Auk_0311.pdf

kunstbib.dk

Auk_0311.pdf

HolL3

Privat Eftersyn: Torsdag d. 1. Februar Kl. 11—3.

CATALOfi

til

Marinemaler YILH. Å R N E SE N S Maleriauktion

Mandag d. 5. Februar 1894, Form. Kl. 11,

i Kunstudstilling’sbyg’ning’en paa Charlottenborg-.

E f t e r s y n : Fredag d. 2., Lørdag d. 3. og Søndag d. 4. Februar Kl. 11—8.


CONDITIONER.

1. Alt sælges i den Stand, hvori det ved Hammerslaget er og forefindes, samt uden Ansvar tor Under-

tegnede i nogen Retning, og henligger fra samme for Kjøberens Regning og Risiko. Det Kjøbte

skal være afhentet fra Auktionsstedet inden Forløbet af den Dag, Auktionen holdes. Dersom det

Solgte ikke afhentes til rette Tid, kan det uden Varsel paany bortsælges enten under Haanden

eller ved Auktion for første Kjøbers Regning, og er denne da pligtig at erstatte det deraf flydende

Tab uden at have Adgang til det mulige Overskud.

2 Den, der byder for en Anden, forpligter sig derved som Selvskyldnercautionist.

3. Betalingen, hvortil i Auktionsomkostninger betales et Tillæg af 6 pCt., erlægges til Undertegnede

enten ved Tilslaget eller paa Anfordring; dog kunne vederhæftige Kjøbere, der forinden Auktionen

henvende sig til mig, forvente 3 Ugers rentefri Kredit, imod, naarsomhelst af mig paafordres, at

stille saadan Sikkerhed for det skyldige Beløb, som af mig maatte anses betryggende. Stilles

Sikkerheden ikke paa Anfordring, er Betalingen til enhver Tid strax og uden Hensyn til den

givne Credit forfalden.

4. De Kjøbere, der ikke betale i rette Tid, have, hvadenten de blive sagsøgte eller ikke, at tilsvare

i Rente 6 pCt. p. a. fra Hammerslagets Dato, indtil Betalingen sker, samt alle Omkostninger

skadesløst. I Søgsmaalstilfælde ere de pligtige — uden Hensyn til, hvor de bo eller opholde sig —

at give Møde for Kjøbenhavns Forligelseskommission og Jurisdiktion efter Varsel som til mden-

byes Boende, underkastede den hurtige Retsforfølgning efter Forordningen af 25. Januar 1828

samt undergivne Udpantning efter Lov af 29. Marts 1873 § 1 Nr. 10 a.

Kjøbenhavn. i Januar 1894. p*. E. S p o ro n ,

Overretssagfører.

Nørregade Nr. 24, 2. Sal.

Med hvert Maleri følger en Studie.

Alle Billederne ere signerede.

H. B.

/y 1. Vrag ved Kastrup Strand................................................................... 7 X 9

3o 2. Eftermiddag i Sundet............................................................ 9 X 14

( s ) Engelske Fiskerbaade i Nordsøen.................... 8 X13

4. Graa vejrsdag i Skagerak...................................................................... 9 X17

5. Sommerdag i Sundet............................................................................ 12 X l772

6. Et Skib laster Træ. Finland........................................................... 12 X 83/4

7. Dampskibet „Gylfe“ udfor Helsingør............................................. 11 Xl6

8. Fra den engelske Kanal.................................................................... 11 Xl7

9. Udfor Helsingør................................................................................... 8 X15

(10) Dampskibet „Christiania" forlader Kjøbenhavn............................. 17 X27

(1 1 ) Indsejlingen til Mølle Havn............................................................. 11 Xl6V2

12. Solnedgang udover Kattegat............................................................. 11 X17

13. Fra Frihavnsterrainet. Udst. Charlottenborg 1891................... 16V2X26

(pI^ 14. Formiddag paa Kjøbenhavns Indrerhed............................................ 11 Xl7


. H. B.

rjl° 15. Briggen „Peru“ gaar Sundet ind......................................................... 24 X36

*/o 16. Lænsende Ostindiefarer............................................................................ 17 X221/2

3/ 17. Solglitter....................................................................................................... 8 X 10

H ] 8. Før Tordenbygen....................................................................................... 9 x 6

7o 19. Sommerdag i Drogden..................................... 9 x l7

20) Bygevejr i S undet.................................................................................... 17 X27

21. Fiskerbaad paa Lystsejlads.................................................................... l^j^xlO

22. Skib ligger bak for Lods...................................................................... 10 x l 7

c/a 23. Fra Østeraa i A alborg............................................................................ 14 x l l

35~ 24. Mod Helsingborg....................................................................................... 11 x l 6

/ y f 25. Kommandanttaarnet ved Kronborg. Solnedgang. Udst.Charl. 1891 36 x25

26. Under Norges K y s t................................................................................. 17 X27

27. Sommerformiddag i Sundet................................................................... 12 x21

f/o 28. Fra Themsen ved Grawesend................................................................ 12 X 18

■9/ 29. Frisk Kuling udfor Hellebæk................................................................ 772X15

H. B.

30. Foraarsdag i Sundet. Udst. Cliarlottenborg 1890 .......................... 38 X54

/Y5' 31. Stormvejrsdag ved Akersberget. K ulien ................................. 24 X34V2

32. Fiskerbaad paa Kjøbenhavns R h ed ........................................................ 18 X 15

33. Let Brise i S u n d et................................................................................... 11 X l 6

2>7 34. Graavejrsdag i K attegat.......................................................................... IO7 2 X I 6

35. Westminsterhouse. London................................................................... 17 X27

36. Efter Storm. Svanemøllebugten............................................................ 18 X l5

37. Fiskerkvase udfor Helsingør................................................................... IO7 2 X I 67 2

2/ 38. Aftenstemning ved Nakkehoved............................................................ l O ^ x i e 1^

’ 39. En Bark signalerer Skagen................................................................... 16 X26

- 40. Ved Solens Nedgang................................................................................. 17 x27

41. Fiskerbaade gaa paa F an g st................................................................. 17 x27

42. Graavejrsdag i Atlanterhavet. Stormkuling...................................... 151/2x25

3b'o 43. Kjøbenhavns Indrerhed............................................................................ 25 X40

/{pr 44. Fra Rotterdams K a n a l............................................................................ 17 X27


H. B.

7'o 45. Solnedgang i Kattegat............................................................................... 15 X24

i>o 46. Morgen under Skagen............................................................................... 12 X l7

Vsz 47. Bygevejrsdag paa Schelde. Udst. Charlottenborg 1892 ............... 38 X56

48. Fra Kronborg Pynt. Efter orkanagtig Storm................................. 17 X27

So 49. Fra Skagens Nordstrand.......................................................................... 17 X27

50. Formiddag paa Dragør Rlied................................................................. 14 X26

i7 51. Frisk Kuling udfor Kulien..................................................................... 17 X27

S z 52. Fra Indrerlieden mod Trekroner.......................................................... IIV 2X I 7

53. Børskanalen ved Solnedgang................................................................... 17 X27

/ / o 54. Stille Sommerdag ved Akersberget. Kulien..................................... 17x/2x26

S/c 55. Et Skib ligger bak for Lods................................................................. 36 X54

Tilkjendt d. Neuliausenske Præmie paa Charl. Udst. 1893.

56. Tidlig Morgen paa Dragør Rlied.......................................................... 24 X 36

/ 7£ 57. I Havnen ved Vilders Plads................................................................... 27 X l7

58. Graavejrsdag i Sundet udfor Kjøbenhavn.......................................... 17 X26

----

H. B.

9 59. Solnedgang over Kattegat....................................................................... 14 X23

60. Sommereftermiddag i S undet................................................................ H X I 6V2

^7 61. Graavejrsdag udfor Helsingør................................................................. 11 X16

61a. Aften paa H a v et....................................................................................... 9 X13

62. Efter Solnedgang. Mølle H avn...........................................................

. 63. Formiddag ved K ronborg........................................................................ 12 X 18

64. Lodsbaaden gaar ud. D ragør.............................................................. 14 X20

65. Aftenstemning over Sundet..................................................................... 12 X21

66. Lystfartøj i frisk K uling....................................................................... 13 X21

$0 67. Ved Solnedgang. M ølle.......................................................................... 15l/2x 24

68. Store Dønninger under Norges Kyst..................... 17 X27

68a. Fra Kronborgs Bastioner. Storm..................................................... 17 X27

/fo 69. Mod Tordenluft............................................................................................ 23 Xl7

rj00 70. Fra Knippelsbro. Udst. Charlottenborg 1893............................. 46 X68

-----------------


C. C. Jensens Bogtrykkeri. Kjøbenhavn.

___

i

More magazines by this user
Similar magazines