Forslag - Gladsaxe Kommune

www2.gladsaxe.dk

Forslag - Gladsaxe Kommune

Forslag

gladsaxe.dk

Lokalplan 210

Gammelmosevej 253-261

incl. Miljøvurdering


Hvorfor lokalplan?

I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan

når dele af kommuneplanen skal realiseres,

når der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder,

herunder nedrivning af bygninger,

og når forældede byplanvedtægter skal moderniseres.

Hvad er en lokalplan?

En lokalplan består af to dele - en redegørelse for planen og planens juridiske bestemmelser.

Formålet med redegørelsen er at orientere kommunens borgere og andre interesserede

om den planlagte udvikling.

I redegørelsen for planen beskrives de eksisterende forhold i området. Lokalplanens indhold

og dens forhold til den øvrige plan lægning beskrives. Desuden forklares lokalplanens

retsvirkninger.

Den juridiske del indeholder de bestemmelser, der efter lokalpla nens vedtagelse er bindende

for grundejerne og brugerne. Lokalplanens bestemmelser er udformet som paragraffer

og supple ret med kortbilag.

Alle gældende lokalplaner kan ses på www.plansystemdk.dk og på kommunens egen

hjemmeside, gladsaxe.dk.

Indsigelsesfrist

For at sikre borgernes indsigt og medindfl ydelse i planlægningen frem lægges hermed et

forslag til lokalplan.

Forslaget er fremlagt i perioden 24.11.2009 - 26.01.2010.

Har De indsigelser eller ændringsforslag til lokalplanforslaget, skal De skrive til: Gladsaxe

Byråd, By- og Miljøforvaltningen, Rosenkæret 39, 2860 Søborg eller pr. e-post: byplan@

gladsaxe.dk

Fristen for indsendelse af indsigelser og ændringsforslag er fast sat til 26.01.2010.

Før en lokalplan vedtages endeligt, behandler byrådet de modtagne, skrift lige tilkendegivelser

og beslutter, i hvilket omfang ændrings forslag og indsigelser skal imødekommes i

den færdige lokalplan.

Byrådet bekendtgør herefter lokalplanens endelige vedtagelse i den lokale presse.

Eventuelle yderligere oplysninger om lokalplanforslaget kan fås ved hen vendelse til:

Byplanafdelingen, Rosenkæret 39, tlf. 39 57 50 45.


Redegørelse for lokalplan 210

Gammelmosevej 253-261 i Stengård kvarter

Baggrund

Udviklingsfi rmaet Dansk Projekt Invest ønsker at opføre et

butiksbyggeri på Gammelmosevej 253-261. Projektet indeholder

butiksareal til en dagligvarebutik på 1000 m² og lokaler til

det eksisterende malerfi rma og malervareforretning. Bebyggelsen

ønskes opført i én etage.

Lokalplanens område

Lokalplanområdet har en størrelse på 3.245 m² og er beliggende

ved Gammelmosevej, i umiddelbar nærhed af Stengården

Station. Området grænser op til S-banen og Gammelmosevej

og er ellers omgivet af boligbebyggelse. Umiddelbart nord for

lokalplanområdet ligger to af kommunens bevaringsværdige

bebyggelser, Stengård Skole og Stengård Kirke.

Området anvendes i dag til blandet bolig og erhverv. Området

fremtræder nedslidt. Med det foreslåede projekt vil området

få et løft, og den nye bebyggelse vil være med til at skabe

en mere harmonisk arkitektonisk sammenhæng med den omkringliggende

bebyggelse.

Indhold

Lokalplanen åbner med sine bestemmelser mulighed for etablering

af butiksbyggeri med tilhørende parkeringsfaciliteter.

Byggeriet kan indeholde en dagligvarebutik på højst 1000 m²

og udvalgsvarebutikker, serviceerhverv (f.eks. frisør eller ejendomsmægler)

eller restaurationsvirksomhed på højst 150 m².

Bebyggelsen må opføres i højst 1 etage, hvor den del af bygningen,

som opføres langs Gammelmosevej skal udformes

som en muret bygning i røde eller mørke teglsten og ned rødt

saddeltag. Lokalplanen fastlægger et byggefelt, hvor byggeriet

må placeres.

Ud over bestemmelser om bebyggelsens placering og arkitektoniske

udformning, indeholder lokalplanen bestemmelser

om parkering, cykelparkering, støjafskærmning og tilkørselsforhold.

Lokalplanen muliggør, at det eksisterende malerfi rma og

farvehandel kan indgå i lokalcentret.

Lokalplanens formål

Lokalplanens formål er at forbedre indkøbsmulighederne i

lokalområdet ved at give mulighed for, at der kan opføres

butikker i lokalcentret ved Stengården Station.

Lokalcentret kan indeholde en dagligvarebutik på 1000 m²

og nye butikslokaler til den eksisterende farvehandel.

Lokalplanen fastlægger bestemmelser om bebyggelsens

placering og udformning, parkering, cykelparkering, tilkørselsforhold

og støjafskærmning mod naboerne.

EKSISTERENDE FARVEHANDEL PÅ GAMMELMOSEVEJ 257

3


LOKALPLANENS OMRÅDE

4

GAMMELMOSEVEJ

CHRISTOFFERS ALLÉ

PERSPEKTIVSKITSE, DER VISER ET MULIGT EKSEMPEL PÅ UDFORMNINGEN AF ET NYT LOKALCENTER

Kollektiv trafi k

Den kollektive trafi kbetjening sker primært med S-tog, idet

lokalplanområdet ligger umiddelbart ved Stengården Station.

På Gammelmosevej kører bus-linie 161.

Vejbetjening og udbygningsaftale

Lokalplanområdet vejbetjenes fra Gammelmosevej. På grund

af den forventede trafi k til og fra et nyt lokalcenter vil det være

nødvendigt at omlægge lyskrydset ved Gammelmosevej og

Triumfvej. Krydset skal ombygges til et 4-benet kryds, hvor

indkørslen til lokalcentret udgør det fj erde ben. Anlægsudgifterne

til omlægning af lyskrydset betales af grundejeren for

det kommende lokalcenter, som i den forbindelse indgår en

udbygningsaftale med Gladsaxe Kommune.

Lokalplanens bestemmelser i § 8.2 om vejadgang og § 14.1

om vilkår for ibrugtagen af ny bebyggelse har sammenhæng

med udbygningsaftalen. Disse bestemmelser sikrer, at et lokalcenter

ikke kan etableres uden den nødvendige omlægning

af krydset. Ved off entliggørelse af dette lokalplanforslag foreligger

der et udkast til udbygningsaftale efter planlovens §

21b.

Lokalplanens miljømæssige konsekvenser

Krydset mellem Gammelmosevej og Triumfvej er i forvejen et

følsomt knudepunkt på skolevejen til Stengård Skole. Derfor

har Byrådet besluttet at udarbejde miljøvurdering af lokalplanen.

Miljøvurderingen er lavet ud fra følgende 4 parametre:

Trafi ksikkerhed, øget trafi kbelastning, støjgener og arkitektur.


Miljørapportens konklusion er, at planen kan gennemføres

miljømæssigt forsvarligt, på betingelse af at lyskrydset omlægges,

at der etableres støjskærmende hegning mod naboerne, og

at byggeriets arkitektoniske udformning tilpasses de omkringliggende

bevaringsværdige byggerier. Miljø rapporten fi ndes

på side 7-8.

Støj og lys

Der kan erfaringsmæssigt forekomme støj fra parkeringsarealer

i forbindelse med butikker. Det kan være støj fra varetransport,

bakkende lastbiler, smækkende bildøre, motorstøj, indkøbsvogne

mv. Lokalplanen fastlægger bestemmelser om støjafskærmning

mod naboejendommene. Støjafskærmning i

form af et fast hegn vil desuden kunne mindske den generende

lyspåvirkning fra billygter.

Parkeringsforhold

Der skal ved nybyggeri anlægges mindst 1 p-plads pr. 25 m²

areal til butikker. Der skal desuden etableres cykelparkering i

umiddelbar tilknytning til butikkernes indgang. I cykelparkeringen

skal der være plads til mindst 1 cykel pr. 100 m² areal

til butikker.

Lavenergibyggeri

I Kommuneplan 2009 har Byrådet besluttet, at der i alle større

lokalplaner skal stilles krav om at ny bebyggelse skal opføres

som lavenergibyggeri med energiklasse 1 efter reglerne i bygningsreglementet,

BR08. Dette svarer til en energiramme på

50 % i forhold til rammen for tilsvarende byggeri.

Denne lokalplan indeholder desuden en bestemmelse, der

giver mulighed for, at man ved butikker (og andre bygninger

med et særligt behov for ventilation, belysning, længere benyttelsestid

mv.), kan undlade at medregne den del af butikkens

energiforbrug, som er dokumenteret nødvendig for butikkens

funktion.

Det kan man ikke i dag efter bygningsreglementets regler

om lavenergibyggeri. I realiteten vil det derfor kun meget vanskeligt

kunne lade sig gøre at opføre butiksbyggeri som overholder

kravene til lavenergibyggeri, hvis ikke lokalplanen indeholder

denne mulighed.

Varmeforsyning

Lokalplanens område ligger inden for Gladsaxe Kommunes

naturgasforsyningsområde. Da bebyggelsen skal opføres som

lavenergibyggeri er der imidlertid ikke tilslutningspligt til

denne form for varmeforsyning.

Afvandingsforhold

Nedsivning af regnvand fra veje og parkering, tagvand fra

større byggeri og erhvervsbygninger kræver tilladelse efter

miljøbeskyttelseslovens bestemmelser.

Spildevand og evt. regnvand skal afl edes til kommunens of-

273

af skrænt

33.584

Fod af skrænt

S-tog, DSB

Cykelsti

Fortov

S-tog, DSB

31.632

Stengård Skole

GAMMELMOSEVEJ

32.5

37.544

AFFALD

overdækket

VAREINDLEVERING

ÅBEN

VAREGÅRD

eksisterende træer

Top af skrænt

INDGANG INDGANG

DAGLIG- FLÜGGER

VAREBUTIK

VOGNE

CYKEL-

PARKERING

10 pladser.

EKSIST. INDKØRSEL FLYTTES

NY INDKØRSEL

CYKEL-

PARKERING

2 pladser.

IALT 46 PARKERINGSPLADSER

OVERSIGTSPLAN, DER VISER EN MULIG DISPONERING AF ET NYT

LOKALCENTER

STENGÅRD KIRKE

STENGÅRD SKOLE

Græs,

Buskads

34.0

31.7

33.126

33.179

Stengård K

149

5


fentlige spildevandssystem i overensstemmelse med kommunens

spildevandsplan. Det samlede afl øb må ikke overstige

den vandmængde, der svarer til de gældende afl øbskoeffi cienter.

Terrænforhold

Lokalplanområdet er svagt skrånende med en terrænforskel

på ca. 2 m over ca. 75 m. (Spørg Frederik om der er noget særligt

i BR om støttemure i skel, eller regler om tilgængelighed)

Jordforurening

Lokalplanområdet er beliggende i byzone, og ejendomme, der

ligger i byzone, er som udgangspunkt klassifi ceret som lettere

forurenet i henhold til jordforureningsloven. Dette kaldes områdeklassifi

cering. Forureningen er opbygget gennem mange

år og skyldes f.eks. boligop varmning, bilers udstødning, industriens

udledning, opfyld og terrænreguleringer samt andre

diff use kilder.

Hvis der skal fl yttes jord fra et areal, der er områdeklassifi -

ceret, skal jorden anmeldes til kommunens Miljøafdeling.

Der er ikke registreret jordforurening inden for lokalplanområdet.

Det betyder dog ikke nødvendigvis, at der ikke fi ndes

jordforurening i området, men blot at der ikke på nuværende

tidspunkt fi ndes oplysninger herom, som er registreret

af myndighederne. Træff es jordforurening i forbindelse med

nedrivning eller jordarbejde på ejendommene, skal kommunens

Miljøafdeling kontaktes.

Offentlig spildevandsledning

Langs Gammelmosevej, på matriklerne 17 ie, 17 if og 17 ig af

Gladsaxe, er der tinglyst et servitutbælte for en off entlig spildevandsledning.

Der må ikke bygges eller plantes træer og

større buske på servitutbæltet, og de tinglyste servitutter for

spildevandsledningen skal overholdes.

Kommuneplan

Lokalplanens område er omfattet af kommuneplanens rammebestemmelser

for enkeltområde 5.C.1. Heri fastlægges anvendelsen

til lokalcenter. Bebyggelse må opføres i højst 2 etager

og med en bebyggelsesprocent på max 40. Der må højst

opføres 1.150 m² bruttoetageareal til detailhandel. Lokalplanen

giver mulighed for byggeri i én etage. Lokalplanen og det

foreslåede projekt er således i overensstemmelse med Kommuneplan

2009.

Lokalplan

Lokalplanområdet har hidtil været omfattet af lokalplan 191,

tinglyst 22. maj 2007. Lokalplan 191 udlagde området til boligformål,

i form af rækkehuse, samt serviceerhverv med tilhørende

detailsalg af udvalgsvarer. Ved vedtagelse af denne lokalplan

ophæves lokalplan 191.

6

Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger

Indtil forslaget er endeligt vedtaget af Byrådet, må de ejendomme,

der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde,

der kan foregribe indholdet i den endelige plan.

Der gælder efter planlovens § 17 et midlertidigt forbud mod

udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksisterende

lovlige anvendelse af ejendommene kan fortsætte

som hidtil.

Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag

er udløbet, kan Byrådet under visse forudsætninger give

tilladelse til udnyttelse af de omfattede ejendomme i overensstemmelse

med forslaget.

Disse midlertidige retsvirkninger gælder, indtil forslaget er

endeligt vedtaget, dog højst 1 år efter forslagets off entliggørelse.

Lokalplanens retsvirkninger

Efter Byrådets off entlige bekendtgørelse af lokalplanens vedtagelse

har lokalplanen retsvirkninger som beskrevet i § 16

Enkeltområde 5.C.1

Betegnelse Gammelmosevej 253 - 261

Anvendelse Lokalcenter

Max. Bebyggelsesprocent 40

Max. antal etager 2

Andet Max. 1.150 m² bruttoetageareal

til detailhandel

Kommuneplanen fastlægger rammerne for hvad en lokalplan må

indeholde. I dette tilfælde angiver kommuneplanen, at byggeri må

være højst 2 etager. Lokalplan 210 giver kun mulighed for byggeri i

én etage, og planen er dermed i overensstemmelse med kommuneplanen.


Miljørapport for lokalplan 210

Gammelmosevej 253-261 i Stengård kvarter

Resumé

Det er Gladsaxe Kommunes vurdering, at lokalplanens bestemmelser

og en ombygning af lyskrydset ved Gammelmosevej/Triumfvej

vil begrænse planens miljømæssige konsekvenser

til et acceptabelt niveau.

Baggrund

Gladsaxe Kommune har modtaget henvendelse fra udviklingsfi

rmaet Dansk Projekt Invest (DPI), som ønsker at etablere

en ny dagligvarebutik på 1000 m² og nye butikslokaler til

den eksisterende malerforretning (150 m²) på Gammelmosevej

253-261 ved Stengården Station.

Beskrivelse af området og projektet

Lokalplanområdet har en størrelse på 3.245 m² og ligger ved

Gammelmosevej, umiddelbart ved Stengården Station. Området

grænser op til S-banen og Gammelmosevej og er ellers

omgivet af boligbebyggelse. Nord for Gammelmosevej ligger

Stengård Kirke og Stengård skole. På den ene af områdets 3

ejendomme er der i dag en malerforretning med salgslokaler.

Området er svagt skrånende med en terrænforskel på ca. 2 m

over ca. 75 m.

DPI’s projekt består af et butiksbyggeri med samlet bygningsvolumen

på ca. 1150 m² i et plan. Bygningen indeholder

lokaler til en dagligvarebutik på i alt ca. 1000 m² og en malerforretning

på ca. 150 m². Bygningen udformes som en længebygning

med facade langs Gammelmosevej og med en lavere

sidebygning mod syd med næsten fl adt tag. Længebygningen

vil fremstå som muret byggeri med en husdybde på ca. 20 m

og med et saddeltag på ca. 25 grader.

Indkørsel til parkeringspladsen vil kræve en omlægning af

lyskrydset mellem Gammelmosevej og Triumfvej, hvor indkørslen

vil udgøre et nyt fj erde ben i lysreguleringen.

Miljøvurdering

Gladsaxe Kommune har foretaget en screening af Forslag til

lokalplan 210. Kommunen har valgt at udarbejde miljøvurderingen

ud fra følgende 4 parametre:

1. Trafi ksikkerhed i forbindelse med omlægning af lyskrydset

2. Øget trafi k på Gammelmosevej

3. Støjgener for naboer til lokalplanområdet

4. Arkitektur

1. Trafi ksikkerhed ved omlægning af lyskrydset.

Forslag til lokalplan 210 giver mulighed for at opføre et butiksbyggeri

med en dagligvarebutik på 1000 m² og yderligere 150

m² butikslokaler til den eksisterende malervareforretning.

Dette vil medføre så meget trafi k til og fra lokalplanområdet,

at det vil være nødvendigt at omlægge krydset til et 4-benet

kryds, hvor indkørslen til butikkernes parkeringsplads udgør

det fj erde ben i krydset.

Et projektforslag udarbejdet på foranledning af DPI beskriver

den konkrete udformning af krydset:

Adgangsvejen til det nye butiksbyggeri udgør et fj erde ben i

det signalregulerede kryds. Krydset kommer til at være lidt

forskudt, og den nuværende separate fase for venstresvingende

cyklister er derfor bevaret, og tydeliggjort ved et blåt cykelfelt

på tværs i krydset.

Der vil blive ændret på fodgængerfelterne, så det eksisterende

fodgængerfelt ud for Stengård Kirke nedlægges og et nyt

anlægges på den modsatte side af Triumfvej ved Stengård

Skole.

Det er kommunens vurdering, at dette vil bidrage til at forbedre

trafi ksikkerheden, da man må forvente, at de ældre skoleelever,

som vil benytte den nye dagligvarebutik i frikvartererne,

under alle omstændigheder vil overveje at krydse Gammelmosevej

på dette sted.

Det er desuden kommunens vurdering, at ændringen vil

skabe kortere eller uændrede afstande i forhold til børnenes

skoleveje, hvilket også nedsætter risikoen for at børnene krydser

vejene uden for fodgængerfelterne.

Ved at fl ytte fodgængerfeltet opnår man desuden, at den eksisterende

indkørsel til Gammelmosevej 251 ikke længere vil

ligge uhensigtsmæssigt midt i et fodgængerfelt.

DPI har desuden fået udarbejdet en trafi kal vurdering, som

bl.a. konkluderer, at skoletrafi kken til Stengård Skole om morgenen

kun vil påvirkes marginalt af en ny dagligvarebutik, da

butikkernes kunder forventes først at komme senere på dagen.

Der vil dog kunne være sammenfald med skoletrafi k og varelevering

til dagligvarebutikken. Rapporten vurderer, at der

er taget højde for dette ved at skabe gode adgangsforhold til

butikkernes parkeringsarealer.

0-alternativ

Krydset mellem Gammelmosevej og Triumfvej er i dag et

3-benet kryds med lysregulering. Vejadgang til de 3 ejendom-

7


me, som er omfattet af lokalplanforslaget, sker i dag via overkørsler

ud i krydset. De 3 ejendomme indeholder blandet bolig

og erhverv, som kun aff øder begrænset trafi kmængde. Den

gældende lokalplan 191 giver mulighed for at opføre 15 rækkehuse

og lokaler til den eksisterende malerforretning.

Kommunen vurderer, at trafi ksikkerheden i krydset i dag

generelt er god. Ved en eventuel udbygning af området med

rækkehuse forudsættes de 3 nuværende overkørsler nedlagt og

samlet i en eller to fælles indkørsler. Trafi kmængden til og fra

15 boliger og den eksisterende malerforretning vil til sammen

kunne medføre en stigning på ca. 33 ture dagligt (tur/retur)

fordelt over dagen. Kommunen vurderer, at dette ikke vil påvirke

trafi ksikkerheden væsentligt.

2. Øget trafi k på Gammelmosevej

DPI har fået lavet en trafi kanalyse, som beskriver de trafi kale

konsekvenser af de foreslåede butikker. Analysen viser, at der i

dag er en hverdagsdøgntrafi k på ca. 5.500 køretøjer pr. døgn

på Gammelmosevej ved Triumfvej. Andelen af tung trafi k udgør

ca. 8 % heraf.

De foreslåede nye butikker vil ifølge trafi kanalysen aff øde en

stigning i trafi kmængden på Gammelmosevej og Triumfvej.

Stigningen forventes at variere over dagen.

I spidstimebelastningen om eftermiddagen vurderes trafi kken

ind og ud fra butiksområdet (begge retninger tilsammen)

at blive ca. 228 bilture. Hverdagsdøgntrafi kken til og fra butiksområdet

vurderes at blive ca. 2.500 bilture. I runde tal vil

dette betyde en trafi kforøgelse fra ca. 600 til ca. 680 biler i timen

på Gammelmosevej i tidsrummet fra kl. 16 til 17. Morgentrafi

kken forventes kun at blive påvirket marginalt.

Kommunen vurderer, at den forventede trafi kstigning som

følge af de nye butikker vil være inden for et acceptabelt niveau,

og at de berørte veje har den fornødne kapacitet til at

optage trafi kmængden. det er desuden kommunens vurdering,

at skoletrafi kken om morgenen kun bliver påvirket marginalt.

0-alternativ

Hvis planen ikke realiseres vil området kunne bebygges med

rækkehuse. Trafi kmængden til og fra området vil i så fald

kunne medføre en stigning på ca. 33 ture (tur/retur) om dagen.

Dette vurderer kommunen som marginalt.

3. Støjgener for naboer til lokalplanområdet

Til et lokalcenter med et samlet butiksareal på ca. 1.150 m² vil

der skulle indrettes parkeringsareal til ca. 46 biler. En parkeringsplads

af denne størrelse vil kunne medføre en del støj fra

biler, varetransport, bakkende lastbiler og indkøbsvogne mv.

Støj fra biler omfatter både motorstøj, støj fra dæk og smækkende

bildøre mv.

Kommunen har ikke lavet undersøgelser, der beskriver problemets

omfang, men det er kommunes vurdering, at det vil

være rimeligt over for de nærmeste naboer, at lokalplanen stiller

betingelse om støjafskærmende hegning.

På Gammelmosevej vil der i kraft af den forventede trafi kstigning

også kunne forventes en mindre stigning i trafi kstøjniveauet.

Det er imidlertid kommunens vurdering at stigningen

vil være minimal, og at den vil være ubetydelig eller inden

8

for et acceptabelt niveau.

0-alternativ

Hvis planen ikke realiseres vil området kunne bebygges med

rækkehuse. Det er kommunens vurdering, at rækkehuse ikke

vil medføre støjproblemer.

4. Arkitektur

Lokalplanområdet ligger umiddelbart overfor to af kommunens

bevaringsværdige bebyggelser, Stengård Skole (Wilhelm

Lauritzen, 1949-52) og Stengård Kirke (Rolf Graae og Wilhelm

Wohlert, 1962).

Begge byggerier er karakteriseret ved at være murede bygninger

med store og markante tagfl ader af røde tegl.

Kommunen vurderer, at det har betydning for helhedsindtrykket,

at et nyt butiksbyggeri spiller harmonisk sammen

med skolens og kirkens arkitektoniske udtryk. Derfor indeholder

lokalplanen bestemmelser, der sikrer, at materialevalg, tag

og taghældning bliver tilpasset omgivelserne.

Lokalplanen giver mulighed for butiksbyggeri med lokaler

til bl.a. en dagligvarebutik på 1000 m². Denne type butikker

har erfaringsmæssigt ikke et naturligt behov for store vinduesarealer.

Dette kan medføre, at bygningens facade kommer til

at fremstå meget lukket og afvisende.

Det er derfor kommunens vurdering, at lokalplanen skal indeholde

bestemmelser, der sikrer en vis åbenhed i bygningens

gadefacade.

0-alternativ

Hvis planen ikke realiseres vil området kunne bebygges med

rækkehuse efter lokalplan 191, som bl.a. indeholder bestemmelser

om materialer, tag og taghældning.

Sammenfatning

Det er Gladsaxe Kommunes vurdering, at de trafi ksikkerhedsmæssige

konsekvenser af lokalplanen og det foreslåede projekt

er både positive og negative. En omlægning af krydset mellem

Gammelmosevej og Triumfvej vurderes at kompensere tilstrækkeligt

for den øgede trafi kmængde. Flytning af fodgængerfeltet

fra den østlige til den vestlige side af krydset vil bidrage

til sikkerheden.

En trafi kanalyse viser, at trafi kmængden i krydset ved Gammelmosevej

og Triumfvej kan forventes at stige med ca. 2.500

bilture dagligt. Det er kommunens vurdering, at Gammelmosevej

og Triumfvej har kapacitet til denne stigning.

Kommunen vurderer at støjgenerne fra butikkernes parkeringsplads

vil kunne afhjælpes med et støjskærmende hegn,

og at støjgener fra en øget trafi kmængde på Gammelmosevej

vil være minimal.

De arkitektoniske konsekvenser af lokalplanen vil kunne

sikres med bestemmelser om byggeriets udformning.


Forslag til lokalplan 210

Gammelmosevej 253-261 i Stengård kvarter

I henhold til lov om planlægning (Lovbekendtgørelse nr. 1027 af

20.10.2008) fastsættes følgende bestemmelser for det i § 2

nævnte område:

§ 1 Lokalplanens formål

Denne lokalplan har til formål:

at give mulighed for at opføre et lokalcenter med udvalgsog

dagligvarebutikker

at fastlægge bestemmelser for omfang og udformning af

fremtidig bebyggelse

at sikre en arkitektonisk tilpasning til omgivelserne

at fastlægge adgangs- og parkeringsforhold

at sikre at ny bebyggelse opføres som lavenergibyggeri

§ 2 Område og zonestatus

2.1

Lokalplanområdet er beliggende i byzone og afgrænses som

vist på kortbilag 1.

2.2

Lokalplanområdet omfatter følgende matrikler, alle af Gladsaxe:

17 ae, 17 af, 17 ag, 17 ie, 17 if, 17 ig, 17 ya og 17 xø.

§ 3 Områdets anvendelse

Lokalplanområdet må kun anvendes til lokalcenter med udvalgs-

og dagligvarebutikker, restauration samt serviceerhverv.

§ 4 Bebyggelsens omfang og placering

4.1

Bebyggelsesprocenten i området må ikke overstige 40.

4.2

Ny bebyggelse må kun opføres inden for det byggefelt, som er

vist på kortbilag nr. 2.

4.3

Overdækninger til kundevogne og lignende må dog opføres

uden for byggefeltet.

§ 5 Bruttoetageareal til butikker

5.1

Det samlede bruttoetageareal til butikker må være højst 1.150

m².

5.2

Bruttoetagearealet for en dagligvarebutik må være højst 1000

m² og for en udvalgsvarebutik højst 150 m².

§ 6 Bebyggelsens højde

Ny bebyggelse må højst opføres i én etage. Bebyggelsen må

opføres med en maksimal højde på 10 m målt fra terræn eller

fra et godkendt niveauplan til tagryg.

§ 7 Bebyggelsens ydre fremtræden

7.1

Ny bebyggelse skal udformes, så den fra Gammelmosevej

fremstår som en længebygning med facade langs vejen.

7.2

Selve længebygningen langs Gammelmosevej skal på alle facader

fremstå som muret byggeri med facader i røde eller brune

tegl. Længebygningens tag skal være saddeltag med røde, ikke

refl ekterende, brændte tegl og med en taghældning på mellem

20 og 30 grader.

9


7.3

Mindre bygningsdele og dele af bebyggelsen, som ikke vender

ud mod Gammelmosevej må udformes som sidebygninger til

længebygningen eller som selvstændige småbygninger. Disse

dele af bebyggelsen må udføres i andre materialer og med anden

taghældning end beskrevet i § 7.2.

7.4

Facaden langs Gammelmosevej skal gives et åbent og varieret

udseende med glaspartier svarende til mindst 30 procent af

facadens samlede areal. Højst 30 procent af hvert glasparti må

tilklæbes med folie eller på anden måde blændes permanent.

§ 8 Vejadgang

8.1

Lokalplanområdet vejbetjenes fra Gammelmosevej som vist

på kortbilag 2.

8.2

Vejadgang til lokalcentret skal udformes som et fj erde ben i

det lysregulerede vejkryds mellem Gammelmosevej og

Triumf vej.

§ 9 Parkering

9.1

Der skal anlægges parkeringsareal svarende til mindst 1 pplads

pr. 25 m² bruttoetageareal til butikker og mindst 1 pplads

pr. 50 m² etageareal til andre formål.

9.2

Der skal reserveres plads til cykelparkering umiddelbart i forbindelse

med butikkernes indgang. Der skal være plads til

mindst 1 cykel pr. 100 m² bruttoetageareal til butiksformål.

9.3

Parkeringsarelet skal beplantes, så det får et grønt præg.

§ 10 Ubebyggede arealer og hegning

10.1

Ved anlæg af parkeringsarealer til butikker, skal der etableres

et støjdæmpende hegn langs skel mod naboejendomme mod

øst og syd som vist på kortbilag 2. Hegnet må højst være 1,8 m

højt. Hegnet skal kunne sikre at støjniveauet på naboejendommenes

primære opholdsarealer ikke overstiger 58 dB.

10.2

Langs hegnet skal der plantes vedbend eller lignende, som kan

give hegnet et grønt udseende.

10

10.3

Langs matrikelskel må der ikke laves støttemure eller anden

form for terrænregulering, der giver højdeforskelle på mere

end 0,75 m.

10.4

Udendørs opbevaring og håndtering af aff ald, paller, brugt

emballage, returemballage, gasfl asker og kemikalieaff ald, mv.

må kun fi nde sted inden for et særligt defi neret areal (varegård)

på højst 100 m².

Varegården skal udformes og indrettes således, at helhedsindtrykket

er, at den til stadighed fremstår pæn og ryddelig.

Varegården kan med fordel afskærmes visuelt fra omgivelserne

ved indhegning, beplantning eller lignende.

10.5

For ubebyggede arealer, som efter Byrådets skøn henligger i

skæmmende, forsømt eller uordentlig stand, kan Byrådet stille

krav om foranstaltninger, der bringer den uønskede tilstand

til ophør.

§ 11 Skiltning

11.1

Skiltning, fl agning og reklamering må kun ske i henhold til afsnittet

om retningslinjer for skilte i Designmanualen for Gladsaxe

Kommune.

11.2

Enhver ny skiltning eller ændring af eksisterende skiltning

skal godkendes af Gladsaxe Kommune.

§ 12 Energiforbrug

12.1

Ny bebyggelse må kun opføres som lavenergibyggeri med lavenergiklasse

1 efter reglerne i BR08, kapitel 7.2.4.2, stk. 1.

12.2

For bygninger eller bygningsafsnit med behov for fx et højt

belysningsniveau, ekstra meget ventilation, et stort forbrug af

varmt brugsvand eller lang benyttelsestid eller bygninger med

stor rumhøjde forhøjes energirammen med et tillæg, der

modsvarer det beregnede energiforbrug hertil (BR08, kapitel

7.2.3, stk. 2).

§ 13 Vilkår for ibrugtagen af ny bebyggelse

13.1

Ny bebyggelse til butiksformål må ikke tages i brug, før vejadgangen

til lokalplanområdet er etableret som et fj erde ben i


det lysregulerede vejkryds mellem Gammelmosevej og

Triumf vej.

13.2

Ny bebyggelse til butiksformål må ikke tages i brug, før der er

etableret parkeringsarealer som beskrevet i § 9

13.3

Ny bebyggelse til butiksformål må ikke tages i brug, før der er

etableret støjdæmpende hegn som beskrevet i § 10.1.

§ 14 Ophævelse af lokalplan

Lokalplan nr. 191, tinglyst den 22. maj 2007, ophæves i dens

helhed.

§ 15 Lokalplanens retsvirkninger

15.1

Ejendomme, der er omfattet af lokalplanen, må kun udstykkes,

bebygges og anvendes i overensstemmelse med planens

bestemmelser.

Eksisterende lovlig anvendelse af ejendommene kan fortsætte

som hidtil, idet lokalplanen ikke medfører en ”handlepligt” i

form af krav om etablering af de anlæg, som planen muliggør.

15.2

Byrådet kan meddele dispensationer til mindre afvigelse fra

lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at dette ikke

er i strid med principperne i planen.

Videregående afvigelser kan kun fi nde sted ved tilvejebringelse

af en ny lokalplan.

15.3

Private servitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige

med lokalplanen, fortrænges af planen.

Således vedtaget af Gladsaxe Byråd, den 11. november 2009

Karin Søjberg Holst

/

Philip Hartmann

11


7

277

9

6 8 10

6

Stengården Station

Lokalplan 210

Kortbilag 1

16

37

23

25

7

264

275B-269A

5

Abelsvej

Stengård skole

Peder Hesselsvej

Gladsaxe Kommune. Byplanafdelingen

1

1

2

17

28

8

24 10

14

23

21

Marsk Stigs Alle

22

27

25

24

56

1

17xø

29A

29B

10

14

1

17ie

31

8B

Triumfvej

2

261-257

17ae

2

6

8A

33

Erik Glippings Alle

10 20

17if

17af

2

12

5

B

7

Stengård

Kirke

255

253

17ag

37

3

30

7

17ya

17ig

251

149

39

5

Gammelmosevej

32

8

147

145

2

151

9

38

36

10

Christoffers Alle

34

1

13

Marie Grubbes Allé

14

3

7

196

160

15

16

246

143

11

20

244

5

239

237

156

158

22

24

15

Christoffers Alle

141

139

4

235

233

152

154

135

137

6

2

8

17

Tjele Alle

231

76 74

77

148

150

131

133

1:2000

19

12


23

21

Lokalplan 210

Kortbilag 2

Farumbanen

27

25

Gammelmosevej

Gladsaxe Kommune. Byplanafdelingen

29A

29B

Byggefelt

max. 1 etage

31

Marsk Stigs Alle

33

37

39

30

149

251

147

2

145

151

38

Christoffers Alle

196

160

246

Indkørsel

143

Støjdæmpende

hegn

1:1000


Lokalplan 210

More magazines by this user
Similar magazines