Referat af ordinært VEU-centerrådsmøde

masterpiece.dk

Referat af ordinært VEU-centerrådsmøde

Referat af ekstraordinært VEU-centerrådsmøde

Tid/sted Mandag den 12.09.2011 kl. 16.15 – 17.30 på EUC Nord, M. P. Koefoeds

Vej 10, 9800 Hjørring, Bestyrelseslokalet.

Deltagere Formand Erik Bjerre Kristensen, EUC Nordvest

Næstformand Preben Vestergaard, EUC Nord

Næstformand Birger Thomsen, VUC Nordjylland

Direktør Karsten Poulsen, GRØNS Transport Uddannelser

Næstformand Jørgen Rørbæk Henriksen, SOSU Nord

Bestyrelsesmedlem Ole Christensen, SOSU STV

Næstformand Jens Vestergaard Jensen, Thy-Mors HF & VUC

Viceforstander Leif Eskerod, Thy-Mors HF & VUC

Udviklingschef Poul-Erik Skovsgaard, Kursuscentret Frederikshavn

Handelsskole

Uddannelseschef Henrik Nielsen, EUC Nord

Direktør A. Neil Jacobsen, EUC Nord

Sekretariatschef Anne Louise Alstrup, VEU-center Nord (referent)

Afbud Formand Ejvind Nielsen, Frederikshavn Handelsskole

Kursuschef Marianne Bukh Villesen, EUC Nordvest

Dagsorden 1. Velkomst v./ formanden

2. Godkendelse af dagsorden

3. Godkendelse af referat fra ordinært VEU-centerrådsmøde

den 25.05.2011 (bilag 1)

4. Evaluering af strategiseminar

5. Den videre proces omkring udviklingskontrakt 2012 - 2013

6. Kort nyt fra sekretariatschefen, herunder status på måltal

efter 1. halvår (bilag 2)

7. Eventuelt

Ad 1

Velkomst ved formanden for VEU-centerrådet

Formanden bød velkommen til mødet.

Ad 2 Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

Ad 3 Godkendelse af referat fra ordinært VEU-centerrådsmøde den

25.05.2011

Referatet blev godkendt og underskrevet.

1


Ad 4 Evaluering af strategiseminar

Hensigten med strategiseminaret var at give alle skoler mulighed for at

få uddybende information og viden fra Undervisningsministeriet om de

centralt fastsatte strategiske indsatsområder i den kommende udviklingskontrakt

samt at sikre, at alle skoler – og alle niveauer - er ”blevet

hørt” og har haft mulighed for at få indflydelse på kontrakten.

Med henblik på at kvalificere drøftelserne omkring VEU-center Nords

mål, ambitioner og fokus i den kommende kontrakt var der oplæg ved

Kontorchef Lisbeth Bang Thorsen og chefkonsulent Louise Lee Leth

fra Undervisningsministeriet samt arbejdsmarkedsforsker Morten Lassen,

CARMA og direktør Dorte Stigaard, Region Nordjylland.

Generelt var det centerrådets opfattelse, at strategiseminaret forløb

godt, og at det var understøttende for samarbejdet at samle alle skoler

til et sådant arrangement.

Formanden vurderede, at det var godt at høre fra Undervisningsministeriet,

hvad fremtidsperspektivet for VEU-centrene er. Samtidig var

dagens oplæg med til at tydeliggøre, hvor barriererne kan være i forhold

til opgaveløsningen. I denne forbindelse gav flere centerrådsmedlemmer

udtryk for, at det er problematisk, at der kan være modstrid

mellem ledernes resultatlønskontrakter og VEU-centrenes mål om et

tættere skolesamarbejde. Det enkelte centerrådsmedlem kan eventuelt

overveje at anbefale deres respektive skoles bestyrelse, at der tages

højde for dette i den enkeltes kontrakt.

Ad 5 Den videre proces omkring udviklingskontrakt 2012 - 2013

Det er et klart ønske fra Undervisningsministeriet og af stor betydning

for den videre udvikling af VEU-centret, at centerrådets strategiske og

retningsgivende rolle bliver yderligere forankret. Centerrådet har tidligere

drøftet det delvis ”uudnyttede potentiale”, der er i dette fora, og

det blev på mødet den 25.05.2011 derfor også besluttet, at emnet

dagsordenssættes på det næste ordinære centerrådsmøde den

31.10.2011.

Det er derfor også af stor betydning, at centerrådet i forbindelse med

udfærdigelsen af den kommende kontrakt påtager sig den vigtige og

strategiske rolle, som rådet er tiltænkt.

Der er udfærdiget en plan for, hvordan den videre proces omkring udarbejdelsen

af udviklingskontrakten skal forløbe. Planen er uddelt til

centerrådet.

2


Sekretariatschefen varetager skriveprocessen og vil være i løbende

dialog med centerudvalget omkring udarbejdelsen af et udkast til kontrakt.

Udkastet vil blive gennemdrøftet på et centerudvalgsmøde medio

oktober. Efter eventuelle rettelser udsendes udkastet til direktørgruppen

til kommentarer.

Centerrådet vil herefter på centerrådsmødet den 31.10.2011 blive

præsenteret for det aktuelle forslag til en ny udviklingskontrakt, der foreligger

på baggrund af de hidtidige drøftelser og input. Det vil på mødet

blive centerrådets opgave at diskutere og vurdere udkastet og

eventuelt anbefale justeringer og tilføjelser. Således bliver centerrådet

den sidste instans, som udkastet skal igennem inden EUC Nords bestyrelse

formelt skal godkende det før indsendelsen til Uddannelses

Styrelsen.

Der afholdes møde/kontraktforhandlinger med ministeriet primo december.

Erik Bjerre Kristensen, Preben Vestergaard, A. Neil Jacobsen,

Ole Carlsen og Anne Louise Alstrup deltager. Herefter vil det forhåbentlig

kun være mindre justeringer, der skal foretages, inden kontrakten

er endeligt på plads.

Ad 6 Kort nyt fra sekretariatschefen, herunder status på måltal

Som det også var tilfældet i forhold til den første kvartalsmæssige opfølgning,

så er VEU-centret generelt godt på vej i forhold til opfyldelsen

af de rent kvantitative mål for 2011. På en række områder ligger

skolerne på nuværende tidspunkt ligefrem over det forventede niveau

eller er allerede i mål. Det er således kun på måltallet ”FVU-tests i

VUC regi”, at VEU-centret er bagud (28,3 %). På måltallet ”Forløb

med GVU-elever, der også deltager i FVU eller AVU” er der ligesom

efter 1.kvartal endnu ikke opnået nogle resultater i 2011, hvilket også

er forventeligt (se referat fra møde den 25.05.2011).

På kvartalsopgørelsen er der siden sidst tilføjet et opfølgningsskema

for både GVU-planer og GVU-forløb (opgjort i årselever). Centerudvalget

har ønsket en kvartalsvis opgørelse med henblik på at synliggøre,

at der allerede flere steder arbejdes med GVU. Dog viser de foreløbige

opgørelser, at aktiviteten på dette område er markant mindre

aktivitet end forventet, idet det kun er SOSU Nord, der har indberettet

aktivitet.

Der er imidlertid enighed i centerudvalget om, at GVU er et område,

som man i højere grad ønsker at arbejde med. Indtil videre er der derfor

nedsat en ”GVU-tænketank” (bestående af ressourcepersoner fra

skolerne), der skal komme med input til, hvordan skolerne i fællesskab

kan sætte mere fokus på dette område.

3


Centerrådet stillede sig undrende overfor den meget lave aktivitet på

området, og Birger Thomsen antog, at der eventuelt kunne være tale

om mangelfulde indberetninger, idet i hvert fald SOSU Nord efter hans

vidende burde have etableret flere GVU-forløb.

Møder og arrangementer

Som tidligere fortalt, havde VEU-center Nord, VEU-center Aalborg/Himmerland

og Beskæftigelsesregion Nordjylland i samarbejde

med jobcentre og erhvervsråd den 7. juni inviteret regionens virksomheder

til at deltage i ét af de to arrangementer om jobrotation og kompetenceudvikling,

der blev afviklet i henholdsvis Aalborg og Brønderslev.

Ca. 250 personer i alt deltog i arrangementerne, primært fra private

virksomheder. Jobcentrenes og skolernes konsulenter er pt. i

gang med opfølgningen på arrangementet i form af besøg hos de deltagende

virksomheder, og forhåbningen er naturligvis, at der kommer

konkrete uddannelsesaktiviteter ud af indsatsen.

I forlængelse af arrangementerne kunne det konstateres, at der desværre

ikke var mange virksomheder fra Thy og Mors tilstede, hvilket

med al sandsynlighed kan henføres til afholdelsesstederne. EUC

Nordvest og Thy-Mors HF & VUC gav udtryk for en vis ærgrelse herover,

idet behovet for et kompetenceløft i Thy og på Mors må siges at

være mindst lige så stort som i resten af regionen. Sekretariatschefen

har derfor rettet henvendelse til Beskæftigelsesregionen, der er positivt

indstillede i forhold til at afvikle et lignende arrangement i Thisted.

Der er fra alle sider opbakning til arrangementet, og en række parter

kommer sammen med VEU-center Nord og Beskæftigelsesregion

Nordjylland denne gang til at stå bag, nemlig henholdsvis Jobcenter

Thisted, Jobcenter Mors, Thy Erhvervsråd, Morsø Erhvervsråd, Uddannelsescenter

Thy, LO Thy-Mors og DI Thy-Mors. Der er nedsat en

planlægningsgruppe, der afholder første møde på onsdag den

14.09.2011. Arrangementet forventes afviklet i november.

Af interne arrangementer har der været afholdt et internat for konsulenterne

i Hanstholm den 18. – 19. august. Det var arbejdsgruppe 1,

der stod bag arrangementet. Formålet var først og fremmest at arbejde

med konsulenternes rolle og identitet i VEU-centret samt styrke

netværket i gruppen. Samtidig var det hensigten at konsulenterne

skulle arbejde med konkrete idéer til områder, hvor skolerne med fordel

kunne samarbejde tættere. Til at lede processen havde vi på førstedagen

hjælp fra konsulent Kirsten Kjeldberg fra Frederikshavn.

Det er sekretariatschefens vurdering, at det var et par rigtig gode dage,

der i høj grad fik rystet gruppen sammen og fik styrket deltagerne i

deres opfattelse af sig selv som både VEU-konsulenter og konsulenter

4


for egen skole. Konsulenterne tilkendegiver generelt, at de rigtig gerne

vil samarbejde på tværs af skolerne, og at et tæt skolesamarbejde i

deres optik i mange tilfælde er det mest hensigtsmæssige, hvis det er

virksomhedernes behov, der skal være i centrum. Flere konsulenter

giver dog samtidig – mere eller mindre direkte - udtryk for manglende

eller begrænset opbakning fra deres ledere, når det kommer til et reelt

samarbejde med andre skoler om løsning af konkrete opgaver. Sekretariatschefen

har i forlængelse af internatet drøftet processen på internatet

med den eksterne konsulent, der deler ovenstående betragtninger.

Endvidere har der siden seneste centerrådsmøde (25.05.2011) været

afholdt et enkelt centerudvalgsmøde.

Sluttelig kan det berettes, at der sidst i august var kvartalsmøde i Undervisningsministeriet

for VEU-center sekretariaterne. Ligeledes har

der været afholdt det årlige møde med direktørerne samme sted. Omdrejningspunktet

var især de kommende kontrakter.

Markedsføring mv.

Der arbejdes fortsat på den fælles hjemmeside og intranettet for VEUcentrene.

Begge dele forventes lanceret inden årets udgang – for intranettets

vedkommende sandsynligvis også noget før. VEU-center

Nord er sluppet billigt, nemlig med en andel på 53.000 kr. for begge

dele.

VEU-center Nords markedsføringsteam arbejder for øjeblikket på at

undersøge mulighederne for at tilkøbe en IT-løsning, der kan kvalificere

VEU-center Nords hjemmeside yderligere, nemlig et system, der

kan bruges til en fælles synliggørelse af skolernes konkrete tilbud til

virksomheder, beskæftigede og ledige. Hermed vil hjemmesiden bevæge

sig fra ren information til en portal, hvor brugeren både kan få et

altid opdateret overblik over det samlede udbud inden for et bestemt

område og samtidig kan tilmelde sig direkte. Et sådant system vil selvfølgelig

være en helt oplagt løsning i forhold til de krav der skitseres

fra Undervisningsministeriet i forhold til den kommende kontrakt (én

indgang, AMU/VUC driftskoordinering, kompetencepakker, en koordineret

indsats mv.). Markedsføringsteamet holder møde den 21.09. om

mulighederne i det pågældende system.

Med hensyn til materiale, så er der lavet brochurer om FVU – én til

deltageren og én til beslutningstageren. Der er samtidig en brochure

på vej om jobrotation, som laves i fællesskab mellem Beskæftigelsesregion

Nordjylland, jobcentrene og begge VEU-centre i regionen.

Ligeledes er markedsføringsteamet i gang med at planlægge en ræk-

5


ke foto-seancer på skolerne med henblik på at få etableret en form for

fotoarkiv. Billederne skal bruges, når vi skal lave brochurer mv. Ligeledes

skal billederne anvendes i forbindelse med den nye hjemmeside.

Billederne vil komme til at illustrere de mange fagområder, som

skolerne tilbyder uddannelse/kurser indenfor.

Ad 7 Eventuelt

Næste ordinære centerrådsmøde i VEU-center Nord afholdes den

31.10.2011 kl. 09.30 – 14.00 på EUC Nord, M.P. Koefoeds Vej 10,

Hjørring. Mødet var oprindelig fastsat til at slutte kl. 13.00, men det

blev besluttet at forlænge det med en time.

Referat af ekstraordinært centerrådsmøde i VEU-center Nord den 12.09.2011 er godkendt/læst på

ordinært centerrådsmøde i VEU-center Nord den 31.10.2011 af:

___________________

Erik Bjerre Kristensen

___________________

Ejvind Nielsen

___________________

Karsten Poulsen

___________________

Birger Thomsen

God-

kendt

Læst

___________________

Preben Vestergaard

___________________

Jens Vestergaard Jensen

___________________

Jørgen R. Henriksen

___________________

Ole Christensen

God-

kendt

Læst

6

More magazines by this user
Similar magazines