Lokalplan 17.25.2

soap.plansystem.dk

Lokalplan 17.25.2

Lokalplan 17.25.2

Sommerhusområde Årø Sydøst

Maj 2009

1


LOKALPLAN 17.25.2

Område til sommerhuse Årø Sydøst

Lokalplanområdets beliggenhed på den sydøstlige del af Årø.

INDHOLD SIDE

Redegørelse

Indledning og formål 3

Karakteristik af området 4

Lokalplanens forhold til anden planlægning 6

Lokalplanens indhold 10

Lokalplan

Lokalplan 15

Vedtagelsespåtegning 21

Kortbilag 1: Lokalplangrænse og delområder 24

Kortbilag 2: Principiel udstykningsplan 25

Kortbilag 3: Byggefelter 26

Kommuneplantillæg nr. 11-08 29

2


Lokalplanområdets belligenhed på Årø (markeret med rødt).

INDLEDNING OG FORMÅL

Lokalplanen er udarbejdet med baggrund i "Landsplandirektiv for 11 sommerhusområder

i kystnærhedszonen i Sønderjylland", april 2007. Med denne

lokalplan tilvejebringes det planlægningsmæssige grundlag for etableringen af

et nyt sommerhusområde på Årø.

Årø ligger i Lillebælt og er forbundet med fastlandet via færgedrift til Årøsund.

Årø by ligger på øens vestside grænsende op til et strandengsareal, der

adskiller byen fra en oddedannelse, hvorpå havnen ligger. Syd for byen

ligger et skovtilgroet areal, der er udlagt til feriecenter. På sydkysten ligger

et eksisterende sommerhusområde, der omfatter ca. 40 sommerhuse.

Lokalplanområdet ligger umiddelbart nordøst for dette.

Til venstre i billedet ses færgen der forbinder Årø med fastlandet. Sejltiden er ca. 7 min.

3


Lokalplanområdets markante "landskabskiler". Mod nordvest i retning af Årø kirke og mod vest i

retning af Gammelbro på fastlandet.

KARAKTERISTIK AF OMRÅDET

Lokalplanområdet er beliggende på den sydlige del af Årø. Området er på ca.

5 ha, og udgøres af et vest-syd-vest letskrånende terræn med et fald fra ca. 6

til 2 meter i øst-vestlig retning.

Området afgrænses mod nord af et ejerlavsdige bevokset med levende

hegn, der består af gamle træer og buske af tjørn, hassel, ahorn, hunderose

og almindelig brombær. Et hegn af tjørnebuske markerer områdets

vestlige afgrænsning. Mod øst og syd afgrænses det af asfaltvejen med

husmandsbebyggelser mellem Bolmose Ende og campingpladsen. Langs

asfaltvejen er på det meste af strækningen plantet levende hegn af selje-røn i

øst, og tjørn i syd.

Mod vest og nord ligger åbne dyrkede arealer. I områdets nordvestlige

hjørne ligger et mindre vandhul, der er registreret og beskyttet i henhold til

naturbeskyttelseslovens § 3.

4

Lokalplanområdet

med de eksisterende

husmandsbebyggelser

og tæt bevoksning som

afskærmer området syd og

øst.


§ 3-område

På billedet ses udsigten fra lokalplanområdet mod nordvest. Her har man et kig mod Årø Kirke

Gammelbro

Årø Kirke

Årøsund

Udsigten fra lokalplanområdet mod vest. Her er der et kig ind over fastlandet samt husmandsbebygelsen

ved Rørhave og Årø By helt til højre i billedet.

Rørhave

Årø By

5


LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING

Regionplan

Årø er i Sønderjyllands Amts regionplan udpeget som værdifuldt kystlandskab

og værdifuldt kulturmiljø. Lokalplanens område anvendes i overensstemmelse

med Regionplan 2005, nu landsplandirektiv.

Landsplandirektiv

Landsplandirektivet for 11 sommerhusområder i kystnærhedszonen i

Sønderjylland fra april 2007 giver mulighed for at Haderslev Kommune

kan inddrage et ca. 5 ha stort areal på Årø til et nyt sommerhusområde. I

landsplandirektivet er fastsat en række vilkår for områdets planlægning,

herunder at der må planlægges for maksimalt 20 sommerhusgrunde.

I skemaet herunder er dels oplistet Landsplandirektivets vilkår og dels

redegjort for hvorledes disse vilkår udmøntes i lokalplanarbejdet.

6

Landsplandirektiv:

"§ 1 Der udlægges et areal på 5 ha til sommerhusformål på den sydlige del

af Aarø.

§ 2 Arealet skal afgrænses som vist på kortskitsen, og der må maksimalt

udlægges 20 sommerhusgrunde inden for området.

§ 3 Det skal gennem lokalplanlægningen sikres, at det på kortskitsen med

blå signatur viste areal ikke kan bebygges og beplantes.

§ 4 Der må ikke planlægges for bebyggelse på arealer, der er beliggende

under kote 2,5 m pga. risiko for oversvømmelse.

§ 5 En lokalplan for udlæg af sommerhuse skal indeholde bestemmelser

om,

• at de eksisterende levende hegn skal opretholdes, og der skal bibeholdes en 5 meter

bred korridor, som friholdes for træer og buske mellem det levende

hegn og sommerhusgrundene.

• at der inden for lokalplanområdet ikke må sås eller plantes hybenroser (Rosa rugosa

og Rosa kamtchatika), Kæmpe Bjørneklo (Heracleum mantegazzianum), Japan-Pileurt

(Reynoutria japonica), Kæmpepileurt (Reynoutria sachalinensis), Kanadisk Gyldenris

(Solidago canadensis), Sildig Gyldenris (Solidago gigantea) eller Bukketorn (Lycium

barbarum).

§ 6 En lokalplan for sommerhusområdet skal indeholde en bestemmelse om,

at der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere

af ejendomme inden for lokalplanområdet. Grundejerforeningens vedtægter

skal indeholde de i § 5 indeholdte bestemmelser.

§ 7 Ved kommune- og lokalplanlægningen for arealet skal det sikres, at

myndighedskrav efter anden lovgivning respekteres, herunder tilladelser fra

andre myndigheder."

Udmøntning i lokalplan:

Ad. § 1 og 2

Lokalplanplanen udlægger ca. 3.5 ha af

arealet til 20 sommerhusgrunde med tilhørende

veje og stier.

Ad. § 3

Det nævnte ”blå” areal, som er beskyttet

efter naturbeskyttelseslovens § 3, vil i

fremtiden ligge uforstyrret som en del af

områdets friareal.

Ad. § 4

Lokalplanens ca. 1.5 ha store fælles friareal

omfatter bl.a. dette lavt beliggende areal.

Der er endvidere ved disponering af grunde

og byggefelter taget højde for kravet om

ikke at bygge på arealer beliggende under

kote 2.5 m.

Ad. § 5

Lokalplanen påbyder at opretholde de

eksisterende levende hegn. Den krævende

5 m korridor omsættes i lokalplanen til et

friholdt bælte på 10 m's bredde mellem

områdets ydre afgrænsning om sommerhusgrundene.

Lokalplanens § 9 regulerer hvilke plantetyper,

der dels kan, og dels ikke kan,

anvendes i området.

Ad. § 6

Se lokalplanens § 12

Ad. § 7

Lokalplanforslaget forelægges alle relevante

myndigheder i høringsfasen.


Kommuneplanen

Parallelt med gennemførelsen af lokalplanen er der udarbejdet et

kommuneplantillæg 11-08, der udlægger et nyt rammeområde for Årø Øst.

Zoneforhold

Lokalplanområdet ligger i landzone. Området overføres til sommerhusområde

med lokalplanens endelige vedtagelse.

Servitutter


endelige vedtagelse.

Kystnærhedszonen

Kystnærhedszonen er et ca. 3 km bredt bælte langs de danske

kyster. Lokalplanområdet ligger i kystnærhedszonen og der skal ifølge

planloven gøres rede for, hvordan planlagt bebyggelse og nye anlæg

kan påvirke kystlandskabet visuelt. Lokalplanområdet ligger afskærmet

for kystlandskabet af både en omkransende beplantning, samt af det

eksisterende sommerhusområde mod sydvest, og af husmandsbrug

og en landbrugsejendom mod syd og øst. Landsplandirektivet for 11

sommerhusområder i kystnærhedszonen i Sønderjylland beskriver

lokalplanområdet som egnet for 20 sommerhusgrunde, hvis de vilkår som er

anført i landsplandirektivet overholdes (se foranstående skema).

Strandbeskyttelseslinie

Lokalplanområdet er ikke berørt af strandbeskyttelseslinjen, se evt. kortbilag 1.

Naturbeskyttelse

Årø er beliggende i internationalt naturbeskyttelsesområde og indgår i

habitatområde 96, fuglebeskyttelsesområde 47 og Ramsarområde 15. De på

Årø forekommende habitatnaturtyper er især knyttet til de kystnære områder

som strandenge og klitarealer.

I tilknytning til udarbejdelse og vedtagelse af Miljøministeriets landsplandirektiv

blev der af Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) udarbejdet en rapport

af 21. august 2006 vedr. ”Vurdering af konsekvenser for naturen i EFhabitatområde

96 og EF-fuglebeskyttelsesområde 47 ved forslag til udlæg af

50 sommerhusgrunde på Årø”.

I det nordvestlige hjørne af lokalplanområdet ligger, op mod det levende

hegn, et over 100 m 2 stort vandhul. Se foranstående luftfotoudsnit (side 5).

Vandhullet er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3, og skal således

henligge uforstyrret. Vandhullet har hidtil været omgivet af fuldtudviklede

træer af rød-el og pil med undervækst af tjørn. Vandhullet har derfor været

skyggepræget, hvilket ikke er optimalt for evt. padder (jf. rapport fra DMU af

21. aug. 2006).

7


DMU konkluderer følgende i rapporten:

”Hvis projektet gennemføres, kan det have både positive og negative

konsekvenser for naturbeskyttelsesområdet. Nogle af disse har direkte

effekt her og nu, mens andre påvirker indirekte, og atter andre har varige

langtidseffekter. Med de i rapporten anførte afværgeforanstaltninger vurderer

DMU, at projektet ikke vil have væsentlige negative virkninger på hverken

habitattyper eller arter nævnt i udpegningsgrundlaget for beskyttelsesområdet

eller listet i Habitatdirektivet Bilag IV eller Fuglebeskyttelsesdirektivets Bilag 1.

Projektet kan tværtimod have gavnlige virkninger for strandtudse

og spidssnudet frø, idet deres levemuligheder kan være bedre i

sommerhusområder end på marker i omdrift."

DMU anviser nedenstående forslag til afværgeforanstaltninger:

”Afværgeforanstaltninger vil for det sydlige område være nødvendige dels i

form af opretholdelse af de levende hegn dels, at det omtalte vandhul med

randbevoksning bevares og plejes på passende vis. På den måde kan det

vedvarende være egnet rasteområde for spidssnudet frø og strandtudse og

fortsat opretholdes som habitattype 3150. Der er en mulighed for at forbedre

rasteområderne for bilag IV-arter ved at gøre det udyrkede areal større

omkring sommerhusområdet og derved gøre krat og træbevoksningerne mere

lysåbne. Derfor bør der anlægges en korridor uden opvækst af buske og træer

mellem sommerhusgrundene og de levende hegn. Endvidere vil det

være en naturmæssig (og sikkerhedsmæssig) forbedring, hvis vandhullets


at undgå yderligere spredning af den invasive hybenrose, bør der for begge


hybenroser (Rosa rugosa og Rosa kamtchatika) i sommerhusområdet,

dvs. disse skal bekæmpes, hvis de dukker op. Dette kan gøres ved, at der

i lokalplanen udstedes et generelt forbud mod indplantning i og omkring

sommerhushaverne af invasive arter medtaget på Skov- og Naturstyrelsens

liste.

En anden naturmæssig forbedring kan opnås i sommerhusområderne,

idet der her kan skabes nye levesteder for udpegningsgrundlagets

arter f.eks. rastepladser for strandtudse og spidssnudet frø eller øgede

fourageringsmuligheder for rørhøg, hvis nuværende landbrugsarealer

omlægges til større rekreative græsarealer i tilknytning til

sommerhusområderne. Et sommerhusområde med naturnær drift rummer


I lokalplanen er disse forslag til afværgeforanstaltninger indarbejdet.

Lokalplanen fastlægger endvidere, at der inden for en afstand af 10 m fra

vandhullets ydre afgrænsning (dvs. øvre kant af skråning) ikke må ske

indretning af det fælles friareal som indbyder til længerevarende ophold

(ex. borde, bænke, bålplads, boldbane, legefaciliteter mv.).

Museumsloven

Bygherren skal være opmærksom på, at hvis der i forbindelse med

anlægsarbejde i området påtræffes jordfaste fortidsminder eller andre

kulturhistoriske anlæg, skal anlægsarbejdet (jf. museumslovens § 27, lov nr.

473 af 7. juli 2001) omgående indstilles i det omfang, det berører fortidsmindet,

og Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev adviseres.

8


Sådanne fortidsminder vil være omfattet af museumslovens § 27 (jf.

museumslovens § 27, lov nr. 473 af 7. juli 2001). I det omfang disse berøres af

anlægsarbejde, skal arbejdet indstilles indtil en arkæologisk undersøgelse er

gennemført.

For at undgå en sådan uheldig situation for en bygherre, vil museet anbefale,

at der foretages en prøvegravning på de ovennævnte arealer forud for


fortidsminder, og om de i så fald har en karakter, der nødvendiggør en egentlig

udgravning.

Teknisk forsyning

Lokalplanområdet er omfattet af Haderslev kommunes spildevandsplan 2008-

2012.

Miljøvurdering af planer og programmer

Når der i medfør af lovgivningen tilvejebringes planer eller foretages ændringer

deri, skal der foretages en miljøvurdering. Den skal omfatte en vurdering af

planens sandsynlige indvirkning på miljøet, herunder påvirkning af landskab,

kulturarv, visuel påvirkning, naturbeskyttelse, biologisk mangfoldighed,


goder, samt det indbyrdes forhold mellem samtlige disse faktorer.

Dette lokalplanforslag er omfattet af Lov om Miljøvurdering af planer og

programmer, som trådte i kraft den 21. juli 2004. Der er foretaget en screening

for at undersøge om en egentlig miljøvurdering er nødvendig. Afgørelsen af

om en plan skal miljøvurderes, træffes af den myndighed, der er ansvarlig for

tilvejebringelse af planen. Afgørelsen skal offentliggøres.

Screening:

Lokalplanen omfatter et sommerhusområde med 20 sommerhuse med

tilhørende fælles friarealer. Det skønnes ikke at være omfattet af lovens bilag

3 og 4 vedrørende de anlæg og projekttyper, der automatisk medfører at der

skal udarbejdes en miljøvurdering. Området ligger i nærhed til et eksisterende

sommerhusområde med ca. 40 sommerhuse. Det er lagt til grund, at de

natur- og miljømæssige aspekter er vurderet detaljeret i forbindelse med

udarbejdelse og vedtagelse af Landsplandirektivet og den tidligere nævnte,

tilhørende rapport af 21. august 2006 fra Danmarks Miljøundersøgelser.

9


Tilladelser og dispensationer fra andre myndigheder

- I forbindelse med områdets udstykning vil landbrugspligten blive ophævet.

- Forud for igangsætning af vejbygning, byggemodning og ledningsarbejder

skal der forelægges ingeniørmæssigt byggemodningsprojekt til kommunal

godkendelse.

- Matrikulær udstykning af sommerhusgrunde skal af landinspektør forelægges

kommunen og efterfølgende registreres i Kort- og Matrikelstyrelsen.

- Forud for bygeri på den enkelte sommerhusgrund skal der søges

byggetilladelse ved Haderslev Kommune.

Lokalplanens midlertidige retsvirkning

Indtil lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort må der på området,

der er omfattet af lokalplansforslaget, ikke ændres eller udnyttes på en måde

således, at det strider imod indholdet i denne lokalplan. Det gælder efter

planlovens § 17 et midlertidigt forbud mod ændring af anvendelse.

Den hidtil lovlige anvendelse af området kan fortsætte som hidtil.

Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra lokalplansforslagets

offentliggørelse og indtil forslaget er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort

af Haderslev Kommune, dog højest indtil 1 år efter offentliggørelsen.

De blivende retsvirkninger fremgår af lokalplanens § 12

LOKALPLANENS INDHOLD

Anvendelse

Årø er følsom overfor ændringer som påvirker kulturhistorie, landskab og

natur. Gårde og husmandsbrug fortæller historien om den kulturhistoriske

baggrund for dagens landskab og bebyggelse på Årø. Øens vejstruktur

er groft sagt dikteret af geologien. Øens primære vej følger således den

hesteskoformede ”højderyg”, som på øens højeste punkt (lige sydøst for


Ovennævnte natur- og kulturhistoriske aspekter søges sløret mindst

muligt. Derfor har både udformning af områdets udstykningsmuligheder

og placeringen af sommerhusbyggeriet i høj grad taget udgangspunkt

i områdets landskabelige konturer. Der skærmes af mod vejen med

husmandsudstykningerne og der holdes god afstand til det lavtliggende

område med naturværdier. Lokalplanen bestemmer, at området som

hovedregel skal afgrænses med tæt levende hegn mod den offentlige vej, og

med levende hegn i en mere åben struktur mod nord og vest (det lavt liggende

areal).

10


Disponeringen af sommerhusområdet har taget udgangspunkt i følgende hovedhensyn:

- Udlæg af betydelige fælles friarealer.

- Ingen bebyggelse på terræn under kote 2,5 m over havet.

- Friholdelse af 10 m bælter mod vest og nord.

- 20 sommerhusgrunde med varierende grundstørrelser.

- 2 gennemgående landskabekiler / rumskabere.

- Flest muligt grunde med direkte adgang til fælles friareal / sti.

(For 17 ud af de 20 grunde er ovenstående opfyldt).

- Mulighed for mindre landskabskig ud mellem huse/grunde.


- Overkørsler fra sommerhusveje til offentlig vej søges placeret til mindst mulig gene for eksisternde

nabo/genbo-ejendomme.

- Gode stimuligheder, stimæssig kobling af det store fælles friareal og stiadgangen til offentlig

strand mod sydøst.

- Mulighed for sti til evt. fremtidigt naturområde mod nordvest, som følge af projekt vedr.

landvindeingslag.

Planudsnittet herunder viser, hvorledes sommerhusområdet er diponeret.

11


Udstykning

I lokalplanområdet må der udstykkes op til 20 sommerhusgrunde med

grundstørrelser fra 800 m 2 til 2300 m 2 . Udstykningen skal foregå efter en

overordnet helhedsplan for området - se kortbilag 2.

Ved udstykning skal det sikres, at minimum 25% af lokaplanområdet udlægges

til fælles friarealer, veje, stier m.m. Veje og stier kan udstykkes som en eller


Vej-, sti- og parkeringsforhold

Lokalplanområdet vejbetjenes overordnet set fra 2 adgangsveje fra den

offentlige vej. Se kortbilag 1 og 2 samt kortudsnit på foregående side.

De fremtidige sommerhusgrunde vejbetjenes fra disse to interne veje, der

udlægges som private fællesveje i min. 8 m bredde, hvoraf min. 4 m befæstes.


Der vil blive etableret behørig vendeplads for dagrenovation ved begge interne

veje.

En enkelt grund vejbetjenes direkte fra offentlig vej. Det drejer sig om den

grund som ligger lige overfor den eksisterende indkørsel til matr. nr. 162


lokalplanområdet.

I de udlagte landskabskiler kan etableres stiforbindelser, som vil binde

lokalplanområdets sydøstlige fællesareal (ved strandadgangen) sammen med

områdets primære fælles friareal mod nordvest.

Bebyggelsen

Med lokalplanen vil der i området blive skabt en "luftig" bebyggelse i træ eller

lignende lette materialer, hvor facader og mindre bygningsdele skal fremstå i

"klassiske jordfarver" - se § 8.

12


Bebyggelsen skal placeres med hovedlængderetningen parallel med en

af grundens to sideskel, hvilket vil skabe en ensartet "rytme" i området, og

sommerhusene vil ligge og "stråle" ud mod landskabet. Desuden vil det sikre

udsigtskiler ned gennem bebyggelsen.

For at indpasse sommerhusene til øens skala må ingen af sommerhusene

overstige 150 m2.

Bebyggelsesprocenten vil være fastsat til 15%, dog vil det i delområde B være

muligt med en bebyggelsesprocent på 18 % på grunde under 1000 m2

Bebyggelsen skal placeres indenfor de anviste byggefelter jf. § 7.6 - 7.7 - se

endvidere kortbilag 3.

Beplantning

Trævæksten på Årø udgøres hovedsageligt af levende hegn langs veje og

markskel samt træbevoksninger ved vandhuller og spredte småskove samt

sumpskov på lavbundsarealerne på øens nordøstlige del. Træerne og buskene

er alle hjemmehørende, løvfældende arter som bøg, almindelig eg, rød-el,

Lokalplanen fastlægger både forslag til beplantningstyper som kan anvendes

og tillige typer som ikke må anvendes.

Det primære friareal mod nordvest skal udlægges med vedvarende græs,

som holdes klippet 2-3 gange årligt. De indre fællesarealer langs veje og mod

sydøst anlægges ligeledes med græs, men kan klippes oftere.

13


LOKALPLANENS BESTEMMELSER

LOKALPLAN 17.25.2

OMRÅDE TIL SOMMERHUSE ÅRØ SYDØST

I henhold til Lov om Planlægning (lov nr. 883 af 18. august 2004) med senere

ændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte

område.

§ 1 Lokalplanens formål

Det er lokalplanens formål:

- at fastlægge områdets anvendelse til sommerhusebebyggelse

i overensstemmelse med de muligheder som fastlægges i

Landplandirektivet fra 2007 for 11 sommerhusområder i

kystnærhedszonen i Sønderjylland.

- at sikre, at ny bebyggelse indenfor lokalplanområdet opføres i

proportioner og materialer der harmonerer med og er tilpasset det

kystnære landskab og omgivelserne.

- at fastlægge principielle vejadgange til området, og

- at overføre området fra landzone til sommerhusområde.

§ 2 Lokalplanens område og zonestatus

2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter

matrikelnummer: 449, Årø, Øsby samt alle parceller der efter datoen

for lokalplanforslagets offentliggørelse udstykkes fra denne parcel.

2.2 Området er beliggende i landzone. Ved lokalplanens vedtagelse

overføres området fra landzone til sommerhusområde.

§ 3 Områdets anvendelse

3.1 Lokalplanens område må kun anvendes til sommerhusgrunde/

sommerhusbebyggelse med tilhørende fælles friarealer, veje, stier mv.

§ 4 Udstykning

4.1 Der må udstykkes op til 20 sommerhusgrunde i lokalplanområdet.

Udstykning skal ske i henhold til principperne vist på kortbilag 2.

4.2 Det skal ved udstykningen sikres at minimum 25% af

lokalplanområdet udlægges til fælles friarealer, veje, stier mv.

4.3 I delområde A kan der udstykkes sommerhusgrunde i størrelser fra

1100 til 2300 m 2 .

15


4.4 I delområde B kan der udstykkes sommerhusgrunde i størrelser fra

800 til 1300 m 2 .

4.5 Lokalplanområdets fælles friareal, veje, stier mv. kan udstykkes


aftale med Haderslev Kommune. Disse arealer kan tilskødes

grundejerforeningen, eller tilskødes de enkelte grundejere som ideelle

andele.

§ 5 Veje, stier og parkering

5.1 Lokalplanområdets sommerhusgrunde skal vejbetjenes som

vist principielt på kortbilag 1 og 2. Der må ikke uden tilladelse

fra Haderslev kommune etableres mere end 1 indkørsel pr.

sommerhusgrund.

5.2 De interne sommerhusveje udlægges som private fællesveje i en

bredde på mindst 8 meter.

5.3 Vejene skal befæstes i min. 4 m bredde med løs belægning i form

af grus eller lignende naturlige løse belægningstyper. Rabatter skal

anlægges med græs. Der må ikke sættes kantsten eller etableres

fortov.

5.4 Stier i området udlægges i princippet som vist på kortbilag 2, og kan

anlægges som græs-/natur-/trampestier eller kan befæstes med løs

belægning i form af grus eller lignende, svarende til det på vejene

anvendte materiale.

5.5 Der skal på hver grund reserveres areal til to parkeringspladser.

Parkeringsmulighed i carporte og garager kan medregnes i de to

pladser.

5.6 Der skal i forbindelse med udstykning og byggemodning sikres

tilstrækkelig vendeplads for dagrenovationskøretøjer.

§ 6 Byggemodning og terrænbearbejdning

6.1 Forinden igangsættelse af anlægsarbejde vedr. byggemodning/

vejanlæg, kloakering mv. skal der forelægge tilladelse fra Haderslev

Kommune.

6.2 Terrænregulering i forbindelse med byggeri på den enkelte grund

reguleres af bygningsreglementet (se endvidere § 9.13).

6.3 Overskudsjord, der ikke kan placeres i området, skal placeres uden

for området efter aftale med Haderslev Kommune.

6.4 Hvis der i forbindelse med jordarbejder i lokalplanens område

konstateres forurening eller opstår mistanke om forurening skal

arbejdet stoppes, og miljømyndigheden, Haderslev Kommune,

orienteres. Ansvaret herfor påhviler ejeren eller den, der udfører

arbejdet, jf. § 71 i jordforureningsloven.

16


Med § 7.5 tilstræbes det, at

alle sommerhuse kommer

til at ligge i en ensartet

”rytme”, som understøtter

udstykningsplanens princip.

Derved vil både grunde og

sommerhuse ligge placeret,

så de ”stråler” ud mod

landskabet med udgangspunkt

i sigtelinierne fra det lille fælles

friareal mod sydøst.

Niveauplan for den enkelte

grund kan indlægges af

kommunen i forbindelse med

udstedelse af byggetilladelse.


jordfaste fortidsminder, skal arbejdet straks standses og Museum

Sønderjylland orienteres.

§ 7 Bebyggelsens omfang og placering

7.1 Bebyggelsesprocenten fastsættes som hovedregel til max. 15%

(se dog 7.2 herunder).

7.2 Bebyggelsesprocenten kan på grunde under 1000 m 2 i delområde B

sættes til max. 18%.

7.3 Der må ikke opføres sommerhuse som er større end 150 kvm.

7.4 Bebyggelse må opføres i højst 1 etage, med mulighed for indretning af

hemse i henhold til byggelovens bestemmelser.

7.5 På den enkelte grund skal selve sommerhuset placeres, 1) så husets

hovedlængderetning er parallel med en af grundens to sideskel,

eller 2) så husets hovedlængderetning ligger i en retning svarende til

middelvinklen for de to sideskel.

7.6 I delområde A skal al bebyggelse på den enkelte grund (herunder

sommerhuset, garage/carport, brændeskure, legehuse mv.) placeres

inden for de på kortbilag 3 anviste blå byggefelter (der som

hovedregel ligger 5 m fra skel – på visse grunde mod vest er de dog

beliggende 5 m fra ”2,5 meter højdekurven”).

7.7 I delområde B skal selve sommerhuset placeres inden for de på

kortbilag 3 anviste blå byggefelter (der som hovedregel ligger 5 m fra

skel). Garage/carport, brændeskure, legehuse mv. kan endvidere

placeres indenfor det på kortbilag 3 viste violette byggefelt (som

hovedregel 2,5 meter fra skel - dog skal der holdes 5 m til vejskel mod

den offentlige vej – se kort 3).


der overstiger 5 meter over terræn, målt fra eksisterende terræn eller

fra et af kommunen fastlagt niveauplan.

7.9 Den maksimale taghældning (tagets vinkel med det vandrette plan)

fastsættes til 25 grader.

7.10 Ved byggeri med saddeltag må den gennemgående facadehøjde

ikke overstige 3 meter, målt fra terræn (niveauplan) til den linje, hvor


17


7.11 A. Hvis byggeri opføres (helt eller delvist) med ensidig taghældning

må to modstående facader maksimalt være henholdsvis 3 og 4 meter

høje, målt fra terræn (niveauplan) til den linje, hvor ydervæg og


delvis ensidig taghældning på tegning A og B.

18

B. Hvis huset opføres med delvis ensidig taghældning må den

midterste del af huset maks. være 7 m bred og maks. udgøre 33 %

af den samlede facadebredde, og skal i øvrigt ligge min. 5 meter fra

husets endegavle (se tegning B). (For at modvirke at bygninger visuelt

fremstår med et tårn i den ene ende.)

C. Kun længehuse må opføres med delvis ensidig taghældning.

Eventuelle vinkelhuse skal således opføres med saddeltag eller med

gennemgående ensidig taghældning.

§ 8 Bebyggelsens ydre fremtræden

8.1 Bebyggelsen, herunder garager, carporte, udhuse, skure

og legehuse, skal fremstå som facader i træ eller lignende

lette materialer.

8.2 Facader og mindre bygningsdele der males skal

fremtræde i jordfarver, jf. den viste "klassiske jordfarveskala

+ nyere pigmenter".


anvendes. Solfangeranlæg, ovenlysvinduer, vinter- og

udestuer med store glaspartier, samt tagbeklædning med

engoberet tegl, er undtaget.

8.4 Skiltning og reklamering må, bortset fra almindelige


8.5 Antenner og paraboler må ikke opsættes på tage,

skorstene og overgavle.

8.6 Antenner og paraboler som opsættes på jorden (herunder

på terrasser, i indkørsler mv.) skal afskærmes med

beplantning.

Tegning A: Ex. på sommerhus

bygget helt med ensidig

taghældning

min 5 m

max 7 m (33%)

Tegning B: Ex. på byggeri med

delvis ensidig taghældning.

max 4 m

§ 8.3 medfører bl.a., at der som tagbeklædning kan

anvendes engoberet tegl, men ikke ædel-engoberet

tegl.


§ 9.11 følger op på forslag

til afværgeforanstaltninger

fra DMU, jf. beskrivelse i

lokalplanens redegørelse.

§ 9 Ubebyggede arealer og beplantning

9.1 Der udlægges fælles fri- og opholdsarealer i princippet som vist på

kortbilag 2. Arealerne udlægges med græs. Det primære friareal

mod nordvest skal udlægges med vedvarende græs, som holdes

klippet 2-3 gange årligt. De indre fællesarealer langs veje og mod

sydøst anlægges ligeledes med græs, men kan klippes oftere. Der

kan indrettes legeplads, petanquebane, boldbane, bål- og grillpladser

mv. Der skal endvidere etableres spredte grupper af ex. tjørn og birk

på friarealet, så det får karakter af overdrev, dog med respekt for de

udlagte landskabskiler og bestemmelsen § 9.2 herunder.

9.2 Der skal bibeholdes en minimum 5 meter bred korridor mod vest

og nord, som friholdes for træer og buske mellem det levende hegn og

sommerhusgrundene.

9.3 Ved beplantning i området skal som hovedregel anvendes naturligt

forekomne/egnstypiske træ- og busktyper som eksempelvis bøg,

9.4. Vedrørende lokalplanområdets omkransende beplantning er

udgangspunktet, at der afskærmes med levende hegn mod den

offentlige vej, mens hegnet ind mod den lavtliggende midte fremstår

mere diffust.

9.5 Inden for lokalplanområdet må der ikke sås eller plantes hybenroser

(Rosa rugosa og Rosa kamtchatika), Kæmpe Bjørneklo (Heracleum

mantegazzianum), Japan-Pileurt (Reynoutria japonica), Kæmpepileurt

(Reynoutria sachalinensis), Kanadisk Gyldenris (Solidago canadensis),

Sildig Gyldenris (Solidago gigantea) eller Bukketorn (Lycium

barbarum).

som afskærmning omkring et opholdsareal, terrasse mv. i tilknytning

til det enkelte sommerhus svarende til max. 30 % af sommerhusets

etageareal, og denne afskærmning må max. være 120 cm høj.

9.7 Evt. hegn i naboskel og skel mod veje, stier samt fælles friarealer

skal etableres som levende hegn/hække eller buskbeplantning i en

maksimal højde på 140 cm. Mod vej- og stiskel skal der plantes mindst

0,30 meter inde på egen grund.

9.8 I de på kortbilag 2 viste to landskabskiler må beplantningens højde

ikke overstige 120 cm

9.9 Udendørs oplagring i længere tid af materialer, byggeaffald m.m. må

9.10 Længerevarende udendørs opstilling af større både, uindregistrerede

på områdets veje.

9.11 Som både naturmæssig og sikkerhedsmæssig forbedring af det § 3

beskyttede vandhul i områdets nordvestlige hjørne skal der foretages

følgende:

- der skal foretages udtynding i bevoksningen omkring vandhullet

19


9.12 Inden for en afstand af 10 m fra vandhullets ydre afgrænsning (dvs.

øvre kant af skråning) må der ikke ske indretning af det fælles friareal,

som indbyder til længerevarende ophold (ex. borde, bænke, bålplads,

boldbane, legefaciliteter mv.).

9.13 Terrænregulering uden for det bebyggede areal må ikke uden

tilladelse fra Haderslev kommune overstige +/- 0,30 meter i forhold til

det eksisterende terræn (se endvidere § 6.2).

§ 10 Tekniske anlæg

10.1 Husspildevand skal tilsluttes det offentlige kloaksystem efter nærmere

anvisninger.

20

Regnvand afledes naturligt til omgivende arealer da de ikke befæstes.

10.3 El-, tele-, og antennekabler skal fremføres i jorden.

10.4 Belysningsarmaturer i lokalplanens område:

- må ikke virke generende for beboerne i området,

- skal være blændfri og bidrage til at give området karakter,

- på sommerhusvejene må kun etableres belysning som lave pullerter,

- belysningsarmaturer kan endvidere opsættes på facader.

10.5 Der skal ved bebyggelsen sikres mulighed for, at placering og tømning

af affaldscontainere/stativer kan ske i tilknytning til sommerhusvejene.

§ 11 Forudsætninger for ibrugtagen

11.1 Ibrugtagning af byggeri kræver:

- at byggeriet er færdigmeldt,

- at der er sket tilslutning til el, vand og offentlig kloak,

- at spildevand er ført til spildevandsledning.

§ 12 Grundejerforening

12.1 Der skal etableres en grundejerforening med medlemspligt for

samtlige ejere af grunde og sommerhuse inden for lokalplanområdet.

12.2 Grundejerforeningen skal oprettes når 25 % af grundene inden for

lokalplanområdet er solgt, eller når udstykker eller byrådet kræver det.

12.3 Grundejerforeningen skal varetage drift- og vedligeholdelse af

samtlige veje, stier og fælles friarealer.

12.4 Grundejerforeningens vedtægter og senere ændringer skal

godkendes af byrådet.

12.5 Samtlige ejere af grunde og sommerhuse er forpligtet til at acceptere,

at der tinglyses nærmere bestemmelser vedr. grundejerforeningens

forpligtelser omkring vedligehold af veje, fælles friarealer mv.


12.6 Grundejerforeningens vedtægter skal indeholde bestemmelser

svarende til lokalplanens § 9.2 og 9.5

§ 13 Lokalplanens retsvirkninger

13.1 Efter byrådets vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må de

ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge Planlovens § 18 kun

udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med

lokalplanens bestemmelser.

Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil.

Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg

mv., der er indeholdt i planen.

13.2 Byrådet kan meddele mindre betydende lempelser i lokalplanens

bestemmelser, hvis karakter af det område planen forsøger at skabe

eller fastholde, ikke derved bliver ændret. Mere væsentlige ændringer

kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.

13.3 Forhold, der ikke er reguleret af lokalplanen, er omfattet af

de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i

byggelovgivningen.

Vedtagelsespåtegning

Vedtaget af Haderslev Byråd den 30. april 2009

H. P. Geil / Poul Erik Graversen

Borgmester Kommunaldirektør

21


OM LOKALPLANER

Hvem laver lokalplaner ?

Bestemmelserne om lokalplaner står i Lov om

Planlægning fra 2004 med efterfølgende ændringer.

Byrådet skal ifølge loven lave lokalplaner,

når det skønnes nødvendigt.

Der skal laves en lokalplan, før der udføres større

anlægsopgaver, eller når det er nødvendigt for at

sikre kommuneplanens gennemførelse.

Byrådet kan lave lokalplaner, når det skønnes

nødvendigt af andre hensyn.

Offentlig fremlæggelse

Når byrådet har vedtaget et forslag til lokalplan,

skal forslaget fremlægges offentligt, ligesom der

skal sendes besked herom til alle ejere, lejere

og brugere indenfor det område, der berøres af

planen.

Interesserede lokale foreninger og lignende

kan bede om at få skriftlig underretning om de

lokalplanforslag, som kommunen fremlægger.

Kommunen holder undertiden et borgermøde om

lokalplansagen, men har ikke pligt til det.

Det påhviler byrådet at sende lokalplanforslaget

til øvrige myndigheder, som kan have særlige

interesser i planen.

Amtsrådet får forslaget tilsendt og skal påse, at det

overholder de retningslinier, der er i regionplanen

og andre forskrifter.

Borgerne kan være med til at påvirke indholdet

og kvaliteten af den endelige plan. Byrådet kan

beslutte at ændre planen som følge af de indsigelser

og ændringsforslag, der fremkommer inden

fristens udløb. Indsigelser og ændringsforslag

medfører, at den endelige vedtagelse skal udsættes

mindst en måned.

Hvis en ændring på væsentlig måde berører andre

end dem, der har foreslået ændringen, kan byrådet

ikke vedtage planen endeligt før de berørte er

blevet hørt om ændringen.

Efter vedtagelsen skal byrådet bekendtgøre lokalplanen

offentligt, samtidig med, at de foreninger,

myndigheder og ejere, der har fremsendt indsigelser,

får skriftlig underretning om vedtagelsen.

Hvad skal en lokalplan indeholde ?

En lokalplan skal indeholde alle emner af byplanmæssig

betydning. Derimod er der ingen lovmæssige

bestemmelser for, hvordan de enkelte

emner skal behandles.

Loven nævner nogle emner, der kan beskrives i

en lokalplan. F.eks. overførsel af arealer til byzone

eller sommerhusområde, områdets anvendelse,

ejendommens størrelse og afgrænsning, vej- og

stiforhold, bebyggelsers beliggenhed, omfang og

udformning samt anvendelse, bevaring af bebyggelse

og beplantning, fællesanlæg m.m.

Sammen med den egentlige lokalplans tekst og

kortbilag skal der være en beskrivelse af, hvad

byrådet vil opnå med forslaget, hvordan forslaget

hænger sammen med de overordnede planer for

området, samt en beskrivelse af lokalplanens

retsvirkninger.

Hvilke retsvirkninger har lokalplanen ?

Fra det tidspunkt, hvor byrådet offentliggør eventuelle

forslag til lokalplaner, må der ikke foretages

udstykninger eller udføres bebyggelse i området,

der foregriber den endelige plan.

Den endelige lokalplan tinglyses på de enkelte

ejendomme, der er omfattet af planen, og der må

herefter ikke foretages ændringer, som er i strid

med planen.

Byrådet kan nedlægge forbud mod ændringer,

som kan hindres ved en lokalplan. Denne bestem-

kan gælde ét år.

Byrådet kan ekspropriere fast ejendom, når det er

af væsentlig betydning for planens gennemførelse.

Byrådet kan give tilladelse til mindre betydende

lempelser i forhold til lokalplanen og Planlovens

bestemmelser om regulering af bebyggelsen.

Haderslev Kommune

Teknik & Miljø

Gåskærgade 28

6100 Haderslev

Tlf. 74 34 20 00


ENDELIG VEDTAGELSE AF LOKALPLAN 17.25.2, SOMMERHUSOMRÅDE VED AARØ SYDØST.

Haderslev Byråd vedtog 30. april 2009 lokalplan 17.25.2 og kommuneplantillæg 11-08 for et

sommerhusområde ved Aarø Sydøst.

Område

Lokalplanområdet omfatter et ca. 5 ha stort område beliggende lige nordøst for eksisterende

sommerhusområde og er udlagt i henhold til landsplandirektivet fra 2007. Områderne er adskilt af

ringvejen og levende hegn og ligger på den sydøstlige del af øen.

Indhold

Baggrunden for lokalplanen er byrådets ønske om at foretage udstykning til sommerhusbebyggelse.

Området er et af de supplerende udlæg af sommerhusgrunde, der blev tildelt Haderslev Kommune.

Området har derfor hidtil været omfattet af bestemmelserne for det åbne land. Lokalplanforslaget

fastlægger en disponering af den kommende udstykning, bygningsmæssige bestemmelser samt overfører

området fra landzone til sommerhusområde. For at tilpasse udstrækningen af de eksisterende

kommuneplanrammer til også at omfatte det nye område, er der udarbejdet et kommuneplantillæg.

Fremlæggelse af planerne

Lokalplanen kan ses på borgerservicecentrene, på bibliotekerne og på kommunens hjemmeside

www.haderslev.dk under Teknik og Miljø / lokalplaner og byplanvedtægter / nye lokalplaner, vedtaget.

Retsvirkninger

Vedtagelsen af lokalplanen betyder, at ejendomme, der ligger inden for planområdets afgrænsning, ikke

må udnyttes eller bebygges i strid med planens bestemmelser, med mindre byrådet meddeler

dispensation efter reglerne i Lov om planlægning.

Tinglysning

Lokalplanen vil blive tinglyst på de matrikler der er omfattet af lokalplanen.

Klagevejledning

Byrådets vedtagelse kan påklages til Naturklagenævnet. Alle med retlig interesse samt visse foreninger

og organisationer kan indgive klage. Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres

klage, at De indbetaler et gebyr på 500 kr. Nævnet vil efter modtagelsen af klagen sende Dem en

opkrævning på gebyret. Naturklagenævnet påbegynder ikke behandlingen af klagen, før gebyret er

modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside: www.nkn.dk

Hvis Byrådets beslutning ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra datoen for

annoncens offentliggørelse.

More magazines by this user
Similar magazines