27.07.2013 Views

DEN MARITIME KULTURARV i Det Sydfynske Øhav - Svendborg ...

DEN MARITIME KULTURARV i Det Sydfynske Øhav - Svendborg ...

DEN MARITIME KULTURARV i Det Sydfynske Øhav - Svendborg ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

oen<br />

Nyhavn<br />

Mole<br />

Gl. kulboder<br />

Som noget af det eneste ikke-industri<br />

på Østre Havn findes yderst mod øst<br />

byens roklub fra 1894. Klubben fik sit nu<br />

så karakteristiske klubhus i 1934. Med<br />

til miljøet hører også cikoriefabrikken<br />

fra 1866, der ikke er placeret på havnen.<br />

Fabrikken gik fallit i 1873 og er siden 1886<br />

blevet anvendt som katolsk kirke. Nord for<br />

denne ligger den gamle Frøavls bygning<br />

fra ca.1940, hvor der i dag er indrettet<br />

lejligheder.<br />

Petersen & Sørensen<br />

Nordre Havn<br />

Byggemarked<br />

Hudes Plads<br />

Administration<br />

til slagteriet<br />

ng Andersens træskibsværft<br />

Hudes Vej<br />

Svineryggen<br />

Gammelt jernbanetrace<br />

F.A.F.<br />

100x100<br />

FAF<br />

FAF<br />

Østre Havnevej<br />

Pakhusvej<br />

Petersen & Jensens pakhus<br />

Toldbygningen<br />

Toldbygningen<br />

HANDELS- OG PRODUKTIONSHAVNE<br />

Østre Havn<br />

Troensegårdsvej<br />

Vejer<br />

Administrationskontor<br />

F.A.F.<br />

Frihavnen<br />

endborg Stålskibsværft as<br />

Transportbro<br />

Nordisk Kellogs<br />

Kran<br />

Troensegård<br />

<strong>Svendborg</strong> Roblub<br />

83<br />

• SVENDBORG<br />

Østre Havn ca. 1901. Petersen & Jensens karakteristiske murede pakhus ses tydeligt til højre i billedet.<br />

I mange år var det den mest markante bygning på Østre Havn<br />

Foto: <strong>Svendborg</strong> Museum<br />

Østre Havn, fortsat<br />

1:3000<br />

Sydfyns Amts Frugtforening<br />

Øxenbjerg<br />

Duc d’alb

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!