Sangsamling for Norske Selskabskredse

deriv.nls.uk

Sangsamling for Norske Selskabskredse

1. - ' t^ifi \i

"A T-t

'Øif

k^f^

f , '1^

^'>


yéLi^x.^-^^-i^^^yv^


for


3it&^pl5.

1. aJCorgeé fronete ØJationalfang 3.

2. «]Rorfcmanbéfang (58olfO 6.

3. ^oxc^eé ^erlig^et) • 8.

4. 1rofa(lI)e6 10.

5. ^^or


IV

18. 9iorafie(b meb S^Ffel Maa 35.

19. Sant), ^»ié fncOeCcrfte Sjelte 37.

20. 9?orM)aoet 39.

21. 5e(i rofer «113 en 9tortmanb of at t>irre (^'lel. Seg er en 3}?anb 8itc 150) etc. 12.

22. @nl\ ®fjal^, i fce toncnCc (Etrctnge 44.

23. 55irfebeen=Sanq 47.

24. Otortmanté U5arm ' 49.

25. ^iorhg, »cr SDtofcer bci;aqet af SSIfce 51.

26. Xro mob- itonge, tro moS l^anb 52.

27. Uncj Slbelfreen paa lljin.qe ffot> 51.

28. ^reb D(^ gribeb l)erli(^ trlueé 56.

29. ©en 5J?anb er en 9?ibting, forn Fan fjg tetcenfe 57.

30. S5el ben, forn feler Sn()cbé ^(cxti 60.

31. O^orbiiT ^ri()ebéfang 61.

32. .£»ellige Sril)eb! fori»inber bit Slafun fra SorbenV 65.

33. ^m\^, g?orbmanbé=2®t i glabe (5bor 67.

34. £)vMianben er bu, Oiorge, af bin Ørao 69.

35. ^oriT OJ^arfeiUaner 70.

36. De noriTe ^crenceer > 72.

37. SSort Scrbrelanb! i ^ebenoJb .75.

38. ©»)ttenbemai;©ansl 76.

39. 3 Sænfer gamie D7or laae fuet 78.

•40. 3)?ené D^orbmppub ei tvcelle i @ptf^erne6 ^lag 79.


41. ^r ben HuFt ten |ToUe flamme . 81.

42. ^cné ^lovt\)a\>et trufer 83.

43. SSift (lolt trefaroct nonTe ?$Iai^ 85.

44. Su en^iin^ »ar en glammetTi; 87.

45. Da, af et 5?Pt)^eI ^ongetlgre jaget 91.

46. 5[)iit fulbe ©laé Oii ©anqené ra^Te kloner 97.

47. 2lt ©Itjnafer l)a'Ccé til 2©rené Xop .100.

48. S»er ©(Æbené 3Sett : 102.

49. 5 Uncjbomé SSaar 103.

50. ©amlet l)er i en foitrofig ^h;nge 104.

51. "Jage 35ertcn forn fcen er 106.

52. Seg fijnger gjerne om ^ongeré 5!)tagt 109.

53. 25aagn op til %i'\)t, mene ilraft og Ungfcom parre fig 111.

54. Zil ©fopfce 5f(orbep.^ ralTe ©onner 114.

55. SlanD ei tin 0?o|l met) ©aaren^ .^lage 117.

56. Sor ret oé paa Sorten at frpbe 119.

57. %r\)t X)ig tet» 2ioet 122.

58. ^et> freiDigt ^aab og ærlig &læte 125.

69. 2at) tDienneiTer brcebeé og 0?iger forgaae 127.

60. Seg albrig bet for SSeK^jl Fjcnber • 131.

v


VI i

^

61. ©ruen «cyer pcia m ^^ote

62. a)tenneiTet er fTabt til ©Icebe •

• • '

133

j3j;

136

j^^'

(Bite. !


63. Sor Sortene Spffe bleo Druen U\

*

'

64. Gn tungfinfcig '

• •

.* •„ « fl,

111.*

• ,

65. 5JJener Su at ten bar SpFFen fat .


66 ®fj«nf i tit @Iaé til brebfultt OKaal i


i

67. -seg er en ^JJlant, forn bar faa mtt omoanbret {^^-

68. >)»or bevli^t, berligt gif tet til I ^^^'

69. Der »ar engang en tapper ^^n^.- •••••*.*'*:: ' • • '

! leo.

70 (5»an bli'er tijrfet va


VII

M Sibe.

.

84. «ØJaitben meb Olaé i ©aanb 199.

85. Siogeneé vranten 0() llolt

86. Sor at cccre, forn man ()ør,

202.

205.

87. ^ong ^alfDan i t)ebenolD foer 208.

88. ^aa Snl)eD bercé SIKe iTricje

89. ^om l)i^ bu aSinenå muntre @ub

210.

213.

90. ^(oben maatte (lorte fammen 217.

91. ©fjcenP i ©laéfet; i\)\ nu oil »i briffe 220.

92. 3 et SSiin^mué oil /eg ffge . . . 223.

93. 5)oratiué, forn en.qang »ar 227.

91. 0)1 in Soctor er en ærlia 9[Kanb 228.

95. %V)\te boer (it ©laé til "iWanben . . * 2.33.

96. -giDor Saber ^å^aaw troner, ©læben fmiter

97. Sa @t. 'JJeber j?anbreb' om

236.

240.

98. ^anon for 3 ©temmer 241.

99. ^»i rofe 3 faa oore gæbre 215.

100. a^ungtuli! pun.9tu(i: luftig, min SBen . .

- 219.

101. (5|)ampagne»ife . 252.

102. ©fat jeg ccere Q,\cL'ii faa maa jeg briffe 254.

103. '^at ben iTrantenbe ©cagider

IW. 3 be gamle ^^raftené Dage

105. £)g nu en ©faat for tzt edTte ^m

106. £ab babte ^^oinberne l)»o Oil

257.

260.

261.

265.


VIII

107. (Er®pintuéei6aabc^orfTD!a2atm(?D?cI.X5en (Sfabmn{!icEn!teetc.5?r.33.©.182) 269.

108. @eer, SSenner! ?8orbet fcorffet jtaaer 271,

109. £)p, Srp^re! Ximen Infcer 273.

110. ^u tcne tu ^oit meb SllPoréflang 277.


iSattgfamlin^

for

ti

ut^toen af

^ct ^otifc


_tri^ft i &ttl'OhctQ & T>iwonfomfii^ gffuin pefc


$a^^tenelan^d« og $H^e^d«(Sattge.


5I3lom.

^ ^

*¥Frm^iw^^^

ælb i gam -U 9?i = ge, (jun ^ger til

:=p=

=J.

^ar j pene ben fe|l : \i ie Slang

Xo

!

5S)Janbic)t og l)øi ^ tifcé . fulbt

=J?5i:

i nen laD jli j ge, ^ce = bre ^ ne ; lan * bet inb * »i * eé »or ©ang

ElEE^E =W ÉgggpÉfP^ =e

f=t=F==--

T"

'5(?'bre = ne ; min

- ber!

r fT

|)er : ligt op = rin - ber

-r

!

3


ttergang »i noe» = ne ror j= bre = ne^flflon. ©cuImenDe ^jer4er 0(j

: Den = be .^in ; ter bnl ^ be bet ellT = te, hel ; (i ; ge 5^a»n.

gli)cer »or Slanb til be benfpunbne Xiber,

herlig ben iTuer »or 5>^brelanbé Ølanbé:

^oempere gange om I^ocrefjelbé @iber,

»anbre til Sebingefcerb forn til ©anbé.

9[)tanbige ©farer — QSølgen befarer,

*!]Rorrigeéi JKoeé bcev til fjernejle ^pfl;

hjemme er ^æmpere nof, forn forf»arer

arrebc ^ri^eb meb mobige ^r»ft.

DDRebené be ©taalflccbte preee fin ©tprfe,'

mebené be t^anbe i fæmpenbe Uiat,

©fjalbe og ©agamcenb ^unjlerne br^rfe,

rifre i D^Juner be herligjle ^Xtat.

tonninger bolbe — ©cepteret holbe,

regte met 35ii


Olbtib! bu f»anbt, men fcin \)e{i\^e flamme

bluéfer i 5Rorbmanbené fjerte enfcnu !

dnb ev af 2@t og af ^raft l)an ben (amme,

enb flaaer til Sn()fb o(^ 2@re I)ané |)u;

£)g naar Ijan qcæber D^orrigeé ^ceber,

f»ulmer fjané fjerte af ©toltljeb ocj Spjl;

i)am er felo ©pbené be pnbigfle ©teber

5ntet mob ^torrigeé fnebccfte ^i)|l.

6.

^nbebené tempel i 5f?orbmanbené ^aie

jlanber faa Ijerligt i S») af bane Sjelb;

Srit tør Ijan tænfe, og frit ter ^an tale,

frit tør \)an oirfe for ^Rorrigeé |)elb.

fuglen i ®fo»e, — 5Rorbba»eté SSoce

friere er ei, enb 5Rorrigeé 9)Janb;

billig bog (i)ber l)an felogione 2o»e,

trofajl mob honning og Scebrenelanb.

dhlete 2anb meb be iTrjIjoie ^jerge,

frugtbare Dale og fifFrige ^pfl!

XroiTab og ^joerligbeb froe ei big focerge;

falber bu, blobe oi for big meb fipft.

(5»ig bu jlanbe, ^IiTte blanbt ?anbe!

frit fom ten ©torm, ber omfufer bit ^jelb I

Cg, mebené 33oIgen omfnoer bine ©tranbe,

tlebfe t>u ooxe i |)ceber og |)e(b!

jQfnr. :?!nk. Cjertfgoarlr.


Jfi a, 5flPtbmrtttbéfait{|.

$»Dr I)edf9t er mit ^ø = bedanb, fcet ^a»Dm = franbjle gam = le ^9^or = ge, j

-- fTu fcié = fe (lol = te ^lip pe ? borge, fom e^sig trob Xi = bene

PiiiigSiiiiiiÉ^iiliiÉÉfiEÉi

Xanb. UriJerbneré gam * le 5Sauta ^ f^e ? ne, ber gjennem Globene ©tor * me

\ \~-rA-4-

^^m^mmi i^^. :qi— ?p :^P^:

^^t::ia= ^

fom ^jcemper enb i 58rt)nier blaae, meb (aeleerhjelm om 3^fen jlaae.


mwm^Bmmmmm

fom 5læmper enb i Srnnjer blaae, met -- @øl»erf)je(m om 5^ fen j^aae.

S)a Slufatbor faae ^fJorgeé ?5;el^

(in ^onv^ejlol han ber opretjle;

te ^ccmper, (om mot ®ft)en fneifte,

be buebe l)an^ -^eftefjopl.

^aav beit i ©fi) fin 3Sogn ban Fjerte,

ftn Si/Ibejl l)an fra -lippen berte;

be ^cempejlemmer bplbeb Xbor,

ba »ar ber ^elteolb t ^fJorb!

3.

Sa feer ie{\, boor min 9?orbmanb gif

i ©tormgancj fafl iaa Sorben bcepeb,

ham Deben oar en 50Ze, fom f»ccpeb

ubi bane 2lrm, meb ^reiaé 58Iif;

og i en JHunbbanbé oper 3Sa(en

\)am bcepeb op ti( (55ubefa(en,

og enb i 2i»eté Slfifebéjiunb

et Drapa fpab ben Mege 5!Kunb.

5eg \)av te gamle @agn faa fjcer!

5Raar Suren gfennem ^Dafen toner

pemobigt meliem ^^irfené droner,

ba bremmer jeg om 33lob paa ©aacrb.

0?aar ?5oéfen pilbt fra 5t(ippen iTummer,

iTn monotone 58aé ten brummer,

ta tpffeé mig, jeg i)di'ev ^(ang

af 35aabenftorm og ^fjalbefang.

5.

5 ^jelbeté ©en enbnu jeg feer

et ©fub af gamle ^ccmpejlammen

5 ©iet funfler ^eltetlammen,

fom freibig fun at ^aren (eer.

5 jigene ©ine biaae jeg fFuer

UlTpIbigbeb og ©jofnaé Suer,

og '^tutié epigninge SSaar

paa benbeé ^inber farpet flaaer!

;


3a! berligt er mit ^efcelant,

fcet gamle flippefafle ^orge

met ©ommerbal og SSinterborge,

tev eeig trobfe Zitené Zantl

JVf 3. 5(torgcé .^erHgl^c^.

£)m Globen roffeé enb, bete Sjelbe

\la\ (Stormen bog ei funne fæ(be;

forn 33auta enb be iTuUe ftaae,

og »ife, l}X)t)V »ort 9?or9c laae! —

5. ®. røfllff.

EjfZi^I-E^r^

33oer jeg ^aa bet ^eje Sjelb, ^»or en Sinn (Tjob en 9^een meb ftn fWif = le

m^^^^m^^^i

jeg meb ©ang oil rna * ne frem Ijoer en ©fat, (om laae fFjult ub ^ i ^lip = per=

paa @fi s en, ^«or ber (pranget j?il s beecelb, og l)Por fW^,- per sne plabfTeb i

neé JKif i ter; /eg er glab og rig oeb bem, fjo - ber 3Siinog fla»re* rer Uti


I. I

Sl ' en:

gif^ter.

i» I . . .

Slippene Xop, forn @ta . nen bær, muntre ©jceleé

SSerbené Xummel ne * ben ^ for til mtn iTt)i()eie 93ojlig ei

#^^ --?^

ért * lieb er;

*£oer jeg i ben Ia»e I5al,

(Ibber paa min Xue trt)g,

og ubtommer en ©(«bfTabé 'PofaL

I)oor en (5(o lober let gjennem fTo»rige

©letter,—

Ij»or 2o»5f>9tten er min ©al,

33oer jeg peb ben negne ©tranb,

og ben ©orenbe ©robe mig m«tter;

^cor lt\ muntre Saar og Sam

paa en i)olm fulb af S&g, mellem ruUenbe

Solger,

tripper om, nipper So», og ^»or©ynene&oge, ftoor en 5ugle!)cer paa 95anb

leer jeg l^oit o.^ SiJJobené ^ram, ©ilb og 93riéling og SfKorten forfølger;

og til {Henter, fom 3'iigbom forege.

?ra min lape rolige I5al

feer jeg mange 5Dtcegtigeé ^alb,

Xraf ieg mig en SifTebrcet,

fulb af Øiogn, faa min 23aab oar paa 9Sct

til at fpnfe;


lO

naax jeg ta er glaJ» og mæt,

lat t>en ©jerrige Iccnge nof flpnfe!

(5en JKet nof paa 5^øifomI)efcé ^-^orb —

"%i]lm i'»omme!" — T)et tav et £)rt>!

Serpaa braf jeg mig et Ølaé,

fang og tvaf ^iiTerierneé ^lor.

©junger 33jerg og Sal og ©trant,

@u(b af 23jerg, «BroD af Sa(, fulbt af ^tiTe

fra ©tranfcen!

4.

$at) faa Daaren tviffe 5Banb,

iTjænfer 2>un ufci Ølaéfet til D^anben!

5?orgeé 2anb er ingen SrF,

©IflEfcen føbeé, og bet ubaf fel»e ^Råturen;

occre 1)00, forn »i(, en Xtjrf,

fibbe torflig og oranten og fluren!

35i braf 5?orgeé ^ceber og ^elb,

fang om @tranb, om t)al og om Sjelb;

Sliting Homjlre for (lnf)oer,

forn port Sanb og Port ©eltTab hav fjær!

_-H-^_H-A_^_,

3ol). Uor^nl i3run.

Xro^faff=I)eb, faa ab le 9?orbmcenbé ©niTe It) i ber, Xap^per^Ijeb, og an = bre


mSbei : te - ^» ; ber,

rfcE

gifl

fer meb SSerbené ^alb

f

^ereé milbt

ntob 9?orgeé bpbe I^ale fmile!

hornet fpilbt

ei ubi Suren \)t\\^\

flipperne jtt ©el» Oij ^ob&er ijbe,

efibet fl») be,

®fo»en fcpbe

DPer alte ^a».

'Aa

11

u 4M!h

e»ig boe b(anbt Méfe jTeile ^jelbe, ingen 2@lbe bern nebfælbe

^anbeten

peb ^lib og ^føgt Manbt oé opliped,

5rif)eb ben

opeliTe, qX ben tripeé!

^ongerne, om be oil Sanbeté 5f?r)tte,

be beiT^tte

benne ©totte

for port jlolte Sanb!


vt

5tjcerlJ9^eb

for %otelantet, gofbreé Wtel

(5»ig »eb

bin aJtagt ti jlolte ere.

9?orgeé 33ørn bin ^etfigbom ei glemme,

bu fornemme

©fjalbeé ©temme,

fom befpnge big!

^oit fang 58utt,

(f)ané ©totte f!al bit Xempel prjjbe)

gri^eb ^ulb

lob \)an fin ^arpe lijbe;

naar ^an fang, flrax (5gennj>tte fegneb,

Sloinb blegneb',

»i tilegneb'

oé bane ^rifjebé Slanb.

^aanb i ^aanb

meb Sril^eb »anf i »ore Dale,

eberé 91anb

befiele Ziaat og Xale!

armob feb eeb eberé |)u(b forfebeé,

5)iob opglebeé,

|)eUe fobeé

enbnu l)er, forn før!

^jelbeté Xop

bofr 2@rené Xempel, fom Pi brjrfe,

9?orbmcenb! op

meb eberé ^(ebreé ©tprfe!

Sier paa ten bratte ©ti til 2@re!

35erben lære,

at »i ere

pore 5æbre pærb!


!

mw$ E3E2

M 5* ^lotf^cé ^faal.

ÉEESÉEiÉEEw^måe!éE3^e=2e;3; zjEtf*-:^^^^^

^or 5f?orge, ^(rmperé^øj^fanb, »t ben jne®faaf»il temme, 09 naar »i ferjl faae

ti&:igSii^iiÉiliiiiiiiÉÉiÉii

58Iob paa Xanb, »i fefct om SnM)et) bremme. Dogoaag^ne »i »el op engang, og

pppfpiifi^#p 3Ei;

3

13

bro:beg(5nFer, ^BaanbogXcang, Sor^^orge, ^«mperé ^e ? be^anfc

^=^i=f.

temme

»i benne©faa(ub-


14

3. 3.

^t^er tapper ^e(t blanfct -lipper fet, (5n ©faal for ti^, min fjccffe 35en,

»i briffe cil tit 2@re! 09 for te norlfc «piger!

^»er cerlij? O^oriT, forn Sccnfer brob, og fjar Du (5n, faa @faal for ben!

iTal ettig eliTet pære! og ©fam faae ben, forn f»i(^er!

Den prebe Sippagté ^aabenbta^ Oq ©fam faae ben, forn eliTerX^ang!

forftarer troliq ^orbmænbé ©ag. og baber ')3iger, 3Siin og ©ang

^»er cerIig5f?oriTbIanbt -lipper fob, dn ©faal for big, min fjceffeSSen,

pi briffe pil til 2@re! og for be noriTe


•^il ^torge tig, sort 3)toberlanfc,

iu frihete %amU @»be! —

^ra 'Sjelfc og Dal, fra @fo» 09 ©tranb

(^jenciial&er ^^aabeté ©loefce;

i^a»blgen flaaer mofc -lippene Srpfl,

09 fraftfulb torbner goéfené JWefl:

5 5f?orbmænb! Meter ^Jorc^eé 2anfc,

»9 »5rthebé gamle (&æbf!

M 6.

•ajlcl. 5or 9^01- cie, ^æmpecS 5øbc(an& cfee .A? S>

©fu, 5^orbmanb! op tit $im(ené SQiaa,

15

bit |?jerte !)øit ftcj I)ceoe!

SSeb 3:ro paa @ub forn 5[Jtanb Su jlaae,

naar ^arer tio^ omf»æpe. —

©in ©ag er gob og tungt bit @pærb,

03 æbel er binSKanbbomé^ærb;

ftu, 5f?orbmonb! op til ^imlené ^\m,

bin Slanb til ©ub flg Ijopoe!

.£)ibfrormer ba en UeeiréfB»?

mob forrige ^lippetinbe:

(om ^Råtten floer for SD^orgengru,

fTal SCRørfeté éfijggcr foinbe.

58eb (5nig()et, peb ^raft 09 OJiob,

paa dampene Dag meb 2iP og ^lob

ffal ^Rorbmænb trobfe ©tormené @fp,

5 ©olglanbé O^orge tinbrel

£. 3t. |)ltttou.


16

C^nb ^orge paa un ^(ipDefoB

yaa fafl 09 rolig \)X)\kx,

og trobfer trwgt bag ©onneré 03io?

6e tænbte Xorbenftler.

Si Xrubfler og ei foDe £)rb

fan iTræffe, blænbe ^olf i 5j?or^

forn foor: at »o»e 2i» og ^lob,

^aar ^obetanbet falber.

'^aa 0'?etfafrbé coici fafte ©runb

cg ei paa @anb oi bpgge,

og t)»ab oi foor' meb enig SKunb,

iTal enig 5^raft betrwgge,

SSeb 3Siiébom, ^raft og dnigbeb

tilfæmpeé ^ribeb, i)æber, ^reb,

og fajl forn Sooreé ^(ippegrunb

llaae Xempel, ^orbmcenb b«gge!

lat O^fÆiifefmebené bæfe ^fiaal

Fun frebfe fpaa Ulpffer;

^oer «gte ^orbmanb ^ar et 9Xaa(,

forn 9)tunb9oeir ei forrtjffer:

5 XiUib ttl ftn gobe @ag

l)an frt)gter ei ben onbe Dag;

i fjertet ^reb, i 21rmen@taal —

ban fun ^anhæber frngter.

i. Sfljmibt.


Sen gamle ^tonieé 2ø-»e

fcenflumrer ei; fcené ©ye tru

17

ÉiEEfPiSi

er meb 2ue = blit i Sal = en net;

er l)»er forn til 6rr);fce ^lortené^ret.

@om £)bel gjennem ©eFleré 911 ? fcer fcen oogter -lippe ^ folfeté $jem; for pngre

?lcrgt ien fefllig !al - fcer be founbnelJageé lø^inber frsm.

O^aar forbum Ufrebé SSarfel fDoeoeb

i ^(flmmeblué fra Sjelb til Sjelb,

l)iin 2eoe t)olb i ^raft flg Ijccpeb,

og t)rufle frem forn ^oéfené SScelb!

^amp ear bene Seg, bene £t)1i par ^are,

^por ©pcerbet ^oit mob hjelmen flang,

ben fplitteb roebbe SSifingiTare,

mene ilbfiilb ©fjalb til hav^m fang.

2


18

3.

9?u tier ©tritené Sarm v^a 35alen,

i SDtinbet Ic»er feltene {W»;

nu fmiler Sreten I)u(tt i tralen,

D(j &\xten toer i ?nl)eté 2t);

men jlormer otter X^^ené 53elge,

ta ^Rorc^eé Seoe frigter ei;

£)p, 33rebre! »i ben trofaft fe(c|e

paa ^cebreé Ijæfcerbante 3Sei!

JVh 9.

9iei «Ifcrit^ bccr I)iin frærfe §Kimmc

at SIbtibé Ølcb i a?orfcmanbé?rnrr!

cg^ 5^orgeé 2eoe er ben famme

i e5rebe"n6 Uio, i blobig t>r)]t:

fin ^onge tro, em for ftn ^ve,

f jæf for fin Utct er 9^or(?eé iJKanb, —

t()i iTal eort I?ote £efen bære:

^or ^ril)eb, X5rot 03 Sæbrelanbl

-- -. 2)n9(inøer tjcr, 2)n9ltnger I)er ! (Sangen for ^or ge fFal It) be,

So^i. St. ittunfl


-t,

D^iinbet befeger be ©teber,

bDor t)i blanbt barnlige Øfæber

fpegte faa frit.

5(b

"f

(5n

19

:^|ESE^3ÉEE^^

I)t>evl 51b

4.

^Rorge, Sin Sa»n

fnart bine ©ønner mobtagel

fei» bereé glabejle S)ac)e

føle bit ©a»n.

5.

5ct'brene^ J^aab

Ijertig for ©jelen \\^ maler;

enbnu til hjerterne taler

^olbjernfené ^^^"i.

I


^o

6.

dnt i j?ort ^Srnfr

batnet ai 2:orbenff jolb ræffer

5rn^ Dt^er bror^an bet iTrccffer

gicnberneé ^i)ft.

y.

£i»et forcjaaer;

men i ^ufommelfené Xempel,

';))tcerfet met (5oicibebé »etempel,

{Kr^gtet befraaer.

8.

5)eltcne te,

men faa »il fommenfce igfjalfce,

meiicné fce SDtinbet fremfalbe,

Øra»en t)ef!rø.

9.

5 tereé ^aanb

berer l)»or garpen ten toner;

SfJlnfen tclønnente Froner

Digterneé 2lant.

10.

^Kangen en trante

©niUet bnn entnu »il flette;

altrig iTal Xiten utf(ctte,

Tiovc^e, tin @(anté!

?5ætrenclanb

!

11.

\}eU\^e ^am, tu poit ^£)ierte

fplter met ©(erte, met ©merte:

iBennerl jlet an!

12.

OTorc^el tin ®faal!

jTetfe at fremme tin 2@re,

tet iTal uroffelig ccere

2?retreneé SIRaal.

^. €, i3rutt.


J\'i lO.

r

5f(or j ri ; geé Sant! .X>u ^riljebé fjamle ®ce-be! 58jer3, Tal og

i^

rl:i'r»^J^I£:;

©trant, «cer 3Sitne til oor Ø(a'te! ^fiorge niDttag Dort^aantflag^t^ortOrt:

"©tebM'e »i fremme tiw 26" -re

^^^^ jfcrai

tL-4-=

=f:

bjergfall cort 2of4e fTal »iT-reI

I

33retre, mene Docre troner i O^ort,

i

mIS33E2

©lojjfce; tl)t 1)0 -rer Srø

iizs

EIEEIE3

: bre tre

i il

—J— a -a^

bete Orb, forn Sfjalbentil |)arpen

-t

^E^tEl^E^

fece = te, og Øiorbmopnbfta^cer 3 ^or^ge f\ctx, a\ hjertete ^pI = te ba

i-j?emmer ^er!

(5ee ©rånen l^iéfet iaa flolt 03 tTjen

xx^a ^jelbeté ben l)øiejle Xinbe!

boor mobigt fneifer bene ^rone gren,

og leer ab be flormenbe SStnbe! —

^aa ag I .

3. St. inuitflj.

'


34

SSort fl = |T

^rugtbarfjeb ^ry = be, gib 5or = ben ei

:M 13. '5lorbmrtttbée«ffct.

'^-

mm^mm Tl,,

(pot i te fin Dprsfe ^ reé ©»ebl gib

@fo»en op ; el ; iTeé Ov^ Sauren ei t)»i = le, %\t> Si - if^n i ?i - tTe . ren^

tli5iii3ipliil|li|i q--:^=

@arn maa i = le oa ^anbe^len MomC-e »eb ?ri - !?eb oa Sreb

!


9.

©ib ^orfcmanb Ilt ^am uten 331ut^fel maa i^ceve,

forn S^^rene frie og opiigtige »cere,

ufjenbte meb ©miger og frpbenfce @j)igl

maa fjceft gaae i SDJobe boer gare, forn truer,

maa branbe ai eoige beUige Suer,

for ØJorge, for Sri^eb og ^onge for big!

J^ 13.

3. Sftlitj.

?Old. 2?ort elffebe «Rorge et £nfTe oi ^^e (fee .^ 12).

1.

^ti \ptet, ^orge! bin ængfllige ^(age?

i)t)i t^irreé meb SJiiémob paa l)enfartte Sage?

|)oab eieb' bin Sortib, bin ^utib ei ^ar?

dr Sofbreneaanben ben ©fat, tine ©onner

nebbebe fra Simlen meb flijnfenbe 55ønner,

ben ^raft forn i Clbtib bit ©fjolbmærfe »ar?

25


so

Xil ni)nfenbe ^^arm albrtg kraften nefcfoceter,

i SfJicinDebarm aoleé ben, ber ben fun leter;

forn ^aiiaé af 3upiteré fjerne fremfprang,

fulb ruflet i l^ceDcrfulb I^aat ben fremtriner —

ba reifer af Ørué 09 be fjunfne JWuiner,

omtonet af ©fjalbeé begeiflrebe (Sang.

SOJen, ^orrigeé ©øn! om bin 5?lage fun {pber

for {Wfgbom og 9SeIjlanb bin Slrne ei prnber,

ta l)U]l, at fun Uélingen Slrmcbené ^aar

for {Wigbom, meb gri^ebené ©aon »il ombt)tte!

3.

I)er Xrpgbeb omljegner I)t)er ^^org og b»er |)ptte,

I)er Scenfer ei fue, l)er ©oeben ei flaaer!

gjliéunb ba ei, forrige! @i)ben be ©traaier,

ber rigere fplbe 9SeIfcgne(fené ©faaler;

en iTjennere ©ol ooer -lippen opranbt!

crag fpbab mob XajoS rigt franbfebe S3rebber,

4.


Du, (om fun l)oé Coerflot fmrtaligen lefcer

øm iSorgerfjelb, — feel om bu betre fcet fantt.

Oiei, ^æbrenelanfc! i bit ©fjeb »i enb npbe

erfjenbtlig bet -gtelb, fom fun Xrtjgbeb fan t)be,

tjelugnet ta wære bin Dal 03 bit Sjelb!

af ^-Sorgerfinb |lebfe bin ^Sorger beficeleé!

beer Xn^ebragtené ^unfe i ^cbfelen ft^ccleé!

meb gril^b og ^nicjl^eb favneé ei ^elb.

5.

6.

23fanbt Troner ^aci 5orb, fom i |)ebenoIbé Dage

t)eb 9)tcifnb, ei »eb ©limmer bin Trone fremrage!

©ee 2aurené og (5gené famflettebe ^ranbé

omf(t)nger ten Drot, bu bit @pir monne rcrffel

fom 5rif)ebé SSgibe bet occrnenbe bæffe

bit -i5orgerl)elb, Olorge! og ocerne bin Ølanbé!

i^. iofs.

«r


fim

a(, >?eb ^aoeté iWanb.

De flei paa ©neffené tette SSinger

raiT ocer ^ao til fjerne ®ta»n,

0(^ Jjt^or be jlcctfneb enb gjenflinger

meb Uioei 5fJormannené ^avn.

;

M 14.

3.

.^elb oé! »i l)ar et Sebelanb,

l)i?or gflpbreé 3)Zob og S^tbreé D»)ber

enbnu be bolbe ©onner prwber,

iTjonbt ©efler fvanbt baq Xibené JilvUib

^or SvtJbrelanbet ^oit te glcbe,

be foge ^ccber i bete @arn,

og Døben gaae be ficrft imebe

for gamle O^orgeé £anb.

4.

•gielb oé! »i har el ^ebelanb,

ber raflcr ingen ®la»efjæber,

men ^ribebé Ijoie ©are glæber

bete minbjle fom teU frortle iøjanb.

O Snl)eb, |)imlené Ijulbe Datter I

bu milbner alle Siceté @apn;

tl)i l)»or bu fmiler, Silt erftatter

bit IjeUigsljeie ^atn.


$elt oél »i ^ar et ^etelanfc,

f)for Fjccf og mé en honning btjber,

i Øfan^fen af I)»ié bcie ^ij^er

et SKønjler feer I)»er ^(Orgeé -XJianb.

Xil ^orgerfcacit hane 9ie »infer

i ?frefcené roIi^^jliUe 5a»n;

»ort £pfen, fcerfom 23aunen blinfer,

er [)ané o^ Otor.qeé 9^at5n.

ici: li-ge

O «Jior^e, eJlTte ^e^e(an^,

.^2 15. 9lor^nmtt^$fang.

29

forn \aae ror 33arn^omé ^n)t Oij Smerte,

fu $!an^ faa f^eUic^t for »ort fjerte

met tine ^je(^e, DaJ O)^ ©tranb

®om fajl tu flob trobé ©efleré SSccIte,

jlaae e^^ii5 fajT, tor ^oteftacn!

^elb, eti^t ^elt om tine gje(be

og ^flpter om Mt ^a»n!

liiiiÉip =31^3^

:tr

el ; ffe j be gcc ^ tre ? ne ^ Unt I forrig I om

i5. 3. iJjerrcgattri.

Se.i.min.^.

ppNpi

tig mi ti fiun-

!


^e. S^^it fra f)tfer e « ne ^ jle ^ein = ^e o>] SDianfc jub = len ^ be (Sangen (Fal run

Æ :H^IIZIfc--r^:

i^^fczzfcg;

i^e. 9?Dr » ri = ciee ^fjenbefc, ^«ber, oij ^e(b

N N > ,

i

> V— -Ø- -w- -9- -w- -i- -m- *-9--0- -w- ---

Sjel, »Æf^fer ØIvr:^tc bPé

^»-»-»•' -g- Ti- -f

@amle cg Un = ge,

0-0-0 -wj?ccffer

@Ice=be boé @am = le og

Un

. ge.

K

i

fDl>bermeb©toIt^eb bper^or^

manb

N v N

.


^ruttfcfaji omljegner bit fneifetifce ^jefb

Dalen, forn frebelic^t fmiler;

Fjccf gjennem ^Défené het iTummenbe 3Scc(b

(Sloen til @øen nebiler.

^aoet omfnoer big meb trofafl 2lrm,

og t>cb tete biete, bete delcjenbe ySarm

forn en ^ccmpe Ijoé 50Zoen bu l)Oi(er.

3.

$Saaren bicj fmpffer meb Momilerriicj ^ravjt,

feilen meb ft


3^

J^ 16,

^u elfTebc, tu l)m "^ætveUnt !

t^it OTapn l)»er ^orDmanbé ©jel i Jlanime tcenter

for big ban bøer, for big fun leoer ban,

og ooer Dig paa 3orb \)an intet fjenber.

£) SOiober, "tag oé ømt i ^aen!

X)\ fnofle om bit I5ifdfa'be.

SSor ©toltbeb er 9?ormannana»n,

03 ^^lorgeé ^ccber er oor &\æte.

3.

;

35i ftamme fra en 21beléfrue bolb;

bun er »el oanbt at føre ©tang meb 2(Sre

»i føre Me benbeé ^ax>n og ©Fjolb

og oeeb ei anbet JWibberénacn at bofre.

SD SJiober gi» oé JKibberflag,

at X)\ bin Xbingligt ftolt maa flanbe!

5 j^reben blib, paa dampene X)ag

oinb (5geløp omfring ror "Panbel

Si SOtober! bPilfen ^rone iTjøn bu b^r!

ben fmebet er i Clbtibé bøie Dage

omfring ben iWing, forn |)alfban ©oarte bar,

og atter 9?ornen gao big ben tilbage.

£) gib ben eoig jlraale blanf

af S@be(fleen forn 5RorblDéftrime

3)ten i)mé ben af X)it |)o»eb fanf,

ca gjoflbe bet oor ftbjle Xime

M. C i^anfen

!

!


^

r

M 17.

^x\xi)^z\tmm^ati%,\Qm goéfen i mit 9ior, lat runge gjelb og Dal af Xonen^

•^=^:

I

33

J^iz^ÉE^

_ . . / * f f J

95æl-be! op, bri)fccr ub i jt^rFt og manbigt (5^or, ^»er ær4ig5!)?anb i»meJ4em

^aÅ ::*z=*=iS:

m^ 'i=i

r— -i—

• r r /

^

!J?orgeé Sjelbe! ©et gjælber 5Rorge! ^om bu fri^e 5!J{anb, bet er bit fJol--te,

> > >

i^ES=ii ^^ æ^Éié

dfTte Søbe:lanb. |)e(b g^orge, |)elb bete ©rot og ©elb bete ©on ^ ner! s

3


34

JWifl Oiunen, ^oxtmantl fra bit J)ele £)ID,

2.

lab fjcef tin ©jei blanbt ^cebrene fig røre!

I)ør, Ijfior bet runger fra be blanfe ©fjolb',

tnené ©fjalben 6«rer ©agnet for bit Sre.

©tolt ©næffen farer ooer 58ølgen frem,

met ^eUeI)ceber til bet Ijøie ^jem.

O ^Ror, bin Slfactt ]la\ e»ig Iijfe!

4.

3.

£)g fTue 3 ben flolte Ungerfcenb,

meb Ipfe ^Brpn, meb I)øi og ^»cel»et ^anhe,

meb roligt ©mii(, meb^cempefcærboebSoenb'

at \)an er 5RorbiiT maa f)»er 5Rorbmanb fanbe

I5et Sril^eb er, ben bolbe ^ccmpeføn,

©fjøn e[t bu ^(ippe, bine ©ønneré Spfl!

bin ^inbing ©ranene (t^fe @rene bøtge,

bet cilbe ^a» omfring bit nøgne ^xr)\t,

og i tin 2lrm be grønne (5nge tolge.

Den rige SKalm i b^be ØJJoberfacn,

I)an leioer ei bag -lippen meer i 2øn;

men 5ril)eb iTal fornpe ^fJorgeé ^æber!

en ^rebé af ©onner meb et ccriigt 9?a»n;

•Selb 9?orge, ^elb bete £>rot og ^elb bete ©onner!


NS KS

5!i> = ra = fjetc meb Settel < Mm, bunf > le Ur = olts aWiit > be

laa-qe^vaa Fnei.fer f;øi bin Xinbe; i tin re ^ ne 215 ^ tfjerluft funfler

!

33

|liiiilJiii|i!É|f3i!iÉÉiiiipiii

Z\ - bene S)ie, i:)m bin Sob i ^(omjlerbuft gvenneé ^jæmpe ? I)eie.

5f?orafierb! bin ^ixmpeavm

^jæmj^evé SSugge fauner.

9?orbmanb oeb bin 5effer()arm

>f?eltené 5(b ei fauner.

^^laabrpnt Søffelé ©ommergraab

ere 9)iimeré ©tremme;

froir i gærb og uif i iWaab

be, bane Sceger temme.

t3

'-1


36

^ortifc meb fcin ©fiolbeflan^,

manbigt 2l(»or, Ofjalbefang,

l)øte HKob paa 3SalenI

op bu lepe til port ^elM —

5Rei, bu enbnu leper.

i)øi, alporlig oper Sielb

£)lbtibéaanbcn fpæper.

«JioriTe Dal ! bin ^irfelunb

ffuer ^elb og $9.^9^;

frie SiJlanb paa Cbelégrunb

troner i bin ©fpgge.

.;F)po er trpg, forn Du, for 35oIb,

for Xpranneré 3Sælbe?

^pem bar pel, forn bu, etSfjolb-

£?, af Doprefjelbe?

(Jnbnu i>nger ©tormené iinber.

|)oie 9?orblpé=5(animen enb

Srif)ebé 5Pi(feb maler;

bpbt enb ^ant 03 Ungerfpenb

9(orbené 2lanb tiltaler.

|)il big, el?Tte ^cebrelanb,

ftolte, frie 9iorge!

iTiont peb l)aPomt)rujle ©tranb,

Sjelbeté ^himmelborge.

®ig, aSanbrer, l)»or bu faae

Dalene faa gronne,

Søflené Xinb faa ^immelblaa

3Keerne faa fFjonne?


je^ iaa gjerne leoer;

men f)oi^, S^belanfc! min ^eb

for Mt S5el Du frcccer --

0, ta flr)be fun mit ^43(ob,

jeg i Døben fegne!

Slltib fun en 5f?orne gob

9?orgeé ^elb omregne!

Vanb, l)»ié fnebebccfte ?5ielbe

rolig trobfe ©olene ©lob,

Sanb, forn trpgt mob Dbre SScelbe

foflrer preben i bit ©fjeb,

2anb meb bunfle ©ranefloioe,

JV? 19.

Srifjeb meb fit Simmelfmil

altib t)o og bDgge

unber 9?orbené 2)9^r(»nf,

i fin gamle ©frjgge!

1\[ »eb &iaUav\)oxneté Si)b

^Iippe»a;gge jlenner,

i)elb og éceber, ^raft og SpD

to blanbt 9(orgeé ©enner!

37

S. SiBtrtfoit.

iTumbccft ^oé og frugtbar SBang,

Sanb ombrujl ai 9(orbl)aȎ_3Sooe

og Dml)oint af ©tormené toang

:/: ©tolt og fro l)»cr ^orgeé 'JKanb

nceoner big |it Sobelanb. :/:

:


2.

^jiTlen ©Dbbo flj)


«VJ»et er iTjønt, naav ^et rolic^en heceloer

flaalblanfe (gfjolb D»er 35ifingeré ©ra»!

©Fjønt, naar i 33uen, I)»or St^éilraden iTJÆloer,

^imlen og ©fDerne fpeile flg af!

^erltc^t naar (Solen em Slftenen baler,

flammer forn 3Ib oser ^acfpetleté iWunb;

^nfcigt, naar SiJZaanen om ^øfrnatten maler

fittrenfce ©eile paa mørfeblaa @runb!

1.

2. 3.

^a»et er iTjønt, naar bet fTeuIpenbeftrømmer ^a»et er fr^gteligt I)ijl, l^ioor bet 6rufer

fagte mob ©tranben i ©ommernatéflunb ! tungt imob Dtorbpolené natlfge Str^^l

Zanhn i ©ebpbet buffer, og bremmer ©oommenbe Siéfjelbe perneé ^r»fl.

^o(ger ftg fmibig i 58øIgefaon fitjnge, 9?orbIijfeté ©raolampe (Finner fjenooer

-J)a»fruer fee op af fjelige ©eng, Siigfceb af urgamle flumrenbc 2anb;

Pinfe fra ^r^bet imebené be f»nge, |)a»et ei bunbet af Z5obélÆnfer fooer,

trijUenbe Xoner til gulbfnoet ©treng. fraftig bet brijber firt 58clge mob ©tranb.

39


40

^ant er iiolt, max fcet ccm^ til |)arnie,

©tormene flaae nrage meb SBælbe,

fjungenbf fipper om Sanbe f)ané iWp.

!

D^uller ei Oiorbfeen cnb fine 3Sopev

trinbt omfring ^fJorrigeé fjelbbpgte ^\)\i,

blaagrønne I)»cclcebe @ra»f)oie o»er

^elte, fom fegneb i dampen meb t\)\t'^

®ufer ei 58elgen fom 3ar(ene^ Ølaoinb

enb oper I)t?bet i ^jorunga^SSiig?

Xorbner ei ^apet om Sienberneéi 2lPinb

I)øit oper ©polber og Xrpggpeéfoné 2iig?

3^uggeé feg, $ap! paa bit fraabenbeDæffe,

flige be ^cpmper af ftPbæffet ©rap,

^ritl)iof og 2l(f paa ten fufenbe ©nceffe,

©pærbe fom gpnitb, og Slafpn fom ^ap.

^pelbfol er 58lob paa be fløpebe ©fjolbe,

©tormen er ^rigéraab fra gpngenbe SSal;

^aanen er 5Rornen, fom fører be bolbe

blegnenbe ^cemper til 35aIl)aUa'©a(.


^iéfet jeg iTuer te f»ømmenfce ^^orge

c^m^e v^^a ^^ølgen met fcøtfoangre Saji;

35impe(en flagrer, og 2øt)en fra ^Rorge

luer i 33Iob fra becingefce SlJtajl.

Si)n er Dené ^Slif, og bene ©temme er Xorben,

^øbébufcet riber paa flammenbe ©fp;

XorbentTiolbé XI)oré»ogn ombrenner t)ort

$a»flaben bcetev og Sienberne flije.

5f(orben,

10.

33ruué ta om 5Rorge bit flormenbe ^p^be,

berlige ^jJorbfjaw! Su draftene 5bol!

©jung oé et 33jarfemaal l)uergang »i trcsbe

©lagbanbé paa bolgenbe 2;illier om ^^oH

©eierené funflenbe ©olglanbé om 'JJanben,

41

®»anoinget ©ofugl et minbre mig fraber,

33aaben, forn flijngeé i ^43rcpnbingenå goé;

5[)?ob |!aaer »eb O^oret og brijligen t>r)tet

mcegtige ^rcefter i Dobéfampen Xrobé.

^atet jTrøer gitfier om ^aaben, og franbfer

5f(ormanna=Safrb o»er Ginnungagap,

mebené ten floeenbe ©nofffe I^enbanbfer,,

lober paa Solgen meb ©tormen omfap

fri ^aae I)oer 5Rorbmanb i 2øfting og ©ta»n,

fri forn tit UJJeigingjarbé 58aflte om ©tranben

»ugger oé ^ceber og JKigbom i ^aen ! —

S. (£>. røplff.


42

1.

r^ec? rofer iitijj en 9?orbmanb af ai tcexe —

en ^fJorbmant» »ar fin 35en og ^onge tro;

men f)»llfen @fam mit Øcorbmanbé 5Ra»n at bcere,'

Drtt «J?orfcmanté (ejel i mig ei iTulbe to.

©aa fa|!e jlot ei 5f(orgeé jlorfle ^jelte,

forn forbum Xib en 9(0rtmanté iDrb og ^ec;

£?, ©fjænfcfel! naar bet noget tTiilbe gjcelbe,

om mefc mit i:)rb ei fulgte 2er(igl)eb.

3.

^n ^ibting car faa (ort i 9


^et e^et ^orb ^øifcefcet mit maa »cere,

meit 5Kanbtomé*5i)Zanb m\^ fele |Tal (ibfcc nccfr.

Qn ^orMitanb tvaf, og tvaf af fulte (efaaler,

5.

i &i{te nu og nu i SSennelag;

i 35ennelag jeg briffer, forn jeg taaler

og taffer ben, forn mig ufparet gao.

^aa O^orbmanbé SSiié fnart banbfeb' Sorb og ^Pcenfe,

»eb ^aan og Spot, mav SIKanbené 2(Jre leeb,

^oié 5Rogen t)il mit ^am\ og 2^re fr«nfe —

ta »ogt big, bu, fom gjor en Oiorbmanb orebl

di 9?Drbmanb iTjab t)eb b(ottet ©oa?rb at tTue,

og albrig faae fjané «^aanb i fjcrlen 33arm;

aifaber! naar mig ^ob og gare true,

lab Fjenbeé ta, tu gao mig 9iorbmanbé 9lrm!

y.

43


44

t^--.

»arm.

Sarm!

5 t)øbené 5Reb tibt 9(orbmanb Funbf foitime;

men albrig grccb en 9(erbmanb i Hn 5ftøb;

lab uforiTplbt, lab cerlig Deb fun Fomme,

ei l)eKer jeg ba iTjoelcer for min I^eb.

@rib ©fjalb i be to = nen - be

^aii ©angen om 9?or=ge fig

JVf 582.

Claus irnnflnn.

p^1-

r^ r

Stræn^ge, mene ^aanben af kraften er

træn = ge tr^bt inb ub - i .Rorbmanbent

Sab Xo 1 ner » ne It) * be fra |)arpen, forn bronmen^be Øjenlnb fr


^:

©ar * pen! Sene 33ølge ()ortoT9(4e fccn X^onT^e ^ fcené ^let, forn fjj^neé at

iÉlEtp? r /^ r / 5

I

, ^

^

l)cijle paa ^aarfageré 2(5t, forn f^sneé at l)»i*le paa .S)aar;ta(}eré 2@t!

Ijar (Storccelbeté Sijnflraale flepet

ten deci, font faa flolteli,^ frob?

^ar ^etgljeDené 'JJeflaante flecet

rort 5ce^relanfcéfin^ og tort 5KobV

X>a lab oé ei (cenger iblinte

»anl)æt)re ^orfæbreneé 5Qlinbe,

men, tærbige biéfe, frempinPe ten 9lanb,

:,:fom ene fan fnijtte ©elpjlccnbigljebé

23aanb !;

3.

dl SSanler om ^remtib nebtpnge

ben fri, ben feloilænbige ^ant —

lab (5nigl)ebébaanbet omflpnge

43

»ort ©amfunb, »or T>aat og »ort Sanb!

35eb 'Palmen, forn forbum »eb ©taalet,

»i freibigen ^xæte til 9)laalet —

ei længcr pi fporge: "€) Oiorge oar bu

:,: l)iint |)e!teneé |)icmjleb — og ^Pab er bu


40

Sa Diora, Den fortunt faa bolte,

fin ^aant uti eaé l)ar la^t,

faa bor ti ubrotelig Ijolte

ntet XroiTab ten fluttete ^a^t;

men rioeé en ^JJerle fra dronen,

om Ørebet ent iTete fra Xf)ronen,

ta naeene man iffe »ort manti^e Uiaat,

:,:fom flort uti Ott og forn litet i Daat!:,:

5.

(5r felogieen Øruntloo »or poeter,

forn breter SSelugnelfe ut, —

ta ©fjcentfel {)oer troloé Sorrceter,

forn frccnfer tené Ijellige ^-But!

Da lt)te 5rimotiiif)etétalen

faa j?armt fe(» i ^oienloftéfalen —

og (santbet fremfpire fra ©antbetené iWot,

:,:om Drtene ent iTuUe fFrioeé met U3(otI :,;

goragt fra ten Seige oé fjerne,

font ft)eeg uti bccterlig ^vft;

»i \)ciane tet ^-i^aant og ten Stjerne,

forn pranger paa Helingene ^rpjl I

di cetel «et ten l)an er porten,

tf)i SDianten iTal atle fin iDrten —

og borrer ban tennemet Itpært— met©fam

:,:et fyrfteligt SDIiégreb ei boptrete barn.:,

35en fitting lat finte en t»f*?ner,

en ©triffe om flaoiiTe ^alé,

boié SC^re, Ijtié iDrt og I)Pié doner

for @un|l og for ©ult er tilfalé —

bam tijnge ten raélente Sænfe,

fat ban ent paa ©tortbingeté ^^cenfe.

Xroté aSoclte, Sntflptelfe, 5j)iagt etter 23oi

:,: ban faa, l)Pat ^an fogte, Sorrceterené 2en ! :,


{Ween trofFal)é 03 ^iacrltg^ebé ^(amme

©efler fremJuebe Har

'

l)oé ©tcerfofcberé manbige ©tamme

mob Ijam, forn Sanbéfaberen t)ar —

et Droa efter ^^rjlegunfl Ijiger

»eb uéfel 03 tanfeløé ©miger -—

58i eliTtc cor ^onge, — m eliTe Ijam ettb,

m iffe forn krenge, men altit fom ØJ^ænb !;,:

.M S3. ^trfcl&ectts^dng.

9.

Zn Sanb, l)»Dr »i Steet mobtoge,

fem t)beb oé Xrrjgfjeb 09 33reb;

Su Sanb, for \)V>\é %xil)et m ftoge,

»i eliTe i Si» og i t5øb —

Sreb, g?or.qe, X)u f^ofte blanbt Sanbel

ombølge be elfFebe ©tranbe —

3a, g?orge! big ferge SSdjTgnelfe, ^elb,

:,: 5 borgen, i |)9tten, i 2)al og paa Sjelb I

SOJelffii føt at Mt $i 3f?orbmanb«

4T


kué,

bet car^RorbmanfcéSSiié

2.

©ufferflumip at (melte,

gjjanbelfcei at ætte,

»ar ei 5Roirbmanfcé SSiié;

Saare.3?ibber, ^Mtte-m^m^,

fpeget IDre^Saar at ti^ge

fcet »ar 5Rorbmanbé SBué!

3.

©»øbe fig i ©iife, .

^niplingé Xraab atjpUfe,

rar ei 5Rorbmanb5 ^ué;

!

^ajl til Saattb at fammenbmbe,

^^ivfebarf om 33een at binbe,

bet »ar ^orbmanbé SSiié!

4.

Unber I5uun at »arme

^»ibe bløbe Slrme,

»ar ei 9?orbmanDé 25ué;

SSruge ©teen til |)ot)ebpiibe,

naar ban »ar i maxtm ube,

t)et car Ø^orbmanbé SBué!


^igeré (&fo at fDéfe, -

^Pattebarn at t\)é\e,

i>ar ei ^ortmanté 95tié:

met en ^alo afl^u^gen l^age

fin SSeninfceé ^\}é at ta^e,

tet »ar 5^orbmanté SSiié!

SJforfcmanbé aSarm

^ar 5(Kob, forn iffe ueeb at t)ce»e,

Øforbmanbé 2lrm

er flaerf, 03 tung ^on« 5?af»e.

Wil. Xrofaftf)eb etc. (fee M 4).

3a 09 ^aanb at Qm,

og ei tro at 6Ii»c,

MX ei 5Rovbmanfcé ^iié:

diette frem meb ^aanb at 6cere,

9Sen 09 ^onge tro at ocere,

Det oar 5^orDmanbé SSiié!

Cl. -frimann.

40

JroiTab er ^ané Sirt) — ben trigge SSdbe

Sig af 2@Ibe

nteb F)ané Sielbe,

feig ter ei, fer be.

4


50

forgaaer, mav ©enneit moiu} (miler;

Santet trpgt

taq jlccrfe Slrme beiler.

greb faaer ben, font ^ri^en ei tor frtj^te;

9Kanfcfcomé iHi)3tc

bijber fipgte

krigen fra »ort £anb.

4.

yjiinfceté efaal

3.

for rore fri ocj fJÆffe 3*bre!

Jfllbrii^ etviat

i noj^en .Jjaanb oar bebre;

-lippen li.q, fccr iffe »ceb at r^ujc,

for fit {Wic^c

Øaarb c


JV? 25.

'SStcl. ©enner af dUrqe itc. (fee M V.

^tovvici, »or Wtotev, betaget af 9©(be,

ftanber paa ^oore og taler faa blib:

t,

"herlige ©enner! I)»ié SDftanbtom og SSælte

fcetter mig ^en i min fagrefte Xib.

lig eberé ^ætve, te tTio^gge^e ^e!te,

»ogte 5 San bet meb globenbe 58rij(};

bioo flg tør fpcenbe meb (5ber i ^eUe,

ilbe iTal timeé i btobige StJil."

2. 3.

-Slibrig l)ar Sberé graaljærbebe SOtober "©tott af at »cere en 50^ober til (5ber

taaret, o ©enner! »ancerenbe 58aanb; jibber jeg trtjgt i mit eliTebe £anb.

frit, forn be bolgenbe, brufenbe ^lober, ©plitter, o ^jæmper, be truenbe ^jæber!

frrafte flg ^ite om Sanbet min |)aanb. ©preber bem PibtfratJortSjelbog Por©tranb!

©fulbe en Sienbe — o lanfe I)Por bitter!— ^om faa, o ©onner fra 3Singer og^alben,

fTjopnbe min ©atter ten penefte 3!)io? 58irfet>een, Xl^ronber, igjen til min ^apn!

©taenge meb £if! ^beré SOIober bag ©itter? og meb Øulb^arpen i |)æiii»e fTal ©fjalben

nei, 5 ?5nbaarne! o for iTal »i bo!" tegne meb O^iuner l)»ert brabeligt 9?a»n."

51


53

Sd, f)»or bu tjjber oé, DJioberl »i følger!

4.

fait, forn tit oé bu mon fcette bin Sib,

fa|l, forn en -lippe mob tujTnbe ^Belger,

faa (Tal »i jtanbe i fjebejle ©trib.

5tUe, forn den, iTal bortfierne Ulempe;

Ii»o ei fan føre bet brocbenbe (staal,

iTal bog faa emt tii ben Mebenbe ^jccmpe

feringe ben fu(be og qȾgenbe (5faa(.

S-ro mob ^onge, tro mob Sanb,

»ar l)t>er cegte ^fJorgeé SDtanb

iiltib fjenbt at treere,

bonger oé bet ©fubémaal gap,

Sienber, i blobig @rap,

fanbebe ben 2(Jre.

58rober oeb ©iben af fegnenbe 58rober

fmilenbe rolig i bæberfulb Deb;

feirenbe ©farer iTal fanbe, o -JOlober!

at bine ©onner til ^ceber er fob.

•-Cerferfergang ooreé ©tormfærb tTal ligne

naar »i for tici gjennem Suerne gaae;

©ub iTal oor fonlige ^jerligl^eb jTgne,

M 556.

og gamle ^fJorge uroffeligt ftaael

£. Sngtn,

©OH t)or flofgte Saber paa,

Pi oil ei tillage ftaae:

bongen tro og 9'?ige,

flærf forn ^jelb, fom Suglen fri,

pare be — faa ere pi,

ei be ^obc Pige.


3. 4.

©Ub \lee 2o»! »i f)av et 5tri9! £)m ben ^ftibbing giceé fan,

in^^n 'Siente ncermer fig; ber forraabe fan fit 2anb,

men om be jtg melbe, og (In ^onge fcicje,

iTal be finbe, (tg til ^arm, bet maa Slnbre (ige big;

5?raft i 9cce»e, 5i)tob i Sarm, nof for oé at ingen flig

mellem 5^orgeé Sjetbe. febteé i »ort iWige.

©tebet gaae fra §aanb til ^aanb!

(e»e gamle ^fiorgeé Slanb!

Ie»e 5J?orbma;nbé 2@re!

leoe ^longen og ^ané @en!

jlebfe frugtbar, frijT og gron

^ongejlammen »cere!

Sctlhj.

53


54

M 27.

Pp,^|*ni^^|SSg-|=^.g

I I I

Ung 2l'beljfleen paa Xfjinge flob. 2:iI^on:


s.

"'Baa ti\t jeg er «f ^onge»2@t/'

(


56

3JTcI, er fcen jTuft l>en flolte Slamme. (®ec *^ 41).

(^ 1. 2>

iVreb og ^ri^eb bedig Umé OTorgeé jlolte ©en erfjenber

i sort iDffelige 0?orb; ^Borgerpligt og I)t)tber ben;

mebené baloe SSerben tmé, tjoit l)ané æb(e fjerte brcenber

^•mgl)eb iblanbt oé boer. for ben fanbe ^olfeoen.

tJet ei noget Dffer b(ober 50Zen mob 35o(bémcenb t)cit I>an taler

for ben ccUe %t\l)eH @ag, »g foragter ©migeré iWo|t;

ten I)oer ^orbmanbé 33rp|l opglober, 2©rligl)eb Ijané ^anbe maler,

men I)an Ijar ben uben ©(ag. ^jeFbeb troner i ^ané Srpjl.

3.

Uforflilt f)an ©lofben ni)ber,

fjebfom Xoang er ei tjané ©ag.

©ang og Sruefaft fjam frpber

i et trofajl 55ennelag.

^oriTe S3robre! glem ta iffe

gammel ©fif meb brebfulbt ^aaW

lat oé fpnge, lab oé briffe,

bet er gamle 5^orgeé ©faal!

^r. Scl)mtH.


^ffi ti— -N

=HS^=Z^tl3V

mEi^^^t-^-

M aO.

^ j"*

Pt 1

57

^ j^ >* j^

- - - I

"^

I

/

SenaJffanb ev en ^jjibting, forn fan 'H ^^ » tcen^fe paagSalgmellemSnbebog

^un SSiiétomé 33e4a = Ung, fun «piigterneé Scen ^ fe maa fcengfle en ce ^ bel, en

r

^

'.

fla s »i*ffe 93aanb.

fri * t)aaren Slanb.

©fjænbfef og U -- bt)b ^oé Xrajlbommen boer.

flraa4?n?bp Xemp?( flaae e * ipig i 9?Drb!

95eb ^ri 4eb fun gjJanben er ce * bel og flor; mn

£) Sri 4^^ font 5i)?anben gfor b^^big og flor, bit


58

3See ten, forn ter ^orbboen »o»e at fue

til Xroflfcom og ^rpben »?b @»ig eller SDiagt!

2.

i)oer 5!Kan& iTal opjlaae mob Xi)rannen, 03 tTue

i)ané Xrufcfler meb D^o 09 \}ani ©ulb meb Soragt,

og fnart unber Ironené fcet rijgenbc Øruué

fecgrofbe ban iTa( jTn Slflinbigbefcé JWuué.

(?^ot. £), bu, forn fra Vil)\)vev renfer »or 3orb,

0, bjerce Xi)ranf)ab, bo albrig i Ø^orb

3.

SOZen |)elb oeer bern, forn t^erebc og fremme

»eb loebunbne 'iScelte oort ^æbrelanbé S5e(.

&\t albrig bebragne af @mtger be glemme:

bem 5!}tagten fun laanteé at ubbrebe f ^Ib.

J)rom ei, {Wegent, at en Øubbom bu er!

»eb S)t)ber ben forjle blanbt Sorgerc »«r!

(SI)or. Jjoit 5o(fet i D^orb ffal oeljtgne ben SKanb,

fom troligen tjener fit Sæbrenelanb!

4.

Naturen ei SoriTjel paa ^obfelen fienber,

bene Crben er eoig og fjerlig og fanb,


ten ^tev oé facneé, forn ^rebre 0(? SSenner,

ten atler l)»er «bel og retiTaffen 50Janb.

©omb Olbelilab, f»inb ! og ^oragt meb ^nl)»er,

forn trommer om 2lner og arweligt 35«rt!

6:^or. £) Sigljet, bu l)erfTe i 5f?orbboené Sanb!

fun jlraalenbe ^J3orgerbaab atle fin Tiantl

©nart ©ant^eté ttelgjorenbe ©ol fTd oprinbe,

tené mægtige ©traaler abfplitte l)t>er ©f»),

ta Sognene og ^orbommené iWige (Fal fointe,

Staturen ufloret fremtræbe ^aa r\x),

©nart flt) for ben herlige fommente Dag

befpotilTe SScelbe og Ijeaigt 33etrag.

(^9V* O, 5)lorft)ebené SSenner til ©fræt og til Xroté,

tin «gaffel, o ©antfjet, ei »ige fra t>i !

5,

59


60

2JeI ben, forn feter ^rif)ebé SScerb,

I)an føler Sioeté @(cebe,

\)an frijgter ei Xrjrannené ©ttcerb,

og ei ben tunge ^jcebe;

5 Sænfer fpotter f)an ben ^aanb

(om tfil paalijTe Sribeb ^-Baanb;

»el ben, forn feler Sril)el)é 95cerb,

Ijan feler Sioeté @l«be.

2.

^an frijber ei — men {Wang og 50?agt

et iTolbigt ^Suf ^an pber —

rig £)nbiTa6 iTjcenfer Ijan ^oragt,

opljoier arme ©pber; i

»cer uéfel, men paa Staber rig,

\)an meer enb Sprfler cerer big.

|)an frijber ei, men iWang og SOZagt

et iT^lbigt '•Sut f)an ijber.

SOlel. 5oc motqt mxmpcti ØøCclanb (fee M 5).

3.


U-t-

i^liHi^Éi^ii^iiiSiiiiitiil?

r r^

,

mm^mskiékm^mimM

9?øjl! ^an en Xrcel ei ^ c S)r)b el * ler

M_J_JJ_js_J. ^

@ fei og fraftløé forn l)ané Zt) * ran. £) ! e » »i3 eliT » te So^ * bre*

01


us

[ant ! 211 ^ brig faatan ^ ne ^-8ern big beiTjccm * me |)er|T ^ri

«Korb

sd

frem

I

fei j ren* be Du gaae! I

Ntt-J-

«J?orb

I I ;/ / 1/ /

Xrcel^bomé ©ruué bit (9 ^ — fe Xempe( jlaae. S^or. 3

5)ine (^amle ^ovbboer bare

^ril)ebé Slanb i bet Ijcerbebe y3r»)jl,

rig' paa IJpber i preben be »are,

:,: rig' T^aa ©eier i Mobige ©t)ft. :,:

Sanfer at ftj^fe nu 35ei er til |)ceber,


-s,-j

[)eb I)ertT i

9?orb

J


detten at bpie er Jlloi^iTiibé ^aa^.

^ritf (potter (^torI)e^ UiT»)lbé (^^raaP

meKem Tummelen af i?iMefe @(a'ber.

|)erit ^riheb! beriT i ^orM jaa Sj|!e«é itaac^e ften!

:,:£) OtorM :,: af ©fjæntfelé ^^lat bcc» fcig til l*i)é igjen I

(5^or. :,:!:) ^orb!:,: i ^»)bené Ølanfcé »i Ijiife ticj igjen.

©taae forn 5)iiTnb, naar ^riljeben trueé,

3.

fei» i ^crnfer, i ^eten forn 5)lcrnb!

(ål vet trubfler til ^eigljeb at hieé!

:,: ei at loffeé af ^litterqlanté fien! :

Snbt i »ort fjerte te lanfer flg tegne;

e»ig te fylte l)»ert 9tortiiT *^rt)|!!

fremfaitt af ^cctrelanteté JHefr,

glate feire fi. glate ri fegne.

feertT Sribet ! beriT i ^ort ! ©»)t ^raft i flappet 2(vm

:,: 5 ^ort :,: til frihete ^amp flaae bpit og frolt hPer ^arm

Q})vv. :,:5 D^ort;,: til ^riljefcé ^amp Haae beit og ftolt min 56arm.

3ntet !D(iagtfprog 50ia»ntene fwfe,

fem i dampen for ©antbeten ftaael

Sat Uretfcert og ©etpraat fun fnpfe;

:,:©tetfe flarere Dagen fremgaae!:,:

4.

63


M

5a fele mav ®»acrfcet for Diitene blinfer,

iffe nebbccmpeé iTal ©anbfjeté {Køff.

thi ftor 09 »né i eget U3n)|l

fel»be»itfl(øé 33elcnnin(^ oé »infer.

^eriT Sril^ebl beriT i 5J?orb! 2eb ©anfcljeb tteb bin ^aanb!

:,: 5 ^orb :,: ei n)Zci9t, ei @»ig fTal fmebbe Xanfen ^Saant !

Gl^ot. :,: 5 ^oxt :,: Sornuftené Dag iTal tx\)te 3!)ierfeté ^aanb

Srøbre! |)aanb i ^aanb fammentræber,

fcærger 5ri()eb ubrcbelig Xro!

^ulbe Sribeb, bu 3i}tennefreté ^ceber,

5.

:,: i »ort Sanb, i »ort |)ierte bu bee I :,:

fiebfe »eI|Tgnenbe bu oé omfoccoe!

leeb oé ai)


^^::^^E^


M 32.

i)el . li ge Sri ^ l)el) ! for -- foimber bit 9la - fpn fra forben?

bu fra ben for ^

iPi ::1^=:tf=:1:

jSzd—lizmzzzdVt

bcer j »e ^ be ©lagt?

3

^=

dampene forsfofr^bensbe Xor^ben,

1

Snb bet gien

iii gÉ

19 * ber af

65

i?uMau.

fipgter

fnuijleé ^\i San-ner af 9Saa6ne*ne^

Sol j fe ; neé @e ^ ni j u5 gro? ; ber fu f ; fer, !)er ®e ^ fpo?

5


tié;men at jub - (e i ©fp! ^ei-^U-^e gn(;éb! fcit Xempel fljj luf^fer;

fjernt maa tu fø

I '/

/ /

; ge tjag fraa-Den^te 33oI ; .^er et 2i)

Der fcu opreifer i ni)føbte 35erten Mt ©ccte.

^ceber og ^i}th omjiraale tete ©lanttS

og i tete ©fpgge bo -43orger|Tnt, XroiTab og ©Icebe,

flette jig til en uciénelig trante.

De, font forblinbefce fluffe tin 2ue, —

fnart oil te fefe, at tu tem forlot:

.^rantfen, te t»)btfjunfne ©Icrgter iTal iTue,

flettet af vjfjopntfcl og Coermot, Xrocltcm og t^lot.


3.

i>on ev Iantfli^jtic( bii enb, f)t)oi- man fe^te tici, i^oibcn, -

(Jetfrebé bo^ er, bror bu troner cnbnu.

efanblen» Ø?iger, be erobre i malmfafte Oiorben,

I)tt(be bi(^ enb meb uroffeli^ ^u.

^er bar bu boet blanbt ^itbrene o^jæ^e,

fjcevlig, forn n)tober bu fofrrebe bern;

enb mettem oé tine 2l(tre fig hccte:

bellige Sriheb! forlab ei tit celbgamle .£)iem! -—

JV? 33.

JQ. ^. fijfrrcgaorb.

5!5tcl. -Jor OZergc, ^/cemutré gebelaiiD, (fce J\# S).

®junci, 5fcorbmanbés2(5t, i glabe (if)or £)g fra ben Iwfe (Eoigfteb

i ^ril^ebétræetå ©fwgge! ^orfcebre» Slanber fmile neb,

bete ^rone I)»crl»eé Ni 09 fror, og tone oé be hoie £5rb:

»i i bete 2o er trwgge. "5i)teb So» man 2anb |Ta( bwgge."

1.

07


68

^a 'SviljeH SDfJorgen milb frembreb

i gamle 9?Drgeé Dale,

begeijlret «JJorbmanbé |)ilfen leb

runbt i l)ané ^lipijefale.

(5i Sræf^eb »ilbe 5llippené ©en;

loobunben 3r«l)eb tat Ijané 33en.

Soiobunben 5ril)eb eller Deb!

faa leb Ijané SZanbbométale.

3.

De faarne 5!)Jcenb paa XI)in9et jlob

i SibéoolDé grenne 2unbe,

meb SSiiébom, ©inbigljeb og SDJob

at 9iorgeé Sril)eb grunbe.

pompet Sic car saft i 5Rorb:

fca melbteé mangt begeijlret £)rb;

fnart 5ri()ebétræet plantet flob

cg mørfe ©orger fpunbe.

Det fpireb, POTte, nu tei (laaer,

og intet fan bet foelbe;

fin bpbe, flærfe JWob bet flaaer

om -lippene ?5ob meb SSælbe.

Ungt er bet enb, men flcerft og bolbt

bet alt (in


Opfianben er r>u, ^torge, af fcin ©rao,

aimagten ocelteb ©tenen fra bit fjerte,

bg Slanb 0(j ^raft bit ^9'be Segem gat),

o


TO

Xjp 3 iuMCe ®øiincr af ^Jori^el

bet er SriI)eDené heiiio^e Dao,.

£aCer »aie fra ^jelbeneé 33or(?e

:,: bet trefaroebe O^orrigeé %[a^ ! :,:

2ab Sorræbere unber bet anbet

tTjuIe jT,q flraalenbe ^eifef^ for iici,

og ter b^nMegnenbe forn Siig,

Ijere j50(fet at juMe fring ?anbet!

^urra! for O^orgeé ^lag,

bet Xegn for £)imlené ©ag I

|)i( big, »ort ^(ag! for fitten be ^lui

l)oit os5er Solfet ^axl

2.

J^rilieb ©eier i dampen forjcetter,

Srijb og 5?elflanb be freffæle 5lar,

^il big, Srtl^eb, forn Slrbefbet (etter,

:,;og foni gjor at »i tungere flaaer! :,:

5Dtarfct Unner.

'SSttl. J^ultc 5rit)c^ etc. cfee JS^ Sl).

©efp ffn ^rif)eb nu feirer ^^laturen:

iBinterené Siélænfer bragenbe fanf;

og fe forn ^riliebébanner bfanf

safer rebmenbe ^lelbbjerf i Uren!

^oit flanger ^oéfené ©ur

befriebe ^atur.

£i)b l)oit »ort (5f)or forn rungenbe 'Soél

Set er og 3Saar for Oé.

3.

©fal bet l>obe ta Slanberne lære,

at be juMe (In ^ril)eb imobV

i be bulbrenbe 3Sanbe ba »cere

:,:mere @ei|l enb i SDZenneiTeblobV :,:

©to»et jubler i ©olen, og gt>ccber

fuglen ei paa fin f»


vf)ané bøle ^^f)e^éf)t(

iTal Sorfcen Iptte til.

Dv^ l)oer fcené Xrccr tTal aante jtii |)arm

(om i«ø9 og 3lt af 5^.arm.

4.

3)Zert t)i mtnfceé, at ^orrtgeé ^rifjefc

D^faa Dpiiecj vif bfoMge 5Sab.

SSccre taffomme ^Sæger fca eiet

:,: Sieré fe^ncnfce @eierl)errerab I :,:

3?vet(anbé tordner om O^orricie braget;

^uncjeréteten tet rieteé int,

P9 fremmede ^orrccferjTnb

lurte (ammen i 9?aatet Ovj (Blavjet.

(Europa Xrælfcom foor;

men "gril)efc" ©ub meb 9tor.

£)9 Sarf, l)an ftJoer, og (agbe jtt ©ccert,

og Met) ba ©piret pcerb.

5.

r)g meb ^arme, 23rebre, «i minbeé:

enb er ^rifjeben b»?Ket i ^ler.

(Sfal bene ©efrer, ?igbeben, finbeé

71

:,: fun (om ^remmeb vet 'O^orbmanben^tJer?:,

©tåten ©fat ai Tplpéningen ta^e'^-

?yri()eben t>ære fun et ©limmeriTin,

fom mcegter ei at trccnge inb

i bet £Dt?mu(m \xa Xrccibommené t)age?

9?ei, Sril)eb, aabenbar

ben 5a(magt, fom bu bar!

Tiin y)xv af 'IRænb er oillig og jlcerf.

Sulbenb bit grelfercccrf!

2l(t forlitngft bar jTg 5S)iaibagen fccnfet

6.

fom et gaoefplbt ^immelené ^ooclo.

7)eri er oé gorjccttelfen iTjcenfet:

:,: Øub ben fjjælper, fom bjælper jig fei». :,

Deri Ipffalige Slarræffer bocele

fom i SomfruiTjob berlige 2(5t.

£)g (iig et Ofrigboméborn bene ©ol

f)imme(i"H 2i?é flaaer i fribaarne ©jeie.


7Z

©p«nf u^ tit ^immeUag,

fcu Srelfené ^etfelébag:

fcerfra ben fleeg paa 5Roriic(eé J>iaat\

og ber, ber boer oort ^aab.

^Korbmoenb, fremab! fremab! £)é fore

fpttenbe 5Qtaiené ^orjettelfer an.

(5nb tor træiflnbte Soce jo gjore

:,:t\\ umijnbig ben fribaarne ^yjanbV

©aaer et golf iffe fremcib, tilbage

ba forn Xibené Spe»iu bet gaaer.

O^ gril^eben maa f)»ert et 2lar

faae en ©eier og mijie en ^lage.

fremab mob alle 58aanb,

forn qoæle ^ant o^ ^aanb!

Sremab til Silt, forn fanbt er og fritl

Det Uiaab, o Sag, er tit.

fremab mob Xrcelbomé Uie^l

(Baa b^ber ØKajené gejl.

"Srerøab! fremab!" 93efriebe 5Ror,

faa er bene Sofenorb!

M 36* i©c ttPtffc ^t)rcna*et.

J^tnr. tUergjlanh.

- /—ly

•i-*

/— y

E.åE

Stormanna - aanbené (-eiere M"lag i ©rat)en jli)rteb X^^ramni^et.


^åmmM^M

r-

=:fjtem-mer (5f)or : frpb big, o 5Ror ! grijb I)t)ert |)ier-te ftjl ? be!

r r "^ ^ -^ -^ [ r

grijb !)»crt ^ier»te fpl *bel £)! ben Sng er |Tjøn forn flor, »i faa

r

mm ? be j qU ? be

!=^=

^^^= =?^

f)t>l-be.


74

maa ^(Orgcé, '5rtf)e^é ©eimer flumrc.

£)pMuéfc maa ben ^immelgløb,

b»ié ©traale ciiennembreb,

naar atter 5otl)un:(Sfj?.^ger iTiimre.

Tsllemmer (ihor:

^or t\


1.

SJort Sccbrefanb ! i ^efcenolb

af ^ri^ebé Ølanbé »i bine ^jctbc

omflraalet fee; i ^rcift og 35cetbe

»t fee big flaae en ^jcempe bolb.

Sn fraftfulb S(5t i bine Sale

fta rører frit i ^cerb og XaJe;

5 Xbingfrebé forn i ^ilburéleg

jlt 5Rorge albric? O^orbmcenb f»eg.

5Bel I)enft)anbt gjennem ©efleré S^ugt

mangt f)erligt Xræf af Clbtibé Dage;

2.

©runbtrceffet ble» bog enb tilbage,

ei Srifjebé 2lltari(b tiet) ffuft.

Den gif i 2lri:) fra gjce»e gccbre,

og e»ig tTal bet forrig l)cetve,

2lt, fei» i ^neccrlbené Øtat,

ben/ naar bet gjaft, ei h)|!e mat I

ST.

3JlcI, ^oor J)erligt er mit 3P^eIan& (fee JVf ,>>.)

yjten datten f»anbt og tet ble» Dag;

I)oit Muéfeb ta ten æble 2ue,

trat Srif)eb5 fjunfne Xempelbue

flob reijt forn »eb et XrpUeflag.

Dog »ar ben jlcerf og ©tåten cærbig^

og ta ben bceoebe fig færbig,

ben unge SSaar i S;)aateté @(anb^

ben prijbeb meb ffn forjle ^ranbé.

4

(5nb fneifer ben, faa ^ccxf og Dolb,

og ^elb og Sriljeb tri»eé unber

bene boie ^ecclo, ber jlolt fig runber

om Sanbet fom et ^jcempefFjoIb.

2lf frie ^ccnt en Dælbig ©fare

if!al ben omgja^rbe i I)t)er Jare.

$»or ^orgeraanb |in 35ogn6org fiaaer,

uroffet Srifjebé Xempel jiaaer!

n


te

5.

^»ert 9lar, naar SSaaren, friiT 03 gren, ØKené S^jevtevne begeifrret glebe,

befran^fer Xempleté Ijeie Xinber fornwe ei i fel^ligt 9[Rebe

og om oor ^rifjebé Sag oé minber, »or det, at fremme 9(orgeé ^elb, -

^øit juMer ba I)»er OJorgeé ©en. og Øjenlpb toner «J?orgeé Sjelb

2JlcI. @enncr af 5Korgf etc. (fee .;\f 1).

®»)ttenbe 5(Kai ble» Sri()ebené


s.

©tunbom (jar 3Sinfcene uel ciKet prøce

»olbfomt at røjle bene fneifenbe Xop,

truet bene I)erlig(le 58Ionijler at rø»e,

truet meb Oiobeit at rijffe ben op.

ajlen ba bar Sjelbbe forjlaaet at focmpe

fraftfulbt og ficcft ntob ben truenbe 9Jolb;

palmen \)av jlaaet, trpg, uten Ulempf,

IWoben t)ebceffet af trofafle ©fjolb.

3.

©ee! og ben jlanber ben ^erlige ^a\me,

ufFabt og iTjon forn Jjitn ©ag ubi ajjai.

Slibrig en enejle 33Iomjl monne falme,

og gib ben falme i (Icigljeb ei!

£) men en ^ranbé af bene 33labpragt ben fjeie,

inbfnoet meb SOIajené ungbomlige glor,

taffomt l^»ert Star (tg om Xinbingen bm

ifaa ^tet, forn »irfer for Sri^eb i ^ovtl

77


78

f^ Sccnfer (^anile ^or (aae fiiet,

e» ©amfon i ^biliiteré 9]olb,

fluft ?fril)et^flammen »ar, ter (ucb

i fraftic) I^aab i ^efenolD.

£ie llcerfe Slrme oiUis^ fpæn^te

i fremmefc Xrcicibomé --Seiler Ijait,

0(^ Cilafébilen fun barn tiente

til XømmerI)U9Jl for fremmet) 3)tanb.

Sog ?5relfen forn — en 35aarbagé SOtor^en,

mene ^uqlen flt Xebeum fanc^,

mene ^^elcjen jlormeb ^lipp borcien,

trinbt om barn ^ribebébpmner flan^:

X)a rørteé fangne 5ljcempeé fjerte,

\i


JV? 40.

33Jd. WJcné D?or6l)aret Onifcr (fce -I/ 42").

wtené ^(Drfcmcen^ ei trccKe i ©otberneé Sla^,

mene gulfctTre»ne Ofuner enD lue

meb uplettet ©lanbé i i?or ^ril^eDé ^d(j,

mene XI}in3mcenb i fallen »i iTue:

©aaUtnj^e oaier »ort ^-rtbebé '^la^,

paa.5Qtaiené ben IjeKic^e eliTte A>ag.

Sab ©uacjheben Frpbe for ©tormanbené S"Ob^

1.

2.

x^eb Sriljebené Sliter rt f»cerc|e:

til 3orben ijai' bruffet »ort ^jerteMob,

0?or! om bin .-^ceber »i ^cev^e,

og truer ©oærbeté bet I?øbninc}fmii(,

m bo meb et jubknte: X)a^en ^ill

3.

3 I^ag fatte 5f?orrig paa golfeneé '^rub

©ulbfronen, \mé fmialenbe 2ue

(cm ^fiorblnfcre ^(amtner fig trebc ub —

79


90

lig Solene vaa aiuvblaa 'iBue;

o


^r ten fluft ben jloUe Slamme,

forn i frie 9?orfcmænbé 5Parm

bluéfeb oiDeralt ten (amme,

lige l)øi og lige »arm?

cn IT^.f mai 1831.

^aa jeg iffe meer tii fufPe;

freibigt nu jeg fonge »il

©Iccben, fom i -hjertete 2uffe

boer meb uforminbfFet 51b.

Xl)i jeg oeeb, at Skammen brcenber

fraftigjt tr)tt i SJelbeté 58arm,

naar ben ei fra kratret fenber

ub (In £a»a rob og oarm.

4.

X()i jeg tteeb, at ©læben flammer

Itge l)ei i ^Rorbmccnbé *-8rtjfr,

om ei feftlig i)øitib brammer

meb ben boie hjertete Spft.

£?g jeg ceeb, f)»ab Xib mig lo^rte,

at meb e»ig, Rettig ©frift


99

£)3 min ©Icebe man jeg fnngc

Tpaa »Dr (^riljebé ^øtfeléba^

ei i nogen ©eltTabéflpnge,

ei i noget ^^orgerlag,

men for |)»eiv forn fniler Ijcre

hjertete JKojl i fimpel ©ang

uten Srtjgt og Xoang ftg rore

til ten noriTe 2t)reé ^lang

s.

^il fcig ba, fcu SSaarené iTjenne

eHTeligfte Sag for O^or!

^ult) ei Mot oeb SDiavFené Ørenne

og »eb SSaarené ferfte 5lor,

men langt mere l)u(b for Xanfen,

forn i ©agaé trpgge Sce

!)i}lber big, ber iTueb ©franfen

reijl om '^xiijcté ^afmetroc.

.?)ccber om f)»er Øiorbmanbé -JDiinbe,

forn v^\a Statene I)ag meb SOiOb

plantete ^aa ^jelbetå Xinbe

Sril)ebépalmené fritTe JWob!

^ceber om f)«^er ^orbmanbé 5)Zinbe,

fom meb ^raft »eb


M 4^.


84

:Bu 53Iomfter af «Palmen paa Snl)ebé Ørunfc

s.

iTjen e|l tu at tTue trefaroet!

fcet I;»ibene ^oré i ben rebe 33un&

bet f)av bu af Dannebrog aroet;

:,: 5)ien |)jei-teblabet, bet mprfeMaa,

af Sriljebé SJJar» maatte ferjl ubgaae. :,:

Sra ^imlen faibt Sannebrogéfanen neb,

3.

\)le\> XoiUingfanbéfnefFerneé ©mpffe,

cg jtob gjennem ©ef(er i ^rig og ^reb,

omjlraalet af |)æber og 2ijffe.

:,:£) glag for ^fJorrig! jlanb e»tg faa,

mill albrig bit |)ierteblabé hoie S3Iaa ! ;,:


|-?i '•^ iBE^i

3f 43» (^mt^ til ^ct frtfjiortc iiorfTe ^J^a^.

\

^iF^

I

-_^i^-w

I II

Sd

I

I >* 1"^ (** -^

f*^ -^

2>ift jlolt tre ^ far ^ t)et noroTe Slag fra Ijei -- en 9)Zajl ! SSeb SSo = »ené ®anq, oeD

I il

^BøIgenéSrag^ljcorgløber, bufter ©9benél)ag, i '^Jo = Iené9?atManbt5æMe»t)ra9 oai

I

-—a— iiipi|i|i|ili§iiia|:iiiiiiiiiiip

mmÉåéå^Mm

braft. «5orXor-ben*fi ' len i bit 33(aa be &ra|T.

^øit fra 50?ajl! SSaifrit! btgSaanfcei fojnc^fle maa.for ^or.^fcenjfi4en ibit^Slaabe


96

Xrc f^aru^e \)ev\\t,

eq fpi-fr Su b(ct? til stampen tot)t

I i)c(tci>lDf i^c^a 3Salen f^^ebt

om ^ja'mpebrr)rr. _

5 tiv< u^aan^e^ han fin ^i^iccl

03, toftene ØIpM tl)i Meo tu »d

ror t\)it.

3.

Gn XorbeniTi) Su flammet »refc

met Sptfenélpn.

Sa kraften glemte itjerliv^het,

tet Xcan pa^ 3orté oy^ i)immelé ^ret,

tit i^pré i ^traaleglanté fanf net

fva 5iStheriTD'n»

ta i^It>.tet tu ei meer faa pilt;

men ent for ^ienten par tin 3(t

et ?pn.

*

Su paiet oper lorteniTjolt

i JWo^ og Samp,

met tig par 2ltler Santeté (&f|oIt,

og feiret C^uel, ten -t^elt iaci bolt,

og i)clm faae Scten rolig=folt

i mantig ^amp.

?Oiet tig paa £)rIogéI)eIte ri.qt

port Otort par altit feierrigt

i ^amp.

5.

Soi} ferft Pet^ribeté Saab tu fif

tin Irifolor.

(^om ^"rafté og ^rombeté ^/iprne gif

ta frem tit^laa met ^aabeté ^Siif,

og ten 5Betptning ta tu fif

par mere ftor.

Ufrcpnfet, unter frihete ©of,

Mi altit berlige (2t;mbo(

for 0?orI

S. Stnertfoti.


M 44.

87

Stfcn.

I5u enegang »ar en ^(am^meoTp af Si)n en ^ampbagé 5[)torgen - gn; bu

\

9torgeé re ? be Slaci. SReb bfg ^ong ^^arfobé @neffe flei paa I5ra = ge = iDing til

-^ f -^

©r^fen ? ei. t)a Il @o ? len bleq-neb bleg-neb

I

fclanf fcfanf og hei, Ijei, bu fab raa ^>aa

^

£) - lafé

^éliifi#iiriEÉ

t5ag bu filb "^M

r* "f"

é » lau^ Sag.

-1*—


$9;

s.

mi ^oncjepiiiTUv Ⱦi>t tu er,

oci iforet paa et ^eltefpirr,

i\i ©eieirofe l)uIM

2lf ^lob tu, 'banner, fjar bin i!et.

^il ^^itælt for tin ^Otajejlopt

i 5fDen golf et (pocnfcte bet

fra erbcn i et ^(ammeto.q

anfprt af en Drfan.

4.

3 ©tacnen ba fra ©igurbé ©ppb

bu brofnbte meer enb ©ol i ®9b.


£)8 3Se(lené Cceait

He» bag bj.q flart forn Simlen, Imv

kometene ©traalel)a(e foer;

«f tine @nij!eré aftofenflor

befcoefteå (JngeUanD.

@om mibtpaa 3«mtlanbé »i(be ^jel

&eUina faae fra mørfen ©tel,

i ®or


90

ck] me mot 3Sejl og faae mofc Gjl

om ei tet Zm entnu oar lefr,

forn brav^te til tin ^jemoe Xrefl

og tig til t)orreé Xop.

t^et Forn tet Sr)n, og flettet flg

forn I)»iten ØlerieForé i tig

— en 3I& meer himmeliT reen

ent ten forn flammer fra tin ©let,

ter faroet Sannebroge ret,

ta i SSuIfanpragt tu frembret

paa I)eien Sr^triféfleen.

'^en mitti ?i?ni(tforfet taae

paafrwté to Xortenfiler blaae.

Den @ut intfmetet tem.


v^^3^

r - >

font mati^ bøt, at Otorcjeé ^kq

opflob forf)erh(jet en Dag

Iitcj @tø»et, fcer forn (Jngel bag

jtn @raof;øi ftraaler frem.

jyf 45*

jEjenr. røfrgclanir.

X>a af et ^ob^bel 5^on; ge = ti - gre faget, i i!) * ce * a * net ^ranfrtgé 2ø»e

-:^---.

-^^

^^^

j-j^j^>^— ^ l

fe

^^|Fi^£=t^^*-i^W^

91

=::?:i::*=if


»a

' > N iw

._.V

3E2Er ^E^

^i—i^i^-^^z^—ji^zfzii

feang. 53ag ^immelfei ^ le = ren feeOfijen i SSooer, I)en:ruljIen-bemob2llspe;tin ^ beré

©tranb ! ^u

alt er jlilt; fun ^obblei fnpfer o = »er, at Bx * nen meb bet t)eb = fle iWo» for:

foanbt. ^u alt er |li(t; Fun ^obblet fnp » fer o » t>er, at Cr^nen

P^ F^ =^--=::fc

^ 4: *: -S:

lne^ tet tet» (te 3tei> for < feanbt.


Smetfem ©ft) og ©ol \)an rolig feileb.

9?aar ^an meb SSingen flog, ta fleb bet 93ilb

af 93annret, forn i blanfen @f9 fig fpnleb,

l^enunber t>olgenbe, — et ^at> af ^It.

©a meUent ©frj og @ol en Sofeltinbe,

ber forfl fra ^l)aoé'é 33ab meb ©fulber Haa

opfleg, han mober — o en SSerbené SDtinbe —

Der bafenbe Ijan fcefler 58ann'ret ^aa,

*ØZené XigerFobblet gjennemrober 5orben,

8.

at finbe bog af 53anneret en 'Pjatt

at flibe fonber — l}a, ta ifra 9?orben

et Subelbrag f>ar ©rnené 9Sei fortalt.

Z\)\ (anglene nebfleg at f)t)lbe glaget,

en bagblaa JWing om Sjelbeté Xop be (Far;

og gjcnnem ^olfet »eb teU Subel brageb

en 5ubel, ba tet bleo ^lenobet oaer.

93


94

Set ^Jorgeé %o\t ex fromt 09 uforfærbet,

4.

og Sanbet iTjent og beit forn Solfeté ©inb,

et ©Fjul for ten forfulgte SriJjeb, gjcerbet

meb himlene og 5Raturené SScelbe inb.

X5er, Sanbémcpnb, (ab oé b»i(e oi tnbunber

bet ^ril^ebébanneré 2lanbel)»ift engang,

og prife ^rif)ebéflageté Srelfeé Unber,

mene SSerbenéløoen man i ^aoet toang.

^tnx, tDergelanJ».


^auQ^amlin^

for

uHmn af

a«eb fleerflcmmtgc SKelobier t terten.


(Selffdlidfattde øg ^t^iffeHtfer.


Basso.

^Hegre

fem^i

m' n

m&^

(46)

^_H.-^hJ-4-1- -É-^z

iz-t-t=l ^-lr-rzz^—ør:

/ l'

t, i,

i

»7

ilpn

SO^Zit futbc @Iaé og ©angene raffe 3:oner, cg \?itt{g®!icmt og^unter^eb,

jeg fætgcr ei fov at'Ie(59rftcri^Jtrcncr,og®a(omoncro ^erlig^cb;

2:f)i |>øi^cb ei Ii?! = fa

3Ei^ -É* k^I^.^^^^:

= liggjur, og Sitting jæto = neé, naar man t>fer. 3;^i

2 isrt, og 'JtUiiiij joconeé naar man t»ecr.

"Vzz^zrz ~^y—*—— tS^^H^ — — ~~

i^—l:t^^:—^-

3:(>if>^i^ct*cit9!faliggjør, og 5ttting jc» * ncé naar mon boer.


9S

ei^^Mé^^m

f>øi i '^cb Ipf.fa lig ' :

9i^r, 0(^ Sliting jocttncé, noar man bøer.

-V-i

^iiiiii =F=gE5E

2:^i |)øi^cb ei \pt ' fa s tig ; gjør, og 2tt ; ting iæ»neé, naar man bøer.

^5 iS:|

(5t etoigt S^ia^n er bciligt, !an jeg tcenfe,

£)g bet paa Oi)iftc iffe groer;

3^Vn bet mit (Sto» i ©ratocn ei jlat frænfe,

Om man mig albrig !albcr fior;

!tM, naar man forjt berncbe er,

^'lan 35erbené Øioeé og ©pot belcer.

Sn !itønbe @uib r^ar artig no! at ^abe,

2)ermcb at pleie ^ietbcren;

tKen efter ben i 3orbeno (Sfjøb (xi gråtte,

2.

3.

3}ct oberlaber ieg til ben,

®om iffe troer, og iffc feer,

2tt 2(rmob tibt af ^iertct teer.

g^it iPnjTcé ?D?aat er fun en fjølig ^jelber,

$t?or 35inen ingen ©fabe tac'r,

et ?^ab, fom fptbeé atter, naar bet ^ælber,

(ft |)uué, fom tætte 55a;gge ^ar,

St roiigt @inb, en !D?unter^eb,

©om følger mig til ©rapcné 53rcb.


Dg ønffcr m en raf! cg fjcclcn ^ic^c,

feom clf!er mig — meb anbrc £)rb:

5cg ønfler mig et libet f)immcrigc

Ipaa bcnnc fpnbefutbe 3crb,

Dg S3ørn, forn cic ^raft cg ^ax^,

Dg fnae min 9}Zunter^cb i 2tr».

55iinranfer groe, cg SSenflabé ?ner brænbc

^Paa 301*^^" — ^iger vri)be ben,

Og fra ben^ ene til bene anbcn Cfnbc

3eg btcmftrc feer S5elftgnelfen.

Sptfatigljeb er 3crbcné '^aal —

SSiiné, 23cnflabé, muntre ^igerjJ (Slaal!

6.

99

3eg vceb bet grant, i^cr^crb er et fcrl^anbct,

9tei, cceratt jeg feer 35clftgnetfcn

2)en iiigcr cp af |)a\)ct, groer paa Sanbet,

Dg regner neb fra himmelen;

3eg ceeb bet grant — ^or Scb er jlcr:

^elftgnet er ben (jete 3crb.

7.


lOO

Allegro. K i

aiÆci

-^^z

K

^ 2. (17)

I

r

V 1^ i

2lt 8lvn(^(cr f)cc»c5 til ^Tcn^J 3:op, at Smiijcr mæilcé, 03 8anb^cb tigger,

%t 9ti = gc flugc be %xmc o\\ cg Dv^^cn nøgenpaa ©abcu ligger;

i::!^*

v^^;.^

I:1^i3:>=-g:E-c:^^^q^=-lc^=-^^:j=I:-^ zg

\ 2tt23aanbog®tj:crnc og tomme^^icrnc fov = cneå of-te, ja mccrcnb gjerne, bet feer man


2. O 3» font fuffcbc tit mcb mivi,

9iaar 2)vb 0{j *3anb^cb btc^ unfccvfuct,

9?aar ben Mci> ccrct, fornem ci^ xi


lOd

1.

|>»cr ©Iccbcné SScn

Dg ttJcr bene tro Seninbc

Gn ^ranbå iøicn

®ig af bcn3 9?ofcr binbc I

,:?()? enn cf! et ^ tBaar er ffjøn, men fort,

%aa ere (Sanfcfcrnco ©age;

(£i, naar be forft ere fi^unbne bort,

stager bent lalbc tilbagc. :,:

2.

3a! ^vcr en Btpb,

@om oé af @nb blei? øi»ct,

SRaaber o«: "npb!

3:^i fort ieg er font iiiittj'

,:@tæben er lig en flpgtig 3Sctt,

@ont )paa en 3teife man finbcr,

Dg font i bet, b«n farer ^en,

^péfcr oé ømt og forft?inbcr. :,:

^ 3. (48)

50? c (. 5notrt>3cé Sant) CM 10. 1 ^cftc).

3.

@toIt er bin 3?ang,

D 35iin! blanbt 3orben^ ®obcr,

SU (Spog og @ang

Dg (Sanbf)cb er 2)u ?0?ober.

: ©cl» ben, i))>i^ ?ob er t>arig ©raab,

(Sceé jo bo5 :!Druen at fmile,

i^inbcr tnob ^t»er Ulempe 9?aab,

3:roer fig \>aa Sfiofer at l;^i(c. :,:

^u Sæger S3ægcr møbc!

©png t)ruené ^rii5,

©en ^i^ibc meb ben robe I

: @png boer en cebelSarmi^f^orb!

«^oer, (om oil bete ^or Ølæbc!

|)elb ^i?er en ©jæfi Oeb bette Sorb

23enffabiJ og (Enig^eb^J ^jæbe'

tu. ^tankcnan.


@ro dlofcv anct»cønc;

©nart ben forgaacr,

Og biéfc ^aftigt Hegne.

Sab oé ba ni;bc 35aarcné Sijf^,

gørenb bene Sage forf»inbe,

^ri)bc mcb 3toferne t)ort Srpjl,

(^ør i?t bern fatmcbe ftnbe.

M 4* (49)

2)? e 1. 9ioni\3Cs icini CM 10. 1 ^eftO-

|)V^er trofafl 3?eu

^?aa bcnnc 3?ofe |)i;Ibc,

£)! bet er ben,

S?i ^orc ©ræber ffptbe.

^enjlab ben fijønnc 3?ofe er,

T)cn er t)or grpb og »or ?pffe;

(Eyigt ben blomftrc blanbt os t;er!

engang i?or (ijrai?^øi ben fmpffc!

103

@cn er ber fun,

©om i)iéner ingcnfinbc;

SU ftbjie ©tunb

^i lige jljøn ben finbe.

SSitligft ben groer i Ungbomé 35aar,

^»o ba forftaaer ben at bprfc:

©en ^am i alte Sbeté ^aar


104

^S

M (50)

-- @am let ^cx i en fortrolig ^(pngc, I^plbc W ufTptbig Shunter - f)cb.

Ef;

:,: Senner lab oe ©riUernc bort-fpnge! brif of Sct^c npt * tig ©Icmfom - ^cb

-^if :=t—t^zzS


2.

3ngcn dummer i!ol t?or 9Za!fe bøie!

S^fiémob ei fornærme ©læbené @ubl

:,:3ngen 3?cmob mørfne ffal »ort ij)icl

^et er ©t>ané fabcrligc Sub. :,:

£)m cnb (Smerten tit forbittrer Si»et,

£)m enb |)aabetiJ ©miil i ©raab forf»anbt

:,:©ruen, 3Senner! ©ruen btct» oé giijct,

gor at øicmmc 3orberigeé 2:ant. :,:

4.

©en er \>iié, forn ei »eb æncjftlig ^(age *

Ipger fei» ftn Gbal, forn tige kt

:/:2:aaIer onbe fom be cjobe £>age,

2)en er Qtab, fom blot »it »a;rc bet.

^D^^ongen gr^b i Uffplbé førfle 9}?orgen

|)en tit barnligt |)icrtc firommebe,

:|)u|!cr @(æben, Ijuffcr ogfaa ©orgcn!

©et er føbt, ot minbe ft»unben Sec. :,:

?jngtingc, I;iné ©ri)f^ af ^etlin 5?armc

|)æt)cr fig, npb Sii^cti^ bebf^c ©anbél

:|)clb, |)i?cm i en ccbct ^igcø 2trmc

GIffott fletter blib fin 2}i>rtc!ranbiJ. :,:

|)i?cr en 2t(ter i)ax jtn egen Ølccbc,

tiiitté 2tften er ei tom )?aa ben.

: 3?cnj!ab ! i bin fljønne, ^ulbe itjæbc

©»inbcr Sii^et blibt og roligt I;en. :,:

Spenner! fnart ffat ti abfEilte i>anbrc

|)en paa ^mté ubefjcnbtc i^ti;

,;!J)og meb ijim^eb minbe toi |)Ocranbre,

S^inbe bennc 2(ften6 |)armoni. :,:

8.

105

11. /. pmfen


106

\

Allegretto.

'/pl'

A_H^—A—

%Ci * ge SSerben forn ben er^

3^_~2_-f:

:4::^ E^^-?^^^gm

^ 6. (51)

taf = !c ten, fem ©laSfct fpl < ber, 3n < tet

\^ '^ ^ ^ ^ ^ ^ * '!^T 1/ 'k^

EiÉ :^-=t: ^^^E^E^

la * be flåa jifl nær ; bet^Salcjfprog er, forn jcfl ^pl * ber. Bra bin fnc»i*e ©!uc-'


(:$m.

'^ $m

i- r^W

107

^ kå ¥

!rebéat*lc mørfe ©rifler »i5gc;fat)n, forn jeg, bin fjære ^i n,fom

- -*—^ d— é- -•— •—»^—é^ -m [^^IZ-- -^ ^—y g-

^^m^^^^^

^ w

^

jeg/ bitt !j« > re ^i * øe ! Itøm bit ®Iaé i muntert Sag ! Xflen! ©ig otbriø nee = fic


lOS

2)ag! 2'ccn! £)icj albrtfl næ :

[si E?EtE?£

:=?c=:fz

2. 3Sir! meb ^ct^cn ærtigt ©aton,

Ubcn ^ral og 9J?ai!crabe;

Søb faa i^unbom gaftclatm,

©et S^oeftcn altrig inl ffabe.

gra bin fnecre ®fuefrcbi3 etc.

3. S3rebfulbt 53æger innfor ©ig,

^(angen Is?ber ©ig imøbe;

©cnne @tunb er Ipffclig

33i famlet fnart meb be ©øbe.

gra bin fne»rc ©fucfrebJj etc.

.5-^-J^- =l^=fr

rr =?=

fie t)vig 1 3:ccnf Dig olbrig nof-jlc ©ag!

yzi?b:f:izzÆ; ^-

4. $Bcn! ©u npbe ©Iccbcné ©tunt»,

^angc hxat mob SD?aatct ile;

3a, maaffc i næftc Stunb

(Si SSiin, ei ^iger 2)ig fmile.

gra bin fneijre (Shiefrcbé eie.

5. ©et er min ^^i(ofopt)i

3ngcn dummer ^icrtct vøre!

S)iebliffeté |)armoni

^i l}9lbe meb enigt 5Dre.

Sva bin fneijrc ©fuefrebé etc.


,^co fpnocr gfcrnc em ^ongcvé '^laQi,

Seg er en &ixt cftcr gøbfeletage,

2:1)1 fmutfc Jiug fan jeg ta faac fagt,

Ulaf^et fan jeg min fRnué ta tagc!

^linf, ^^er fom torj^cr: ^øit Ici^c gprfter!

3uftiticn Ici>e: ten 3crtcn børftcr —

3vegcntcré ©faall

3cg fpngcr gjerne om min 2)cæcen,

Og mitt ^an |ører min |)arpe5 2;oner,

Gntffjøntt %polio felt> gat» I;am en,

Ser t^ar om&untet met Saurbærfroner;

SSar fleer 3??æcener, fom ten jeg mener,

2,

goragtet' Saggefen ei -HcEcener,

tWæccneré ©faall

M 7, (52)

l2« e 1. M 2. @. 100).

3eg fynger gfcrnc om Ortenébaant,

Zi)i intet ?02ennejfc fan mig nægte,

%t \o en faatan fornemme 9)^ant

^an triffc 33ine, fom ere ccgte;

Sc «Store leoe! -Kun te ei fræt»e,

3.

109

2lt Sotf for (Btjerncr og Saant f!al bCE»c.

Sc ©toreé ©faai!

3cg fpnger gjerne om ^amp og ^rig;

4.

'>^aa anten 9}?aate fan krigen iffc

9)?et 5^i;tte blitte anttcntt af Mq,

^m waax man fpnger, faa maa man triffe.

^ofaien tommci^ ! fatter |)elt berømmet I

^ujon i ^rig og i Srif fortømmcé!

|>»cr ^rigeri^ ©faat!

2


IIO

5cg fpngcr giernc cm røbcn @ulb

Ofl bcrcS 9^oc5, forn i bpte 3Winc

Slanbfagc cftcr atmccgtigt ^Otulfc,

®om flaffcr 25rc og ^OTagt cg 3Sinc;

Sufatcr løbc for Sunié' (gijobc!

|)tøcr ficppe fin, berfor 55iin ^an fjøfce,

®c aiigcé ©faat!

®om fucrcn gicnbc af gin!clcn,

C'^i^ié 3tuué er bcftg, gcmccn cg ringe,

3cg fi;ngcr giernc om |)anbclcn

£)g rajTc (Sømccnb, fem 3.^iin oé bringe:

2:n;gt 33implen focci^e! ©cfartcn Iei?c!

Og 2:oIben iffc for meget frcc^c!

©øfartené ©faal!

3cg fpnger giernc, o (Elffoto, Dig!

Din rene ?v|l og bin ømme Smerte,

Og biéfe Soner Giifa mig

3 tjælnc 2trmc inbftuttet lærte

Om eif!oi?9 ©iocbc ^un bøb mig q^æbc,

Og feli) :^un jJjænltc mig Gl{Io»é @l«bc:

gcrelfftcg eiaal!

7.

^. c?^tUt3.


$m P-Si^-^*-

:^ s. (53)

aSaagn op til 8r?b, iticnS Sraft og Ungtom patK Itg, ?>8r, ©toSfcW Sjib fta

^^^^.^^^^^^31^.^?^^=^^ Ppgj:

i_^_HN-, —^» 15-\ 1

1 1 1 1 1 1 1-^'

i_ S R- -O

1

1 1^1 i i

zjj*-

111

1


119

li

É3É -\—

ft!:

-J-

-r

^—

I I L

gor gobt tit ©org er Si * »cti5 i^i * c - Mif, gor gobt tit

^^^^^^0^£^^

feS-rir^-

::1—

=a


S^ær ingen 2:ræl

2.

gor at ovbpngc gpIbciU 2'iutl>.

Gn æbel ©jæi

govbocn^cé tibt af @utt>.

gor 5trmobé 2:rang ei ©frinct tut

£)g |)icrtet ei for .JlummerS bpbc @u!!

3.

gcragt et 5^at>n,

gor ^yil!et ©miger Incctcr ncb!

©tift ccrligt @ai?n,

Og fmiil og fpog bcri)cb!

^aa brugte Sag i ftentig gaijn

efai Su t?eb ilpé t)elcc bet golbc %m\.

ei ©utb og 9Zai?n

Sort!i;fc niorfe 3:imcré 5?ag;

2)?cn grpb og @atn

@jor 5Zat til Hare I)ag;

©etij naar bin ®ra» opiulfer jtg,

113

©fal ©aM og Si^pb ^elftgne ben for Sig.

©aa !om ba ^cr,

5.

^yit fra bit 2trbcib', qijccg bin ©icet!

^om, flin! Snljijer,

©om brugcr Sioet i?el!

^om ofte glab |>er^ib igjen,

Og ffplbfri Secg pal mobe ©Iccbené 35cn.


114

Allegretto. I

^^65^E *=tt

fpn

^E3:

J

M 9* (54)

N

iS^^i

/I ki/ kl i//// 'il/' ^'Ul^/TT

2;U ©tee s be, ^lorbcnå ra - jle ©ønncr ! @ccr, ®»an »o - reé 3^ belønner ; op

=fEEE l^t^g^^

* -- gc ^ijcr, font fpn gc fan ! Sat» ©aarenftgmebQriUer ptage! montan fan® org er*


:^^^=t:

-r- C5

115

ne for-ia-gc mebOraabog mcb at brif^fe S5anb? Silei! ber * til er ^an

^i^EÉE ?*

=?^c=^= E?3^. E^É

6^ot*

^^^^^^^

ei tfianti. 3!ci bcrtU njan si iftanb. 9!ei ktr = til er Jan ei i = (lanl>.

^tm= iz-Æ


116

SU ©tccbc ^fJorbcné raf!c (Sønner!

®cer, etan »orcé 3b ^dønner:

Dp, fpncjc |)i?cr forn f^nflc fan!

Sab Daarcn ft(^ mcb ©viUcr plage

1.

2)^on ^an !an ©øvflcrne forjage

2)?eb ©raab og mcb at briffe 5Sanb?

(£ 1;

,: 5fJci bertil er t)an cl ijlanb. :,:

2.

3Sort Siø |!at itfiin oé fornøie;

^5)^0 øccb, ^øab ©fjæbnen »it tilføie,

|)øø ttecb, naar \)i ftat øanbre bort?

(3ce 3:imcr, S5age, 5lar forføinbc;

Og naar toi falbc bern tit ^inbc,

@etø (Bnefe 5(ar er faarc tort.

,:3a, SSrøbre! ja, oort Siø er lort.:,:

r.

5!)?en, naar i)or «Stjerne ba nebgtibcr,

Og naar ben bpbt i 35ci^cn fibbcr,

Dg naar bcni? fibfte ©limt »i feer:

I?a flat Oi? bog ben 3:anfc fri;bc:

,,Den fmittc føbt, ibet ben fl9'be,

enbffiønbt ben fmitcr atbrig meer."

(5 Hr.

:,: O S;an!c! ø, ^Por føb X5u er! :,:

3.

4.

O SSenner! gtemmer bcrfor iffc

2tt npttc Otæben^ i2)icHi!fc

De faare ^afiigt føinbc t;en.

Sip (Sorg og t)øcr utibig ^(agc!

Den Sag forn førjl er lagt titbagc

Den lommer atbrig mecr igjen:

e^r.

:,: 8faat for ^»er ©Iccbené ^utbc 35en !

:,


0)? c 1. M

M lO. (55)

9. @. 114).

1. SSlanb ei bin 9iøft meb t)aarcné ^lagc:

3Scr 3orb bar mci^ct (?)øbt titbagc:

Den eier ©lutter, SSiin ci\ 2^i;b;

(See, ©rober, I;i?or bin So^ t)cntriner,

©taacr ©Iceben ^utb x^aa (gorg? Siuincr,

Dg t)i?ert 5?aturen§ ^mi er grpb.

ef;or. :,:3a, i»crt Staturene 3Sin! er grpb. :,:

2. ©en titter frem af 9?ofeni5 5Stabe,

Den toner ^øit frvt ^lott tit Svibe,

5)en følger H^er fornuftig ©aab;

©en lølfer ?}?øie til at fmile,

©en bufter giennem 2:rættc3 ^^iic,

©en perler fet» i S?eemob


119

5?ct) be 3:itbcbcligc3 S3arm

e^or. :,: |)elb ^^pbcné ®øn »eb Otinbcfcarm! :,

4. (Sce, 3Sinené Manfe ^^ectarbraabe

^^cntr^Ucr ^unniicr til at \)aahe,

£){j gtcmme fpUbtc 8»ccl) oci S5(ob:

I)en i^emmcr i tit ©tccbcné 5^re:

t»ab SSerbcn jlutbc bebrc seere,

nb bcnne 3orb, forn er faa øobVe^or.

:,;0 ja! vor 3orb er ffjøn Ofl gob. :,:

5. Sab Ci5 ba ftgne Sioet^ ©age,

Dg fee paa Ji>er, forn brugt, tilbage,

Dg faa til ©labber ile ^en!

X)a f!at i?i l^ebfe ^Senner møfce,

Dg cnb i Siueté Slftenrøbc

Stilfmite ©lut og 3Siin og 3?cn.

e^or. :,:D! @faal for ©tut og 35iin og 33en!:

^)aftir.


3ii 33E

• / > / / /

M 11. (56)

^ ^ ^ [

119

i/ f

Sot ret oé paa Sorben at frp - be i)i flfaBtcé tU^n^ebaf ©ub; j^ornuf^ ti * ge

/ / /

^— ^A- ^—4—/ ^ L-S:,*

^=i^-.^

r ^

-P= :f:=

liid^

So*»c »i \^ i be, men3nflené toilfaar * li * fle Sub. f>eIboø! |)rib oé! Sflaar


l^O

\


/

r

^ ' ' ^ ' ' ' '^

[,_ I

V

Sig, flft>*Jc gridet), »i ^a-»e: ?9b :^øit ttor@ang!^»crt55aanbog^»cr2ccn-fe til

^^^^^^ ^^

I

i/

t^^ =iii=i^

J5>im»mcUffc 3ri»l)eM ©fabcrcné Øa«»e, forn og op » reté bin -Itjrone blanMoci

33 235*: =fc|:ei -/-^— /— ^im^:^lE zt=i-Xtz.

I


gor rct 05 x>aa 3


122

.Andantmo. ^»t* ,

N

I

M 12. (57)

, >

I

^rpb 2)ig »cb Si * »ct i bi = ne Sa ; gcé 3Saar; ptuf ©Iccbcné JRo * fe

~=J^f^

55^fE^f^ E^P=_t^f5 =::jy=^:-^=rn=t

Ifør

_:! Kt^.-

I

^:=4II^

:i«xz

I 'tilt' L

ben forgaaer! 3J?an SltaUt fig faa gjcr * ne D»al, og fø - gcr Stor * ne

^'tirir


f u U I

u *ben S;al ; men »anbrcr Zi - tien !oIb for ^ t)i, forn blomjlrer for

m

'^^^mi.=^~

ttor gob.

'LL ^ r—,— .^-A :t±z*z:

gri;b 2)ig »eb Si» et

3 binc ©agcg 33aar;

^lu! ©læbené Ølofe,

Sør ben forgaacr!

^aax Ut>eir mørlner 3?aaren3 Sag,

Dg 3;orbncn ruUcr ©lag i ©lag,

Qaa fmiler 2tftcnrjObcné ©lanbé

3o bobbelt reen og ffjøn.

3.

grpb S)ig »cb 2i»ct

3 binc ©age^ 35aar;

^lu! @Ia:bené 3f{ofc,

gør ben forgaaer!

riE3E

©en S3arm font atbrig ncerer ^a'Cf

3)Zen leijcr fun mcb Sibet gtab,

gor ben er jlcbfc Zmt^ 35ci

^cb frille ©lomfler flrøet. •

133


»4

4.

grpb Sig i?cb 2i\)ct

3 bine 2)agcé 3Saar;

^tu! ©loEbcné Ølofc,

gør ben forgaacr!

©n^i^cr, fem 2^rlig|)cb l)ax fjær,

©om gjerne 2{rmob'5 2:a(émanb er,

£)m I)am 2ilfrcb


M 13, (58)

aw e 1. >^i)en gamle 9?orges Seoc ffuer» ©e Iftc -^efte ^-"' 8. S. 17.J

9Jf eb frcibigt ^Oial og ccrtig ©(cebe

5Si |)Ufc tit i enigt (J^or

2)cn ftorc S)ag, ba ^agtené ^joebe

S;U ®»ea banbt ben gamte "Rn.

%\\ Srøbrc faareb' bern ^f^aturen,

:^og ^tter forn |)erre i ftt ^jcm;

3:^i plantet ^ar ben ^tippemuren

2:it (gfjct og ©lifte meltem bern.

2.

(Si funne Pi nteb 3ubcl minbe^

©en S:ib, ber ^agtené 3)?ober blep;

©n ^tet i @agaé 55og Pit finbeé,

|)»or ^ielernaPnet ^un nebf!rep.

£)m enbog gortibé 9lotne feileb'

^Ibffitt bog ?Ror fra @ttea fiob;

Dg ^an til fremmeb f)j:etp ei beiteb',

?(t tøfe Sffnien af ^anå gob.

i^d


136

3J2en futbt »U 9?or ben ©anb^cb ^ptbc,

4.

2tt i^rebé og gri^ebé Srugter groe

gor begge ?^ot! i :()erligfi gplbe

S^laar Sroberfjæber bern omfnoe,

9^aar 3ngen af bern Obeté^Saber

Og ?D?aiorat anfeer forn 2tro,

9?aar fæflebé 25rot forn 53eggeé j^aber

$>aanb^«t»er SSeggeé diit og Xavo.

Gi forn ut»i»Ifom 5?or !an a^ie

•Den Sære, at i eget SanW

^un naar ^am ©ijea |>aanben rafte,

^an funbe raabe fei» forn 9)?anl>.

3 §9 af ftcerfe ttippc^cegge,

3 "^øie Søtgcré trpggc ^aijn

58oc baabe SfJor og ©»ca, S3egge

2)?eb ^raft og 9)?ob og ^æbret 9lai)n.

(5ee berfor nu meb ^adb og @Ic?be

5.

SSi ^ilfe 2)ig i enigt d^ox,

2)u i^ore ©ag, ba ^agtené ^jiæbe

2:il @»ea banbt ben gamte Vlox. !

Z^i mene for Sri|)eb, Ølet og SiJrc

|)øit Muéfer |ijer en ?lorgeé 3»anb,;

?Kaa ogfaa ^^tammen Rettig bcerc

gor Ærlig S3roberå frie Sanb.


Allegro.

Sab 3??énne*1lcr brcebcé og 3ii

J^ 14

W7

^^ * gcr forgaac! 3:9ran^ner og 55on5er jo

^^fe:^^£=fe^fe"^l^£i:

ft9 * re bet faa. S)e 2)aarer maa tro paa en un ^ber^ig @ub^ 3cg


139

I "^ 1^

r:^z

-^=

lp « ber ^a-An-' rene »ei * gjø * -- ren be ©nb : %ii S » nig^ebé ©læber ble»

i|gl^^^=^=^i^p^l^^ii^3^gpg^

:.lJd=å

F=f

^(tfc^tt

•F— I— w-

j

.r

s?=s

J-i^

1^—pz_L^__:

^en-ne*ffet ffaM, Sen fr9b4ø-fe ©ag er for e * ttig for^tabt.

I^Ldzz:

^=-3=

3i:=t: EEEE5E3ia

:t=fi=

=tir


?at> 5Wennef!er bræbcé og Sliger forgaac!

Jpranner 03 SSonjcr io ftpre bet faa.

©e ©aarcr niaa tro paa en unberlig ®ub,

Seg Ipber 5laturené ftcigførenbe S3ub;

Zil enig^ebé ©ræber bleo 3)^cnnef!et Wt,

©en frpbløfe ©ag er for eoig fortabt.

2.

®!u SRofen, ber fmiter faa f!iøn for bin ^^ob

(giig, ffabteå ben faa, for at ocebeé meb S3tob?

£), fjcemp ©tg bog frem gjennem Ooertroeø '^at,

Og renere S;an!er om @!aberen fat!

%il (gnig^cbg ©tcebcr bie» g}?cnneffet i!abt,

©en fr^bløfe ©ag er for e»ig fortabt.

3.

^er itbbcr ieg fmitenbe, oprømt og fro,

Dg ni?ber, i^oab Spilen mig unbte, i 3lo

gor laurbær jeg fetter af ©p^eu min ^ranbø,

£)g træber meb ttentigc ©liønnc i ©anbé.

1^9


130

Sit Gni3|>cbé ®læber ble» 3)?enncf!ct ^aht

©en frvbtøfe 2)03 er for etjig fortabt

Ufianbfct goaer Zimnmé SSifer jo runbt/

et EiieMif ntprbcé t)eb ^ttcrt et ©cfunb;

Og tttongen en grpb er et ^iebtifé ©ag,

gorføm ba ei ben og et »cnne|)ulbt Sag

Zil ©nig^ebé ©læber ble» g}?cnnef!et ftaH

3)en frpbtøfe 2)ag er for e»ig fortabt.

4.

5.

Dp, Uint meb ben ©fjønne, forn ftbber 2)ig ncefi,

£)g gi» faa ^»er ©raabe i ©laéfet fin Sftefl!

©ib ©fløn^eb, og §)nbe og Uflplb befiaae,

Og ©nig^eb albrig ipaa Globen forgoac!

Zil (Jnig^ebé ©læbcr bte» g}2ennef!et flabt,

©en frpbløfe ©ag er for ebig fortabt.

B. /ranhrnau.


Allcifrf. M

-_É3É

\5. (60)

\ I -.N—>-.

131

hM^ i*

3eg albrig bet for 25et(pfi fjcnber, 2tt briffe bort en ga\)n"-- lig ©ag;

=««: »c:

Tl

r^^-=:1^-

II V ^ l«


1 I

i en ^rebé of gta * be SSen « ner 3^3 og « faa liunbom gjør et

_?zzz;/ ?;

r4:=t


133

^^ I

5 u ^ r / ^Tj

©tag. 5^9 og i faa fiunbom gjøt et (Stag.

-I

mø^m^.

E3E3E

SE

2. f5cm (Sanbfer oé »or ^flpbning bringe;

!t^i btittc mine 8!aater fem;

^em @Iaé lan ogfaa 2:øriien ttoinge,

:,: vlaax fun tit Sunbé man briffer bern. :

3. ©et førf^e @taé jeg nu ^it tømme

gor i)enbe, fom er 2l(t for mig,

@om bøb mig Sibeté Sprber gtemmc

:,: Dg finbe f^rpb og j^rcb ^oé jtg. :,:

4. ©en anben ©faat, jeg ei fan fttige,

©r mine iBenneré — egneé ben,

(gom bøb mig ^ptbe, næfi min ^ige,

;,: dn gammet trofafi Ungbomé Sen. :,:

Efl

5. ©en trebie — ^øbelanbeté bcere!

S;ilbunb$? jeg briffe l>it igjen,

©ib åtte |)jcrter ©ambrcegt ncere,

:,: 2;^ at bor gri|)cb f^aaer »eb ben!:,:

6. ©et fjerbe @taé af aabent |)jerte

3eg »ier ^tter til 3iigbom fob,

@om beter ømt fin Sige» ©merte

:,: Og røreé i)eb fin Sroberé ^fJob. :,:

7. ©et femte ®iciå jeg enb maa bære;

(Sfaat SSerten og ^ané ^ete gtof!

£)g be erfjenbttig 3?ibne tære,

:,: 5lt ogfaa jeg ^ar bruffet nof. :,:

TX. «iranltenau.


Schtriando

M 16. (61)


134

©tunbom »il man boc^ fornemme,

3(t t>er (Sorg blanbt ©læben boer;

T)xmn fpifler, og »i glemme

©orgcrne paa bcnnc 3orb.

5tl bene ©atjlab, al bene gjaé

Srutneé i bet futbc ®M.

S5f enneilet er flabt tit ©læbc,

33erben er lo ingen ^xt\

Sen »ar gal, forn bilbe græbe,

Om enb ©fjcebnen »ar tibt mørf.

: Spitig, 25enner! jiemmer i:

1.

S«nge, tængc tei?e 'oil

M 17. (62)

50? e t. .M 16. ®. 133).

gaber (£t>an 3ri(>ebé^uen

^aa ftn 3^fe fcefiet ^ar;

^rie ^ænber perfe Sruen,

£)g bcné ®aft er bobbelt flar.

^linfcr, Srøbre! fpngcr (It)or:

(5ri|)eb paa ben ^cle 3orb!

2.

35æf — til Sloføbierg, meb be ©riUet,

©om formørfe ©læbené ©ol;

~

!D?unter^eb og ©Icebe fpilter

Oijeralt fra ^ol tit ^ot.

t,: Spfiig 3Senner! ftemmcr i;

Stenge, tcengc te»c bi!


3.

^r jeg f^fl, ^or ingen ^enge,

5l0E^en ganife banferot,

Bcerbig tit mig fet» at ^cenge,

S5ri!!er leg mig fun en ^ot.

: Spjiig SScnner flemmer i:

?ænge, Icenge le»e ti! :,:

«Bad^ué! 55a(|ué! ©u allene

©r min l^elt, mit ^aab min ?9ft!

Du gier ^raft i iTap)}et ecenc,

Du gier |)eltcn 5[)?ot) i Srpii.

4.

: Spfiig, SSenner ftemmcr i:

?cengc, tcenge ie»e 'oil:,:

^iger, 5lppetit meb mere,

Sceffre SRetter, SSiin paa Sorb —

^aai ben @fam, ber ^al begiære

!Kere paa @ubø grønne 3orb. —

5.

: Spflig, 35enner! i^emmer i!

Sænge, loenge let>e ti!:,: .

6.

Sete ba ^tcr taffer ^ige!

Sete 35iin og ^jærlig^eb!

Sete ti og tore Sige,

3nbtil mange tuftnb Seb!

: Spitig, SSenner ! fiemmer i

Sænge, længe lete ti! :,:

135


130

æi*

allegro.

t=i=1i--

1^1

r

-+4

J»? 18. (63)

I v

j^or

i;

L

t

^ ^ I /

Sorbens? Spffc Met) Sru * en

I ^

• '

tit, @!jicen! i

2)en bpr-feé, preéfeé 0(? np ; beéloil, ©fjccnfi!

-aj.

Og i bet 55ceger, ©ub

ii^^^l^ i minmm

f

1€»an $a*»er, er ©ubbom Manbetmeb3orbené@at>er; Srilub, 1!jcen! otiter,2;øm


^i^^ =^-f=

— ff—

/ / /

©laéfet, flicenf at = ter, ©ri! ub

Sor 3orben5 Spffc ble» Sruen til,

©fioen! i!

Sen bprleé, preéfeé 03 npbeé »il,

©fioen! i!

t)g i bet Sceger, @ub d^oan ^a»cr,

©r ©ubbom Manbct mcb 3orbeng@a»er;

55rif ub, flfjcenl atter,

2:øm ©laéfet, fljænl atter,

Sri! ub

2.

137

|>an mitb fremfommer og Smerten bøer,

©fiæn! i!

Slanbt Sitjcté S:ornc ^an 3?ofcr ftrøer,

®!ioen! i!

Sen g ufine 2(i)inb ^an mi(b forliger,

|)an toimmer Søoer og floUe ^piger

Sri! ub, ffjicen! atter,

2;øm Ølaéfet, fljæn! atter.

Sri! ub


13$

3.

'^aax ©eiften flumrcr, tag frem t>it®ké,

©fjænf i!

"^aax 35erben iffe er ©ig til^a^,

\i flat meb ©tprfe bin 3Ib forftare,

Dg j)cnbeé |)j;erte ffat jlaae i gare;

©rif ub ! fljcenf atter,

Søm ©laéfet, f!j;æn! atter,

©rif ub

19. (61)

5^t=£

> N > ^

I

L L ^ ^ " r L u L ^ u

-- en tungftn big,

ii^iii?^

en tungfm = big, me * tan * !o ^ tif! SWanb,

^m

©om ftg at - brig

^=p.=


^t=

rE

.•Ul

— b \É—

I

?=r 3=3^

t—r

-^-H^

139

frp - ber gor :^an3 Slob ei fip * ber, f)an, ben ©taffel, ^an ben ©toffel,

:i^^:

-I-

^ I- I I

4an maa ttil = Je Satib.

:£==£=::;

—.5 gll_s_

E^ E«fEEE


140

|)t)0 font trOEtter:,: ubcn egen ©fptt»,

Og itg afle Sage

^aa meb Strbcib plage,

^an bør fiprfeé, :,: iat> |am triffe SJI.

^f^aar ©otbaten :,: fiaaer ^aa 3fen ^o^,

bg |)ané Scgcm gpfer,

«Blotet i ^ant frpfer,

SBrænbe»inen :,: er ^ané 3fiaab mob %xo%

Den gortiebte, :,: forn ^ar traurigt @inb,

gor ^an ei fan Vinbe

©in Se^erflerinbe,

?ab ^am trøfleé :,: i^eb ben ceble 35iin

3.

g)?cn ben Uéting, :,: font fig biibcr inb,

2lt bet fig ei føntnter,

5}?an et ®Iaé ubtømmer,

Sab ^ant, ^Senner! :,: bri!!e ^Webiein.

Si, font tåge :,: ©Iceben ^»or ben faaeé

©orgeéiøfe, gtabe,

Slibrig ©ritter labc

tomine nær oé, :,: ^unfc^en er for o^.

Qaa forlpnbe:,: ^unfc^en 2:roflabé t^rift!

Dg ^»o meb oé tlfc

55eni!abé ®faai »it briffe,

@ib ^an briffe:,: ©albe og gorgift!

6.

T.

JVbrol)omfan.


yilla Polacca. X 30. (65)

141

m immpmmmm

^ •- - / /

iCZcner I5u, at ben |>ar Sp! -fen fat, @om i fin|)aanb^oIberfnc-fc Øii gcré

=S V*

aemmc?

=s==s=

^=

E3! --S-aii

^ 1^^

|5^iter ^an f ro - tig @øi?n ^»ct 5^at? Øg mon ^an at

-- bfig Sob og

:te3E E^t H^i'-:1-.^-^i^^

s ^--=^3^^

^:; &3i

Dp - rør brømmer? 9Zei, 3 ^o*ten-ta=ter Ub* i aMe ©tater; 211 3cr5Wagt og 2iSrc

sa i^j=^!izE?-:3^:^*&i-y~y—y— y- :*=ii»=

i»^

>

i^^ rræ^

©taaer ei ntob min 2æ * re ^clb ben 3)?anb, ber ^ar en fulb ^o-fal! Dg,

.T^mi^-z:^ i:«f=:-^ ^?^ :?=*^


m^^^=^^^^^^.

us

sto = ta s be : ne, ^ar @» ^nc ben at tøm; me; 35i = ncné ©unjier iCLiO^t

E»EF


144

2.

@pørg, min S5cn! ^in feierlroute |)clt,

|)an f»arer Dig mcb ^Raturené ficerle ©temme:

dx jec| Ipffclin, naar ^cr i ^^elt

3cg 3JZennef!ct maa for ©olbatcn glemme?

2(Ue kannibaler

(Sre (kannibaler;

|)»ilfen grufom Si^re!

Sebre er min Seere;

|)elb ben 3)?onb, ber t)ar en fulb ^o!ot,

Dg, ^fJotabene, ^ar SJ)ne ben at tømme;

SSinené Sunf^cr jage Sibeté S:iMl

Og i bene ©raaber Sibcté ©Iceber fbømme,

©ulbet, troer ©u, er al Spffené 5'?aat,

9)?en beeb T)u bel: i be Ipbijle Stnnaler

etaaer ber, at ^ong ^rocfué fieeg paa S3aat.

Ofl brcenbte ftg meb ftne (s;apitalery

3.


©org cg ^lagc t>ige

©jelbent fra ben 3tige;

Sab t)am ©ulbet prtfe!

3eg Mfer ttcb min 35ife:

|)clb ben Wlan1>, ber ^ar en futb ^ofal!

Dg, ^otaUntr ^ax e»ne ben at tømme;

SSinené ©unfier jage Zi^zté Øttal,

Og i bene ©raaber Sbcté ©læber flømme.

©ee ! paa ©anb^ebe S?inl jlaaer ®fjalben op,

Og meb ftn ©ang frpber (eiebe ©pioner;

33ti'er forfulgt og fpg paa ©jcel og ^rop,

£)g bøer meb Strmob, f)ab og Saurbcerfroncr.

4.

©fal bet ©ummen ijcerc

2tf a\ f)elb og 2^re,

3cg min gienbe fijioenfer

SJiUig ben, og tceufer:

145


140

^etb ten ^anb, ber ^ax en futb ^otaV.

Oq, 9?otabene, \)ax (5»ne ben at tømme;

SSincn^ Dunfler iac^t Sittete £ioaI,

Og i bene ©raabcr iiuti Olæber flømme.

(5i flal 3)?agtené (Solffin ttarmc mig;

3eg fri ttil gjøre mig ^i^cU 2:imer glabe,

Om min ^éU fRanUn flette iig;

@aa leer jeg ab be tørre Saurbærblabc,

^un faa mange ^enge,

3.

%t jeg ei i!al trængc

Zil libt SBiin at briffe;

3J?eer jeg ønjTcr iffe,

SM Ipffatig Den, ber fin ^ofat

^an ubcn ©orger og uben grpgt ubtømme!

SSinené :Dunfter jage Sittete Ottal,

Dq i bene 2)raabcr Sittete @(c?ber fttømme.


ylllet,»'»- M

H,

21. (66)

/ r /

©fiæn! i bit @Iaé tit fcrebfuibt '^maall Sri! at * te 2i . »etø @tæberé@faat! ^it

t^ J-ttJi

:|rs3t:z

147

?fe

mi: 1— h-fg* r-^-;-i

Senffab SSiin og ^i - ger f)it SSen s jfab SSiin 03

r:t


14$

'. ', ^i i jgcr! ^{t35enncréf)aanfctr9f,^i = geré^9é! @flatCEn-(jc j;eg feer ©agené

3Hi^i- i233 ;^^ii^

31^

J£J^=.4

J-p'Fy

?!>«, :,: 3C8 3n = < flett af

jizitiilmilr

E^fe^r-JFÉ^S^ -lE^^ =^^::

r=f^ r

bern fui j s j * * s gcr.

^^ir


1.

®f icen! i bit ©laé til brebfutbt ^aa\ !

^rif åtte Siijcté ©tæbcré ®faat!

: |)it 25cni!at), 35iin og ^igcr! :,:

|)it SSennené f)aanbtri)!, jigene ^9^ I

it,

er meté grpb i SiPet tit;

: ^et gaacr forn ^^ob i |)ofe. :,:

Sor mig man gjerne Hage maa,

2tt 35erben ben er fort og graa!

: 3^9 ^^ ^oteur be 9?ofc. :,:

Til, ^. l^ruun,

149


150

«2. (67)

M

Allegro ron bbrio. . ,

é^^

^ r-

\—y—r^-P—r^-r—r—r—r'^i'"r—?—r^i—

3eg et en 2)?anb, forn er faa ttibt om * ftan - bret, at 3n = gen meer U--

il^ifelzr^^|=É^E!=ife:^=^l^s^^"i=

j_j_

P^i^illiipe^iÉiliÉilÉlÉttiipi

3lii 1^

reift man niiBne fan, ©tjent jeg ei tar mit Dp^oIbSllek fot = an > bttt gra

-P— iQzzr^ iÉPS^El:


I I I I

lif^^E^iiiSiilte;!

\mg.

ben Zih jeg førfifaac mit %ø

- bc = Ianb.

-SD—-^-1

!P^F: :*: ^ttli: ;:E£ i^i

5cg er en 9}?anb forn ^ar faa ^ibt omttantrct

%t 3ngcn mecr bcrcifi man ncci^ne fan,

©fjønt jeg ei '^ar mit Dp^olbéficb foranbrct

gra ben 2;ib jeg førfl faae mit gøbelanb.

^xan^ t)xaU gi! »et eengang runbt om 3orben,

Dg gjorbe ftg ber»eb ubøbclig;

9}?en jeg forn ble» bcfianbig :^er i 5^orben,

©en ^ete 3orb ^ar tibt gaact runbt meb mig.

1.

151


15S

3. 3^3 H^ lært %U i)i\\'i> 53?cnnci!cr fan lære,

Oc^ incscn 3;ing er blcoeii jljiult for mig.

©cio 2(tc^9mie giør mig ben fiørfie ^re:

®er glaffer 55iin, brif bcm I — faa er Su riig.

i. 3


?ØZcb ben !an jeg faae ©riCcr til at ^igc,

3)?eb ben lan (ea faae ©orgen tit at tee,

9)?eb ben fan jeg inbtage ^toer en ^ige,

a)^eb ben !an jeg forborgne ©ager fee.

@e (y»an ^ift! 35etfommen, ©læbcné gaber!

^om, fptb mit Srpft mcb iorbiff ©alig|)eb!

©in 3)?agt jeg mig meb SSeltpii obertaber,

Og fynler 2)?ob og Spji og ©tprfe neb.

M 33. (68)

J^:*r.

;4i^-=;^=l=i::!v=i=

/ L'

'/

153

->-4r:«Æ^

i#fl

|)bor ^ertigt, ^erligt gi! bet tit 3 forbumé S;ib, før 3:^e og @pit Og flitter forn i

i^pTÉ^^i l^3É

EE5i3: >-N-

\ Nh^.

:^-


154

-HN_-fS__N—,N - 1-jN—

L L

,kJ^

.^s V-

I 1. '/ k'

'/ '/ i' / . . l^ r - > /

332o-be, ©a fab^bc SiJorbené

m^^^^

ra*1!c2)?ænbt>cb S - ge* bor* bet, 53en ^oé SSen, ©e

=i^?-'

:^f=f^E


1.

^»or ^ctii^t, ^erligt gi! bet til

3 forbumé 2:ib, før 3:^c og @pi(

Og bitter !om i 9??obc

©a fab' be ^fJorbené tajle 3)?ænb

SSeb Sgetorbet, 35en ^o^ Sen,

2)e fang, og bra!, og fang igjen,

Og prifie Sanbeté @obc.

©c bra! af pægtemaotte ^xn\xi,

2)e fang om bongen og ^ané f)uu5,

Og bøb ^am: Ie»e Icenge!

2tf Oangen glab, af Olæben Darm,

@i! ^J)er til @it meb 3)Zob i 55arm,

gaibt om i donene aabne 2(rm, —

©et fpaaeb' raflc 2)rcngc.

3.

©c ©rengc tri»'beé, »o:rte op

•!??eb manbig @jæl i fprig ^rop,

155

Sit f)etb for gæbre^ufet.

^om Sisnben, ftra:r be broge frem,

Og Wlo'0 og (BipxU brog meb bem,

©e ftoge, bare ©eier ^jem.

Og fang igjen »eb ^rufet.

O gplbne ©!if! fom Sf^orbcn gob,

@a» %olUt Øløbmc, ©t9r!e, «ØZob,

Og ?anbet |)elb og |)cebcr:

|)fti bico ©u ei befianbig tteb

2it muntre trofafi ©nig^eb

Og able iJlorbené |)erlig^eb,

35cb idMc, fioUe ©læber?


150

|)un forn, ben ticcinc 23tøb^cb !om

©g (kimbrere ®!i!fe i^øbtc^ om,

Og btetoc nu faa fccrc;

Stuing bte» 2;ttang, bet latbteé ©tort,

2tt gabe 3)?ob og ©tprle bort,

SSeb fnefe 3?cttcr, SSanb og ^ort,

Dg ftor »it ^ocr SJJanb »cere.

6,

©et 35anb, ben 3:oang, ben ©aben giør,

2tt ©bcerge føbeé ber, ^t)or før

dxi ^ccmpejTægt ble» baaren.

|>in gamle Oubbeé blotte «rpji

S5øb 2:robé mob ©nee, mob ^amp og T)9il,

5^u sittrer 3un!'rené Hiulte «Brpfi

3 greb og mibt om 5Saarcn.

7.

f)ør, SBenner, fjætfe SScnner! Di

SSU fpotte 3??obené Slberi,

©om fun meb f)aan oé tønner.

2lt gabe om et feebfomt Sorb,

2lt i)cere tibcn, fi^neé fior,

(gr bet for Sotf, fom boe i SfJorb,

©r bet for (kimbrere ©onner?

8.

5^ei, bort meb ©pbariteré ©fil!

tom, ©røbre, ti i ©ang og ©rif

fSil minbeé »ore gæbre!

©e fotgte ©tceben ei for Ø?ang,

©c fanfbeé tibt, men uben Soang,

©e tet)eb' jcebnt, og bra! og fang,

Og ba gi! Sitting bebre.

(^. J)^aUtnø.


"'"'»'*'•

JVf 24. (69)

I N

N N

X)er i?ar engang en tap i per 9)?anb,fom S:cuccr mon ^ ne ^eb ^ be, ©er

iiip|Wiir^iir=p"É^iti^ilil^^-l

j >.

io i geé af ftt gø ^ be ^ lanb, 2tlt \)eb fin ga ^ berå 3Src * be. ^cn^

159


158

t

li jvJ5 I

bre > i)cn til

/

«u j' I

'^ * J* I J J J J.

r

cu frcmmcb (Strant @{t golf ^an fant * menfatb * te ; Og

EE-?i=g-EEf gii§

E=E=?t=S=

f. r

mcb ftt ®laé i |)aanbett ^an Baa * le ; beé tit bern tat * it :


©er \Jot cngojig en tapper 3}?anb,

©om 3:euccr monne |>ebbe,

©er joøeé af ftt gobelanb,

5ltt »cb ftn gaberé SSrebe.

^enbrefeet til en frcmmeb ©tranb

©it %olt Hn fammen!albte

SDq meb ilt ®lai i ^aanben, i^an

©aolebeø til bem tatte:

-3 S3røbre, i^ibtit mec^et Onbt

"3 web mig ^atte bøiet,

"Og bet trotøfe f)eUeépont

"5Beb IBinterétiber ptøiet;

»'5Ru teer 3^^ øgfa« ^er forn 9)?ænb!

.'(Jn ^ola! libeé iffe.

"3 9)?orgen feite »i igjen,

.'3 5lften »i( »i briffe."

3. ^]Jaa bcnne ScrbenS fatfle ^a»

^i famttig jo ombri»e;

©et 9?aab ^an jtnc 93røbre ga»,

SSil jeg o5 2lUe gi»e.

f)er ^a\)e »i en 2tn!crptab3,

^»or fijønne SSine »anfer;

^er ^\>ite i?i af »or ©eitabé

£)g fajle \jiltigt 2ln!cr.

4. ©og, uben meer SlUcgori,

3:it 2:røfl i Siijet^ ^øk

©en ^(oge j^unbom maa, forn »i,

3Seb SSinen ftg fornøic.

159

@ib ^tter, forn førger )paa »or 3orb,

Og ei ftn ©org fortjener,

©ab fro, fom »i, »eb jligt et 33orb,

^JJeb SSiin og muntre SSenncr!


lOO

J^ 25, (70)

^»an blOcr bprict paa mangen ©tagé ailaa^c

©omme til 2;empelet hemmelig gaac,

25cr at tilbcbc ftg SSiingubené 9iaabc,

3:ømmc ^ané Sægcr i røuttefte 35raa,

©aabanne (Sfitfc libc ti iffe;

I.

2(fle maa fce at »i briffe.

©omme i S^riffelag ffamreé og ftøic,

©tjan faaer ©fplbcn — bet ©ynb er og ©fam!

r@((cbenbc ga»ne, og gabnligt fornøic,"

25ar en beftanbig ©runbfcetning boé ^am.

©aabanne ©fiffe iibc \>i iffc!

55i »iae frebelig briffe.


3.

©omme, max gaijmitbc ^cegre bern q^ccge,

8U'er patrioter meb Segcm og ®icet,

©taterne mønj^re, Ølegcnterne ^ocge,

Og bpbe ^aanlig f)'o^T (Statémanb en f>oet

©aabanne rb,

23robre! »i ©tæben oprigtigen foge:

3ocué meb (Sijan maa giæfie t)ort S3orb.

gremmcbe ©fiffe libe tti iffc:

4.

5Si ijittc (ee, naar ^i briffe.

161


16S

J^ 36, (71)

mmmø^^mfm->^=:t

f)or ieg funé en (um * pen Sa 4er, 5lo * ta - be * ne, forn er min; ^og4e

^^E=É^:

=1^z=::^ii

:t=t;^= i=^=i=é^^-^iiifem^

.

u- ^ «^ '

i I

gla * f!et Ofl ^0 «fa - ler, SfJo * ta * be * ne, fpibt meb 3Siin, (Sr jeg

3S ^P= ^i^^i^^iiiiiiiil^ —^— p_


SI '^^^mm^

|)ar jeg fiiné en lumpen ©aler,

^otahmt, forn er min;

IRoqU glafler 03 ^ofalcr,

^lotabcne, fptbt mcb Siin:

(5r icg ^jertcgtab 00 tlib,

Notabene, for en !lib.

=d=

163


164

f>ar ntin ©oter faaet i Sommen -

'^otaUm, — faaet f!n Ølcfi;

dv fra S5arfrebé gtafTen lommen,

Sflotabene, mcb ^roteft: ^

©en, fom ba fornøier ftg,

g^Iotabene, er ei mig.

3.

itpéfer ieg en 5l(nbené '53tgee

^iJotabenc, fom er fmuf;

35il min (Sfræbcr fra mig ^ige,

^i^otabene, for et 53uf:

(Er jieg ^jcrteglob og blib,

5Rotabene, for en S:ib.

®r min ©onna viig fom ganben,

S^otobenc, riig paa %ax;

^ører jeg min «Sfrceber^ 58anben,

5^otabenc, inbcnfor:

©en, fom ba fornoier ftg,

S^otatcne, er ei mig.

5.

©læben boer 1)0é fSiin og ^igc

^lotabcnc, meget tibt;

Uben ^enge 25erben figcr,

S^iotabcne faare libt.

©iéfe tre min ©læbc gior,

3^otabene, tit jeg bøer.

|J. ^, ^eiberø.


Allcijro. M

ife

r- .

27. (72)

O-J^-

-t- afe*E?E

,

Sangtmccrcnb®utbert)ruen »ært), ©en lin; brer at j te ©mers ter!

©elt» 2;oéfen gjiør ben of; te tcerb, Dg be ; brer on - be |)jcr ;ter;

EB= ?^E :=1=

:::^:=:t:

,

,

ifDzizjz

rfizi-iiiti

105

i5or;

-^=i^^

^[=f-- =?=

fag = te 2)ng sling flCct ben SWot, Dg Mrmct mat < te Ot = ting« SBIoi. :,:

:5^=4: *=?- Ei^S^El


166

1.

Sangt meer cnb ©itlb er 2)rucn »ærb,

2)en Itnbrer otic ©mertcr!

©di) Soéfen gjør ben ofte Icerb,

£)g ibebrer onbc f)jerter;

gorfagte Yngling gCcr ben 5>?ob,

Og t^armer matte Olbingé Slob. :,:

3 Sp of Øtanler Sig^eb boer,

©er 9?ang og Stener »igc;

Gn^i)er jtg brømmer ligc fior,

Sen Strme meb ben 3?ige;

:,: O ^Siin! faa Iccnge Globen fiaacr,

Sin Unbcrttirfning ei forgaaer. :,;

2.

gor dummere 2:ræl, o Srucl Su

(^n falig 2:røfl bercbcr!

©et !oIbe SJJarmor^iertcé ^u

2:U GIf!oȎ grpb 2)u Icbcr;

røber Onbflabé ffjultc 9?aab

Og jianbfer gaberløfcé ©raab. :,:

: Su

B. /ronkenttu.


©et gaaer faa ^ertigt otoeralt,

^»or man ftt ^k »enber.

|)t)cr anbcn 25erbcn ufortatt,

3ecj ingen 'bebre !j;enber;

Slcié ^»o forn ^it meb 2)Zontgotfter,

gor npe 35erb'ner ot befee,

2)?on Sinen ber er føberc?

2)?on ber er bebre SSenner?

2.

©et gaaer faa gobt ^cr i tort ^fJorb:

|)er ijoxe fmuife ^iger,

Og, om iuft i!fc 2)ruen groer

5fJetop i biéfe 9?iger,

^ar man bog 25anb \)0.a |)»er en ^ant,

^ijori man feite lan galant

%\\ bet tetfignebe Seoant,

^»or 55ac^ué atbrig f»iger.

M »8. (73)

3.

©et gaaer faa gobt i Spen ^cr:

^onccrter, klubber, 33atter,

^omoebier og anbet meer

5 beilig 2)?CEngbe falber.

2}?an ^ovper om fra Dor tit ©or,

Widu gifter itg og Soger gior,

5D?an puffer, briffer, leer og bøer,

!Raar ©ob og ©oftor falber.

4.

167

©et gaaer faa gobt »eb bette 58orb:

Oé ingen ©orger tpnge;

2;^i SSenffab Itnc 2lrme fnoer

£)m benne ^ete ^I^nge.

£), bet er bog en :^erlig ©ag

5tt fibbe faa i SSennetag,

Og npbe Sinen ret meb ©mag,

Og glabe SSifer fpnge.


168

T)tt gaaer faa øobt meb (>t>cr if«r:

3eg gtab ^i)er ^^robcr fluer

S(t b^gflc ftg en ^immd ^et

2lf SScnflatv (Sang og Druer.

©jør paa ben fxbfte g(af!e ^aat!

gvtb ©laéfcne til fulbc gJZaal!

3}rif SBenffabj?, ©angå og Druene ©faalt

©faai Scnf!ab, ©ang og 2)rucr!

'^ct gaacr faa faarc gobt meb mig:

9?unbt om mig feer Jeg (Slæbe,

Cg i mit 53r9f^ ben bpgger fig

et flærft og i?ar{gt ®æbe.

9??in Sang er ©læbené fanbe 29b;

a)?it 5eub er milb og munter ©pb;

5)?it ipnfle: f)ele 25crbcn3 grpb!

S^Jin 9."l?cning: 2:oéfcn græbc!


'^-f^

M aO (74)

S3cl = lommen ©n^tjcr, forn ^ar Sru * e ; faft liær ! ©aa

F?=-^ :=Nzz=|V: :I^-Il^z:iz

lAO

-Hs—p«tt

hV_^- _^^_hN_-^—V-

E^EE^.^^^^E =H^~ i al^^

fin * ber bender; 35eb 53æ*oc»ret »i o^ fom Srøbrc i>U frp * be, |)»o


170

r^-é^^-^£^iH^ 7-


^nap fatte m i^ob v


172

|)øit Ici>e (En^»er, forn er æbel og gob!

Set bante ^oert |)jerte meb benne^ulbt 58(ob!

3a, 1)61^ |)ttié be 33enf!ab og ©læben ei fmge,

Sen Unge, ben @amle, ben krumme, ben Sige!

(Baa laDer od briffe ^toer X)raabe, t)i ^ar;

@ib baglig, gib bagtig, gib bagiig faa »ar!

®tif, 5?en, paa bit S^ger, og fxb ei faa t^jl,

?ab 5Siingubcn ijæfte tit (Bloebe bit ^tp^l

(Baa unge i ^Worgen bi ei fomme fammen.

Og (gfabe! i?i maa bog engang fige Simen.

2:f)i taber oé britfe ^oer ©raabe i)i ^ar

@ib bagtig, gib bagtig, gib bagtig faa oar!

%. ^tankenau.


=^=

-iz=?i

M 30, (75)

^ r-.

tBort ©ag^crf er tit * en ; be, @om frie i>cj mUn-tre ©oen^be 35i

gor-fri - i!e @in:=bet at * ter 35cb munMer (^fiemtog ?at - ter, Dg

.-i-^l hV U-sl

" -r- :^:-t:p^=

1^ /

fam = (e^ om t>ort ^orb, 3Si fam ^ Ic« em \)ort ^iJrb. |)at'-

fpn * ge ^øit i (£^or. mO^ ft;n ^ gc ^øit i (^^or.

-H^- -if=vl- .-^.^._-. H\Z ^ fe^

r" -r

§1^=^

173


171

— rr—^—p-

ifS^^i

\o, ^a\ ' lo,

^É^3~

I r

I ^

I

i^ifiSHi

/

it ^ lo, |)at ^ lo!

N ^ N 1

^aa

>

2tr * ^itx"^

I

J^

føl ^ficr 3?oI

I Nil

f)al^

N >,

•/ I I I y/ I /

?_•—?zn=^ii=p-Ezziz:zziz:z=zz=:: *.-i|c=zr*_:

J-'-

to, ?)at = to, |)at ^ to, ^^at ^ to ! ^aa 2(r . beib føt ^ gcr D?o

—^—4>—I—!^-t— j —

h'>—I—^^

t--)—^— -r^-*-t

-J^-t


1 2i?ob

2.

Sannt over t>un!Ie 23antc

@pbcn tigger Sanbe:

:,: ^aa 53j;erget 3?anfcr c\xoi :,:

O ben, ber ^a\)bc 33ingerl

©cr^en, bergen oé bringer!

:,: ©er er bet gobt at boe. :,:

:,: ^aUo, ^aUo. ^aUo, ^aUo !

©er er bet gobt at boe!

3.

^ci, Srnger bar vi i!!e;

?Ken vi ^ar S^fi at brifte,

:,: £)g 3?inger ^ar vor ?9ii!;,:

?[)?eb ben vi fare vibe!

?[>?cb ben mob ©onbertibc!

:.: ^i !aprc 5Sincné |)øft. :,:

:,: ^atto, ^aUo, ^a^o, ^aUo

2)er^en ^vor 9?an!er groe!

3a ^en tit Spbené !Ranfe!

35ort Sflttøi er \)or 3;anfe;

: 5Sort @eit »or ^t)anta1iEe ! :,:

gnbiliønbt »i Itbbe feitte,

55i langtteié fare vilte,

: ©om |)imlené ^ugte frie. :,:

:|)atIo, -^aUo, f>aflo, ^aøo!

Si feite og vi roe. :,:

2:it Sranfrig førft vi brage,

Dg !omme faa titbagc

: S^Zeb 5Sincn fra y3orbeaur. :,:

^eb ben vi lægge ©runben,

X^i ben er gob paa 53unben,

: di fanbt'^ ©et veeb vi jo? :,:

: f)atto, |)atIo, ^aUo, ^aUo !

5Si er' nu i 58orbeauv. :,:

175


176

6. 3?{ fcilc ncb ab ER^inen;

2)cr torcr (gratie SJincn,

:,: 3fiilb inan gel! lan troe. :,:

OO «5ant)cn ffulbe fpavt^en

2)0 toi nu er' paa garten;

:,: |)er tritfer ^i)er for So! :,:

:,: iallo, -^aUo, f)ano, -^allo

|)cr brittcr ^oer for Zo. :,:

7. ©aa paa be følijtlaa 5?anbc

3Seb ^ortugat »i lanbc,

:,: Og tåge ?abning nteb. :,:

S5i 3tcifen nu forcere

%i\ ^øiben af 3)2obera,

:,: Og faa affleb, affteb ! :,:

:,; ^oUo, -^^aUo, -^aUo, ^aUol

^i feile og »i roe!:,:

8. Xl)i granfrig atter \)inferl

©cné gplbnc ©rue Minfer;

:,: Der er bet gobt ot boc! :,:

gra Portugal og ®panien

35i brage til (Eljampagnen

:,: ^er ftaae »i oé til 9?o ! :,:

:,: ^aUo, ^aUo, ^i oå tii fRo ! :,:

9. ^Raar »i nu ^jemab flude,


M 31. (76)

Sl

177

I

•^ /

Ub

5 /

til ^am * pen

5


r / 5 T

gta ^ iTcr * ne b^ » be,

5

3f * fe

I >

jlrceffeé

?

3

' 1/ >

flribtjan = te

grem for ©ru ? er » neé gængfet di br9 * be, Og (^i jljæn^fe bern gri^eb i-

^I

lij^-

9}Zcenb!

flien!

grem tit @tri*bcn ab

1 1 --.

T^^. ^i r-m

^et » te « neiJ 53a * ne, gor at »in » be ben

?E^^ ztE!rziwm^u


179

pufia^^--3t=* ^ _ JJ—J—^-—

y y — P— »^ «-

^^.

ai:

©cisrenbeé ^ronbe! Un - ber SSiin *flu»bcné t>ai ^ en * be %a -^

2ben @ang (5^or.

-l.ffrb »o » re

zi?=:=tz ;ige:

::?3*:

L^-^f


priE

170

gien ' ber t)i man ; bi * gen mø » be, Dq ben orb * ne » be |)cer for be

Wh m^=

-^_.V-

^?=

rr-h^-

x(x ' »en j be |)et = te maa - Mø be.

J=

wm^^

SÆ EliiiiliS^SPgii

=::|=


ISO

Ub til dampen oé gtaflernc bpbe,

3ffc f!ræ!!e«, 3 i^rib»antc 9JZænb!

grem, for ©rucrncé gccngfct at brpbc,

Ofl at fliænfc bern gri^cb igjen!

grem til ©tribcn ab |)clteneé 33anc,

gor at t>inbc ben ©eirenbed ^ranbé!

Unbcr 35tingubcné toaienbe gane

3(er gtabe, font ^iger til ^anbé!

Uben ^ugter cg (5i>arb

Sore gienbcr »i manbigen møbe,

Og ben orbnebe ^cer

gor be ratjenbe f)clte maa bløbe.

Uben ^ugter og ©oærb o. f. ».

I,

2.

?ab oé fcElbc ben fienbttige ©fare,

Og Snt)t)er, forn tør I)æ^ne fcen«J gatb!

©jenncm 9?atten, be ^æmpenbeé gare,

gaber S5acc^ué tcbfage o^ i!at;

5'?eb ben fommcnbe g}?orgen »i feire,

J)erfor, 93røbrc ! mob gienberne frem I

©e ffat brage mcb ptpnbrebe Seire,

23i meb ^æber og ^atmerne ^jem!

Uben fugler og 6toærb

SSore gienber ui manbigen møbe,

Og ben orbnebe f)ær

gor be rat>cnbc ^clte maa biøbe.

(5 Hr.

Uben fugler og O^ærb o. f. ».


1. 2JiI 5)u ^ære ftær! cg fri,

^veé be røte ©riter;

35il Du ftaac fortuna bi,

9?ær tin llngbomé Suer I

jSro tu ;^ampen iU bi,

Da, naar garen truer,

|)ilfc paa tJor Slomj^erjli

jomfruer og gruer.

M 3S (77)

mel 9^oraf)el^ nic& Suffeltlaa, (@ce Ifte ^efte (^. SS).

2. ^ort !un er ben grønne SSaar,

Sibeté 3:imer ite:

©naart ben ^t>ibe Sinter fpaaer

Om ben lange |)»ile.

fO?en fet» unber føl^graac ^aar

SRøb fan ^inben fmile,

Og I;»or 53acc^i ^^æger jiaaer,

f)ccnge Stmøré ^ite.

3. Sær af 9?ofen i fin Sunb,

^urpurtoarm at frpbe;

Sær i lampene rafle ©tunb

gienbené Sanbfc brybe!

3ngen ^tet vaa 3ovbeni^ 3?unb

9ieent er uben Spbe;

T)en er Ipffelig, forn fun

diet førf^aaer "at npbe.

4. gatmer ^en ben jfjønnc 9}?ø,

@om ©u nplig fp'5'be,

(Sfat ©u ei paa 35crbcn


l9^

Pfd

X 33. (rs)

2)cn, ©fabc * ren fljænftc en opipjl gorflanb, ^on cl-'i!cr og bri!-fcr

SHIsfZE ^ii^iiigi|^^^i=f^l^Éiil

:S=3^*;

f= gilÉiÉIÉHsl^il

mcbené ^an fan ; 2;(>i naor man førft go - ben for (5^a = ron ^ar fat,


^aciaX ei = |!o»og ^Si^ncnBcb 3lat'.

m^_ ^m^

S)cn, ©fabcrcn ffjænfte en ovlpi^ gorftanb,

^an cljlcr og briffer imcben^ I;an fan:

3:^i naar man førft gi^ben t)eé (I^arcn ^ar fat,

(Baa figeé ai eijlo» og Sincn gob 5^at!

?ab 3?un ba og CTo» op»armc bit Srpft,

enavt rot>cr 2)ig 25øbcn al fi^ærmcnbc ?9f^;

Dg Mc» X)\x enr> gammel, faa bii»er 5)u bog

f)»ab enbnu er vcevre, faa bti^er t)u flog.

183


184

Spffaltfll^et, Tlaakt for Sorbiileé glit,

@øfl ben ei ^oincn ocj (?rjToo boer ?ærbom og 5?ib;

3efl fjcnbcr ei ©tierner, bon ^ccb icc\ min 2it>

'X\)i max jeg ei ^ivjcr og 3Siin meer (jar fjcer.

*Saa ^eeb jeg tibiøfe, min ©nbe er neer.

3. fircengc 3:f;cctogi! ^inbrer mig ei,

2tt ^anbre befranbfet ben Ipftigc 5?ei;

3eg frpgter fun libct at \)orbc fortabt

2(f ben, forn ^ar ^iger og 35iinbruer flabt

211 @fabningcné ^erre er naabig og gob.

Zii Xrøfl for be efabte ^iné ^Biiébom tiUob,

3.

4.

5.

6.


^ ,

3 t)r\icr\ at ftnbe en Sintring tnct> ^axm,

Daa ^imUn i ^igcvne^ ^rm,

Tlit ^øicfle ©obc f!at ønjlcé min 25en,

2(t briffe, og ciffc og etile igjen

^aax Søben ba ©nbc >^cia ^Sellpi^cr gjor,

(Saa ^ar Su bog Ic»et, fovinbcn Su bøer.

7.

JV^ 34. (79)

185


ISO

^

fiaacr, |)er * ne * be b(anbt »or 3orbé 9^ar * ag ^ tig » ^e - ber Mn » bre fp»

I

'

ot » te ^unb » reb' 2(ar.

m ^éft£É= -t:==pj ^i


^J)»or »ar bet ^jønt, ifalb »i funbc mcb ^^eranbrc


ISS

5. 3a fat, »i i!utl)C i t>or egen Sob iibfinbc

Sibt mere (Sort cnb |)t)ibt,

(5r jo ^»cr 3:imcr »i fan (Sorg og Oigt aftinbe,

©en rcncf^c ^rofit.

6. 5?ort attfaa, yngling! mcb en^^cr ububcn ©riUe,

X)ex mørfncr ^mt$ grpb!

JtÆnf Simoré JrpUeri, faa til bit E)ic fpitlc!

^^an^ 53ub er: lee og npb!

7. |)»o tilbe ei meb Spfi faa let en ^ligt opfptbe^

3:^i, 53robre, ffjænfcr i!

Dg (ab mcb fntbc ®iai oé ©(æbcnsJ ©ubbom ^plbe,

efaat bcné ^^ilofo>>I;i!

Z. €, pruun.


aWcb flecrflewmi^c OyJelofcicr i leictcn.

Pr^lJif ^gfte.

>^^

ei^tiftiattia, 1841.

5epii6øfire&p


(/ottfættafe fra anitt §cftc).


jVfttl*^liJf^clo1>bS


Tenori.

Basso.

Andante maéstoso.

I I

|)er i

-> ~ r*

ai-Kz :r:j=::

M 35. (80)

3SU jcg brif ? !e, MxX jeg fi)u ^ gc.

jeg ft)i * ger for jeg tccg *

i:j=

^fiizirz

^^.

-r-^r- sI

^4--

Sm og ^i * ger

min Sta».

180

=Ji=§ EfEE!E i


ioo

^cr i muntre 2?enneré ^Ipngc

SSil jeg brif!c, »il jeg fpngc!

;,: SBiin og ^(gcr

(5i jeg f»tger,

gør jeg locgge^ i min @ra\?. :,:

Sort meb (Sorger! ©Iceben vinter,

SSinen i ^ofaten Min!cr!

:,: Olaéfct rummer

2U min dummer,

X^i jeg brulncr ben beri. :,:

3.

^V^ flf et ^ax røbc tfceber,

2)?unter ©fjcmt, ber 3:iben br«ber,

:,:25iin paa 53orbct,

(Borgen jorbct,

^a, :|>»ab forbrer jeg ba meer! :,.

3:iben iler, — bort meb ^logc!

^iaar meb (5(;aron jeg t!at brage,

;,:Sit jeg raabe:

581ot en ® raabe,

gor min ftbfie Oboluél :,:


^iiiegro non irojtpo, .

M 30. (81)

Musik af //. E. Kroyer.

?ij»ct ilåt npsbcé, Siktet er |)crligt! 25in* ranglen ilpnsflcrtfit

-^—J^i

2(rm JO faa fjærligt fafl om »or3orbfom en rob * men » be Srub; fafi

191


19^

om i)ov3ortfom en robmcn = be S3rub. 9^pt) t;enbcé ^yéfc før Sæ:bcrnc falme,

::*=•-* smu^BfeE E,^£3£?.£?|

fi I

Slanten er @lccbenémilt>t»if-tcn*be ^alme, ial^aa^toert^Iobfaniji Icc ^fcbené^ub;

\^^^^rZS^MW:S^&^^^. ''=2Et


• I

/

\a ! paa I)i>ert Slab fan »i Icc ; fe bene Sub.

ii5i?=^^i^5^

2;uftnbc (Sangfucjtc ^sit i bene droner

@»inge mob |){mlen be prægtige S:oner,

: ^(agc faa ømt i bcné ^enlige Sæ. :,:

S»ig^cbé^arpen mcb liflige 35inger

Støte be føbt, og, mcné (Strengene flinger

: 33æocr af SJeUpji bet l)caige S:ræ. :,:

—^ ;

:—

®utgt unber Søijct be S:empter, »{ bpgge,

3orbIi»ctiJ t>ebfle ^lenobier omfjpgge,

,: ^jcerlig^ebéalferne t^rone bert. :,:

193

@atig ben S3arm, ^toor be 2:renbe tog ©«be:

©ruer og :j;oner og ^jærltg^cbé ©læbe, —

,:Set 'oax en 2:re!(ang en flott -harmoni! :,:


194

i

^lUgn Moderato.

VhVj

Jl^ 37. (82)

/

Musik af n. O. C. Zink.

i/ 1 ^ '

Snutet er

y

faa funbtfom ©tæ^bc, man o5 i^ar fagt fagtpaa ^paa gobt 2a ^ tin

ben* ne 2)Zc * bi » cin.

^

s te 33cr ? ben, ter jeg ijceb * be, 'oii ^a * i)e ben * ne 2)Zc * bi *

^e

!.z=1=

=:^—:^: =1-

:,: ©et Mivcr ba fun@pøTgémaaI|>cr: e^ra ^i>il'fet Mf po* tt>ef ben er?

i


3:i( %m fortuna gaacr jeg if!e;

f)un er i att for jTemt et Orb;

^et 1!al ei fjcltcnt gruen jliffe,

2lt gi»e ©obtfolf @ift berfor.

,: ar be ^^egge tibt for efif,

105

5tt fomme 53eei!t i @tæbcn>3 2)rif. :,:

5.

SRei! fun t>oé 35enf!ab5 (Sfi;tégubinbe

Tlan ©læben attib a:gte faaer!

Z\)i ^un bebvagcr ingenftnbe,

^»o tiUibéfutb tit ^enbe gaaer.

: X\)i fptber Sitte brebfutbt ^aat

Xii ©tisbené og tit SenjlabiJ efaat! :,:


190

I

4,

1>—^

J^ 38. (83).

m/ ^ ^ / / y' ;/ r ^ ^ it ,

l^-~^^:|E?E^E

mf

p

Mlisik af llartmnn.

P > ? > >

|)er tjcb tet i te ©ammeno 5>?orb, Ivjligt u*ben Si-gc; ©ab jeg et for*

ii^zi::^

5i3'k2L=3a: >--Jt- ->-,_N_

3a^#Jfm#]i-o-g#ria

niif^tiflt £5rb md -lem oé inl>jfni*ge! @Iaé * fet, SSen, gaar ub paa Dué,

mt 1^ =::rr=z=: =1^-^=^-

=frtz

^= WW^^


'/

i. ^ ' " ' ^ I

I'

^

forn jeg ^cr 25icj ffjcnlcr; ^or ^t>orban ba u *bcn 3?ué og mcb ffi\xé m tæn ^ !er

^cr »cb bcttc ©ammenétorb,

?9fligt ubcn Sige,

©ab jeg et fornuftigt Drb

SWetlem od inbfnige!

Ølaéfct, SSen, gaacr ub paa ©uué,

©om jeg ^er 2)ig ffjænfcr —

^ox, 1)t>oxhan ba, uben SRuué,

Og meb fRui, jeg tættfer!

-V-t

2.

Sil Su ilprc mcb 55ei!eb,

^olb Sig fet» i Jommen!

fBii Su roe meb SScerbig^eb,

fRo, forn jeg, mob ©trommen

SSit Su ftffre Sig en |>a»n

^er i Siocté f)immel,

197

SSenb mob ^uuéUg grpb bin ©ta»n,

Sort fra 2arm og Srimmel.


109

3. Sil 2)u fajl og opret flaae,

@taac paa egne O^Jk^ttcr;

f)t)at> 1!at frobigt »o,te, maa

gørfl flaae bpbc Øiøbbcr.

Derfor abfprcb ei bit Sit)

SSilbt omfring ^erncben;

iKcb en SBcn og mcb en 35i»

$egn 2)ig inb et @bcn!

4. gørfl og frcmmefl: ^x>ah ©u fcør

8ibcn: ^yjab ©ig ^uec —

@iør tilgagne, il;toab ©u giør!

©fp, (>oab 3ntct buer!

3lci^ om Spffené Sting ei ^en

|)ifl og ^cr \>aa Sorben!

3 bin 33io og i bin Sen

($inb bit (Syb og SfJorben!

5. Scnflab er og ^jærtig^cb

Siocté bebfte @a\)e,

Og en reen ©amyjittig^cb

33cggcé (Jbené ^aoe!

Srober! bet er fjærncfanbt;

^jærnen i bet ^c(e

55ort meb ©fallene pbre Jant;

^icernen lab o^ bele.

6. 2'?en j!al »arig ©pmpatM

5lærc ©armene Suer,

53ort meb |)Oerbagé ©utteri;

53ort meb mange 2)u'cr!

|)Oié ©u føler @ligt forn jeg,

Sr x>i X)nné ^erneben,

Og, naar enbt er Sioeté Seg,

Duué i Soig^eben.


Allegretto. M

39. (84)

fc:1z:i1=z::^~3::1i=i^i--g=3= '-^--t-

:Jt-

-F=F

H?=:

^=r^^- -r

4- d=3.

i?=ziiz=S-=^

-r—

SJ^anbcn mcb Ølaé i |>aanb, fiolt af jxn ^øi^e 5lanb fø * ler tlg flor:

199

^!^f^-feiii3=Éii ^^^EE^-^ i

>tt-Jz

fe

3?a1! men bog from ^an er, SHet oq ^Ufit ^ar ^an !jcer, ei ^an en U * i)cn feer

I

=N

^^^glgpE^^^gi^^g^^rl^iSEEEiil^ =Je


soo

Mmm 1

'^


3.

^fjønt T)u, fioltc ^a»!

55ar mongcn ®ømanb6 @ratt,

Dog, feer ^an gøbetiat>n,

©taaer ^an meb ubbrcbt gaDit,

3uMer fin ^igeé 9^a»ti,

er Ipffelig.

tSaitgiattil. 3 ^,

|)U 2)ig ! clfftc ®ø I

k>ii ^»er en tvofaji 3)?ø

©temmer i (i^or!

^it 2)ruené IJjønnc S5Iob

|)U norbif! ^raft og 2'Zob

|)it ^øer en bra» og gob

borger i Slorb

i.

"^Cia \?i(bc Søigeré 3fii)g

35uggcé ^an fiolt og trpg,

gjJinbcé fin mø.

3nberlig .^jærlig^eb

Sønner ^ané T)aai>, i)an ttceb.

9}?cn f»ceg ^axié 9}?ø fin Geb,

2)a fan ^an bøe.

tu. ®. JJruun.

901


zo^z

Moilei-alD.

-ti^ :id--=?v ^s-i->-HN =^i

J(i 40. (85)


tir.-

P^?-J-

303

f

! i

1 '^^ '/ i ^ ' I > / / .

ba fa i lig Sob ^an ble» tig, cg man * gen ©ang fattnc ^ be ' ben, et


a04

1.

©iogcncé orantcn cg ftolt,

@om Inurrcbc nof paa be Unc^c,

2(f SSiin bog faa inbcriig ^oltt;

^^i (Sanbl;eb ben giøb paa I;an5 2:iinge.

2^en ba fatig 3ob |)an bte» Itg,

Og mangen ©ang fayncbc gøben,

©t 5Siinfab ^an tiggebe ftg;

2)cr laa ^an og tugteb' til ;Døben.

|)era!Iitué, i)eeb man, I;an gif

3D'?eb g(af!en faa lumff i fin Somme,

3)Zen flæbeb', faa bet |)o»be ©fif,

9iaar (blafferne førfi ijare tomme,

^an græb over Søvbens Sefoær —

3o, fee om »i troe biøfe Søgne;

^^an bra!, bet Mx 50?anbené 9)?anccr,

Zii SSinen fføb ub af ^ané i;^ine.

Demofritué fin perial

2:ibt ^attbc faa gobt forn en 2(nben;

|)an loe forn en ^anb, ber 'oax gat,

5laar ©taéfene fplbteé til S^anben.

^ané 5^æfe tibt Ipfle ^am :^iem;

(55i bertil ^ar opfunbet Spgter)

Og, ^oor ^an forn rai>enbe frem,

2)er loe ^an ab :^ijer, forn 'oax nøgter.

(Ioperni!u5 .^ine »ar lig,

Dg føgte om 3Siiébom i glaffen,

©er, Vibile t^an, ffjutte ben ftg,

£)g ulmcV font ^[t> unbcr Stjlen.

Gngang i en 3?uué, fom »ar ftii?,

2)a ®tuen gif runbt omtring ©tolen,

S3egreb ^an førfi ret i fit Si»,

Sit 3»tbcn gi! runbt om!ring (Solen.


©cl» SSiiémanben 2(riftoteI

|)ar 5Sun for jin SSiisbom at taffc;

©fjønbt cengang ))aix pimpeb' faa ttel,

Sit ^an fi! 2«ufletten paa flatte.

$an cli!cti' bet SSaabc faa ^oit,

(2)?an ©anb^ebcn et bør forbøige:)

3tf Spft tu at fplbeS ret brøit

^an fprang i ben ffummenbc ©øtge.

allegro non troppo. . .

6.

905

^Jaar ^prr^o, forn ofte forn \>aa,

dn 2:aar coiv 2:ørflen monn' tåge,

©e 2;ing, forn tilforn monne ^aae,


W '' »cr mon bet if ^ fe.

> . ^ >___Vp

'/ ^ '\/

3eg, forn Sro ; ber ? par^ten ftf, -- S ber bebfl fan

r r . . - ^^

I /

raa » be : SSeré og ^j;ær « lig * -- ^eb og ©rif taa 4er in ; gen ^aa be.

(Si i 33EK3E5

il


2. *0?an maa ft(^e, :&t>ab man »it,

2®bru bør man t>CErc;

^en ^»ab ber nu ^ører tit,

3eg »il Sber lære:

^^er af oé er ©ollen ^ulb,

Hlte Sotten ^utbe,

3eg er futb og ©u er fulb,

5Si er' åtte futbe.

3. ^ar ©u, fom bet taber tit,

Srober, tabt i5orftanben,

Og i Stften ^a»e J)il

©en igjen i ^anbcn —

Sør Su føger ben igjen,'

5D?aa Du »ibe, tjære!

9^aa ^»ab ©teb Du tabte ben,

t)g i^ttor ben mon Ⱦre.

4. .^»er af ^ber mcerfc fan

mu i perialen,

2(t jeg lom tit min gorftanb

^^er et ©teb i ©aten.

^cerfer nu 3)Zoraten mini

|)»or jeg min i^ar funben,

tan (Ent;i3cr og finbc fin:

X)pU Xicia S5ottebunben.

5. ©riffer! øfer! fijænfer il

©ritter StUe! briffer!

|)iéfet er ben trog, b»ori

©cferteuren flifler. —

@ee, ber er t;an, Sotten tom!

tralte! ratte, ratte!

^unf(ben gi! — gorflanben tom;

»ru er' i>i %Uc.

aoy


tsos

M 4». (87)

U>? e I. Siogencs oranten og ftolt. (@t&c 202.J

1. ^ong ^alfban i |)ebcnotb foer

|)eel Ipflig om Sulen til @itbe.

|)an toår fig en ^jæmpc fulb flor,

Og tørflcb' og bra! iffc ilbe.

©e ©fjalbc faa mangen en @ang,

53cgeiflret toeb ^iøb^ornet bigteb';

Dg albrig »eb |)ornencé ^lang

^JJJan »ecb, ai en tlilormanb ^ar foigtet.

2. |)cet ftfbe ben ^ongc mon goae

gra ?aget og liemab ^an fjørtc;

^an ffrcg forn befat og ftog paa,

iDet gi! forn om ganben ^am førte.

3 Ultocjlinbépelfen ^an fab,

Dg bingtebe frem og ti(t>age;

3 gjette »el lettelig, ^»ab

©liøt monne ^oé ^am foraarfage.


3,

SJi^eb ^n af ^an$ ffrigenbe @fare;

|>ané ©anger i)ar munter og ra)),

£)g Ottøben ^an ei monne fpare.

3}?en ba ^an, forn fagt, t>ar IM futb,


210

^i 3utcn inboie tit @Iæbe!

SBi fjungc til 3uulf)clteg ^riié,

Og ©truben tit ©angene »æbe!

®om ^atfban t>i tømme t>ort ^ruué,

2lf |)alfban »i 3)?untcr^eb tære;

Og brufnc »i ubi »or 3tuué,

2)a gib bet i 33iin maattc Ⱦrel

5.

M 43. (88)

Musik af yÉ. Methfetstl

Poco Ælegrn t marcato. ^

I

::t =S=J=

iEEEj ^

::(= :1—

FB-tri -t=^

r "r-r^

^aa i^ri^cb ^ørcé 2lt 4c f!rige, ffjønt gaa fun i)ccb, i^»ab bet »it 1t*gc; mit

\m^i^^^^^^^^^^^^^^^^


sil

=:!S=3fc

|)j;crjtc og for %xi * *:^cb ilaacr; ntcn u-benSoo og 2)om at i^æn^geé, ber*

Si^k'=É^1^^^3^^=Eiii

:^=tzi:

=?=»p=

->- 3?-3=*'

4^Ed-.

-0-- mi

ef^ter jeg flet i! - fe tængeé, min |)u tit an * ben ^^ri^eb fiaaer.

P i^lii

E^Eii -f—f-

=-f^^ 3^


1. ^aa gri^cb ^ørc« Stttc ffrige,

©fjønt Ba« fun »ect> ^»ab bet »U fige.

^it ^Uxtt og for j^ri^cb flaaer;

SWen uben Soo og 2)0111 at ^ængcé,

2)erefter jeg jTet Hh længe^?,

SKin ^u tit anben gribeb fiaacr.

2.gor be forbømte fmaa karafler,

S5er ^erfle paa be ©toreé tafler,

S^g fremfor att »it »ære fri;

Og enbnu minbrc i)it jeg tigge

|>»er uéfet ©raabe, jeg jlat briffe,

2lf en |)an6qoafi i Siberi.

3. %xi ttit jeg Ⱦre, mene jeg fpifer

gor at ben ^jæ»ten om Sloifer,

2)en np ^afguit og ^otitif;

Sr bet ei not, at bore ©age

gr' llabt til Slrbeib og tit page?

5Sor Slften er tit ffto og T>xit.

4.gor 2)amerne, jeg nocgtcr itU,

2tt i bet Sag, ^bor jeg ffat britte,

3 eg atter^etft befriet er;

2lt fjebe Damer, taber itbe,

Oq bet enb »cerre ftæbe bitbe,

^vié be fig funbe more ber.

5. 2tt bore SSægge, bore ©øre

dv fri for Junge og for E)re,

2)et er mig og en |)obebfag

2tt 3Sen fan frit btanbt 3Senner ffjcmte,

S)a t)Oert uociet £)rb man gtemte,

©aafnart man gif af Sennetag.

6. .^ber, fom bit bcnne j^rit^eb lytbe,

3JZeb mig ftt @taé tit 3ftanben fptbe,

Og meb fin ^Rabo ftinle fro;

3 bette bereé gamte ©æbe

@ib 3$eni!ab, |(5rtigbeb og ©tæbe,

Og faaban gri^eb fiebfe bo


Jie 44. (89)

313

1

.^om |ib, ©u 25i * nené ntun * tre ©ub! hit mil ^ be ©cepter oé re- gjere: »ær

Bia; gpg:EEEgE^Ei;E^=gE^^;gEE^gEE^rpE-=^gE;l

gtab, bet er bit ret » te Sub; t^i ffat ©u »o - reé n^ge »æ-re. ©it

m^ d-=?^=F==:

øm^^ ^m^^^^


914

^e^=n =

;p=

-^-J—

3=-|^E pi

p==F^f=f

Stag er tet, og føb bin 2:»ang: ©ig ^pt ^ ber ^jer ^ te > meent «or eang.

iæp|^l^iEiiiii^^^lt=ii^l^

^om ^ib, S)u ?Sinené muntre @ubl

S)it mitbe ©cepter oé regfcrre:

SSær gtab, bet er bit rette Sub;

3;'9i Hal ^u »oreé tonge i^cere.

: ®it Stag er let, og føb bin 2;ttang

©ig ^plber i^jertemeent »or ©ang. :,:

J


2.

^in 3:^ronc f^aacr uroffeti^^,

gorubcn ©arbcc og kanoner,

giffaler ei forf^are ©ig,

Si ^piUt Sottfang om ©ig toner.

: 3ci, i bit ffiønne 3)?0ttarfi

dx ^»cr 9)?anb tige, ^»er 3??anb fri.

gngang 2)u brog i -dampen ub,


916

6.

Xi bonger »et fig fammenfttoer,

gor be Uorbcncr at bæmpe.

^ong ^cnt^eué frem i ©pibfen foer,

IWen funbe ei bin 2)?agt befjæmpe.

: (Baa raf! forn ^or! ^an iøb berfra;

?Wen ©øben løb ^am op enbba. :,:

Og: ^onge! løb Manbt ©laéfeé ^lang;

SSiinbjergeté (iå)0 fparte: ^onge!

(Baa, Sacc^ué, Ipber og bor ©ang;

gor ©ig ben ^øit mob Softet runge;

:,: SBcer ^onge ^er beb bette S5orb!

5Bcfr ^onge for ben ^ele Sorb ! :,:

Strmeen firofte flui: @e»ccr,

25c bonger fiob fortabt og ene.

2)a raabte ©u: jeg flaancr 3^^::

3 ntig, forn ^jelberfoenbe tjene.

:,: (Btxax fommer, f!jcenfer SBiin for ^»er,

©er ^ptber mig, forn ^onge, ^er. :,:


filt

M 45. (90).

fivace molto. Miisik af F. Kuhlau.

:i&z:1=

SP=

^lo - ben maaMc flpr s te fammcn, «ar ei SSiin en mæG = tio ©ub;

©pbt

m^

i 3)?ul-met !o * gergtamnten, flaaer af ^ur-pur-ilp - en

1=1-

]vti:1=:

ub.

^— P /-^-P—;/— P—^-P-i H—I

K-P-i

-1/— r-

> i

^P!^

—pq-? f-—,P3^^,^-q

I L

! I

©tor^mc ^CC' ber ben og boemper, bri5»er@paåmcb@inb og®anbé;mettt>5?o rajlmeb

ll^iiiisi^iliC^liigl^^^iii

©angfaml. 3 .p>.


^M

gen ©temme.

^ p*.

ø^ååBmi^m$åmm^=^.

@u - ben fjflempcr, toin - ber ^a - ra * bi ^ fete ^ranbé. ®i-tteé ber en bebre

mi

.HL-r|z:»E

pi|;E^

-f-fe»-

l!E.lE:?^É=^igEE=iEi

^nsrrHS-iJ»

=?=3E£?=J

gn fjerte (5t. 2lUe.

-fr

SSei? ^IfJei nei nei! 5^ci nei nei! 9?ci nei nei nei nei nei nei nei nei!

(Jn trebic @t.

-•—*r=r?--v-J

^=|E3-:

?Jeinei nei I

Tf 9 5 ^ g


. Tempo.

219

zf^z±l

^un ^»o rail mcb53aciC^ué!jicem-p6r »in-bcr ^a^ra = bi - fete ^ranb^.

-ti- ^^E^ :f-—^-

Wlaa i 9?ot og g)?ulm ®u famte,

®!j;æt»c for et gcbergpé.

2:om en ^anbc af ben gamte,

@trar ©u 35arme faaer og 2pé.

SSiiéboméfuglen af jtn ©ijate

SBæffer «Ranfené SrpUefia»,

Dg ^»or Srnetunger tatc

©9n!cr 25aari!ab i ftn ©ra».

@i»eé ber en bebre 35ei?

^Rei, nei, 5lei!

Sun ^t)or ©ruetunger tåte

©pnfer ©aarjfab i jin ©ra».

^?EEgEEi3EEf~i=|lEEbgE?EEi

3. 5a nteb 3f?an!en tit omfatter

I8acc^ué, ©IcebeniJ raflfe @ub!

@om en ^|>onir Ojæten otter

Stogrer af ^ané glammer ub.

Doer ©ticrnen flpoer 2;an!en,

!Raar ^ofatensS blotter gaae,

Dg ocb raffe 2:ag i 9lan!en,

SSi tit ^arabifet naae.

Oioeé ber en bcbrc 25ei?

9?ei, nei, nei,

Sun »eb raflc 2:ag i 3?an!en,

5Si tit ^arabifet naae.


990

SL=

AUe


^=^

-r

I I

— :g:=:t:=

fy—f\- m =f=

^aai ! ^ling, flang ! fling Hang, flang! SU ijor (Sang, SU »or ©ang ilfat ®Iaé ^ fc^ncé

mm -/—lO— i/—^3

m

l?£if:EEr£EfeEfek- t==p:


91tfB

1. Gfjænf i ©la^fet, tf)i nu »it »i briffc, 2. ®Iaé i ^aanb og en ©tut veb min ©ibe,

t)tt er (5Ii!ot>é og ©læbené @faal!

35cb lligt Sag f^igter giorbboen i!fc;

5^ei, ^ané Son er: gio brebfuibt 3J?aaI!

^iing, «ang!

^ling, fting, flang!

%i\ 55or ©ang :,:

€fot ©laéfeneé ©omUang Ipbe.

3. S)9lbc ©ICEbcn tit jitbigfte Sttber

5?9bcr oé »or ^^itofop^i;

(5r mig 3orbcn et ^arabié!

^^ilofop^! fee fun fuurt, ©umoa»ibe:

©org og ©rilter gjør ingen SSiié.

^ling, !Iang

^ling, fling, flang!

Zii »or ©ang :,:

Sorf^ naar 2)?anben meb Scen oi fatbcr,

©canefangen »i fiemme i.

tling ftailg

^ting, fting, ftang!

3:it »or ©ang :,:

©fat ©taéfcned ©amftang tpbe.

©fat ©taéfene^ ©amftang tpbe.

n. ®. pruun.


vSil

\

9%9

Poeo Andante-

-IN—»-r-«^^^

J^i 47. (92)

•-—^^-^T-j^—j^—

Musik af Bergeren.

^—^r-^ -^--ir-izt zr—

'^r

3 et SSiin^uué ^\\ jeg it . gc mit gar*t)cl cg læg^o^é ncb, mi »fccr

i^niiii^ifc^gåa

Søn^bcn i>il \tq^ lig * ge, un ^ bex Sappen ^o ^ i)e * bet ; 2)Zunben maa ftaa fpærret


1t1t4L

r-Ji^-k—N— is > N- -d^-+^jiJ—^—

J-


1.

3 et 5Sun^uué t>it jieg fige

SWit %ax^t\ og tofggeé neb;

2;æt »cb 3:ønt)en »U jeg ligge,

Unber 2:appcn §)o»ebet;

!Kunben llal fiaae fpærret aaten,

®ct maa obfcrijeteé; t^

©tleré funbe Siappcbraaben

@aac min tørre |)aiø forbi.

2.

2)er ilåt ringeé nieb SouteiUer,

'^aax jeg bæreé tit min @ro»

^ir' og tJ)»e brulne ©etter

©fat gaae for meb ^ranbé )(iaa


nne

5. %U mit ®obé »cb Xcfiamentc

BtmUv jeg en ^jclberf^cnb,

^»or jeg at min SSiin lob ^ente

^aa trebit af ^jetberen;

?0?inc 33?ibler er en ©fjorte,

(Som er gammel og forflibt,

Cg ifalb ben ei er borte,

©fat ^an ^a»e ben for ©it.

6. Baa titfommer mig meb fRette

et fortræfligt 5D?onument,

©om man o»er mig bør fætte,

%i)i jeg ^ober bet fortjent;

2)cr ffal ilribeé obcno»er

^enne ©rabflrift )f)aa Satin:

„Uttbct benne IJ^ettbc fo»ct

et fotft)Ibt, forbtrnffcitt et»ftt*«


, 50Zen

M 4S. (93)

3We l. gor !«or9e, i?iainpcc5 5»&elanb. (®c 1 ^. @. 15)

|)oratiu«, forn engang »or 3. S)et førfic S5ægcr tømmen fllol

So»gitter "^aa '>]5arnaéfct, Sit gamle 5Rorgeé ^rc:

%>m

£)g en ^lafat ubgi»et ^ar, grugtbringenbe ^i)er ©tet, ^»er ©at,

SD?en ben »eb!ommer ©taéfet; ^i)crt gjetb, ^»er gjorb gib «ære!

f)an t)it, at trenbe (^ange tre Og inbtit ©ottre je»neé ftet,

©otibe, futbe Soegere Ubarte atbrig ^fJorbmanbé SSt;

gor ben, damønen pnbet ^ar, 3 ^amp, i Drb, i ^eriat

©fat netop seere ^aéfet. ©om -lippen fiø ben Pcere

for ben ppntelige 3}Zanb,

Der fun libt q»if gab Pære,

|)an mener trenbe fan gaac an

%\\ ©ratierneé ?i5re;

T)zi fan be fagtené meb, og («r

3 2:ib, ber faa forporpcn er,

5(t 5lar fan ^engaac fot man fan

Gt enfett attrapere.

1. ©et anbet Sæger tømme Pi

gor SSert og for SBertinbe;

Sra åtte tunge ©orger frie

©e bereé ©ag fce fPinbe!

IKeb ©tanb og ^aar og 2ltt titfreb^,

£)g gtab i bereé Omgangéfreb^,

2»eb ©øben fttbe fWaflfepi,

•Web ©pger ingcnflnbe!


sss

Ui

ilgEE =t~pE

5. ®ct trcbic ^æger tømmeé jlat

gor mig og @j:æfie{(pnge:

2;tbt til bene muntre perial

@n bcbre (Sanger fpngc!

9)?en naar jeg fpnger, 35enf!ab, tag

%xa ^rcbfen bort ben fræéne (Smag,

Dg ^ceiJ mig milbt blanbt bereé %al

®om pnbeé, naar be fpnge!

M 49. (94)

I ?=r

I I I I i i I

2)?in 2)ocstor er en ær - lig 3)?anb, ^an finger: 2)u maa bri!

gi #-^fe^g=g^ Ji|ig==gEE£

EfE^E

,

- !e %U

£^g^^EEj;^


f^ ^ I

^1 I I

I

I

I

I f

71 fl

229

^ttab ©u t?i(, unb - ia - gen SSanb, bet e * ^ ne bu * er i! s * le, meb

:::j=qz

^=^-E^E^ ;fEEg=E3=^ :::1=:

1

I mmmmmmmmn d==t=:

I . I

i , j

I

I

min; bre bet :&Ii'er la ; »et tit meb 3^ont, di-tron og @u! * !er, t^i

.gife"EEjEEi=gEp!=EgEEgEEj=l^iEEgEEgElgE^gEEE


S30

I

._!—4-

-t

ba

=r::

2)u

^-t:::

3n * tet

II

ftn * be

I

i>it,

1

f

forn 2:ørjiicn be ^ bre flu! * ler.

ggfeiigE^EEp^g^jEEfEEJE^EjEE^EEEpEEgE

SWin S)octor er en ærlig ^TOanb,

$an ftger: Su maa briffe

51U ^»ab 2)u »it unbtagen SSanb,

2)et ene buer iffe,

2?Zeb ntinbre bet bU'er Ia»et til

SWeb 3lom, Sitron 03 ©uffer;

3;^ ba 2)u intet jxnbe »il,

©om 2;ør1len bebre fluffer.


2.

Og mange Sing forvolbc %et%

(5om nton Inap jlultc tæn!c,

^ctt bog erfaring tærer. %øt^:

3falb 2)u faacr en Snfc,

2)cr piner 2)ig tit ©jøbc ntcb

@in fatig |)uébonbé ©pber:

2)a btiber ©anen tør og :^eeb,

^unf(^ qȾger ba og frpber.

3.

jDerncefi: om 2)u ^ar en SRiioat

©om bin dtariéfe fcetger

©in |)aanb for @utb, ba er ©u gal,

©aafremt 2)u ©triffen vætger.

9Zei! bcrfom 25u, paa faaban ©pot,

(©om gjerne flfeer) fornemmer

Sn heftig Spfl tit noget SBaabt,

*]punf^ gjør, Du Sitting gtemmcr.

S31


S3%

4. grcmbetcé: om Su i en 3il

2)en :Daari!ab i)ax hcqaatt,

2lt tibc paa en f)ofmanbé @mil

jDg bog ei Smbeb', faaet;

©aa troe bin ©oetor paa ^ané Drb,

|)an ttil :Dig iffe itbe

^unf(^ er paa bcnnc falflfe 3orb

©en bebfle ^røftefitbe.

6. %ilM: ^^ié ^Um ©ig |>ar gtemt

^nZeb fine gptbne @a»cr,

2)a er bet fanbelig ^eelt jlcmt;

Sog, om ©u enbba :^a^er

grebit ^oé nogen ccriig 35ert,

^un paa. en tre ^axU S5one,

©fat Du, før ben er ^al'o fortært,

Dig for en Srøfué ^olbe.

^tørm.


JVf 50. (95)

^33

^li^^^Jji^igii|^iÉ|@=^|=,S||

SpObe t>ter Itt @taé tit 0?anbcn!55acc^ué ct=|!er Breb=fulbt 2)?aar,

fUn^fer gta^be meb ^in - an ^ ben; brif!er |>tjer jtn ^i;geé@faat.

:zzj-

:iti

m^^^m^^m^m =?=i

(ii.ifiifill|l^i|fi|##r?^^

M=i

iSorbom, Ssang 03 ©riltct »t = gc! Sn^gcti af c« Bæ > re 9iar, 3n


934

flamme jtg at

mi^mrt z-y-

fi ; gc "(jøit, ^ijab S^laijn ^ané ^i-ge ^ar!

iiis

-IJ^

gptbe t>i?cr fit @taé til 9?anbcn!

5?acc^ué ciffer brcbfultt 5)?aal,

stinter gtafce mcb ^inanben;

©riffe ^tcr fin ^iges? ©faat,

^orbom, Si^ang cg ©riUcr toigcl

3ngcn af oé toccrc 9^ar,

3ngcn ffammc fig at ftgc

5;)ti\i, ^uab ^Rattn ^ansJ ^igc ^ar!

^i^


2. 3ngcn ubpn 3'oéfcn tccutcr

Dnbt om 3?iin ocj ^jærtigt)cb.

Sacc^i ^ranbé og 2tmoré Sænfer

©fammcr ingen ^log fig i)cb.

3ngen er faa flor en 2:igcr,

m f)an 'oih 2llt flal forgaae,

2)?on en 35evben, ubcn ^iger,

Plogen Zinu !unbe ftaacV

3. @aaer ^u |)erfra runbt om Globen,

3:il ©u fommer t)cv igicn;

(^Ijtoto oijeralt er 3??oben,

Si;r! og 39^)^ Ip^c ben.

eiflo» I)ar oé Sliting gitoct;

f)»o ble» ubcn Gljlo» fob?

eiflo» ga» oe aHe Si^et;

Ubcn ben »ar Sliting bob.

4. ?ab enbog et ^armor'f)j;ertc

^oé en ^igc, ^cr og ber,

dn og Stnbcn i?oIbe ©merte;

©merten felt» er il:unbom ffær.

^irreé ©u for ftærlt i ^panben

2lf en troløé Delia;

9?u faa føg ©ig op en 2tnben;

©er er fieer, ^»or i)un forn fra.

S3d

5. 3ngctt af oé ^er fig flamme,

^mé t)ané ©iæt er ©ybené 58en,

35eb en reen og cebcl glamme,

£)g ben 2)?ø, fom tænbte ben.

Ub mcb 5ia»net! 3ngen f^igc

Se» I^ffelig

|)imtcn gitte 2)ig, min ^ige! -

©en tit 9}Zanb, jcg ønjfer ©ig


936

M 5B. (96)

U_V-j^_4

f)»or (5a » ber ^ ^ »an tro = ner, @(«ben fmistcr, trinfctom^ané 2tl -ter Sio^fcr

--^--t

zi^—i^—:f


'tmmmmn

Nil N 1

h

ME

BT

I >

\

~P^=P

337

I I I

-t--a

%xo; X^i fefl f lingen Tp ^ be »or j[ub4cn»bc ©ang, fi^cermen - be

I

-I

^-

-f-f ?^

55rø * bre, til ®m > fe * neé ^lang

—^-

=1^-1:

zitzzt :fE zt -©^ 1^


288

I,

^»or %aUx e»an t^roner, ©læben fmilcr,

Srinbt om ^oné Sliter 3fiofer groe,

Dg unbcr Sp af SRanfcr bebfi man ^toilcr,

2)et, S3røbrc! oar |>ora^eé 3:ro:

3:H fcflUgen Ipbe »or jublcnbc @ang,

©ijærmcnbe 33røbrc, til ©laéfencé ^lang

2.

©nb feer ieg, 5Sen, at fra bit i^ie ftraaler

25en fa\)re Ungbomé gprig^eb;

(fnb Sittete 35ei Du ei utibig maater,

Og ei Du toetler bine gjeb.

S:H fefttigen tpbc t)or jublcnbe ©ang,

(S&ærmenbe ©røbre, tit ©laéfencé ^lang

3.

^aa npb, og i)aah ei, at ben f»agc 2ltbcr

Grflatter Dig ^enfttunbne 2tar;

Du let fan reifeé, naor forn Ung Du falbcr,

2)?en ei, naar Du »eb @ta»en gaaer.


ZU fcfHigcn (ptc t)or juMenbe ©ang,

©^ærmcnbc Srøbre, »eb ©laSfencé ^lang!

2)in ^ige lette, ©rober! ^un forn Ironer

2)in iaab meb æbcl ^jcertig^eb;

^un fttigcr ei, naar ^un af 3)?{Uioner

Opbpnget @utb tilfibfi Mett fjeb.

4.

2:^i fefitigen Ipbc ttor jublenbe ©ang,

©ttCfrmetibe S5røbre, tteb ©laéfeneé ^tang.

5.

©aa tag bit ®taé og flin! faa meb bin S5robcr,

©om pnber ffptbfri 3}Zunter^cb;

Dg fvng, fun iffe efter faXffe 9lober,

gør 3(fteni^ernen gtiber neb.

3a fefiligen Ipbe ttor jublenbe ©ong,

©tttttmcnbc S3røbrc, ttcb ©laéfene^ ^(ang.

S39


S40

Andante enn Moto.

M 59. (97) ^tfep|Jt)tfe.

©a ©t. ^c : ber ttan^breb om, ^an tit en 33iin -Aa"^'- per forn; træt og

5Bor 25un*tap = per bøb |)am SWab, fat * te beb » jie frem ^(na. gab. ©ri!-!e!

BiTrSE :t~^-Ei-EEt 3; lj==f=b=& -fE

ÉPSii^S0iiNtap^|ia^=

I

mat "^an mon * ne x t -- U

for at fø ; ge 3f?o og |)iji ? te.

2)rif = fe! raab*te ^e * ber. 3)?an ^am 55i ;f!op tit * be - ^ re -ber.

E^l


^i^t

^e-bcr fcraf og bab om 9}?c * re,

©iig, ^»ab :^ar 2)u at te * gjæ = re ?

tog 3?iin;tap;pes ren i |)aanb:

2)u gjceftfri * e bra s »e 3}?anb

-A N \ \-

241

^^^mmmw^m^mmm

S5att*gc 9}?an--bcn ga» et |>if; ^o = nen øn = f!eb meb et 9?i!: ©ib at Sdu

mr ^EE$EEiEEi^E^ -t^-fr

r. s.


342

^^£^;

^F

:Ne^5^ Nife

r r-?

al -tit) »ce«;re SSen*ncré at4cr = beb;ilc 2)rif!

33E^-: r:F!=:^4r

3?^i3?3*E

lirri»; Eii^ ^~

©a 8anct ^cter toanbtcb' om,

^an tit en 33iintav'vcr forn,

Street og mat ^an monne ile,

gor at foge 3?o Ocj ^^oile;

SSor SSiintapper bot ^am 2)?abr

Oatte bcbfic frem paa ^ab.

:j)riffe! Driffcl raabte ^cbcr,

SWan ^am Siflop titbcreber.

^eter braf o^ bab om mere,

Stog SSiintavveren i ^aanb:

6iig, ^oab ^ar ©u at begjære?

Du giæfifrie og braoc 3)?anb!

S3ange 55?anben gao et §if,

^onen ønfTeb' meD et 9?if:

@ib at S3if?op altib »ttre

SBcnncré aflerbcbfie £)rif!


©om ©u i>it, faa ffal bet flee

®»orcb' ^eter fmilcnbc;

S5cngc ^jiøn f!al SijTop pnbe,

SDrtffc ben, og bog ei fpnbe.

2)en flat bære geiflltgt ^a'on,

Sære 3orbertg tit @a»n;

^jælpe 9}?aben at forbøie,

^cttt ©inbet og fornøie.

^eraf fan man fee og tære,

2lt ©anct ^e'er ^ar feceret tit.

©futbe en ©umbriflig iocere,

@om ben ©anb^eb ncegte i>il;

Qi, faa tab |am 23iflfop faac!

2:ro mig, ^an 'oii fixax titj^aae,

S)ett fm ^raft, itn 2)?agt, fin ^xc,

gra ©anct ^eter i^a\)e maa.

3.

eiaat for ^»er en ærtig ©jcet,

SOiettem 9Zorgeé ©at og gfetb

©faat for ^tter en vnbig ^ige,

^laar ^un bpbig er titlige!

@faat for 55orger, 35onbe, ^cU\

(Sømanb, ^rocfl, ©otbat i Setbt!

3ngen Øiang og @tanb at gtemme,

®om \jit ØtigetsJ 35ct forfremme.

©!am og Safl faac ben fom tænicr

etaten npe 2;rængf(er op\

2)en, fom fmeber ^anbctés?ænfer,

®meb ^am faji tit ©obreé lop !

?ab ^am uben 5Siin og 3Sen

2:age af ©icngfælbelfen

©amme ©faat, fom ()an ifficenfer

Bor en arm og tatrig gtof!

S43


944

Moderato.

J\fi 53. (98)

kanutt fvv 3 (Btemmet*


m--^-~

I

Allegro.

Jfi 54. (99)

£»»i ro j fe 3 faa to* re i^æ*bre, og toit ^i f!at cce^re forn be?

"^

::^-::^=I|^=I^z

/ / > 1^

man * gc 2:in3 ^ar »i bet be ^ bre, 3 fttar et e^rem * pei f!al fcc

^=3=|i=fe^-3?EEE.^Ei;*E

I

245

'^


916

—f

1/

lØIrzzzfz

^— b

-

f^— ^— i7--l-f- f-=—i^-F-^ 5—li^—^ 5—

^

s^~^-|—

troe, -'=b—^^

q':":i^i=:^^z=q*:

G j ber min %\ ^fe f!d læ ^ re, ^^orfor be af San -bet ub^brog.

lEEfEE f=P=: sn


^»i rofc 3 faa yore j^æbre,

£)g »il, »i flal »ære forn be?

3 manede Sling |>ar i?i bet bebrc,

3 firaj: et ©rempel ilal fee,

3 troe, ot be fegte fig ?gre

^aa bereé manb^aftigc Sog.

9)Zcn ©ber min ^ifc flal lære,

^ijorfor be af Sanbet ubbrog.

|)er ft! be tef^anbig at brille

2)et ebigc S)t og ben ^iet;

2:ilftb|i fmagte SDlIct bern ille,

Dg 3?ij;øben ben faibt bern for føb;

SSiin toår ei at ttente ^cr ^ientme,

@cltt ille i 58atfaberé @al;

X^i Obin lob 3SiinfIaf!en gjemme,

(Saafnart ^an fil fpibt ftn ^olat.

3.

5)?eb ©ijcerbet i f)annben be broge

Xil ©gnen, ^»or ©ruerne groe;

T)t naaebc ben, bruffe og fToge,

2)er i)Ube be bpgge og boe.

STJen 9?omerne taaitz bet i!fe,

©e ©anfle bra! SSincn fra bern;

©e ^xax en Sorgmcfter ubfliffe,

2lt jage be Sremmebe ^jem.

f)an traf ba be ububne ©jæfier,

SOJen traf bern jtg fei» til gortræb;

J)e lærte min gobe 53orgmefter,

2lt labe bem brille i ^^reb.

SJZcn be fil og ©Irub for bet fiben;

S)cr taae be og følte i 35iin,

Qaa lob be beffjcnite i ©triben,

Og faa ble» be jlagtet forn ®»iin.

9419


J848

, 3

©og tJcbMctt be 2)an|!c ot giæflc

3?iinlanbcnc tcmmetig tibt;

£)c granjlc faae, bet »ar bet 53cbfle,

2lt bU»c bern fliffclig q»it;

2)e ubbab jtg pbmpgft ben ?Sre,

2tt bringe bern Sincne Ijer;

©aa lob »ore gæbre bet i>ærc —

(Jn ©ob^eb ben anben er »ærb.

ijore poterebe ©age

«Begriber man, bet er en 8fam,

(Sig granffmanben ^ib ffat umage;

5Si labe bem ^ente ^oé ^am.

^tti flutbe »i ub^anbre mere?

sst fan jo faae 25iin i ttort ^jem;

@ib ^anbel og (Søfart florere!

3?i faae uore Sine »eb bem.


AlUgvi

:M 55. (100) -

*^40

^ung * tu ' li ! pung * tu * ti ! I9 * {iigr min 35en ! en ^ranbé iji for 35in * -- gu ben

Si» gli j ber of* te faa !umjmer = Iig ^en, og ©(ce^ben er fjel; ben at

m^-^ z:i— — N-i

^1^1^

^=^-(tJi:1

^m.

bin * be! 35ort

fin * * * - s ; - be.

aiE ri_«!_j T. __r! is;

ntT^it:

eangfaml. 3 J^.

=^:ij:

tF=J=

> ^ h > fs

9?9b ba cr!j;enbt4ig^i)er©tunb, forn til Sig teer!

11

i


^—S^-?—?-*^—M-f ^^-f^ m ,»^—5-^»^=i— =1

1^ I 1^ / / L# '

1^ 5 '^ !i I -F"

^ "^ / / > U

«^»o er ^DigSor^gcn at^fant^mc fmijtctmccr Sro s ber paa mit Sinf bit

^oorsban bet enb


I /

-JS-H^. ->~hV

Zll^Z

/ / ly

f)cr ; rer t>or ^oxh er ben bcb j *

-ti-^^z

I

I I

2;æn! tjcb ^Der 3;ime, forn Ii^ber, ©u gaaer

^n ffjælttenbe Sllber imøbe;

Dg fielbent, !un fjelbent be fnee^^ibe |)aar

(5orIigeé meb ©ruen ben røbe.

Unnbommené ©psfcl er 3Siin og ^jccrtig^eb,

2llb'ren jig graijer blanbt gplbne 2)ynger ncb.

55rober paa mit 3}inf etc.

__r~

55enncr, i Dag i>ære ©Iccben ttor Oiceft!

3.

ftSl

%t !(age et Umagen tønner,

3 T)aQ er bet Senjlabé og (Jnigtjebé ?ic%

©faal 35eni!abg og ©nig^ebé ©ønncr!

Olaal ^»cr, fom fpnger, fom leer og frpber fig!

©faat :^i)er, fom tlinfer, og fremmer i meb mig:

Prober, paa mit 3Sinf etc.

B. /ranhenau»


a^a

i^af! nu (ab (If)ampagncn fnalbc,

proppen ^«'it mcb ?oftet flaac!

fRiim nu tab fra Sæben falbe,

@om ^ar Scen og fclo lan gaac!

: S5acc^ué ogfaa bcnnc ©ang

i^aber pocre tii »or ©angl :,:

2.

(Sfjonbt ^|)ampannen fyncé rolig,

$ar ben bog et Pilbt ©empt,

^ibfig fprængcr ben fin 53oIig,

Og gjør iffc lang Difput;

: ©traalcn fiigcr mccgtig frem,

©trceber atter til ftt ^jem. :,:

M 50. (101)

Ul J^ruen oorcr paa oor i^lofce (2 ^. ®. 133).

3.

(Solen fett) fig ^ccb ubgpbcr

3 »or trolbboméfulbc ©rif,

Dg naar flammenbe ben fpber,

%aat »i mangt et |)irømeMf;

:,; S^i ^oer ^erle runb og fiin,

©jcmmer fniibt en 5tmorin! :,:

Hmor flott paa 3?incné ©unfler

3 »ort ^apitotium

:l5riOer fine Pilbe ^unflcr,

Og i 33armené Stbptum;

:,: 9}eb ^ané Oprør tibt er i^oenbt,

fjertet fliftcb Stegiment. :,:


5. Ofte fjertet grumt maa flribe,

2;»i»tfomt ntetlcm ^utbc Xe;

2)a ^^ampac^ncn ncb maa gtibc,

gor at fiiftc grcb og 3flo

:,: gorbctmejic ^ar ben bømt:

eifl bern begge lige ømt. :,:

6. O, fortrptlenbe SJZoenabe!


954

Alleerett9.

m -3^=^^^

M 57. (102)

Sfat jeg »æ = re gtab, foo iitao jeg brif = fe, røin jlufsfer at = Ic Sorger

pmr^ =2==E

:4:=t:

r--i-l^==»=

5=:Sz

i?E35^E2-E|i

/ 'S— g~5 "^ y

il^iiiii

I—fEE?fE

'" "

~'~'^~T^V'^

ut ; Sc s »c u s ben Siin bet bu > er if < fe, jeg tit min @ra» t(i'r gta s flcn

-!l.


i

4

_H P-^ ^i_^_|-H ^ 1- P

--^-Æ

meb. 3^9 tit min @raijta'r gla- ffen tncb. @tunb--om |ar jeg og er-

fa

W^r-

:^f:

=:fc :i^t:

955

-4^^-

3iEå

f ret al * tii> tUt)unbé man bri! * fe bør ; iDcr^cb jeg min ©unb:^eb ^ar k^

^^p

eS= 3^^


956

j^ ^ i: 5 ^ ^ ^ / ^ M ^ 5 '^ ^ '/

i^

\ »a *ret, ber» for fcriMer jeg inb-^tit jeg bøer, bcr^for brif-fer jeg inb^til jeg bøer.

^— /— y— / — /— -/—•— '— f^--\-^—f- /---^—^--/--^v— '—*-—•

^__5_f:.' y— q_?___5__ ^_5 ^_q.z j^_h ^ —

I /— ^ 2 e— ^— ^ (^ —

©fat jeg ixere glab faa ntaa jeg briffe,

SSiin jliiffcr alle ©orger neb;

Sette ubcn SSiin bet buer iffe,

: 3^9 tit min ©ratt ta'er gtaflen mcb. :,:

©titnbom ^ar jeg og erfaret,

Slttib til ^unbé man briffe bør;

2)ertteb jeg min ©unb^eb ^ar tettaret,

: ©erfor brittet jeg inbtit jeg bøer. :,:

lit, ^* ^rutto.


Allegretto^

^1=«:=

-Å-

M 58. (103)

Sab ben iltan-ten ^ be ?Wa s gi ^ fter, futb af ©tø» og Onuéto ^ ba!,

s fø ge op i 2ærsbom«f ^isi^ec ef » ter at * iicné ^øl ; fe ? fnal.

3^?

-r-

%\ »il ef i

!257

m =^--A- ^s^^^

iiøifi

=^==1^

r r^

Ser bo'r

^l^^^3^Si^^ii^

s tet Sun*bcn le * be i \)ot 35er;teé fut * be


958

-4-

.g=>=dz it--^--tL=:z:-z

35iié^bom, ber Wx @t


2. Sab en flrceng 2;attuffe true

9}?eb bet ^ebe |)clt)ebe,

Og jTaae ^oré for ftg og grue,

Silaar |an blot feer nogen tee;

S:roer 3 ei i)ané SInbagt Icebfler

©tg, naax ^an bU'cr tør og ^eb?

3o, 3o! be profane 35æbi!er

©libe ganflfe artigt neb.

4. bommer, SSenner, ba og fatter

^»er ilt @Iaé nteb iiabig |)aanb,

Sænge lebe (Sang og Satter,

«Bort meb Sitt ^ijab latbeé 58aanb.

|>ufet^ ©faat, be muntre ©ruer

?o!!e baglig ©jæi^cr inb!

2tUc hammere og ©tuer

%ipu ^en i ^unfc^ og 35iin

3. S5Iot 9)?et^oben er forffiiemg:

^er inbtogc »i »ort fRnné;

©en, font bertil er for i^etlig,

^imper :^jemmc i jtt |>uué.

©ijire inben lufte ©øre

Signer en 3)?a^omeban;

3$i ttit (obe SSerben ^øre,

2tt ^er er et d^rifJenlanb,

959


"zeo

M 59. (104)

2Wel. Sabben ftrantenbc SWagifter etc. (fee @. 257).

1. rS be gamle draftene ©age

^teicb' ^jcemperne tilforn

Srøie Øiuué fig tibt at tåge

Ubi g}?iøb af futbc ^orn,

SWcn fom efter^aanbcn kraften

3)?eer og mecr j^orminffning ftt

SWjøben »eeg for Drucfaften,

fornene af 2??obe gi!.

2. 2)? en at tåge geriater

Sic» bcg enbnu flunbom ©fif;

SSore gæbre af ^ocatcr

3;appert tømte ©læbené ©rif.

21!! men faa !om @igt i ^Wobe

?n?cb faa meget anbet %\ai\

Urørt be ^ocatcr fiobe,

fWcné man bra! fig fulb af @Iaé.

3. Senner! \(x \)or ©Icegt afta^^er,

S3lioer meer oq mere ft>a(^;

^t>ié min l^rpcit mifl ei betvafler,

bommer cnganq t>et fcen i)a3,

©a man ©Iccbené 2)raabe briffcr

ei af @laé i ^unf(& og 35iin,

3JZen af ginflerbøtler fliffer

©ig i 2:9nbtiE>i fuib forn @»iin.

4. @Iig en 3)ag t>\ ei »it f!ue,

Spnbtøt ^abe \>\ fom ^eji;

SSi t)il npbe ©pbené ©rue,

5^orbené eljTeligfte ©jæft.

Om ben enb for!orteb' Si^et,

5Ru ^\)ab ba? ©er»cb maaflcc

Slet) bet fiore Detb od gi»ct

gremtibé Itffi! ei at fee.


^^~

1^^^="

M 60- (105)

-A—

p^mm^^^m

Dg nu en ®faat for bet elj! * -- te ^jøn, ^a tu * rene @læ * be og

25eb ^i?em »or SSanbring oé BU ^ »er fljiøn og Si - »eté ©pr ^ be t>eet

^W^^-

Æiiitii H-t-

feEsa:

^=^:^f=

'^Jrpb og Sg. re!

let at bæ * re.

I I

5S61

9lu 33rø s bre, flfjoenler ! ©n * ^oer, forn teen ^fer at

l--i:=:it: :qi|:=t:i I


269

^5=B=E

cet

æ^p^

^i'EEc

bfc

[^

::d-:j=^eeIeI^Se

:Hi:::

s bcé freibigt

I

i

r

% - more Scen^fcr

r r

^an !Itn s f

-- fe meb! ^an

::|=r:j=

::i:=^m B

-.Aé

^f-3-pi^

flin * ' U ntcb!

e^-^-ev-f=p-mmf^ 1. Og nu en ®faat for bet ciflte ^iøn,

SRoturené ©tæbe og ^ryb og SSre!

3Seb ^tjcm »or Sanbring oé bliver jljøn,

Oa ti'ott^ Sprbc ^eel Jet at bære.

9Zu 33røbre, 1!jæn!er!

Snøfter, forn tcenfcr

:,: 2tt (elbeé freibigt i Stmoré Soenfer,

f)an flinfe meb!:,:

:=-:


|)i)cr ^{Qté ©faal, forn ex ^utb og tro,

Dg fjerte »it giije bort for ^Uxtt,

^i lege oit meb ftn (Slileré 9?o,

t)g ei ^ooere »U tteb ^an^ ©merte.

Sn^oer, forn liærlig bil looe cerlig,

IDg finber |)oIben ei for befooerlig,

©c ^igeré ©!aal! :,:

^j)er ^one? ©faal, ber er øm og milb,

£)g Sibeté ^a« t)il meb 3}?onben briffc,

Dg iffe tallen bortfcette »it

^ooroet ben mangen ©ang fmager iffe,

®er ufortroben og inbtit ©øben

t SSil belc ©læben, men ogfaa 5iøben,

2)c konete ©fafti! :,:

963


t»64

f)Der 3)?obcr« ©faat, forn er ^Raionet »ccrb,

Og bcri fcettcr fin %tpb og 2@tc,

|)ttié jTjennc 35anbring bet ^obfpor er,

@om 2)9bcné 3Sei ^cnbeé Søm fan tære,

S)er fro fan fmile til ©rabcné |)bilc,

; 5^aar i jit l^feb ^un bern feer at ile,

2)e 9)?øbreé ©faal! :,:

(Sn ©faal for biéfe, bet gaac bern i)el,

2)c Sorbené SngTe, be fanbc ©fjønnc!

2)e npbc ©fabningené bebile |>elb,

Og ftnbe fjerter, forn bern paajfjønne!

2)e ©fjønne »ære ben ©faal tit SSre,

: 2)er er bet »ærb, at »i :^ar bern fjccre;

Sc ©fjøttueø ©faal ! :,:

5.


.*-^^^J?l

More magazines by this user
Similar magazines