Brugsanvisning - Husqvarna

husqvarna.com

Brugsanvisning - Husqvarna

Brugsanvisning

MZ28T

Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem

og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk


Specifi kationer og design kan ændres uden forudgående varsel med henblik på implementering af

forbedringer.

Vær opmærksom på, at der ikke kan afl edes nogen form for retlige krav af oplysningerne i denne

vejledning.

Brug kun originale reservedele ved reparationer. Brug af andre reservedele vil tilsidesætte garantien.

Enheden må ikke modifi ceres eller forsynes med udstyr, der ikke er standardudstyr, uden samtykke

fra producenten. Modifi kationer på enheden kan medføre faremomenter i forbindelse med driften eller

beskadige enheden.

Når produktet er nedslidt og ikke længere kan bruges, bør det returneres

til forhandleren eller en anden part med henblik på genvinding.

©2010 Alle rettigheder forbeholdes.

Orangeburg,SC.


INLEDNING ..............................................................4

Kørsel og transport på offentlig vej ....................5

Bugsering ...........................................................5

Betjening ............................................................5

God service ........................................................6

SYMBOLER OG MÆRKATER ..................................7

SIKKERHED .............................................................9

Sikkerhedsinstruktioner ......................................9

Personligt sikkerhedsudstyr .............................11

Kørsel på skråninger ........................................11

Sikker håndtering af benzin .............................13

Generel vedligeholdelse ..................................14

Transport ..........................................................16

Bugsering .........................................................16

Gnistfanger .......................................................16

KONTROLFUNKTIONER ........................................17

Placering af styrefunktioner ..............................17

Styrepinde til kørsel ..........................................18

Timetæller .........................................................19

Knivafbryder .....................................................19

Tændingslås .....................................................19

Parkeringsbremse ............................................20

Greb til sporingsindstilling................................21

Sikringer ...........................................................21

Hydro-udløserhåndtag .....................................21

Mekanisme til justering af klippehøjde .............22

Sædejusteringhåndtag .....................................22

Brændstofventil ................................................22

Påfyldning af brændstof ...................................23

BETJENING ............................................................24

Undervisning ....................................................24

Styring ..............................................................24

Inden start ........................................................25

Start af motoren ................................................25

Startkabler ...................................................28

Kørsel ...............................................................29

INDHOLD

Anvendelse på skråninger ...............................30

Standsning af motoren .....................................31

Tips til slåarbejdet ............................................32

Manuel transport ..............................................33

Bypass-stænger ..........................................33

VEDLIGEHOLDELSE ..............................................34

Vedligeholdelsesplan .......................................34

Batteri ...............................................................36

Sikkerhedssystem ............................................37

Dæktryk ............................................................37

Parkeringsbremse ............................................37

Klippeudstyrsrem .............................................38

Pumperem ........................................................39

Kileremme ........................................................39

Klippeknive .......................................................40

Nivellering af klippeudstyret .......................41

Antiskalperingshjul ...........................................42

Støttehjul ...........................................................43

Bolte og møtrikker ............................................43

Rengøring .........................................................43

SMØRING ..............................................................44

Smøreplan ........................................................44

Smørekopper til hjul og klippeudstyr................45

Forhjulsophæng ..........................................45

Forhjulslejer .................................................45

Klippeudstyrsspindler .................................45

Olieskift på transaksel (transmission) ..............46

Udluftningsprocedure .................................47

FEJLFINDINGSSKEMA ..........................................48

OPBEVARING ........................................................50

Vinteropbevaring ..............................................50

Service .............................................................50

LEDNINGSFØRING ................................................51

TEKNISKE DATA ....................................................52

Tilspændingsmomenter ...................................54

OVERENSSTEMMELSESCERTIFIKATER ...............55

SERVICEHÆFTE ....................................................56

Husqvarna-3


4-Husqvarna

INDLEDNING

ADVARSEL!

Tilsidesættelse af forsigtig brugeradfærd kan medføre alvorlig personskade for brugeren

og andre personer. Ejeren skal forstå vejledningen og må kun tillade oplærte personer,

som forstår vejledningen, at bruge plæneklipperen.

Enhver, som bruger plæneklipperen, skal psykisk og fysisk være ved godt helbred og må

ikke være under påvirkning af euforiserende stoffer.


Tillykke

Tak, fordi du har valgt at købe en Husqvarnaplæneklipper.

Denne maskine er bygget, så den

sikrer optimal effektivitet og hurtig klipning af store

arealer. Et betjeningspanel, der er let tilgængeligt

for operatøren, og en hydrostatisk gearkasse, der

styres med styrehåndtagene, bidrager til maskinens

ydeevne.

Denne vejledning er et værdifuldt dokument. Læs den

omhyggeligt igennem, før du bruger eller servicerer

maskinen. Det er vigtigt, at alle, der bruger maskinen,

følger anvisningerne (vedrørende brug, service og

vedligeholdelse) af hensyn til operatørens og andres

sikkerhed. Det kan også medføre en betydelig

forlængelse af maskinens levetid og øge dens

gensalgsværdi.

Hvis du sælger din maskine, skal du sørge for at give

brugsanvisningen til den nye ejer.

Det sidste kapitel i denne betjeningsvejledning

består af en servicejournal. Sørg for, at service- og

reparationsarbejde dokumenteres. En ajourført

servicejournal reducerer serviceudgifterne til

vedligeholdelse og øger maskinens gensalgsværdi.

Henvend dig til forhandleren for at få yderligere

oplysninger. Tag betjeningsvejledningen med, når

maskinen serviceres hos forhandleren.

Generelt

I denne betjeningsvejledning benyttes venstre og

højre, baglæns og forlæns i forhold til maskinens

normale køreretning.

Den løbende forbedring af vores produkter betyder,

at tekniske data og konstruktion kan ændres uden

varsel.

Kørsel og transport på offentlig vej

Kontrollér de gældende færdselsregler, før maskinen

transporteres på offentlig vej. Hvis maskinen

transporteres, skal du altid anvende godkendt

fastgørelsesudstyr og sikre, at maskinen er fastgjort

korrekt. KØR IKKE maskinen på offentlig vej.

INDLEDNING

Bugsering

Hvis maskinen er udstyret med en bugseringskrog,

skal der udvises stor forsigtighed under bugseringen.

Tillad aldrig børn eller andre at opholde sig i eller på

det bugserede udstyr. Kør altid med brede sving for

at undgå, at vogntogets dele støder sammen. Kør

langsomt, og tag højde for den ekstra bremselængde.

Bugser ikke på skråninger. Vægten af det bugserede

udstyr kan medføre tab af traktion, og at kontrollen

over køretøjet mistes.

Følg producentens anbefalinger vedr. vægtgrænser

på det bugserede udstyr. Bugser ikke i nærheden af

grøfter, kanaler eller andre faremomenter.

Betjening

Denne maskine er udelukkende beregnet til

græsslåning på plæner og andre plane arealer, der

er fri for forhindringer som f.eks. sten, træstubbe osv.

Maskinen kan også anvendes til andre opgaver, hvis

den udstyres med noget af det originale tilbehør,

der leveres af producenten. Betjeningsvejledning til

udstyret medfølger ved levering. Maskinen må ikke

anvendes til andre formål. Producentens anvisninger

vedrørende drift, vedligeholdelse og reparation skal

følges nøje.

Plæneklippere og andet motordrevet udstyr kan

være potentielt farligt ved forkert anvendelse. Sikker

anvendelse kræver god dømmekraft og forsigtig

betjening i overensstemmelse med anvisningerne

samt almindelig sund fornuft.

Maskinen må kun betjenes, vedligeholdes og

repareres af personer, der er fortrolige med maskinens

specielle funktioner og har indgående kendskab

til sikkerhedsanvisningerne. Brug kun godkendte

reservedele til vedligeholdelse af maskinen.

Bestemmelser om forebyggelse af ulykker, andre

generelle sikkerhedsregler, arbejdssikkerhedsregler

og færdselsreglerne skal altid overholdes.

Uautoriserede ændringer af maskinens design kan

fritage producenten for ansvaret for følgeskader på

personer eller genstande.

Husqvarna-5


God service

Husqvarnas produkter sælges verden over

udelukkende i specialbutikker med fuld service. På

den måde får du som kunde den bedste support

og service. Før levering er maskinen for eksempel

blevet kontrolleret og justeret af forhandleren. Se

godkendelsescertifi katet i servicejournalen i denne

betjeningsvejledning.

Denne vejledning hører til maskinen med

produktionsnummeret:

INDLEDNING

Hvis du har brug for reservedele eller

support i forbindelse med servicespørgsmål,

garantianliggender osv., kan du henvende dig til:

Motor Transmission

Produktionsnummer

Maskinens serienummer fremgår af den trykte plade, som sidder i motorrummet.

Af pladen fremgår fra oven:

1. Maskinens typebetegnelse (I.D.).

2. Maskinens typenummer (Model).

3. Maskinens serienummer (Serienr.).

Angiv typebetegnelse og serienummer, når du bestiller reservedele.

Motorens produktionsnummer er stanset ind i et af ventildækslerne.

Af skiltet fremgår:

4. Motormodellen.

5. Motortypen.

6. Kode

Angiv disse oplysninger ved bestilling af reservedele.

Hjulmotorerne og de hydrostatiske pumper er udstyret med en stregkodemærkat bagest.

6-Husqvarna


Disse symboler forekommer på maskinen og i betjeningsvejledningen.

Gennemgå dem omhyggeligt, så du ved, hvad de betyder.

Anvendes i denne vejledning til at gøre læseren opmærksom på risikoen for personskade eller livsfarlige

situationer, især hvis de givne instruktioner ikke følges.

VIGTIG INFORMATION

Xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxxx. xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx.

Anvendes i denne vejledning for at gøre læseren opmærksom på risikoen for tingskade, især hvis de givne

instruktioner ikke følges. Anvendes endvidere, hvis der er risiko for misbrug eller forkert samling.

R N

SYMBOLER OG MÆRKATER

ADVARSEL!

Xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxxx. xx xxxxxxxx xxxx

xxxxxx.

Tilbage Neutral Hurtigt Langsomt Brændstof

Advarsel! Parkeringsbremse Advarsel! Roterende knive, Berør ikke delene

hold afstand til

udkastningsåbningen

MAX +_90N MAX +_150N

Batterisyre er ætsende, eksplosionsfarlig og letantændelig Stå ikke her Belastning af trækstangen

Bær beskyttelsesbriller Bær beskyttelseshandsker

Husqvarna-7


Læs Sluk motoren, og fjern nøglen, Hold sikker Anvendelse på skråninger Ingen passagerer

Bruger- før der foretages nogen afstand til med en hældning på

vejledning form for vedligeholdelse maskinen højst 10°

eller reparationsarbejde

Hele kroppen Kvæstelse af fi ngre Åbn eller fjern aldrig Udvis forsigtighed Kør forsigtigt forlæns,

er udsat for kontakt og tæer sikkerheds- ved bakning, og hold øje med

med udkastede skjoldene, mens og hold øje andre personer

genstande motoren er i gang med andre personer

8-Husqvarna

SYMBOLER OG MÆRKATER

Støjafgivelsen til

omgivelserne er i

overensstemmelse med

EU-direktivet. Maskinens

emission fremgår af kapitlet

TEKNISKE DATA og af

mærkaten.

Kun maskiner til det

europæiske marked.


Sikkerhedsinstruktioner

Disse instruktioner vedrører din sikkerhed. Læs dem omhyggeligt.

VIGTIGT: DENNE PLÆNEKLIPPER KAN AMPUTERE HÆNDER OG FØDDER OG KASTE GENSTANDE UD.

TILSIDESÆTTELSE AF SIKKERHEDSINSTRUKTIONERNE KAN MEDFØRE ALVORLIG PERSONSKADE ELLER

DØDSFALD.

Generel brug

Læs, forstå og følg alle instruktioner på maskinen

og i vejledningen, før du starter.

Placer ikke hænder eller fødder i nærheden af

de roterende dele eller under maskinen. Hold

altid afstand til udkastningsåbningen.

Kun ansvarlige voksne, der er bekendte med

instruktionerne, må anvende maskinen.

Fjern sten, legetøj, ledning, osv. fra området, da

det kan opsamles og kastes ud af knivene.

Sørg for, at der ikke opholder sig andre

personer eller dyr i området før kørsel med

plæneklipperen. Stands maskinen, hvis personer

eller dyr kommer ind i området.

Kør aldrig med passagerer. Maskinen er

udelukkende beregnet til én person.

Slå ikke græs under baglæns kørsel, medmindre

det er absolut nødvendigt. Kig altid ned og

bagud, før og mens du bakker.

Sørg for, at det materiale, der kastes ud, ikke

rammer andre. Undgå, at materiale kastes ud

mod en mur eller andre forhindringer. Materiale

kan blive kastet tilbage mod operatøren. Stands

knivene ved kørsel på grus.

Ved kørsel med maskinen skal græsopsamleren,

afskærmningen til udkastningsåbningen og

andet sikkerhedsudstyr være monteret og

fungere korrekt.

Tag farten af, før du drejer.

Lad ikke maskinen stå uden opsyn med

motoren kørende. Stands altid knivene, aktivér

parkeringsbremsen, stands motoren, og fjern

nøglen, før du stiger af plæneklipperen.

Deaktiver knivene, når du ikke slår græs.

Stands motoren og vent, til alle dele er

stoppet helt, før du rengør maskinen, fjerner

græsopsamleren eller tømmer afskærmningen til

udkastningsåbningen for græstilstopning.

Kør kun med maskinen i dagslys eller i god

kunstig belysning.

Kør ikke med maskinen, hvis du er påvirket af

alkohol, medicin eller rusmidler.

SIKKERHED

ADVARSEL!

Dette symbol betyder, at vigtige sikkerhedsinstruktioner skal fremhæves. Det gælder din

sikkerhed.

8011-512

Læs betjeningsvejledningen omhyggeligt, før du starter

maskinen

8011-513

Ryd arbejdsområdet for løsdele, inden du begynder at slå

græsset.

Husqvarna-9


Vær opmærksom på trafi kken, hvis du kører i

nærheden af en vej eller skal krydse den.

Vær ekstra forsigtig ved på- eller afl æsning af

maskinen på eller fra en trailer eller en lastbil.

Bær altid øjenværn, når du betjener maskinen.

Undersøgelser har vist, at førere på 60 år

eller mere er impliceret i en stor procentdel

af de ulykker, der sker med plæneklippere

med siddende operatør. Operatører i denne

aldersgruppe skal både af hensyn til deres

egen og andres sikkerhed være meget

opmærksomme på deres evne til at betjene

plæneklipperen sikkert.

Følg producentens anbefalinger vedrørende

hjulvægte og kontravægte.

Enhver, der betjener denne maskine, skal

først have læst og sat sig ind i denne

betjeningsvejledning. Lokal lovgivning kan stille

krav til brugerens alder.

Hold maskinen fri for græs, blade eller andet

ophobet affald, der kan komme i berøring

med varme udstødnings- eller motordele og

blive antændt. Lad ikke klippeaggregatet pløje

gennem blade eller andet affald, der kan ophobe

sig.

Tør spildt olie eller benzin op, før maskinen

startes eller stilles til opbevaring.

Lad maskinen køle af, før den stilles til

opbevaring.

10-Husqvarna

SIKKERHED

Kør aldrig med passagerer

ADVARSEL!

Motorudstødningsgasser og

bestemte køretøjskomponenter

indeholder eller afgiver kemikalier,

der menes at forårsage kræft eller

fosterskader og andre skader på

arvemassen. Motorudstødningsgassen

indeholder kulilte, som

er en lugtfri, farveløs og giftig

gas. Maskinen må ikke bruges i

lukkede rum.

8011-520


Personligt sikkerhedsudstyr

Sørg for, at der er førstehjælpsudstyr ved

hånden, når maskinen bruges.

Brug aldrig maskinen med bare fødder.

Brug altid beskyttelsessko eller -støvler, helst

med stålsnude.

Brug altid godkendte beskyttelsesbriller eller

ansigtsmaske ved samling eller kørsel.

Brug altid handsker ved håndtering af knivene.

Bær aldrig løstsiddende tøj, som kan blive

fanget i bevægelige dele.

Brug høreværn for at beskytte imod høreskader.

Kørsel på skråninger

Kørsel på skråninger er en af de væsentlige årsager til,

at operatøren mister kontrollen over maskinen, så den

vælter, og der kan indtræffe alvorlige personskader

eller dødsfald. Kørsel på skråninger kræver særlig

forsigtighed. Hvis du ikke kan bakke op ad skråningen,

eller hvis du føler dig usikker, når du kører på den, skal

du ikke bruge maskinen til at slå den.

Kør op og ned ad skråninger (maks. 10 grader) i

stedet for tværs over.

Hold øje med huller, spor, bump, sten og andre

skjulte genstande. Ujævnt terræn kan få maskinen

til at vælte. Højt græs kan skjule hindringer.

Vælg en lav kørehastighed, så det ikke er

nødvendigt at stoppe op, mens du kører på

skråningen.

Arbejd aldrig på vådt græs. Dækkene kan miste

grebet.

Undgå at sætte i gang, standse og vende på en

skråning. Hvis dækkene mister grebet, skal du

koble knivene fra og fortsætte langsomt direkte

ned ad skråningen.

Bevægelser på skråninger skal være langsomme

og gradvise. Undgå pludselige ændringer i

hastighed og retning, da der er risiko for, at

maskinen vælter.

Vær ekstra forsigtig, når du kører maskinen med

græsopsamler eller andet tilbehør, da disse dele

kan påvirke maskinens stabilitet.

Brug ikke dette tilbehør på stejle skråninger.

Forsøg ikke at stabilisere maskinen ved at sætte

en fod ned på jorden.

Brug ikke plæneklipperen i nærheden af kanter

med fald, grøfter eller volde. Maskinen kan

pludselig vælte, hvis et hjul kører ud over kanten,

eller hvis kanten skrider sammen.

SIKKERHED

ADVARSEL!

Bær altid godkendt beskyttelsesudstyr (vist i illustrationerne) ved brug af maskinen.

Personbeskyttelsesudstyr udelukker ikke risikoen for personskader, men det mindsker

indvirkningen af skaderne i tilfælde af, at der skulle ske en ulykke. Bed din forhandler om

hjælp til at vælge det rigtige udstyr.

Personbeskyttelsesudstyr

Slå græsset opad og nedad, ikke fra side til side.

ADVARSEL!

Kør ikke op eller ned ad skråninger

med hældninger på mere end

10 grader. Kør aldrig tværs over

skråninger.

8011-670a

6003-004

Husqvarna-11


Børn

Tragiske ulykker kan ske, hvis operatøren

ikke er opmærksom på tilstedeværelsen af

børn. Børn tiltrækkes ofte af maskinen eller

græsslåningsarbejdet. Du kan aldrig gå ud fra, at

børn af sig selv undviger farlige situationer.

Hold børn væk fra det område, du slås græs

i, og sørg for, at de holdes under opsyn af en

anden voksen end operatøren.

Vær hele tiden opmærksom, og sluk maskinen,

hvis et barn kommer ind i området, der slås

græs i.

Se bagud og ned efter børn, før og mens du

bakker.

Medbring aldrig børn, heller ikke selv om

knivene er slået fra. De kan falde af og få

alvorlige skader eller være i vejen for den sikre

betjening af maskinen. Børn, der tidligere har

fået køreture på maskinen, kan pludselig dukke

op i området, hvor der slås græs, for at få endnu

en køretur og i den forbindelse risikere at blive

kørt over af maskinen.

Tillad aldrig børn at bruge maskinen.

Vær ekstra forsigtig, når du kører i nærheden

af blinde hjørner, buske, træer eller andre

genstande, der kan blokere udsynet, så du ikke

ser eventuelle børn.

12-Husqvarna

SIKKERHED

Hold børn væk fra arbejdsområdet

Tillad aldrig børn at bruge maskinen

8011-518

8011-517


ADVARSEL!

Motoren må ikke startes, hvis gulvpladen eller andre beskyttelsesplader over klippeaggregatets

drivrem mangler.

Sikker håndtering af benzin

Undgå personskade og tingsskade ved at udvise

største forsigtighed ved håndtering af benzin. Benzin

er ekstremt antændeligt, og dampene er eksplosive.

Sluk og fjern alle cigaretter, cigarer, piber og

andre antændelseskilder.

Benyt kun godkendte beholdere til benzin.

Du må aldrig fjerne tankdækslet eller tanke

benzin på maskinen, mens motoren kører. Lad

motoren køle af i mindst (2) minutter, før der

tankes op.

Fyld aldrig brændstof på maskinen indendørs.

Opbevar aldrig maskinen eller

brændstofbeholdere på steder, hvor der

forekommer åben ild, gnister eller pilotfl ammer

som f.eks. i en vandvarmer eller andre former for

apparater.

Før maskinen tankes op, skal risikoen for

statisk udladning minimeres ved berøring af en

metaloverfl ade.

Fyld aldrig beholdere indvendigt i en bil eller på

en ladbil eller anhænger med plasticinderlad.

Anbring altid beholdere på jorden på afstand fra

køretøjet, når de fyldes.

Fjern benzindrevet udstyr fra ladbilen eller

anhængeren, og tank det op på jorden. Hvis det

ikke er muligt, skal sådant udstyr tankes op med

en bærbar beholder og ikke med en tankpistol

fra en pumpe.

Hold tankpistolens studs i konstant kontakt med

kanten af brændstoftanken eller -beholderen,

indtil du er færdig med at tanke. Tankpistolen må

ikke låses fast i åben tilstand.

Hvis du spilder benzin på dit tøj, skal du skifte tøj

med det samme.

Overfyld aldrig brændstoftanken. Påsæt

tankdækslet korrekt, og skru det ordentligt fast.

Start aldrig motoren i nærheden af spildt

brændstof.

Anvend aldrig benzin som rengøringsmiddel.

Hvis der opstår lækager i brændstofsystemet,

må motoren ikke startes, før problemet er løst.

Kontrollér altid brændstofniveauet inden

ibrugtagning, og sørg for, at der er plads til, at

brændstoffet kan udvide sig, idet varmen fra

motoren og solen ellers kan få brændstoffet til at

udvide sig og løbe over.

SIKKERHED

Fyld aldrig brændstof i tanken indendørs

8011-516

ADVARSEL!

Motoren og udstødningssystemet

bliver meget varme under driften.

Der er risiko for forbrændinger ved

berøring.

Lad motoren og udstødningssystemet

køle af i mindst to (2) minutter, inden

der fyldes brændstof i tanken.

Husqvarna-13


Generel vedligeholdelse

Betjen aldrig maskinen i lukkede rum.

Sørg for, at alle møtrikker og bolte er stramme,

så udstyret er sikkert at bruge.

Der må ikke manipuleres med

sikkerhedsanordningerne. Kontrollér

regelmæssigt, at de fungerer korrekt.

Hold maskinen fri for græs, blade og ophobning

af andre former for løsdele. Opsaml olie- og

benzinspild, og fjern benzinvædet materiale.

Lad maskinen køle af, inden den opbevares.

Hvis maskinen rammer et fremmedlegeme, skal

du standse maskinen og efterse den. Reparer om

nødvendigt maskinen, før du starter den igen.

Foretag aldrig justeringer eller reparationer,

mens motoren kører.

Kontrollér græsopsamlerens komponenter og

udkastningsafskærmningen regelmæssigt, og

udskift dem i nødvendigt omfang med de af

producenten anbefalede dele.

Plæneklipperens knive er skarpe. Pak

knivene ind, eller bær handsker, og udvis stor

forsigtighed ved håndtering af dem.

Kontrollér bremsefunktionen regelmæssigt.

Juster og servicer efter behov.

Vedligehold eller udskift sikkerheds- og

instruktionsmærkater efter behov.

Du må ikke ændre sikkerhedsudstyret. Kontrollér

jævnligt, at det fungerer korrekt. Maskinen må

ikke bruges med defekte eller afmonterede

beskyttelsesafskærmninger, skjolde,

sikkerhedsafbrydere og andre sikkerheds-/

beskyttelsesanordninger.

Foretag ikke ændringer på indstillingen af

begrænserne, og lad ikke motoren køre ved

for høje omdrejningstal. Hvis motoren kører

ved for høje omdrejningstal, er der risiko for, at

maskinens komponenter tager skade.

Vær forsigtig ved håndtering af batterisyre. Hvis

syren kommer i kontakt med huden, er der risiko

for alvorlige ætsningsskader. Hvis der spiles

batterisyre på huden, skal der med det samme

skylles med vand.

Syre i øjnene kan medføre blindhed – søg

lægehjælp med det samme.

Vær forsigtig ved servicering af batteriet. Der

kan dannes eksplosive gasser i batteriet. Der

må aldrig udføres vedligeholdelsesarbejde

på batteriet, mens der ryges, eller i øvrigt i

nærheden af åen ild eller kilder til gnistdannelse.

Batteriet kan eksplodere og forårsage alvorlig

person- eller tingsskade.

Sørg for, at udstyrets tilstand er god, og at alle

møtrikker og bolte, i særdeleshed dem, der

holder knivophængene, er spændt fast med de

korrekte tilspændingsmomenter.

14-Husqvarna

SIKKERHED

Kør aldrig med maskinen i lukkede rum

ADVARSEL!

Brug sikkerhedsbriller ved

vedligeholdelsesarbejde.

8011-515

ADVARSEL!

Batteriet indeholder bly og

blyforbindelser; kemikalier, der

menes at forårsage kræft eller

fosterskader og andre skader på

arvemassen. Vask hænder, når du har

rørt ved batteriet.


Der er risiko for gnistdannelse under arbejde med

batteriet og de kraftige kabler i starterkredsløbet.

Sådan gnistdannelse kan afstedkomme

batterieksplosion, brand eller øjenskader.

Gnistdannelse kan ikke forekomme, hvis

chassiskablet (normalt det negative, sorte kabel)

tages af batteriet.

ADVARSEL!

Undgå elektrisk gnistdannelse og

konsekvenserne deraf ved at træffe

nedenstående foranstaltninger:

Bær altid beskyttelsesbriller.

Sørg for, at tankdækslet er skruet stramt på, og

at brændbare væsker ikke opbevares i åbne

beholdere.

Arbejd aldrig med starterkredsløbet, hvis der er

spildt brændstof.

Afbryd det negative kabel fra batteriet først, og

gentilslut det til sidst.

Foretag aldrig en brokortslutning over

starterrelæet med henblik på at aktivere

starteren.

Brug ikke maskinen indendørs eller på steder

med dårlig udluftning. Udstødningsgasserne

indeholder kulilte, som er en lugtfri, giftig og

dødbringende gas.

Stop og efterse udstyret, hvis maskinen kører

over eller ind i noget. Udfør reparationer efter

behov, inden du fortsætter.

Udfør aldrig justeringer, mens motoren kører.

Maskinen er kun testet og godkendt med det

medfølgende originaludstyr eller udstyr, som

anbefales af producenten. Brug kun godkendte

reservedele til maskinen.

Knivene er skarpe og kan forårsage snitsår og

større læsioner. Pak knivene ind, eller benyt

beskyttelseshandsker, når du håndterer dem.

Kontrollér parkeringsbremsens funktion

regelmæssigt. Juster og servicer efter behov.

BioClip-knivene bør kun benyttes på velkendte

steder, hvor der ønskes klipperesultater af

højere kvalitet.

Reducer brandrisikoen ved at fjerne græs,

blade og andet affald, som kan have ophobet

sig i maskinen.

Lad maskinen køle af, inden den opbevares.

Rengør klippeudstyret og undersiden

regelmæssigt, og undgå at sprøjte vand på

motordele og elektriske komponenter.

SIKKERHED

6003-009

Der må ikke ryges, mens der udføres vedligeholdelse på

batteriet. Batteriet kan eksplodere og forårsage alvorlig

person-/tingsskade.

Risiko for gnistdannelse

Rengør klippeudstyret regelmæssigt

8009-728

8011-514

Husqvarna-15


Transport

Maskinen er tung og kan forårsage alvorlige

knusningsskader. Vær særligt forsigtig, når den

læsses på eller afl æsses fra et køretøj eller en

anhænger.

Brug en godkendt anhænger til transport af

maskinen. Aktivér parkeringsbremsen, afbryd

brændstofforsyningen, og fastgør maskinen

med godkendte fastgøringsanordninger som

f.eks. bånd, kæder eller stropper, når den

transporteres.

Kør ikke med maskinen på offentlig vej.

Kontrollér og overhold de gældende

færdselsregler, før maskinen transporteres på

offentlig vej.

Bugser ikke denne maskine: Bugsering kan

medføre skader på drivsystemet.

Anbring maskinen på en ladbil eller en

anhænger ved at køre den op ad ramper med

egnet bæreevne ved lav hastighed. Løft ikke!

Maskinen er ikke beregnet til at blive løftet pr.

håndkraft.

Bugsering

Hvis maskinen er udstyret med en bugseringskrog,

skal der udvises stor forsigtighed under

bugseringen. Tillad aldrig børn eller andre at

opholde sig i eller på det bugserede udstyr.

Kør altid med brede sving for at undgå, at

vogntogets dele støder sammen. Kør langsomt, og

tag højde for den ekstra bremselængde. Bugser

ikke på skråninger. Vægten af det bugserede udstyr

kan medføre tab af traktion, og at kontrollen over

køretøjet mistes.

Følg producentens anbefalinger vedr. vægtgrænser

på det bugserede udstyr. Bugser ikke i nærheden af

grøfter, kanaler eller andre faremomenter.

Gnistfanger

Hos den autoriserede Husqvarna-forhandler fås en

gnistfanger til lyddæmperen.

16-Husqvarna

SIKKERHED

ADVARSEL!

Undslippende hydraulikolie under

tryk kan have tilstrækkelig kraft

til at trænge igennem huden og

forårsage alvorlig personskade. Søg

lægehjælp med det samme i tilfælde

af personskader med undslippende

væsker. Der kan udvikle sig alvorlig

infektion eller reaktion, hvis korrekt

behandling ikke iværksættes med

det samme.

VIGTIG INFORMATION

Parkeringsbremsen er ikke tilstrækkelig

til at fastholde maskinen under transport.

Sørg for, at maskinen er fastgjort korrekt til

transportkøretøjet. Bak altid maskinen op på

transportkøretøjet for at undgå, at den vælter.

ADVARSEL!

Denne plæneklipper er udstyret

med en forbrændingsmotor og må

ikke bruges i eller i nærheden af

ubearbejdede områder med skov,

bevoksning eller græs, medmindre

motorens udstødningssystem er

udstyret med en gnistfanger, der

lever op til eventuelle gældende

lovkrav.


Denne betjeningsvejledning beskriver Husqvarna

Zero Turn Rider, der kan vende på stedet. Rideren er

udstyret med en fi retakts Briggs & Stratton-motor med

overliggende ventiler.

Placering af styrefunktioner

5

5

1. Styrehåndtag til kørsel

2. Parkeringsbremse

3. Greb til sporingsindstilling

4. Brændstoftank

5. Hydro-udløserhåndtag

6

7

KONTROLFUNKTIONER

4

8

9

6. Tændingslås

7. Timetæller

8. Gasregulering

9. Knivafbryder

Transmissionen fra motoren fi nder sted via remdrevne

hydraulikpumper. Ved hjælp af venstre og højre

styrebetjeningshåndtag reguleres væskestrømmen og

dermed køreretningen og hastigheden.

3

10

11

2

12

10. Sædejusteringhåndtag

11. Højre sporingsbolt

12. Højdejustering

13. Løft af klippeudstyr

1

8058-039

13

Husqvarna-17


Styrepinde til kørsel

Maskinens hastighed og køreretning kan

varieres kontinuerligt ved hjælp af de to

styrebetjeningshåndtag. Styrebetjeningshåndtagene

kan fl yttes fremad eller bagud i forhold til en

neutral position. Derudover har de en neutral

position, som kan fastlåses ved at fl ytte

styrebetjeningshåndtagene udad.

Når begge betjeningshåndtag befi nder sig i den

neutrale position (N), står maskinen stille.

Hvis begge betjeningshåndtag fl yttes lige meget

fremad eller bagud, bevæger maskinen sig i en lige

linje hhv. fremad eller bagud.

Hvis der f.eks. skal drejes til højre, mens maskinen

kører fremad, skal det højre betjeningshåndtag

fl yttes tilbage imod den neutrale position. Det højre

hjuls rotation reduceres, og maskinen drejer til højre.

Vending på stedet kan udføres ved at fl ytte det

ene betjeningshåndtag bagud (dvs. bag den

neutrale position) og forsigtigt bevæge det andet

betjeningshåndtag fremad i forhold til den neutrale

position. Venderetningen ved vending på stedet

bestemmes af det betjeningshåndtag, der bevæges

bagud i forhold til den neutrale position. Hvis det

venstre betjeningshåndtag trækkes bagud, drejer

maskinen til venstre. Udvis stor forsigtighed ved

udførelse af denne manøvre.

18-Husqvarna

KONTROLFUNKTIONER

Styrebetjningsgreb

ADVARSEL!

Maskinen kan vende meget hurtigt,

hvis det ene styrebetjeningshåndtag

bevæges meget længere fremad end

det andet.

1. Forlæns

2. Neutral

3. Neutral-spor, Neutral-lås

4. Baglæns

Mønster for styrebetjeningshåndtag (højre side)

8058-042

8065-053


Timetæller

Timetælleren viser den samlede driftstid.

Den blinker med indikeringen CHG OIL (skift olie)

med intervaller på 50 timer. Blinkvarigheden er én

time før og én time efter intervallet. CHG OIL-symbolet

tændes og slukkes automatisk. Timetælleren kan ikke

nulstilles manuelt.

Knivafbryder

Aktiver klippeudstyret ved at trække knivafbryderen

ud. Plæneklipperens knive frakobles, når knappen

trykkes helt ned.

Tændingslås

Tændingsnøglen er placeret i betjeningspanelet og

bruges til at starte og stoppe motoren.

Drej nøglen i urets retning for at starte motoren.

KONTROLFUNKTIONER

Timetæller

Knivafbryder

Tændingslås

8058-043

8058-043

8058-043

Husqvarna-19


Slip tændingsnøglen, så den drejer tilbage til

positionen RUN, når motoren er startet.

Hvis der skal bruges tilbehør ”accessory”, skal nøglen

drejes imod urets retning.

Parkeringsbremse

Parkeringsbremsen sidder på venstre side af

maskinen. Træk håndtaget bagud for at aktivere

bremsen, og skub det fremad for at slække den.

VIGTIG INFORMATION

Maskinen skal stå absolut stille, når

parkerings bremsen aktiveres. Parkeringsbremsen

skal altid aktiveres, før operatøren

stiger af maskinen. Slæk parkeringsbremsen,

før plæneklipperen fl yttes.

20-Husqvarna

KONTROLFUNKTIONER

Tændingslås – RUN-positionen

Tændingslås – tilbehør ”accessory”

Parkeringsbremse

8058-046

8066-005

8058-044


Greb til sporingsindstilling

Hvis plæneklipperen ikke kører ligeud, skal lufttrykket

i begge bagdæk kontrolleres. Det anbefalede lufttryk

er 0,7 bar (10 psi) i fordækkene og 1 bar (15 psi) i

bagdækkene. Sporingen skal kontrolleres på et plant

og vandret underlag af beton eller asfalt.

Justeringer på indstillingsgrebet muliggør fi njustering,

så maskinen kører ligeud, når styrehåndtagene

trykkes helt fremad.

Drej grebet i urets retning (betragtet fra

betjeningspositionen) for at øge hastigheden på

venstre pind. Drej imod urets retning for at reducere

hastigheden.

Sikringer

Sikringerne er placeret i venstre side af maskinen.

Adgang til sikringerne opnås ved at tippe sædet

fremad. Der er tale om fl adsikringer af samme type,

som anvendes i biler.

Der er to sikringer med følgende kapaciteter og

funktioner:

1. 20 A, primær sikring

2. 7,5 A, kobling til klippeudstyr

Hydro-udløserhåndtag

Transaksel-bypass-stængerne skal aktiveres,

når plæneklipperen skubbes eller trækkes.

Udløserhåndtagene er placeret i siderne bagest på

enheden under den bageste motorplade. Se Manuel

transport i afsnittet Drift.

KONTROLFUNKTIONER

Greb til sporingsindstilling

Sikringer

Hydro-udløserhåndtaget i højre side

8061-010

8050-082

80658-146

Husqvarna-21


Mekanisme til justering af klippehøjde

Den ønskede klippehøjde indstilles med højdestiften.

Klippehøjdepedalen udløser løftemekanismen til

klippeudstyret og placerer udstyret i den valgte højde.

Ved transport skal pedalen skubbes helt fremad,

indtil klippeudstyret låser sig fast i transportpositionen

(højeste).

Sædejusteringhåndtag

Sædet kan justeres i længderetningen. Hvis der skal

foretages justeringer, skal håndtaget under sædets

forkant fl yttes mod venstre (set fra førersædet),

hvorefter sædet kan bevæges bagud eller fremad.

Brændstofventil

Brændstofafbryderventilen er placeret i midten bag

sædet. Ventilen er lukket, når håndtaget sidder

vinkelret på brændstofl edningen.

22-Husqvarna

KONTROLFUNKTIONER

1. Udløserpedal

2. Højdestift

Pedaler til valg af klippehøjde

2

Justering i længderetningen

Brændstofafbryderventilen i den LUKKEDE position.

1

8065-017

8011-441

8065-010


Påfyldning af brændstof

Læs sikkerhedsinstruktionerne inden påfyldning af

brændstof. Brændstoftankens kapacitet er 6,5 liter.

Kontrollér regelmæssigt, at tankdækslets pakning er

intakt, og sørg for, at dækslet er skruet rigtigt på.

Motoren skal som minimum have benzin med et

oktantal på 87 (ikke olieblandet benzin). Der kan

benyttes miljøtilpasset alkylatbenzin. Se Tekniske

data vedr. etanolbrændstof. Metanolbrændstof er

ikke tilladt. Brug ikke E85 alkoholbaseret brændstof.

Motoren og motorkomponenterne kan tage skade.

Ved drift ved temperaturer under frysepunktet

(0° C) skal der benyttes ny og ren vinterbenzin, så

koldstartsegenskaberne opretholdes.

ADVARSEL!

Benzin er særdeles brændbart. Udvis

forsigtighed, og fyld tanken udendørs

(se sikkerhedsanvisningerne).

ADVARSEL!

Motoren og udstødningssystemet

bliver meget varme under driften.

Risiko for forbrændinger ved

berøring.

Lad motoren og udstødningssystemet

køle af i mindst to (2)

minutter, inden der fyldes brændstof

i tanken.

ADVARSEL!

Fyld op til bunden af påfyldningsstudsen.

Overfyld ikke. Optør altid

brændstofspild. Opbevar, spild eller

brug aldrig benzin i nærheden af

åben ild.

KONTROLFUNKTIONER

Brændstoftank

8065-007

VIGTIG INFORMATION

Erfaringer har vist, at brændstoffer

med iblandet alkohol (såkaldt gasohol,

etanol eller metanol) kan tiltrække fugt,

hvilket fører til udskillelse og dannelse af

syrer under opbevaring. Syregasser kan

beskadige motorens brændstofsystem under

opbevaring. Undgå problemer ved at tømme

brændstofsystemet før opbevaring, hvis

maskinen skal opbevares i 30 dage eller mere.

Tøm brændstoftanken, start motoren, og lad

den køre, indtil brændstofl edningerne og

karburatoren er tomme. Brug frisk brændstof

til næste sæson. Se Opbevaringsanvisninger

for at få yderligere oplysninger. Brug

aldrig motor eller karburatorrensemidler i

brændstoftanken, da sådanne midler kan

medføre permanente skader.

Husqvarna-23


Læs afsnittet Sikkerhedsinstruktioner og de

følgende sider, hvis du ikke er bekendt med

maskinen.

Undervisning

Zero turn-plæneklippere er på grund af deres unikke

styreegenskaber langt mere manøvredygtige end

typiske plæneklippere.

Vi anbefaler, at dette afsnit læses igennem, før der

gøres forsøg på at køre med plæneklipperen under

egen kraft. Derudover anbefaler vi ved første kørsel

med plæneklipperen, at der indledningsvist benyttes

reduceret gasgivning og kørehastighed ved IKKE

at bevæge styrehåndtagene til den forreste eller

bageste yderstilling, før operatøren bliver fortrolig

med betjeningselementerne. Vi foreslår desuden,

at førstegangsbrugere eller uøvede brugere af

Zero Turn-plæneklippere gør sig bekendt med

plæneklipperens styring på et fast underlag som

f.eks. beton eller asfalt, FØR de forsøger at køre

på græs. Indtil operatøren bliver fortrolig med

plæneklipperens betjening og nulvenderadius er

der risiko for at beskadige plænen som følge af for

aggressive manøvrer.

Styring

Sådan køres der forlæns og baglæns

Plæneklipperens bevægelsesretning og hastighed

påvirkes ved bevægelse af styrehåndtagene i siderne

af plæneklipperen. Det venstre styrehåndtag styrer

det venstre hjul. Det højre styrehåndtag styrer det

højre hjul.

VIGTIG INFORMATION

Når styrehåndtagene befi nder sig i

bakpositionen, vender de selv tilbage

til neutral, hvis de slippes. Det kan få

plæneklipperen til at standse pludseligt.

Førstegangsbrugere bør skubbe plæneklipperen

(se Manuel transport i afsnittet Drift) til et åbent

og plant område, hvor der ikke er andre personer,

køretøjer eller hindringer i nærheden. Kørsel med

maskinen under egen kraft kræver, at operatøren

sidder i sædet, starter motoren (se Før start i

afsnittet Drift), justerer motoren til tomgang, slækker

parkeringsbremsen (kobl ikke knivene ind endnu)

24-Husqvarna

BETJENING

og roterer styrehåndtagene indad. Så længe

styrehåndtagene ikke er bevæget fremad eller bagud,

vil plæneklipperen ikke bevæge sig. Bevæg langsomt

begge styrehåndtag en smule fremad. På denne

måde vil plæneklipperen begynde at bevæge sig

fremad i lige linje. Træk styrehåndtagene bagud til

den neutrale position, hvorved plæneklipperen skulle

holde op med at bevæge sig. Træk styrehåndtagene

en smule bagud, hvorved plæneklipperen begynder

at køre baglæns. Skub styrehåndtagene fremad til

den neutrale position, hvorved plæneklipperen skulle

holde op med at bevæge sig.

Sådan drejes til højre

Træk under forlænskørsel det højre håndtag tilbage

imod den neutrale position, mens det venstre

håndtags position opretholdes. Dette vil reducere

omdrejningstallet på højre hjul og få maskinen til at

køre i den retning.

Sådan drejes til venstre

Træk under forlænskørsel det venstre håndtag

tilbage imod den neutrale position, mens det højre

håndtags position opretholdes. Dette vil reducere

omdrejningstallet på venstre hjul og få maskinen til at

køre i den retning.

Vending på stedet

Træk under forlænskørsel først begge styrehåndtag

tilbage, indtil plæneklipperen standser eller bremser

kraftigt.

Ved derefter skiftevis at skubbe det ene håndtag en

smule fremad og trække det andet en smule bagud,

kan plæneklipperen fås til at dreje i den retning, hvor

håndtaget er trukket bagud.


Inden start

Læs kapitlerne Sikkerhedsinstruktioner og

Betjeningselementer, før maskinen startes.

Udfør daglig vedligeholdelse, før motoren

startes (se vedligeholdelsesplanen i afsnittet

Vedligeholdelse).

Kontrollér, at der er tilstrækkelige mængder

brændstof i tanken.

Juster sædet til den ønskede position.

Nedenstående betingelser skal være til stede, for at

motoren kan startes:

1. Der skal trykkes på knivafbryderen til indkobling

af plæneklipperens knive.

2. Parkeringsbremsen skal være aktiveret.

3. Begge styrebetjeningshåndtag skal befi nde sig

i den låste (ydre) neutrale position.

Start af motoren

1. Tag plads i sædet.

2. Løft plæneklipperens klippeudstyr til transportpositionen

ved at låse løftepedalen helt fremme.

3. Aktiver parkeringsbremsen.

BETJENING

Aktiver parkeringsbremsen, før der startes

Sæt klippeudstyret i transportpositionen

8058-044

8058-048

Husqvarna-25


4. Frakobl plæneklipperens knive ved at trykke på

knivkontakten.

5. Flyt styrebetjeningshåndtagene udad til den låste

(ydre) neutrale position.

6. Flyt gashåndtaget til den midterste position.

26-Husqvarna

BETJENING

8058-043

Tryk på betjeningshåndtaget til udløsning af klippeudstyret

80661-012

Placer betjeningselementerne i deres neutrale position

Indstil gashåndtaget

80658-050


7. Åbn brændstoftankventilen.

ADVARSEL!

Motorudstødningsgasser og

bestemte køretøjskomponenter

indeholder eller afgiver kemikalier,

der menes at forårsage kræft eller

fosterskader og andre skader på

arvemassen. Motorudstødningsgassen

indeholder kulilte, som

er en lugtfri, farveløs og giftig

gas. Maskinen må ikke bruges i

lukkede rum.

8. Tryk ind, og drej tændingsnøglen til

startpositionen.

VIGTIG INFORMATION

Lad ikke starteren køre i mere end 5 sekunder

ad gangen. Hvis motoren ikke starter, skal du

vente ca. 10 sekunder, før du forsøger at starte

igen.

VIGTIG INFORMATION

Briggs & Stratton-motoren på denne enhed

er udstyret med elektronisk brændstofstyring

(EFM). Motorchokeren reguleres automatisk

under start og varmkøring.

9. Når motoren starter, skal tændingsnøglen slippes

med det samme, så den vender tilbage til

positionen RUN.

10. Indstil det ønskede motoromdrejningstal med

gashåndtaget. Lad motoren køre med et moderat

omdrejningstal, ”halv gas”, i 3-5 minutter, før den

belastes. BRUG FULD GAS, NÅR DER SLÅS

GRÆS.

BETJENING

Brændstofventilen i positionen ÅBEN

Drej til positionen START

8065-013

80658-050

8066-008

Slip tændingsnøglen, så den vender tilbage til positionen

RUN

Husqvarna-27


Svagt batteri

ADVARSEL!

Bly/syrebatterier danner eksplosiv

gas. Gnister, åben ild og genstande

til tobaksrygning skal holdes på

afstand af batterier. Bær altid

beskyttelsesbriller under håndtering

af batterier.

VIGTIG INFORMATION

Plæneklipperen er udstyret med et 12-voltsystem

med negativ stel. Det andet køretøj

skal ligeledes være baseret på 12-volt med

negativ stel. Benyt ikke plæneklipperen til at

starte andre køretøjer.

VIGTIG INFORMATION

Se EFM-informationsbladet fra litteraturpakken

til enheden for at få specifi kke instruktioner til

starthjælp.

Hvis der skal benyttes ”startkabler” til starthjælp, skal

nedenstående procedure følges:

Startkabler

Tilslut enderne af det RØDE kabel til den

POSITIVE pol (+) på hvert af batterierne, og

vær forsigtig med at undgå kortslutning imod

chassiset.

Forbind den ene ende af det SORTE kabel til den

NEGATIVE pol (-) på det fuldt opladte batteri.

Forbind den anden ende af det SORTE kabel til

et godt CHASSISSTEL-punkt på plæneklipperen

med det afl adte batteri, men hold afstand til

brændstoftanken og batteriet.

Fjern kablerne i den modsatte rækkefølge

Fjern først det SORTE kabel fra chassiset og

derefter fra det fuldt opladte batteri.

Fjern det RØDE kabel til sidst fra de to batterier.

28-Husqvarna

BETJENING

Tilslutning af startkabler

8011-642


Kørsel

1. Slæk parkeringsbremsen ved at fl ytte håndtaget

nedad.

BEMÆRK: Plæneklipperen er udstyret med et

operatørtilsteværelsessystem. Når motoren er

i gang, vil ethvert forsøg fra operatørens side

på at forlade sædet uden at have aktiveret

parkeringsbremsen få motoren til at gå ud.

2. Flyt styrebetjeningshåndtagene til den neutrale

position (N).

3. Vælg klippehøjden ved at sætte klippehøjdebolten

i det ønskede hul. Udløs fodpedallåsen,

og sænk klippeudstyret ned til den indstillede

klippehøjde.

4. Sørg for, at området er frit for løsdele, der

eventuelt kan blive slynget ud af de roterende

knive.

ADVARSEL!

Sørg for, at ingen opholder sig i

nærheden af plæneklipperen, når

knivafbryderen aktiveres.

5. Aktiver klippeudstyret ved at trække

knivafbryderen ud.

6. Flyt gashåndtaget til fuld gas (haresymbolet).

7. Maskinens hastighed og køreretning kan

varieres kontinuerligt ved hjælp af de

to styrebetjeningshåndtag. Når begge

betjeningshåndtag befi nder sig i den neutrale

position, står maskinen stille.

8. Hvis begge betjeningshåndtag fl yttes lige

meget fremad eller bagud, bevæger maskinen

sig i en lige linje hhv. fremad eller bagud.

BETJENING

Parkeringsbremse

Valg af klippehøjde

Aktiver klippeudstyret, og fl yt gashåndtaget til fuld gas

(FULL).

8058-044

8065-017

8065-016

Husqvarna-29


Anvendelse på skråninger

Læs Kørsel på skråninger i Sikkerhedsinstruktioner.

ADVARSEL!

Kør ikke op eller ned ad skråninger

med hældninger på mere end

10 grader. Kør aldrig på tværs af

skråninger.

Inden der gøres forsøg på at forcere skråninger

(gælder både opad og nedad), skal den lavest

mulige hastighed vælges.

Undgå at standse eller ændre hastighed på

skråninger.

Hvis det er absolut nødvendigt at standse,

skal kørebetjeningshåndtagene trækkes til den

neutrale position og skubbes ud imod siderne af

enheden, og parkeringsbremsen skal aktiveres.

Slæk parkeringsbremsen for at sætte i gang igen.

Træk styrebetjeningshåndtagene tilbage imod

midten af plæneklipperen, og skub dem fremad

for at køre forlæns igen.

Sving skal gennemkøres med lav hastighed.

30-Husqvarna

BETJENING

VIGTIG INFORMATION

Styrebetjeningshåndtagene vender tilbage til

den neutrale position, når de slippes. Det kan

få plæneklipperen til at standse pludseligt.

80661-012

Placer betjeningselementerne i deres neutrale position

8058-044

Slæk parkeringsbremsen for at sætte maskinen i bevægelse

igen.


Standsning af motoren

Flyt gashåndtaget til mindstepositionen (skildpaddesymbolet).

Hvis motoren har været under hård

belastning, skal den have lov at køre i tomgang i

mindst 60 sekunder for at nå normal driftstemperatur,

før den standses. Undgå at lade motoren køre i

tomgang i længere perioder, da dette kan medføre

tilsodning af tændrørene.

1. Frakobl klippeudstyret ved at trykke på

knivafbryderen.

2. Løft klippeudstyret ved at træde pedalen

fremad til transportpositionen.

3. Aktiver, mens maskinen står stille,

parkeringsbremsen ved at trække håndtaget

opad.

4. Flyt gashåndtaget til mindstepositionen

(skildpaddesymbolet). Drej tændingsnøglen til

stoppositionen.

5. Flyt styrebetjeningshåndtagene udad.

6. Fjern nøglen. Fjern altid nøglen for at forhindre

uautoriseret brug, når plæneklipperen forlades.

BETJENING

8058-046

Kobl klippeudstyret fra, og fl yt gashåndtaget til minimum

Løft klippeudstyret til transportpositionen.

8058-048

8061-012

Sæt betjeningshåndtagene i den neutrale position for at

standse

Husqvarna-31


Tips til slåarbejdet

Vær opmærksom på, og markér sten og andre

faste genstande for at undgå kollisioner.

Begynd med en stor klippehøjde, og

reducer den, indtil der opnås tilfredsstillende

klipperesultater. Gennemsnitlige plæner bør

klippes til 64 mm i den kolde sæson og over

76 mm i de varme måneder. Plænen kommer til

at se sundere og fl ottere ud, hvis den slås ofte

efter moderat vækst.

Hvis græsset er over 15 cm højt, opnås de

bedste resultater ved at slå i to omgange. Første

gang slås med en relativt stor højde; anden

gang slås med den ønskede højde.

Klipperesultatet bliver bedst med et højt

motoromdrejningstal (knivene roterer hurtigt)

og lav hastighed (maskinen bevæger sig

langsomt). Hvis græsset ikke er for langt og tæt,

kan kørehastigheden forøges, uden at det har

negativ indvirkning på klipperesultatet.

Plænen bliver fl ottest, hvis den slås ofte. Plænen

bliver mere ensartet, og græsafklippet fordeles

mere jævnt over det bearbejdede område. Det

samlede tidsforbrug øges ikke, idet der kan

køres hurtigere, uden at det medfører dårlige

klipperesultater.

Undgå at slå våde græsplæner. Klipperesultatet

forringes, fordi hjulene synker ned i den våde

plæne, der danner sig klumper, og græsafklippet

sætter sig fast under skjoldet.

Spul altid undersiden af klippeudstyret

med vand efter brugen. Ved rengøring skal

klippeudstyret være løftet til transportpositionen.

Sørg for, at plæneklipperen er kølet af, og

motoren er slukket.

Brug trykluft til at rengøre klippeudstyrets

overside. Undgå ophobning af vand på

oversiden, motoren og elektriske komponenter.

Når der arbejdes med fi ndelingsudstyret, er det

vigtigt, at klippeintervallerne er kortere, og at

udstyret rengøres oftere.

32-Husqvarna

BETJENING

Klippemønster

ADVARSEL!

Tøm plænen for sten og andre

genstande, der kan blive kastet ud af

knivene.

ADVARSEL!

Kør aldrig med maskinen i terræn,

der hælder mere end 10 grader.

Slå skråninger opad og nedad,

men aldrig fra side til side. Undgå

pludselige retningsskift.

8011-603b


Manuel transport

ADVARSEL!

Der må ikke udføres justeringer eller

vedligeholdelse, medmindre:

• motoren er standset

• tændingsnøglen er fjernet

• parkeringsbremsen er aktiveret

Bypass-stænger

Hvis plæneklipperen skal skubbes eller trækkes,

skal bypas-stængerne til IZT (integreret

zeroturn-transaksel) aktiveres med hydrofrigøringshåndtagene.

Håndtagene er placeret i

bagest i siderne af enheden under den bageste

motorplade.

Løft klippeudstyret til den højeste position

(transportpositionen).

Træk udløserhåndtagene op og ud af notåbningerne.

Frigør håndtaget med hovedet uden for beslaget, så

det holdes i bypass-indstillingen (ÅBEN).

Benyt den omvendte procedure for at låse (LUKKET)

IZT’erne, så der kan køres igen.

BETJENING

1

1. IZT låst i omføringspositionen

2. Forbindelseshåndtag, aktiveret

IZT-forbindelse, højre side

2

8065-061

Husqvarna-33


Vedligeholdelsesplan

Nedenfor vises en oversigt over det

vedligeholdelsesarbejde, der skal udføres på

maskinen. Hvis et emne ikke er beskrevet i

vejledningen, skal du kontakte et autoriseret

serviceværksted. Det anbefales at udføre årlige

VEDLIGEHOLDELSE

1) Første udskiftning efter 8-10 timer. Ved drift under tung belastning eller ved høje omgivende temperaturer udskiftes for hver 50 timer.

2) Under støvede forhold er det nødvendigt at udføre rengøring og udskiftning oftere. 3) Udføres af et autoriseret serviceværksted.

● = Beskrevet i denne vejledning

♦ = Ikke beskrevet i denne vejledning

■ = Se vejledningen fra motorproducenten

VEDLIGEHOLDELSE

eftersyn på et autoriseret serviceværksted, så

maskinen holdes i den bedst mulige tilstand, og så

det sikres, at den er sikker at bruge.

Læs Vedligeholdelse i afsnittet Sikkerhed.

Hver dag Mindst

én gang

om året

Vedligeholdelsesinterval

i timer

Inden Efter 50 250 500

Kontrollér parkeringsbremsen. ●

Kontrollér motorens oliestand (hver gang der tankes). ■

Kontrollér sikkerhedssystemet. ●

Kontrollér for brændstof- og olielækager. ♦

Kontrollér/rengør motorens køleluftåbning. ■

Kontrollér klippeudstyret. ●

Se efter løse komponenter (skruer, møtrikker). ●

Rengør under klippeudstyret. ● ● ● ●

Start motoren og knivene, lyt efter usædvanlige lyde. ♦

Kontrollér for skader. ♦ ♦ ♦ ♦

Rengør omhyggeligt omkring motoren. ♦ ♦ ♦ ♦

Rengør omkring remmene og remskiverne. ♦ ♦ ♦ ♦

Kontrollér dæktrykkene. ● ● ● ●

Kontrollér batteritilslutningerne. ● ● ● ●

Skærp 3) / Udskift knivene. ● ● ● ●

Rengør motorens køleluftåbning 2) . ■ ■ ■ ■

Rengør luftfi lterenhedens forfi lter 2) (skum). ■ ■

Rengør luftfi lterenhedens fi lterindsats 2) (papirfi lter). ■ ■

Kontrollér/juster parkeringsbremsen. ● ● ● ●

Efterse lyddæmperen/gnistfangeren. ♦ ♦ ♦ ♦

34-Husqvarna


VEDLIGEHOLDELSE

1) Første udskiftning efter 5-8 timer. Ved drift under tung belastning eller ved høje omgivende temperaturer udskiftes for hver 50 timer.

2) Under støvede forhold er det nødvendigt at udføre rengøring og udskiftning oftere. 3) Udføres af et autoriseret serviceværksted.

● = Beskrevet i denne vejledning

♦ = Ikke beskrevet i denne vejledning

■ = Se vejledningen fra motorproducenten

VEDLIGEHOLDELSE

Hver dag Mindst

én gang

om året

Vedligeholdelsesinterval

i timer

Inden Efter 50 250 500

Kontrollér/juster kablet til gashåndtaget. ■

Kontrollér tilstanden på remmene og remskiverne. ● ●

Skift motorolien 1) . ■ ■

Udskift motoroliefi lteret. ■ ■

Rengør/udskift tændrørene. ■ ■

Udskift brændstoffi lteret. ● ●

Udskift luftfi lteret 2) (papirfi lter). ■ ■

Kontrollér støttehjulene (for hver 200 timer). ● ●

Udskift luftfi lterenhedens forfi lter 2) (skum). ■

Kontrollér hydraulikolien i oliebeholderen. ●

Udskift hydraulikolien (for hver 500 timer). ● ●

Udskift hydraulikoliefi lteret (for hver 500 timer). ● ●

Afmonter og efterse starteren 3) (for hver 500 timer). ♦

Kontrollér/juster klippeudstyret. ● ●

Kontrollér motorens ventilspillerum 3) . ♦ ♦

Udfør 500-timers service 3) . ♦ ♦

ADVARSEL!

Tjekliste – før der udføres service eller justeringer:

• Aktiver parkeringsbremsen.

• Placer knivafbryderen i deaktiveringspositionen.

• Drej tændingslåsen til positionen ”OFF”, og fjern nøglen.

• Sørg for, at knivene og alle bevægelige dele står helt stille.

• Afbryd tændrørsledningen fra alle tændrør, og anbring ledningen på en måde, så den

ikke kan komme i kontakt med tændrøret.

Husqvarna-35


Batteri

Plæneklipperen er udstyret med et vedligeholdelsesfrit

batteri, som ikke skal serviceres. Periodisk opladning

af batteriet med en batterilader til bilbatterier vil

imidlertid forlænge dets levetid.

Hold batteriet og batteripolerne rene.

Sørg for, at batteriboltene er stramme.

Ladetiderne fremgår af diagrammet.

Rengøring af batteriet og polerne

Korrosion og snavs på batteriet og polerne kan

medføre, at batteriet ”lækker” strøm.

1. Åbn adgangsdørene til polerne.

2. Afbryd det SORTE batterikabel først efterfulgt af

det RØDE batterikabel, og fjern derefter batteriet

fra maskinen.

3. Skyl batteriet med almindeligt vand, og tør det af.

4. Rengør polerne og batterikabelenderne med en

trådbørste, så de skinner.

5. Smør batteripolerne ind i fedt eller vaseline

6. Monter batteriet igen.

Udskiftning af batteri

1. Løft sædet, og drej det fremad.

2. Åbn poladgangsdørene

3. Brug to ½"-nøgler til at afbryde det SORTE

batterikabel og derefter det RØDE batterikabel.

4. Brug en 7 /16-skruenøgle til at fjerne boltene på

begge sider af polskærmen, og løft skærmen af.

5. Fjern forsigtigt batteriet fra plæneklipperen.

6. Isæt det nye batteri med polerne i samme

positioner som med det gamle batteri.

7. Genmonter batteripolskjoldet.

8. Slut først det RØDE batterikabel til den positive (+)

batteripol med sekskantbolten og møtrikken.

9. Slut det SORTE stelkabel til den negative (-)

batteripol med den resterende sekskantbolt og

møtrikken.

10. Luk adgangsdørene.

11. Sænk sædet på plads.

36-Husqvarna

ADVARSEL!

Bær altid beskyttelsesbriller under

håndtering af batterier.

VEDLIGEHOLDELSE

STANDARD

BATTERI

LADE-

TIL-

STAND

VIGTIG INFORMATION

Forsøg ikke at åbne eller fjerne hætter eller

afdækninger. Det er ikke nødvendigt at

kontrollere elektrolytstanden eller efterfylde

elektrolyt.

Benyt altid to skruenøgler til polskruerne.

ADVARSEL!

Kortslut aldrig batteripolerne ved at

lade en skruenøgle eller en anden

genstand komme i kontakt med

begge batteripoler på samme tid.

Før batteriet tilsluttes, skal du tage

metalarmbånd, armbåndsure, ringe

og lignende af.

Den positive pol skal forbindes først

for at undgå gnistdannelse som følge

af utilsigtet stelslutning.

1. Batteripolbeskyttelse

2. Adgangsdøre

Rengøring og montering af batteriet

2

50

ampere

OMTRENTLIG BATTERILADETID*

TIL FULD OPLADNING VED 27 O C

2

Maks. hastighed ved:

30

ampere

1

20

ampere

10

ampere

12,6 V 100% - FULD OPLADNING -

12,6 V 75% 20 min. 35 min. 48 min. 90 min.

12,2 V 50% 45 min. 75 min. 95 min. 180 min.

12,0 V 25% 65 min. 115 min. 145 min. 280 min.

11,8 V 0% 85 min. 150 min. 195 min. 370 min.

*Opladningstiden afhænger af batteriets kapacitet,

tilstand, alder, temperaturen og laderens effektivitet.

CZ-22


Sikkerhedssystem

Denne maskine er udstyret med et sikkerhedssystem,

som forhindrer start og kørsel under følgende forhold.

Motoren kan kun startes, når:

1. Klippeudstyret er koblet fra.

2. Styrebetjeningshåndtagene er i den neutrale

position (N).

3. Parkeringsbremsen er aktiveret.

Kontrollér dagligt, at sikkerhedssystemerne fungerer,

ved at forsøge at starte motoren i en situation, hvor en

af betingelserne ikke er til stede. Sørg for at udbedre

situationen, og prøv igen.

Hvis maskinen starter, selv om en af disse betingelser

ikke foreligger, skal du slukke maskinen og reparere

sikkerhedssystemet, før maskinen bruges igen.

Kontrollér, at motoren går i stå, hvis parkeringsbremsen

ikke er aktiveret, og operatøren forlader sædet.

Kontrollér, at motoren går i stå, hvis plæneklipperens

knive er indkoblet, og operatøren midlertidigt forlader

førersædet.

Dæktryk

Pump dækkene op til 15 psi / 103 kPa / 1 bar.

Parkeringsbremse

Kontrollér visuelt, at der ikke forekommer skader

på håndtaget, stængerne eller kontakten til

parkeringsbremsen. Udfør en test i stilstand, og

bekræft, at der er tilstrækkelig bremsevirkning.

ADVARSEL!

Forkert justering medfører forringet

bremsevirkning og kan forårsage en

ulykke.

VIGTIG INFORMATION

Maskinen skal stå stille, når parkeringsbremsen

aktiveres.

VEDLIGEHOLDELSE

Startbetingelser

8061-032

VIGTIG INFORMATION

Kørsel kræver, at operatøren sidder i sædet

og slækker parkeringsbremsen. Ellers kan

styrebetjeningshåndtagene ikke fl yttes til den

neutrale position, og motoren vil gå i stå.

VIGTIG INFORMATION

Fyld ALDRIG nogen form for dækforing eller

skumfyldemateriale i de drivende hjul. For

kraftige belastninger forårsaget af skumfyldte

dæk vil medføre svigt i utide.

Brug kun de dæk, som producenten

foreskriver.

Parkeringsbremse

8058-044

Husqvarna-37


Klippeudstyrsrem

Afmontering af klippeudstyrsremmen

Parkér på en plan overfl ade. Aktiver

parkeringsbremsen. Sænk klippeudstyret til den

laveste klippeposition.

1. Fjern fodpladen og remskjoldene.

2. Brug en skraldenøgle eller en forlænger med

en 9 /16” top på bolten på den fjederbelastede

styreremskive for at slække remmen.

3. Fjern snavs og græs, som måtte have ophobet

sig omkring klippehusene og generelt på

klippeudstyrets overfl ade.

4. Rul forsigtigt remmen over toppen af

klippehusets remskiver.

5. Fjern remmen fra den elektroniske kobling på

motorakslen og derefter helt fra klippeudstyret.

Montering af klippeudstyresrem

BEMÆRK: Se remføringen på mærkaten på udstyret.

Dermed bliver det lettere at montere remmen.

1. Før remmen omkring den elektriske koblings

remskive, som sidder på motorakslen.

2. Før remmen fremad imellem den

fjederbelastede og den stationære remskive.

3. Placer remmen omkring den fjederbelastede

styreremskive.

4. Før remmen omkring den faste styreremskive og

omkring dornhusene.

5. Tryk indad på armen på styreremskiven, og før

forsigtigt remmen over den faste styreremskive.

Slip forsigtigt armen på styreremskiven for at

spænde remmen, når den er påsat korrekt.

6. Kontrollér, at remmen ikke er snoet, og at

remføringen stemmer overens med angivelsen

på mærkaten.

7. Sæt remskjoldene på begge knivdornhuse, og

fastgør dem med de tilhørende dele.

38-Husqvarna

VEDLIGEHOLDELSE

Slækning af remstrammeren

7

6

5

2

1

Remføring, remmen til klippeudstyret

3

4

8058-063

8058-061


Pumperem

Remmene kan ikke justeres. Udskift remmene, hvis de

er så slidte, at de begynder at glide.

Udskiftning af pumperemmen

Parkér plæneklipperen på en plan overfl ade. Aktiver

parkeringsbremsen.

Afmontering af remmen

Fra oversiden af klippeudstyret:

1. Fjern klippeudstyrsremmen (se afsnittet

Afmontering af klippeudstyrsremmen i denne

vejledning).

2. Vip sædet fremad for at få adgang til

ventilatorafdækningerne. Fjern begge

ventilatorafdækninger.

Fra undersiden af plæneklipperen:

3. Fjern koblingsstoppet for at få adgang til

remmen.

4. Brug en ½"-forlænger i den fi rkantede åbning i

armen til pumpestyreremskiven til at fl ytte armen

og slække remmen.

5. Med styreremskiven i den slækkede position

skal du sætte en skruetrækker, låsestift eller

lignende ind i 3 /8"-hullet i pladen imellem

de to ventilatorafdækninger. Derved holdes

styreremskiven i den spændte position, så

forlængeren kan fjernes.

6. Fjern remmen fra motor- og pumperemskiverne

over toppen af ventilatorerne.

Montering af remmen

1. Hvis pumpen ikke er låst i den spændte

position, skal du gentage skridt 4 og 5 i

anvisningerne ovenfor.

2. Sæt remmen over ventilatorerne, og før den

imellem styreremskiverne.

3. Placer remmen over højre og venstre

styreremskive.

4. Sæt remmen på motorremskiven.

5. Brug forlængeren til at tage stramningen af

remmen, mens du fjerner værktøjet, der blev

brugt til at holde bøjlen på plads.

6. Sæt koblingsstoppet på igen, og fastgør det.

7. Sæt ventilatorskjoldene på igen.

8. Sæt klippeudstyrsremmen på igen (se

Montering af klippeudstyrsremmen i det

tilsvarende afsnit i vejledningen).

Kileremme

Kontrollér for hver 100 timers drift. Se efter alvorlige

revner og større skader.

BEMÆRK: Det er normalt, at remmen har mindre

revner.

VEDLIGEHOLDELSE

Fjern ventilatorafdækningerne

3

1

1. Elektrisk kobling

2. Remstrammerarmen i den slækkede position

3. Koblingsstop

Afmontering af pumperem

2

8058-064

8058-060

Husqvarna-39


Klippeknive

Med henblik på at opnå de bedst mulige resultater er

det vigtigt, at knivene er velslebne og ubeskadigede.

Bøjede eller revnede knive og knive med store hak

skal udskiftes.

Knive, der beskadiges efter kollision med

genstande, der medfører nedbrud, skal udskiftes.

Serviceværkstedet bør afgøre, om kniven kan

repareres/skærpes eller skal udskiftes. Afbalancer

knivene efter skærpning.

Kontrollér knivophængene.

Udskiftning af knive

1. Fjern knivbolten ved at dreje den imod urets

retning.

2. Monter nye eller skærpede knive med

prægningen ”GRASS SIDE (GRÆSSIDE)” vendt

imod græsset/jorden (nedad) eller ”THIS SIDE

UP (DENNE SIDE OP)” imod klippeudstyret og

klippehuset.

3. Isæt og spænd knivbolten korrekt.

4. Spænd knivbolten med 60-75 Nm (45-55 ft-lbs).

VIGTIG INFORMATION

Den specielle knivbolt er varmebehandlet.

Udskift om nødvendigt altid med en ny

Husqvarna-bolt.

Der må ikke benyttes materiale af en lavere

kvalitet end den anførte.

40-Husqvarna

ADVARSEL!

Knivene er skarpe. Beskyt hænderne

med handsker, og/eller pak knivene

ind i tykt stof, når de håndteres.

VEDLIGEHOLDELSE

VIGTIG INFORMATION

Skærpning af knive skal udføres af et

autoriseret serviceværksted.

2

1. Kniv

2. Knivbolt (special)

3. Klippehus

Knivophæng

ADVARSEL!

Tjekliste – før der udføres service eller justeringer:

1. Aktiver parkeringsbremsen.

2. Placer knivafbryderen i deaktiveringspositionen.

3. Drej tændingslåsen til positionen ”OFF”, og fjern nøglen.

4. Sørg for, at knivene og alle bevægelige dele står helt stille.

5. Afbryd tændrørsledningen fra alle tændrør, og anbring ledningen på en måde, så den

ikke kan komme i kontakt med tændrøret.

1

3


Justering af klippeudstyret

Kontrollér dæktrykket, før klippeudstyret justeres. Se

anvisningerne i afsnittet Vedligeholdelse. Fejlagtige

justeringer på klippeudstyret forårsager uensartede

klipperesultater.

Nivellering af klippeudstyret

Juster klippeudstyret, mens plæneklipperen befi nder

sig på en plan overfl ade. Sørg for, at dækkene er

pumpet op til det korrekte tryk. Se Tekniske data /

Transmission. Hvis dæktrykket er for lavt eller for højt,

kan klippeudstyret ikke justeres korrekt.

Klippeudstyrets højde og hældning styres af fi re spor.

Klippeudstyret skal justeres, så det er en smule højere

bagi.

BEMÆRK: Af hensyn til nivelleringsprocedurens

nøjagtighed skal klippeudstyrsremmen være påsat,

før klippeudstyret nivelleres.

1. Brug kraftige handsker. Drej de yderste

knivspidser, så de peger ud imod siderne af

klippeudstyret.

2. Mål fra underlaget og op til underkanten på

knivspidsen på udkastsiden af klippeudstyret.

Noter målet. Gå over til den anden side, og

kontrollér, at målet er det samme. Hvis det

er nødvendigt at justere klippeudstyret, skal

låsemøtrikken løsnes, hvorefter ophængsbolten

fl yttes opad eller nedad i sporet, så målene i

siderne er ens. Noter målet.

3. Drej de to yderste knive, så de peger fremad

og bagud i forhold til klippeudstyret. Flyt de

bageste ophængsbolte opad eller nedad, så

klippeudstyrets bagende sidder vandret til

3 mm ( 1 /8") højere i forhold til målet fra side til

side.

4. Kontrollér målene endnu en gang.

Knivspidserne skal være vandrette fra side til

side. Ved bagkanten skal knivspidserne sidde

vandret til 3 mm ( 1 /8") højere end målet fra side

til side. Ved forkanten skal knivspidserne sidde

vandret til 3 mm ( 1 /8") lavere end målet fra side

til side.

BEMÆRK: Dette placerer klippeudstyret i en

grundlæggende måleposition. Yderligere justering

kan være påkrævet for at opnå de ønskede

klippeegenskaber til den type græs, der klippes, eller

de forhold, der klippes under.

VEDLIGEHOLDELSE

3

1. Frontløftearm

2. Kæde

3. Bagløftearm

4. Klippeudstyres ophængsplader med spor

Nivellering af klippeudstyret

4

2

1

8011-601-3

Husqvarna-41


Antiskalperingshjul

Antiskalperingshjulene er justeret korrekt, når de

sidder en smule over jorden med klippeudstyret

i den ønskede højde i driftspositionen.

Antiskalperingshjulene holder derefter klippeudstyret

i den korrekte position og medvirker til at forhindre

skalpering i de fl este former for terræn.

VIGTIG INFORMATION

Juster antiskalperingsrullerne, mens plæneklipperen

befi nder sig på en plan overfl ade.

Antiskalperingshjulene kan indstilles i tre positioner:

Øverste position 38 til 76 mm (1½" til 3") græs.

Midterste position 76 til 114 mm (3" til 4½") græs.

Nederste position 114 til 152 mm (4½" til 6") græs.

Hjulene skal sidde omkring 6,5 mm (¼") over jorden.

Juster ikke hjulene, så de støtter klippeudstyret.

VIGTIG INFORMATION

Antiskalperingshjulene må ikke bruges som

højdejustering, da dette kan beskadige hjulene

eller klippeudstyret.

42-Husqvarna

VEDLIGEHOLDELSE

Antiskalperingshjul

8058-054


Støttehjul

Kontrollér for hver 200 timers drift. Kontrollér, at

hjulene roterer frit.

VIGTIG INFORMATION

Fyld IKKE nogen form for dækforing eller

skumfyld i dækkene. Overbelastninger

forårsaget af dækskum vil forkorte dækkenes

levetid.

Benyt kun de af producenten foreskrevne

dæk.

Afmontering og montering

Fjern møtrikken og støttehjulsbolten. Træk hjulet ud af

gafl en.

Saml i den modsatte rækkefølge. Stram

støttehjulsbolten.

Hvis hjulene ikke roterer frit, skal enheden indleveres

til service hos forhandleren.

Bolte og møtrikker

Kontrollér dagligt. Efterse hele maskinen for løse og

manglende bolte og møtrikker.

Rengøring

Regelmæssig rengøring og vask, især under

klippeudstyret, vil forlænge maskinens levetid. Gør det

til en vane at rengøre maskinen umiddelbart efter brug

(når den er kølet af), inden snavset sætter sig fast.

Sprøjt ikke vand på toppen af klippeudstyret. Brug

trykluft til at rengøre oversiden af klippeudstyret.

Rengør regelmæssigt klippeudstyret og undersiden

med vand ved normalt tryk. Brug ikke en

højtryksrenser eller damprenser. Undgå at sprøjte

vand på motordele og elektriske komponenter.

Varme overfl ader må ikke skylles med koldt vand. Lad

enheden køle af, før den vaskes.

VEDLIGEHOLDELSE

Støttehjul

Brug sikkerhedsbriller, når

enheden rengøres og vaskes.

8058-055

Husqvarna-43


Smøreplan

12/12 Årligt

1/52 Ugentligt

1/365 Dagligt

* Udskift det hydrauliske drevs fi ltre.

Se motorproducentens vejledning

Smør med fedtsprøjte

Olieskift

Generelt

Fjern tændingsnøglen for at forhindre utilsigtede

bevægelser under smørearbejdet.

Når der smøres med en oliekande, skal kanden være

fyldt med motorolie.

Når der smøres med fedt, skal der, medmindre

andet fremgår, benyttes molybdændisulfi d-fedt af høj

kvalitet.

Ved daglig brug skal maskinen smøres to gange om

ugen.

44-Husqvarna

SMØRING

Niveaukontrol

Filterskift

8058-056

Tør overskydende fedt væk efter smøringen.

Det er vigtigt at undgå at få fedt på remmen eller

drevoverfl aderne på remhjulene. Hvis det sker, så

prøv at fjerne det med sprit. Hvis remmen fortsat

glider efter rengøringen, så skal den udskiftes. Benzin

eller andre petrokemiske produkter må ikke bruges til

rengøring af remme.


Smørekopper til hjul og klippeudstyr

Brug kun lejefedt af god kvalitet.

Fedt fra kendte producenter (olieselskaber etc.) er i

reglen af god kvalitet.

Forhjulsophæng

Brug en fedtsprøjte til at smøre, til fedtet tvinges ud.

Forhjulslejer

Smør med 3-4 tryk på en fedtsprøjte ved hvert sæt

hjullejer.

Klippeudstyrsspindler

Sænk klippeudstyret fuldstændigt.

Hvis der bruges en fedtsprøjte uden gummislange,

skal fodpladen fjernes.

Smør med en fedtsprøjte, 2-3 tryk pr. spindel.

SMØRING

Smør forhjulene

Klippeudstyrsspindel

8058-057

8058-058

Husqvarna-45


Olieskift på transaksel (transmission)

Denne transaksel er forsynet med et eksternt fi lter

af hensyn til nem vedligeholdelse. Det anbefales at

overholde et oliefi lterskifteinterval på 200 timer for

at sikre konstant væskekvalitet og dermed længere

holdbarhed.

Nedenstående procedure kan gennemføres

med transakslen monteret i plæneklipperen og

plæneklipperen stående på en plan overfl ade. Aktiver

pumpeafl astningsventilen for hver transaksel, og lås

køretøjets parkeringsbremse.

1. Afmonter de tre ¼" fi lterafdækningsskruer og

fi lterafdækningen. Fjern eventuelle løsdele fra

området omkring fi lteret.

2. Placer en olieaftapningsbakke (12" eller mere i

diameter og en kapacitet på 8 liter er optimalt)

under oliefi lteret. Fjern oliefi lteret fra transakslen.

Tøm gamle fi ltre, og opsaml alle rester af frit

fl ydende olie, før fi ltrene bortskaffes. Opsaml

brugt olie i egnede beholdere, og bortskaf

den i overensstemmelse med den gældende

lovgivning på stedet.

3. Når olien er løbet af, skal oliefi lterfl angen aftørres,

og der skal smøres et tyndt lag ny olie på det nye

fi lters pakfl ade.

4. Monter det nye fi lter pr. håndkraft, og drej trekvart

til en fuld omdrejning, efter at fi lterets pakning

kommer i kontakt med fi lterfl angen.

5. Genmonter fi lterafdækningen. Spænd skruerne

med 7,5 Nm (65 in/lbs).

6. Gentag proceduren i den modsatte side.

7. Tøm gamle fi ltre, og opsaml alle rester af frit

fl ydende olie, før fi ltrene bortskaffes. Opsaml

brugt olie i egnede beholdere, og bortskaf den i

overensstemmelse med den gældende lovgivning

på stedet.

8. Fjern proppen fra topporten (se illustrationen)

i venstre og højre side af transakslerne, før de

påfyldes olie. Må denne måde kan transakslerne

udlufte under påfyldningen.

9. Fjern dækslet fra transakslens ekspansionsbeholder,

som sidder på køretøjets ramme.

46-Husqvarna

SMØRING

10. Påfyld 20W50-motorolie, indtil motorolien netop

når op til underkanten af transakslens topport

(omkring 2 liter pr. transaksel, 4 liter i alt). Sæt

topporttappen i hver enkelt transaksel, når

oliestanden har nået porten.

11. Isæt, og spænd topportpropperne med 20,5 Nm

(180 in./lbs).

12. Fortsæt med at fylde transakslerne igennem

ekspansionsbeholderen, indtil markeringen

”Full Cold” nås (dette kræver omkring 0,7 liter

(23 ounces) yderligere).

13. Skru ekspansionsbeholderens dæksel på igen

pr. håndkraft. Pas på ikke at stramme dækslet for

meget.

14. Fortsæt med udluftningsproceduren.

3

1. Filterværn

2. Transakselfi lter

3. Prop til øverste port

Udskiftning af fi lter på ZT-3400

2

1

8019-010


Udluftningsprocedure

På grund af luftens indvirkning på hydrostatiske drev

er det af største betydning, at systemet udluftes.

Disse udluftningsprocedurer skal gennemføres, når et

hydrostatisk system har været åbnet med henblik på

lettelse af vedligeholdelsesarbejder, eller hvis der er

fyldt olie på systemet.

Symptomer på luft i hydrostatiske systemer kan være:

Støjende drift.

Mangel på kraft eller fremdrift efter kort tids drift.

Høj driftstemperatur og kraftig olieekspansion.

Kortere holdbarhed på komponenterne.

Før du begynder, skal du kontrollere, at oliestanden

i beholderen er på det rigtige niveau. Hvis det ikke

skulle være tilfældet, skal beholderen fyldes iht.

ovenstående specifi kationer.

Nedenstående procedurer udføres bedst med

køretøjets hjul løftet fra jorden og gentages derefter

under normale driftsbetingelser.

Se Manuel transport i afsnittet Drift vedr. justeringer

på bypass-stængerne.

1. Slæk bremsen, hvis den er aktiveret.

2. Med bypass-stængerne åbne og motoren

kørende i forceret tomgang skal du langsomt

fl ytte retningsbetjeningshåndtagene både

fremad og bagud (5 eller 6 gange). Efterhånden

som luften fjernes fra systemet, vil oliestanden

falde.

3. Med bypass-stængerne lukkede og

motoren kørende skal du langsomt fl ytte

retningsbetjeningshåndtagene både fremad og

bagud (5 eller 6 gange) Kontroller oliestanden,

og efterfyld ved behov efter at have standset

motoren.

4. Det kan være nødvendigt at gentage skridt 2

og 3 for at få systemet tømt fuldstændigt for

luft. Hvis det hydrauliske drev arbejder med

et normalt støjniveau og kører rykfrit forlæns

og baglæns ved normale hastigheder, kan det

hydrauliske drev betragtes som udluftet.

5. Når køretøjet har været brugt to gange, skal

oliestanden kontrolleres, mens olien er kold, og

om nødvendigt tilpasses.

SMØRING

Husqvarna-47


Problem Årsag

Motoren vil ikke starte. Knivafbryderen er aktiveret.

Styrebetjeningshåndtagene er ikke låst i den

neutrale position.

Parkeringsbremsen er ikke aktiveret.

Batteriet er afl adt.

Urenheder i karburatoren eller

brændstofl edningerne.

Der er lukket for brændstofforsyningen.

Tilstoppet brændstoffi lter eller brændstofl edning.

Fejl i tændingssystemet.

Starteren tørner ikke motoren. Fladt batteri.

Dårlige forbindelser på batteripolernes

kabeltilslutninger.

Sikringen er brændt over.

Fejl i tændingssystemet.

Fejl i startmotorens sikkerhedskreds. Se

Sikkerhedssystem i afsnittet Vedligeholdelse

Motoren går ujævnt. Fejlbehæftet karburator.

Tilstoppet brændstoffi lter eller -dyse.

Tilstoppet udluftningsventil i tankdækslet.

Brændstoftanken er næsten tom.

Tilsodet tændrør.

Løst tændrør.

Fed brændstofblanding eller fed brændstof-luftblanding.

Forkert brændstoftype.

Vand i brændstoffet.

Tilstoppet luftfi lter.

Motoren forekommer svag. Tilstoppet luftfi lter.

Tilsodede tændrør.

Karburator justeret forkert.

48-Husqvarna

FEJLFINDINGSSKEMA


Problem Årsag

Motoren bliver for varm. Tilstoppet luftfi lter eller køleribber.

Motor overbelastet.

Dårlig luftcirkulation omkring motoren.

Defekt motoromdrejningsregulator.

For lidt eller ingen olie i motoren.

Tilsodet tændrør.

Batteriet oplades ikke. Dårlig kontakt i batteripolernes kabeltilslutninger.

Ladeledningen er afbrudt.

Fejl i motorens ladesystem.

Maskinen bevæger sig langsomt, uregelmæssigt eller

slet ikke.

FEJLFINDINGSSKEMA

Maskinen vibrerer. Knivene er løse.

Knivene er ikke afbalanceret korrekt.

Motoren er løs.

Parkeringsbremsen er aktiv.

Bypass-stængerne på pumpen er åbne.

Drivrem til transmissionsgearene er slap eller

faldet af.

Luft i hydrauliksystemet.

Klippeudstyret går ikke i indgreb. Drivremmen til klippeudstyret er løs.

Kontakten til den elektromagnetiske kobling er

gået løs.

Knivkontakten er defekt eller har en løs

forbindelse i kabeltilslutningen.

Sikringen er brændt over.

Det hydrauliske drev lækker olie. Beskadigede tætninger, hus eller pakninger.

Indesluttet luft i hydrauliksystemet.

Uensartede klipperesultater. Uens dæktryk i venstre og højre side.

Bukkede knive.

Ophængningen af klippeudstyret er uensartet.

Knivene er sløve.

Kørehastigheden er for høj.

Græsset er for højt.

Ophobet græs under klippeudstyret.

Husqvarna-49


Vinteropbevaring

Når sæsonen er slut (eller hvis maskinen ikke skal

bruges i mere end 30 dage), skal maskinen gøres klar

til opbevaring.

Brændstof, som får lov at stå i længere tid (30 dage

eller længere), kan danne klæbende bundfald,

som kan tilstoppe karburatoren og forringe

motorfunktionen.

Brændstofstabilisatorer er en accepteret løsning til at

reducere klæbende afl ejringer under opbevaring.

Tilsæt stabilisator til brændstoffet i tanken

eller opbevaringsbeholderen. Brug altid det

blandingsforhold, der specifi ceres af producenten af

stabilisatoren. Lad motoren køre i mindst 10 minutter

efter tilførsel af stabilisator, så stoffet når frem

til karburatoren. Tøm ikke brændstoftanken og

karburatoren, hvis der er tilført stabilisator.

50-Husqvarna

ADVARSEL!

Opbevar ikke motoren med

brændstof i tanken indendørs eller

et sted med dårlig ventilation, hvor

brændstofdampen kan komme

i kontakt med åben ild, gnister

eller pilotlys i f.eks. et fyr, en

varmtvandsbeholder, en tørretumbler

osv. Brændstof skal håndteres

med forsigtighed. Det er særdeles

letantændeligt og kan forårsage

alvorlig person- og tingskade. Tøm

brændstoffet i en godkendt beholder

udendørs og på sikker afstand

af åben ild. Brug ikke benzin til

rengøring. Brug affedtningsmiddel

og varmt vand.

OPBEVARING

Maskinen klargøres til opbevaring som følger:

1. Rengør maskinen omhyggeligt, især under

klippeudstyret. Reparer lakskader, og sprøjt et

tyndt lag olie på undersiden af klippeudstyret for

at forebygge korrosion.

2. Efterse maskinen for slidte eller beskadigede

dele, og spænd møtrikker eller bolte, som har

løsnet sig.

3. Udskift motorolien, og bortskaf den brugte olie

korrekt.

4. Tøm brændstoftankene, eller tilsæt

brændstofstabilisator. Start motoren, og lade den

køre, indtil karburatoren er tømt for brændstof,

eller stabilisatoren er nået frem til karburatoren.

5. Fjern tændrøret og hæld ca. en spiseskefuld

motorolie i cylinderen. Drej motoren rundt, så olien

fordeles og sæt tændrøret på igen.

6. Smør alle fedtkopper, led og aksler.

7. Fjern batteriet. Rengør, oplad, og opbevar

batteriet på et køligt sted, hvor det er beskyttet

imod direkte kuldeindvirkning.

8. Opbevar maskinen rent og tørt, og tildæk den for

at opnå ekstra beskyttelse.

Service

Ved bestilling af reservedele skal købsår, model, type

og serienummer angives.

Brug kun originale Husqvarna-reservedele.

Et årligt eftersyn på et autoriseret serviceværksted er

en god metode til at sikre, at maskinen kører bedst

muligt i den kommende sæson.


NOTES:

1. SEAT UNOCCUPIED

2. BRAKE SWITCH IN OFF POSITION

3. MOTION CONTROL LEVERS OUT

4. PTO IN OFF POSITION

SOLENOID

YEL

RED/BLK

GRN

YEL

YEL

RED/BLK

BRAKE

SWITCH

BRN

20 AMP

GRN

B

TO

ENGINE

PIGTAIL

LEDNINGSFØRING

A

S

Y

L

PUR

WHT

GRY

RIGHT MOTION

CONTROL LEVER

G

M

BRN

WHT

RED

BLK

WHT

SEAT

SW.

YEL

GRN

BLU

BLK

GRN

BLK

BRN/WHT BLK

LEFT MOTION

CONTROL LEVER

BLK

PUR

PUR

YEL

T-1 T-2

T-5

T-6

YEL

YEL/RED

BRN

T-3

T-4

TIMER

HOURMETER

BRN

PUR

BLU

7.5 AMP

PTO

SWITCH

PUR

ELECTRIC

CLUTCH

BLK

BLK

ACCESSORY

OUTLET

BLK

ENGINE

GROUND

Husqvarna-51


Motor

MZ28ZT / 966613201

Producent Briggs & Stratton 1)

Type Endurance

Effekt 15,65 kW @ 2950 o/min. 2)

Smøring Tryk med oliefi lter

Brændstof Min. 87 oktan blyfri (maks. etylalkohol

10 %, maks. MTBE 15 %)

Brændstoftankkapacitet 9 liter

Køling Luftkøling

Generator 12 V 15 amp @ 3.600 o/min.

Startaggregat Elektrisk

Transmission

Transmission ZT-3400 Hydro Gear

Hastigheds- og retningsstyring To håndtag, skumgreb

Fremadgående hastighed 0-17,7 km/t - 0-9 mph

Bakhastighed 0-9,7 km/t - 0-5 mph

Bremser Mekanisk parkeringsbremse

Støttehjul foran, ret dækmønster 13 x 6,5

Bagdæk, plæne pneumatisk 23 x 9,50 4-lags

Dæktryk 103 kPa /1 bar / 15 PSI

1) Se motorproducentens vejledning vedr. motorspecifi kationer.

2) Den angivne nominelle motoreffekt er den gennemsnitlige nettoeffekt (ved

det anførte omdrejningstal) for en typisk produktionsmodel af motoren målt iht.

SAE-standarden J1349/ISO1585. Motorer fra masseproduktionen kan afvige fra

denne værdi. Den faktiske effekt fra den motor, som er monteret i den færdige

maskine, afhænger af driftshastigheden, driftsmiljøet og andre variabler.

52-Husqvarna

TEKNISKE DATA


Ramme

MZ28ZT / 966613201

Klippebredde 132 cm / 52”

Klippehøjde 3.8 - 11.4 cm / 1½ - 4½”

Uklippet diameter 0

Antal knive 3

Knivlængde 46 cm / 18”

Fronthjul Nej

Affjedret sæde Affjedring

Hængslede armlæn Ja

Timetæller Ja

Knivindgreb 270 Nm (200 ft/lb) Warner-kobling

Aggregatkonstruktion Tykkelse 3,04 mm (11 gauge)

Produktivitet 12141 m2 Dimension

/h

Vægt 349 kg / 770 lbs

Basismaskinens længde 192 cm / 75½"

Basismaskinens højde 107 cm / 42"

Basismaskinens bredde 125 cm / 49"

Vibration 1)

Rat 3,09 m/s2 Sæde 0,14 m/s2 Lydniveau 2)

TEKNISKE DATA

Lydtrykniveau ved brugerens øre, 94 dB(A)

Garanteret værdi 105 dB(A)

Målt værdi 104 dB(A)

1) Vibrationsniveau iht. EN 836. Rapporterede data for vibrationsniveau har en

typisk statistisk spredning (standardafvigelse) på 0,2 m/s 2 (rat) og 0,8 m/s 2

(sæde).

2) Lydtrykniveau iht. EN 836. Rapporterede data for lydtrykniveau har en typisk

statistisk spredning (standardafvigelse) på 0,08 dB(A). Hvis maskinen kan

udstyres med forskellige klippedæk, er lydtrykniveauerne anført i rækkefølge

begyndende med klippedækket med den smalleste klippebredde

Husqvarna-


Skaftstørrelse (diameter i tommer, fi nt eller groft gevind)

Tilspændingsmomenter

Sekskanttopskruer

De anførte tilspændingsmomenter skal betragtes som generelle retningslinjer, hvis der ikke er oplyst specifi kke tilspændingsmomenter.

Amerikanske standardmaterialer

Kvalitet SAE-kvalitet 5 SAE-kvalitet 8 Flangelåseskrue

m/fl angelåsemøtrik

ft./lbs ft./lbs Nm ft./lbs Nm ft./lbs Nm

¼ 9 12 13 18

5 /16 18 24 28 38 24 33

3 /8 31 42 46 62 40 54

7 /16 50 68 75 108

½ 75 102 115 156

9 /16 110 150 165 224

5 /8 150 203 225 305

¾ 250 339 370 502

7 /8 378 513 591 801

1 1 /8 782 1060 1410 1912

** Kvalitet 5 - Mindste kommercielle kvalitet (lavere kvalitet anbefales ikke)

Skaftstørrelse (diameter i millimeter, fi nt eller groft gevind)

54-Husqvarna

TEKNISKE DATA

Metriske standardmaterialer

Kvalitet Kvalitet 8.8 Kvalitet 10.9 Kvalitet 12.9

ft./lbs ft./lbs Nm ft./lbs Nm ft./lbs Nm

M4 1,5 2 2,2 3 2,7 3,6

M5 3 4 4,5 6 5,2 7

M6 5,2 7 7,5 10 8,2 11

M7 8,2 11 12 16 15 20

M8 13,5 18 18,8 25 21,8 29

M10 24 32 35,2 47 43,5 58

M12 43,5 58 62,2 83 75 100

M14 70,5 94 100 133 119 159

M16 108 144 147 196 176 235

M18 142 190 202 269 242 323

M20 195 260 275 366 330 440

M22 276 368 390 520 471 628

M24 353 470 498 664 596 794

M27 530 707 474 996 904 1205


OVERENSSTEMMELSESCERTIFIKATER

Overensstemmelsescertifi kater for nedenstående model:

966613201 / MZ28T Zero Turn Rider

Krav i USA

Der er påsat mærkater på motoren og/eller i motorrummet med angivelse af, at maskinen opfylder

gældende krav. Dette gælder også i tilfælde af særlige krav i bestemte delstater (emissionsregulativer

i Californien etc.). Mærkaterne må ikke fjernes. Der kan endvidere medfølge certifi kater ved levering

af maskinen, eller de kan være gengivet i motorvejledningen. Opbevar dem omhyggeligt, da de udgør

værdifuld dokumentation.

Oplysninger om EU-overensstemmelseserklæring

Gælder kun for europæiske versioner

Se certifi kat for overensstemmelseserklæring for at få yderligere oplysninger.

Husqvarna AB, Orangeburg, SC, USA erklærer hermed og påtager sig det fulde ansvar for, at

maskintypen, der fremgår af side 1 i denne vejledning, fra 2010 årgangsserienummer og fremad (året

er angivet i klartekst på typeskiltet plus et efterfølgende serienummer) er i overensstemmelse med

forskrifterne i RÅDETS DIREKTIV:

- af 17. maj 2006 ”angående maskiner” 2006/42/EF, bilag IIA.

- af 15. december 2004 ”angående elektromagnetisk kompatibilitet” 2004/108/EF,

samt gældende tillæg.

- af 8. maj 2000 ”angående emission af støj til omgivelserne” 2000/14/EF.

Følgende harmoniserede standarder har fundet anvendelse: EN ISO 12100-2, EN836.

Firmanavn og adresse:

Husqvarna

172 Old Elloree Rd

Orangeburg, SC 29115 USA

Bemyndiget organ:

SNCH, 11 Route de Luxembourg, L-5230 Sandweiler har udstedt rapporter vedrørende opfyldelse

af bestemmelserne i bilag VI til RÅDETS DIREKTIV af 8. maj 2000 ”angående emission af støj til

omgivelserne” 2000/14/EF.

Husqvarna-55


Leveringsservice

Oplad batteriet

Juster dæktrykket i alle dækkene til 1 bar (15 PSI).

Flyt styrebetjeningshåndtagene til den neutrale position (N).

Forbind kontaktboksen med kablet til sædets sikkerhedsafbryder.

Kontrollér at der er den rette mængde olie i motoren.

Juster styrebetjeningselementernes position.

Tank brændstof, og åbn brændstofventilen.

Start motoren.

Kontroller, at der er træk på begge hjul.

Kontrollér justeringen af klippeudstyret.

Kontrollér:

Sikkerhedskontakten til parkeringsbremsen.

Sikkerhedskontakten til klippeudstyret.

Sikkerhedsafbryderen i sædet.

Sikkerhedsafbryderen i styrebetningselementerne.

Parkeringsbremsens funktion.

Forlænskørsel.

Baglænskørsel.

Indkobling af knivene.

Kontrollér motorens høje tomgangsomdrejningstal.

Orienter kunden om følgende:

Nødvendigheden af og fordelene ved at følge serviceplanen.

Nødvendigheden af og fordelene ved at indlevere maskinen til service.

Betydningen af service og et korrekt udfyldt servicehæfte

for maskinens gensalgspris.

Anvendelsesområder for fi ndeling.

Udfyld salgspapirer etc. Leveringsservice er

udført.

Ingen yderligere

bemærkninger.

Certifi ceret:

56-Husqvarna

SERVICEHÆFTE

TEKNISKE DATA

Handling Dato, målerafl æsning, stempel, sign.


Efter 10 timer

Skift motorolie.

Kontrollér hydraulikoliestanden.

Efterse hydraulikslangerne.

Efterse hydraulikremmen.

Efterse hydraulikfi lteret.

Kontrollér den neutrale position.

Kontrollér sikkerhedssystemet.

Kontroller sikkerhedsselen.

Kontrollér brændstofsystemet for lækager.

Efterse sikkerhedsafskærmninger og -skjolde.

Kontrollér justeringen af bremsen.

SERVICEHÆFTE

Handling Dato, målerafl æsning, stempel, sign.

Husqvarna-57


Daglig service

Fjern løsdele fra plæneklipperen.

Kontrollér oliestanden i motoren.

Kontrollér dæktrykkene.

Kontrollér undersiden af klippeudstyret.

Efterse klippeudstyrets remskiver.

Kontrollér/rengør motorens køleluftåbning.

Kontrollér sikkerhedssystemet.

Kontroller sikkerhedsselen.

Kontrollér brændstofsystemet for lækager.

Efterse sikkerhedsafskærmninger og -skjolde.

Kontrollér justeringen af bremsen.

58-Husqvarna

SERVICEHÆFTE

TEKNISKE DATA

Handling Dato, målerafl æsning, stempel, sign.


25-timers service

Kontrollér brændstofpumpens luftfi lter.

Slib/udskift plæneklipperens knive om nødvendigt.

Kontrollér dæktrykkene.

Kontrollér batteriet og kablerne.

Smør i henhold til smøreskemaet.

Kontrollér/rengør motorens køleluftåbning.

Rengør luftfi lterenhedens forfi lter (skum).

SERVICEHÆFTE

Handling Dato, målerafl æsning, stempel, sign.

Husqvarna-59


100-timers service

Smør fi ttings med fedt (støttehjulsspindler og støttehjul).

Efterse dæmperne.

Efterse rammen.

Efterse gaskablet.

Efterse møtrikker og bolte.

Kontrollér dæktrykkene.

Skift motorolien og oliefi lteret.

Skift luftfi lteret.

Efterse tændrøret.

Efterse brændstoffi lteret.

Kontrollér motorens omdrejningstal.

Rengør undersiden af klippeudstyret.

Kontrollér knivvinklen.

Smør knivspindlerne med fedt.

Efterse spindellejerne.

Efterse klippeudstyrets rem og knivene.

Efterse remstrammerarmens lejer.

Efterse klippeudstyrets styreremskiver.

Kontrollér hydraulikoliestanden.

Efterse hydraulikfi lteret.

Efterse hydraulikdrivremmen.

Efterse hydraulikslangerne.

Kontrollér den neutrale position.

Efterse batteritilslutningerne.

Kontrollér sikkerhedssystemet.

Kontroller sikkerhedsselen.

Kontrollér brændstofsystemet for lækager.

Efterse sikkerhedsafskærmninger og -skjolde.

Kontrollér justeringen af bremsen.

60-Husqvarna

SERVICEHÆFTE

TEKNISKE DATA

Handling Dato, målerafl æsning, stempel, sign.


300-timers service

Smør fi ttings med fedt (støttehjulsspindler og støttehjul).

Efterse dæmperne.

Efterse rammen.

Efterse gaskablet.

Efterse møtrikker og bolte.

Kontrollér dæktrykkene.

Skift motorolien og oliefi lteret.

Skift luftfi lteret.

Efterse tændrøret.

Efterse brændstoffi lteret.

Kontrollér motorens omdrejningstal.

Rengør undersiden af klippeudstyret.

Kontrollér knivvinklen.

Smør knivspindlerne med fedt.

Efterse spindellejerne.

Efterse klippeudstyrets rem og knivene.

Efterse remstrammerarmens lejer.

Efterse klippeudstyrets styreremskiver.

Skift hydraulikolie.

Skift hydraulikfi lter.

Udskift hydraulikdrivremmen.

Efterse hydraulikslangerne.

Kontrollér den neutrale position.

Efterse batteritilslutningerne.

Belastningstest batteriet.

Rengør de elektriske tilslutninger.

Efterse koblingen.

Kontrollér sikkerhedssystemet.

Kontroller sikkerhedsselen.

Kontrollér brændstofsystemet for lækager.

Efterse sikkerhedsafskærmninger og -skjolde.

Kontrollér justeringen af bremsen.

SERVICEHÆFTE

Handling Dato, målerafl æsning, stempel, sign.

Husqvarna-61


Mindst én gang om året

Rengør motorens køleluftåbning.

Udskift luftfi lterenhedens forfi lter (skum).

Udskift luftfi lterenhedens papirindsats.

Skift motorolie.

Udskift motoroliefi lteret.

Kontrollér/juster klippehøjden.

Kontrollér/juster parkeringsbremsen.

Rengør/udskift tændrørene.

Efterse tændrøret.

Kontrollér motorens ventilspillerum.

62-Husqvarna

SERVICEHÆFTE

TEKNISKE DATA

Handling Dato, målerafl æsning, stempel, sign.


´®z+U°*6v¨

´®z+U°*6v¨

Originale instruktioner

115 39 51-06

2011-01-31

More magazines by this user
Similar magazines