunne lægges på hjemmesiden. Efter

drøftelserne var der dog enighed om, at en række informative bilag var en naturlig del af

”den hvide pil”, mens den sportslige del herunder ”det hvide spil” bør ligge for sig selv. JN

fremsender bestyrelsens tanker omkring kommunikationsformen til arbejdsgruppens medlemmer.

Bestyrelsen har intentioner om at blande sig i den sportslige del, men en redigering er nødvendig,

da ”det hvide spil” primært er kvindeorienteret.

3. Status sponsorarbejdet

BigBen

I forbindelse med spilleautomatafgiftsloven er der mulighed for afgiftsnedsættelse såfremt

der udloddes midler til almen velgørende formål. Som følge heraf har BigBen udloddet kr.

75.000 til Varde IF.

Etablering af Erhvervsklub/Støtteforeninmg

Bestyrelsen var enig om, at betegnelsen Varde IF´s Støtteforening vil være at foretrække

frem for Erhvervsklub.

Forslag fra JMN

Bestyrelsen drøftede muligheden for at deltage i DBU projektet ”Lej en Børne- og Ungdomskonsulent”.

Projektet løber over 2 år og omfatter 200 timer pr. år. DBU og DIF støtter

projektet, således at klubudgiften kun beløber sig til kr. 20.000 pr. år. JMN kigger videre på

projektet.

Vestjysk Forsikring

CJ har afholdt et møde med 3 repræsentanter fra Vestjysk Forsikring, som gerne vil ind på

markedet i og omkring Varde. Henvisningsaftalen går ud på, at man kontakter familie, venner,

naboer mv., og laver en omtale om, at en repræsentant fra Vestjysk Forsikring må kontakte

pågældende. En sådan aftale honoreres med kr. 250, og såfremt det lykkes repræsentanten

at ”lande en aftale” tilfalder der yderligere kr. 250. CJ arbejder videre med projektet.

SE henvisningsaftaler

Indtil videre har vi modtaget kr. 15.000, men der må være flere på vej. CJ undersøger.


Varde Idrætsforening

Lerpøtvej 55 – 6800 Varde

Sekretær

Ejgil Gammelgaard

Sdr. Randsigvej 34

6800 Varde

Tlf.: 2168 9428

E-mail:

gammelgaard@privat.dk

Stævner

Enighed om, at der skal arbejdes videre med disse ideer som en indtægtsgivende mulighed.

4. Samarbejdsaftalen mellem Varde IF og Varde IF Elite

Udsættes til næste bestyrelsesmøde.

5. Eventuelt

Styring af nøgler

JMN har udarbejdet skema, som udfyldes når der udleveres nøgler.

Ajourføring af liste over frivillige ledere incl. æresmedlemmer

Jf. DBU´s retningslinjer er det kun funktioner som træner, holdleder og bestyrelsesmedlem

der tæller med, når der skal sættes år på det frivillige arbejde. Udvalgsarbejde tæller således

ikke med. De respektive sportsudvalg må i samarbejde med den enkelte frivillige leder afklare,

hvor mange år den pågældende har været frivillig leder i Varde IF.

På nuværende tidspunkt er der 3 æresmedlemmer i Varde IF, Arne Jacobsen, Flemming Nissen

og Evald Jørgensen. Skal fremgå på hjemmesiden.

Klublokalet

JN tager en snak med Jesper Brodersen med henblik på at få gang i klublivet.

Kommunearrangement

Mulighed for at tjene kr. 35.000 ved løsning af forskellige opgaver.

6. Næste møder

Bestyrelsesmøde onsdag den 17. April 2013

Bestyrelsesmøde onsdag den 15. Maj 2013

Fællesmøde med Varde IF Elite tirsdag den 4. Juni 2013

Ejgil Gammelgaard

More magazines by this user
Similar magazines