Corel Ventura - BATCH054.CHP - Forsikrings- og Erstatningsretlig ...

fed.dk

Corel Ventura - BATCH054.CHP - Forsikrings- og Erstatningsretlig ...

Forsikrings- og Erstatningsretlig Domssamling

V.L.D. af 12. april 2006. Sag: 7. afd., a.s. nr. B-0987-05

(Fritse Hove, Torben Geneser og Rune T. Jensen (kst.))

A Vognmandsforretning v/B

(adv. Anne-Vibeke Dolleris)

mod

C

(adv. Jesper Rossau Jensen)

Erstatningsret: 1.4.1. Arbejdsgiveransvar, skade overgået ansatte – 2.1.

Årsagsforbindelse – Vognmandsforretning

Vognmand ansvarlig for, at en chauffør under læsning

af fisk gled på lastbilens isglatte gulv og kom til

skade. Ikke egen skyld.

Dom afsagt af retten i Varde den 13. april 2005 (sag

nr. BS 86/2002)

Parternes påstande:

Under denne sag, der er anlagt ved Retten i Varde

den 31. januar 2002, har sagsøgeren, C, ved sin endelige

påstand påstået A Vognmandsforretning ved

B, dømt til at betale 161.740,17 kr. med tillæg af

procesrente af 14.600 kr. fra den 28. august 2000

og af 147.140,17 kr. fra 8. december 2000.

Sagsøgte har påstået frifindelse, subsidiært betaling

af et mindre beløb.

Sagsøgeren er meddelt fri proces, og det er oplyst,

at der ikke er retshjælpsdækning.

Sagens oplysninger:

Det fremgår af sagens oplysninger, at sagsøgeren

den 28. august 2000 i forbindelse med aflæsning fra

en trailer kom til skade. I anmeldelse til forsikringsselskabet/Arbejdsskadestyrelsen

vedrørende arbejdsulykken

fremgår, at sagsøgte den 21. september

2000 har anført, at sagsøgeren var på en fragttur til

Italien med varer, hvor han “skred under aflæsning”.

I afsnittet om oplysninger om skaden og dens

følgevirkninger fremgår, at sagsøgte i rubrikken vedrørende

forstuvning, forvridning, forstrækning har

foretaget afkrydsning, ligesom han har anført, at

sagsøgeren forventes at være uarbejdsdygtig i over 5

uger. Sagsøgeren var efter ulykken sygemeldt, og sagsøgeren

modtog sygedagpenge indtil 28. februar

2001.

21. september 2006 - endnu ikke optrykt i FED VIII

I journaloplysning fra sagsøgerens læge for 4. september

2000 er anført:

“Menisklæsion? eksportchauffør. Arb. skade i Italien

for 1 uge siden, gled i fisk. Henv. skadestuen. Sygemeldes

d.d. Skal anm... 04-09-00: CNF skadest/distorsio

gen./under fodb. vred hø. knæ... 08-11.00... P.t. har

fortsat gener i sit hø. knæ. Efter arbejdsulykken har pt’s

hustru forladt ham og pt er herefter gået til enkelte samtaler

her. Pt er interesseret i at blive henvist til psykolog

Af udskrift af hospitalsjournal fra Centralsygehuset i

Nykøbing Falster for 2. oktober 2000 hedder det:

“...Aktuelle

Pådrog sig for 3 uger siden en hø. -sidig medial menisklæsion.

Har siden haft et enkelt afluftningstilfælde af

20 min. -s varighed. Hævelse af knæet har de sidste

dage været aftagende, men der er fortsat smerter....”

I brev af 8. november 2000 fremsatte Specialarbejderforbundet

I Danmark på vegne af sagsøgeren

overfor sagsøgte krav om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

I udtalelse af 15. august 2001 har speciallæge i ortopædkirugi,

Centralsygehuset i Nykøbing Falster,

James Stentoft anført:

“Patienten har en godkendt arbejdsskade på den aktuelle

sag, idet han den 17.08.00 var i Italien, og i forbindel-


se med at losse et læs fisk, gled han på et glat underlag

(is). Fik et vridtraume mod knæet. Havde problemer

med det samme med at kunne støtte på benet, men kunne

dog tage hjem til Danmark, hvor han blev sygemeldt,

og den 03.10.00 blev han atroskoperet, hvor

man fandt en meniskskade som blev fjernet. Der var

ikke noget behov for genoptræning. Det skal nævnes, at

han i forbindelse med general anæstesi i tilslutning til

atroskopien fik aspireret ventrikelindhold ned i lungerne

og måtte tilbringe et døgn på intensiv afd. postoperativt.

Rettede sig hurtigt og der har ikke været nogle følger

til dette senere.

Aktuel klage

Patient kan mærke vejromslag med smerter i knæet.

Har kun haft en låsning siden operationen. Kan godt gå

langt. Arbejder stadig eksportchauffør....

Sammenfatning

Denne 47-årige mand pådrager sig ved et knædistorcition

under udførelse af arbejde en meniskskade medialt,

som han opereres for den 03.10.00. Operationen har afhjulpet

det mekaniske problem, har således meget begrænset

symptomer aktuelt. Der er ikke planlagt yderligere

undersøgelser eller behandling. Patienten var næsten

sygemeldt i 7 mdr. inden han kunne starte arbejdet

igen....”

I erklæring af 1. maj 2002 fra autoriseret psykolog

Lise Blaxekjær hedder det:

“På baggrund af skrivelse fra Specialarbejderforbundet

den 24. april 2002 er følgende psykologudtalelse udfærdiget:

C blev i november 2000 henvist til samtaler hos undertegnede

psykolog af sagsbehandler Marianne Gregersen,

Nørre Alslev Kommune, på grund af depression. C

har været ude for en arbejdsulykke, der medførte knæoperation.

På grund af knæskaden og den deraf følgende uarbejdsdygtighed,

opstod depression. Depressionen blev

vurderet at være en følge af sygdommen og den deraf

medfølgende uarbejdsdygtighed. Samtaleforløbet varede

10 timer og fandt sted i november og december

2000 og januar 2001. Depressionen aftager i løbet af

samtaleforløbet.

Det er ikke muligt for mig at besvare, om depressionen

har forlænget C sygemelding. Det et imidlertid tydeligt,

at depressionen blev fremprovokeret af knæoperationen

og den følgende sygemelding....”

Forsikrings- og Erstatningsretlig Domssamling

I brev af 24. marts 2004 har sagsøgerens læge anført:

“ ...Ud fra samtaler med klient og oplysninger fra journal

været sund og rask indtil aktuelle skade i Italien.

Der foreligger ingen papirer vedrørende lægekontakter

indtil da. Ifølge journal udsat for knætraume i Italien

28/8-00. Var i færd med at læsse af lastbilen, da han falder

og forvrider knæet. Kører dog lastbilen tilbage til

Danmark. Første lægekontakt i Danmark 4/9, hvor han

blev tilset af Lars Peter Eli, Lægehuset, Nørre Alslev,

hvor der i journalen står menisklæsion? Eksportchauffør,

arbejdsskade i Italien for en uge siden, gled i fisk,

henvises til skadestuen, Nykøbing F. Næste lægekontakt

5/9-00 med udskrivning af sygeerklæring. 12/10

notat ”refiuks, prepulsid samt udskrivning af Luparm.

Psykisk nede, hustru forladt ham”.

- 30/1-00 Samtale, økonomiske problemer, føler sig

svigtet af venner, papirer om separation.

- 7/11-00 Henvises til psykolog via kommunen.

- 5/12-00 Depressiv tilstand, påbegyndt psykologbehandling,

talt om problemer fra fortiden vedrørende

overfald på tidligere lastbilsture.

- 6/12-00 Depressiv tilstand, selvmordstanker, påbegyndt

Sipramilbehandling.

- 3/1-01 Bedring, selvmordstanker ophørt.

- 18/1-01 Depressiv tilstand.

- 20/2-01 Samtale, bedring.

- 21/2-01 Depressiv/krisereaktion, henvist til psykolog.

Økonomisk årsag genoptager han arbejdet 1/3.

Dette er uddrag af, hvad der står i journalen.

Samtale med patient. Oplyser at han har været langturschauffør

i mange år, og som nævnt udsat for knætraume

i august. Tidligere haft 3 voldsomme overfald

under ture i udlandet. Aldrig fået det anmeldt, aldrig

fået det bearbejdet. I forbindelse med aktuelle sygemelding

vælder alle disse problemer op i ham igen, og i forbindelse

med sygemeldingen og skilsmisse, dårlig økonomi,

depression.

Siden flyttet til Vordingborg, og jeg har første gang

set C 20/6-02. Vi har aldrig talt om hverken depression

eller knæproblemer....”

Arbejdsskadestyrelsen har den 7. maj 2002 truffet afgørelse

om varigt mén og tab af erhvervsevnen, og

Arbejdsskadestyrelsen har vurderet, at méngraden er

mindre end 5%, og at erhvervsevnen er nedsat med

mindre end 15%.

Under sagen har der været indhentet skønserklæring

vedrørende traileren, og skønsmand Bent Lund

Nielsen har i skønserklæring af 30. maj 2003 konkluderet,

at overfladen i traileren var skridsikker.

21. september 2006 - endnu ikke optrykt i FED IX


Forsikrings- og Erstatningsretlig Domssamling

I skrivelse af 29. juli 2004 har Arbejdsskadestyrelsen

efter gennemgang af sagens akter vurderet stationærtidspunktet

for sagsøgeren til 3. november 2000.

I Arbejdsskadestyrelsens begrundelse hedder det:

“Vi har lagt vægt på sagens lægelige oplysninger herunder

lægeerklæring udfærdiget den 15. august 2001 af James

Stentoft, speciallæge i ortopædkirurgi, og journaloplysninger

fra Centralsygehuset i Nykøbing F.

Vi har ikke i sagens akter fundet holdepunkter for

fastsættelse af et konkret begrundet stationærtidspunkt.

Stationærtidspunktet har vi skønsmæssigt fastsat til

1 måned efter atroskopien, det vil sige den 3. november

2000. Efter lægelig vurdering vil der ikke ske en væsentlig

bedring i helbredstilstanden efter dette tidspunkt.

Sagen har været forelagt vores ortopædkirurgisk lægekonsulent,

som har medvirket ved fastsættelse af stationærtidspunktet.

Stationærtidspunktet er det tidspunkt, hvor der efter

relevant behandling i nogenlunde fortsættelse af ulykkestilfældet

ikke kan forventes yderligere bedring....”

I udtalelse af 23. juni 2004 har Retslægerådet anført

følgende:

“... Spørgsmål 1.

Hvilke lidelser og symptomer er der konstateret hos sagsøger

i perioden 28. august 2000 til 28. februar 2001?

Sagsøger pådrog sig den 17.08.00 en læsion af den indre

båndskive i højre knæ. Denne blev behandlet ved

kikkertoperation den 03.10.00 med godt resultat. I forbindelse

med operationen fik sagsøger maveindholdet i

luftvejene og måtte behandles med antibiotika. Tilstanden

rettede sig hurtigt. Sagsøgers knægener er beskrevet

i speciallægeerklæring den 15.08.01, hvor sagsøger kun

klager over lette vejrskiftegener. Den objektive undersøgelse

var normal, fraset let knitren i knæet.

Vedrørende sagsøgers psykiske tilstand fremgår af

foreliggende materiale, at han i efteråret 2000 til sin

praktiserende læge klagede over, at hustruen efter arbejdsulykken

i august 2000 havde forladt ham. Der ordineredes

i oktober 2000 beroligende medicin. Sagsøger

klagede siden over dårlig økonomi og over, at han følte

sig svigtet af sine venner. I november 2000 blev han

henvist til psykolog. I december 2000 havde han selvmordstanker,

og han talte om tidligere overfald under

sit arbejde som lastbilchauffør. Der påbegyndtes behandling

med antidepressivt virkende medicin. Tilstanden

blev i de følgende måneder beskrevet som svingende,

og 01.03.01 genoptog han sit arbejde.

21. september 2006 - endnu ikke optrykt i FED X

I lægeerklæring af 14.06.2001 anførte den praktiserende

læge, at sagsøger kort efter ulykken fik en længerevarende

depression.

Af udtalelse af psykolog Lise Blaxekjær af 01.05.02

fremgår, at hun i perioden november 2000 – januar

2001 havde haft 10 samtaler med sagsøger. Psykologen

vurderede, at sagsøger var deprimeret, og at årsagen var

knæskaden og den efterfølgende uarbejdsdygtighed. Depressionen

aftog under samtaleforløbet. Psykiatrisk har

praktiserende læge og psykolog stillet diagnosen depression,

idet der som symptom ved en enkelt lejlighed er

angivet selvmordstanker. Efter Retslægerådets vurdering

dokumenterer det foreliggende materiale ikke sikkert,

at sagsøger har været lidende af depression. Baggrunden

for rådets usikkerhed er den sparsomme angivelse

af såvel objektive tegn som subjektive symptomer

på depression.

Spørgsmål 2.

Er der overensstemmelse mellem objektive fund og subjektive

klager?

Der er en god overensstemmelse mellem de sparsomme

subjektive gener og objektive fund svarende til knælidelsen.

Idet der må henvises til besvarelsen af spørgsmål 1

skal anføres, at det foreliggende materiale for så vidt angår

psykiske lidelser ikke tillader besvarelse af spørgsmålet.

Spørgsmål 3.

Retslægerådet bedes oplyse i hvilket omfang de i besvarelsen

af spørgsmål 1 beskrevne lidelser og symptomer

kan henføres til arbejdsulykken den 28. august 2000.

Sagsøgers beskedne knægener kan henføres til ulykken

den 17.08.00. Idet der henvises til besvarelsen af spørgsmål

1 bemærkes, at foreliggende materiale ikke tillader

en vurdering af årsagssammenhængen mellem de nævnte

belastninger – vigtende hustru og venner, dårlig økonomi,

tidligere overfald eller arbejdsulykken – og den

anførte psykiske tilstand. Det kan således ej heller afvises,

at arbejdsulykken med efterfølgende arbejdsudygtighed

kan have været medvirkende.

Spørgsmål 4.

Giver sagen i øvrigt Retslægerådet anledning til bemærkninger?

Nej ...”


Sagsøgerens krav er opgjort således:

TABT ARBEJDSFORTJENESTE:

For perioden 04.09.00 – 03.01.01:

17,43 uger á kr. 6.104,32 kr. 106.398,30

3,5% i SH-betaling kr. 3.723.94

Skattefri godtgørelse

17,43 uger á kr. 2.114,04 kr. 36.847.72

For perioden 04.01.01 – 28.02.01.

8,00 uger á kr. 6.104,32 kr. 48.834,56

16% i SH-betaling og feriepenge kr. 7.813.56

Skattefri godtgørelse

8,00 uger á kr. 2.114,04 kr. 16.912.32

kr. 220.530,37

Sygedagpenge: kr. 73.640.20

Tabt arbejdsfortjeneste i alt kr. 146.890,17

SVIE OG SMERTEGODTGØRELSE

Sengeliggende:

02.10.00-05.10 00 = 4 dage

I alt 4 dage á kr. 170,00 kr. kr. 680,00

Oppegående:

04.09.00-01.10.00 = 28 dage

06.10.00-28.02.00 = 146 dage

I alt 174 dage á kr. 80,00 kr. kr. 13.290,00

Svie- og smertegodtgørelse i alt kr. 14.600.00

kr. 161.490,71

POSITIVE UDGIFTER:

Udgifter for lægeerklæring kr. 250,00

kr. 161.740.17

Forklaringer:

Der er under domsforhandlingen afgivet partsforklaringer

af C og B.

C har blandt andet forklaret, at han forinden

ulykken havde arbejdet som eksportchauffør i sammenlagt

omkring 21 år, og at han har kørt med forskellige

typer gods. Han har primært kørt med skinker,

men har også haft enkelte ture med fisk, og det

har både været fersk fisk og frysefisk. Forinden kørslen

havde han arbejdet hos sagsøgte som afløser,

men havde netop fået en “fast bil”. Den pågældende

tur var første tur med den faste bil. Når man har en

fast bil, har man selv arbejdet med at passe bilen og

sørge for, at den er læsset korrekt. Den pågældende

tur var en tur til Italien. Han kørte ned for at få bilen

læsset i Padborg. Han var ikke til stede, da læsningen

blev foretaget, idet det var nødvendigt for

ham at sove for at overholde reglerne om hviletid.

Forsikrings- og Erstatningsretlig Domssamling

Læsningen blev foretaget af Thadeius, og han har

ikke tidligere kørt særligt meget for dem. Bilen blev

fyldt med fisk, og det var både fersk fisk og frysevarer.

Frysevarerne blev opbevaret ved en temperatur

på minus 26 grader, og der bliver mellem frysevarerne

og ferskvarerne opsat en skillevæg, idet ferskvarerne

bliver opbevaret ved en temperatur ved på 3-7

grader. Frysevarerne stod bagi bilen. På vejen mod

Italien havde han 4-5 aflæsninger, og det var aflæsninger

af ferskvarer. Da de ferske varer var læsset

af, blev skillevæggen fjernet. Der, hvor de ferske varer

havde stået, var der nu savl og slim på gulvet,

idet kasserne ikke er hermetisk lukkede. Den ferske

fisk bliver lagt på is i kasserne, og isen smelter, inden

fisken er kommet frem til kunden. Dette vand

var løbet ned på bunden, og der er afløb i traileren.

Bunden i traileren var imidlertid ikke tør. Gulvet var

ikke decideret glat, men når man også har frysevarer

med og fjerner skillevæggen, kan der være grødis på

trailerens gulv. Han gik rundt i dette, da han kom til

skade. Det viste sig, at Thadeius havde anvendt kasser,

der fylder mere end euro-palle. Kasserne var derfor

presset hårdt sammen, og det var kasser af pap

og flamingo. De var isat i traileren med truck, og de

sad i spænd. Han trak en palle ud, og den var fastfrosset

i bunden. Den blev løftet op med en løftevogn,

og han trak i den. Det gik galt, idet han gled i

slim og grødis. Pallerne var kørt ind med truck, men

han måtte aflæsse dem manuelt med en løftevogn.

Da han trak bagud, gled han. Han har tidligere aflæsset

mange gange, men han har ikke haft problemer

før. Han kunne ikke have gjort det anderledes,

idet en truck ikke kan køre ind i traileren, idet der

ikke er en rampe. Pallerne skulle trækkes hen til bagenden,

hvorefter kunden skulle foretage den endelige

aflæsning. Han har aldrig talt med sin chef om proceduren

ved af- og pålæsning. Han har ikke modtaget

nogen instruktion, forinden han startede hos sagsøgte.

Der er aldrig foretaget tilsyn med hans arbejde.

Som fodtøj har han altid anvendt træsko med

groft mønster i sålen. Han har aldrig tidligere haft

problemer. Han vil anslå pallens vægt til at have været

omkring 600-900 kg. Da han faldt, slog han sit

knæ. Han besluttede at køre hjem med bilen, og han

kontaktede en læge, da han kom hjem. Det viste sig,

at han havde fået en knæskade og blev indlagt på sygehuset.

Efterfølgende fik han en psykisk nedtur, og

det skyldes ulykken, idet det ellers ikke ville være

sket. Som eksportchauffør arbejder man under pres,

og da han kom hjem og intet havde at lave, fik han

21. september 2006 - endnu ikke optrykt i FED XI


Forsikrings- og Erstatningsretlig Domssamling

en depression, hvorfor han var sygemeldt i den oplyste

periode.

B har blandt andet forklaret, at han på daværende

tidspunkt fortsat havde firmaet. Han havde 5 eller

6 biler, og der var fast bemanding på bilerne. Sagsøgeren

havde kun været ansat i kort tid forinden

uheldet. På skadestidspunktet havde sagsøgeren netop

fået en fast bil. Forinden sagsøgeren blev ansat,

havde sagsøgte en samtale med ham i telefonen, idet

han havde hørt, at sagsøgeren var en erfaren chauffør,

som ville være kompetent til jobbet. Sagsøgeren

var blevet anbefalet af nogle af de andre chauffører.

Sagsøgte havde en aftale et speditørfirma om læsning

af godset. Chaufførens opgave er at køre med

bilen, og forinden kørslen får han oplyst godsets art.

Chaufførens arbejde er meget selvstændigt, og det er

chaufførens opgave at vide, hvorledes læsningen er

foregået. Den pågældende dag havde sagsøgeren hentet

bilen den 25. kl. 18.00, og han var ankommet til

Padborg kl. 22.00. Læsningen startede kl. 08.00, og

han var kørt kl. 10.30. Sagsøgte kan derfor ikke forstå,

at det var nødvendigt for sagsøgeren at sove,

mens læsningen foregik. Sagsøgte kender ikke vægten

på en palle. Sagsøgeren kontaktede ham fra Italien

og oplyste, at han havde slået sit knæ. Han mente

dog, at han kunne køre bilen hjem, hvilket han gjorde

og satte bilen i Esbjerg. Sagsøgte hørte ikke, at

uheldet skulle være sket som følge af fiskeslim og is i

trailerens bund. Ansættelsesforholdet mellem parterne

ophørte uden yderligere kontakt mellem dem.

Sagsøgeren har supplerende forklaret, at han ikke

kan huske, hvornår han kom til Padborg.

Procedure

Sagsøgeren har til støtte for sin påstand gjort gældende,

at sagsøgerens forklaring om årsagen til uheldet

må lægges til grund, og at sagsøgeren som følge

af uheldet var sygemeldt indtil 1. marts 2001. Sagsøgte

har handlet ansvarspådragende, idet sagsøgte

ikke har sikret, at det pågældende arbejde var planlagt,

tilrettelagt eller blev udført sikkerhedsmæssigt

fuldt forsvarligt, idet arbejdet foregik på en sådan

måde, at sagsøgeren med ufyldestgørende hjælpemiddel

skulle rykke pallen fri. Sagsøgeren har endvidere

gjort gældende, at arbejdsstedet ikke var indrettet

sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, idet placeringen

af pallerne var uforsvarlig. Sagsøgeren har endeligt

gjort gældende, at sagsøgte ikke har ført et effektivt

tilsyn med arbejdets udførelse, og sagsøgte har ikke

givet instruktion om de faremomenter, der var forbundet

med arbejdets udførelse. Det forhold, at sag-

21. september 2006 - endnu ikke optrykt i FED XII

søgeren var en erfaren chauffør, kan ikke bevirke, at

ansvaret bortfalder, idet sagsøgeren ikke var vant til

at køre med fisk, ligesom sagsøgeren efter sin forklaring,

ikke overvågede læsningen af bilen, idet han

måtte sove for at overholde køre-hviletidsbestemmelserne.

Sagsøgeren afviser, at der fra sagsøgtes side er

udvist egen skyld.

Sagsøgeren er berettiget til erstatning og godtgørelse

indtil 1. marts 2001, idet det på baggrund af

den fremlagte psykologerklæring må lægges til

grund, at sagsøgerens depression var forårsaget af

uheldet. Tilstanden var ikke stationær forud for

raskmeldingen, og sagsøgeren har gjort gældende, at

stationærtidspunktet under alle omstændigheder

ikke har betydning for sagsøgerens erstatning for

tabt arbejdsfortjeneste, idet sagsøgeren ikke ved

ulykken pådrog sig erhvervsevnetab. Sagsøgeren er

berettiget til rente fra 8. december 2000, idet der er

afgivet rentepåkrav 8. november 2000.

Sagsøgte har til støtte for sin påstand gjort gældende,

at det ikke er bevist, hvorledes uheldet er

sket, og sagsøgte har i den forbindelse henvist til

skønserklæringen, hvorefter trailerens bund var

skridsikker, og den nu fremkomne oplysning om, at

der var grødis i bunden af bilen må afvises, idet dette

ikke er oplyst tidligere. Sagsøgte har endvidere

henvist til, at det af journalen fremgår, at sagsøgeren

fik en skade som følge af fodboldspil. Der foreligger

ikke kausalitet og adækvans mellem sagsøgerens

eventuelle erstatningspådragende adfærd og skadens

indtræden. Sagsøgte har vedrørende kravets opgørelse

gjort gældende, at stationærtidspunktet skal fastsættes

til 3. november 2000 efter Arbejdsskadestyrelsens

udtalelse, og der foreligger ikke kausalitet og

adækvans mellem uheldet og sagsøgerens længerevarende

depression eller den sygeperiode, der ligger efter

3. november 2000. Sagsøgeren har derfor alene

krav på erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og

godtgørelse for svie og smerte indtil stationærtidspunktet,

der er fastsat i udtalelsen. Sagsøgte har endvidere

gjort gældende, at et krav om erstatning skal

bortfalde eller nedsættes som følge af udvist egen

skyld hos sagsøgeren, der var en erfaren chauffør og

undlod at kontrollere læsningen af bilen, selvom han

var ansvarlig herfor, og det kan ikke komme sagsøgte

til skade, at sagsøgeren har begået fejl i den forbindelse.

Sagsøgte har endeligt gjort gældende, at et

eventuelt krav på erstatning for tabt arbejdsfortjeneste

først kan kræves forrentet fra sagens anlæg.


Rettens begrundelse og resultat:

Efter bevisførelsen, herunder de afgivne forklaringer,

lægger retten til grund, at læsningen af kasserne

i traileren var foregået på en sådan måde, at sagsøgeren

ved en kombination af kassernes placering, samt

at der var vand og smatis på trailerens gulv, gled, da

han forsøgte at trække en kasse fri. Det må endvidere

efter parternes forklaringer lægges til grund, at

sagsøgte ikke i forbindelse med sagsøgerens påbegyndelse

af arbejdet som chauffør hos denne havde givet

sagsøgeren instrukser om arbejdets udførelse, og

uanset sagsøgeren var en erfaren chauffør, er sagsøgte

erstatningsansvarlig for den indtrufne ulykke. Retten

har herved lagt til grund, at der ikke – således

som sagen er oplyst – er fremkommet oplysninger,

hvorefter der kan statueres egen skyld hos sagsøgeren,

idet det efter de afgivne forklaringer må lægges

til grund, at sagsøgte havde overladt det til sagsøgeren

selv at forestå planlægning og tilrettelæggelse

uden instruktion, og at sagsøgeren var uvant med at

køre med den anførte type last, samt at han af hensyn

til køre-hviletidsbestemmelserne undlod at overvære

læsningen.

Efter de lægelige oplysninger, herunder Retslægerådets

udtalelse af 23. juni 2004 og Arbejdsskadestyrelsens

udtalelse af 29. juli 2004, lægger retten til

grund, at sagsøgeren som følge af ulykken pådrog

sig en læsion i sit højre knæ, og at stationærtids-

Retten i Varde har den 13. april 2006 afsagt dom i

1. instans (BS 86/2002).

For landsretten har appellanten, A Vognmandsforretning

v/B, påstået frifindelse, subsidiært mod betaling

af et mindre beløb.

Indstævnte, C, har påstået dommen stadfæstet.

Indstævnte har også for landsretten haft fri proces

uden retshjælpsdækning.

B har supplerende blandt andet forklaret, at appellanten

har en aftale med NK Spedition A/S i Esbjerg,

der disponerer biler, som appellanten stiller til

rådighed. Thadaeus er et datterselskab af NK Spedition

A/S. Appellanten kører som regel med fødevarer,

dvs. køl og frys. Appellanten ved ikke altid,

hvad chaufførerne kører med. Chaufførerne får opgaver

fra appellanten eller direkte fra NK Spedition

A/S.

I kraft af hans telefonsamtale med indstævnte

mente han, at indstævnte var fuldstændig inde i de

Vestre Landsrets dom

Forsikrings- og Erstatningsretlig Domssamling

punktet vedrørende knæskaden er fastsat til den 3.

november 2000. Efter de fremkomne oplysninger er

det ikke bevist, at sagsøgerens depression er forårsaget

af ulykken, hvorfor der ikke foreligger den fornødne

kausalitet og adækvans mellem ulykken og

sagsøgerens sygefraværsperiode. På denne baggrund

finder retten, at sagsøgeren har krav på erstatning

som opgjort i opgørelsen af 27. juni 2001 for perioden

4. september 2000 – 3. november 2000.

Som følge af det anførte skal sagsøgte til sagsøgeren

betale for svie og smerte 5240,00 kr. samt for

tabt arbejdsfortjeneste 47.828,82 kr., i alt

53,068,82 kr. samt udgift til afholdt lægeerklæring

250,00 kr. i alt med tillæg af procesrente af

33.336,51 kr. fra den 8. december 2000 og af det resterende

beløb fra den 31. januar 2002. Retten har

herved lagt vægt på, at der vedrørende erstatning for

tabt arbejdsfortjeneste er fremsat rentepåkrav den 8.

november 2000.

Thi kendes for ret:

Sagsøgte A Vognmandsforretning ved B skal til sagsøgte

C betale 53.318,82 kr. med tillæg af sædvanlig

procesrente af 33.336,51 kr. fra den 8. december

2000 og af det resterende beløb fra den 31. januar

2002.

Sagens omkostninger ophæves.

opgaver, der skulle udføres, og indstævnte fik ikke

nogen særlig instruktion.

Der kan komme fugt på bunden af traileren fra fiskekasser,

men der er afløb i traileren. Der kommer

ikke grødis ud af kasserne.

Indstævnte ringede hjem om, at han havde slået

sit knæ, men han mente godt, at han kunne køre turen

færdig og tage et læs med hjem. De aftalte, at

indstævnte stillede bilen i Esbjerg og opsøgte læge,

når han kom hjem.

Der er ikke behov for hjælpemidler, hvis man

skal køre med fisk, og der er ikke nogen særlig risiko

herved. Appellanten vidste godt, at indstævnte

skulle hente fisk hos Thadaeus.

C har supplerende blandt andet forklaret, at han

havde kørt en del med “presenningsbil”, dvs. ikke

en trailer med køleboks, men derimod stykgods/pallevarer.

Han var en erfaren chauffør, men ikke med

hensyn til at køre med fisk, som han kun havde kørt

21. september 2006 - endnu ikke optrykt i FED XIII


Forsikrings- og Erstatningsretlig Domssamling

med nogle få gange. Han havde ikke tidligere kørt

med fisk i kombination med frysevarer, men udelukkende

med fersk fisk. Efter en sådan tur var bunden

i traileren ikke decideret slem. Der ryger lidt fiskeslim

ned i bunden, men ikke værre, end at man kan

gå på det. Han har kørt meget med skinker, der er

fedtede, og det ryger også ned på trailerens bund.

Skinkerne hænger i loftet, og der drypper fedt og

slim/blod ned på vognbunden. Når man kører med

skinker, ligger der et lag plastic på vognbunden, som

man fjerner, når der losses, således at man ikke går

på det slimede. Han har ikke selv lastet eller losset

skinker, idet det blev gjort af slagteriarbejdere.

Han ringede til B og fik at vide, at den faste bil

stod i Esbjerg, hvor han kunne hente den. Han fik

samtidig at vide, at han skulle laste hos Thadaeus i

Padborg, dvs. han skulle køre med fisk. Man kører

ikke med andet end fisk for Thadaeus. Han var nok

i Padborg kl. 22 om aftenen. På vej derned havde

han ringet til Thadaeus, som oplyste, at varerne muligvis

kom om natten. Han fik besked på at stille

traileren ved en port, hvor den skulle læsses. Han lå

og sov, mens der blev læsset, fordi han skulle ud at

køre om morgenen. Klokken 8 om morgenen kørte

han over og spændte traileren på igen. Der manglede

2-3 paller, før han kunne komme af sted kl.

10.30.

Der var så vidt han husker 5 paller frys. Derefter

var der en skillevæg, som de ferske fisk var bag. Arealmæssigt

var der mere fersk fisk end frysevarer. De

ferske fisk var i papkasser og flamingokasser. Der

var is oven i kasserne, som efterhånden smeltede. Fiskene

er fedtede og slimede, og der kom slim ned på

gulvet. Der kommer ikke grødis ud af kasserne. Når

man er færdig med at læsse de ferske fisk af og åbner

skillevæggen ind til fryserummet, trækker kulden

bagud i traileren, hvor den ferske fisk har stået.

Han har ikke tidligere været ude for grødis på trailerens

bund.

Han skulle have en palle ud af traileren, som han

stod og baksede med, da han faldt ned på knæet, fordi

der var glat på vognbunden. Det var grødisen, der

gjorde, at han faldt. Man er tit ude for, at der sidder

kasser i spænd, men han er ikke tidligere faldet af

den grund. Skulle han køre med samme last i dag,

ville han nok have haft salt og en svaber med, så

man kunne salte og derefter skubbe grødisen ud.

Parterne har i det væsentlige procederet i overensstemmelse

med deres påstandsdokumenter for landsretten.

21. september 2006 - endnu ikke optrykt i FED XIV

Appellanten har i sit påstandsdokument anført

følgende:

“...

Til støtte for den nedlagte påstand gøres det gældende

- at det ikke på tilstrækkelig vis er dokumenteret,

hvorledes uheldet er sket,

- at appellanten ikke har handlet ansvarspådragende,

- at en eventuel fejl må påhvile den medarbejder hos

Thadaeus Shipping & Transport, som læssede bilen,

- at appellanten ikke er ansvarlig for denne medarbejder

hos Thadaeus Shipping & Transport,

- at traileren var lejet, hvorfor det er udlejer, som er

ansvarlig for denne,

- at der ikke foreligger kausalitet og adækvans mellem

indstævntes eventuelle erstatningspådragende

adfærd og skadens indtræden, og

- at en eventuel erstatning skal bortfalde eller nedsættes

væsentligt som følge af udvist egen skyld.

...”

Indstævnte har i sit påstandsdokument anført følgende:

“...

Til støtte for indstævntes påstand gøres det overordnet

gældende,

- at appellanten er erstatningsansvarlig for arbejdsulykken,

indstævnte var ude for den 28. august

2000.

Herunder gøres det gældende,

- at arbejdsstedet ikke var indrettet sikkerhedsmæssigt

forsvarligt, idet der var grødis på trailerens

bund,

- at arbejdet ikke var tilrettelagt og planlagt sikkerhedsmæssigt

forsvarligt, idet kasser var læsset, således

at de sad i spænd, og under hensyntagen til at

der ikke var hjælpemidler til imødegåelse af grødis,

- at appellanten ikke havde instrueret indstævnte om,

hvorledes arbejdet skulle udføres sikkerhedsmæssigt

forsvarligt.

Endvidere gøres det overordnet gældende,

- at der foreligger kausalitet og adækvans mellem skadens

indtræden og appellantens erstatningspådragende

adfærd.

Herudover gøres det overordnet gældende,

- at indstævnte ikke har udvist egen skyld.

...”


Landsrettens begrundelse og resultat:

Det lægges efter de afgivne forklaringer til grund, at

indstævnte gled på et glat gulv i traileren, da han forsøgte

at trække en palle fri, og derved faldt og kom

til skade med knæet.

Det påhviler appellanten som arbejdsgiver at sørge

for, at arbejdsforholdene sikkerheds- og sundhedsmæssigt

er fuldt forsvarlige. Appellanten vidste,

at indstævnte skulle køre med fisk, og burde have

indset risikoen for, at der ved kørsel med denne last

blev glat på gulvet. Ved at undlade at træffe forholdsregler

til imødegåelse af risikoen for fald på det

glatte gulv, f.eks. ved at sikre sig, at der var mulighed

for at afdække gulvet med plast eller lignende,

eller at instruere indstævnte om rengøring af gulvet

og forsyne ham med hjælpemidler hertil, findes appellanten

at have pådraget sig erstatningsansvar

over for indstævnte.

Forsikrings- og Erstatningsretlig Domssamling

Indstævnte, der efter det oplyste ikke havde særlig

erfaring med at losse fisk, findes ikke at have udvist

en egen skyld, der kan begrunde, at erstatningen

nedsættes eller bortfalder.

Landsretten stadfæster derfor dommen.

Appellanten skal betale sagsomkostninger for

landsretten til statskassen med i alt 13.850 kr. Beløbet

dækker udgifter til advokatbistand og 1.350 kr.

til materialesamling.

Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens §

8 a.

Thi kendes for ret:

Byrettens dom stadfæstes.

Appellanten, A Vognmandsforretning v/B, skal

betale sagens omkostninger for landsretten til statskassen

med 13.850 kr.

Det idømte skal betales inden 14 dage.

21. september 2006 - endnu ikke optrykt i FED XV

More magazines by this user
Similar magazines