Den lyriske impuls

nobelbiblioteket.au.dk

Den lyriske impuls

individualiseringsproces, således at det uendelige bredes ud i en vifte af konkrete

nuancer og udfoldelser.

Poesiens typiske bevægelse gennem stadige individualiseringer ligger helt

i tråd med Hölderlins poetologiske fordringer om at omforme fortidens billedbrug

således, at traditionelle billeder ikke forkastes, men fremstår på en anden måde for at

lede til nærvær med det uendelige. I glidninger frem mod en abstraktion, som ikke

fornægter billedernes fysiske udgangspunkt, kan individualiseringen konkret følges

niveau for niveau gennem en række omformninger af digtets fysisk funderede og

traditionelle billeder på første niveau mod stadig større billedabstraktion frem til tredje

niveau.

Første niveau i digtet er ligesom traditionelle billeddannelser i spor 1

kendetegnet ved dets fysiske udgangspunkt. Her optræder landmanden, digterne,

naturen, lynet, sangen og guderne som helt igennem fysiske fænomener forekommende

i en fysisk perciperbar og dualistisk verden. Desuden er de anvendte billeder på første

niveau kendetegnet ved deres udtalte dualisme i modsætningen mellem perception og

følelse. Perceptionen fremhæves gennem anvendelse af ”sehen” og ”schauen” dels i

landmandens tagen markerne i øjesyn efter uvejret i første linie, i linie 19 ser digteren

endvidere det hellige, ”Ich harrt und sah es kommen”, og dels i de afsluttende linier,

hvor digteren advarer mod ”die Himmlischen zu schauen” (l. 70).

Perceptionens modsætning, ”følelsen” eller ”anelsen”, fremstår lige så

udtalt, idet digterne befinder sig i en stemning af anelsesfuld forventning i linie 17, den

guddommeligt skønne natur føler sig selv i linie 26 og den næppe følbare erkendelse af

gudernes kræfter præger linie 32. De fysiske fænomener og billederne på første niveau

opererer dermed i helt traditionelle modsætninger kendetegnende digtets jord/himmel-

dikotomi: Jordens sønner modstillet de himmelske guder i et binært og fysisk univers.

Men andet niveau vidner om, at såvel de fysiske fænomener som de

anvendte billeder søges hævet et niveau opefter i individualiseringsprocessen. Digtet

forsøger at løfte fænomenerne landmand, digtere, natur, lyn, sang og guder oven ud af

den fysiske stavnsbinding og afgive noget af den fysiske genstandskarakter, så

fænomenerne ikke længere er at opfatte som udelukkende fysisk funderede, men kan

89

More magazines by this user
Similar magazines