En tur i skoven til hest! - Tilbage

staff.iha.dk

En tur i skoven til hest! - Tilbage

Læs inde i bladet:

Vælgermøde

7

i Trige

“Byfest i

10

Spørring”

18

22

Trige

Ølsted

Spørring

Lilleputter på

Århus Stadion

Besøg på

Rideskolen!!

Treklang

Nr. 13 Maj 2004 - Årg.3

En tur i skoven til hest!

Se midtersiderne!

Hiv ud og tilmeld dig ST70-sportsdagen


Annoncér i Treklang!

Køb en annonce i Treklang,

støt et godt, lokalt initiativ

og nå ud til 1800 husstande

i lokalområdet.

Bliv synlig i lokalområdet

- bidrag til Treklang

Kontakt annonceansvarlig Kaj Nielsen, tlf. 86 23 06 82

Treklang er talerør for foreninger og institutioner i Trige, Ølsted og Spørring.

Her kan I berette om aktiviteter, om nye idéer og initiativer og meget mere.

En halv side tekst i Treklang koster 100 kr., en hel side 200 kr.

Kontakt redaktør Aage Birkkjær Lauritsen

GRATIS

KONSULENT

BESØG

Hornsbjergvej 3

8380 Trige

Fax 86 23 16 77

Redaktionen som den ser ud efter forstærkning med nye medlemmer.

Fra venstre er det: Kaj Nielsen, Tage Møller (formand, Fællesrådet)

Lise Reinholdt, Carl-Erich Hansen (fotograf), Katinka Fischer med datter

(nyt medlem), Peter Jes (Spørring), Henny Hansen og Aage Lauritsen

UTÆT TAG

Pap Tegl Skifer Zink

Beton Altaner Terrasser

Tætnes totalt og varigt.

Tømrerarbejde

Ring hellere straks til

ISOPLASTICON

86 23 16 56

A

P

S

www.isoplasticon.dk

Annoncepriser

1 side 1.000 kr.

1 Ú2 side 600 kr.

1 Ú4 side 350 kr.

1 Ú8 side 200 kr.

farvede annoncer + 50%

alle priser excl. moms

EL-INSTALLATION ApS

TRIGE - GRUNDFØR

Skolestien 6 - Grundfør

Tlf. 86 98 85 55

Gartnerparken 24 - Trige

Tlf. 86 23 16 93


Trige

Ølsted

Spørring

Så er vi i fuld gang med de udendørs aktiviteter.

Fuglene er vendt tilbage fra de varmere himmelstrøg

og der er blevet grønt overalt omkring os.

Hvad sporten angår er de indendørs aktiviteter i hal

og gymnastiksale lukket for denne gang.

Vi har i dette nummer bl. a. indlæg vedrørende

Spørring Byfest, med et vælg af aktiviteter.

Læs også artiklen i forbindelse med

Forsamlingshusets 100 års jubilæum.

Der er annonce for “Vælgermøde” forud for valg til

EU-parlamentet, lidt nyt om byfornyelsens projekter,

herunder indlæg om placeringen af genbrugspladsen.

Fra ST 70 er der annonce for Sportsdagen i august

og halfesten i november. Der er rapporter fra spændende

aktiviteter i afdelingerne og træningstider for

den nye fodboldsæson.

Fra Trigeparken er der tilbud om mange spændende

aktiviteter

Der er al mulig grund til at komme ud af husene i

sommeren og deltage i de mange tilbud!

Vi bringer også denne gang en artikel fra en af

egnens virksomheder, Ridecentret Skovvang, som

fortsættelse på vores serie om virksomhedernes

betydning i området.

Treklang

nr. 13 ·maj 2004 · årgang 3

Redaktion:

Aage Birkkjær Lauritsen (ansvarshavende redaktør), Kaj

Nielsen, Lise Reinholdt , Henny Hansen, Peter Jes og

Katinka Fischer

Tekst til Treklang, kontakt:

Aage Birkkjær Lauritsen, tlf. 86 23 17 95

e-mail: aage.lauritsen@mail.dk

Aktivitetskalender:

Henny Hansen, tlf. 86 23 12 99

e-mail: atten@hansen.tdcadsl.dk

Annonceansvarlig:

Kaj Nielsen, tlf. 86 23 06 82

Så tager vi hul på sommeren!

Bladet må læses under parasollen,

tåler dagens lys.

Et lille hjertesuk! Bladets økonomi er lidt trængt, vi

kunne godt bruge flere annoncører! Så henvend dig

til vores annonceansvarlige, hvis du vil annoncere

for din virksomhed og samtidig støtte det lokale

blad!

Hold øje med deadlines for indlevering af tekst til

bladet, for nr. 14 er det den 3. juli 2004.

Nr. 14 udkommer i uge 32, starten af august.

Hvis du mod forventning ikke modtager bladet i din

postkasse, så kontakt PostDanmark, Annemette

Christiansen på tlf. 89358000 mellem 7 og 13 eller

undertegnede.

God fornøjelse med

læsningen og

god sommer

Forsidefoto: Ridetur bagved Ridecenteret

Skovvang (Carl-Erich Hansen)

Web:

www.aarhus.dk/trige

Tryk og layout: Vitten Bogtryk A/S

Oplag: 1.800

Aage Birkkjær Lauritsen

Treklang udgives af Fællesrådet for Trige-

Ølsted 6 gange om året og postomdeles til samtlige

husstande i 8380-området.

Næste nummer af Treklang udkommer i uge 32,

2004. Deadline for tekst og annoncer 3. juli

2004.

3


4

Vestermøllevej 11

8380 Trige

• Asfaltbelægninger

• Overfladebehandling

• Båndforsegling

• Kørebaneafmærkninger

NCC Danmark A/S · Asfalt

Telefon 86 23 23 23

Telefax 86 23 14 76

• Bærelag og slidlag

• Slurry seal

• Reparationer

• Rumlefelter

Indkørsler - Parkeringspladser - Stier - Bygader - Kommuneveje

Landeveje - Hovedlandeveje - Motorveje - Landingsbaner -

Industrigulve

Intet arbejde er for stort

- og intet er for småt!

KLINIK FOR

FODTERAPI

v/ statsautoriseret fodterapeut

Jytte Bjerregaard

-Alm. fodbehandling

-Tilskud gives fra den offentlige

sygesikring til diabetikere og

bøjlebehandling af nedgroede negle.

-Aflastninger - og indlægssåler.

-Tilskud gives fra Sygesikring

Danmark.

- Også behandling i eget hjem.

Erbækvej 2, 8380 Trige.

Tlf. 86 23 24 42

Vi har

professionelle

produkter til

gør-det-selv

maling

Malermester

Paul Isvik

Smedebroen 2, 8380 Trige.

Tlf. 86 23 14 35.

Åben 13-17.30, fredag 13-18,

lørdag 9-12.

www.flugger.dk

0156R02


Trige - Ølsted

Fællesråd

Vi har siden seneste nummer af bladet påbegyndt

arbejdet i de tre projektgrupper. Henny Hansen har

givet nogle korte referater af de hidtige afholdte

opstarts-møder. Vi bringer her situationsrapport for

projekterne.

Midtbyen/Smedebroen

Der var indkaldt til møde den 20. april. Formålet

var at samle en arbejdsgruppe, der vil være med til

at forme fremtidens Trige midtby.

20 personer mødte op. Afdelingsleder Henning

Madsen, Mag. 3. afd. orienterede om etablering af

24 plejeboliger i forbindelse med Bjørnshøjcentret.

Boligerne skal opføres på Smedebroen 16 - 20. Vi

fik en gennemgang af de foreløbige skitser til

bebyggelsen.

Steen Nielsen, Mag. 2. afd., gennemgik proceduren

omkring projektet. Der er en del ting, som skal

afklares, før man påbegynder udarbejdelse af lokalplanforslag.

Vi har nu fået nogle informationer, som vi er nødt

til at forholde os til i det fremtidige arbejde. Der

blev nedsat en arbejdsgruppe, som vil blive indkaldt

til 1. møde i løbet af kort tid.

Trige Søndergård

Efter at have fået afklaret nogle vigtige spørgsmål

omkring økonomien i projektet er vi nu klar til at

tage kontakt til de kommende brugere. De vil hver

især blive indkaldt til et møde, hvor vi vil bede dem

afgive endelig tilsagn om at være med i projektet.

Byfornyelsen i Trige

Arbejdet er igang!

Når disse ting er på plads, går arkitekten i gang. Der

er allerede lavet skitser, men der skal nok ske visse

justeringer, inden det endelige resultat foreligger.

Genbrugsplads

5. maj 2004 afholdt genbrugsgruppen møde på

Bjørnshøjcentret. Chr. Mariegaard opridsede baggrunden

for projektet. Bodil Nielsen fortalte hvilke

tanker man har gjort sig omkring oprettelse af en

forening til varetagelse af den daglige drift af pladsen,

og Tonny Laursen stod for den økonomiske

side. Det fremgik af den efterfølgende debat, at der

blandt de fremmødte ikke var enighed om, hvor i

Trigeparken pladsen skal etableres, ligesom der

ikke var tiltro til, at økonomien kan hænge sammen.

I gruppen holdt man fast i, at etablering af pladsen

ikke må udløse huslejestigninger og at driften skal

være udgiftsneutral. Det blev også klart, at pladsen

skal tilpasses bybilledet og at der rent trafikalt kan

være problemer. Der var også kritik af, at beboere

udenfor Trigeparken skal kunne benytte pladsen,

men da det er en del af Byfornyelsen udløses pengene

på betingelse af, at der er en bred forankring i

lokalområdet, altså at pladsen kommer alle beboere

i lokalområdet til gode. Med baggrund i debatten

går gruppen nu videre med arbejdet.

Trige-Ølsted Fællesråd

Henny Hansen

Formand: Kasserer & Sekretær: Udvalgsmedlem: Udvalgsmedlem: Udvalgsmedlem:

Tage Møller Henny Hansen Jørgen S. Larsen Bodil Frederiksen Peer F. Pedersen

Hvidbjergvej 3 Bjørnshøjvej 18 Trige Centervej 38 st.tv. Trige Centervej 44 Hjulby Hegn 96

tlf.: 8623 2870 tlf.: 8623 1299 tlf.: 20951097 tlf.: 8623 0858 tlf.: 8698 9074

5


6

“Hold-ren-dag”

Her i foråret har vi afholdt "hold-ren-dag".

Desværre mødte der kun 15 personer frem. Vi

kunne godt have været mange flere. De 15 personer

som kom, fik alle udleveret en sæk og en rute. Det

lykkedes at få samlet en kvart container. Alle fik

noget at spise og vi kunne faktisk sidde udenfor på

Trige Søndergaard og fortjent nyde maden og en

øl/sodavand efter veloverstået arbejde.

Vi er sikker på at aktiviteten fortsætter næste år, og

så vil vi håbe, at mange flere vil give en hånd med.

Nu er vi ved at være klar efter udvidelsen

af datastuen, og der er nu plads til en del

flere brugere. Mange har allerede glæde

af at komme her. Men da vi gerne vil

kunne give mest mulig hjælp til brugerne,

forsøger vi hermed at finde ud af, om der

er en efterlønner/pensionist, der ved

noget om EDB og gerne vil give en hjæl-

FØRST MED DET SIDSTE

- moderne klippe-teknik

til herrer og damer.

LUKKET

MANDAG!

FRISØRHUSET

v/Pia, Hjulgårdsvej 12,

Trige, tlf. 86 23 13 77

Repræsentantskabsmøde

Vi skal gære opmærksom på, at Fællesrådet afholder

Repræsentantskabsmøde den 27. maj på

Bjørnshøj-centret. Dette er altså historie, når du

læser dette blad!

Bjørnshøj Datastue

Tage Møller

pende hånd i undervisningen f.eks. et par

timer 1 eller 2 gange om ugen. Der er i

øjeblikket 2 undervisere, men vi vil

meget gerne i kontakt med 1 mere.

Hvis du vil høre mere herom, beder vi dig

kontakte:

Carl-Erich Hansen på 86 23 12 99

TRIGE GENBRUGS

Smedebroen 11A

Folkekirkens Nødhjælp

Mandag - Fredag 12 - 17

Lørdag 11 - 13

Vi modtager med tak

tøj, ting og sager.

Helst rent, helt og

i vor åbningstid.


Ringgårdens Afd. 19 har herved fornøjelsen, at

invitere til vælgermøde om valget til Europa-parlamentet.

Valget finder sted den 13. juni 2004. Det er derfor

på høje tid at gøre dig klart, hvor du vil sætte dit

kryds.

Vælgermødet afholdes

Torsdag den 10. juni 2004 kl. 19 00

i Bjørnshøjcentret

Mødet afholdes som et godt gammeldags vælgermøde

med paneldiskussion af følgende kandidater

til EU - parlamentet:

Konservative

Invitation til

Vælgermøde om EU - Parlamentet

Lis Randa. 54 år. Cand. mag. fra Århus

Universitet. Tillægsuddannelse i journalistik.

"Jeg står for EU politik på et sprog, der er til at

forstå for de danske vælgere"

Socialdemokraterne

Dan Jørgensen. 28 år.

Socialdemokraternes nr. 5.

Studerer Statskundskab på

Århus Universitet.

"Kun gennem fællesskaber

kan vi sikre menneskers

muligheder og rettigheder"

Junibevægelsen

Finn Andersen. 45 år. Junibevægelsens nr. 5.

Smed/faglig sekretær i

Dansk Metal Århus.

"Jeg er ligeglad med,

hvor lang tid jeg skal

kæmpe for at nå målet"

Kom og få svar på dine spørgsmål om EU.

Vel mødt

Bestyrelsen i Afd. 19.

Spørgsmål til arrangementet kan rettes til:

Thorsten Ericson 86232023 / 806676 eller

John Langmaack 86232332 / 806783

Trige Grill og Pizza

Smedebroen 14, 8380 Trige

Bestillinger modtages gerne på

tlf. 86 23 22 50

7


8

Spørring - Århus

Rute 743

TRIGE BODEGA

Egon Kirk Nielsen

Butikscentret

8380 Trige · Tlf. 86 23 05 53

Fragtruterne

Brdr. Terkildsen ApS

Spørring · Tlf. 86 98 90 17

Århus Fragtmandscentral: Tlf. 86 15 40 00

Lystrup - Århus

Rute 744

Tandlæge

GERTRUD WESTERGAARD

Smedebroen 12 · 8380 Trige

Tlf. 86 23 18 33

gertrud.westergaard@mail1.stofanet.dk

Parallelvej 57

8380 Trige

Tlf. 86 23 16 22


Vidste du, at vores lille lokalsamfund i Trige,

Ølsted og Spørring har en aktiv kunstforening?

Kunstforeningen blev starter i 1988 og har eksisteret

siden.

Vi har hvert år arrangeret mindst 3 udstillinger med

vidt forskellige kunstnere. Oftest kunstnere fra

Århus området, men også folk fra det øvrige

Danmark. Kunsten har repræsenteret et vidt spektrum

af materialer fra maleri, akvarel, grafik, computergrafik

til sten, keramik, glas, træ og metal. Der

har været værker for enhver smag; smukke værker,

sigende værker, undrende værker og måske også

grimme værker.

Kunstens opgave er, og har i århundreder været at

vise skønhed, men også at gå foran og vise nye veje

og provokere. Et godt eksempel herpå er Monets

billeder af åkander og pariserstemning, som vi alle

kender. Da de kom frem, blev de pure afvist fra de

etablerede udstillinger, som klamphuggeri og ufærdige

malerier. Monet og de andre impressionister

lavede alternative udstillinger, og efterhånden blev

deres kunst anerkendt og værdsat, og her i 1990èrne

har de haft en stor renæssance som plakater og tryk

på væggene i vore hjem.

I dag er disse plakater ved at blive udskiftet med

rigtige malerier. Vi vil gerne have malerier på væggene.

Enten som kopier trykt på lærred eller som

originale malerier der kan købes til overkommelige

priser f. eks. i de nyeste kunstbutikker. Måske har vi

fået lidt flere penge. I hvert fald er det blevet vigtigt

at vise sine originale sider, også gennem dekoration

af sit hjem.

Også af denne grund er kunstforeningen mere aktuel

end nogensinde, for her er en mulighed for at

købe et kunstværk til en overkommelig pris.

Vi har to gange i kunstforeningens historie arrangeret

udstillinger med lokale amatørkunstnere. De har

været nogle af vore største publikumssucesser.

Kunstforeningen

- et aktiv for lokalsamfundet

Derfor vil vi gøre det lidt oftere. Aldrig har der

været så mange amatørkunstnere, og de eksperimenterer

med forskellige materialer for herigennem

at udtrykke deres kreativitet. Kvaliteten kan være

varierende, og det er da også langtfra alle, som

ønsker at udstille deres kunst, men mange laver faktisk

rigtig gode billeder, som vi andre kan glædes

over at se.

Derudover vil vi fortsat udvælge etablerede kunstnere,

som har til formål at glæde, undre eller provokere

beskueren.

Vi arrangerer ind imellem en udflugt til et spændende

kunstmuseum og evt. til en udøvende kunstner.

Mon ikke vi i år skal lade turen gå til det nye

lokale, internationale kunstmuseum, ARoS, i verdens

mindste storby?

På vore udstillinger, som foregår i Sognegården i

Trige, køber vi hver gang kunst, som bliver udloddet

til medlemmerne på den årlige generalforsamling.

Generalforsamlingen er samtidig en festlig

aften med levende musik, smørrebrød og amerikansk

lotteri.

Et års medlemskab koster 350 kr.. Har du lyst til at

melde dig ind i kunstforeningen, kan du kontakte:

kasserer Carl-Erich Hansen på tlf. 86 23 12 99 eller

formand Bodil Køhler tlf. 86 23 02 49

86 230702

9


10

Byfest i Spørring 2004

Så er det snart sommer og tid til byfest i Spørring.

Fra torsdag d. 10. juni til søndag d. 13. juni

står byen på den anden ende.

Igen i år er der revy, og alt er ved det gamle med spisning og musik i teltet både

fredag og lørdag. Der sker nye spændende ting med kåring af Miss Spørring, gåtur

i Spørring omegn og en scene med lokale amatørbands. Og så er der optræden fra

ST70 og teater og meget mere!

Program:

Harness

Onsdag:

19.30 Generalprøve på Spørring Revyen

Torsdag:

19.30 Kirkekoncert med herrekoret Arion i Spørring Kirke

20.30 Kaffe i skolegården ved Menighedsrådet

Harmonikamusik i skolegården ved Keld Henriksen

20.30 Udstilling i egnsarkivet

Fredag:

16.00 - 18.00 Åben kirke med rundvisning ved Ove Larsen

18.00 Spisning i skolegården med madkurv

19.30 Spørring Revyen ved Spørring Amatørteater

21.00 - 1.00 Musik med den skotsk/irske duo Harness, fri adgang

18.00 - 1.00 Boder, huggeblok, kraftsprøvemaskine og meget andet

Harness er en skotsk/irsk duo, som både spiller folkemusik

og pop/rock musik

Lørdag:

13.00 Optog i Spørring by med karet i spidsen

13.30- 17.00 Boder fra Bagerbo, fritidsklubben, tombola, skydetelt,

kraftprøvemaskine, huggeblok, rundtur med hestevogn og tegnehjørne for de mindste

Optoget fra sidste år med

feststemte borgere

Kræmmermarkedet er blevet

et stort hit og alle børn og voksne

fra Treklang-området kan gratis

stille boder op ved tilmelding på

86 98 91 71


Byfest i Spørring 2004

Lørdag:

13.45 Teater på bytorvet med Katapult

14.00 Børnekunst

14.00 - 17.00 Åbent i kirken med rundvisning ved Ove larsen

15.00 Optræden af Bagerbo, fritidsklubben og ungdomsklubben

16.00 Teatergruppe fra Spørring Amatørteater

17:00 Kåring af Spørrings stærkeste mand

18.00 Salg af kød fra grill og salat

19.00 - 21.00 Spillecafé i fritidsklubben

21.00 - 23.00 Åbent hus i ungdomsklubben

Suset i blomstertoppen er en forestilling

af Merete V. Overgaard for de 1-4 årige

og derudover for børn og voksne med

samme fantasi

Lørdag:

21.00 - 00.30 Musik med den danske duo TFT, fri adgang

22.00 Kåring af Miss Spørring

00:30 - 02:00 Lokale amatørbands på scenen

18:00 - 02:00 Boder, kraftprøvemaskine og huggeblok er åbne

TFT er en dansk/georgisk duo som spiller

alt, lige fra pop, rock, country,

blues til folkemusik

Der er stadig brug for mange frivillige

til at stå i boder, rydde op eller være med i

andre praktiske opgaver. Kom og vær med

og hjælp os med at få en god byfest.

Tilmelding kan ske til 86 98 93 69

eller til 86 98 94 50

Søndag:

9.00 - 10.30 Morgenkaffe ved Husmoderforeningen

10.00 Udtrækning af gevinster til amerikansk lotteri i teltet

10.30 Familiegudstjeneste med trompetspil fra kirketårn

12:00 Gåtur i Spørring omegn ved Spørring Egnsarkiv

13.00 - 17.00 Kræmmermarked, petanque, kaffe/kagetelt, falde-i-vandet-maskine,

ponyridning. og meget andet

13.00 Kagekonkurrence ved Husmoderforeningen

13.30 Optræden ved ST 70

14:30 Konkurrencer for voksne

15.00 Gadefodbold

13.00 - 17.00 Boder

Byfestudvalget i Spørring

11


12

BESTYRELSESMEDLEMMER I BOLDKLUBBEN ST70

Hovedbestyrelsen

Aage Birkkjær Lauritsen 86 231795 Vestermøllevej 236, 8380 Trige

Bjarne Pedersen 86 232442 Erbækvej 2, 8380 Trige

Mikkel Damsgaard 86 989994 Gl. Landevej 26, Spørring, 8380 Trige

Fodbold

Tommy Sørensen, formand 86 230501 Lergravvænget 14, 8380 Trige tls@privat.dk

Claus Holm 86 231831 Trige Centervej 56, st. th., 8380 Trige ch@auff.au.dk

Ole Rasmussen, sekretær 86 231682 Vestermøllevej 280, 8380 Trige owr@privat.dk

Johann Svenson 86 232726 Trige Møllevej 152, 8380 Trige thordis.runars@mail.dk

Helle Mølstrøm 86 231830 Holmkærvej 98, 8380 Trige

Hanne Edeling, damer og piger 86 232626 Bærmosevej 1, 8380 Trige edeling@image.dk

Håndbold

Kasper Bundgaard,formand 22 502351 Trige Møllevej 72, 8380 Trige

Vibeke Rasmussen, turn. leder 86 989185 Østervang 11, Spørring, 8380 Trige

Henrik Knakkergaard 8623 1690 Vestermøllevej 248, 8380 Trige

Solveig Skjærlund 86 230746 Trige Møllevej 56, 8380 Trige

John Nielsen 86 230509 Trige Møllevej 248, 8380 Trige

Susanne Ladefoged 86 989281 Østervang 20, Spørring, 8380 Trige

Tom Ludvigsen 86 989220 Gl. Landevej 57, Spørring, 8380 Trige

Badminton

Karen Pedersen, formand 86 230235 Randersvej 335, 1.tv. Lisbjerg, 8200 Århus N. kp@proinfo.dk

Inge Pedersen 86 989189 Sognevejen 5, 8380 Trige

Lars Vestergaard 86 230874 Lergravvej 15, 8380 Trige

Peder Thorbard 86 230221 Lergravvænget 8, 8380 Trige thorbard@mail.tdcadsl.dk

Tine Biering 86 230392 Pannerupvej 12, 8380 Trige

Gymnastik

Brian Basse, formand 86 231524 Lergravvænget 28, 8380 Trige

Anne Merete Møller 86 230614 Parallelvej 67, 8380 Trige famladefoged1@mail.tele.dk

Lars Toft Jensen, sekretær 24 409265 Peter Wilkensvej 5, 8380 Trige larstoftjensen@hotmail.com

Lykke Hansen 20 265564 Lumbyesvej 9, Ødum, 8370 Hadsten lykke@toursport.dk

Frank Larsen 86 231423 Trige Centervej 60, St. Tv, 8380 Trige

Susanne Møller 86 230076 Trige Møllevej 250, 8380 Trige

Sanne Salomonsen 86 989994 Gl. Landevej 26, Spørring, 8380 Trige sansal@mailme.dk

Bankospil

Bjarne Sørensen 86 231584 Gartnerparken 8, 8380 Trige

Fritidspedeller

Lars 22 800717

(træffes på skolen mandag, tirsdag og onsdag)

Telefon i kontoret 86 230892

Bakkegårdsskolen

Bjørnshøjvej 1 86 934141

bak@aaks.aarhus.dk

BANKOSPIL

i Trige

Forsamlingshus

hver onsdag

kl. 19


Nyt fra hovedbestyrelsen

Sportsdagen 2004

28. august på Trige Gl. Stadion

Sportsfesten er nu planlagt og midtersiderne i dette nummer af Treklang er til at hive ud og gemme og

der er på sedlen tilmeldingssedler.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen og aftal med dine naboer og andre om at få dannet

hold til sportsdagen og tilmeld jer på sedlen som lægges i “postkasser” i Brugserne

i Spørring og Trige.

Vi håber på stor opbakning til dagen!

Halfest 2004

fredag den 12. november med

Montana Band

Fredag den 12. november gentager ST70 succesen fra år 2002 og indbyder til fest i Bakkegårdshallen,

denne gang med gruppen Montana Band. Bandet spiller hele aftenen også under spisningen.

Festen starter med fællesspisning fra kl. 19 til 21 med buffét-arrangement fra René. Derefter spilles op

til dans!

Der sælges billetter i forsalg,og ved afhentning af billetter kan du selv vælge hvor du vil sidde, så

skynd dig hvis du gerne vil have gode pladser.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen!

Der er kun adgang til arrangementet for personer over 18 år, og der bliver denne gang solgt billetter

efter spisningen. Kan købes i forsalg til 100,- kr og ved døren til 125,- kr.

Der er 500 spisebilletter i salg, så skynd dig!

Prisen er 250,- kr.

Dørene åbnes kl. 18. og festen slutter ca. kl. 01.

Festudvalget i ST70 ønsker vel mødt til en ”kanonfest”.

Du kan bestille og afhente billetter hos medlemmerne

af hovedbestyrelsen.

Bjarne Pedersen, Mikkel Damsgaard og

Aage Birkkjær Lauritsen.

Se adresser på modstående side!

www.montanaband.dk

13


14

Få et OK Benzinkort til billig benzin

og støt ST70

OK støtter lokalt

OK er altid billig med benzin,

samtidig støtter OK forskellige

foreninger og klubber, bl.a. ST

70.

Så kom og få et OK Benzinkort,

så giver vi et beløb til klubben,

hver gang du tanker hos os.

Trige

Med et OK Benzinkort får du:

● altid billig benzin

● mere end 500 tanksteder i

Danmark

● mulighed for at tanke i

Norge og Sverige

● en månedlig opgørelse

● kort til broafgift på

Storebæltsbroen og

Øresundsbroen


Håndbold

Turneringssæsonen er forbi og bestyrelsen arbejder

for tiden på at planlægge næste sæson, som starter

ugen efter skoleferien.

Træningstider skal fordeles i forhold til de hold vi

forventer og ikke mindst skal der være trænere til

alle hold.

Bestyrelsen har besluttet en mindre kontingentstigning

samt at tilpasse generalforsamlingstidspunktet

til ST-70 lovene, hvorfor den udskydes til februar.

Turneringssæsonen er overstået

Vi har senest igen konstateret vand på gulvet i hallen

og kontaktet skolen, så vi forventer at problemet er

løst inden sæsonstart, så vi ikke igen skal stå med

manglende mulighed for at starte træningen.

Alle detaljer om den nye sæson vil fremgå af næste

nummer af "Treklang".

Vi ønsker alle spillere og trænere en rigtig god sommer.

Dame junior holdet på tur til Norge

Den 16. april tog Dame-Junior håndbold pigerne til

turnering i Kristiansand, Norge.

Vi kom ind med færgen tidligt på aftenen, og rodede

os frem til vores bagage på havnen. Derefter skulle

vi med bus ud til den skole, hvor vi skulle bo,

Torkildsmyra, der lå lidt væk fra alle hallerne.

Den næste morgen, lørdag, kl. halv 7, blev vi sparket

ud af poserne og ud i en bus, ud til Gimle hallerne

for at få morgenmad. Lige efter tog vi til en tredje

hal, hvor vi skulle spille vores første kamp. Den

vandt vi.

Efter den, tog vi hjem og hyggede på den lille skole.

Vi malede ansigterne med krigsmaling, og tog ud til

vores næste kamp. Den vandt vi også.

Senere tog vi igen ud til Gimle hallerne, hvor aftensmaden

blev serveret. Efter maden skulle vi spille en

kamp til, der gjaldt liv eller død. For hvis vi tabte, så

skulle vi op kl. 6 næste morgen.

Hvis vi vandt, skulle vi først op kl. 10. Desværre

blev det uafgjort, og da det andet hold havde en større

målscore fra de tidligere kampe, så tabte vi.

Næste morgen, søndag, op kl. 6, pakke alle vores

ting sammen og stille dem ud i gangen. Ud til Gimle

og spise morgenmad, ind i Gimle hallen og spille kl.

8. Den vandt vi.

Den næste kamp vi skulle spille var et par timer

efter. Så vi sad på tilskuerrækkerne i Gimle og heppede

på Solbjergs drengehold, der var kommet lige

så langt i turneringen som os.

Desværre for os, mødte vi et stærkere, norsk hold i

den næste kamp. Så der blev vi tværet ud af banen,

og dermed ud af turneringen. Til gengæld vandt

Solbjerg det hele, og vi lever stadig i troen på, at de

kun vandt, fordi vi skreg os hæse i kampråb fra sidelinien.

Senere samme aften blev vi hentet af bussen ved

Gimle, ud forbi Torkildsmyra og hente bagage, og

derfra ud til havnen. Færgen sejlede halv otte, så vi

var først hjemme næsten midnat.

Med meget tunge øjenlåg, blev vi smidt i en bus der

kørte os til afkørslen i Ødum. Derfra hjem, og direkte

i seng ved halv tre tiden. Vi endte på en samlet 9.

plads, som det bedste danske hold i den pulje.

15


16

Fredag den 26. marts tog 32 spillere og 5 ledere fordelt

på 2 hold puslingepiger og 1 hold lilleput drenge

til Gråsten. Vi skulle til Egene Cup.

Carl Åge fra Rosenholm Turistfart kørte os til det

Sønderjyske, vi fik tildelt klasseværelser, som vi

kunne bo i hele week-enden.

Fredag aften var der almindelig hygge, ikke alt for

sent i seng, da alle skulle være friske til kampene

lørdag.

Alle holdene spillede nogle gode kampe i løbet af

dagen. Efter spisningen lørdag aften var der lovet

diskotek, men selvom man var pyntet op til fest og

ballade kom alle ret hurtig tilbage til klasselokalerne,

da der var alt for mange på for lidt plads! Ikke

nogen succes!

Søndag skulle de sidste indledende kampe afvikles

inden der kunne spilles om placering.

Pige puslinge hold 1 kom i A slutspillet og efter

nogle forrygende kampe med forlænget spilletid

endte de som nr. 4. Hold 2 kom i B slutspillet og

tur til Gråsten

Trige Tømrerog

snedkerforretning

Alt indenfor: • Snedker-

• Tømrer-

• og glasarbejde

P.N. Snedker- og Tømrerforretning

Parallelvej 64 - Trige - Tlf. 86 23 05 74 - Biltlf. 40 14 40 26

v. Søren Peter Krei

Bærmosehøjen 32

8380 Trige

Mobil 40 37 93 03 · Tlf. 86 23 21 33 · Fax 86 23 21 03

endte også på en 4. plads

Drengene havde spillet rigtig godt lørdag, men søndag

var ikke god, vi var ellers dømt til at blive 1 eller

2 af alle de andre hold, men filmen knækkede, vi

kom godt nok i A slutspillet, men efter en hård kamp

mod Hornbæk ( de var virkelig gode) skulle vi spille

om 3. plads. Der var kræfterne sluppet op, vi tabte

til Assens og kunne ligesom pigerne slutte på en flot

4. plads.

Carl Åge kom og hentede 37 trætte spillere og trænere

og han hørte ikke ret meget til os på vejen hjem,

men vi vågnede dog lidt inden vi kom hjem til Trige

igen.

Vi havde en rigtig god tur, ingen sure miner, lidt drillerier

hører vel med til en sådan tur, men alt sammen

kun fordi vi holder af hinanden, og fra os trænere

skal lyde

Tak for en god tur til Sønderjylland.

· Døre og vinduer

efter mål

· Forsikringsskader

· Glasarbejde

· I øvrigt alt

inden for faget

· Fast pris


Fodbold

Det lykkedes at få valgt en bestyrelse

Det blev ikke ligefrem nødvendigt at finde ekstra

stole frem, da fodboldafdelingen tirsdag den 20.

april holdt ekstraordinær generalforsamling. Og det

var vel at mærke en generalforsamling, der var indkaldt

til, fordi der mødte så få frem til den ordinære

generalforsamling i februar, at det ikke lykkedes at

få valgt en fuldtallig bestyrelse.

Men efter nok engang at måtte beklage det ringe

fremmøde, kunne formanden, Tommy Sørensen,

konstatere, at det denne gang dog lykkedes at få

Fodboldafdelingen - spillere, trænere, holdledere og

forældre- har fået ny inspiration til den daglige træning

og klublivet her i foråret.

Konsulenter fra JBU har været på besøg og gennemført

kurser med træningsøvelser og meget andet for

de yngste årgange af fodboldspillere.

Inspiration til de yngste

besat de ledige pladser.

Helle Mølstrøm og Johann Svensson blev valgt til

fodboldafdelingens bestyrelsen, så den hermed kom

op på fem medlemmer. Det er også nødvendigt, hvis

vi skal kunne løse opgaverne i årets løb.

Men fremmødet skulle meget gerne blive bedre

næste år.

Bestyrelsen

For mikro-, miniput- og lilleput drengene har det

drejet sig om kurset "Velkommen i klubben" mens

lilleput pigerne og deres ledere har deltaget i "Vores

hold".

Som det skulle fremgå af billederne, er der gået til

sagen med liv og lyst og stor koncentration

17


18

ST70 drenge lilleputter på Århus Stadion

Søndag 25. april tog 16 spillere og ledere til Stadion,

drengene skulle spille forkamp inden dagens

Superliga opgør mellem AGF & OB.

Vi fik en rundvisning af VIP lokaler og spiller

omklædning samt nogle små historier fra fodboldverdenen.

Vi nåede dog også lige at hilse på Møller

(holdleder AGF) ham kendte de fleste drenge fra

Trige.

Vores kamp startede lidt rodet og vores modstandere

fra Taastrup fik desværre ret hurtigt et mål, og det

var desværre ikke det eneste vi tabte 3 - 0.

Men det kan ikke tage glæden fra os ved at have prøvet

at spille på så stort et stadion. Inden dagens SAS

liga opgør løb lilleput spillerne på banen sammen

med de to hold. Vi fik fornøjelsen at løbe ind sammen

med OB, og vi lovede, det var den eneste gang,

vi klappede af modstanderne fra Odense, men de

havde jo vores drenge med i hånden. I pausen af liga

kampen var drengene igen på banen, denne gang for

at modtage en fodbold fyldt med autografer af spillere

fra AGF

Det kan være vi skal spille før AGF lidt oftere, de

vandt deres første kamp i foråret 1 - 0, og samtidig

var det dyrt for OB at tabe, nu kan de ikke nå noget

videre i indeværende sæson.

Vibeke Rasmussen


Old boys 50

Træning: Mandag, kl. 19.00 - 20.00

Holdleder: Jørgen Pedersen, 86989040

Old boys 40

Træning: Mandag, kl. 19.00 - 20.00

Holdleder: Erik Ladefoged, 86230614

Old boys 30

Træning: Onsdag, kl. 19.00 - 20.00

Holdleder: Jan Bjørn, 86989508

Senior

Træning: Tirsdag og torsdag, 19.00 - 20.30

Trænere: Per Klausen, 40766205

Poul Torp, 20117237

Drenge

Træning: Mandag og torsdag, 17.30 - 19.00

Træner: Claus Holm, 86231831

Peter Stenberg, 60153613

Lilleput drenge

Træning: Mandag, onsdag, 17.00 - 18.30

Træner: Brian Andersen, 40580538

Miniput, drenge

Træning: Tirsdag, 17.00 - 18.30

lørdag, 10:00 - 11:30

Trænere: Henrik Bille 86989702

Kasper Sandberg, 86230113

VVS-arbejde

Fjernvarme

Badeværelser

Solvarme

Træningstider

Gas-installationer

Blikkenslagerarbejde

Døgnservice

Mikroput, drenge

Træning: Mandag, onsdag, 17.00 - 18.00

Trænere: Henrik Knakkergaard, 86231690

Morten Kristensen, 86231227

Dennis Mikkelsen 86230465

Piger

Træningstid: Tirsdag, fredag, 17.00 - 18.30

Trænere: Lasse Mogensen 61464705

Chau Pham, 60745096

Lilleput piger

Træningstid: Tirsdag, torsdag, 18.00 - 19.00

Trænere: Hanne Edeling, 86232626

Nette Hjortshøj

Damer

Træningstid: Tirsdag, kl. 19.00 - 20.00

Holdleder: Bodil Sørensen 86231187

Husk at få betalt dit kontingent!

VVS GARANTI

VVS-INSTALLATØR

Navervej 24 · 8382 Hinnerup · Tlf. 86 98 87 77 · Fax 86 98 57 70

flemming@flemming-vvs.dk

19


20

Gymnastik

Fulde af forventning mødte børn, voksne og bedsteforældre

op til gymnastikafslutning lørdag den 27.

marts kl. 14 - både som aktive og som tilskuere.

Nogle lidt mere urolige og nervøse end andre inden

vi skulle på gulvet og vise, hvad vi havde øvet og

forhåbentlig lært i vinterens løb.

Efter indmarch og fællessang var det krudtuglerne

som satte gang i eftermiddagens program, og de

levede sandelig op til deres navn.

Så fulgte show´n hip hop 6-8 år, børnedans, som

savnede drenge at danse med, aerobic, minihopper,

teenagedans, hvor der kun var et par på gulvet, I

form, break dance og show´n hip hop 11-14 år.

Break dance var nyt, men sikke de kunne. Der var

mange både små og store drenge, og de kunne alle

svinge med deres kroppe, så det udløste en hel del

bifald.

Så var der pause, hvor boderne blev flittigt besøgt,

og der blev afviklet amerikansk lotteri. Der var

mange gevinster takket være en hel del gavmilde

sponsorer.

Efter pausen begyndte vi med et hold spring, og der-

Gymnastikafslutningen

lørdag den 27. marts

efter fulgte step, mor / far og barn, men det var nu

kun mor og barn, show´n hip hop 8-10 år, bodytoning,

show´n hip hop 11-14 år, seniordans, og derefter

fulgte DGI Århusegnen Aspirant hold. Da de

kom på, skulle hallens lys tændes og ikke kun spotlamper,

og det kunne man jo godt forstå, da vi så

hvordan og hvor højt de sprang.

Det hele sluttede af med at børn og voksne samledes

på gulvet til en hel masse balloner, der faldt ned fra

et net, der hang oppe under loftet, og det startede

næsten et helt fyrværkeri af sprængte balloner.

Til slut fik alle instruktørerne en buket blomster,

som de fuldt ud havde fortjent efter de har knoklet

med alle os aktive gennem det sidste Þ år.

En hel igennem vellykket eftermiddag uden de store

fejl. Skulle nogle af de udøvende have lavet en

enkelt lille fejl, ja - så kan man sige, at vi gør det jo

kun for at røre os, og ikke mindst for at have det

sjovt.

Lone Jensen

Tlf. 86 99 95 66

Bil. 40 27 66 93

Fax. 86 99 92 66

Spørringvej 19 · Mejlby · 8530 Hjortshøj · E-mail. Sporring-el@mail.tele.dk


Gymnastikafdelingen efterlyser en instruktør og

hjælpeinstruktør til hip hop 11-14 år.

Vi forventer at instruktøren har:

- Har danset før eller har erfaring fra anden undervisning

- Ved at der er meget forberedelsestid

- Har lyst til de unge og til at være rollemodel

- Er over 18 år gammel

- Har lyst til selv at lave serier

Vi forventer at hjælpeinstruktøren har:

- Har danset før

- Er over 16 år

- Har lyst til de unge og til at være rollemodel

Vi efterlyser også to hjælpeinstruktører til Tarzan

drengene, (drengegym. 3-5 år)

Vi forventer at hjælpeinstruktørerne er :

- Drenge

- Er over 13 år

Tak Tak Tak..

Jeg vil gerne sige alle fra aerobic, step, bodytooning

og I Form, TAK for en super god sæson, med mange

smil og skulderklap. Det er dejligt og betyder

meget.

TAK fra os alle, til jer som havde lavet kaffe og bagt

til afslutningen torsdag, det var lækkert.

Også TAK til alle jer, som var med til at lave god

reklame for holdene, ved at deltage til opvisningen.

Mange har sagt at I var rigtige gode (det har jeg jo

fortalt jer mange gange) og det så svært, men skide

godt ud, hvortil jeg jo kan fortælle at der faktisk er

flere som kun har gået en sæson.!!!! Rigtig, rigtig

flot.

TAK for gaven til alle jer, som ikke lige var på pletten

torsdag.

Håber at se mange, både nye og gamle, til en ny

sjov og sveddryppende sæson.

Mange hilsner fra

aerobic Helle

Efterlysninger

- Har lyst til at opføre sig mærkeligt og til at der

er knald på det meste af tiden.

Sidst men ikke mindst søger vi en hjælpeinstruktør

til småbørnsgymnastik 3-6 år i Spørring

Vi forventer at hjælpeinstruktøren er:

- Over 18 år gammel

- Har lyst til at lege og tumle med børnene

Til gengæld får I:

- Opbakning, råd og vejledning fra en engageret

bestyrelse

- Mulighed for at dygtiggøre sig, tage på kurser

- En masse glade unge at arbejde med

- Indflydelse eller frie hænder alt efter lyst og

temperament

Ring og tal med Lykke Hansen tlf. 20265564

Sanne Salomonsen tlf. 86989994 om de to hold,

tider o.s.v.

Frank

Tak til sponsorerne

Vi vil gerne sige Tusind Tak til vores sponsorer ved

gymnastikopvisningen.

Samtidig vil vi benytte lejligheden til at undskylde

overfor Trige Nærbutik, der ved en fejl ikke blev

nævnt som sponsor, idet vi havde skrevet Kisa, og

ikke Trige Nærbutik, vi beklager meget.

Bondes klippebutik

Spørring Planteskole

Frisørhuset i Trige

Superklip i Trige

Klinik for fodterapi v/ Jytte Bjerregård

Den Thailandske Butique i Spørring

Mario Grill og Pizza

Great Outdoors

Flower power v/ Aleksandra Folkmann

FN Anlæg v/ Flemming Nørgård

Melitta kaffe v/ Brian Hansen

Trige Grill

Flügger

Trige Nærbutik

Alpharma v/ Dorthe Stück

21


22

Virksomhedsportræt

Ridecenteret Skovvang

Af Anne Pedersen

Vi bliver mødt af en

flok kåde heste og

ponyer, da vi en diset

dag sent i april kører

op ad grusvejen til

Skovvang. Det er tidlig

formiddag, men

hestene er allerede

blevet lukket ud på

de omkringliggende

folde, og de to staldpiger,

Gitte og Majbritt, er i fuld gang med at muge

ud i de mange bokse. Ud over pigernes skramlen

med trillebør og grev, er der ikke meget liv på rideskolen

på denne tid af dagen. De mange piger, der

har deres daglige gang på stedet er i skole og først

hen på eftermiddagen vil der igen være fuld aktivitet

i staldene og i ridehuset.

Tidligere interesserede jeg mig selv brændende for

heste og som jeg står der midt på gårdspladsen

omgivet af de smukke gule bygninger, skoven, der

er på nippet til at springe ud og hestene på foldene,

er jeg som sendt tilbage til min tid i folkeskolen.

En drøm blev virkelighed

Selvom stedet nu er et velkørende ridecenter med

14 elevheste og ponyer, er det ikke mange år siden

at stedets ejere Ann og Torben Schrøder boede i

Hasle, hvor de arbejdede som henholdsvis farvehandler

og tømrer. De drømte begge om at komme

på landet og efter en del søgen, købte de i 1993

landstedet på Østermøllevej 17. Planerne var at Ann

skulle have en enkelt hest, så hun kunne dyrke sin

interesse for ridning og sådan blev det da også…..

for et stykke tid! Der gik ikke længe før ridning i

koldt og vådt vejr fik ideerne om en ridehal til at

vokse. Hvad der først var sagt i spøg, blev hurtigt til

virkelighed og inden længe måtte der bygges ekstra

bokse til udlejning for at finansiere det nye projekt.

To år efter parret havde overtaget Skovvang, blev

stedet udbygget yderligere, denne gang med stald til

elevheste.

Rideskole

Skovvang var nu blevet en rideskole, og Ann stod

selv for undervisningen flere timer dagligt. Alt dette

samtidig med at hun ikke længe forinden var blevet

mor for anden gang. I 1998 blev stedet organiseret

som rideklub med egen bestyrelse, der blandt andet

arrangerer stævner som for eksempel klubmesterskabet,

der afholdes d. 12-13. maj. Selvom stedet nu

er blevet, som Ann ønsker det, mener hun ikke at

hendes mand, Torben, der selv har stået for alle

ombygningerne, kan lade være med at kaste sig ud

i nye projekter.

Skovvang byder på faciliteter for alle ryttere, uanset

hvilken form for ridning, de interesserer sig for.

Med ridehallen og udendørsbanen er der rig mulighed

for at dyrke dressur og springning, som ridelærerne

Tine og Louise underviser i. Herudover er der

det seneste år kommet western-ryttere til stedet.

Denne sport dyrkes blandt andet i stedets nyopførte

Round Pend, der også benyttes flittigt til longering

Anne og Majbritt får en snak med hesten Else

af hestene. Sidst, men bestemt ikke mindst, ligger

Skovvang perfekt for de ryttere, der nyder at ride i

naturen, da Trige Skov ligger lige uden for stalddøren.

Handicap-ridning

En del af rideskolens undervisning er ride-fysioterapi,

hvor Ann er handicap-rideinstrutør. Omkring

60 ryttere benytter sig af denne form for ridning, der

udover øget livskvalitet kan afhjælpe mange problemer.

Da hesten har samme bevægelsesmønster i

hoften som vi mennesker, stimulerer og afspænder

ridning vore muskler, styrker lungefunktionen og


fordøjelsen, samt giver en bedre balance. Ann har

koncentreret sig mere og mere om denne form for

ridning efterhånden som Skovvang er vokset, og det

er en af de aktiviteter, hun gerne vil udbygge i fremtiden.

"For mig er der virkelig kvalitet i at lave den slags

undervisning", siger hun. "Det giver en masse

glæde, både til de handicappede og til mig!"

Et godt miljø

I det hele taget nyder Ann livet omkring sig med de

mange ryttere, der dagligt kommer for at ride eller

bare være sammen med hinanden og hestene. På

ridecentret gøres der meget ud af at skabe et miljø,

hvor der er rart at være for alle, også når man ikke

lige rider. Det er for eksempel tradition at der fra

maj måned hver fredag laves snobrød ved bålstedet

som en slags afslutning på ugen. Cirka en gang om

måneden arrangeres der ligeledes overnatning for

børn og unge, der så benytter sig af de fire bjælkehytter

med køjesenge, der ligger omkring bålpladsen.

Disse hytter fungerer også som et udlejningstilbud

til familier, fritidshjem og klubber.

Skovvang er et sted, hvor man føler sig velkommen,

og man kan kun blive imponeret over det overskud,

hvormed dette sted er blev bygget op. Også inden

for familiens fire vægge har der været så meget

rum, både i den ene og den anden forstand, at der

siden 1998 har boet et eller to plejebørn hos familien.

Vi er tilbage på gårdspladsen efter en længere rundvisning

og idet vi hilser af og forlader det solgule

byggeri ved skoven med de nyudsprungne anemoner,

sender jeg en tanke til min egen tid som hestepige,

og savner det.

Skulle andre have fået lyst til at besøge ridecenteret,

inviteres der til Åbent Hus sidst i maj, og jeg kan

kun anbefale at besøge det dejlige sted.

Åbent hus

for hele familien

mandag d. 31. maj kl. 12 - 16

(2. Pinsedag)

Rundvisning, trækturhest,

Mulighed for at prøve at ride,

Kaffe og kage, snobrød og bål,

Hygge med hestene.

Velkommen til

Ridecenteret Skovvang

Østermøllevej 17, 8380 Trige

Tlf. 86 23 00 14

Åh, hvor dejligt.... Katarina og Georgina på ryggen af hestene Klaus og Jason

23


24

Trigeparken

Boligforeningen Ringgården

Afdelingsbestyrelsen, afd. 19 (Trige Centervej)

Thorsten Erichson (formand) Trige Centervej 50, 2. th. 86 23 20 23 / 80 66 76

Johannes Rasmussen Trige Centervej 14, 1. th 86 23 00 29 / 80 68 35

Ilse Madsen Trige Centervej 22, 2. th. 86 23 07 02 / 80 68 01

John Langmach Trige Centervej 26, 2. tv. 86 23 23 32 / 80 67 83

Charif Salih Hayek Trige Centervej 72, st. tv. 86 23 15 93 / 80 65 79

Afdelingsbestyrelsen, afd. 20 (Trige Parkvej)

Teddy Weinreich (formand) Trige Parkvej 33, st. tv. 86 23 03 69 / 80 69 82

Tonny Chr. Laursen Trige Parkvej 15, 2. tv. 86 75 00 22 / 22 24 04 09

Annie Svejgaard Trige Parkvej 21, st.th. 86 23 02 31 / 80 69 30

Bodil A. Nielsen Trige Parkvej 5, 1. th. 86 23 06 05 / 80 68 68

Kaj Nielsen Trige Parkvej 13, st. th. 86 23 06 82 /

Varmemester (åbent mandag - fredag 8:30 - 9:30)

Tonny Nielsen Trige Centervej 26, gavlen 86 23 16 14 / 80 68 14

Aktivitetsrådet for de boligsociale aktiviteter (A-rådet)

Afdeling 19

Kirsten Skou Trige Centervej 44, st. th 86 23 20 16 / 80 66 97

Ann Sczürbak Trige Centervej 28, 2. th. 28 61 80 74 / 80 67 76

Lonny Damgård Jensen (supp.) Trige Centervej 52, st. th. 86 23 09 03 / 80 66 61

Ilse Madsen (fra afd. best.)

Afdeling 20

Trige Centervej 22, 2. tv. 86 23 07 02/ 80 68 01

Gitte Mouritzen Trige Parkvej 19, 2. th 86 23 07 60 / 80 69 25

Lis Rasmussen Trige Parkvej 11, 1. mf. 86 23 10 95 / 80 68 91

Helle Confrey (supp.) Trige Parkvej 23 77 66 05 54 / 80 69 42

Bodil Nielsen (fra afd. best.) Trige Parkvej 5, 1. th. 86 23 06 05 / 80 68 68

Klubber og aktiviteter

Aerobic

Lucy Moli 86 23 06 90

Arabisk kvindeklub

Lina Ayoub 97 952870

Billard

Leif Rogert 86 23 01 95

DUI- Leg og Virke

Johannes Rasmussen 86 23 00 29

"Fantasi og Farver"

Ester Kristensen 86 23 13 93

"Grønne Fingre"

Henrik Andersen 86 23 24 52

Lektiehjælpen

Ove Linnet 86 21 00 51

Legestuen

Helle Hansen 86 23 07 44

Onsdagsklubben

Kirsten Skou 86 23 20 16

Børne-PC-klubben

Helle Confrey 77 66 05 54

Seniordans

Gitte Mouritzen 86 23 07 60

Snedkerværkstedet

Odin Birgisson 86 23 22 88

Tegne og Male

Hosain Malekzade 87 39 03 21

Trige Lystfiskerklub

Maria Christensen 86 23 29 26

Tamilsk klub

Karunahara Kadiresan 86 23 20 01

Trige dart club

Gudbjørn Kristiansen 86 23 28 72

Vise/ Vers

Gitte Mouritzen 86 23 07 60

PC-café

Lissy Vogt 86 23 26 15

NB! Klubber og aktiviteter i Trigeparken er åbne for alle interesserede.


Aktiviteter i Trigeparken

Aktivitetsmedarbejder Lise Reinholdt, Tlf. 86 23 16 64

Sommeren står for døren….

Sommertid er udetid, både for børn og voksne.

Vi håber, at rigtig mange vil have glæde af grillpladserne

ved Oasen og de nye planter, der blev ordnet

sidste år.

Petan-gruppen har taget hul på sæsonen og spiller på

banen hver mandag. Derudover kan banen benyttes

af alle interesserede, og vi håber, at mange vil gøre

det. Det er jo en sjov aktivitet for næsten alle aldre.

Specielt for børnene bliver der igen i år Cirkus-skole

med gøgleren Tonny Trifolikom og hans trup. Se

nærmere om dette andetsteds i bladet.

En rigtig god sommer til alle !

Har du lyst til at spille

Petanque ?

Petanque-gruppen spiller:

mandage kl. 18.30 - 20.30 på banen bag

Oasen.

Medbring dit gode humør og kom og vær med !

Flere oplysninger hos

Gitte Mouritzen, Tlf. 86 23 07 60

Sct. Hans

Onsdag den 23. juni

i Beboerhuset Oasen, Trige Centervej 26A.

ca. 1930 : Fakkeltoget starter fra Oasen.

ca. 20: Bålet tændes.

Båltale og fællessang.

Efter bålet er der dans i Oasen til kl. 24.

Det er i år orkesteret, “Mortens Disco”

der sørger for musikken.

Der vil være salg af øl, vin, vand, pølser

og brød til rimelige priser.

Alle er velkomne!

HUSK: DRIKKEVARER MÅ IKKE MEDBRINGES

Faste aktiviteter i Oasen

Trigeparkens Beboerhus

Trige Centervej 26 A

Alle aktiviteter er lukkede i skoleferien

Mandag og onsdag kl. 18 30 - 21:

Lektiehjælp for fremmedsprogede.

Tirsdag kl. 10 - 12: Legestue

Tirsdag kl. 13 - 15 30 : Håndarbejdsklub

Onsdag kl. 13 - 16: Onsdagsklub

Onsdag og torsdag kl. 18 - 1930 :

Blid aerobic

Torsdag kl. 19 - 21 30 : Håndarbejdsklub

25


26

Nyt fra Trigeparkens billardklub

Succes

"Masser af succes" er en sang som godt kunne relateres

til Trigeparkens Billard Klub .

Efter vi 2 år i træk blev nr.2 i B-rækken kunne vi i

år hæve pokalen som vinder ,efter en turnering med

kun et nederlag. D-rækken gjorde det igen ,vandt

for andet år i træk og med tilgang fra nye spiller ,

kan man måske forvendte et tophold igen næste

sæson.

Succes'en er også fra ungdoms afd. ,som skrives om

andet steds.

Tæt på

I D-rækken spilles der finale om vandrepokalen (en

vandrepokal som går tilbage til 1972), Trigeparken

B.K. har vundet denne 3 gange og kunne ved at

vinde komme tæt på at have den til ejendom, men

således skulle det ikke gå, da vi over 2 finalekampe

manglede 4 point, "2 væltede kegler"

Aktivitet nu

Efter en veloverstået generalforsamling , startede vi

nu på handicup, hvor vi er i pulje med Hammel, Ans

og Fluen (Århus), P.T. har vi vundet 2 kampe.

BESTYRELSE

Formand : Kim Karlson

Kasser : Leif Rogert

Tur. Leder : Heino Gudmundsen

Ungdom. : Johnni Christiansen

Brede.ans. : Benny Winther

B-rækken

Trigeparken 114

Søndervangen 109

Gellerup 101

Galten 100

Tousparken 84

Nydamsparken 84

Rosenhøj 78

Langkærparken 71

Søvangen 61

Statsbo 46

Solstrålen 32

BK 22 0

Dennis, Sasha, Anders,Martin, Kim,

forrest Træner Johnni

Resultaterne fra turneringen 2002/2003

C-rækken

Galten 93

Engparken 76

Gellerup 1 69

Rosenhøj 1 69

Gellerup 3 61

Rosenhøj 2 57

Trigeparken 52

Søvangen 50

Gellerup 2 49

Sasha, Dennis og Kim

D-rækken

Trigeparken 112

Engparken 103

Galten 92

Statsbo 91

Hjortshøj 88

Rosenhøj 79

Tousparken 64

Langkærparken 43


Ungdomskup- fred - lind - billard

Fredericia

Lørdag den 6. marts 2004 gik turen, for de unge

spillere i Trige Billard Klub, mod Fredericia. De

skulle starte klokken 10.00, så der var afgang fra

Trige klokken 8.00. Der var i alt 49 spillere, og de

havde en lang dag foran sig. Kim Wai Quach,

Martin Müllis og Sasha Rafiie blev puljevindere og

gik derfor videre til A-finalen, hvor der i alt var 32

spillere. Kim Wai Quach kom på 1. pladsen og

Martin Müllis kom på 5. pladsen, mens Sasha

Rafiie og Dennis Christiansen kom på henholdsvis

9. og 12. pladsen. Alle de spillere der deltog, fik et

lille bæger som minde fra Fredericia ungdomscup.

Lindknud

Lørdag den 3. april 2004 skulle de 16 bedste ungdomsspillere

i Jylland mødes i Lindknud for at spille

grandprix finale, her i blandt var der tre fra Trige

Billard Klub; Dennis Christiansen, Kim Wai Quach

og Sasha Rafiie. De kørte fra Trige klokken 7.00, da

de skulle starte klokken 9.00 i Lindknud. Kim Wai

Quach og Sasha Rafiie blev denne gang puljevindere,

og de gik alle tre videre til A-finalen. Efter dagen

var slut, var Dennis Christiansen kommet på 1.

pladsen, efterfulgt af Kim Wai Quach på en 2. plads,

mens Sasha Rafiie kom på 5. pladsen.

Åbent Hus

med sundhedsplejersken

En gang om måneden holder sundhedsplejerskerne

Susanne Hede og Birte Åkjær "Åbent Hus" i

beboerhuset "Oasen" fra kl. 10 - 12. Du er meget

velkommen til at kigge indenfor sammen med dit

barn, få svar på spørgsmål angående barnet og

evt. få det vejet.

I sommeren 2004 er der "Åbent Hus"

Tirsdag den 1. juni

Tirsdag den 3. august

Sæby

Så kom landsfinalen, det skulle foregå i weekenden

den 24. og 25. april 2004, denne gang var det kun

Kim Wai Quach, der skulle af sted sammen med

deres træner, Johnni Christiansen. De skulle være i

Sæby lørdag formiddag klokken 11.00, og alle puljerne

skulle færdiggøres sammen dag, og det resulterede

i af Kim Wai Quach blev puljevinder. Om

søndagen skulle Kim Wai Quach spille i A-finalen,

og på samme tid blev B-finalen spillet. Da weekenden

var slut kunne man konstatere, at Kim Wai

Quach er blandt de 16 bedste i Danmark.

Nu har de unge spillere spillet i godt 10 måneder, og

de har været med til i alt 4 ud af 7 ungdomscupper,

plus de har været med til grandprix finale og um

finale, hvor de som et hold har vundet følgende: 9

medaljer for at være puljevindere og i alt 4 pokaler

Kunne du tænke dig at afprøve dine evner i billard,

er du mere end velkommen til at kigge forbi i klubben

(Trigeparken billard klub, Trige Centervej 64 i

kld.)

Legestuen i Oasen

Alle mødre, fædre, bedsteforældre eller andre

med børn i alderen 0 - 3 år er velkomne, hver tirsdag

kl. 10 - 12 i Trigeparkens Beboerhus "Oasen".

Vi hygger, snakker og leger med børnene.

Hvis du synes, at dit barn er for lille, så kom for

din egen skyld og få en kop te eller kaffe med os

andre.

Det er uforpligtende at komme i legestuen, mød

op når du kan.

Pris 10,- kr. pr. gang for dig og dit barn (børn)

Yderligere oplysninger fås hos

Helle Hansen, tlf. 86 230744

27


28

Nyt fra Gademedarbejderen

Så er tiden ved at rinde ud for Gademedarbejderprojektet.

I bevillingen var der afsat tre år, og tiden ikke bare

løbet, - den suser af sted med stormskridt, så det

faktisk er nu her 1. juli, at jeg slutter med arbejdet.

Det har været en dejlig og berigende oplevelse at

have med børnene og de unge at gøre og være med

til at skabe et bedre samarbejde omkring dem her i

Trige. Ikke fordi det førhen har været dårligt eller

noget i den stil. Men i hvert fald i boligområdet er

der blevet mere opmærksomhed på børnene og de

unge de senere år, og det er godt at opleve.

Også samarbejdet institutionerne imellem er blevet

tættere. Man gør det, at man på et tidligere tidspunkt

i en problemstilling går ind og bruger hinandens

ressourcer. Og bare det at man starter lidt før med

tæt samarbejde betyder jo, at tingene ikke udvikler

sig så træls, som de måske førhen kunne gøre.

Vi har i samarbejdet herude forsøgt at skabe mulighed

for at kunne oprette en stilling med de funktioner,

som jeg efter bedste evne har prøvet at lægge i

jobbet. Men desværre er det svært at omprioritere

pengene i systemet, så p.t. er det usikkert, om det

lykkes. Det kommer måske om nogle år, men så vil

det være for sent for mit vedkommende, så jeg slutter

1. juli.

Heldigvis er der jo så Finn Morell, som vil være her

i området i hvert fald nogle timer hver uge, og jeg

er sikker på, at han vil gøre, hvad han kan, for at

tingene fortsætter i en god gænge.

Der er også nogle forældre, der gerne vil være aktive

omkring det med, at børn og unge skal have et

godt liv i Trige og føle, at det også er deres by og

område, som vi alle skal være med til at passe på.

Det er lidt nyt endnu, men der er gode ideer på

banen, og vi vil i den kommende tid snakke om,

hvordan vi fremover sammen kan sikre, at det gode

samarbejde, der er på alle leder og kanter, også fortsætter

og bliver udbygget i de kommende

år.

Mange hilsner

Bodil Frederiksen


BOLIGFORENINGEN RINGGÅRDEN

AFDELING 20

Nabohjælp - Kender du din opgang?

Hver dag tager vi på arbejde, kommer hjem, tager i

Brugsen eller kommer i anden anledning rundt i

trappeopgangen. Men udover at der er en masse

døre og navneskilte, ved du så hvem der bor der?

Taler du med fru Andersen? - Kender du navnet på

genboen? - Har naboen husdyr?

Alt for ofte sker det, at man flytter ind og ellers passer

sin egen verden, uden at tænke på hvem der er

nabo, genbo, overbo eller underbo. Og alt for ofte

bunder klager over naboen i forhold som man aldrig

får talt om med naboen. Er det måske irriterende for

underboen at du øver dig på "O Sole Mio" i D-mol

under bruseren?

I afdelingsbestyrelsen får vi ofte kendskab til

naboklager, der kunne være afhjulpet ved, at man

talte sammen og forsøgte at fortælle at man føler sig

generet af hans eller hendes opførsel. Ingen syntes

det er rart at nogen klager over én, men endnu færre

syntes vel at det er rart at skulle sende en klage. Når

vi møder naboen i trappeopgangen siger vi "hej" og

fortsætter, men nogle gange er det måske en fordel,

at man lige standser op og også spørger, hvordan det

går.

For mange ældre beboere kan det virke fremmedgørende,

at der flytter så mange i opgangene, og den

nære kontakt forsvinder. Hvis man kender naboen,

har man måske lettere ved at spørge om hjælp den

ABZ og Ordensreglementet

Forordet til "ABZ og Ordensreglement" blev skrevet

i september 2003, hvor sproget i den tidligere

mappe var tilpasset lidt, og der kom andre emner

ind i ABZ'en. Men da intet er statisk, bør vi også

være opmærksomme på, hvad der kan tilføjes,

ændres eller slettes i ABZ'en eller ordensreglementet.

Afdelingsbestyrelsen ligger naturligvis inde med

forskellige forslag, men vi mangler én aktiv partner:

DIG!

Senest 1. juli 2004 skal vi derfor gerne have besked

fra dig, hvis du skulle have forslag, tilføjelser eller

dag, hjælpen er påkrævet.

Aktivitetsmedarbejderen har søsat et projekt, hvor

tre danske og tre udenlandske familier skal lære

hinanden at kende, og dermed være med til at nedbryde

en kløft mellem de to kulturer. Men hvem

siger, at det skal være et projekt, der bliver sat i rammer?

- Hvorfor ikke nedbryde barrieren mellem

naboer ved at banke på naboens dør.

En beboer har overfor et nuværende bestyrelsesmedlem

engang brudt isen ved at tilbyde, at bestyrelsesmedlemmet

en lørdag eftermiddag kunne låne

en slagboremaskine, da hun kunne høre, at man

brugte en lille boremaskine. Samtidig gjorde den

venlige nabo opmærksom på, at man ikke måtte

bore om søndagen ifølge ordensreglementet.

Moralen var, at to naboer havde lært hinanden at

kende, og samtidig havde elimineret en mulig kilde

til irritation, som kunne have endt i en beboerklage.

Afdelingsbestyrelsen står naturligvis til rådighed,

hvis du ønsker at lære folk at kende i nabolaget eller

hvis du har spørgsmål til, hvordan du kan blive

medlem i nogle af de mange klubber, der tilbydes i

Trigeparken. Afdelingsbestyrelsen træffes den

anden tirsdag i hver måned i bestyrelseslokalet,

Trige Parkvej 27, kld., i tidsrummet 19.00 til 19.30.

rettelser til ABZ'en eller ordensreglementet. Dine

ændringer vil så blive gennemgået af afdelingsbestyrelsen,

hvorefter de vil kunne blive behandlet på

et afdelingsmøde for at blive endeligt godkendt.

Ved at gøre dette får du direkte

indflydelse på, hvilke regler

der for fremtiden kan komme

til at gældes for afdeling 20.

Vi ser frem til at høre fra dig!

Venlig hilsen

Afdelingsbestyrelsen,

Trigeparken, Afd. 20

Venlig hilsen

Afdelingsbestyrelsen

Trigeparken, Afd. 20

29


30

Trige Parkvej fortsætter med sortering af affald!

Læserbrev.

Et svar på Torsten Ericsons brev i Treklang nr. 12

Først tillykke med jeres nye mand. Dernæst vil jeg

gerne sætte nogle ting på plads med hensyn til hvem

der stoppede samarbejdet om den grønne mand. På

et fællesmøde i september 2003 mellem afd. 19 og

afd. 20 enedes de to afdelingsbestyrelser om, at den

grønne mand skulle ansættes i de to afdelinger fra 1.

januar 2004.

Afdelingernes betaling var aftalt til 50% af lønnen

til hver. Fordelingen blev således, da det blev oplyst

både fra varmemesteren og fra den grønne mand, at

han brugte lige lang tid i hver afdeling.

En del af aftalen var også, at der skulle føres kontrol

med, hvor mange timer der blev brugt i henholdsvis

afd. 19 og afd. 20.

Aftalen ville udløse en huslejeforhøjelse på 40 kr pr.

lejemål pr. måned og køre forsøgsmæssigt i et år.

Denne aftale løb afd. 20 så fra, da vi var til budgetmøde

inde på Ringgården. På beboermødet i 2003

vedtog afd. 19 forslaget og afd. 20 nedstemte det,

og da det er beboerne, der bestemmer, er dette helt

efter bogen.

Afd. 20 kom senere med et forslag, der gik ud på, at

den grønne mands løn skulle betales efter fordelingsnøglen.

Dette blev nedstemt i afd. 19 på et ekstraordinært

beboermøde, og for ikke at miste en god

mand valgte vi på samme møde at ansætte John

selv.

Der er således ikke noget om, at afd. 19 afbrød samarbejdet

med afd. 20. Der ligger det i det, at beboerne

ikke vil eller skal betale for, at afd. 20 får fjernet

deres affald.

Når dette er sagt, vil jeg igen ønske afd. 20 tillykke

med deres nye mand, og håbe, at han er billigere

end den aftale, der blev nedstemt. Hvis ikke vil jeg

tro, at I er velkomne til at diskutere aftalen igen.

Med venlig hilsen

Ib Christensen, Trige Centervej 52 st.mf.

Ang. læserbreve

Fra redaktionens side vil vi meddele, at det ikke fremover er muligt at få læserbreve i bladet

uden at indsenderen betaler den samme pris som institutionerne, nemlig 200 kr. pr. side.

Samtidig tillader redaktionen sig ret til kun at optage læserbreve, når pladsen tillader det.

Dette er selvsagt ikke særlig befordrende for ytringsfriheden, men indtil videre må vi fastholde

denne regel. Bladets økonomi giver ikke mulighed for at bringe stof, der ikke betales for. Men vi

arbejder på, at dette engang vil blive anderledes, blandt andet ved at flere tegner annoncer i bladet.

Samsøvej 31

8382 Hinnerup

www.marimatech.com

• Sikkerhedssystemer til

kaj-anlæg

• Instrumenter til havneopmåling

• Navigationssystemer til

store skibe


Genbrugspladsen ved Smedebroen!

Læserbrev.

Torsten Ericson, vedr. placering af

Genbrugspladsen

Mine og mange beboere i Trige argumenterer imod

en genbrugsplads ved Smedebroen,

fordi forslaget skaber flere alvorlige problemer end

det løser:

Teknisk

Al for snævre forhold på pladsen. Kommer flere

samtidig blokerer de for hinanden.

Pladsen er ikke fremtidssikret.

Der er ikke ekstra plads for flere containere og større

containere eller til ekstra traktor og trailer.

Selv den mindste kommune (dobbelt antal indbyggere

i forhold til Trige) sorterer i mere end 26 fraktioner.

Regeringen lægger op til øgede krav om

udsortering af affaldsfraktioner fra 2005.

Kompostering er der ikke plads til, selv om de siger,

det vil være en god ide´. Flere typer affald vil man

end ikke modtage!

En asfaltbelægning kan ikke holde til belastningerne

fra lastbilernes hjul, når der drejes og vendes.

Skuret er alt for lille og uhensigtsmæssig placeret.

Huset skal være større end 9 x 6 m2 (svarende til en

2 vær. lejlighed) med vindfang, garderobe, tekøkken,

spisestue og rum til de personer man gerne vil

have engageret med at istandsætte og reparere møbler,

ting og sager.

Den sociale aktivitet vil ikke trives i dette skur.

Til 2 af siderne vil udsigten være igennem gitre. Til

den tredje side kikker man ind i container og mod

nord kommer solen aldrig ind.

Udstråler projektet Grønt image, bæredygtighed og

kvalitet?

På ingen måde. Der er ikke skitseret særlige miljørigtige

materialer eller anvendelse af solpaneler til

el, solvarme til brugsvand eller huset skal rumme

arkitektonisk kvaliteter.

Man vil nøjes med en skurvogn!

Trafik

Alle biler, med og uden trailer, skal svinge ind og

sno sig ud igen. Der bliver en mærkbar øget lastbilkørsel

og af biler med og uden trailer.

Og det er netop trafikken på Smedebroen man vil

sanere!

Der bliver særdeles megen traktortrafik med trailer

frem og tilbage hver eneste dag, bag blokkene,

imellem blokkene og foran, når affaldsmængderne

flyttes fra Trige Parkvej og Trige Centervej. Med al

den støj det giver. Det bliver absolut ikke fredelige

forhold for beboerne.

Oversigtsforholdende ved udkørslen bliver særdeles

dårlige.

Hegnet omkring pladsen er oppe i 2 meters højde

ved hjørnet. Det betyder, at du skal køre bilen længere

ud på Smedebroen for at se, om du kan smutte

ud.

Der bliver ikke plads til cykelsti.

Sikkerheden for skolebørn kan ikke højnes på

strækningen fra Trige Centervej og hen til torvet.

Udsigten til en affaldsplads virker ikke trafikdæmpende.

I stedet for krattet og træer vil jeg have plantet

blomstrende buske og planter. Også i indkørslen,

hvor der står hybenroser i dag. Samt op langs vejen

til vuggestue, børnehave og bibliotek. Skær hækken

ned til børnehøjde, så man kan se, når de små er på

vej igennem hækken.

Plantes blomstrende buske og planter vil det blive,

som boede du i Botanisk Have.

Økonomisk

Der er bevilget 169.000 kr.

Det er tilstrækkeligt til, at man går i gang og fastholder

projektet, mener følgegruppen.

Hvordan resten af de store beløb skal finansieres

vides ikke.

Kvarterløft

Forslaget saboterer ønskerne for få rekreative områder

ved Smedebroen og sammenhæng af bydelene

til at gå op i en højere enhed.

Det særlige behov for at styrke bycentret, så det

fungerer som et attraktivt mødested m.v. for Triges

borgere bliver ikke tilgodeset.

Byporten flankeres af en genbrugsplads! Hvad

andre synes om det, er deres problem!

Det er færre beboere i Trigeparken, der får udsigten

til en genbrugsplads end ved en plads oppe ved den

store parkeringsplads, derfor. At resten af Triges

indbyggere har deres gang ad Smedebroen og skal

se på rædslen, er der ikke taget hensyn til!

Det bruges der ellers 1.325 mio. kr. til i Trige

Midtbyprojektet.

Jeg vil gerne høre din mening. Ring!!

31


32

Hip Hurra, det er min fødselsdag

Trige Forsamlingshus fylder 100 år

Af Lise Reinholdt

Omtrent på denne tid for 100 år siden stod

Forsamlingshuset i Trige færdigt. Og det blev straks

taget i brug !

Man havde længe manglet et sted at samles til større

arrangementer, og nu var huset altså færdigt. I

solide røde mursten stod det der, bygget af murer

Andersen og tømrer Rasmussen til den nette pris af

3.608 kr og 05 øre.

Tidligere havde der ligget to mindre huse på grunden.

Det ene blev revet ned og gav plads til forsamlingshusets

"Store Sal". Det andet fungerede som

tilbygning og blev til "Lille Sal", køkken og en bagved

liggende lejlighed. Denne del af

Forsamlingshuset er senere blevet til anretterrum og

et større køkken.

Forsamlingshuset blev organiseret som et

Interessentskab, hvori man kunne købe aktier af 5

kr. Enhver uberygtet beboer i Trige Sogn havde ret

til at købe aktier, men hver aktionær havde kun en

stemme på generalforsamlingen, uanset antallet af

aktier. Prisen på en aktie - 5 kr - blev ved med at

være den samme. Ihvert fald var den det stadig i

1932, kan jeg se af de gamle papirer.

Møder og fester

Det første møde i det nye Forsamlingshus blev

holdt af Sygekassen, der gav 2 kr for lån af lokalerne.

Herefter går det slag i slag. De flittigste lejere er

Afholdsforeningen, der også skaffer gode indtægter

til huset ved afholdelse af en basar. Men også opførelsen

af dilettant skæpper godt i kassen.

Huset bruges jævnligt til møder af Sognerådet,

Frelsens Hær, Socialdemokraterne, Den lille

Hesteforening og Kirkeværgerne, for bare at nævne

nogle. Og ind imellem til oplæsningsaften og foredrag.

Hvert år er der Fastelavnsfest og Julefest for børn,

og i øvrigt en utrolig masse baller: Jagtbal, Julebal,

Afholdsbal, Brugsforeningens bal, børnebal, ungdomsbal,

Karlenes dans osv. osv. Og sideløbende

hermed undervisning i gymnastik for karle og piger

og danseskole.

Der er rift om huset, og det kan bruges til mange

ting. Den gamle skole overfor har ingen gymnastik-

sal, så der bliver indgået en aftale med Trige-Ølsted

Kommune om brug af huset til gymnastik for skolebørnene.

Som et lille historisk kuriosum kan også

nævnes, at man i 1914 holdt prøvevalg til

Landstinget i Forsamlingshusets store sal.

En gennemsnitlig årsindtægt for forsamlingshuset

er op til 1930-erne ca. 600 kr om året, som bliver

brugt på vedligeholdelse og forbedring af huset.

Især ser det ud til, at taget har voldt problemer i

mange år. Herefter stiger både indtægter og udgifter

støt, og i 1949 er den årlige omsætning oppe på

ca. 4.000, - kr. Alt dette kan læses i

Forsamlingshusets regnskabsbog fra 1904 - 49,

hvor hver post er ført ind med smuk, svungen

penne-skrift.

Rejsebiografen

Aktiviteterne skifter forbløffende lidt i første halvdel

af forrige århundrede. Men lidt ændringer er der

dog. I 1930-erne holder Rejsebiografen sit indtog,

og det ser ud som en succes, der i perioder gentages

hver måned. I samme periode starter Andespillet,

som sammen med Fodboldklubben,

Husmoderforeningen og Haveforeningen bliver

nye, flittige brugere af huset. Fra slutningen af 40erne

suppleret af "Middelstandens Sygekasse",

Røde Kors og en række missionsmøder.

Og sideløbende med al denne foreningsaktivitet

lejes huset ud til sølvbryllupper og andre private

fester.

De fleste af årene er der et bestyrerpar knyttet til

huset, som sørger for udlejning og salg af mad og

drikkevarer. Denne ordning fungerer indtil 1992,

hvor Manfred holder op som bestyrer.

Frem til nutiden

I 1977 bliver der foretaget en stor renovering af

Forsamlingshuset. Det får blandt andet nyt tag og

nyt centralvarmeanlæg og den røde murstensfacade

bliver hvidmalet, som vi kender den nu. Det er en

stor forbedring, og budgettet holder da heller ikke,

men bliver overskredet med 20%. Gode råd er dyre,

men Triges borgere bakker op om deres hus, og der

bliver indsamlet 13.000, - kr som bringer økonomien

på fode igen.

Op gennem 60-erne, 70-erne og 80-erne er der stadig

dilettant-komedie og revy i forsamlingshuset,


og interessen er stor. I 1984 bliver der solgt 500 billetter

til Trige-Revyens fire forestillinger. Og året

efter kan man more sig over "Forårskåd-revyen"

efter at have spist "Trige Sorte Gryde" med ris og

flutes og "Isbombe a la Trige". Jo, der er gang i den,

men desværre ophører revyerne lige så stille.

Derimod har ST 70s bankospil fungeret uafbrudt

siden 1971, og det trækker stadig 70 deltagere en

gang om ugen i vinterhalvåret. Andre nuværende

traditioner er Præmiewhist, Julebanko, julefrokost

og det årlige ålegilde. Desuden har der de sidste år

været god tilslutning til en årlig sangaften med

Visens Venner, og den tradition vil vi nok fortsætte

med, siger Kirsten Holm. Hun har de sidste fire år

været formand (kvinde) for forsamlingshusets

bestyrelse, nr. 29 i rækken og indtil videre den eneste

kvinde.

Bestyrelsen

Sammen med Karen Ejlersen og Bjarne Sørensen

fra bestyrelsen er hun mødt op til en lille snak i

anledning af jubilæet. Bjarne har været med i bestyrelsen

de sidste 19 år, og var formand før Kirsten

kom til. Nu sidder vi i Den store Sal, der emmer af

Den nye bestyrelse valgt maj 2004

Bagerste række fra venstre: Allan; Karen; Bjarne; Pauli;

Peter

Forrest fra venstre: Anita; Claus; Kirsten; Klaus; Per

historie og kigger i de gamle regnskabsbøger.

"Det er jo et stort ansvar at være med til at føre en

100-årig historie videre", siger Karen. "Men vi er en

rigtig god bestyrelse, der sørger for udlejning og

arrangementer." To gange om året samles man til

arbejdsweek-ender, og foruden bestyrelsen er der

god tilslutning fra andre folk i byen. "Det er sådan

noget, der gør det sjovt at være en del af forsamlingshuset",

supplerer Kirsten, "og i det hele taget er

forsamlingshuset et godt sted at møde nye mennesker,

hvis man er nytilflytter !".

Den gode stemning omkring bestyrelsesarbejdet

kan også ses ved, at mange holder ved i årevis. Et

flot eksempel er Claus Sørensen, der næste år har

25-års jubilæum i Forsamlingshusets

Støtteforening, der er en aktiv del af bestyrelsen.

De indtægter, der kommer ved udlejning af huset

dækker lige netop driftsudgifterne. Penge til fornyelse

og vedligeholdelse må skaffes ved at lave

arrangementer, der giver overskud. Her har man de

sidste 24 år haft en god indtægtskilde i 8-10 årlige

ungdomsdiskoteker. Men dette stoppede desværre

sidste år, da der var for mange uroligheder og problemer

i forbindelse med arrangementerne.

Men bestyrelsen er nu optimistisk. De ved, det er

nødvendigt med en større indtjening, men de har

også mange ideer, så fremtiden ser ikke så dårlig ud

for fødselsdagsbarnet, - hele byens hus !

Fødselsdagsønsker

Mit sidste spørgsmål er, hvad fødselsbarnet ønsker

sig i gave. Det er jo ikke hver dag man bliver 100 år

! Jeg får at vide, at selv om fødselsdagsbarnet holder

sig godt, så sætter tiden jo sine spor. Og forbedring

og forskønnelse er et stort ønske, når man når

den alder !

Tillykke med de 100 år, og gid du må få mange rigtig

gode år endnu !

I anledning af fødselsdagen holdes

Reception

Fredag den 16. juli kl. 15 - 18

og

Århundredets - Fest

med spisning og bal

Lørdag den 17. juli fra kl. 17.30

Alle er velkomne til receptionen.

Billetter til “Århundredets-Fest” sælges

fra 14. juni i Trige Nærkøb

33


34

Har du noget om

forsamlingshuset ?

I forbindelse med jubilæet vil vi i bestyrelsen

gerne lave en lille udstilling om forsamlingshuset.

Vi efterlyser derfor billeder, tekst, gode historier,

videoer og andre ting, der kan fortælle om

forsamlingshuset.

Kig i dine gemmer og se, om der er noget vi

kan låne !

Henvendelse til

Bjarne Sørensen, Tlf. 86 23 15 84

Her kunne din

annonce have set

flot ud!

kontakt:

Kaj Nielsen 86 23 06 82

Klip fra scrapbogen

til venstre fra 23. maj 1982

herunder fra 19. maj 1984

Hold da helt fest i

Trige

Forsamlingshus!

Trige og omegns samlingssted

siden 1904.

Stor sal med service til 100

mennesker.

Få yderligere

oplysninger

eller lej salen på

tlf. 86 23 13 32,

bedst kl. 16-19.


Vi er en gruppe socialrådgivere/studerende

der som frivillige starter en

Åben social rådgivning

for alle Triges borgere

Vi kan tilbyde:

Hjælp til at læse og forstå breve.

Hjælp til at udfylde skemaer og skrive breve.

Samtale om dagligdagens svære spørgsmål.

Det kan være:

Personlige forhold

Økonomi

Børn og unge

Arbejde og arbejdsløshed

Uddannelse

Misbrugsproblemer

Sociallovgivning

Tab, savn, usikkerhed.

Intet er for stort og intet for småt.

Så har du brug for råd og vejledning

eller nogen der har tid til at lytte

så kom forbi til en snak.

Du kan selvfølgelig være anonym.

Vi træffes hver tirsdag kl. 18 30 til 21 00

På Trige Centervej 30, kælderen

Jan, Alkan og Lonny

Yderligere oplysninger hos

Lonny Damgaard Jensen

Tlf.: 86 23 09 03

KLOAKSERVICE

Trige

Maskinstation

Revisionsfirmaet

Lind&Lauritsen I/S

Kurt Lind Sørensen HD

Linda Lauritsen

v/ Claus Sørensen

86 23 17 37

biltlf. 20 27 33 20

Courier - Service TDA

/DYSULV

5(./$0($57,./(5

VISITKORT M. LOGO

SPIRALINDBINDING

Fotokalender .

Varmelaminering .


Samsøvej 30 C · 8382 Hinnerup

E-mail: lind-lauritsen@mail.dk

Telefon 8691 1711 Registrerede

Revisorer

FRR

35


36

Cirkus - skole for børn

28. juni - 2. juli.

Hver dag kl. 9 - 14

Igen i år kommer gøgleren Tonny Trifolikom og hans trup

og slår deres store cirkustelt op på plænen bag beboerhuset

Oasen.

Her er der mulighed for at træne akrobatik, trylleri, klovneri,

jonglering og mange andre cirkuskunster. Så går du

rundt med en lille cirkus-artist i maven, så er dette lige

noget for dig.

Det hele slutter med en festlig forestilling på plænen fredag

eftermiddag.

Der er plads til 50 børn på kurset, og tilmelding kan foregå

til aktivitetsmedarbejder Lise Reinholdt i Oasen fra mandag

den 14. juni kl. 10. Tlf. 86 23 16 64

Undervisningen er gratis. Min. alder 8 år.

Loppemarked i Oasen

Lørdag den 12. juni kl. 10 - 15

i beboerhuset Oasen, Trige Centervej 26A

Vil du sælge dit indbo eller andre spændende sager,

så har du muligheden nu!

Du kan reservere bord på markedet ved at henvende dig

på tlf. 86 23 16 64 i perioden

fra mandag den 10. maj til og med fredag den 4. juni.

Pris pr. bord 25 kr.

I forbindelse med markedet vil der være

forskellige andre aktiviteter.

Arrangørerne sørger for god PR ved opsætning af plakater, omtale i

aviser og standere ved Centervej og Randersvej

Venlig hilsen

Kirsten Skou, Aktivitetsrådet i Trigeparken


Det er sjovt at gå til spejder !

Vi er ved at lave en bro.

Vi tager på en masse lejre og vi skal til Bornholm i

sommerferien. Jubii!

Her midt i maj skal vi på lejr, hvor vi bla. Skal på

hike. "Øv, vi kan ikke komme med."

Grunden til det er sjovt, er at man møder en masse

nye venner, og får øvelse i samarbejde og lærer en

masse knob. Når vi er på nogle store lejre, møder vi

en masse nye og gamle venner, som også er med,

bare med en anden gruppe.

Spejderhilsner

Patrick, Sabrina, Gry og Elizabeth

Ulve 1. - 3. klasse

onsdage kl. 18.00 - 19.45

Flokleder: Krista, tlf. 9771 1774

Rideundervisning

Hestepension &

Ridefysioterapi

Jeg tilbyder Ride fysioterapi -

opstaldning af egen hest

Ring og få et godt tilbud..!

Ann Schrøder

Østermøllevej 17, 8380 Trige

tlf. 86 23 00 14 (mobil 20 40 00 14)

fax 86 23 00 14

e-mail: skovvang@mail.tele.dk

Spejder 4. - 5. klasse

torsdage kl. 19.00 - 21.00

Senior 6. - 10. kl. torsdage kl. 19.00 - 21.00

Tropleder: Lykke, tlf. 2026 5564

Er du over 16 år, og har du lyst til at komme ud i

det fri og dufte til spejderlivet?

Så kontakt os:

Krista tlf. 9771 1774 eller

Lykke tlf. 2026 5564

Kig ind på vores hjemmeside :

www.spejdernet.dk/STrige

TIL HAVEN og DRIVHUSET

finder du den bedste kvalitet

og det største udvalg i...

SPØRRING

PLANTESKOLE I/S

V/ HANNE OG PETER NIELSEN

RANDERSVEJ 570 · TLF. 86 98 91 66

37


38

ST70 fortsætter med indsamlingen af vin- og spiritusflasker

i Spørring, Trige og Ølsted.

Indsamlingsdagene er den sidste lørdag i måneden og

bliver i den nærmeste fremtid følgende dage:

Lørdag den 29. maj

Lørdag den 26. juni

Indsamlingen starter kl. 10 de pågældende lørdage. Så

husk at stille flaskerne ud til vejen senest dette tidspunkt.

Man bedes stille sine flasker ud til fortovet i

plastikposer. Er flaskerne ikke blevet hentet inden kl.

13, kontakt Lisbeth Madsen eller Erik Ladefoged tlf.

86230614.

ANLÆGSGARTNER ERIK KOLD JENSEN

ILLEMANNs EFTF.

V/ Erik Kold Jensen

☎ 86232162 - Mobil 20483619

E-mail erik.kold@email.dk

● Pleje og vedligehold af haver og anlæg

● Nyanlæg

● Omforandring

● Flisebelægning

● Snerydning/saltning

Husk flaskeindsamlingen

Der er desuden opstillet en flaskecontainer på hjørnet

af Parallelvej og udkørslen til Randersvej, og som

noget nyt også ved det nye byggeri på Vestermøllevej.

Flaskeindsamlingen har også i 2003 givet ST70 et

pænt beløb til støtte for foreningens arbejde, så bliv

ved med at aflevere jeres flasker. Pengene går til et

godt formål.

Indsamlingen ledes af Lisbeth Madsen,

tlf. 86231511

Nyt køkken

- så er det

LAGERSALG

KØKKEN

BAD

GARDEROBE

TRIGE KØKKENET

Finlandsgade 27C - 8200 Århus N

Tlf. 86 10 13 66 - Fax 86 10 13 53


Sommeraktiviteter på Trige Søndergård

En lille forhåndsorientering

Selvom der stadig er et par måneder til skoleferien

starter, og selvom planen ikke er helt på plads, kan

jeg da fortælle, at der vil blive arrangeret en række

spændende aktiviteter for områdets unge i feriens

løb.

I kraft af et godt samarbejde mellem Ungdoms-skolen,

SSP, Fritidsklubben, Ungdomsklubben og mig,

er det lykkedes at skaffe økonomi til at ansætte

medarbejdere og gennemføre aktiviteter.

Der vil mindst 2 gange om ugen blive mulighed for

at områdets unge, i eftermiddags- og aftentimerne,

kan møde op på Trige Søndergård og deltage i forskellige

spændende aktiviteter. Eksempelvis, bålaftener,

madlavning, bueskydning, boldspil, go´cart

osv.

Fra scrapbogen, et avisklip fra Forsamlingshusets historie.

Desuden undersøger vi muligheden for at gennemføre

nogle ture ud af området. Det være sig sejl-/fisketur,

go´cart tur, bowling tur o.l.

Når den endelige sommerplan er etableret, vil der

komme opslag om den i Klubben, på Skolen og på

Biblioteket.

venlig hilsen

Finn Morell

(opsøgende medarbejder)

39


Det sker i Trige, Ølsted og Spørring

Juni/juli

Dato/Tidspunkt Aktivitet Sted Arrangør

31. maj kl. 12 - 16 Åbent hus Ridecenter Skovvang , Østermøllevej 17 Skovvang

2. juni kl. 18:30 Skolebestyrelsesmøde Bakkegårdsskolen Skolebestyrelsen

6. juni kl. 10:00 Sommerfest i Trige Kirke/Sognegård med

H. C. Wartenbergs orkester og Tonny Trifolikum Menighedsrådet

10. juni kl. 19:00 “Vælgermøde” Bjørnshøjcentret Trigeparken, afd. 19

10. - 13. juni Byfest i Spørring Spørring Spørring Borgerforening

12. juni 10 - 15 Loppemarked Oasen Aktivitetsrådet

23. juni 19:30 Skt. Hans fest Ved Oasen Aktivitetsrådet

28. juni - 2. juli Cirkus-skole for børn Oasen Aktivitetsrådet

16. juli 15 - 18 Reception, 100 års jubilæum Forsamlingshuset Trige Forsamlingshus

17. juli 17:30 Århundredets Fest Forsamlingshuset Trige Forsamlingshus

ST70 drenge-lilleputter på Århus Stadion til forkamp inden dagens Superliga opgør mellem

AGF og OB, læs artiklen side 18

Har du nyt til Aktivitetskalenderen? Kontakt Henny Hansen, tlf. 86 23 12 99

More magazines by this user
Similar magazines