November 2009

masterpiece.dk

November 2009

Foto: Jesper Kristensen

VÆRLØSE GOLFKLUB

Værløse Golfklub indkalder til Generalforsamling

Onsdag den 25. november 2009, kl. 19.00

på Syvstjerneskolen, Festsalen

Skovløbervangen 1, 3500 Værløse

November 2009


Værløse GOlfklub

Christianshøjvej 22

3500 Værløse

Sekretariat 44 47 21 24

Fax 44 47 21 28

Proshop 44 47 24 06

Café 70 25 09 19

Finn S. Thygesen, Klubmanager

fst@vaerloese-golfklub.dk

Klubsekretær

mail@vaerloese-golfklub.dk

www.vaerloese-golfklub.dk


formandens klumme

... af Ole Nyvold, formand

Så er en rigtig god golfsæson gået på hæld i

Værløse Golfklub. Et af de forhold, der i væsentlig

grad motiverer os mennesker, er, når

vi kan gøre en forskel.

Helt fra starten af sæsonen gjorde vi en væsentlig

forskel i en lang række menneskers

tilværelse. Mere præcist gjorde vi en forskel

hos de 201 nye medlemmer, som vi optog,

fordi de nu kunne få lejlighed til at deltage i

klublivet og spille på vores bane.

På sidste års generalforsamling vedtog vi

projekt Niveauløft, hvor vi over en 5-årig periode

vil gøre en væsentlig forskel på vores

bane. Det er lykkedes – efter en revurdering

og tilpasning af projektet – at opnå en mellemfinansiering

af projektet i vores bank. I

disse finanskrisetider er vi specielt glade for,

at netop det lykkedes. Projekt Niveauløft er

således under udførelse og første års arbejder

er stort set udført efter planen.

Vores nye chefgreenkeeper og hans team af

greenkeepere synes i den grad at have forstået

budskabet om at gøre en forskel. Alle,

der har været vidne til den forandring, som

banen i løbet af sæsonen har gennemgået,

har givet udtryk for, at det er en ganske imponerende

forskel, der er opnået på rekordtid.

Derfor skal der lyde en varm og stor tak for

den indsats, som banepersonalet har ydet.

Resultaterne sættes rigtigt i perspektiv, når

man sammenholder det med, at vi har været

ramt af langtidssygdom og andet sygdomsrelateret

fravær blandt vores personale.

Thorbjørn Olesen har også forstået budskabet

om at gøre en forskel. Sikken en debut

på Europatouren. En delt fjerdeplads – et imponerende

flot resultat af en debutant. Stort

tillykke til Thorbjørn. Vi ser med glæde frem

til at følge dig i de kommende år. Thorbjørn

lykkedes gennem det flotte resultat og i interwievs

at sætte Værløse og Værløse Golfklub

på ”landkortet”. Det er vi bestemt både

glade for og stolte af.

På herresiden har vores førstehold gjort en

forskel. De er rykket op i 1. division. Rigtig

flot gået.

Vilkårene for driften af vores golfklub er blevet

mærkbart ændret i løbet af det sidste

år. Effekten af finanskrisen kombineret med

den økonomiske krise har sat sine markante

spor i de vilkår, som vi skal arbejde under.

Nogle af vores sponsorer har trukket sig

og vi registrerer en meget stor økonomisk

tilbageholdenhed og påpasselighed. Hvor

vi tidligere har haft flere års ventetid på at

kunne komme ind som medlem, er situationen

nu den, at man stort set kan komme

direkte ind. Dette er også situationen i stort

set alle de omkringliggende klubber. En række

af de privatejede golfbaner har helt eller

delvist fjernet indskuddet i forbindelse med

medlemskab og har dermed sat indtægterne

fra indskud i de foreningsbaserede klubber

under pres. I modsætning til mange af de

andre klubber har vi heldigvis ikke oplevet

tilbagegang i greenfee indtægterne. Tværtimod

har vi fremgang. Det er endnu en positiv

kvittering til vores team af greenkeepere:

”I har gjort det rigtig godt”. Heri ligger også

en bekræftelse af, at vi gjorde det rigtige på

3


4

sidste års generalforsamling ved at vedtage

projekt Niveauløft. En del af udviklingen på

greenfee siden kan også tilskrives det forhold,

at vi gennem anvendelse af Golfbox har

gjort det nemmere at komme til at spille på

vores dejlige bane. Vi har brugt de 2 sidste

sæsoner til at samle erfaringer op omkring

brugen af tidsbestilling og er nu i en situation,

hvor næsten alle tider er bestillingstider.

Det er alene i tidsrummet 9-15 at vi fortsat

har enkelte ”boldrendetider”.

De ændrede vilkår er da også en medvirkende

faktor til, at vi har indledt drøftelser på

bestyrelsesniveau om mulighederne i at udvide

det bestående samarbejde mellem Mølleåens,

Hillerød, Skovlunde og Herlev samt

Værløse Golfklubber.

På et enkelt punkt har vi ikke kunnet leve

op til vores løfter. Det skyldes langtidssygdom

blandt banepersonalet. Vi har således

stadig belægningen på stien mellem hul 9

og 10 samt opretningen af drivingrange til

gode. Det klares dog inden sæsonstart i foråret

2010.

En stor tak skal lyde til alle, der yder en frivillig

indsats i vores klub til glæde og gavn

for samtlige medlemmer. Uden Jeres indsats

ville det ganske enkelt ikke være muligt at

drive klubben.

Afslutningsvis ønsker jeg alle en god efterårs-/vintersæson

og ser frem til et stort

fremmøde på vores generalforsamling.

Årsberetning fra økonomiudvalget

... af Annette Skøttrup, formand for Økonomiudvalget

I år kunne vi ret hurtigt mærke, at banens

kvalitet steg efterhånden som flere dele af

projekt Niveauløft blev gennemført. Efter

godkendelse af projektet på generalforsamlingensidste

år, var vi ude for at finde en finansieringskilde,

som ville være med til at

støtte op omkring vores projekt. Det blev

meget svært, da bankerne havde strammet

reglerne på grund af finanskrisen. Det endte

godt da vores nuværende bank valgte at

bakke op omkring projektet.

Året som er gået

Vi har et flot resultat i år på tkr. 2.567. Hovedårsagen

til det betydelige overskud er, at

vi har indtægtsført de indskud, som vi har

modtaget fra de nye medlemmer. Vi fik rigtigt

meget likviditet da vi åbnede op for tilgangen

af 100 nye medlemmer. Resultatet blev at vi

fik 201 nye medlemmer i klubben. Til gengæld

måtte vi sige farvel til 126 gamle medlemmer

– en netto tilgang på 75 medlemmer.

Da vi havde haft svært ved at få bankerne til

at låne os pengene var det rigtigt godt, at vi

fik alle de mange nye medlemmer.

Vi har haft virkelig stor glæde af vores nye

chefgreenkeeper Jesper og hans team, som

har formået at løfte vores bane til en niveau,

som ikke er set tidligere. Det er sket gennem

målrettet arbejde og en stor arbejdsindsats.

Det er samtidig sket på trods af, at

vi har været ramt af langvarig sygdom blandt

greenkeeperne. Efter grundige overvejelser

og efter at have oparbejdet mere end 120

sygedage indenfor de sidste år, har vi besluttet

at afskedige én af vores greenkeepere.

Det indebærer bl.a., at vi har måttet afsætte

tkr. 177 til dækning af løn i opsigelsesperioden.

I år har vi også fået sammenlagt klub og

bane, som gør at det administrativt vil være

enklere at udarbejde ledelsesrapporter. Der


er i forbindelse med sammenlægningen ryddet

op i kontoplanen,så der skulle blive færre

konti at holde styr på, til gengæld er der blevet

oprettet flere konti for vores udvalg, da

de skal være ansvarlige for de penge som

anvendes.

På balancen er vores anlægsaktiver steget i

forhold til det oprindelige budget. Det skyldes

primært, at der er investeret i projekt

Niveauløft. Stigningen på baneanlægget tilskrives

investeringer i dræn og topdressing.

En investering, som vi spillere allerede har

haft fornøjelse af og har kunnet mærke.

Bankgælden ligger under budgettet, idet vi

har fået væsentlig flere nye medlemmer, som

har betalt både indskud og kontingent.

budget 2009/2010

Budget 2009/2010 er lagt ud fra at generalforsamlingens

godkendte projekt Niveauløft

og indenfor de rammer, som vores bankforbindelse

har stillet som betingelse for deres

mellemfinansiering af projektet.

Kontingentet til næste år er budgetteret

med at stige 3,5% som godkendt i projekt

Niveauløft. Seniorkontingentet vil stige til

6.200, hverdagsmedlemmer, ungseniorer og

pensionister til 4.700 og juniorer 2.380.

Først i sæsonerne 2010 og 2011 får vi brug

for bankens tilsagn om at mellemfinansiere

projekt Niveauløft.

Afslutningsvis vil jeg blot nævne til alle jer

som er medlem af Værløse Golfklub, at det

er en sund økonomisk forening som vi skal

være glade for og passe på i fællesskab. Finanskrisen

kradser alle vegne, og vi har det

godt i forhold til mange.

Sidst og ikke mindst vil jeg takke Steen

Sommer for hans ekspertise i forbindelse

med sammenlægningen af klub og bane,

samt hans hjælp med at indvie mig i hans

arbejdspapirer, som har gjort det nemmere

at komme ind i foreningen Værløse Golfklubs

regnskaber.

royal unibrew regionsgolf øst

... af Vinni Vendelev Eriksen, Klub koordinator

Værløse Golfklub deltog i år med 6 hold

i Royal Unibrew Regionsgolf øst i rækkerne;

A, B, C, SA, VC og senior 2. division øst.

A-holdet og C-holdet vandt deres puljer og

gik dermed videre til slutspillet – her gik det

bedst for C-holdet som vandt Sjællandsmesterskabet

og kvalificerede sig til landsfinalen,

som desværre blev tabt.

Jeg håber, at I alle har nydt sæsonen og ser

frem til næste år, hvor nye udfordringer venter.

Jeg vil opfordre alle til at holde øje med Golfbox

til foråret, hvor tilmeldingen til næste

sæson begynder.

5


6

Dele af udvalgets opgaver

Orientering fra handicapudvalget

… af Jesper Christensen, formand for Handicapudvalget

Handicapudvalget er et underudvalg under turneringsudvalget

og den daglige drift i udvalget

varetages af sekretariatet og undertegnede.

Udvalget har en række pligtmæssige opgaver

så som at foretage registrering af alle regulerbare

scorekort, opdatere handicaps på

grundlag af elektroniske indberetninger fra

andre klubber, sørge for den synlige aktuelle

handicapliste i klubhuset, administrere EDSsystemet,

kontakte DGU omkring handicapspørgsmål

(det gør vi faktisk af og til), kontrollere

elitespilleres handicapregister samt at

udøve retten til iht. EGA-Handicapsystemets §

11, at suspendere et medlems handicap (det

er nu ikke noget der fylder vores hverdag).

Herudover har handicapudvalget både rettigheder

og pligter til at foretage skønsmæssige

afgørelser over medlemmernes handicap –

det gør vi i Værløse Golfklub primært i følgende

situationer:

et medlem anmoder om forhøjelse af handicappet

Sygdom, alder, længere pause fra spillet kan

være årsager til, at et medlem har et handicap,

som er klart lavere end medlemmets

aktuelle formåen, og medlemmet ønsker ved

anmodning om en skønsmæssig forhøjelse.

I Værløse Golfklub har vi valgt at praktisere

vort skøn således:

Medlemmet indleverer minimum 5 gyldige

scorekort fra vor egen bane med beskrivelse

af den formodede årsag til, at medlemmet

langt fra kan spille til sit handicap. Ud

fra ovennævnte og medlemmets handicapregister

vurderer udvalget anmodningen. Imødekommes

anmodningen opreguleres medlemmets

handicap med max 3 slag, dvs. en

regulering til et handicap, der nøjagtig tildeler

medlemmet yderligere 3 slag fra rød tee for

damer og fra gul tee for herrer.


Denne skønsmæssige regulering kan kun ske

én gang årligt - yderligere opreguleringer må

ske ved benyttelse af EDS-systemet eller deltagelse

i tællende turneringer.

Kravet for at komme i betragtning til en skønsmæssig

forhøjelse er, at gennemsnittet af de

5 indleverede scorekort skal ligge klart under

de 28-29 point som vurderes at være det en

spiller med ”korrekt” handicap kan præstere –

og ingen af runderne må være i ”bufferzonen”

eller bedre.

Skønsmæssige forhøjelser i handicap-grupperne

1-3, dvs. op til handicap 18,4, kræver

godkendelse af DGU.

Det er udvalgets opfattelse mange spillere

kan få større glæde ved spillet med et lidt højere

handicap end det man opnåede i ”storhedstiden”.

et medlem ønsker generhvervelse af handicappet

Har et medlems handicap været suspenderet

og/eller har en spiller været klubløs vil spilleren

ved indmeldelse i Værløse Golfklub få

tildelt samme handicap som det senest registrerede,

hvis generhvervelsen af handicappet

sker indenfor 12 måneder.

Har handicap suspensionen haft en længde

udover de 12 måneder vil vi fremover følge

helt samme procedure som ovenfor ved fastsættelsen

af det nye handicap, dvs.:

• Det nye medlem afleverer 5 gyldige scorekort

fra vor bane med spil efter det seneste

registrerede handicap

• Der vil blive taget hensyn til alder, tidligere

handicap, periodens længde uden registreret

handicap og spillerens oplysninger i øvrigt ved

indmeldelsen

• Det fastsatte handicap vil i første omgang

blive et handicap som max vil medføre 3 ATS

mere end det gamle handicap

Såfremt det viser sig, at det tildelte handicap

er helt åbenlyst for lavt må spilleren selv anmode

om yderligere forhøjelse jf. den ovenfor

beskrevne fremgangsmåde. I dette tilfælde

tillades således skønsmæssige forhøjelser i

samme år med max. 3 + 3 ATS.

Det er udvalgets grundholdning, at et handicap

er noget man spiller sig til – både i

nedadgående og opadgående retning, hvorfor

vi via ovennævnte praksis for skøn helst

ikke vil tillade for store handicapspring. Vi

har imidlertid meget få tællende turneringer

sammenholdt med, at EDS-systemet faktisk

er noget besværligt at administrere. I stedet

for at spille 25 – 30 EDS-runder i løbet af et

par år kunne man i stedet hvert andet år (når

man føler trenden går den vej) anmode om

en skønsmæssig forhøjelse. Det er givet lettere

for både spiller og administration.

Et synligt plus...

· Et plus for nytænkning

· Et plus for de klassiske revisionsdyder

· Et plus for økonomisk og skattemæssig rådgivning

Kalvebod Brygge 45 · 1560 København V

Tlf. 33 38 98 00 · Fax 33 38 98 01 · www.rsmplus.dk

RSM plus er et selvstændigt medlem af RSM International.

7


8

Årsberetning for eliteudvalget

... af Gitte Alkestrup Stumpe Olsen, formand for Eliteudvalget

Fantastiske resultater fra eliten i Værløse

Golfklub.

ÅreTs GANG

Herre 1 formåede i år at spille op til deres

bedste og dermed vinde deres pulje i 2. division.

Dette betød at de, d. 12. september

2009 skulle spille oprykningsspil mod Hillerød

i Kokkedal Golfklub. Det blev en dag med

stor dramatik og nogle fantastiske matcher,

som heldigvis endte 10-8 til Værløses favør.

Hermed er oprykningen til 1. division en realitet

og det bliver en fornøjelse af følge vores

hold til næste sæson.

Holdet blev atter i år ledt frem af holdkaptajn

Henrik Aagaard og den spillende trup bestod

af 10 forskellige spillere:

• Kevin Chen

• Jacob Thorbjørn Olesen

• Nicolai Aagaard

• Henrik Jespersen

• Caspar Schultz

• Conny Mattsson

• Jacob Boskov

• Jørgen Olsen

• Søren Emil Pedersen

• Robert Henning

Navnlig to spillere fra truppen har i år formået

at skille sig ud med nogle flotte individuelle

præstationer. Som den første skal nævnes

Jacob Thorbjørn Olesen, som virkelig har

fået gang i sin professionelle karriere, - han

har flere gange formået at give de mere garvede

spillere på Challenge Touren baghjul. Vi

glæder os meget til at se hvad sæson 2010

byder på, for Jacob og hører hans navn gentaget

på Viasat Golf. Det er en stolt golfklub

der står bag dig Jacob!

En anden spiller i truppen som for alvor er

begyndt at lade sig bemærke er den unge

spiller Kevin Chen. Dette har landstræner i

Dansk Golf Union, Thomas Kiel Larsson, også

fået øjnene op for og han har således udtaget

Kevin til Try-Out på Ikast Idrætshøjskole

fra d.10.-11. oktober. Det skal også nævnes

at Kevin er den spiller på Herre 1, som har

sikret holdet flest point i sæsonens løb, 18

point ud af 24 mulige - en stor ære i indercirklen.

Det bliver spændene at følge Kevins

sæson 2010.

Herre 2 formåede desværre ikke at avancere

i år og forbliver derved i 4. division til

næste sæson. Holdet blev anført af holdkaptajn

Jørgen Olsen og spillertruppen bestod af

10 forskellige spillere:

• Jørgen Olsen

• Carsten Albrechtsen

• Mads Bastholm Kjærgaard

• Casper Rump Wørts

• Anders Rytter Bockhahn

• Jacob Boskov

• Joachim Makholm Michelsen

• Magnus Makholm Michelsen

• Robert Alexander Henning

• Christian Noes

Dameholdet sluttede sæsonen på en delt

anden/tredje plads i deres pulje, hvor de

måtte se sig slået på interne kampe. Det har

været en yderst spændende og tæt udvikling

i damernes pulje. Ved den 5. runde spillede

damerne med om oprykning til 1. division,

men måtte desværre se sig besejret af Dragør,

som endte som vinder af puljen. Dagen

efter i 6. og sidste runde mødte damerne

Helsingør på hjemmebane og denne gang

stod en nedrykning for døren, med mindre at

sejren kom i hus, samt at Dragør vandt deres

kamp mod Skovlunde Herlev. Alt flaskede sig

heldigvis og damerne forbliver i 2. division

til næste sæson, hvor målet atter er en topplacering

i puljen.

Dameholdet blev atter troligt ført an af holdkaptajn

Vinni Vendelev Eriksen og bestod i år

af den snart faste spillertrup på seks spillere:

• Anni Dich Riis

• Gitte Alkestrup Stumpe Olsen

• Mette Kenfelt


• Vinni Vendelev Eriksen

• Karin Brandt

• Tina Hauberg Jensen

For alle holdene har det været en tilfredsstillende

sæson, som vi kan være meget stolte

af og traditionen tro skulle dette fejres med

en afslutningsfest. I år fandt det sted i Big

Bowl i Valby, hvor vi efter en dejlig middag,

en lille ”hoved”stads quiz, hvor Christian

Noes trak sit hold til sejr, samt uddeling af

præmier til trænerne, holdkaptajnerne samt

de mest vindende spillere på de tre hold,

spillede 2 timers bowling. Det kan med ro

afsløres at de fleste spillere fortsat bør satse

på golfen og ikke skifte sportskarriere.

TAksIGelser

På trænersiden var det, som altid, vores garvede

pro Lars Nysøe der stod for træningen

af begge herrerhold og Conta der med kyndig

hold trænede dameholdet. Dette vil også

være tilfældet i næste sæson. Fra spillernes

side skal lyde et stort tak til trænerne for en

god og hyggelig sæson.

Endnu et stort tak, vil vi sende til vores fælles

sponsor Matterhorn som har iklædt os

med noget lækkert tøj i sæsonens løb.

Et tak skal også lyde til vores (desværre) lille

skare af trofaste publikum, som hepper os

godt på vej og skaber grobund for fightervilje,

når sporten til tider viser sine lunefulde

sider.

sæsON 2010

I skrivende stund, er næste års turneringsliste

for Danmarksturneringen ikke kommet,

så datoerne for hjemmebanekampe kendes

ikke. Alle medlemmer opfordres derfor til at

holde øje med Værløse Golfklubs hjemmeside,

og komme ud og støtte vores hold og

se noget fantastisk golf. Det er ofte tilfældet

at alle tre hold spiller hjemme på den samme

dag, hvilket skaber en hyggelig stemning,

som vi gerne vil invitere til at være en del af.

Vi glæder os til sæson 2010 og ønsker alle

medlemmer af Værløse Golfklub en god

sæson.

9


10

Årsberetning for Dameklubben

... af Annette Skøttrup, formand for Dameklubben

Sæsonen 2009 er nu ved at være slut og i

år kan vi se tilbage på en solrig og mange

vil mene blæsende sæson. I år blev vi 149

medlemmer som er rekordantal i dameklubben.

Golfbox har også i år været en udfordring

for mange, men de fleste har vænnet

sig til systemet. Statistikkerne viser at der

stadig er mange ledige tider på de reserverede

tider, derfor er det meget vigtigt at vi

husker at bekræfte tiden inden vi går ud og

spiller damedag.

Afholdte turneringer samt resultater

Vi har gennemført 6 turneringer med spisning

samt 1 uformel heldagsturnering 14.10,. Vi

har udnævnt årets damegolfer (Anne-Lise

Hansen), årets supporter (Kirsten Skjøt),

årets heks (Vinni Vendelev). Samtlige vindere

og resultater er offentliggjort på hjemmesiden,

men se højdepunkterne nedenfor:

• Pink Cup blev afviklet og indbragte igen i år

et stort beløb til Kræftens Bekæmpelse.

• På udebane tabte vi venskabsmatchen

mod Mølleåen.

• På Hjemmebane vandt vi over Skovbo og

beholder dermed Skovtrolden for 5. år

i træk.

• Weekendturen gik til Perstorp Golfklub i

Sverige. Marianne Skjøt blev årets weekendvinder

med retten til at starte på hul 1

eller 10 frem til næste års weekendtur.

• I år har vi lavet 125 Birdies, hvilket er

rekorden indtil nu. Det lykkedes at lave

Birdies på alle huller på nær hul 2. Nogen

vil undre sig, men det blev Hul 6, der blev

scoret flest gange i alt blev der scoret 18

Birdies.

• Både A-rækken og B-rækken kvalifiserede

sig til Ladies Sections i år. Vi kunne kun

stille med hold i A-rækken – og vi blev flot

nr.2.

• Udfordringsturneringen mod Herreklubben

blev vundet stort af Dameklubben.

sponsorer i 2009

Dameklubben har haft glæde af gode og

ikke mindst lokale sponsorer, og har haft

alle turneringer sponsoreret. Sponsorerne

har fundet ud af, at damerne i Værløse har

stor indflydelse på, hvor der købes ind. De

har skænket alt lige fra blomster, sko, tøj,

hårprodukter, varer fra supermarkeder. Ikke

mindst vores egen cafe og pro-shop er på

listen. Vi skylder en stor tak til alle sponsorerne,

som alle findes på vores hjemmeside

med links og øvrige kontaktdata:

Acacie Blomster, Artibus, Café Christianshøj,

Zjoos, Forstædernes Bank, Kræftens Bekæmpelse,

Matterhorn, NuSkin, Salon Stender,

SuperBest, Lene Larsen og Proshoppen

v/Lars Nysøe.

Årsmøde

Årsmødet blev afholdt onsdag den 14. oktober.

Der blev præsenteret en kort summering

af årets hændelser, statistikker og turneringer

af bestyrelsen. Hæderspriserne blev uddelt

til årets hjælpere. Præsentationen fra

mødet findes på hjemmesiden og kan downloades

som powerpoint.


estyrelsen

Annette Skøttrup har varetaget formandsposten

og kassererjobbet. Dameklubben søger

nye ildsjæle og opfordrer alle, som har lyst til

at deltage i bestyrelsesarbejdet, til at sende

en e-mail til dameklubben@dameklubben.dk.

Indtil videre vil bestyrelsen fra næste år består

Annette Skøttrup (formand,), Lene Danielsen

(sekretær, turneringsplan, medlemsliste), Lotte

Boskov (løbende turneringer, statistik), Karen

Overgaard (kasserer) Lizzie Jensen (turneringsplan)

og Anne-Lise Hansen (sponsorer).

Se kontaktinformationer på hjemmesiden.

Herreklubben i Værløse Golfklub

... af Tonny Jespersen, Herreklubbens sekretær

Der er i øjeblikket ca. 200 medlemmer af

Herreklubben.

Herreklubtouren.

Vi har i år prøvet at medtage en eliterække,

E-rækken, hvor de medlemmerne af Herreklubben

med lavest handicap kunne spille

slagspil. Vi vil efterfølgende evaluere, om vi

fortsætter med E-rækken.

Sidste runde i Herreklubtouren 2009 blev afviklet

d. 1. september.

slutresultatet for Herreklubtouren

2009 blev:

E-rækken: Jørgen Olsen

A-rækken: Dennis Karlsen

B-rækken: Peter Taarnhøj

C-rækken: Niels Kaae.

Præmierne bliver overrakt i forbindelse med

den store Finaledag lørdag d. 31. oktober.

Tidligere har vi altid holdt Finaledagen i begyndelsen

af oktober, men i år har vi udsat

den, således at slutspillet i Acticon Matchplay

(SeptemberCuppen) kunne afvikles samtidig

med afslutningsmatchen.

Nu har vi bare vores hyggelige Nissematch

tilbage lørdag den 21. november, hvor vi glæder

os til at se rigtig mange af jer, hvor Lene

Larsen, Acacie blomster og en ”p.t hemmelig

sponsor” vil være sponsorer.

Tak for i år og god vinter til Bestyrelsen, vores

hjælpere, sponsorerne, sekretariatet og

ikke mindst til alle vore medlemmer.

Vi ses til næste år – og husk at indmelde dig

på ny i Dameklubben!

Dette betyder naturligvis, at finalisterne i Acticon

Matchplay ikke kan deltage i den ordinære

afslutningsmatch.

Sædvanen tro har træner Lars Nysø inviteret

de 3 vindere af A, B og C-rækken til at

spille en runde med ham eller muligvis en

passende substitut. Deltagerne og vinderen

af den match plejer at blive godt præmierede

af Lars.

eclecticturneringen 2009:

E-rækken: Thomas Alding

A-rækken: Henrik Eghjort

B-rækken: Peter Taarnhøj

C-rækken: Niels Kaae

Månedsmatcher.

Der har atter i år været en fin deltagelse i

vore månedsmatcher.

Månedsmatcherne er jo den mest sociale

gren af Herreklubbens arrangementer, og

her er der gode muligheder for at knytte kontakter

til ligesindede golfspillere.

Vinderne af de afholdte månedsmatcher kan

ses på Herreklubbens hjemmeside, se afsnittet

herom.

11


12

udfordringsmatchen mod Dameklubben:

Udfordringsmatchen har ikke været afviklet

de sidste 2 år.

Men i år gik Dameklubben og Herreklubben

sammen om arrangementet, hvor det tidligere

altid har været den ene klub, der stod

for det hele.

Derfor var der ingen, der kunne bebrejdes,

at vejret var det mest uindbydende regn- og

stormvejr i stort set samtlige 4-5 timer.

Damerne må åbenbart være mere hårdføre

end herrerne, for Dameklubben vandt hulspilsmatchen

med de knusende cifre 15-4.

Efterfølgende var der festmiddag med hvide

duge på bordene, og Herreklubmedlemmerne

fik trods afklapsningen en rigtig god aften

sammen med Dameklubben.

sommerturen 2009.

Sommerturen gik igen i år til Sverige, hvor vi

spillede de skånske baner Ystad GK om lørdagen

og Abbekås GK om søndagen.

Vi boede på samme fine hotel som sidste år,

hotel Kontinental i Ystad.

Om lørdagen var vejret ikke med os. Det var

koldt, og det regnede. Til gengæld fik vi masser

af sol og blæst om søndagen på Abbekås.

Der er en tradition på sommerturen, som går

ud på, at spilleren med flest bolde i vandhazarder

på lørdagens runde bliver kåret som

årets admiral.

I år blev titlen erobret af Ole Krantz.

Kåringen fandt sted efter festmiddagen lørdag

aften, hvor sidste års admiral, Just Vesthave,

gav stafetten videre til den ny admiral.

Just havde fremstillet en fornem admiralshat,

som Ole Krantz således fik lov til at indvie.

Vinderen af hele turneringen blev Mads Lykke,

som især om søndagen demonstrerede stor

stabilitet i den ret kraftige vind på Abbekås

golfbane, og han er nu den Blå Golfer 2009.

Det har heldigvis vist sig, at der til stadighed

er nye herreklubmedlemmer, som tilmelder

sig sommerturen.

Hvis man har lyst og mod på at deltage, så

hold øje med Herreklubbens hjemmeside,

hvor sommerturen 2010 vil blive præsenteret.

Der gælder først til mølle princippet.

Der deltog 36 medlemmer i sommerturen.

Matchen mod Møllemændene.

Vi spillede i Værløse i år. Efter sidste års sejr

til Værløse på udebane havde Værløse vundet

7 matcher mod Møllemændenes 6, så

man kunne forvente at møde et tændt hold

fra Møllemændene, så de kunne skabe balance

i regnskabet.

Men sådan kom det ikke til at gå. Værløse

vandt en overbevisende sejr på 31-5, og

Værløse fører nu sammenlagt 8-6.

Der uddeles ikke en 1. præmie i matchen,

men derimod en 2. præmie, som består i

pligten til at have den berømte Kaj Boyesen

abe hængende i klubhuset det næste år.

Aben har resideret i Møllemændenes restaurant

siden juni 2007.

Matchen mod skovbo.

Sidste år mødte vi Skovbo i Værløse, og

vi vandt den første match mellem vore 2

klubber.

Men i år fik de revanche på deres egen bane.

Det bliver spændende at se, hvornår vi kender

hinandens baner godt nok, til at udeholdet

vinder en match.

Herreklubbens sponsorer 2009.

Træner Lars Nysø

Acticon Erhvervsbyggeri A/S ved Ole Krantz.

Matterhorn ved Thomas Jørgensen

Forstædernes Bank ved Johnny Kristiansen

Just Vesthave


Hvis nogle af vore medlemmer har lyst og

mulighed for at blive optaget på listen over

Herreklubbens sponsorer, skal de være meget

velkomne. Kontakt blot en fra Herreklubbens

bestyrelse.

Hvis man ønsker at sponsorere en månedsmatch

er prisen kr. 5.000.

Men mindre kan også gøre det. Vi tager gerne

mod alle former for sponsorgaver til

præmier i de forskellige matcher.

Input til Herreklubbens bestyrelse.

Vi er meget interesserede i at modtage impulser

fra vore medlemmer.

Herreklubbestyrelsen afholder altid et evalueringsmøde

i januar måned, hvor vi drøfter

fornyelser i vore arrangementer i det kommende

år. Hvis nogen har lyst til at give os

nogle input, er I meget velkomne til det.

Kontakt os telefonisk, på e-mail eller skriv et

indlæg på hjemmesiden, hvor kontaktadresserne

også kan findes.

Herreklubbens hjemmeside.

Adressen er ”www.herreklub.dk”, hvor der

kan hentes mange vigtige oplysninger.

Hjemmesiden indeholder blandt andet et historisk

arkiv over tidligere vindere i de forskellige

turneringer.

Årsmødet.

Årsmødet 2010 er ikke fastlagt på nuværende

tidspunkt, men hold øje med hjemmesiden.

Her vil datoen snart fremgå. Og ligeså

oplysninger om sommerturen 2010

Tak for i år og på gensyn år 2010

13


14

Årsberetning for baneudvalget

... af Henrik Aagaard, formand for Baneudvalget

Hvert år når jeg skal skrive, årsberetning for

baneudvalget, syntes jeg, at tiden bare flyver

af sted. Og jeg må igen konstatere, at et golf

år er ved at rinde ud.

Men dette år har været meget anderledes.

Med en ny chefgreenkeeper (Jesper Kristensen)

har banen fået et stort niveauløft. Allerede

det første år er der sket meget. Vi fik

nye medlemmer, som vi havde håbet på, men

desværre var der for mange der blev udmeldt.

Det bevirkede jo, at vi ikke kunne udføre niveauløft,

som vi havde håbet.

Jesper gik så i tænkeboks, og sammen med

baneudvalget, kom der så et oplæg til, hvordan

vi kunne komme i gang med hoveddræn

samt slidsedræn. Bestyrelsen godkendte planen,

og arbejdet kunne begynde. Og virker

drænet så? 36 timers nedbør og banen var

lukket i en dag, det taler for sig selv. Gården

blev udsat for en solid oprydning, og har vel

ikke siden opstart, været pænere. Baneudvalget

er meget tilfreds med Jespers måde at

køre tingene på. Og dejligt at fornemme Jespers

arrangement i at få banen, i så god stand

som nu er mulig, på trods af økonomien.

Topdres af fairways har jo gjort en kæmpe

forskel, nu kan bolden ligge oven på græsset

og falder ikke ned mellem græsstråene. Og

med endnu, forhåbentlig, 4 års topdres så

har vi fairways vi kan være bekendt. Her bliver

jeg nødt til at nævne, at greenkeeperne

gør et kæmpe arbejde, og de bør ikke udsættes

for sure bemærkninger, det er simpel

pleje af banen og pleje er nødvendig. Greens

er også blevet bedre og løber rigtigt godt.

Der arbejdes med forgreens, det er et stort

arbejde at få dem rigtig gode, og pt. mangler

vi den rigtige maskine til dette. Og kære venner,

lad nu være med at køre ind på forgreens

med vogne og trolleyer, og når I er færdige

på green, så ret nedslags mærker op. Måske

har I ikke slået hul i green, men der er nok et

mærke at rette op. Og det tager jo ikke ret

lang tid at rette et nedslagsmærke op.

Roughen er jo lige blevet slået, så nu kan vi

jo banke bolden ud i anlægget, og finde den

:) Det kan vi forhåbentlig også næste sæson,

da roughen bliver tyndere i bunden men med

flere strå.

Greenkeeperne har også nået en del på

udenoms arealerne, oprydning samt klipning

af div.

Iflg. niveauløft skulle vi også have rettet drivingrangen

op i tre niveauer samt lagt en

overflade belægning på stien mellem hul 9 og

til hul 10. Dette arbejde har der ikke været

tid til, fordi vi har haft en del sygdoms fravær,

og det mandskab, der har været tilbage, har

kæmpet på banen, og de har gjort et godt arbejde.

Baneudvalget har helt klart tilkendegivet

at arbejdet på banen, har første prioritet.

Til sidst skal jeg takke for en god sæson, og

tak til mange medlemmer, der roser og taler

godt med vores personale på greenkeepergården.

Også tak til baneudvalget, som stadig består

af Poul Koefod, Jan Espersen, Niels Smed,

Mogens Risvang og Finn Thygesen.

Og tak for en kæmpe indsats af Chefgreenkeeper

Jesper Kristensen, Daniel, Robert,

Jens, Benny og Mike.

Jeg ser frem til en god sæson 2010 med

nye tiltag og fantastisk pleje af vores dejlige

bane.


Værløse Golfklub indkalder til Generalforsamling

Onsdag den 25. november 2009, kl. 19.00 på

syvstjerneskolen, festsalen, skovløbervangen 1, 3500 Værløse

Dagsorden

1. Valg af dirigent.

2. beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.

3. fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

• Regnskabet kan rekvireres i sekretariatet og er tilgængeligt på klubbens hjemmeside

under Opslagstavlen, ligesom det vil være fremlagt på generalforsamlingen.

4. forelæggelse af budget og fastsættelse af medlemskontingent og indskud.

Forslag til indskud:

Indskuddet fastholdes på 12.000,- kr.

Forslag til årligt kontingent:

Procentvis stigning som blev princip-vedtaget i 2008: Senior: 6200,- kr., Pensionist,

Hverdagsmedlem og Ungsenior: 4700,- kr. Junior: 2380,- kr., Passive: 620,- kr. og Venteliste:

520,- kr..

5. forslag fra bestyrelsen.

Ingen

6. forslag fra medlemmerne.

Der er ikke indkommet forslag.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg er: Annette Skøttrup (villig til genvalg)

Henrik Aagaard (villig til genvalg)

Mogens Risvang (villig til genvalg)

Michael Jensen (villig til genvalg)

8. Valg af revisionsselskab.

9. eventuelt.

VÆRLØSE GOLFKLUB


Regnskab 2008/2009 og Budget 2009/2010

Indtægter:

Budget

08/09

Værløse Golfklub og Bane

Regnskab

08/09

Afv

08/09

Budget

09/10

Kontingenter 6.405 7.103 698 7.380

Nye medlemmer 450 2.440 1.990 540

Skabe 178 168 -10 167

Greenfee 800 689 -111 650

Reklamer 800 515 -285 437

Andre indtægter 198 654 456 412

Indtægter i alt 8.831 11.570 2.739 9.586

Udgifter:

Personaleudgifter 3.997 4.309 -312 4.244

Administrationsomkostninger 739 685 54 750

Klubhusdrift 502 406 96 358

Bane- og maskinhusdrift 1.274 1.612 -338 1.792

Kommunkationsudvalg 0 63 -63 99

Baneservice 0 14 -14 0

Baneudvalg 0 1 -1 0

Sponsorudvalg 167 163 4 105

Turneringsudvalg 4 -1 5 4

Juniorudvalg 114 99 15 114

Eliteudvalg 248 184 64 237

Begynderudvalg 3 3 0 3

Sportsudvalg 10 12 -2 15

Finansiering 575 498 77 484

Udgifter i alt 7.633 8.049 -324 8.205

Resultat før afskrivning 1.198 3.521 2.415 1.381

Afskrivning 1.000 954 46 1.121

Resultat 198 2.567 2.369 260


Balance 2008/2009 og Budget 2009/2010

Aktiver:

Budget

08/09

Værløse Golfklub og Bane

Regnskab

08/09

Afv

08/09

Budget

09/10

Likvide Midler 21 164 143 117

Tilgodehavender 96 198 102 171

Baneanlæg 7.534 8.285 751 9.840

Bygninger 10.465 10.579 114 10.579

Maskiner 6.421 6.565 144 7.016

Inventar & værktøj 1.423 1.145 -278 1.416

Afskrivninger -10.505 -10.460 45 -11.581

Igangværende arbejder 19 19 0

Aktiver i alt 15.455 16.495 1.040 17.558

Passiver:

Indskud netto 10.328 8.262 -2.066 0

Resultat tidligere år -3.308 -1.243 2.066 9.586

Årets resultat 198 2.567 2.369 260

Egenkapital i alt 7.218 9.586 2.369 9.846

Bankgæld 7.251 5.281 -1.970 6.310

Kortfristet gæld 801 1.404 602 1.178

Offentlig gæld 185 224 39 224

Passiver i alt 15.455 16.495 1.040 17.558


18

NOGLE LØBER TØR...

www.royalbeer.dk


Årsberetning for begynderudvalget

... af Birger Fredriksson, formand for Begynderudvalget

På grundlag af generalforsamlingens godkendelse

af Projekt Niveauløft optog golfklubben

i begyndelsen af 2009 mange nye medlemmer,

hvoraf mere end 100 var nybegyndere.

Det har betydet ekstra travlhed for Begynderudvalget.

Sæsonen for udvalgets arbejde startede traditionen

tro med introduktionsaftenen den

20. april for nye medlemmer uden DGU kort.

Der var fuldt hus i caféen, og spørgelysten

var stor til den gennemgang af kravene til at

erhverve bagmærke, som var i centrum for

aftenen.

Som bekendt er kendskab til golfreglerne et

vigtigt element i golf. Alle nye medlemmer

skal som led i at erhverve bagmærket bestå

en regelprøve. Forud afholdtes to obligatoriske

regelaftener. Den teoretiske del den 27.

april og den praktiske del, der foregår på banen,

blev afholdt den 4. maj. Klubdommer og

medlem af Begynderudvalget Birgit V. Olsen

står for arrangementet, men på grund af det

store fremmøde i år måtte andre medlemmer

af udvalget træde til, da det blev nødvendigt

at opdele deltagerne i flere grupper.

Som afslutning på regelgennemgangene blev

en skriftlig prøve udleveret til alle, hvoraf 67

udfyldte prøver blev returneret til udvalget.

Alle bestod prøven.

Efter bestået regelprøve og med Lars’ og Contas

godkendelse af deres tekniske niveau får

begynderne status af certifikatspiller. For at

kvalificere sig til kaninturneringerne skal certifikatspilleren

indlevere mindst 3 scorekort,

hvoraf der mindst én gang over 9 huller skal

være opnået 12 stableford point eller mere.

I alt 47 opnåede status som certifikatspiller

og har efterfølgende indgivet scorekort. På

grundlag af de indleverede scorekort har 29

opnået det nødvendige antal point til at blive

godkendt til kaninturneringerne.

I perioden 4. maj til 10. september 2009

gennemførtes i alt 16 kaninturneringer, der

havde deltagelse af 32 spillere. Alle skal

som et minimum deltage i 3 turneringer og

mindst opnå 15 stableford point i én af turneringerne,

der afvikles over 9 huller. Der blev

udleveret i alt 17 bagmærker. Turneringerne

afholdes på mandagene i sæsonen med undtagelse

af juli, hvor Danmark som bekendt

holder ferie. Vi har et antal trofaste og erfarne

golfspillere, der hver gang, vi ringer,

stiller op som faddere i kaninturneringerne.

Der er stor tak til fadderne fra udvalgets side

for jeres villighed til at stå os bi.

Hareturneringer tilbydes spillere med handicap

over 18,4. Det foregår på mandage med

gunstart over 9 huller sammen med ”kaninerne”.

Formålet med turneringerne er fællesskabet

samtidig med, at deltagerne lærer

andre spillere at kende. Turneringerne afsluttes

med fællesspisning i caféen. Inger Frankel

med assistance fra René Bång arrangerede

også i år disse turneringer (4 i alt). På grund

af den store deltagelse vil Begynderudvalget

overveje at øge antallet af hareturneringer i

2010.

I slutningen af april deltog klubben i år i

Golfunionens initiativ til udbredelse af kendskabet

til golfsporten i Danmark. Det var en

søndag, solen skinnede, og mange mennesker

mødte frem og fik mulighed for at prøve

golfens forskellige discipliner. Begynderudvalget

tog sig af aktiviteterne på putting

green, hvor de, der ville, kunne deltage i en

konkurrence.

Alt i alt har det været en travl sæson. Ole

Kyhl og Réne Bång tilbød tidligt at deltage i

udvalgsarbejdet, hvilket vi har været glade

for. Er der medlemmer, der har ris eller ros til

vort arbejde, hører vi meget gerne fra jer.

19


20

Chefgreenkeeper i Værløse Golfklub

… af Jesper Kristensen, Chefgreenkeeper

Baneudvalgsformand Henrik Aagaard ringede

forleden og spurgte om jeg ikke ”lige”

kunne skrive lidt om, hvordan er det er at

være chefgreenkeeper i Værløse Golfklub. Jo

da, svarede jeg. Men det var vist en fejl…

For hvordan pokker skriver man om det??

Hmm… Jeg må prøve..

starten

Jeg startede den 5. januar, hvor der ikke er

det vilde at lave på en golfbane. Jeg havde

da planer om at lægge udslagspladserne på

driving range om, men desværre ville vejret

ikke som jeg ønskede det. I stedet var der

så tid til at få ryddet op oppe på ”Gården”,

hvilket faktisk var et ret stort projekt.. Der

er stadig en del som skal ryddes op i – f.eks.

står der et ”lager” af 500 liter spildolie fra

før.. Jeg vil ikke påstå, at der nu er totalt styr

på alt heroppe, men bestemt mere end da

jeg startede. Det er en proces som kræver

mere tid end der har været.

benny i gang med rengøring.

Midt i oprydningen blev der også tid til at få

ryddet lidt op på banen. Vi fik fjernet alle de

gamle, skæve støttepæle ved træerne, ryddet

op rundt om søen på hul 1 og 2 samt

plantet de 8 birketræer som angiver 200 meter

til green på par 5 hullerne. Pop-up markeringerne

blev sat i jorden, der blev udtaget

jordprøver til gødningsanalyse, alle fuglekasserne

blev sat op, der blev fyldt jord i nogle

af de mange spor der er i roughen plus mange

andre småting.

Jeg brugte en del tid på at få gødnings – og

plejeplaner gjort helt færdige, få bestilt varer

hjem, få helt styr på mit banebudget og den

slags. Jeg skulle også lære mine ”nye” medarbejdere

at kende. De virkede alle glade og

interesserede i at der i år skulle ske noget

nyt.

Projekt Niveauløft

Som alle ved blev det besluttet på sidste års

generalforsamling at banen skal have et løft

på mange områder. Det var da også en af

grundene til, at jeg valgte Værløse golfklub

som min fremtidige arbejdsplads. Jeg syntes,

at det var ambitiøst af klubben og meget

interessant for mig at være med til. Men

desværre viste det sig ret hurtigt, at antallet

af nye medlemmer ikke helt stod mål med

det ønskede og dermed var økonomien ikke

helt tilstede, så vi blev nødt til at skære en

del i projektet. Så jeg satte mig sammen

med Henrik Aagaard og Finn Thygesen og fik

strikket en løsning sammen, der gjorde, at

vi trods alt kunne gøre en del af det vi gerne

ville. Vi valgte selv at udføre hoveddræn og

slidsedræn frem for at have fremmed entreprenører

til det. Det viste sig at være en succes

– dels virker begge dele som det skal og

dels sparede det klubben – og dermed medlemmerne

– for en del penge.

Blandt de andre ting som blev sparet væk i

år, var det såkaldte ”First Cut” – altså en klipning

af græsset der ligger lige udenfor fairway,

som en mellemting mellem fairway og

semirough. Men på trods af, at det blev sparet

væk, synes jeg, at banens klipninger har

stået pænt og veldefinerede hele sæsonen.

18. fairway.. knap så ”fair”…

I juni fik vi topdresset fairways. Det var en

betinget succes. Det er altid sådan, at når

vi topdresser, hvor der ikke kan vandes, er

vi afhængige af regn til at vaske topdresset

ned. Det fik vi ikke lige efter, desværre. Desuden

havde vi det problem, at materialet var

lidt grovere end forventet. Planen er, at der

skal topdresses på fairways de næste 4 år,


men det vil helt sikkert blive med et finere

materiale.

Nogle af de ting som skulle udføres er opretning

af udslagspladserne på Driving range

samt omlægning af stien mod hul 10. Det har

jeg ikke nået endnu og det er selvfølgeligt

beklageligt, men omvendt – så har vi fået

gjort så meget andet. Og jeg vil altid vælge at

holde banen end dens omgivelser. De nævnte

arbejder vil blive udført her i efteråret.

Daglig pleje

Den daglige pleje er forløbet nogenlunde i

forhold til, hvad jeg havde håbet og planlagt.

Vi har fået klippet, revet, flyttet huller som

vi skulle, men der har desværre også været

ting som af forskellige årsager, som jeg

kommer tilbage til, ikke har kunnet lade sig

gøre.

Jeg vil her kort nævne min hvordan jeg oplevede

banen sidste år i juli, da jeg var her for

første gang:

• Greens var ikke særligt pæne og skreg

efter gødning. De var stenhårde, meget hurtige

og fyldt med totter af uønsket græs. Det

var tydeligt at man ikke vandede ret meget.

Der var et meget tyndt græsdække.

• Tees var rimeligt jævne, men flere af dem

var så hårde, at der næsten skulle bores hul

til tee´en. Græsset var ikke i vækst, også

her skreg det på gødning. Rundt om nogle af

tee-stederne var græsset endnu ikke groet

sammen på trods af, at det var længe siden

det var sået/anlagt.

• Fairways husker jeg som meget tørre –

skyldtes jo nok årstiden – ujævne og ligeledes

med stor gødnings mangel.

• Semiroughen var pæn, men meget tynd.

• Roughen stod meget tæt på fairways, der

skulle ikke meget skævhed til i drivet førend

bolden var væk.

De fleste af ovennævnte problemer har vi

med en ændret plejestrategi fået rettet meget

op på. Specielt er jeg meget tilfreds med,

hvordan greens er blevet. De er nu ikke i

samme grad så modtagelige for svampeangreb

som før og jeg synes, at de har været

gode at spille på – og at spille ind til.

Jeg er også meget tilfreds med måden at

roughen har stået på i år. Det, at vi nu har

arealer med klippet rough efter semirough,

men før det uklippede, gør, at de skæve slag

ikke bliver straffet så hårdt som sidste år. Det

ser også fantastisk flot ud, det giver liv og karakter

til hvert hul. Her hul 13 set fra gul tee.

21


22

Nye sprinklere på 4. green.

Midt i al den almindelige pleje med klipning

osv. har vi også haft tid til små ekstra ting.

F.eks. fandt vi et par dage til at få renset op

i søen ved hul 15. En opgave som vi selv synes

var meget givende. Det ser da godt ud

I skrivende stund – 12-13 oktober – har vi

renset stråtagene på de to gamle bygninger.

Også en opgave, hvor man virkeligt kan se

resultatet.

Det ser også godt ud.

Medarbejdere

Jeg kan ikke skrive om denne sæson uden at

komme lidt ind på mine medarbejdere. Generelt

modtog de, som var ansat da jeg kom,

mig pænt. Tak for det. Den nye chef havde jo

nogle andre ideer end de var vant til, men nu

arbejder vi alle efter samme mål.

Der har været en del sygdom blandt medarbejderne

i år. Et enkelt tilfælde så meget,

at medarbejderen nu er fratrådt. Yderligt er

en anden fratrådt, men det er forventeligt

når der kommer ny chef, at der vil være en

vis udskiftning. Jeg har fået suppleret med

to andre gode medarbejdere og jeg synes,

at stemningen er god og viljen til at yde en

indsats for klubben og banen er bestemt til

stede. Tak, drenge

eksamen

Jeg nåede også at være til eksamen i løbet

af sæsonen. Faktisk var hele juni måned eksamens

tid og vi var heldige, at den blev afholdt

på Værløse golfklub. Vi fik på den måde

mulighed for at få udført noget af det arbejde

som ifølge ”Projekt Nivealøft” alligevel skulle

gøres – bare tidligere og af 7 meget engagerede

greenkeeper-aspiranter.

Det, at det foregik på ”Min” bane, gjorde, at

jeg havde ”lidt” travlt – for selvfølgelig kunne

jeg ikke være på banen hver dag uden at jeg

også var på arbejde. Og jeg skulle samtidig

være behjælpelig i forhold til de to grupper

der var til eksamen. Men det gik godt altsammen.

Begge grupper fik lavet pæne arbejdere,

fik skrevet nogle gode rapporter,

samt fik gode karakterer. Min egen karakter

blev 12 – det fås ikke højere..

Hvad er mit hovedindtryk?

Jeg er meget glad for at være her i klubben.

Jeg synes, at medlemmer, bestyrelse og alle

medarbejdere har taget godt imod mig. Jeg

synes, at det er dejligt, at jeg kan køre rundt

på banen og at de fleste medlemmer hilser

glade på mig. Noget rigtigt må jeg så gøre

Jeg glæder mig over alt det vi har nået i år

og glæder mig til det vi skal nå næste år. Det

er en dejlig bane, helt sikkert. Men står det

til mig og mine medarbejdere, så bliver den

bedre næste år. Og næste..

Jeg vil gerne rette en tak til baneudvalget for

et rigtigt godt samarbejde. Det er en fornøjelse

at holde møde med det – også selvom

der ofte går 3-4 timer med det…

Med håbet om en god vinter – og med mange

gode golfdage


Juniorudvalgets år i tal:

Årsberetning for Juniorudvalget

... af Michael Sommer, formand for Juniorudvalget

35 nye juniorer er blevet indmeldt siden sæsonstarten,

hvilket vist er rekord for en enkelt

sæson! De nye juniorer er gennemsnitligt

11 år gamle, og mange af dem har været

flittige i år: 7 har opnået lokal spilletilladelse

og 7 har derudover opnået DGU kort. 10 af

de nye juniorer er piger, hvilket er godt nyt,

da klubben i den grad mangler pigespillere.

Værløse golfklub har dermed nu 98 juniorer,

hvoraf 48 har national spilletilladelse og DGU

kort. Af disse 48 har 32 fået reguleret hcp i

2009, hvilket indikerer fortsat interesse for

golfsporten.

Vi har dog også en stor gruppe relativt inaktive

juniorer, for hvem der ikke er registreret

ændringer siden 2008 eller endnu længere

tilbage i tiden.

Vores juniorgruppe består således af tre næsten

lige store grupper:

• en gruppe aktive juniorer med DGU kort,

gennemsnitsalder 14½ år

• en gruppe nye juniorer uden spillerettigheder,

gennemsnitsalder 11 år

• en gruppe relativt inaktive juniorer med

gennemsnitsalder 13½ år

Juniorudvalget overvejer i øjeblikket om der

skal nye tiltag til for at motivere de inaktive

juniorer, og især dem der kun har været inaktive

et års tid. Vi anerkender naturligvis

at juniorer har fantastisk mange muligheder

for at dyrke fritidsinteresser, men vi synes

naturligvis de burde spille golf! Især pigerne

har det været meget svært at fastholde, men

med den nye store gruppe piger vi har fået

ind i år er der håb forude. Juniorudvalget vil

derfor forsøge at finde en ”pigeansvarlig”

forælder i den nye sæson som kan arbejde

med dette.

Turneringer:

Vi har i år haft to DGU MiniTour hold under

kyndig styring af kaptajn Erik Frandsen og

Stuart Henney. En stor tak til dem begge!

Vores hold klarede sig forrygende på udebane,

men var desværre knap så overlegne

på hjemmebane, hvorfor ingen af holdene

gik videre til finalen. Vores bruttotrup var Simone

Kenfelt, Nikolaj Olsen, Katrine Biune,

Maria Bahne, Matthias Kaastrup, Victor Bech

Sommer, Amalie Fuhrmann, Mark Henney og

Victoria Frandsen.

Når vi taler Minitour er kriteriet, at junioren

ikke må have hcp på 36 eller derunder ved

sæsonstart eller fylde 14 år i sæsonen. Det

gør at kun ganske få af de Minitourspillere vi

har kunnet trække på de sidste to sæsoner

kan være med næste år, da de enten er blevet

for gode eller for gamle. Mange af disse

unge vil kunne spille andre turneringer som

f.eks. Juniortur og det vil der naturligvis blive

set på. Heldigvis er vi formodentlig også repræsenteret

ved MiniTour næste år. Takket

være de mange nye juniorer vi har fået ind i

2009 har vi nemlig over 30 spillere som har

rigtig alder og hcp til at spille Minitour, og

disse vil vi naturligvis også få kontaktet. Tilmeldingen

til MiniTour ligger som regel først

i april måned. Men allerede i det tidlige forår

vil vi forsøge et sammensætte en eller flere

bruttohold inkl. en holdkaptajn til hvert hold.

I år har vi som sagt haft to hold med og at

dømme efter humøret før, under og efter

runderne var det en stor oplevelse for deltagerne

– såvel sportsligt som kammeratligt.

Vi har også stillet et hold til DGU-turnering

U19 C pulje 4. Vi valgte at stille et hold med

7 deltagere, hvor alle kom til at spille mindst

2 gange i den indledende runde. Med et gennemsnit

på på ca. 27 i en scratch-turnering

fik vi ikke mange ben til jorden, men vi fik

nogen gode og spændende runder, hvor vi

opsamlede noget erfaring, som vi kan bruge

til næste år. Spillerne, der forsvarede Værløses

farver var Tobias Kofoed, Mads Hetland,

Lukas Bang, Christian Emil Ege-johansen,

Patrick Beck Sommer & Thomas Henney.

Stor tak til de aktive fædre, der gav en hånd

med til transport og stopbolde.

23


24

Juniorerne har også gennem sæsonen kørt

en løbende søndagsturnering. Fremmødet

har været meget svingende, men i alt 20 juniorer

har været med mindst én gang. Søndagsturneringen

har været åben for alle juniorer

så der har været mulighed for at spille

både 5, 9 og 18 huller fra grøn, rød og gul

tee. Jacob Zobbe Mortensen, Karl Emil Koch,

Nikolaj Olsen og Martin Wagner Christensen

var de mest trofaste og fik alle spillet 36 huller

i løbet af sæsonen. Flot fremmøde!

Det største antal point totalt blev vundet af

Nikolaj Olsen, som fik 74 stableford point ud

af sine i alt 36 spillede huller, eller 2.06 point

pr.hul. Virkelig en flot score! Der blev også

set på hvem der fik flest stableford point pr

spillet hul, og her var Victor Bech Sommer

med 2.26 point pr. hul for 27 huller lidt foran

Thomas Degnbol Bech med 2.22 point for 9

huller.

regelprøver:

Juniorudvalget afholder den regelprøve den

enkelte junior skal bestå for at få sit DGUkort,

og det har igen i år været Jesper Clausager

der har bestyret dette hverv. På trods

af at golfregler traditionelt er tørt og kedeligt

stof har 9 juniorer i år klaret skærene og

alle over kravet til den beståede regelprøve.

Regelprøven er identisk for juniorer og seniorer.

Arrangementer for juniorer:

sverigestur for DGu spillere

Juniorudvalget invitererede i foråret juniorerne

til at deltage i en ”summercamp” placeret

i Værløse med overnatning i telt. Vi gennemførte

med succes et tilsvarende arrangement

sidste år, men i år var der ikke opbakning

til en gentagelse. I stedet gik i udvalget i

samarbejde med Conte om at arrangere en

week-end tur for juniorer med DGU kort til

Conte’s hjemmeklub Vittsjö i Skåne 21-23.

august. Banen ligger 1½ time fra Helsingborg,

og er en ganske anderledes udfordring

for juniorerne med sine mange træer og ret

snævre fairways. Vi havde glimrende vejr og

godt spil, og da klubben afholdt klubmesterskab

samme dag var banen i tip-top stand.

Vi vil meget gerne tilbage til Vittsjö i 2010!

(Finn: Hvis der er plads kan du evt tage et

eller flere af vedhæftede billeder med.)

Par-3 arrangement for øvrige spillere

Lørdag d. 3. Oktober havde juniorudvalget

arrangeret Par-3 match på Smørums baner.

11 forventningsfulde juniorer mødtes kl 9:00

på træningsanlægget i Smørum, hvor vi varmede

op sammen og fik slået lidt bolde. Vejrudsigten

lovede hård blæst og regn. På trods

af vejret var alle i godt humør, iklædt regntøj

og gummistøvler blev der spillet meget god

golf. Første starttid var 10:00 og alle spillede

til hcp 54 eller 3 extra slag pr. hul. Flere spillere

var under handicap og bedste score var

28 point !! fra en spiller fra Søndagsholdet.

Som afslutning på en god Golfrunde spiste

vi burgere og pommes frites i Caddy Club i

Smørum Golf Klub, hvor alle fik overrakt medaljer

for den gode indsats. Tak for det gode

fremmøde fra Juniorer og deres forældre som

gik med rundt på banen. (Finn: også her er

der et billede til bladet hvis der er plads)


Træning:

I år har jeg haft glæden af at møde nye og

entusiastiske juniorgolfere. Sammen med de

”gamle” juniorer har de gjort træningen til en

fornøjelse. Da sommer camp’en ikke blev til

noget, besluttede jeg mig for at arrangere en

tur til min svenske hjemmebane og fødeby,

Vittsjö GK. Her kom juniorerne til at spille på

en lidt anderledes bane end de er vant til.

Jeg vil sige tak de dejlige forældre som var

med og gjorde turen til en god oplevelse for

børnene. Træningen har i år foregået på nye

dage og tidspunkter, og måske er det grunden

til at fremmødet har været lidt ringe en

gang imellem, desværre. Men til Jer som er

kommet til træning, vil jeg sige tak for denne

sæson og jeg håber I kommer glade, friske

og klare til nye udfordringer på golfbanen

efter vinteropholdet. Tak for i år fra Conta!

(Lord of the swing).

sponsorer:

Stor tak til Michael Willumsen fra ZenIT Consult

- vores fantastiske sponsor, som igen

Årsberetning for Husudvalget

... af Michael Strange, formand for Husudvalget

Det er hen over den forgangne sæson lykkedes

at tiltrække en række billede kunstnere,

som har prydet vores klubhus med farverige

malerier. Hvis der er medlemmer, som maler

eller kender kunstnere, som kunne tænke sig

at udstille i klubhuset, er I meget velkomne

til at kontakte husudvalget.

Det var husudvalgets plan, at etablere adgang

til klubhuset uden for restaurantens åbningstid

ved hjælp af adgangskort og kortlæser.

Men på grund af usikkerheden omkring

finansiering af projekt niveauløft, valgte bestyrelsen

at udsætte dette projekt. Vi arbejder

på at gennemføre projektet i det kommende

budgetår.

har været super gavmild. ZenIT Consult bl.a.

stået for flotte præmier til både turen til Sverige

samt par-3 arrangementet i Smørum.

Vores pro Lars Nysøe er også sød til at kaste

lidt i junior præmieposen i ny og næ. Vi

kan dog sagtens bruge flere sponsorer, så på

dette område er der altid noget at arbejde

videre med!

Juniorudvalgets sammensætning oktober

2009:

Michael Bech Sommer, formand

Conte Mattson, juniortræner

Helle Zobbe Mortensen

Jesper Clausager

Henrik Kaastrup

Jens Weiergang

Bettina Olsen

udgåede i 2009:

Lisbeth Vang

Peter Schouboe

På første sal er der sat en ny glasmontre op

til de trofæer, medlemmerne på klubbens

vegne har tilkæmpet sig. Slå et smut forbi

og se de håndgribelige beviser på klubbens

præstationer, og der er plads til flere.

Tak for indsatsen til husudvalget som består

af Vinnie Vendelev Eriksen, Bo (restauranten)

og Finn (sekretariatet).

Vi kan godt bruge et par nye medlemmer i

husudvalget. Hvis du har lyst til at blive en

del af husudvalget, kan du henvende dig til

undertegnede – kontaktinfo findes på hjemmesiden.

25


26

Årsberetning for Turneringsudvalget

... af Karin Brandt, formand for Turneringsudvalget

Vi har i år haft 10 klubturneringer på programmet,

dette inkluderer også vores klubmesterskaber

samt rækkemesterskaber. I klubmesterskaberne

blev det til dobbelt mestre både

hos damerne og herrerne: Anni Dich Riis og

Nicolai Aagaard. 2009 blev også året, hvor vi

fik lov til at arrangere et DM for midage.

Åbningsturnering 89 deltagere

Kr. Himmelfarts turnering 67 deltagere

2 Generationers turnering 22 par

Ferie turneringen 20 par

Klubmesterskaberne 48 deltagere

Rækkemesterskaberne 53 deltagere

Furesø Kommune Åben 2009 90 deltagere

Cross Country 2009 46 deltagere

I skrivende stund er der stadig 2 turneringer

tilbage i kalenderen. Det er Afslutningsturneringen

2009, hvor Royal Unibrew er sponsor,

den spilles den 25. oktober samt Andeturneringen,

der spilles den 8. november, hvor Super

Brugsen, Værløse er sponsor. Vi håber på

rigtige mange deltagere og godt vejr.

Ud over vores klubturneringer, så har vi også

haft ansvaret for at lægge bane og turneringsledelse

til DM i Midage i juli måned.

Afviklingen af denne turnering var en stor

success og der var ros fra både DGU og deltagerne.

Der har været referater af alle turneringer

samt billeder fra nogen af dem på

klubbens hjemmeside.

Vi har i 2009 lavet en ny rækkeinddeling, hvilket

har betydet, at vi har haft en mix elite

række for alle under 10 i handicap. Denne

række har i alle turneringer spillet slagspil og

fra backtee. Vi har henover sæsonen modtaget

forskellige tilbagemeldinger i denne sammenhæng.

Vi vil kigge på vores erfaringer og

se hvad der vil være det optimale for næste

sæson. Vi har indtil videre konkluderet at ikke

alle turneringer skal afvikles fra backtee i eliterækken.

I 2009 har vi igen haft rækkemesterskaber

for alle rækker på programmet. Det lykkedes

os at afvikle 3 af herre rækkerne og 2 af damerne

rækkerne, hvilket må siges at være tilfredsstillende.

Turnerings udvalget har i 2009 bestået af

Niels Erik Olsen, Anne Jespersen, Hanne Saugemann,

Jesper Christensen og Karin Brandt.

Turneringerne var ikke blevet afviklet uden

bistand fra vores frivillige turneringsledere og

dommere. Vi har i år kørt lidt statistik for at se

hvor lang tid, man som turneringsleder bruger

på en klubturnering over 18 huller, man bruger

minimum 20 timer, hvilket er mere end

en halv arbejdsuge. Derfor er det vist på sin

plads at sige tusinde tak for jeres indsats:

Anne Marie Telvig, Leon Telvig, Jette Schultz,

Reinholdt Schultz, Jane Holm Nielsen, Gitti

Andersen, Anne Lise Hansen, Søren Thorsen,

Hans Henrik Brandt, Finn Holm Nielsen, Tonny

Jespersen, Stephen Laursen, Merete Haxager,

Søren Topp, Anni Saabye, Preben Saabye,

Birgit Vestergaard Jacobsen og Poul Rye samt

alle de frivillige, der hjalp med afviklingen af

DM i Midage, heriblandt en del af de frivillige

i Baneservice.

Vi har brug for yderligere 1 til 2 personer

mere i Turnerings udvalget i 2010. Hvis du er

interesseret i at være med, så tag fat i formanden.

Mailadresse og telefonnummer kan

ses på klubbens hjemmeside.

Tak for en god sæson i 2009. Vi ser frem til

2010, hvor der forhåbentlig vil blive plads til

flere turneringer og nye turneringsformer.


Ombygning af hul 4

... af Henrik Lynghus, medlem nr. 894

Gennem nogen tid har vores hul nr. 4 været

præget af langvarige entreprenørarbejder

i forbindelse med det nye regnvandsanlæg,

der afvander boligområdet nord for Olaf

Becks Allé. Nu er arbejderne afsluttet, denne

artikel beskriver detaljerne og funktionen af

de nye anlæg. Entreprenørarbejderne er udført

af Værløse Kommune og de enkelte elementer

er forsøgt indpasset i omgivelserne,

ved formgivning og materialevalg således, at

de så vidt har fået et naturligt udtryk, selvom

der her er tale om et menneskeskabt anlæg.

Vandløb – men kun når det regner

Regnvandet fra boligområdet løber i nedgravede

rør til et sandfang og en olieudskiller,

der skal tilbageholde uønsket sand, silt og

olie-spild. Herfra løbet det i et 60 cm rør på

tværs af hul 7 til udløb i den øvre grøft.

Den øvre grøft krydser hul 4 og løber til den

nye sø mellem hul 2 og 4. Grøften er opbygget

med vandtæt gummimembran og

en fiberdug, der skal forhindre utætheder i

membranen. Der er desuden udlagt en særlig

blanding af grus og sten, der primært skal

modvirke erosion i grøftens bund og sider.

Stenblandingen har desuden en æstetisk

og landskabelig effekt, hvilket jo er ganske

væsentligt på dette sted, hvor rigtig mange

mennesker passerer dagligt.

Den øvre grøft modtager kun vand under- og

efter regnskyl. I perioder uden nedbør vil den

derfor ikke føre vand. Vi har derfor bygget 6

tærskler ned gennem grøften, der er skjult

i kampesten. Tærsklerne tilbageholder vand

i dele af grøften, så der normalt vil være

synligt vand i en del, men ikke i hele grøften.

Herved gives der gode betingelser for at

vandplanter som siv, dunhammer og andre

fugtighedselskende arter kan etablere sig.

Vi har forsøgt at forbedre oversigtsforholdene på

hullet ved et udføre en mindre terrænsænkning

langs grøftens nordlige side, herved er grøftens

forløb blevet mere synlig fra teestederne.

regnvandsbassin

Den nye vandhazard mellem hul 2 og 4 ligner

jo en sø, men det er i virkeligheden et regnvandsbassin.

Bassinet har forskellige formål

omkring opsamling af regnvand ved kraftige

regnskyl, desuden skal forurenende stoffer i

regnvandet tilbageholdes, så de ikke ledes

til den naturlige sø på hul 7. Søen er derfor

designet til at have et vandspejl, der varierer

med godt 30 cm for at sikre et tilstrækkeligt

volumen til det opsparede regnvand.

Fra søen siver vandet igennem et grusfilter,

der findes nedgravet ved søbredden nærmest

dametee-stedet. Samme sted findes også en

overløbsbrønd, der afleder vand fra søen ved

højt vandspejl.

Vådeng

Vandet løber herfra i den nedre grøft til et

vådengsareal nærmest søen på hul 7. I vådengen

er der indbygget en række lave volde

af græstørv, der skal sikre ar vandet fordeles

over så stort et areal som terrænforholdene

27


28

tillader det. En stor del af regnvandet vil sive

gennem jorden fra vådengen til søen. I forbindelse

med vandets vej gennem jorden sker

der en yderligere rensning, så den ”rigtige”

sø på hul 7 kan sikres god vandkvalitet.

Nederst i vådengsarealet er der bygget en

mindre brønd, der fremover vil blive anvendt

til udtagning af vandprøver til analyse for

regnvandsanlæggets effektivitet.

en god start er vigtig

Samlet set har hul 4 fået et gevaldigt løft.

Før var det et relativt let og uinspirerende hul

at spille, par eller bogie var normalt indenfor

rækkevidde her, men den tid er forbi. Jeg tror

at hullets rating ændrer sig i nærmeste fremtid,

for hvor skal man nu placere sig? Green

er smal, kuperet og linet med bunkers mod

højre. Har man problemer med længden, så

skal bolden nu placeres foran grøften i venstre

side, slår man lidt længere er der mest

plads i højre før bunkers.

Skulle man være så uheldig at lande i grøften,

så skal der hermed lyde en bøn til alle

medlemmer og gæster på Værløse Golf: Lad

være med at gå på skrænterne og da slet

ÅbNINGsTIDer

sekretariatet

... af Finn S. Thygesen, Klubmanager

Sekretariatets åbningstider fra den 1. november

2009 – 1. marts 2010:

Mandag – Torsdag kl. 10.00 – 15.00

Der er lukket for Jul & Nytår fra 23. december

til og med mandag d. 4. januar 2010.

Uden for åbningstiderne kan sekretariatet

kontaktes på:

Telefax 44 47 21 28 eller e-mail: mail@vaerloese-golfklub.dk

ikke ned i grøften. Bolden ikke jo længere

spilbar, medmindre man da vil ofre sit dyre

jern på en af de mange sten. Lad den tabte

bold ligge, og gør proshoppen glad ved at investere

i en ny. Der er nok ikke nogen af os,

der ikke har råd til dette.

Tilsvarende alle anlæg med bevoksning er

det vigtigt, at vi giver vores nye baneareal en

god start. De nytilsåede arealer skal have ro

gennem den første vækstsæson. hvor græsset

skal danne et solidt rodnet.

Også grøften er særligt sårbar gennem de første

år. De udlagte sten og gruset vil med tiden

lejre sig til et stabilt bundlag, hvor vandplanter

kan indvandre og finde voksesteder. Grøftebunden

og især den vandtætte membran er

derfor utroligt følsomme overfor færdsel, især

pigsko vil kunne ødelægge det udførte anlæg,

hvis der trædes huller i membranen.

Tilbage er kun at sige god tur til alle og jeg

håber I vil nyde det nye anlæg. Nogen vil

måske skælde ud over den øgede sværhedsgrad,

men alt i alt er hul 4 nu mere spændende,

og ikke bare banens letteste walk-over.

klubHus

Klubhuset, Vestfløjen og bagrum låses automatisk

ved mørkets frembrud, hvorefter

alarmen slår til. Hvis du skal bruge klub- eller

mødelokalet i forbindelse med møder / arrangementer

så kontakt sekretariatet.

Fra 1.november -1.december er der rengøring

to gange ugentlig, hvorefter der kun er

rengøring en gang om ugen indtil 1. marts

2010. Vi håber, at alle der benytter klubhuset

i vinterperioden vil hjælpe til med, at der er

pænt og ryddeligt.


Der henstilles til, at medlemmerne tjekker,

at døren til bagrummene er helt lukket / låst

samt lyset slukket, når disse forlades.

Fra 1. november holder Caféen lukket. Det

vil herefter være muligt at købe øl, vand og

kaffe m.m. i automaterne i Vestfløjen. Caféen

vil dog periodevis være åben, bl.a. når

årets sidste turneringer gennemføres.

eDs - HANDICAPreGulerING

Principielt kan der spilles EDS hele året, hvis

Handicapbetingelserne foreligger. Med handicapbetingelser

forstås:

Normal bane, normal længde og sommergreens.

Når der indføres vinterregler med lejeforbedring

og evt. overgang til vintergreens, kan

der ikke foretages handicapregulering - og

dermed heller ikke spilles EDS. Hold derfor

øje med informationstavlerne i Vestfløjen

samt på hjemmesiden for nærmere oplysninger.

ADresseæNDrING

HUSK AT MEDDELE ADRESSEÆNDRING VED

FLYTNING.

Vi får en del post retur, bl.a. når vi udsender

opkrævning af kontingentbetaling, hvilket

kan betyde, at der ultimativt må skrides til

eksklusion.

uDMelDelse eller sTATusskIfTe

Medlemmer, der ønsker at opsige deres medlemskab

eller ønsker at overgå til passivt

medlemskab med virkning fra 1. januar 2010,

skal meddele dette skriftligt (gerne via mail)

til sekretariatet inden 01. december 2009.

Til orientering må passive medlemmer ikke

benytte klubbens træningsanlæg eller bane,

ligesom passive medlemmer heller ikke må

spille greenfee på andre baner. Som passiv

har den enkelte sat spilleretten i bero, men

bevaret indskuddet til klubben.

Som passiv står medlemmet altid helt fremme

på ventelisten ved ønske om overgang til

aktiv igen.

skIfT Af kONTINGeNTGruPPe

Juniorer, som fylder 19 år i løber af 2010,

bliver automatisk ynglinge / ungseniorer pr.

1. januar og skal betale kontingent i forhold

hertil. Desuden skal der betales indskud jf.

vedtægterne.

Medlemmer, der er ynglinge / ungseniorer og

som fylder 26 år i løbet af 2010, bliver tilsvarende

automatisk seniorer. Endnu en del af

indskuddet forfalder jf. vedtægterne.

Seniorer, der fylder 68 år i løbet af 2010 vil tilsvarende

blive overført til Pensionistgruppen.

Medlemmerne skal derfor kun meddele ønske

om skifte imellem fuldtids-, hverdags- og

passivt medlemskab.

kONTINGeNT

Vi appellerer til, at medlemmerne tilmelder

sig PBS. Du kan allerede nu henvende dig til

din bank med følgende oplysninger:

• PBSnr.: 03 044 599

• Debitorgrp.: 000 01

• Medlemsnr.: X (uden 117-) [hvis dit medlemsnr.

kun er på et, to eller tre cifre, så skal

der ikke bruges 0 foran]

Med PBS er du ikke afhængig af at være

hjemme til at betale pr. 1. januar ligesom

evt. adresseændringer ikke får indflydelse på

din betaling. Det giver tryghed.

Der gøres opmærksom på, at du som medlem

ikke har spilleret før kontingent og evt.

rykkergebyr er betalt.

29


30

bestyrelse

Ole Nyvold, formand

Tlf. 20 16 31 75

ole@nyvold-lorenzen.dk

Jan Wærum Christensen, Næstformand

Tlf. 44 64 53 24 / 29 23 53 25

jchristense2@csc.com

Annette skøttrup, kasserer

Tlf. 23 68 90 07 / 23 22 47 12

as@brochner-hotels.dk

Henrik Aagaard

Tlf. 44 47 22 80 / 28 26 03 32

haa-golf@live.dk

Michael lyng strange

Tlf. 33 15 80 80 / 25 39 25 44

michael.strange@mail.dk

leif kjærgaard

Tlf. 44 95 90 30 / 40 14 86 66

patton@post4.tele.dk

Michael Jensen

Tlf. 43 69 21 24 / 41 14 85 89

mjens1973@hotmail.com

Mogens risvang

Tlf. 44 48 43 96 / 51 25 46 82

mogens@risvang.dk

klub i klubben

Dameklubben: Annette Skøttrup, Formand

Tlf. 23 68 90 07 / 23 22 47 12

as@brochner-hotels.dk

Herreklubben: Finn Holm Nielsen, Formand

Tlf. 44 48 34 86 / 24 80 93 30

fhn@herreklub.dk

bladredaktion

Fleming Andersen

Karin Brandt

bestyrelse og udvalgsformænd

udvalgsformænd

Jens erik Nielsen, baneservice

Tlf. 44 47 00 48 / 20 71 77 78

golferne@worldonline.dk

Henrik Aagaard, baneudvalg

Tlf. 44 47 22 80 / 28 26 03 32

gaagaard@webspeed.dk

birger fredriksson, begynderudvalg

Tlf. 44 47 41 88 / 40 54 80 40

bfandilk@get2net.dk

Gitte Alkestrup stumpe Olsen, eliteudvalg

Tlf. 38 74 26 22 / 28 33 87 77

gitte.stumpe@gmail.dk

Michael lyng strange, Husudvalg

Tlf. 33 15 80 80 / 25 39 25 44

michael.strange@mail.dk

Michael bech sommer, Juniorudvalg

Tlf. 44 44 17 51 / 29 43 81 37

michael.sommer@zacco.com

flemming Andersen,

kommunikationsudvalg

Tlf. 26 70 38 66

privat@flemmingandersen.dk

leif kjærgaard, sponsorudvalg

Tlf. 44 95 90 30 / 40 14 86 66

patton@post4.tele.dk

Michael Jensen, sportsudvalg

Tlf. 43 69 21 24 / 41 14 85 89

mjens1973@hotmail.com

karin brandt, Turneringsudvalg

Tlf. 44 95 95 79 / 22 13 06 23

karin.brandt@microsoft.com

Annette skøttrup, økonomiudvalg

Tlf. 23 68 90 07 / 23 22 47 12

as@brochner-hotels.dk


klubben

støt vores sponsorer

– De støtter din golfklub

Royal Unibrew

FC Nordsjælland

ZenIT Consult

Forstædernes Bank; København

Diageo

business sponsorer

Forstædernes Bank, Værløse

NORRIQ NetPartner

Flemming Andersen AS Grafisk Produktion

J.P. Hoverby

J & E Electrik

RSM-Plus, revision

Sander & Dam

banen

Hulsponsorer

Hul 1 Hellerup Byg

Hul 2 Promacon

Hul 3 Home, Værløse

Hul 4

Hul 5 Mark Agerlund

Hul 6 Sjælsø (Gruppen)

Hul 7 Matterhorn Danmark/PicPac

Hul 8 Forstædernes Bank, Værløse

Hul 9 Kresten Foged, Revision

Hul 10 Ropenhagen

Hul 11 Super Best, Hillerød

Hul 12 Sinding Food

Hul 13 Kenfelt

Hul 14 Action Nordic

Hul 15 Jack Tronic

Hul 16 Elite Finans

Hul 17

Hul 18 D3 System

Puttinggreens

SuperBest, Værløse

Indspilsgreen

Ropenhagen

bænke

Vallensbæk Fysioterapi

baneguide

Forstædernes Bank, Værløse

Forstædernes Bank, Lyngby

Café Christianhøj

klubhuset

Kaslou

H&H Autolakering

Anlo Holding (Meyer & Munk)

Turneringssponsorer

Royal Unibrew

Choise Hotels / Quality Hotels, Tåstrup

Super Best, Værløse

Kvickly, Farum

SuperBrugsen, Værløse

Super Best, Hillerød

Grand Park, Korsør

31


Afs.: Værløse Golfklub

Christianshøjvej 22

3500 Værløse

Returneres ved varig adresseændring

Det gør ikke Skal noget du skifte man bolig! er foran!

Skal du skifte bolig!

Som Værløses største lokale mægler sælger vi

Som Værløses største næsten lokalehver mægler anden sælger bolig vi i byen

næsten hver anden bolig i byen

Ring 4448 4866 og få en gratis vurdering

Ring 4448 4866 og få en gratis vurdering

Kim Lundberg Kim Lundberg Ole Fagermo

Ole Fagermo Thomas Lausen LausenThomas

Lausen Jeanette Danny Sørensen MadsenDanny

Sørensen

Sælger Sælger salg Sælger og vurdering

Sælger indehaver Indehaver Indehaversalg

og vurdering

det gør ikke noget man er foran

det gør ikke noget man er foran

ADVOkATfIrMAeT

ulrIk Møller

MøDereT fOr HøJesTereT

bymidten 36 D

3500 Værløse

Tlf. 44 48 11 00

fax 44 48 28 48

Centrumgaden 8

2750 Ballerup

advokat@ulrikmoller.dk

www.ulrikmoller.dk

B

Flemming Andersen AS Grafisk Produktion . Tlf. 44 99 00 66

More magazines by this user
Similar magazines