27.07.2013 Views

November 2009

November 2009

November 2009

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Foto: Jesper Kristensen<br />

VÆRLØSE GOLFKLUB<br />

Værløse Golfklub indkalder til Generalforsamling<br />

Onsdag den 25. november <strong>2009</strong>, kl. 19.00<br />

på Syvstjerneskolen, Festsalen<br />

Skovløbervangen 1, 3500 Værløse<br />

<strong>November</strong> <strong>2009</strong>


Værløse GOlfklub<br />

Christianshøjvej 22<br />

3500 Værløse<br />

Sekretariat 44 47 21 24<br />

Fax 44 47 21 28<br />

Proshop 44 47 24 06<br />

Café 70 25 09 19<br />

Finn S. Thygesen, Klubmanager<br />

fst@vaerloese-golfklub.dk<br />

Klubsekretær<br />

mail@vaerloese-golfklub.dk<br />

www.vaerloese-golfklub.dk


formandens klumme<br />

... af Ole Nyvold, formand<br />

Så er en rigtig god golfsæson gået på hæld i<br />

Værløse Golfklub. Et af de forhold, der i væsentlig<br />

grad motiverer os mennesker, er, når<br />

vi kan gøre en forskel.<br />

Helt fra starten af sæsonen gjorde vi en væsentlig<br />

forskel i en lang række menneskers<br />

tilværelse. Mere præcist gjorde vi en forskel<br />

hos de 201 nye medlemmer, som vi optog,<br />

fordi de nu kunne få lejlighed til at deltage i<br />

klublivet og spille på vores bane.<br />

På sidste års generalforsamling vedtog vi<br />

projekt Niveauløft, hvor vi over en 5-årig periode<br />

vil gøre en væsentlig forskel på vores<br />

bane. Det er lykkedes – efter en revurdering<br />

og tilpasning af projektet – at opnå en mellemfinansiering<br />

af projektet i vores bank. I<br />

disse finanskrisetider er vi specielt glade for,<br />

at netop det lykkedes. Projekt Niveauløft er<br />

således under udførelse og første års arbejder<br />

er stort set udført efter planen.<br />

Vores nye chefgreenkeeper og hans team af<br />

greenkeepere synes i den grad at have forstået<br />

budskabet om at gøre en forskel. Alle,<br />

der har været vidne til den forandring, som<br />

banen i løbet af sæsonen har gennemgået,<br />

har givet udtryk for, at det er en ganske imponerende<br />

forskel, der er opnået på rekordtid.<br />

Derfor skal der lyde en varm og stor tak for<br />

den indsats, som banepersonalet har ydet.<br />

Resultaterne sættes rigtigt i perspektiv, når<br />

man sammenholder det med, at vi har været<br />

ramt af langtidssygdom og andet sygdomsrelateret<br />

fravær blandt vores personale.<br />

Thorbjørn Olesen har også forstået budskabet<br />

om at gøre en forskel. Sikken en debut<br />

på Europatouren. En delt fjerdeplads – et imponerende<br />

flot resultat af en debutant. Stort<br />

tillykke til Thorbjørn. Vi ser med glæde frem<br />

til at følge dig i de kommende år. Thorbjørn<br />

lykkedes gennem det flotte resultat og i interwievs<br />

at sætte Værløse og Værløse Golfklub<br />

på ”landkortet”. Det er vi bestemt både<br />

glade for og stolte af.<br />

På herresiden har vores førstehold gjort en<br />

forskel. De er rykket op i 1. division. Rigtig<br />

flot gået.<br />

Vilkårene for driften af vores golfklub er blevet<br />

mærkbart ændret i løbet af det sidste<br />

år. Effekten af finanskrisen kombineret med<br />

den økonomiske krise har sat sine markante<br />

spor i de vilkår, som vi skal arbejde under.<br />

Nogle af vores sponsorer har trukket sig<br />

og vi registrerer en meget stor økonomisk<br />

tilbageholdenhed og påpasselighed. Hvor<br />

vi tidligere har haft flere års ventetid på at<br />

kunne komme ind som medlem, er situationen<br />

nu den, at man stort set kan komme<br />

direkte ind. Dette er også situationen i stort<br />

set alle de omkringliggende klubber. En række<br />

af de privatejede golfbaner har helt eller<br />

delvist fjernet indskuddet i forbindelse med<br />

medlemskab og har dermed sat indtægterne<br />

fra indskud i de foreningsbaserede klubber<br />

under pres. I modsætning til mange af de<br />

andre klubber har vi heldigvis ikke oplevet<br />

tilbagegang i greenfee indtægterne. Tværtimod<br />

har vi fremgang. Det er endnu en positiv<br />

kvittering til vores team af greenkeepere:<br />

”I har gjort det rigtig godt”. Heri ligger også<br />

en bekræftelse af, at vi gjorde det rigtige på<br />

3


4<br />

sidste års generalforsamling ved at vedtage<br />

projekt Niveauløft. En del af udviklingen på<br />

greenfee siden kan også tilskrives det forhold,<br />

at vi gennem anvendelse af Golfbox har<br />

gjort det nemmere at komme til at spille på<br />

vores dejlige bane. Vi har brugt de 2 sidste<br />

sæsoner til at samle erfaringer op omkring<br />

brugen af tidsbestilling og er nu i en situation,<br />

hvor næsten alle tider er bestillingstider.<br />

Det er alene i tidsrummet 9-15 at vi fortsat<br />

har enkelte ”boldrendetider”.<br />

De ændrede vilkår er da også en medvirkende<br />

faktor til, at vi har indledt drøftelser på<br />

bestyrelsesniveau om mulighederne i at udvide<br />

det bestående samarbejde mellem Mølleåens,<br />

Hillerød, Skovlunde og Herlev samt<br />

Værløse Golfklubber.<br />

På et enkelt punkt har vi ikke kunnet leve<br />

op til vores løfter. Det skyldes langtidssygdom<br />

blandt banepersonalet. Vi har således<br />

stadig belægningen på stien mellem hul 9<br />

og 10 samt opretningen af drivingrange til<br />

gode. Det klares dog inden sæsonstart i foråret<br />

2010.<br />

En stor tak skal lyde til alle, der yder en frivillig<br />

indsats i vores klub til glæde og gavn<br />

for samtlige medlemmer. Uden Jeres indsats<br />

ville det ganske enkelt ikke være muligt at<br />

drive klubben.<br />

Afslutningsvis ønsker jeg alle en god efterårs-/vintersæson<br />

og ser frem til et stort<br />

fremmøde på vores generalforsamling.<br />

Årsberetning fra økonomiudvalget<br />

... af Annette Skøttrup, formand for Økonomiudvalget<br />

I år kunne vi ret hurtigt mærke, at banens<br />

kvalitet steg efterhånden som flere dele af<br />

projekt Niveauløft blev gennemført. Efter<br />

godkendelse af projektet på generalforsamlingensidste<br />

år, var vi ude for at finde en finansieringskilde,<br />

som ville være med til at<br />

støtte op omkring vores projekt. Det blev<br />

meget svært, da bankerne havde strammet<br />

reglerne på grund af finanskrisen. Det endte<br />

godt da vores nuværende bank valgte at<br />

bakke op omkring projektet.<br />

Året som er gået<br />

Vi har et flot resultat i år på tkr. 2.567. Hovedårsagen<br />

til det betydelige overskud er, at<br />

vi har indtægtsført de indskud, som vi har<br />

modtaget fra de nye medlemmer. Vi fik rigtigt<br />

meget likviditet da vi åbnede op for tilgangen<br />

af 100 nye medlemmer. Resultatet blev at vi<br />

fik 201 nye medlemmer i klubben. Til gengæld<br />

måtte vi sige farvel til 126 gamle medlemmer<br />

– en netto tilgang på 75 medlemmer.<br />

Da vi havde haft svært ved at få bankerne til<br />

at låne os pengene var det rigtigt godt, at vi<br />

fik alle de mange nye medlemmer.<br />

Vi har haft virkelig stor glæde af vores nye<br />

chefgreenkeeper Jesper og hans team, som<br />

har formået at løfte vores bane til en niveau,<br />

som ikke er set tidligere. Det er sket gennem<br />

målrettet arbejde og en stor arbejdsindsats.<br />

Det er samtidig sket på trods af, at<br />

vi har været ramt af langvarig sygdom blandt<br />

greenkeeperne. Efter grundige overvejelser<br />

og efter at have oparbejdet mere end 120<br />

sygedage indenfor de sidste år, har vi besluttet<br />

at afskedige én af vores greenkeepere.<br />

Det indebærer bl.a., at vi har måttet afsætte<br />

tkr. 177 til dækning af løn i opsigelsesperioden.<br />

I år har vi også fået sammenlagt klub og<br />

bane, som gør at det administrativt vil være<br />

enklere at udarbejde ledelsesrapporter. Der


er i forbindelse med sammenlægningen ryddet<br />

op i kontoplanen,så der skulle blive færre<br />

konti at holde styr på, til gengæld er der blevet<br />

oprettet flere konti for vores udvalg, da<br />

de skal være ansvarlige for de penge som<br />

anvendes.<br />

På balancen er vores anlægsaktiver steget i<br />

forhold til det oprindelige budget. Det skyldes<br />

primært, at der er investeret i projekt<br />

Niveauløft. Stigningen på baneanlægget tilskrives<br />

investeringer i dræn og topdressing.<br />

En investering, som vi spillere allerede har<br />

haft fornøjelse af og har kunnet mærke.<br />

Bankgælden ligger under budgettet, idet vi<br />

har fået væsentlig flere nye medlemmer, som<br />

har betalt både indskud og kontingent.<br />

budget <strong>2009</strong>/2010<br />

Budget <strong>2009</strong>/2010 er lagt ud fra at generalforsamlingens<br />

godkendte projekt Niveauløft<br />

og indenfor de rammer, som vores bankforbindelse<br />

har stillet som betingelse for deres<br />

mellemfinansiering af projektet.<br />

Kontingentet til næste år er budgetteret<br />

med at stige 3,5% som godkendt i projekt<br />

Niveauløft. Seniorkontingentet vil stige til<br />

6.200, hverdagsmedlemmer, ungseniorer og<br />

pensionister til 4.700 og juniorer 2.380.<br />

Først i sæsonerne 2010 og 2011 får vi brug<br />

for bankens tilsagn om at mellemfinansiere<br />

projekt Niveauløft.<br />

Afslutningsvis vil jeg blot nævne til alle jer<br />

som er medlem af Værløse Golfklub, at det<br />

er en sund økonomisk forening som vi skal<br />

være glade for og passe på i fællesskab. Finanskrisen<br />

kradser alle vegne, og vi har det<br />

godt i forhold til mange.<br />

Sidst og ikke mindst vil jeg takke Steen<br />

Sommer for hans ekspertise i forbindelse<br />

med sammenlægningen af klub og bane,<br />

samt hans hjælp med at indvie mig i hans<br />

arbejdspapirer, som har gjort det nemmere<br />

at komme ind i foreningen Værløse Golfklubs<br />

regnskaber.<br />

royal unibrew regionsgolf øst<br />

... af Vinni Vendelev Eriksen, Klub koordinator<br />

Værløse Golfklub deltog i år med 6 hold<br />

i Royal Unibrew Regionsgolf øst i rækkerne;<br />

A, B, C, SA, VC og senior 2. division øst.<br />

A-holdet og C-holdet vandt deres puljer og<br />

gik dermed videre til slutspillet – her gik det<br />

bedst for C-holdet som vandt Sjællandsmesterskabet<br />

og kvalificerede sig til landsfinalen,<br />

som desværre blev tabt.<br />

Jeg håber, at I alle har nydt sæsonen og ser<br />

frem til næste år, hvor nye udfordringer venter.<br />

Jeg vil opfordre alle til at holde øje med Golfbox<br />

til foråret, hvor tilmeldingen til næste<br />

sæson begynder.<br />

5


6<br />

Dele af udvalgets opgaver<br />

Orientering fra handicapudvalget<br />

… af Jesper Christensen, formand for Handicapudvalget<br />

Handicapudvalget er et underudvalg under turneringsudvalget<br />

og den daglige drift i udvalget<br />

varetages af sekretariatet og undertegnede.<br />

Udvalget har en række pligtmæssige opgaver<br />

så som at foretage registrering af alle regulerbare<br />

scorekort, opdatere handicaps på<br />

grundlag af elektroniske indberetninger fra<br />

andre klubber, sørge for den synlige aktuelle<br />

handicapliste i klubhuset, administrere EDSsystemet,<br />

kontakte DGU omkring handicapspørgsmål<br />

(det gør vi faktisk af og til), kontrollere<br />

elitespilleres handicapregister samt at<br />

udøve retten til iht. EGA-Handicapsystemets §<br />

11, at suspendere et medlems handicap (det<br />

er nu ikke noget der fylder vores hverdag).<br />

Herudover har handicapudvalget både rettigheder<br />

og pligter til at foretage skønsmæssige<br />

afgørelser over medlemmernes handicap –<br />

det gør vi i Værløse Golfklub primært i følgende<br />

situationer:<br />

et medlem anmoder om forhøjelse af handicappet<br />

Sygdom, alder, længere pause fra spillet kan<br />

være årsager til, at et medlem har et handicap,<br />

som er klart lavere end medlemmets<br />

aktuelle formåen, og medlemmet ønsker ved<br />

anmodning om en skønsmæssig forhøjelse.<br />

I Værløse Golfklub har vi valgt at praktisere<br />

vort skøn således:<br />

Medlemmet indleverer minimum 5 gyldige<br />

scorekort fra vor egen bane med beskrivelse<br />

af den formodede årsag til, at medlemmet<br />

langt fra kan spille til sit handicap. Ud<br />

fra ovennævnte og medlemmets handicapregister<br />

vurderer udvalget anmodningen. Imødekommes<br />

anmodningen opreguleres medlemmets<br />

handicap med max 3 slag, dvs. en<br />

regulering til et handicap, der nøjagtig tildeler<br />

medlemmet yderligere 3 slag fra rød tee for<br />

damer og fra gul tee for herrer.


Denne skønsmæssige regulering kan kun ske<br />

én gang årligt - yderligere opreguleringer må<br />

ske ved benyttelse af EDS-systemet eller deltagelse<br />

i tællende turneringer.<br />

Kravet for at komme i betragtning til en skønsmæssig<br />

forhøjelse er, at gennemsnittet af de<br />

5 indleverede scorekort skal ligge klart under<br />

de 28-29 point som vurderes at være det en<br />

spiller med ”korrekt” handicap kan præstere –<br />

og ingen af runderne må være i ”bufferzonen”<br />

eller bedre.<br />

Skønsmæssige forhøjelser i handicap-grupperne<br />

1-3, dvs. op til handicap 18,4, kræver<br />

godkendelse af DGU.<br />

Det er udvalgets opfattelse mange spillere<br />

kan få større glæde ved spillet med et lidt højere<br />

handicap end det man opnåede i ”storhedstiden”.<br />

et medlem ønsker generhvervelse af handicappet<br />

Har et medlems handicap været suspenderet<br />

og/eller har en spiller været klubløs vil spilleren<br />

ved indmeldelse i Værløse Golfklub få<br />

tildelt samme handicap som det senest registrerede,<br />

hvis generhvervelsen af handicappet<br />

sker indenfor 12 måneder.<br />

Har handicap suspensionen haft en længde<br />

udover de 12 måneder vil vi fremover følge<br />

helt samme procedure som ovenfor ved fastsættelsen<br />

af det nye handicap, dvs.:<br />

• Det nye medlem afleverer 5 gyldige scorekort<br />

fra vor bane med spil efter det seneste<br />

registrerede handicap<br />

• Der vil blive taget hensyn til alder, tidligere<br />

handicap, periodens længde uden registreret<br />

handicap og spillerens oplysninger i øvrigt ved<br />

indmeldelsen<br />

• Det fastsatte handicap vil i første omgang<br />

blive et handicap som max vil medføre 3 ATS<br />

mere end det gamle handicap<br />

Såfremt det viser sig, at det tildelte handicap<br />

er helt åbenlyst for lavt må spilleren selv anmode<br />

om yderligere forhøjelse jf. den ovenfor<br />

beskrevne fremgangsmåde. I dette tilfælde<br />

tillades således skønsmæssige forhøjelser i<br />

samme år med max. 3 + 3 ATS.<br />

Det er udvalgets grundholdning, at et handicap<br />

er noget man spiller sig til – både i<br />

nedadgående og opadgående retning, hvorfor<br />

vi via ovennævnte praksis for skøn helst<br />

ikke vil tillade for store handicapspring. Vi<br />

har imidlertid meget få tællende turneringer<br />

sammenholdt med, at EDS-systemet faktisk<br />

er noget besværligt at administrere. I stedet<br />

for at spille 25 – 30 EDS-runder i løbet af et<br />

par år kunne man i stedet hvert andet år (når<br />

man føler trenden går den vej) anmode om<br />

en skønsmæssig forhøjelse. Det er givet lettere<br />

for både spiller og administration.<br />

Et synligt plus...<br />

· Et plus for nytænkning<br />

· Et plus for de klassiske revisionsdyder<br />

· Et plus for økonomisk og skattemæssig rådgivning<br />

Kalvebod Brygge 45 · 1560 København V<br />

Tlf. 33 38 98 00 · Fax 33 38 98 01 · www.rsmplus.dk<br />

RSM plus er et selvstændigt medlem af RSM International.<br />

7


8<br />

Årsberetning for eliteudvalget<br />

... af Gitte Alkestrup Stumpe Olsen, formand for Eliteudvalget<br />

Fantastiske resultater fra eliten i Værløse<br />

Golfklub.<br />

ÅreTs GANG<br />

Herre 1 formåede i år at spille op til deres<br />

bedste og dermed vinde deres pulje i 2. division.<br />

Dette betød at de, d. 12. september<br />

<strong>2009</strong> skulle spille oprykningsspil mod Hillerød<br />

i Kokkedal Golfklub. Det blev en dag med<br />

stor dramatik og nogle fantastiske matcher,<br />

som heldigvis endte 10-8 til Værløses favør.<br />

Hermed er oprykningen til 1. division en realitet<br />

og det bliver en fornøjelse af følge vores<br />

hold til næste sæson.<br />

Holdet blev atter i år ledt frem af holdkaptajn<br />

Henrik Aagaard og den spillende trup bestod<br />

af 10 forskellige spillere:<br />

• Kevin Chen<br />

• Jacob Thorbjørn Olesen<br />

• Nicolai Aagaard<br />

• Henrik Jespersen<br />

• Caspar Schultz<br />

• Conny Mattsson<br />

• Jacob Boskov<br />

• Jørgen Olsen<br />

• Søren Emil Pedersen<br />

• Robert Henning<br />

Navnlig to spillere fra truppen har i år formået<br />

at skille sig ud med nogle flotte individuelle<br />

præstationer. Som den første skal nævnes<br />

Jacob Thorbjørn Olesen, som virkelig har<br />

fået gang i sin professionelle karriere, - han<br />

har flere gange formået at give de mere garvede<br />

spillere på Challenge Touren baghjul. Vi<br />

glæder os meget til at se hvad sæson 2010<br />

byder på, for Jacob og hører hans navn gentaget<br />

på Viasat Golf. Det er en stolt golfklub<br />

der står bag dig Jacob!<br />

En anden spiller i truppen som for alvor er<br />

begyndt at lade sig bemærke er den unge<br />

spiller Kevin Chen. Dette har landstræner i<br />

Dansk Golf Union, Thomas Kiel Larsson, også<br />

fået øjnene op for og han har således udtaget<br />

Kevin til Try-Out på Ikast Idrætshøjskole<br />

fra d.10.-11. oktober. Det skal også nævnes<br />

at Kevin er den spiller på Herre 1, som har<br />

sikret holdet flest point i sæsonens løb, 18<br />

point ud af 24 mulige - en stor ære i indercirklen.<br />

Det bliver spændene at følge Kevins<br />

sæson 2010.<br />

Herre 2 formåede desværre ikke at avancere<br />

i år og forbliver derved i 4. division til<br />

næste sæson. Holdet blev anført af holdkaptajn<br />

Jørgen Olsen og spillertruppen bestod af<br />

10 forskellige spillere:<br />

• Jørgen Olsen<br />

• Carsten Albrechtsen<br />

• Mads Bastholm Kjærgaard<br />

• Casper Rump Wørts<br />

• Anders Rytter Bockhahn<br />

• Jacob Boskov<br />

• Joachim Makholm Michelsen<br />

• Magnus Makholm Michelsen<br />

• Robert Alexander Henning<br />

• Christian Noes<br />

Dameholdet sluttede sæsonen på en delt<br />

anden/tredje plads i deres pulje, hvor de<br />

måtte se sig slået på interne kampe. Det har<br />

været en yderst spændende og tæt udvikling<br />

i damernes pulje. Ved den 5. runde spillede<br />

damerne med om oprykning til 1. division,<br />

men måtte desværre se sig besejret af Dragør,<br />

som endte som vinder af puljen. Dagen<br />

efter i 6. og sidste runde mødte damerne<br />

Helsingør på hjemmebane og denne gang<br />

stod en nedrykning for døren, med mindre at<br />

sejren kom i hus, samt at Dragør vandt deres<br />

kamp mod Skovlunde Herlev. Alt flaskede sig<br />

heldigvis og damerne forbliver i 2. division<br />

til næste sæson, hvor målet atter er en topplacering<br />

i puljen.<br />

Dameholdet blev atter troligt ført an af holdkaptajn<br />

Vinni Vendelev Eriksen og bestod i år<br />

af den snart faste spillertrup på seks spillere:<br />

• Anni Dich Riis<br />

• Gitte Alkestrup Stumpe Olsen<br />

• Mette Kenfelt


• Vinni Vendelev Eriksen<br />

• Karin Brandt<br />

• Tina Hauberg Jensen<br />

For alle holdene har det været en tilfredsstillende<br />

sæson, som vi kan være meget stolte<br />

af og traditionen tro skulle dette fejres med<br />

en afslutningsfest. I år fandt det sted i Big<br />

Bowl i Valby, hvor vi efter en dejlig middag,<br />

en lille ”hoved”stads quiz, hvor Christian<br />

Noes trak sit hold til sejr, samt uddeling af<br />

præmier til trænerne, holdkaptajnerne samt<br />

de mest vindende spillere på de tre hold,<br />

spillede 2 timers bowling. Det kan med ro<br />

afsløres at de fleste spillere fortsat bør satse<br />

på golfen og ikke skifte sportskarriere.<br />

TAksIGelser<br />

På trænersiden var det, som altid, vores garvede<br />

pro Lars Nysøe der stod for træningen<br />

af begge herrerhold og Conta der med kyndig<br />

hold trænede dameholdet. Dette vil også<br />

være tilfældet i næste sæson. Fra spillernes<br />

side skal lyde et stort tak til trænerne for en<br />

god og hyggelig sæson.<br />

Endnu et stort tak, vil vi sende til vores fælles<br />

sponsor Matterhorn som har iklædt os<br />

med noget lækkert tøj i sæsonens løb.<br />

Et tak skal også lyde til vores (desværre) lille<br />

skare af trofaste publikum, som hepper os<br />

godt på vej og skaber grobund for fightervilje,<br />

når sporten til tider viser sine lunefulde<br />

sider.<br />

sæsON 2010<br />

I skrivende stund, er næste års turneringsliste<br />

for Danmarksturneringen ikke kommet,<br />

så datoerne for hjemmebanekampe kendes<br />

ikke. Alle medlemmer opfordres derfor til at<br />

holde øje med Værløse Golfklubs hjemmeside,<br />

og komme ud og støtte vores hold og<br />

se noget fantastisk golf. Det er ofte tilfældet<br />

at alle tre hold spiller hjemme på den samme<br />

dag, hvilket skaber en hyggelig stemning,<br />

som vi gerne vil invitere til at være en del af.<br />

Vi glæder os til sæson 2010 og ønsker alle<br />

medlemmer af Værløse Golfklub en god<br />

sæson.<br />

9


10<br />

Årsberetning for Dameklubben<br />

... af Annette Skøttrup, formand for Dameklubben<br />

Sæsonen <strong>2009</strong> er nu ved at være slut og i<br />

år kan vi se tilbage på en solrig og mange<br />

vil mene blæsende sæson. I år blev vi 149<br />

medlemmer som er rekordantal i dameklubben.<br />

Golfbox har også i år været en udfordring<br />

for mange, men de fleste har vænnet<br />

sig til systemet. Statistikkerne viser at der<br />

stadig er mange ledige tider på de reserverede<br />

tider, derfor er det meget vigtigt at vi<br />

husker at bekræfte tiden inden vi går ud og<br />

spiller damedag.<br />

Afholdte turneringer samt resultater<br />

Vi har gennemført 6 turneringer med spisning<br />

samt 1 uformel heldagsturnering 14.10,. Vi<br />

har udnævnt årets damegolfer (Anne-Lise<br />

Hansen), årets supporter (Kirsten Skjøt),<br />

årets heks (Vinni Vendelev). Samtlige vindere<br />

og resultater er offentliggjort på hjemmesiden,<br />

men se højdepunkterne nedenfor:<br />

• Pink Cup blev afviklet og indbragte igen i år<br />

et stort beløb til Kræftens Bekæmpelse.<br />

• På udebane tabte vi venskabsmatchen<br />

mod Mølleåen.<br />

• På Hjemmebane vandt vi over Skovbo og<br />

beholder dermed Skovtrolden for 5. år<br />

i træk.<br />

• Weekendturen gik til Perstorp Golfklub i<br />

Sverige. Marianne Skjøt blev årets weekendvinder<br />

med retten til at starte på hul 1<br />

eller 10 frem til næste års weekendtur.<br />

• I år har vi lavet 125 Birdies, hvilket er<br />

rekorden indtil nu. Det lykkedes at lave<br />

Birdies på alle huller på nær hul 2. Nogen<br />

vil undre sig, men det blev Hul 6, der blev<br />

scoret flest gange i alt blev der scoret 18<br />

Birdies.<br />

• Både A-rækken og B-rækken kvalifiserede<br />

sig til Ladies Sections i år. Vi kunne kun<br />

stille med hold i A-rækken – og vi blev flot<br />

nr.2.<br />

• Udfordringsturneringen mod Herreklubben<br />

blev vundet stort af Dameklubben.<br />

sponsorer i <strong>2009</strong><br />

Dameklubben har haft glæde af gode og<br />

ikke mindst lokale sponsorer, og har haft<br />

alle turneringer sponsoreret. Sponsorerne<br />

har fundet ud af, at damerne i Værløse har<br />

stor indflydelse på, hvor der købes ind. De<br />

har skænket alt lige fra blomster, sko, tøj,<br />

hårprodukter, varer fra supermarkeder. Ikke<br />

mindst vores egen cafe og pro-shop er på<br />

listen. Vi skylder en stor tak til alle sponsorerne,<br />

som alle findes på vores hjemmeside<br />

med links og øvrige kontaktdata:<br />

Acacie Blomster, Artibus, Café Christianshøj,<br />

Zjoos, Forstædernes Bank, Kræftens Bekæmpelse,<br />

Matterhorn, NuSkin, Salon Stender,<br />

SuperBest, Lene Larsen og Proshoppen<br />

v/Lars Nysøe.<br />

Årsmøde<br />

Årsmødet blev afholdt onsdag den 14. oktober.<br />

Der blev præsenteret en kort summering<br />

af årets hændelser, statistikker og turneringer<br />

af bestyrelsen. Hæderspriserne blev uddelt<br />

til årets hjælpere. Præsentationen fra<br />

mødet findes på hjemmesiden og kan downloades<br />

som powerpoint.


estyrelsen<br />

Annette Skøttrup har varetaget formandsposten<br />

og kassererjobbet. Dameklubben søger<br />

nye ildsjæle og opfordrer alle, som har lyst til<br />

at deltage i bestyrelsesarbejdet, til at sende<br />

en e-mail til dameklubben@dameklubben.dk.<br />

Indtil videre vil bestyrelsen fra næste år består<br />

Annette Skøttrup (formand,), Lene Danielsen<br />

(sekretær, turneringsplan, medlemsliste), Lotte<br />

Boskov (løbende turneringer, statistik), Karen<br />

Overgaard (kasserer) Lizzie Jensen (turneringsplan)<br />

og Anne-Lise Hansen (sponsorer).<br />

Se kontaktinformationer på hjemmesiden.<br />

Herreklubben i Værløse Golfklub<br />

... af Tonny Jespersen, Herreklubbens sekretær<br />

Der er i øjeblikket ca. 200 medlemmer af<br />

Herreklubben.<br />

Herreklubtouren.<br />

Vi har i år prøvet at medtage en eliterække,<br />

E-rækken, hvor de medlemmerne af Herreklubben<br />

med lavest handicap kunne spille<br />

slagspil. Vi vil efterfølgende evaluere, om vi<br />

fortsætter med E-rækken.<br />

Sidste runde i Herreklubtouren <strong>2009</strong> blev afviklet<br />

d. 1. september.<br />

slutresultatet for Herreklubtouren<br />

<strong>2009</strong> blev:<br />

E-rækken: Jørgen Olsen<br />

A-rækken: Dennis Karlsen<br />

B-rækken: Peter Taarnhøj<br />

C-rækken: Niels Kaae.<br />

Præmierne bliver overrakt i forbindelse med<br />

den store Finaledag lørdag d. 31. oktober.<br />

Tidligere har vi altid holdt Finaledagen i begyndelsen<br />

af oktober, men i år har vi udsat<br />

den, således at slutspillet i Acticon Matchplay<br />

(SeptemberCuppen) kunne afvikles samtidig<br />

med afslutningsmatchen.<br />

Nu har vi bare vores hyggelige Nissematch<br />

tilbage lørdag den 21. november, hvor vi glæder<br />

os til at se rigtig mange af jer, hvor Lene<br />

Larsen, Acacie blomster og en ”p.t hemmelig<br />

sponsor” vil være sponsorer.<br />

Tak for i år og god vinter til Bestyrelsen, vores<br />

hjælpere, sponsorerne, sekretariatet og<br />

ikke mindst til alle vore medlemmer.<br />

Vi ses til næste år – og husk at indmelde dig<br />

på ny i Dameklubben!<br />

Dette betyder naturligvis, at finalisterne i Acticon<br />

Matchplay ikke kan deltage i den ordinære<br />

afslutningsmatch.<br />

Sædvanen tro har træner Lars Nysø inviteret<br />

de 3 vindere af A, B og C-rækken til at<br />

spille en runde med ham eller muligvis en<br />

passende substitut. Deltagerne og vinderen<br />

af den match plejer at blive godt præmierede<br />

af Lars.<br />

eclecticturneringen <strong>2009</strong>:<br />

E-rækken: Thomas Alding<br />

A-rækken: Henrik Eghjort<br />

B-rækken: Peter Taarnhøj<br />

C-rækken: Niels Kaae<br />

Månedsmatcher.<br />

Der har atter i år været en fin deltagelse i<br />

vore månedsmatcher.<br />

Månedsmatcherne er jo den mest sociale<br />

gren af Herreklubbens arrangementer, og<br />

her er der gode muligheder for at knytte kontakter<br />

til ligesindede golfspillere.<br />

Vinderne af de afholdte månedsmatcher kan<br />

ses på Herreklubbens hjemmeside, se afsnittet<br />

herom.<br />

11


12<br />

udfordringsmatchen mod Dameklubben:<br />

Udfordringsmatchen har ikke været afviklet<br />

de sidste 2 år.<br />

Men i år gik Dameklubben og Herreklubben<br />

sammen om arrangementet, hvor det tidligere<br />

altid har været den ene klub, der stod<br />

for det hele.<br />

Derfor var der ingen, der kunne bebrejdes,<br />

at vejret var det mest uindbydende regn- og<br />

stormvejr i stort set samtlige 4-5 timer.<br />

Damerne må åbenbart være mere hårdføre<br />

end herrerne, for Dameklubben vandt hulspilsmatchen<br />

med de knusende cifre 15-4.<br />

Efterfølgende var der festmiddag med hvide<br />

duge på bordene, og Herreklubmedlemmerne<br />

fik trods afklapsningen en rigtig god aften<br />

sammen med Dameklubben.<br />

sommerturen <strong>2009</strong>.<br />

Sommerturen gik igen i år til Sverige, hvor vi<br />

spillede de skånske baner Ystad GK om lørdagen<br />

og Abbekås GK om søndagen.<br />

Vi boede på samme fine hotel som sidste år,<br />

hotel Kontinental i Ystad.<br />

Om lørdagen var vejret ikke med os. Det var<br />

koldt, og det regnede. Til gengæld fik vi masser<br />

af sol og blæst om søndagen på Abbekås.<br />

Der er en tradition på sommerturen, som går<br />

ud på, at spilleren med flest bolde i vandhazarder<br />

på lørdagens runde bliver kåret som<br />

årets admiral.<br />

I år blev titlen erobret af Ole Krantz.<br />

Kåringen fandt sted efter festmiddagen lørdag<br />

aften, hvor sidste års admiral, Just Vesthave,<br />

gav stafetten videre til den ny admiral.<br />

Just havde fremstillet en fornem admiralshat,<br />

som Ole Krantz således fik lov til at indvie.<br />

Vinderen af hele turneringen blev Mads Lykke,<br />

som især om søndagen demonstrerede stor<br />

stabilitet i den ret kraftige vind på Abbekås<br />

golfbane, og han er nu den Blå Golfer <strong>2009</strong>.<br />

Det har heldigvis vist sig, at der til stadighed<br />

er nye herreklubmedlemmer, som tilmelder<br />

sig sommerturen.<br />

Hvis man har lyst og mod på at deltage, så<br />

hold øje med Herreklubbens hjemmeside,<br />

hvor sommerturen 2010 vil blive præsenteret.<br />

Der gælder først til mølle princippet.<br />

Der deltog 36 medlemmer i sommerturen.<br />

Matchen mod Møllemændene.<br />

Vi spillede i Værløse i år. Efter sidste års sejr<br />

til Værløse på udebane havde Værløse vundet<br />

7 matcher mod Møllemændenes 6, så<br />

man kunne forvente at møde et tændt hold<br />

fra Møllemændene, så de kunne skabe balance<br />

i regnskabet.<br />

Men sådan kom det ikke til at gå. Værløse<br />

vandt en overbevisende sejr på 31-5, og<br />

Værløse fører nu sammenlagt 8-6.<br />

Der uddeles ikke en 1. præmie i matchen,<br />

men derimod en 2. præmie, som består i<br />

pligten til at have den berømte Kaj Boyesen<br />

abe hængende i klubhuset det næste år.<br />

Aben har resideret i Møllemændenes restaurant<br />

siden juni 2007.<br />

Matchen mod skovbo.<br />

Sidste år mødte vi Skovbo i Værløse, og<br />

vi vandt den første match mellem vore 2<br />

klubber.<br />

Men i år fik de revanche på deres egen bane.<br />

Det bliver spændende at se, hvornår vi kender<br />

hinandens baner godt nok, til at udeholdet<br />

vinder en match.<br />

Herreklubbens sponsorer <strong>2009</strong>.<br />

Træner Lars Nysø<br />

Acticon Erhvervsbyggeri A/S ved Ole Krantz.<br />

Matterhorn ved Thomas Jørgensen<br />

Forstædernes Bank ved Johnny Kristiansen<br />

Just Vesthave


Hvis nogle af vore medlemmer har lyst og<br />

mulighed for at blive optaget på listen over<br />

Herreklubbens sponsorer, skal de være meget<br />

velkomne. Kontakt blot en fra Herreklubbens<br />

bestyrelse.<br />

Hvis man ønsker at sponsorere en månedsmatch<br />

er prisen kr. 5.000.<br />

Men mindre kan også gøre det. Vi tager gerne<br />

mod alle former for sponsorgaver til<br />

præmier i de forskellige matcher.<br />

Input til Herreklubbens bestyrelse.<br />

Vi er meget interesserede i at modtage impulser<br />

fra vore medlemmer.<br />

Herreklubbestyrelsen afholder altid et evalueringsmøde<br />

i januar måned, hvor vi drøfter<br />

fornyelser i vore arrangementer i det kommende<br />

år. Hvis nogen har lyst til at give os<br />

nogle input, er I meget velkomne til det.<br />

Kontakt os telefonisk, på e-mail eller skriv et<br />

indlæg på hjemmesiden, hvor kontaktadresserne<br />

også kan findes.<br />

Herreklubbens hjemmeside.<br />

Adressen er ”www.herreklub.dk”, hvor der<br />

kan hentes mange vigtige oplysninger.<br />

Hjemmesiden indeholder blandt andet et historisk<br />

arkiv over tidligere vindere i de forskellige<br />

turneringer.<br />

Årsmødet.<br />

Årsmødet 2010 er ikke fastlagt på nuværende<br />

tidspunkt, men hold øje med hjemmesiden.<br />

Her vil datoen snart fremgå. Og ligeså<br />

oplysninger om sommerturen 2010<br />

Tak for i år og på gensyn år 2010<br />

13


14<br />

Årsberetning for baneudvalget<br />

... af Henrik Aagaard, formand for Baneudvalget<br />

Hvert år når jeg skal skrive, årsberetning for<br />

baneudvalget, syntes jeg, at tiden bare flyver<br />

af sted. Og jeg må igen konstatere, at et golf<br />

år er ved at rinde ud.<br />

Men dette år har været meget anderledes.<br />

Med en ny chefgreenkeeper (Jesper Kristensen)<br />

har banen fået et stort niveauløft. Allerede<br />

det første år er der sket meget. Vi fik<br />

nye medlemmer, som vi havde håbet på, men<br />

desværre var der for mange der blev udmeldt.<br />

Det bevirkede jo, at vi ikke kunne udføre niveauløft,<br />

som vi havde håbet.<br />

Jesper gik så i tænkeboks, og sammen med<br />

baneudvalget, kom der så et oplæg til, hvordan<br />

vi kunne komme i gang med hoveddræn<br />

samt slidsedræn. Bestyrelsen godkendte planen,<br />

og arbejdet kunne begynde. Og virker<br />

drænet så? 36 timers nedbør og banen var<br />

lukket i en dag, det taler for sig selv. Gården<br />

blev udsat for en solid oprydning, og har vel<br />

ikke siden opstart, været pænere. Baneudvalget<br />

er meget tilfreds med Jespers måde at<br />

køre tingene på. Og dejligt at fornemme Jespers<br />

arrangement i at få banen, i så god stand<br />

som nu er mulig, på trods af økonomien.<br />

Topdres af fairways har jo gjort en kæmpe<br />

forskel, nu kan bolden ligge oven på græsset<br />

og falder ikke ned mellem græsstråene. Og<br />

med endnu, forhåbentlig, 4 års topdres så<br />

har vi fairways vi kan være bekendt. Her bliver<br />

jeg nødt til at nævne, at greenkeeperne<br />

gør et kæmpe arbejde, og de bør ikke udsættes<br />

for sure bemærkninger, det er simpel<br />

pleje af banen og pleje er nødvendig. Greens<br />

er også blevet bedre og løber rigtigt godt.<br />

Der arbejdes med forgreens, det er et stort<br />

arbejde at få dem rigtig gode, og pt. mangler<br />

vi den rigtige maskine til dette. Og kære venner,<br />

lad nu være med at køre ind på forgreens<br />

med vogne og trolleyer, og når I er færdige<br />

på green, så ret nedslags mærker op. Måske<br />

har I ikke slået hul i green, men der er nok et<br />

mærke at rette op. Og det tager jo ikke ret<br />

lang tid at rette et nedslagsmærke op.<br />

Roughen er jo lige blevet slået, så nu kan vi<br />

jo banke bolden ud i anlægget, og finde den<br />

:) Det kan vi forhåbentlig også næste sæson,<br />

da roughen bliver tyndere i bunden men med<br />

flere strå.<br />

Greenkeeperne har også nået en del på<br />

udenoms arealerne, oprydning samt klipning<br />

af div.<br />

Iflg. niveauløft skulle vi også have rettet drivingrangen<br />

op i tre niveauer samt lagt en<br />

overflade belægning på stien mellem hul 9 og<br />

til hul 10. Dette arbejde har der ikke været<br />

tid til, fordi vi har haft en del sygdoms fravær,<br />

og det mandskab, der har været tilbage, har<br />

kæmpet på banen, og de har gjort et godt arbejde.<br />

Baneudvalget har helt klart tilkendegivet<br />

at arbejdet på banen, har første prioritet.<br />

Til sidst skal jeg takke for en god sæson, og<br />

tak til mange medlemmer, der roser og taler<br />

godt med vores personale på greenkeepergården.<br />

Også tak til baneudvalget, som stadig består<br />

af Poul Koefod, Jan Espersen, Niels Smed,<br />

Mogens Risvang og Finn Thygesen.<br />

Og tak for en kæmpe indsats af Chefgreenkeeper<br />

Jesper Kristensen, Daniel, Robert,<br />

Jens, Benny og Mike.<br />

Jeg ser frem til en god sæson 2010 med<br />

nye tiltag og fantastisk pleje af vores dejlige<br />

bane.


Værløse Golfklub indkalder til Generalforsamling<br />

Onsdag den 25. november <strong>2009</strong>, kl. 19.00 på<br />

syvstjerneskolen, festsalen, skovløbervangen 1, 3500 Værløse<br />

Dagsorden<br />

1. Valg af dirigent.<br />

2. beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.<br />

3. fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.<br />

• Regnskabet kan rekvireres i sekretariatet og er tilgængeligt på klubbens hjemmeside<br />

under Opslagstavlen, ligesom det vil være fremlagt på generalforsamlingen.<br />

4. forelæggelse af budget og fastsættelse af medlemskontingent og indskud.<br />

Forslag til indskud:<br />

Indskuddet fastholdes på 12.000,- kr.<br />

Forslag til årligt kontingent:<br />

Procentvis stigning som blev princip-vedtaget i 2008: Senior: 6200,- kr., Pensionist,<br />

Hverdagsmedlem og Ungsenior: 4700,- kr. Junior: 2380,- kr., Passive: 620,- kr. og Venteliste:<br />

520,- kr..<br />

5. forslag fra bestyrelsen.<br />

Ingen<br />

6. forslag fra medlemmerne.<br />

Der er ikke indkommet forslag.<br />

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.<br />

På valg er: Annette Skøttrup (villig til genvalg)<br />

Henrik Aagaard (villig til genvalg)<br />

Mogens Risvang (villig til genvalg)<br />

Michael Jensen (villig til genvalg)<br />

8. Valg af revisionsselskab.<br />

9. eventuelt.<br />

VÆRLØSE GOLFKLUB


Regnskab 2008/<strong>2009</strong> og Budget <strong>2009</strong>/2010<br />

Indtægter:<br />

Budget<br />

08/09<br />

Værløse Golfklub og Bane<br />

Regnskab<br />

08/09<br />

Afv<br />

08/09<br />

Budget<br />

09/10<br />

Kontingenter 6.405 7.103 698 7.380<br />

Nye medlemmer 450 2.440 1.990 540<br />

Skabe 178 168 -10 167<br />

Greenfee 800 689 -111 650<br />

Reklamer 800 515 -285 437<br />

Andre indtægter 198 654 456 412<br />

Indtægter i alt 8.831 11.570 2.739 9.586<br />

Udgifter:<br />

Personaleudgifter 3.997 4.309 -312 4.244<br />

Administrationsomkostninger 739 685 54 750<br />

Klubhusdrift 502 406 96 358<br />

Bane- og maskinhusdrift 1.274 1.612 -338 1.792<br />

Kommunkationsudvalg 0 63 -63 99<br />

Baneservice 0 14 -14 0<br />

Baneudvalg 0 1 -1 0<br />

Sponsorudvalg 167 163 4 105<br />

Turneringsudvalg 4 -1 5 4<br />

Juniorudvalg 114 99 15 114<br />

Eliteudvalg 248 184 64 237<br />

Begynderudvalg 3 3 0 3<br />

Sportsudvalg 10 12 -2 15<br />

Finansiering 575 498 77 484<br />

Udgifter i alt 7.633 8.049 -324 8.205<br />

Resultat før afskrivning 1.198 3.521 2.415 1.381<br />

Afskrivning 1.000 954 46 1.121<br />

Resultat 198 2.567 2.369 260


Balance 2008/<strong>2009</strong> og Budget <strong>2009</strong>/2010<br />

Aktiver:<br />

Budget<br />

08/09<br />

Værløse Golfklub og Bane<br />

Regnskab<br />

08/09<br />

Afv<br />

08/09<br />

Budget<br />

09/10<br />

Likvide Midler 21 164 143 117<br />

Tilgodehavender 96 198 102 171<br />

Baneanlæg 7.534 8.285 751 9.840<br />

Bygninger 10.465 10.579 114 10.579<br />

Maskiner 6.421 6.565 144 7.016<br />

Inventar & værktøj 1.423 1.145 -278 1.416<br />

Afskrivninger -10.505 -10.460 45 -11.581<br />

Igangværende arbejder 19 19 0<br />

Aktiver i alt 15.455 16.495 1.040 17.558<br />

Passiver:<br />

Indskud netto 10.328 8.262 -2.066 0<br />

Resultat tidligere år -3.308 -1.243 2.066 9.586<br />

Årets resultat 198 2.567 2.369 260<br />

Egenkapital i alt 7.218 9.586 2.369 9.846<br />

Bankgæld 7.251 5.281 -1.970 6.310<br />

Kortfristet gæld 801 1.404 602 1.178<br />

Offentlig gæld 185 224 39 224<br />

Passiver i alt 15.455 16.495 1.040 17.558


18<br />

NOGLE LØBER TØR...<br />

www.royalbeer.dk


Årsberetning for begynderudvalget<br />

... af Birger Fredriksson, formand for Begynderudvalget<br />

På grundlag af generalforsamlingens godkendelse<br />

af Projekt Niveauløft optog golfklubben<br />

i begyndelsen af <strong>2009</strong> mange nye medlemmer,<br />

hvoraf mere end 100 var nybegyndere.<br />

Det har betydet ekstra travlhed for Begynderudvalget.<br />

Sæsonen for udvalgets arbejde startede traditionen<br />

tro med introduktionsaftenen den<br />

20. april for nye medlemmer uden DGU kort.<br />

Der var fuldt hus i caféen, og spørgelysten<br />

var stor til den gennemgang af kravene til at<br />

erhverve bagmærke, som var i centrum for<br />

aftenen.<br />

Som bekendt er kendskab til golfreglerne et<br />

vigtigt element i golf. Alle nye medlemmer<br />

skal som led i at erhverve bagmærket bestå<br />

en regelprøve. Forud afholdtes to obligatoriske<br />

regelaftener. Den teoretiske del den 27.<br />

april og den praktiske del, der foregår på banen,<br />

blev afholdt den 4. maj. Klubdommer og<br />

medlem af Begynderudvalget Birgit V. Olsen<br />

står for arrangementet, men på grund af det<br />

store fremmøde i år måtte andre medlemmer<br />

af udvalget træde til, da det blev nødvendigt<br />

at opdele deltagerne i flere grupper.<br />

Som afslutning på regelgennemgangene blev<br />

en skriftlig prøve udleveret til alle, hvoraf 67<br />

udfyldte prøver blev returneret til udvalget.<br />

Alle bestod prøven.<br />

Efter bestået regelprøve og med Lars’ og Contas<br />

godkendelse af deres tekniske niveau får<br />

begynderne status af certifikatspiller. For at<br />

kvalificere sig til kaninturneringerne skal certifikatspilleren<br />

indlevere mindst 3 scorekort,<br />

hvoraf der mindst én gang over 9 huller skal<br />

være opnået 12 stableford point eller mere.<br />

I alt 47 opnåede status som certifikatspiller<br />

og har efterfølgende indgivet scorekort. På<br />

grundlag af de indleverede scorekort har 29<br />

opnået det nødvendige antal point til at blive<br />

godkendt til kaninturneringerne.<br />

I perioden 4. maj til 10. september <strong>2009</strong><br />

gennemførtes i alt 16 kaninturneringer, der<br />

havde deltagelse af 32 spillere. Alle skal<br />

som et minimum deltage i 3 turneringer og<br />

mindst opnå 15 stableford point i én af turneringerne,<br />

der afvikles over 9 huller. Der blev<br />

udleveret i alt 17 bagmærker. Turneringerne<br />

afholdes på mandagene i sæsonen med undtagelse<br />

af juli, hvor Danmark som bekendt<br />

holder ferie. Vi har et antal trofaste og erfarne<br />

golfspillere, der hver gang, vi ringer,<br />

stiller op som faddere i kaninturneringerne.<br />

Der er stor tak til fadderne fra udvalgets side<br />

for jeres villighed til at stå os bi.<br />

Hareturneringer tilbydes spillere med handicap<br />

over 18,4. Det foregår på mandage med<br />

gunstart over 9 huller sammen med ”kaninerne”.<br />

Formålet med turneringerne er fællesskabet<br />

samtidig med, at deltagerne lærer<br />

andre spillere at kende. Turneringerne afsluttes<br />

med fællesspisning i caféen. Inger Frankel<br />

med assistance fra René Bång arrangerede<br />

også i år disse turneringer (4 i alt). På grund<br />

af den store deltagelse vil Begynderudvalget<br />

overveje at øge antallet af hareturneringer i<br />

2010.<br />

I slutningen af april deltog klubben i år i<br />

Golfunionens initiativ til udbredelse af kendskabet<br />

til golfsporten i Danmark. Det var en<br />

søndag, solen skinnede, og mange mennesker<br />

mødte frem og fik mulighed for at prøve<br />

golfens forskellige discipliner. Begynderudvalget<br />

tog sig af aktiviteterne på putting<br />

green, hvor de, der ville, kunne deltage i en<br />

konkurrence.<br />

Alt i alt har det været en travl sæson. Ole<br />

Kyhl og Réne Bång tilbød tidligt at deltage i<br />

udvalgsarbejdet, hvilket vi har været glade<br />

for. Er der medlemmer, der har ris eller ros til<br />

vort arbejde, hører vi meget gerne fra jer.<br />

19


20<br />

Chefgreenkeeper i Værløse Golfklub<br />

… af Jesper Kristensen, Chefgreenkeeper<br />

Baneudvalgsformand Henrik Aagaard ringede<br />

forleden og spurgte om jeg ikke ”lige”<br />

kunne skrive lidt om, hvordan er det er at<br />

være chefgreenkeeper i Værløse Golfklub. Jo<br />

da, svarede jeg. Men det var vist en fejl…<br />

For hvordan pokker skriver man om det??<br />

Hmm… Jeg må prøve..<br />

starten<br />

Jeg startede den 5. januar, hvor der ikke er<br />

det vilde at lave på en golfbane. Jeg havde<br />

da planer om at lægge udslagspladserne på<br />

driving range om, men desværre ville vejret<br />

ikke som jeg ønskede det. I stedet var der<br />

så tid til at få ryddet op oppe på ”Gården”,<br />

hvilket faktisk var et ret stort projekt.. Der<br />

er stadig en del som skal ryddes op i – f.eks.<br />

står der et ”lager” af 500 liter spildolie fra<br />

før.. Jeg vil ikke påstå, at der nu er totalt styr<br />

på alt heroppe, men bestemt mere end da<br />

jeg startede. Det er en proces som kræver<br />

mere tid end der har været.<br />

benny i gang med rengøring.<br />

Midt i oprydningen blev der også tid til at få<br />

ryddet lidt op på banen. Vi fik fjernet alle de<br />

gamle, skæve støttepæle ved træerne, ryddet<br />

op rundt om søen på hul 1 og 2 samt<br />

plantet de 8 birketræer som angiver 200 meter<br />

til green på par 5 hullerne. Pop-up markeringerne<br />

blev sat i jorden, der blev udtaget<br />

jordprøver til gødningsanalyse, alle fuglekasserne<br />

blev sat op, der blev fyldt jord i nogle<br />

af de mange spor der er i roughen plus mange<br />

andre småting.<br />

Jeg brugte en del tid på at få gødnings – og<br />

plejeplaner gjort helt færdige, få bestilt varer<br />

hjem, få helt styr på mit banebudget og den<br />

slags. Jeg skulle også lære mine ”nye” medarbejdere<br />

at kende. De virkede alle glade og<br />

interesserede i at der i år skulle ske noget<br />

nyt.<br />

Projekt Niveauløft<br />

Som alle ved blev det besluttet på sidste års<br />

generalforsamling at banen skal have et løft<br />

på mange områder. Det var da også en af<br />

grundene til, at jeg valgte Værløse golfklub<br />

som min fremtidige arbejdsplads. Jeg syntes,<br />

at det var ambitiøst af klubben og meget<br />

interessant for mig at være med til. Men<br />

desværre viste det sig ret hurtigt, at antallet<br />

af nye medlemmer ikke helt stod mål med<br />

det ønskede og dermed var økonomien ikke<br />

helt tilstede, så vi blev nødt til at skære en<br />

del i projektet. Så jeg satte mig sammen<br />

med Henrik Aagaard og Finn Thygesen og fik<br />

strikket en løsning sammen, der gjorde, at<br />

vi trods alt kunne gøre en del af det vi gerne<br />

ville. Vi valgte selv at udføre hoveddræn og<br />

slidsedræn frem for at have fremmed entreprenører<br />

til det. Det viste sig at være en succes<br />

– dels virker begge dele som det skal og<br />

dels sparede det klubben – og dermed medlemmerne<br />

– for en del penge.<br />

Blandt de andre ting som blev sparet væk i<br />

år, var det såkaldte ”First Cut” – altså en klipning<br />

af græsset der ligger lige udenfor fairway,<br />

som en mellemting mellem fairway og<br />

semirough. Men på trods af, at det blev sparet<br />

væk, synes jeg, at banens klipninger har<br />

stået pænt og veldefinerede hele sæsonen.<br />

18. fairway.. knap så ”fair”…<br />

I juni fik vi topdresset fairways. Det var en<br />

betinget succes. Det er altid sådan, at når<br />

vi topdresser, hvor der ikke kan vandes, er<br />

vi afhængige af regn til at vaske topdresset<br />

ned. Det fik vi ikke lige efter, desværre. Desuden<br />

havde vi det problem, at materialet var<br />

lidt grovere end forventet. Planen er, at der<br />

skal topdresses på fairways de næste 4 år,


men det vil helt sikkert blive med et finere<br />

materiale.<br />

Nogle af de ting som skulle udføres er opretning<br />

af udslagspladserne på Driving range<br />

samt omlægning af stien mod hul 10. Det har<br />

jeg ikke nået endnu og det er selvfølgeligt<br />

beklageligt, men omvendt – så har vi fået<br />

gjort så meget andet. Og jeg vil altid vælge at<br />

holde banen end dens omgivelser. De nævnte<br />

arbejder vil blive udført her i efteråret.<br />

Daglig pleje<br />

Den daglige pleje er forløbet nogenlunde i<br />

forhold til, hvad jeg havde håbet og planlagt.<br />

Vi har fået klippet, revet, flyttet huller som<br />

vi skulle, men der har desværre også været<br />

ting som af forskellige årsager, som jeg<br />

kommer tilbage til, ikke har kunnet lade sig<br />

gøre.<br />

Jeg vil her kort nævne min hvordan jeg oplevede<br />

banen sidste år i juli, da jeg var her for<br />

første gang:<br />

• Greens var ikke særligt pæne og skreg<br />

efter gødning. De var stenhårde, meget hurtige<br />

og fyldt med totter af uønsket græs. Det<br />

var tydeligt at man ikke vandede ret meget.<br />

Der var et meget tyndt græsdække.<br />

• Tees var rimeligt jævne, men flere af dem<br />

var så hårde, at der næsten skulle bores hul<br />

til tee´en. Græsset var ikke i vækst, også<br />

her skreg det på gødning. Rundt om nogle af<br />

tee-stederne var græsset endnu ikke groet<br />

sammen på trods af, at det var længe siden<br />

det var sået/anlagt.<br />

• Fairways husker jeg som meget tørre –<br />

skyldtes jo nok årstiden – ujævne og ligeledes<br />

med stor gødnings mangel.<br />

• Semiroughen var pæn, men meget tynd.<br />

• Roughen stod meget tæt på fairways, der<br />

skulle ikke meget skævhed til i drivet førend<br />

bolden var væk.<br />

De fleste af ovennævnte problemer har vi<br />

med en ændret plejestrategi fået rettet meget<br />

op på. Specielt er jeg meget tilfreds med,<br />

hvordan greens er blevet. De er nu ikke i<br />

samme grad så modtagelige for svampeangreb<br />

som før og jeg synes, at de har været<br />

gode at spille på – og at spille ind til.<br />

Jeg er også meget tilfreds med måden at<br />

roughen har stået på i år. Det, at vi nu har<br />

arealer med klippet rough efter semirough,<br />

men før det uklippede, gør, at de skæve slag<br />

ikke bliver straffet så hårdt som sidste år. Det<br />

ser også fantastisk flot ud, det giver liv og karakter<br />

til hvert hul. Her hul 13 set fra gul tee.<br />

21


22<br />

Nye sprinklere på 4. green.<br />

Midt i al den almindelige pleje med klipning<br />

osv. har vi også haft tid til små ekstra ting.<br />

F.eks. fandt vi et par dage til at få renset op<br />

i søen ved hul 15. En opgave som vi selv synes<br />

var meget givende. Det ser da godt ud<br />

I skrivende stund – 12-13 oktober – har vi<br />

renset stråtagene på de to gamle bygninger.<br />

Også en opgave, hvor man virkeligt kan se<br />

resultatet.<br />

Det ser også godt ud.<br />

Medarbejdere<br />

Jeg kan ikke skrive om denne sæson uden at<br />

komme lidt ind på mine medarbejdere. Generelt<br />

modtog de, som var ansat da jeg kom,<br />

mig pænt. Tak for det. Den nye chef havde jo<br />

nogle andre ideer end de var vant til, men nu<br />

arbejder vi alle efter samme mål.<br />

Der har været en del sygdom blandt medarbejderne<br />

i år. Et enkelt tilfælde så meget,<br />

at medarbejderen nu er fratrådt. Yderligt er<br />

en anden fratrådt, men det er forventeligt<br />

når der kommer ny chef, at der vil være en<br />

vis udskiftning. Jeg har fået suppleret med<br />

to andre gode medarbejdere og jeg synes,<br />

at stemningen er god og viljen til at yde en<br />

indsats for klubben og banen er bestemt til<br />

stede. Tak, drenge<br />

eksamen<br />

Jeg nåede også at være til eksamen i løbet<br />

af sæsonen. Faktisk var hele juni måned eksamens<br />

tid og vi var heldige, at den blev afholdt<br />

på Værløse golfklub. Vi fik på den måde<br />

mulighed for at få udført noget af det arbejde<br />

som ifølge ”Projekt Nivealøft” alligevel skulle<br />

gøres – bare tidligere og af 7 meget engagerede<br />

greenkeeper-aspiranter.<br />

Det, at det foregik på ”Min” bane, gjorde, at<br />

jeg havde ”lidt” travlt – for selvfølgelig kunne<br />

jeg ikke være på banen hver dag uden at jeg<br />

også var på arbejde. Og jeg skulle samtidig<br />

være behjælpelig i forhold til de to grupper<br />

der var til eksamen. Men det gik godt altsammen.<br />

Begge grupper fik lavet pæne arbejdere,<br />

fik skrevet nogle gode rapporter,<br />

samt fik gode karakterer. Min egen karakter<br />

blev 12 – det fås ikke højere..<br />

Hvad er mit hovedindtryk?<br />

Jeg er meget glad for at være her i klubben.<br />

Jeg synes, at medlemmer, bestyrelse og alle<br />

medarbejdere har taget godt imod mig. Jeg<br />

synes, at det er dejligt, at jeg kan køre rundt<br />

på banen og at de fleste medlemmer hilser<br />

glade på mig. Noget rigtigt må jeg så gøre<br />

Jeg glæder mig over alt det vi har nået i år<br />

og glæder mig til det vi skal nå næste år. Det<br />

er en dejlig bane, helt sikkert. Men står det<br />

til mig og mine medarbejdere, så bliver den<br />

bedre næste år. Og næste..<br />

Jeg vil gerne rette en tak til baneudvalget for<br />

et rigtigt godt samarbejde. Det er en fornøjelse<br />

at holde møde med det – også selvom<br />

der ofte går 3-4 timer med det…<br />

Med håbet om en god vinter – og med mange<br />

gode golfdage


Juniorudvalgets år i tal:<br />

Årsberetning for Juniorudvalget<br />

... af Michael Sommer, formand for Juniorudvalget<br />

35 nye juniorer er blevet indmeldt siden sæsonstarten,<br />

hvilket vist er rekord for en enkelt<br />

sæson! De nye juniorer er gennemsnitligt<br />

11 år gamle, og mange af dem har været<br />

flittige i år: 7 har opnået lokal spilletilladelse<br />

og 7 har derudover opnået DGU kort. 10 af<br />

de nye juniorer er piger, hvilket er godt nyt,<br />

da klubben i den grad mangler pigespillere.<br />

Værløse golfklub har dermed nu 98 juniorer,<br />

hvoraf 48 har national spilletilladelse og DGU<br />

kort. Af disse 48 har 32 fået reguleret hcp i<br />

<strong>2009</strong>, hvilket indikerer fortsat interesse for<br />

golfsporten.<br />

Vi har dog også en stor gruppe relativt inaktive<br />

juniorer, for hvem der ikke er registreret<br />

ændringer siden 2008 eller endnu længere<br />

tilbage i tiden.<br />

Vores juniorgruppe består således af tre næsten<br />

lige store grupper:<br />

• en gruppe aktive juniorer med DGU kort,<br />

gennemsnitsalder 14½ år<br />

• en gruppe nye juniorer uden spillerettigheder,<br />

gennemsnitsalder 11 år<br />

• en gruppe relativt inaktive juniorer med<br />

gennemsnitsalder 13½ år<br />

Juniorudvalget overvejer i øjeblikket om der<br />

skal nye tiltag til for at motivere de inaktive<br />

juniorer, og især dem der kun har været inaktive<br />

et års tid. Vi anerkender naturligvis<br />

at juniorer har fantastisk mange muligheder<br />

for at dyrke fritidsinteresser, men vi synes<br />

naturligvis de burde spille golf! Især pigerne<br />

har det været meget svært at fastholde, men<br />

med den nye store gruppe piger vi har fået<br />

ind i år er der håb forude. Juniorudvalget vil<br />

derfor forsøge at finde en ”pigeansvarlig”<br />

forælder i den nye sæson som kan arbejde<br />

med dette.<br />

Turneringer:<br />

Vi har i år haft to DGU MiniTour hold under<br />

kyndig styring af kaptajn Erik Frandsen og<br />

Stuart Henney. En stor tak til dem begge!<br />

Vores hold klarede sig forrygende på udebane,<br />

men var desværre knap så overlegne<br />

på hjemmebane, hvorfor ingen af holdene<br />

gik videre til finalen. Vores bruttotrup var Simone<br />

Kenfelt, Nikolaj Olsen, Katrine Biune,<br />

Maria Bahne, Matthias Kaastrup, Victor Bech<br />

Sommer, Amalie Fuhrmann, Mark Henney og<br />

Victoria Frandsen.<br />

Når vi taler Minitour er kriteriet, at junioren<br />

ikke må have hcp på 36 eller derunder ved<br />

sæsonstart eller fylde 14 år i sæsonen. Det<br />

gør at kun ganske få af de Minitourspillere vi<br />

har kunnet trække på de sidste to sæsoner<br />

kan være med næste år, da de enten er blevet<br />

for gode eller for gamle. Mange af disse<br />

unge vil kunne spille andre turneringer som<br />

f.eks. Juniortur og det vil der naturligvis blive<br />

set på. Heldigvis er vi formodentlig også repræsenteret<br />

ved MiniTour næste år. Takket<br />

være de mange nye juniorer vi har fået ind i<br />

<strong>2009</strong> har vi nemlig over 30 spillere som har<br />

rigtig alder og hcp til at spille Minitour, og<br />

disse vil vi naturligvis også få kontaktet. Tilmeldingen<br />

til MiniTour ligger som regel først<br />

i april måned. Men allerede i det tidlige forår<br />

vil vi forsøge et sammensætte en eller flere<br />

bruttohold inkl. en holdkaptajn til hvert hold.<br />

I år har vi som sagt haft to hold med og at<br />

dømme efter humøret før, under og efter<br />

runderne var det en stor oplevelse for deltagerne<br />

– såvel sportsligt som kammeratligt.<br />

Vi har også stillet et hold til DGU-turnering<br />

U19 C pulje 4. Vi valgte at stille et hold med<br />

7 deltagere, hvor alle kom til at spille mindst<br />

2 gange i den indledende runde. Med et gennemsnit<br />

på på ca. 27 i en scratch-turnering<br />

fik vi ikke mange ben til jorden, men vi fik<br />

nogen gode og spændende runder, hvor vi<br />

opsamlede noget erfaring, som vi kan bruge<br />

til næste år. Spillerne, der forsvarede Værløses<br />

farver var Tobias Kofoed, Mads Hetland,<br />

Lukas Bang, Christian Emil Ege-johansen,<br />

Patrick Beck Sommer & Thomas Henney.<br />

Stor tak til de aktive fædre, der gav en hånd<br />

med til transport og stopbolde.<br />

23


24<br />

Juniorerne har også gennem sæsonen kørt<br />

en løbende søndagsturnering. Fremmødet<br />

har været meget svingende, men i alt 20 juniorer<br />

har været med mindst én gang. Søndagsturneringen<br />

har været åben for alle juniorer<br />

så der har været mulighed for at spille<br />

både 5, 9 og 18 huller fra grøn, rød og gul<br />

tee. Jacob Zobbe Mortensen, Karl Emil Koch,<br />

Nikolaj Olsen og Martin Wagner Christensen<br />

var de mest trofaste og fik alle spillet 36 huller<br />

i løbet af sæsonen. Flot fremmøde!<br />

Det største antal point totalt blev vundet af<br />

Nikolaj Olsen, som fik 74 stableford point ud<br />

af sine i alt 36 spillede huller, eller 2.06 point<br />

pr.hul. Virkelig en flot score! Der blev også<br />

set på hvem der fik flest stableford point pr<br />

spillet hul, og her var Victor Bech Sommer<br />

med 2.26 point pr. hul for 27 huller lidt foran<br />

Thomas Degnbol Bech med 2.22 point for 9<br />

huller.<br />

regelprøver:<br />

Juniorudvalget afholder den regelprøve den<br />

enkelte junior skal bestå for at få sit DGUkort,<br />

og det har igen i år været Jesper Clausager<br />

der har bestyret dette hverv. På trods<br />

af at golfregler traditionelt er tørt og kedeligt<br />

stof har 9 juniorer i år klaret skærene og<br />

alle over kravet til den beståede regelprøve.<br />

Regelprøven er identisk for juniorer og seniorer.<br />

Arrangementer for juniorer:<br />

sverigestur for DGu spillere<br />

Juniorudvalget invitererede i foråret juniorerne<br />

til at deltage i en ”summercamp” placeret<br />

i Værløse med overnatning i telt. Vi gennemførte<br />

med succes et tilsvarende arrangement<br />

sidste år, men i år var der ikke opbakning<br />

til en gentagelse. I stedet gik i udvalget i<br />

samarbejde med Conte om at arrangere en<br />

week-end tur for juniorer med DGU kort til<br />

Conte’s hjemmeklub Vittsjö i Skåne 21-23.<br />

august. Banen ligger 1½ time fra Helsingborg,<br />

og er en ganske anderledes udfordring<br />

for juniorerne med sine mange træer og ret<br />

snævre fairways. Vi havde glimrende vejr og<br />

godt spil, og da klubben afholdt klubmesterskab<br />

samme dag var banen i tip-top stand.<br />

Vi vil meget gerne tilbage til Vittsjö i 2010!<br />

(Finn: Hvis der er plads kan du evt tage et<br />

eller flere af vedhæftede billeder med.)<br />

Par-3 arrangement for øvrige spillere<br />

Lørdag d. 3. Oktober havde juniorudvalget<br />

arrangeret Par-3 match på Smørums baner.<br />

11 forventningsfulde juniorer mødtes kl 9:00<br />

på træningsanlægget i Smørum, hvor vi varmede<br />

op sammen og fik slået lidt bolde. Vejrudsigten<br />

lovede hård blæst og regn. På trods<br />

af vejret var alle i godt humør, iklædt regntøj<br />

og gummistøvler blev der spillet meget god<br />

golf. Første starttid var 10:00 og alle spillede<br />

til hcp 54 eller 3 extra slag pr. hul. Flere spillere<br />

var under handicap og bedste score var<br />

28 point !! fra en spiller fra Søndagsholdet.<br />

Som afslutning på en god Golfrunde spiste<br />

vi burgere og pommes frites i Caddy Club i<br />

Smørum Golf Klub, hvor alle fik overrakt medaljer<br />

for den gode indsats. Tak for det gode<br />

fremmøde fra Juniorer og deres forældre som<br />

gik med rundt på banen. (Finn: også her er<br />

der et billede til bladet hvis der er plads)


Træning:<br />

I år har jeg haft glæden af at møde nye og<br />

entusiastiske juniorgolfere. Sammen med de<br />

”gamle” juniorer har de gjort træningen til en<br />

fornøjelse. Da sommer camp’en ikke blev til<br />

noget, besluttede jeg mig for at arrangere en<br />

tur til min svenske hjemmebane og fødeby,<br />

Vittsjö GK. Her kom juniorerne til at spille på<br />

en lidt anderledes bane end de er vant til.<br />

Jeg vil sige tak de dejlige forældre som var<br />

med og gjorde turen til en god oplevelse for<br />

børnene. Træningen har i år foregået på nye<br />

dage og tidspunkter, og måske er det grunden<br />

til at fremmødet har været lidt ringe en<br />

gang imellem, desværre. Men til Jer som er<br />

kommet til træning, vil jeg sige tak for denne<br />

sæson og jeg håber I kommer glade, friske<br />

og klare til nye udfordringer på golfbanen<br />

efter vinteropholdet. Tak for i år fra Conta!<br />

(Lord of the swing).<br />

sponsorer:<br />

Stor tak til Michael Willumsen fra ZenIT Consult<br />

- vores fantastiske sponsor, som igen<br />

Årsberetning for Husudvalget<br />

... af Michael Strange, formand for Husudvalget<br />

Det er hen over den forgangne sæson lykkedes<br />

at tiltrække en række billede kunstnere,<br />

som har prydet vores klubhus med farverige<br />

malerier. Hvis der er medlemmer, som maler<br />

eller kender kunstnere, som kunne tænke sig<br />

at udstille i klubhuset, er I meget velkomne<br />

til at kontakte husudvalget.<br />

Det var husudvalgets plan, at etablere adgang<br />

til klubhuset uden for restaurantens åbningstid<br />

ved hjælp af adgangskort og kortlæser.<br />

Men på grund af usikkerheden omkring<br />

finansiering af projekt niveauløft, valgte bestyrelsen<br />

at udsætte dette projekt. Vi arbejder<br />

på at gennemføre projektet i det kommende<br />

budgetår.<br />

har været super gavmild. ZenIT Consult bl.a.<br />

stået for flotte præmier til både turen til Sverige<br />

samt par-3 arrangementet i Smørum.<br />

Vores pro Lars Nysøe er også sød til at kaste<br />

lidt i junior præmieposen i ny og næ. Vi<br />

kan dog sagtens bruge flere sponsorer, så på<br />

dette område er der altid noget at arbejde<br />

videre med!<br />

Juniorudvalgets sammensætning oktober<br />

<strong>2009</strong>:<br />

Michael Bech Sommer, formand<br />

Conte Mattson, juniortræner<br />

Helle Zobbe Mortensen<br />

Jesper Clausager<br />

Henrik Kaastrup<br />

Jens Weiergang<br />

Bettina Olsen<br />

udgåede i <strong>2009</strong>:<br />

Lisbeth Vang<br />

Peter Schouboe<br />

På første sal er der sat en ny glasmontre op<br />

til de trofæer, medlemmerne på klubbens<br />

vegne har tilkæmpet sig. Slå et smut forbi<br />

og se de håndgribelige beviser på klubbens<br />

præstationer, og der er plads til flere.<br />

Tak for indsatsen til husudvalget som består<br />

af Vinnie Vendelev Eriksen, Bo (restauranten)<br />

og Finn (sekretariatet).<br />

Vi kan godt bruge et par nye medlemmer i<br />

husudvalget. Hvis du har lyst til at blive en<br />

del af husudvalget, kan du henvende dig til<br />

undertegnede – kontaktinfo findes på hjemmesiden.<br />

25


26<br />

Årsberetning for Turneringsudvalget<br />

... af Karin Brandt, formand for Turneringsudvalget<br />

Vi har i år haft 10 klubturneringer på programmet,<br />

dette inkluderer også vores klubmesterskaber<br />

samt rækkemesterskaber. I klubmesterskaberne<br />

blev det til dobbelt mestre både<br />

hos damerne og herrerne: Anni Dich Riis og<br />

Nicolai Aagaard. <strong>2009</strong> blev også året, hvor vi<br />

fik lov til at arrangere et DM for midage.<br />

Åbningsturnering 89 deltagere<br />

Kr. Himmelfarts turnering 67 deltagere<br />

2 Generationers turnering 22 par<br />

Ferie turneringen 20 par<br />

Klubmesterskaberne 48 deltagere<br />

Rækkemesterskaberne 53 deltagere<br />

Furesø Kommune Åben <strong>2009</strong> 90 deltagere<br />

Cross Country <strong>2009</strong> 46 deltagere<br />

I skrivende stund er der stadig 2 turneringer<br />

tilbage i kalenderen. Det er Afslutningsturneringen<br />

<strong>2009</strong>, hvor Royal Unibrew er sponsor,<br />

den spilles den 25. oktober samt Andeturneringen,<br />

der spilles den 8. november, hvor Super<br />

Brugsen, Værløse er sponsor. Vi håber på<br />

rigtige mange deltagere og godt vejr.<br />

Ud over vores klubturneringer, så har vi også<br />

haft ansvaret for at lægge bane og turneringsledelse<br />

til DM i Midage i juli måned.<br />

Afviklingen af denne turnering var en stor<br />

success og der var ros fra både DGU og deltagerne.<br />

Der har været referater af alle turneringer<br />

samt billeder fra nogen af dem på<br />

klubbens hjemmeside.<br />

Vi har i <strong>2009</strong> lavet en ny rækkeinddeling, hvilket<br />

har betydet, at vi har haft en mix elite<br />

række for alle under 10 i handicap. Denne<br />

række har i alle turneringer spillet slagspil og<br />

fra backtee. Vi har henover sæsonen modtaget<br />

forskellige tilbagemeldinger i denne sammenhæng.<br />

Vi vil kigge på vores erfaringer og<br />

se hvad der vil være det optimale for næste<br />

sæson. Vi har indtil videre konkluderet at ikke<br />

alle turneringer skal afvikles fra backtee i eliterækken.<br />

I <strong>2009</strong> har vi igen haft rækkemesterskaber<br />

for alle rækker på programmet. Det lykkedes<br />

os at afvikle 3 af herre rækkerne og 2 af damerne<br />

rækkerne, hvilket må siges at være tilfredsstillende.<br />

Turnerings udvalget har i <strong>2009</strong> bestået af<br />

Niels Erik Olsen, Anne Jespersen, Hanne Saugemann,<br />

Jesper Christensen og Karin Brandt.<br />

Turneringerne var ikke blevet afviklet uden<br />

bistand fra vores frivillige turneringsledere og<br />

dommere. Vi har i år kørt lidt statistik for at se<br />

hvor lang tid, man som turneringsleder bruger<br />

på en klubturnering over 18 huller, man bruger<br />

minimum 20 timer, hvilket er mere end<br />

en halv arbejdsuge. Derfor er det vist på sin<br />

plads at sige tusinde tak for jeres indsats:<br />

Anne Marie Telvig, Leon Telvig, Jette Schultz,<br />

Reinholdt Schultz, Jane Holm Nielsen, Gitti<br />

Andersen, Anne Lise Hansen, Søren Thorsen,<br />

Hans Henrik Brandt, Finn Holm Nielsen, Tonny<br />

Jespersen, Stephen Laursen, Merete Haxager,<br />

Søren Topp, Anni Saabye, Preben Saabye,<br />

Birgit Vestergaard Jacobsen og Poul Rye samt<br />

alle de frivillige, der hjalp med afviklingen af<br />

DM i Midage, heriblandt en del af de frivillige<br />

i Baneservice.<br />

Vi har brug for yderligere 1 til 2 personer<br />

mere i Turnerings udvalget i 2010. Hvis du er<br />

interesseret i at være med, så tag fat i formanden.<br />

Mailadresse og telefonnummer kan<br />

ses på klubbens hjemmeside.<br />

Tak for en god sæson i <strong>2009</strong>. Vi ser frem til<br />

2010, hvor der forhåbentlig vil blive plads til<br />

flere turneringer og nye turneringsformer.


Ombygning af hul 4<br />

... af Henrik Lynghus, medlem nr. 894<br />

Gennem nogen tid har vores hul nr. 4 været<br />

præget af langvarige entreprenørarbejder<br />

i forbindelse med det nye regnvandsanlæg,<br />

der afvander boligområdet nord for Olaf<br />

Becks Allé. Nu er arbejderne afsluttet, denne<br />

artikel beskriver detaljerne og funktionen af<br />

de nye anlæg. Entreprenørarbejderne er udført<br />

af Værløse Kommune og de enkelte elementer<br />

er forsøgt indpasset i omgivelserne,<br />

ved formgivning og materialevalg således, at<br />

de så vidt har fået et naturligt udtryk, selvom<br />

der her er tale om et menneskeskabt anlæg.<br />

Vandløb – men kun når det regner<br />

Regnvandet fra boligområdet løber i nedgravede<br />

rør til et sandfang og en olieudskiller,<br />

der skal tilbageholde uønsket sand, silt og<br />

olie-spild. Herfra løbet det i et 60 cm rør på<br />

tværs af hul 7 til udløb i den øvre grøft.<br />

Den øvre grøft krydser hul 4 og løber til den<br />

nye sø mellem hul 2 og 4. Grøften er opbygget<br />

med vandtæt gummimembran og<br />

en fiberdug, der skal forhindre utætheder i<br />

membranen. Der er desuden udlagt en særlig<br />

blanding af grus og sten, der primært skal<br />

modvirke erosion i grøftens bund og sider.<br />

Stenblandingen har desuden en æstetisk<br />

og landskabelig effekt, hvilket jo er ganske<br />

væsentligt på dette sted, hvor rigtig mange<br />

mennesker passerer dagligt.<br />

Den øvre grøft modtager kun vand under- og<br />

efter regnskyl. I perioder uden nedbør vil den<br />

derfor ikke føre vand. Vi har derfor bygget 6<br />

tærskler ned gennem grøften, der er skjult<br />

i kampesten. Tærsklerne tilbageholder vand<br />

i dele af grøften, så der normalt vil være<br />

synligt vand i en del, men ikke i hele grøften.<br />

Herved gives der gode betingelser for at<br />

vandplanter som siv, dunhammer og andre<br />

fugtighedselskende arter kan etablere sig.<br />

Vi har forsøgt at forbedre oversigtsforholdene på<br />

hullet ved et udføre en mindre terrænsænkning<br />

langs grøftens nordlige side, herved er grøftens<br />

forløb blevet mere synlig fra teestederne.<br />

regnvandsbassin<br />

Den nye vandhazard mellem hul 2 og 4 ligner<br />

jo en sø, men det er i virkeligheden et regnvandsbassin.<br />

Bassinet har forskellige formål<br />

omkring opsamling af regnvand ved kraftige<br />

regnskyl, desuden skal forurenende stoffer i<br />

regnvandet tilbageholdes, så de ikke ledes<br />

til den naturlige sø på hul 7. Søen er derfor<br />

designet til at have et vandspejl, der varierer<br />

med godt 30 cm for at sikre et tilstrækkeligt<br />

volumen til det opsparede regnvand.<br />

Fra søen siver vandet igennem et grusfilter,<br />

der findes nedgravet ved søbredden nærmest<br />

dametee-stedet. Samme sted findes også en<br />

overløbsbrønd, der afleder vand fra søen ved<br />

højt vandspejl.<br />

Vådeng<br />

Vandet løber herfra i den nedre grøft til et<br />

vådengsareal nærmest søen på hul 7. I vådengen<br />

er der indbygget en række lave volde<br />

af græstørv, der skal sikre ar vandet fordeles<br />

over så stort et areal som terrænforholdene<br />

27


28<br />

tillader det. En stor del af regnvandet vil sive<br />

gennem jorden fra vådengen til søen. I forbindelse<br />

med vandets vej gennem jorden sker<br />

der en yderligere rensning, så den ”rigtige”<br />

sø på hul 7 kan sikres god vandkvalitet.<br />

Nederst i vådengsarealet er der bygget en<br />

mindre brønd, der fremover vil blive anvendt<br />

til udtagning af vandprøver til analyse for<br />

regnvandsanlæggets effektivitet.<br />

en god start er vigtig<br />

Samlet set har hul 4 fået et gevaldigt løft.<br />

Før var det et relativt let og uinspirerende hul<br />

at spille, par eller bogie var normalt indenfor<br />

rækkevidde her, men den tid er forbi. Jeg tror<br />

at hullets rating ændrer sig i nærmeste fremtid,<br />

for hvor skal man nu placere sig? Green<br />

er smal, kuperet og linet med bunkers mod<br />

højre. Har man problemer med længden, så<br />

skal bolden nu placeres foran grøften i venstre<br />

side, slår man lidt længere er der mest<br />

plads i højre før bunkers.<br />

Skulle man være så uheldig at lande i grøften,<br />

så skal der hermed lyde en bøn til alle<br />

medlemmer og gæster på Værløse Golf: Lad<br />

være med at gå på skrænterne og da slet<br />

ÅbNINGsTIDer<br />

sekretariatet<br />

... af Finn S. Thygesen, Klubmanager<br />

Sekretariatets åbningstider fra den 1. november<br />

<strong>2009</strong> – 1. marts 2010:<br />

Mandag – Torsdag kl. 10.00 – 15.00<br />

Der er lukket for Jul & Nytår fra 23. december<br />

til og med mandag d. 4. januar 2010.<br />

Uden for åbningstiderne kan sekretariatet<br />

kontaktes på:<br />

Telefax 44 47 21 28 eller e-mail: mail@vaerloese-golfklub.dk<br />

ikke ned i grøften. Bolden ikke jo længere<br />

spilbar, medmindre man da vil ofre sit dyre<br />

jern på en af de mange sten. Lad den tabte<br />

bold ligge, og gør proshoppen glad ved at investere<br />

i en ny. Der er nok ikke nogen af os,<br />

der ikke har råd til dette.<br />

Tilsvarende alle anlæg med bevoksning er<br />

det vigtigt, at vi giver vores nye baneareal en<br />

god start. De nytilsåede arealer skal have ro<br />

gennem den første vækstsæson. hvor græsset<br />

skal danne et solidt rodnet.<br />

Også grøften er særligt sårbar gennem de første<br />

år. De udlagte sten og gruset vil med tiden<br />

lejre sig til et stabilt bundlag, hvor vandplanter<br />

kan indvandre og finde voksesteder. Grøftebunden<br />

og især den vandtætte membran er<br />

derfor utroligt følsomme overfor færdsel, især<br />

pigsko vil kunne ødelægge det udførte anlæg,<br />

hvis der trædes huller i membranen.<br />

Tilbage er kun at sige god tur til alle og jeg<br />

håber I vil nyde det nye anlæg. Nogen vil<br />

måske skælde ud over den øgede sværhedsgrad,<br />

men alt i alt er hul 4 nu mere spændende,<br />

og ikke bare banens letteste walk-over.<br />

klubHus<br />

Klubhuset, Vestfløjen og bagrum låses automatisk<br />

ved mørkets frembrud, hvorefter<br />

alarmen slår til. Hvis du skal bruge klub- eller<br />

mødelokalet i forbindelse med møder / arrangementer<br />

så kontakt sekretariatet.<br />

Fra 1.november -1.december er der rengøring<br />

to gange ugentlig, hvorefter der kun er<br />

rengøring en gang om ugen indtil 1. marts<br />

2010. Vi håber, at alle der benytter klubhuset<br />

i vinterperioden vil hjælpe til med, at der er<br />

pænt og ryddeligt.


Der henstilles til, at medlemmerne tjekker,<br />

at døren til bagrummene er helt lukket / låst<br />

samt lyset slukket, når disse forlades.<br />

Fra 1. november holder Caféen lukket. Det<br />

vil herefter være muligt at købe øl, vand og<br />

kaffe m.m. i automaterne i Vestfløjen. Caféen<br />

vil dog periodevis være åben, bl.a. når<br />

årets sidste turneringer gennemføres.<br />

eDs - HANDICAPreGulerING<br />

Principielt kan der spilles EDS hele året, hvis<br />

Handicapbetingelserne foreligger. Med handicapbetingelser<br />

forstås:<br />

Normal bane, normal længde og sommergreens.<br />

Når der indføres vinterregler med lejeforbedring<br />

og evt. overgang til vintergreens, kan<br />

der ikke foretages handicapregulering - og<br />

dermed heller ikke spilles EDS. Hold derfor<br />

øje med informationstavlerne i Vestfløjen<br />

samt på hjemmesiden for nærmere oplysninger.<br />

ADresseæNDrING<br />

HUSK AT MEDDELE ADRESSEÆNDRING VED<br />

FLYTNING.<br />

Vi får en del post retur, bl.a. når vi udsender<br />

opkrævning af kontingentbetaling, hvilket<br />

kan betyde, at der ultimativt må skrides til<br />

eksklusion.<br />

uDMelDelse eller sTATusskIfTe<br />

Medlemmer, der ønsker at opsige deres medlemskab<br />

eller ønsker at overgå til passivt<br />

medlemskab med virkning fra 1. januar 2010,<br />

skal meddele dette skriftligt (gerne via mail)<br />

til sekretariatet inden 01. december <strong>2009</strong>.<br />

Til orientering må passive medlemmer ikke<br />

benytte klubbens træningsanlæg eller bane,<br />

ligesom passive medlemmer heller ikke må<br />

spille greenfee på andre baner. Som passiv<br />

har den enkelte sat spilleretten i bero, men<br />

bevaret indskuddet til klubben.<br />

Som passiv står medlemmet altid helt fremme<br />

på ventelisten ved ønske om overgang til<br />

aktiv igen.<br />

skIfT Af kONTINGeNTGruPPe<br />

Juniorer, som fylder 19 år i løber af 2010,<br />

bliver automatisk ynglinge / ungseniorer pr.<br />

1. januar og skal betale kontingent i forhold<br />

hertil. Desuden skal der betales indskud jf.<br />

vedtægterne.<br />

Medlemmer, der er ynglinge / ungseniorer og<br />

som fylder 26 år i løbet af 2010, bliver tilsvarende<br />

automatisk seniorer. Endnu en del af<br />

indskuddet forfalder jf. vedtægterne.<br />

Seniorer, der fylder 68 år i løbet af 2010 vil tilsvarende<br />

blive overført til Pensionistgruppen.<br />

Medlemmerne skal derfor kun meddele ønske<br />

om skifte imellem fuldtids-, hverdags- og<br />

passivt medlemskab.<br />

kONTINGeNT<br />

Vi appellerer til, at medlemmerne tilmelder<br />

sig PBS. Du kan allerede nu henvende dig til<br />

din bank med følgende oplysninger:<br />

• PBSnr.: 03 044 599<br />

• Debitorgrp.: 000 01<br />

• Medlemsnr.: X (uden 117-) [hvis dit medlemsnr.<br />

kun er på et, to eller tre cifre, så skal<br />

der ikke bruges 0 foran]<br />

Med PBS er du ikke afhængig af at være<br />

hjemme til at betale pr. 1. januar ligesom<br />

evt. adresseændringer ikke får indflydelse på<br />

din betaling. Det giver tryghed.<br />

Der gøres opmærksom på, at du som medlem<br />

ikke har spilleret før kontingent og evt.<br />

rykkergebyr er betalt.<br />

29


30<br />

bestyrelse<br />

Ole Nyvold, formand<br />

Tlf. 20 16 31 75<br />

ole@nyvold-lorenzen.dk<br />

Jan Wærum Christensen, Næstformand<br />

Tlf. 44 64 53 24 / 29 23 53 25<br />

jchristense2@csc.com<br />

Annette skøttrup, kasserer<br />

Tlf. 23 68 90 07 / 23 22 47 12<br />

as@brochner-hotels.dk<br />

Henrik Aagaard<br />

Tlf. 44 47 22 80 / 28 26 03 32<br />

haa-golf@live.dk<br />

Michael lyng strange<br />

Tlf. 33 15 80 80 / 25 39 25 44<br />

michael.strange@mail.dk<br />

leif kjærgaard<br />

Tlf. 44 95 90 30 / 40 14 86 66<br />

patton@post4.tele.dk<br />

Michael Jensen<br />

Tlf. 43 69 21 24 / 41 14 85 89<br />

mjens1973@hotmail.com<br />

Mogens risvang<br />

Tlf. 44 48 43 96 / 51 25 46 82<br />

mogens@risvang.dk<br />

klub i klubben<br />

Dameklubben: Annette Skøttrup, Formand<br />

Tlf. 23 68 90 07 / 23 22 47 12<br />

as@brochner-hotels.dk<br />

Herreklubben: Finn Holm Nielsen, Formand<br />

Tlf. 44 48 34 86 / 24 80 93 30<br />

fhn@herreklub.dk<br />

bladredaktion<br />

Fleming Andersen<br />

Karin Brandt<br />

bestyrelse og udvalgsformænd<br />

udvalgsformænd<br />

Jens erik Nielsen, baneservice<br />

Tlf. 44 47 00 48 / 20 71 77 78<br />

golferne@worldonline.dk<br />

Henrik Aagaard, baneudvalg<br />

Tlf. 44 47 22 80 / 28 26 03 32<br />

gaagaard@webspeed.dk<br />

birger fredriksson, begynderudvalg<br />

Tlf. 44 47 41 88 / 40 54 80 40<br />

bfandilk@get2net.dk<br />

Gitte Alkestrup stumpe Olsen, eliteudvalg<br />

Tlf. 38 74 26 22 / 28 33 87 77<br />

gitte.stumpe@gmail.dk<br />

Michael lyng strange, Husudvalg<br />

Tlf. 33 15 80 80 / 25 39 25 44<br />

michael.strange@mail.dk<br />

Michael bech sommer, Juniorudvalg<br />

Tlf. 44 44 17 51 / 29 43 81 37<br />

michael.sommer@zacco.com<br />

flemming Andersen,<br />

kommunikationsudvalg<br />

Tlf. 26 70 38 66<br />

privat@flemmingandersen.dk<br />

leif kjærgaard, sponsorudvalg<br />

Tlf. 44 95 90 30 / 40 14 86 66<br />

patton@post4.tele.dk<br />

Michael Jensen, sportsudvalg<br />

Tlf. 43 69 21 24 / 41 14 85 89<br />

mjens1973@hotmail.com<br />

karin brandt, Turneringsudvalg<br />

Tlf. 44 95 95 79 / 22 13 06 23<br />

karin.brandt@microsoft.com<br />

Annette skøttrup, økonomiudvalg<br />

Tlf. 23 68 90 07 / 23 22 47 12<br />

as@brochner-hotels.dk


klubben<br />

støt vores sponsorer<br />

– De støtter din golfklub<br />

Royal Unibrew<br />

FC Nordsjælland<br />

ZenIT Consult<br />

Forstædernes Bank; København<br />

Diageo<br />

business sponsorer<br />

Forstædernes Bank, Værløse<br />

NORRIQ NetPartner<br />

Flemming Andersen AS Grafisk Produktion<br />

J.P. Hoverby<br />

J & E Electrik<br />

RSM-Plus, revision<br />

Sander & Dam<br />

banen<br />

Hulsponsorer<br />

Hul 1 Hellerup Byg<br />

Hul 2 Promacon<br />

Hul 3 Home, Værløse<br />

Hul 4<br />

Hul 5 Mark Agerlund<br />

Hul 6 Sjælsø (Gruppen)<br />

Hul 7 Matterhorn Danmark/PicPac<br />

Hul 8 Forstædernes Bank, Værløse<br />

Hul 9 Kresten Foged, Revision<br />

Hul 10 Ropenhagen<br />

Hul 11 Super Best, Hillerød<br />

Hul 12 Sinding Food<br />

Hul 13 Kenfelt<br />

Hul 14 Action Nordic<br />

Hul 15 Jack Tronic<br />

Hul 16 Elite Finans<br />

Hul 17<br />

Hul 18 D3 System<br />

Puttinggreens<br />

SuperBest, Værløse<br />

Indspilsgreen<br />

Ropenhagen<br />

bænke<br />

Vallensbæk Fysioterapi<br />

baneguide<br />

Forstædernes Bank, Værløse<br />

Forstædernes Bank, Lyngby<br />

Café Christianhøj<br />

klubhuset<br />

Kaslou<br />

H&H Autolakering<br />

Anlo Holding (Meyer & Munk)<br />

Turneringssponsorer<br />

Royal Unibrew<br />

Choise Hotels / Quality Hotels, Tåstrup<br />

Super Best, Værløse<br />

Kvickly, Farum<br />

SuperBrugsen, Værløse<br />

Super Best, Hillerød<br />

Grand Park, Korsør<br />

31


Afs.: Værløse Golfklub<br />

Christianshøjvej 22<br />

3500 Værløse<br />

Returneres ved varig adresseændring<br />

Det gør ikke Skal noget du skifte man bolig! er foran!<br />

Skal du skifte bolig!<br />

Som Værløses største lokale mægler sælger vi<br />

Som Værløses største næsten lokalehver mægler anden sælger bolig vi i byen<br />

næsten hver anden bolig i byen<br />

Ring 4448 4866 og få en gratis vurdering<br />

Ring 4448 4866 og få en gratis vurdering<br />

Kim Lundberg Kim Lundberg Ole Fagermo<br />

Ole Fagermo Thomas Lausen LausenThomas<br />

Lausen Jeanette Danny Sørensen MadsenDanny<br />

Sørensen<br />

Sælger Sælger salg Sælger og vurdering<br />

Sælger indehaver Indehaver Indehaversalg<br />

og vurdering<br />

det gør ikke noget man er foran<br />

det gør ikke noget man er foran<br />

ADVOkATfIrMAeT<br />

ulrIk Møller<br />

MøDereT fOr HøJesTereT<br />

bymidten 36 D<br />

3500 Værløse<br />

Tlf. 44 48 11 00<br />

fax 44 48 28 48<br />

Centrumgaden 8<br />

2750 Ballerup<br />

advokat@ulrikmoller.dk<br />

www.ulrikmoller.dk<br />

B<br />

Flemming Andersen AS Grafisk Produktion . Tlf. 44 99 00 66

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!