Kirkebladet Gistrup Sogn - Gistrup kirke

gistrup.kirke.dk

Kirkebladet Gistrup Sogn - Gistrup kirke

Kirkebladet

Gistrup Sogn

Nr. 62

December 2012 · Januar · Februar 2013


Hvor HeNveNder maN SiG?

Gistrup Kirke

Gistrup Kirkevej 1 · 9260 Gistrup

tlf. 98 31 43 39 · Kirken er åben

man.- lør. kl. 9-15 · www.gistrup-kirke.dk

Præster

Ejnar Grønlund

Splinten 16 · 9260 Gistrup

Tlf. 98 31 52 26 · ejgr@km.dk

Træffes telefonisk og efter aftale.

Ugentlig fridag er mandag

Lene Riger-Kusk

Nøvling Skolevej 10

tlf. 96 36 66 66 · LRKU@km.dk

Træffes bedst tirs.-fre. kl. 12-13

og ellers gerne efter aftale

Ugentlig fridag mandag

Mette Nøhr Shaw (kbf.)

Gunderupvej 1, Gunderup

9260 Gistrup · mns@km.dk

Tlf. 9833 3015 - fax 9833 3145

Træffes telefonisk og efter aftale.

Ugentlig fridag er fredag

Sognemedhjælper

Pia B. Uth

tlf. 98 31 40 07 · smh@gistrup-kirke.dk

Kirkekontor

Kordegn Helle Lo Sørensen

tlf. 98 33 35 52 · hels@km.dk

Kirkekontoret, Gunderupvej 1,

Gunderup: man.- fre. kl. 9.30-13.00

tors. desuden kl.15.30-18.00

Gistrup kirke: ons. kl. 8.00-9.00

Kirketjener

Inger Gregersen

tlf. 98 31 43 39 · Fridag mandag

kirketjener@gistrup-kirke.dk

Graver

Erik Jensen

tlf. 40 11 05 14 · graver@gistrup-kirke.dk

Organist og korleder:

Elisabeth Bech-Egstrup

tlf. 41 28 27 27 eller 26 24 97 06

Træffes ikke fredag

elisabech@gmail.com

Menighedsrådsformand

Jørgen Biegel

Gistrupparken 12, tlf. 98 31 45 57

jbi@tekkva.dk

Kirkeværge for kirke og kirkegård

Finn K. Madsen, tlf. 98 31 40 55

KIRKELIGE HaNdLINGER, dåB, vIELSE, BEGRavELSE/BISættELSE

Henvendelse til kirkekontoret tlf. 98 33 35 52.

KIRKEBIL GIStRUP

Gistrup Kirke har en aftale med taxa om kirkebil. er man ældre eller gangbesværet,

kan man benytte kirkebil til gudstjenester, sognearrangementer og

koncerter i kirken. man ringer selv til taxa, tlf. 98 10 10 10 og bestiller. (Sig, det

er kirkebil til Gistrup Kirke). Til gudstjenester bestilles dagen før, til andre arrangementer

bestil ler man, når man vil afsted.

BESøG aF PRæStEN

Ønsker man præstens besøg hjemme, eller er man som pårørende, nabo

eller ven bekendt med, at en person - fx i forbindelse med hospitalsindlæggelse

- ønsker præstens besøg, er man altid velkommen til at kontakte en

af sognets præster.

BESøGStJENStEN I GIStRUP

vil du være besøgsven? en besøgsven er et menneske, som har lyst og overskud

til at besøge et andet menneske regelmæssigt, fx én gang om ugen

eller hver anden uge. du skal være god til at lytte, være tålmodig, trofast og

overholde aftaler, og så skal du kunne overholde en tavshedspligt.

Hvordan foregår et besøg?

det er værten og besøgsvennen, som i fællesskab aftaler, hvad de vil bruge

tiden til. det er selvfølgelig oplagt at tale sammen og måske drikke en kop

kaffe. man kunne også gå en tur, læse højt, hjælpe med nogle praktiske

ting, spille kort, følges ad til et arrangement fx i kirken og mange andre ting.

Kontakt leder af Besøgstjenesten i Gistrup, sognemedhjælper Pia Uth og

hør mere: tlf. 98 31 40 07.

MENIGHEdSRådSMødER

Se datoer på opslag i kirken og på www.gistrup-kirke.dk

Her kan referater af møderne findes under menupunktet ”Publikationer”.

KIRKEBLadEt

redaktionsudvalg: Henny Nørgaard, Jytte Nordklitgaard, Heidi Steensen

og Pia Uth

NæStE dEadLINE

25. januar –

smh@gistrup-kirke.dk

2


NyT Fra meNiGHedeN

GIStRUP – MENIGHEdSRåd – GOSPEL

vi havde god tilslutning d. 13. september

til en aften med temaet Gistrup Kirke

og menighed. vi hørte små beretninger

fra livet i kirkens legestue, kor og besøgstjeneste.

de er alle eksempler på

former for møder mellem børn, unge og

voksne i og ud fra kirken. vi hørte også

lidt om kirkens drift, bl.a. om økonomi

og personale.

På opstillingsmødet samme aften blev

der dannet en liste over kandidater til

menighedsrådet. På listen står Britt Christensen,

Hanne Zeuthen, Lone Christensen,

Tommy Jensen, Jytte Nordklitgaard,

Heidi Steensen, ejvind Nørgaard og Jørgen

Biegel. de 4 førstnævnte er nye. de

4 sidstnævnte var medlemmer i det menighedsråd,

hvis periode sluttede med

udgangen af november 2012. der er ikke

indleveret andre end den ene liste, og

derfor er de nævnte kandidater valgt.

det er meget glædeligt, at 4 nye er villige

til at være med. vore 3 præster er

også med, de er såkaldt fødte medlem-

mer. vi gengangere glæder os meget til

samarbejdet i det nye råd! Fire medlemmer

slutter nu, nogle efter 4 år og andre

efter mange flere års medlemskab. Hjertelig

tak til Helga Gottlieb, Kirsten Bukh,

Jesper Christensen og martin Bro! vi ser

frem til jeres fortsatte medarbejde på andre

områder.

Somme tider tænker jeg, at kirken ligner

en almindelig arbejdsplads, hvor der skal

tages vare på driftsopgaver som kirkens

vedligeholdelse, økonomi og personale.

det er lidt som med en familie. Her er

også masser af driftsopgaver – indkøb,

husholdning, vedligeholdelse, at få dagligdagen

til at glide mm. men det er dog

den mest kedelige og ufuldstændige

måde at skildre en familie på! det samme

at kalde kirken en almindelig arbejdsplads.

det slog mig også en hverdagsaften

i september, da et 4-personers

nordjysk orkester fremførte gospelsange

i en koncert, de kaldte mahalia Jackson

Tribute. Smuk musik og sang. Budskabet

JEG FåR Så MEGEt tILBaGE - om besøgsvennens oplevelser

Vi har talt med en af Besøgstjenesten i Gistrups

besøgvenner, Vita Werner Jensen

om hvordan det er at være besøgsven. Vita

har været besøgsven i Gistrup i ca. 1½ år.

Hvorfor blev du besøgsven?

Som ung kom jeg en del i Scleroseforeningen,

da jeg havde en ven med sclerose.

Her mødte jeg hjælpere fra Dansk Folkehjælp

og blev meget imponeret over deres

hjælp og støtte. Så jeg meldte mig ind

og blev hjælper og kontaktperson for en

scleroseramt kvinde. Efter hendes død

besluttede jeg mig for at blive besøgsven.

Hvad motiverer dig

ved at være besøgsven?

Min motivation, tror jeg, skyldes en indbygget

omsorg for andre mennesker.

Jeg føler stor glæde ved at give lidt af

min tid og mit overskud til et andet men-

neske. Det er rart at vide, at der er nogen,

der har brug for én.

Hvad laver I sammen

du og din besøgsvært?

Når jeg besøger min besøgsvært klarer vi

ugens indkøb i de lokale butikker. Jeg

har hjulpet hende med computeren,

fulgt hende til frisøren og så bliver der

drukket meget kaffe/the og spist mange

kager! Min mand er også blevet involveret,

han har været med og har hjulpet

med praktiske gøremål. Efterfølgende

har vi alle hygget os over kaffebordet.

Hvad er det bedste

ved at være besøgsven?

Jeg synes jeg får så meget tilbage – det

bedste er al den taknemmelighed min besøgsvært

giver udtryk for – hun er overbevist

om at jeg er den BEDSTE besøgsven

3

i teksterne stod knivskarpt og enkelt: i

want Jesus to walk with me ---. i once was

lost, but now i am found ---. Sometimes i

feel like a motherless child a long way

from home ---. Nobody knows the trouble

i see – but my Jesus ---. Precious

Lord, lead me home --- (sunget ved martin

Luther Kings begravelse).

det er ikke legeværk at være menneske.

Heller ikke at finde ind til kernen - hvad

drejer det hele sig om? det komplicerede,

menneskelivet, kommer af sig selv.

det enkle kan findes. det er et radikalt

postulat, når Jesus siger, at han er vejen,

sandheden og livet. Som fx enkelt udtrykt

i gospelsange. de kan gøre det

komplicerede enkelt – i det mindste for

en tid. vi plejer at sige, at postulater skal

afprøves. det kan vi gøre på mange måder

og steder. ved at læse i Bibelen.

Gennem aftenbøn derhjemme. og under

gudstjenester. For at nævne tre.

Jørgen Biegel

og hun siger ofte: hvad

skulle jeg gøre uden dig. Vi har hinandens

fulde fortrolighed og har mange gode

samtaler bl.a. om tro. Hun fortæller når

hun har det dårligt, og har også stor omsorg

for mig. Jeg kan kun sige, at samværet

er til stor glæde for begge parter.

Hvad kræver det at være besøgsven?

TID og LYST til at være sammen med et

andet menneske – god til at LYTTE –

TAVSHEDSPLIGT der skal overholdes og

så dét at turde at give noget af sig selv.

Er du blevet inspireret af Vitas fortælling

– så kontakt sognemedhjælper Pia Uth

(tlf. 98314007) for at høre mere om det

at blive besøgsven. Konkret har vi flere

på venteliste, som ønsker at få besøg af

et andet menneske.

Interview v. Pia Uth


MENNESKELIGHEd I MødEt MEd dEt GUddOMMELIGE

Han er her…

inde i et stormagasin var der én, der fik

øje på en fin julekrybbe. Hun så på figurerne,

maria, Josef, englene, hyrderne,

de vise mænd. men hun kunne ikke finde

Jesus.

Hun sagde det til ekspedienten: ”Jeg vil

gerne købe krybbespillet. men Jesus er

væk.” ekspedienten ledte efter Jesus,

men forgæves. ekspedienten sagde så:

”det skal de såmænd ikke være så ked

af; der er nok ikke nogen, der lægger

mærke til, at Jesus ikke er der.”

Ja, sådan kan det gå. ingen lægger

mærke til, at hovedpersonen er borte.

Sådan kan det også gå med advents- og

juletiden. Hovedpersonen kan blive væk

mellem gaverne, traditionerne, maden,

alt det, vi synes, vi skal nå.

”Julens hovedperson

kan blive væk mellem

gaverne, traditionerne

og maden”

PræSTeN SKriver aF SoGNePræST eJNar GrØNLUNd

og dog er han nær. Han er imellem os,

også midt i vores glemsomhed. Lyt. Se

efter. Lad dig gribe af det. ord, salmer,

beretninger, gudstjenesterne. Giv dig

tid. Søg og du skal finde. eller: Søg og

du bliver fundet! Når vi ikke kan finde

meningen eller Gud, finder han os.

det var derfor, det blev jul. det var derfor

Gud blev menneske: for at mennesket

kan blive fundet. For at mennesket

kan få lov at blive menneske. den ægte

menneskelighed findes i mødet med det

guddommelige.

denne julebøn kan måske hjælpe os på vej:

Herre,

gør mit hjerte

til en krybbe,

hvori Jesus

kan blive født.

4

”En verden uden Kristus vil få

selv ateister til at længes…”

“Jeg vil foretrække selv den allerdårligste

kristne verden frem for

den bedste hedenske, fordi i en

kristen verden er der plads til dem,

som ingen hedensk verden nogensinde

har haft plads til, nemlig syge

og krøblinge, gamle og svage, og

den har mere end givet plads til

dem - den har nemlig også givet

kærlighed til dem, der forekom

den hedenske og gudløse verden

overflødige. (…)

Jeg overlader til mine samtidiges

overvejelser og fantasi at forestille

sig en verden, hvor Kristus ikke

har været til. Jeg tror, at en verden

uden Kristus ville få selv ateister til

at længes efter Kristus”.

Heinrich Böll, tysk forfatter

velkommen fra din høje himmel

Velkommen fra din høje himmel

Herre Kristus,

du, som er så stor, at du turde blive lille,

du, som møder os, hvor vi er,

du, som får os til at vokse, når vi er små,

du, som kalder os til at se

os selv og andre mennesker

med dine øjne.

Giv os del i julens dybe mysterium.

Giv os i hjertet den fred,

vi ofte hvileløst søger,

som du alene kan give os.


GiSTrUP KirKe For BØrN oG UNGe

BaBYSaLMESaNG for babyer 3-8 mdr.

Næste hold: Nøvling Kirke tirsdag den

22.1-19.3 2013. Kontakt Lene riger-Kusk

(tlf. 96 36 66 66 eller mail: LrKU@km.dk)

BøRNEKIRKE med sang og fortælling i

konfirmandstuen under prædikenen v.

10.30-gudstjenester. Børnetasker til låns

under gudstjenester.

LEGEStUE 2. og 4. mandag i måneden

kl. 9.00-12.00 for småbørn og deres

voksne. Kontakt Berit Biegel

tlf. 98 31 45 57.

SPaGHEttIGUdStJENEStE Tirsdag

den 22. januar kl. 17.00 i Gistrup Kirke.

Først børnegudstjeneste, hvor de små og

store kan være med (ca. 30 min).

derefter fællesspisning. Kontakt Pia Uth

tlf. 98 31 40 07 eller smh@gistrup-kirke.dk.

FaMILIEGUdStJENEStE 9. december

og 10. februar kl. 10.30

JUNIORKLUB hver onsdag kl.

19.00-20.30. Klubben er for alle

fra 4.-7. klasse. Kontakt Jørgen

Biegel tlf. 98 31 45 57.

KOR hver torsdag fra kl. 14.45.

Fra 3. klasse og op. Kontakt elisabeth

Bech og hør mere (tlf. 41 28 27 27).

K-aFtEN for alle unge fra 7. klasse og

opefter. Unge mødes i et afslappet miljø,

tid til hygge og aktiviteter. Besøg af andre

inspirerende unge, som har noget på

hjerte. Se hjemmesiden for datoer.

Kontakt ejnar Grønlund tlf. 98 31 52 26 el.

ejgr@km.dk.

LæS MERE www.gistrup-kirke.dk

MINIKONFIRMaNdERNE FORtæLLER

- Man køler folk ned i kapellet Interview v. Pia Uth

Sæsonens første minikonfirmander

slutter lige

straks. vi har bedt

dem fortælle lidt om

hvad de har lært og oplevet.

Hvorfor går du til

minikonfirmand?

emma: man lærer dem

i kirken bedre at kende!

Lukas synes at man lærer

noget og Karen siger,

at det er sjovt fordi man er sammen med vennerne herhenne. ”det lød

spændende og fordi man er i kirken”, siger Signe.

Hvad har været det mest spændende?

aleksander: ”at være ude på kirkegården og da vi lavede kors af ståltråd”.

Lukas fortæller at han synes at filmen fra Cambodja, hvor man så hvordan

de lever der, var spændende. Nicoline synes at det var spændende at hun

kendte nogle af navnene ude på kirkegården.

Fortæl om noget vildt du oplevede og lærte noget nyt af!

oliver fortæller, at det var nyt for ham at man køler folk ned ude i kapellet,

hvis de skal ligge der i længere tid. Både Karen og Signe så et spændende

billede af Kirken ”- og så var det et spejl vi så! – Fordi man selv er en del

af kirken”.

Til spørgsmålet om de kan lide at gå til minikonfirmand, råber de alle sammen

JaaHH!

Vi siger også TAK for nogle gode eftermiddage sammen med en flok skønne

børn fra 3.a. I slutningen af november begynder det næste hold minikonfirmander.

Denne gang er det børnene fra 3.b.’s tur.

Torsdag den 13. september myldrede 130 børn ind i Gistrup Kirke til

Syngelyst, hvor de sang og lavede fagter til I østen stiger

solen op, Lille Peter Edderkop og andre gode sange

og salmer. De snakkede også med orglet, som gerne

vil spille sammen med børnene. En herlig

formiddag med Gistrups skønne børn.

5


deT SKer...

SOGNEEFtERMIddaGE OG FROKOStMødE

4. december 14.00:

adventsmøde: Nelson mandela. vejen til frihed, om mandelas liv.

v. Tage enevoldsen, Brønderslev

8. januar kl. 14.00:

Sådan oplevede vi Nepal, besøg i SoS-byerne v. Kirsten og

N.P. Kjærgaard, aalborg.

11. februar kl. 11.00: Obs dag og tidspunkt

Frokostmøde: Wiera Lorentzen, Lyngsaa: Læge i verdens

brændpunkter. Har bl.a. skrevet bogen ”mamma doc —

Krigslæge på mission” fra 2011.

Gratis adgang. Kaffe koster 15 kr. Kirkebil kan bestilles.

KONcERtER

Aalborg Postorkester

gæster igen Gistrup

AAlbOrg POstOrkester

3. december kl. 19.30

aalborg Postorkester gæster igen i år Gistrup Kirke og markerer julemåneden

med skøn messingmusik. orkesteret er et Brass Band,

der spiller forskellige genrer af musik.

Læs mere på www.aalborgpostorkester.dk. Gratis adgang.

gistruP kirkes kOr giver kOncert i skAlbOrg kirke

10. decmber kl. 19.30

JulekOncert i gistruP kirke

13. december kl. 19.00

den traditionsrige julekoncert med Gistrup Kirkes Kor og Gistrupkoret.

Luciaoptog mm. Gratis adgang

6

HUSK

HERREvæRELSEt

(for mænd)

første mandag i måneden.

3. dec. kl. 11.0-13.00.

Fra januar nye mødetider:

Kl. 10.30-13.00.

Husk madpakke

HUSK

tIRSdaGScaFé

HvER tIRSdaG

KL. 14.00

daNSKE KIRKEdaGE 2013:

Sæt kryds i kalenderen 9.-12. maj!

5000 mennesker samles i Kristi Himmelfartsferien

2013 i aalborg til et brag af en kirkefest. danmarks

største tværkirkelige arrangement danske

Kirkedage byder velkommen under temaet

”Menneske, hvor er du?”

vi byder på mere end 200 programpunkter for alle

aldersgrupper: engagerende foredrag, alternative

gudstjenester, glødende diskussioner,

kompetente paneldebatter, lattervækkende Knirkerevy,

øjenåbnende kunst, seje kirkekoncerter

og varm gospel.

Blandt hovednavnene er den norske ”Utøyapræst”,

stortingspræst, sjælesørger og forfatter

Per arne dahl, der har skrevet bogen ”at rejse

sig efter en rystelse” med udgangspunkt i terroraktionerne

i Norge. den palæstinensiske biskop

og præsident for det lutherske verdensforbund

munib younan kan også høres på kirkedagene.

der er et helt særligt program for børn og unge,

så tag hele familien med.

de unge har deres egen lejr, hvor de kan høre

bandet Bondless, deltage i late night aktiviteter

og få inspiration til fede fællessamlinger.

de mindre børn bydes velkommen i bl.a. aalborg

Zoo og kan opleve tante andante samt klovnen ib.

danske Kirkedage i aalborg kommer til at foregå

i aalborg Kongres- og Kulturcenter, på havnefronten

og rundt i byens kirker. danske Kirkedage

afholdes hvert tredje år som det største tværkirkelige

arrangement i danmark.

60 kirkelige organisationer og

kirkesamfund står bag.

Læs mere på

www.kirkedage.dk – og på

facebook.com/kirkedage


deT SKer ... WWW.GiSTrUP-KirKe.dK

2012-2013 GIStRUP / KOLLEKt

2. dec Menighedsplejen i Gunderup Nøvling Gistrup

9. dec Fremtidsbørn Danmission

13. dec. Menighedsplejen i Gunderup Nøvling Gistrup

16. dec Menighedsplejen i Gunderup Nøvling Gistrup

23. dec Kirkens Korshær

24. dec Kirkens Korshær

25. dec Kirkens Korshær

30. dec Bibelselskabet

31. dec Bibelselskabet

6. jan Bibelselskabet

13. jan Kristeligt Forbund for Studerende

20. jan Danmarks Kristelige Gymnasiastbevægelse

27. jan Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler

3. feb Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler

10. feb Fremtidsbørn Danmission

17. feb Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler

24. feb Folkekirkens Nødhjælp

Ved koncerter samles ind til Menighedsplejen

i Gunderup-Nøvling-Gistrup

7

JUL I GIStRUP KIRKE

3.12 kl. 11.00: Herreværelsets juleoverraskelse

3.12 kl. 19.30: adventskoncert: aalborg Postorkester

4.12 kl. 14.00: adventsmøde om Nelson mandela

9.12 kl. 10.30: Familiegudstjeneste

13.12 kl. 19.00: Julekoncert med Gistrupkoret og

Gistrup Kirkes Kor.

19.12 kl. 9.30: Jul for småbørn i dagpleje og

vuggestue

19.12 kl. 10.30: Jul for børn i børnehaver

21.12 Skolejul

24.12 Juleaftensgudstjenester:

kl. 13.30 Shaw

kl. 15.00 Grønlund

kl. 16.30 riger-Kusk

25.12 kl. 10.30 Juledag - højmesse, riger-Kusk

26.12: 2. juledag Nøvling kl. 10.30 og Gunderup

kl. 16.30. Kirkebil kan benyttes.

30.12 kl. 10.30 Julesøndag - højmesse, Shaw

31.12 kl. 23.30 Nytårsaften - gudstjeneste, Grønlund

6.01 kl. 16.30 Helligtrekonger - gudstjeneste,

riger-Kusk

intro - tRE aFtNER OM tRO OG KRIStENdOM

intro er en introduktion i tro og liv, en slags »konfirmationsforberedelse

for voksne«. med udgangspunkt i hverdagserfaringer

og bibelske beretninger og tanker. Sidste

vinter havde vi en lignende række med god tilslutning.

Hver aften begynder med et lille måltid kl. 18.00.

24. januar kl. 18.00-21.45: Filmaften. en film om en gruppe

katolske munke, der med næstekærlighed i enhver

henseende behandler deres omgivelser med respekt trods

de farer, der lurer i form af en fundamentalistisk muslimsk

bevægelse. om tro i handling og efterfølgelse.

14. februar kl. 18.00-20.45: Barmhjertighed. en af Jesu

lignelser. vi sætter den i relation til vores tro og liv. Hvad er

meningen? Hvem er min næste?

28. februar kl. 18.00-20.45: Kærlighedens pris. Selv om

kærligheden er en gave, har den også sin store pris. det

ved vi af menneskelig erfaring, og det træder klart frem i

påskens begivenheder. vi bevæger os ind i dette dybe mysterium…

det er gratis at deltage, men traktementet koster kr. 30,00

(maks.)

af hensyn til spisning beder vi om tilmelding til Gistrup Kirke,

Gistrup Kirkevej 1, tlf. 98 31 43 39 eller til Sognepræst

ejnar Grønlund, Splinten 16, tlf. 98 31 52 26.

e-mail: ejgr@km.dk. Her fås også et program med flere detaljerede

oplysninger.

Fra Herreværelsets tur i

vikingernes fodspor rundt

om den østlige Limfjord


GUdSTJeNeSTer

datO KIRKEåREt GIStRUP GUNdERUP NøvLING BELtOFtEN (B) OG

SKOvBRYNEt (S)

DeceMber

2. dec. 1. s. i advent 16.30 Shaw 10.30 Shaw 10.30 riger-Kusk

5. dec. B: 10.00 Grønlund

9. dec. 2. s. i advent 10.30 Grønlund 10.30 riger-Kusk 16.30 riger-Kusk

Familie

9 læsninger

11. dec. S: 10.30 Grønlund (alterg.)

16. dec. 3. s. i advent 10.30 Grønlund 16.30 Shaw 10.30 Shaw

19. dec. Småbørnsjul

9.30 og 10.30

21. dec. Skolejul 8.00 og 8.45

23. dec. 4. s. i advent 16.30 riger-Kusk 10.30 riger-Kusk

24. dec. Juleaften 13.30 Shaw

15.00 Shaw 13.30 Grønlund S: 10.30 Grønlund

15.00 Grønlund

16.30 riger-Kusk

15.00 riger-Kusk B: 10.00 Shaw

25. dec. Juledag 10.30 riger-Kusk 10.30 Shaw 16.30 riger-Kusk

26. dec. 2. juledag 16.30 Grønlund 10.30 Grønlund

30. dec. Julesøndag 10.30 Shaw

31. dec.

januar

Nytårsaften 23.30 Grønlund

1. jan. Nytårsdag 16.30 Grønlund 15.00 Grønlund

2. jan. B: 10.00 riger-Kusk

5. jan. H3K aften 19.00 Shaw

6. jan. H3K 16.30 riger-Kusk 10.30 riger-Kusk

8. jan. S: 10.30 Shaw (alterg.)

13. jan. 1. s. e. H3K 10.30 Grønlund 10.30 Shaw 16.30 Shaw

20. jan. S. s. e. H3K 10.30 Grønlund 16.30 Grønlund 10.30 riger-Kusk

22. jan. 17.00 Grønlund

Spaghetti

S: 10.30 riger-Kusk

27. jan.

februar

Septuagesima 16.30 riger-Kusk 10.30 Shaw 10.30 riger-Kusk

3. febr. Seksagesima 10.30 Shaw 10.30 riger-Kusk 16.30 Shaw

5. febr. S: 10.30 Grønlund (alterg.)

6. febr. B: 10.00 Shaw

10. febr. Fastelavn 10.30 Grønlund

Familie

16.30 Shaw 10.30 Shaw

17. febr. 1. s. i fasten 16.30 riger-Kusk 10.30 Shaw 10.30 riger-Kusk

19. febr. S: 10.30 Shaw

24. febr.

Marts

2. s. i fasten 10.30 Grønlund 16.30 Grønlund 10.30 riger-Kusk

3. marts 3. s. i fasten 10.30 Shaw 10.30 riger-Kusk 09.00 riger-Kusk

GiSTrUP

3/12 kl. 19.30: adventskoncert v. aalborg Postorkester

4/12 kl. 14.00: adventsmøde. om Nelson

mandela v. Tage enevoldsen

13/12 kl. 19.00: Julekoncert v. Gistrup Kirkes Kor

& Gistrupkoret

8/1 kl. 14.00: Besøg i SoS-byer i Nepal

v. Kirsten og N.P. Kjærgaard

24/1 kl. 18.00: Kristendom for voksne 1

11/2 kl. 11.00: Frokostmøde: Læge i verdens

brændpunkter v. Wiera Lorentzen

14/2 kl. 18.00: Kristendom for voksne 2

28/2 kl. 18.00: Kristendom for voksne 3

oPSLaGSTavLeN

GUNderUP

5/12 kl. 19.00: Julekoncert Gistrup Kirkes

Kor og vokalisterne

21/12 kl. 9.30: Julegudstjeneste for børn

21/12 kl. 10.30: Skolernes juleafslutning

31/12 kl. 23.30: Nytårsgudstjeneste

i Gistrup kirke

5/1 kl. 12.00: Hellig Tre Konger-film:

de usynlige

22/1 kl. 10.30: Babysalmesang i Nøvling kirke

27/2 kl. 19.30: HopeNow-foredrag v.

michelle mild water og

anne Brandt Christensen

= børnekirke under prædiken

Kirkekaffe efter hver gudstjeneste i Gistrup

NØvLiNG

16/12 kl. 16.30: de ni

læsninger

31/12 kl. 23.30: Nytårs-

gudstjeneste

i Gistrup kirke

22/1 kl. 10.30: Baby-

salmesang

31/1 kl. 19.00: Kyndelmisse

19/2 kl. 14.00: Pigekammeret

Team LyNderUP 97 17 34 08

More magazines by this user
Similar magazines