interesseorganisationerne nu og i fremtiden - Dansk Byggeri

danskbyggeri.dk

interesseorganisationerne nu og i fremtiden - Dansk Byggeri

6. årgang nr 4 juni/juli 2008

2 RepRæsentantskab 2008

2 nyt og gammelt tømReR-

håndvæRk hånd i hånd

2 afklaRing af kompetenceR

erhvervsmagasin for byggeri, anlæg og industri

Indflydelse

interesseorganisationerne nu og i fremtiden


CRAMO DÆKKER HELE LANDET

– både lokalt og landsdækkende

-

ESBJERG

FREDERICIA

ÅBENRÅ

ÅLBORG

ÅRHUS

ÅRHUS C

HORSENS

ODENSE S

ODENSE

HOLBÆK

SLAGELSE

KØGE

RINGSTED

NÆSTVED

MARIBO

NYKØBING F.

KVISTGÅRD

HILLERØD

GLOSTRUP


RØDBY

KBH. S


LEDER

5 Nyt marked under udvikling - energieffektivisering

Adm. direktør Lars Storr-Hansen

AKTUELT: REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2008

6 Reportage fra repræsentantskabsmødet

TEMA: INDFLYDELSE

Det nuværende system med interesseorganisationer har eksisteret i

omkring 100 år. Men hvordan ser fremtiden ud?

8 Interesseorganisationer nu og i fremtiden

10 Dansk Byggeri skal have en klar profil

11 Beslutningstagerne vil have input

12 Udfordringer og muligheder

13 Brix, bilerne og branchen

KORT Og gODT

15 Nyt fra bygge- og anlægsbranchen

MENNESKER MED MENINgER

20 Nyt og gammelt tømrerhåndværk hånd i hånd

Tømrer- og bådebyggervirksomhed satser på kvalitet

6. årgang nr 4 juni/juli 2008

2 REPRÆSENTANTSKAB 2008

2 NYT OG GAMMELT TØMMER-

HÅNDVÆRK HÅND I HÅND

2 AFKLARING AF KOMPETENCER

erhvervsmagasin for byggeri, anlæg og industri

I n d f l y d e l s e

interesseorganisationerne nu og i fremtiden

juni/juli 2008

27

8

Redaktion Martin K.I. Christensen (redaktør), Anders Hundahl (ansv.), Anja Binderup, Heidi Theresa Coretto, Louise Falborg, Mogens Hjelm,

Charlotte Larsen, Mette Skovgaard Petersen, Mette Schmidt og Morten Toftegaard Wehner.

Design salomet-Lucky group. Layout Ditte Brøndum og salomet-Lucky group. Udgiver Dansk Byggeri er arbejdsgiver- og interesseorganisation for 6.500

virksomheder inden for byggeri, anlæg og industri. Adresse Postboks 2125, 1015 København K, telefon 72 16 00 00, email redaktionen@danskbyggeri.dk

Annoncesalg Jan Hesselberg, Dansk Byggeri, Postboks 2125, 1015 København K, telefon 72 16 01 39, fax 56 50 10 37, email jkh@danskbyggeri.dk

Oplag 13.000, 9 gange årligt. Tryk Elbo Grafisk A/S, Nørrebrogade 14-16, 7000 Fredericia. ISSN 0906-1037. Elektronisk ISSN 1901-8207.

Oplagskontrol Fagpressens Medie Kontrol (FMK).

Indhold i annoncer og lignende er udelukkende annoncørernes ansvar og ikke udtryk for en officiel holdning hos Dansk Byggeri, annoncer skal leve op til

Dansk Byggeris etiske retningslinjer, ligesom bladets redaktion alene redigerer bladets redaktionelle indhold. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte

i redaktionelt materiale og læserbreve.

Forside: Tømrervirksomhed i Mariager. Foto: Anders Bach

24

22 Stucco Lustro - det lysende puds

En speciel teknik og et glidende generationsskifte

24 Det begyndte med øldåser

En bebyggelse af jordhuse i Colorado er næsten 100% CO2-neutrale

FAgLIgT

27 Jubilæum med store maskiner på Kongens Nytorv

Nedbrydningssektionen fyldte 25 år

28 Uddannelse er en fordel - både for virksomhed og

ansatte

29 Computerens indtog på byggepladsen

Det digitale byggeri i praksis - projektweb på en byggeplads

30 Markant hurtigere administration

33 Sølvmønter, jordarbejder og 'forsikringer'

Krav og muligheder i museumsloven

SERVICESTOF

35 Paragraffer

37 Nye kurser i Dansk Byggeri

39 Produktnyheder

41 Nyt om navne

41 Kalender

29

INDhOLD

3


LEJ DANMARKS

BEDSTE MANDSKAB!

MAXFORCE tilbyder 2 stærke koncepter du kan tjene penge på:

1. Professionelt mandskab

MAXFORCE tilbyder komplette sjak af

murere, tømrere, malere, tagdækkere, anlægsfolk,

VVS´ere, blikkenslagere, elektrikere

inkl. arbejdstøj, håndværktøj og servicevogne.

Du kan læse meget mere om hvad vi kan gøre for dig på www.maxforce.dk, herunder også historien

om hvorfor vi skifter navn fra CleanForce til MAXFORCE.

ÅRHUS · ODENSE · NYBORG · ST. HEDDINGE · GREIFSWALD

Administration: Dannebrogsgade 1 · DK-5000 Odense C · Telefon 88 13 10 00 · Telefax 88 13 10 01 · info@maxforce.dk

www.maxforce.dk

2. Stilladsudlejning

MAXFORCE tilbyder montering og udlejning

af alle typer stillads og overdækninger.

På projekter udfører vi opgaver over hele landet.

Lokalt udfører vi alle typer stilladsopgaver.

Vores værdier er medarbejdertilfredshed, faglig kvalitet og effektivitet.

www.brnd.com


LARS STORR-HANSEN, adm. direktør

foto RICKy JOHN MOLLOy

leder

"Det er

glædeligt

at se, at et

voksende antal

virksomheder

nu engagerer

sig i forsøgs-

og udviklingsprojekter."

- Lars Storr-Hansen

Et nyt marked under

udvikling

- energieffektivisering

. Der er gået tre år, siden Folketinget i 2005 vedtog en handlingsplan for en fornyet indsats

for at spare på energien med fokus på huse og bygninger. Siden da er energiprisen blevet

fordoblet. Det betyder, at det er blevet mere rentabelt at energieffektivisere, og at tilbagebetalingstiden

for investeringer i energibesparelser er raslet ned. Samtidig har politikere, befolkningen

og erhvervslivet erkendt, at omfattende energieffektiviseringer er nødvendige.

Når markedet for energieffektivisering af bygninger alligevel stadig er til at overse, er der to

forklaringer:

2 For det første er bygningerne i Danmark spredt på mange typer af ejere. For den enkelte

ejer afhænger den bedste energiløsning af bygningens alder og tilstand, beliggenhed og

varmeforsyning, benyttelse, energiforbrug og friværdi. Alt sammen noget, der gør det til en

kompliceret affære at beslutte, hvordan man skal gå i gang.

2 For det andet må vi nok erkende, at vi har en energisektor og en byggebranche, der endnu

ikke er helt klar med de færdige og kundevenlige løsninger, som er nødvendige, for at der

kan ske en effektiv klimatilpasning af det bebyggede miljø.

Derfor er det glædeligt at se, at et voksende antal virksomheder nu engagerer sig i forsøgs- og

udviklingsprojekter. Det sker fx gennem byggeprojekter med stadigt lavere energi rammer, udvikling

af nye energieffektive komponenter, bygningsintegrerede vedvarende energiløsninger,

nye samarbejder med andre aktører og afprøvning af nye salgskoncepter for energibesparelser.

Det er på denne baggrund, at Dansk Byggeri sammen med byggeriets andre parter har afholdt

en konference, Byggeriets Dag, med fokus på klima og energi; og det er på den baggrund, at

vi er en aktiv part bag klimatopmødet i København i 2009. Her vil vi, sammen med de andre

parter, deltage i markedsføring af danske virksomheder og deres produkter - til gavn for det

nye marked for energieffektivisering. 2

www.danskbyggeri.dk

5


Endnu et år med

høj aktivitet i bygeriet

2007 slog igen alle rekorder med hensyn til aktivitetsniveau, og Dansk Byggeri var

engageret i lang række sager, som påvirker medlemmernes dagligdag. Det fremgik af

Povl Christensens beretning, hvor han særligt kom ind på gulpladesagen, klima og

energi, arbejdsmijø, AB92, arbejdskraft og medlemssituationen

af MARTIN K.I. Christensen, mic@danskbyggeri.dk, foto RICKy JOHN MOLLOy

. Povl Christensen indledte for sjette gang et

repræsentantskabsmøde i Dansk Byggeri med

at konstatere, at det har været et rigtig godt

år for branchen.

"Omsætningen slog alle rekorder, beskæftigelsen

har aldrig været så høj og ledigheden

så lav. Det forlyder endda, at der og

er blevet tjent penge. Så kan det vist ikke

blive meget bedre. Det skal vi glæde os over."

Han slog fast, at det var imponerende, at

branchen havde formået at holde lønstigningerne

på 5,4% i betragtning af, at beskæftigelsen

nåede op på 180.000 mand.

Povl Christensen beklagede til gengæld,

at regeringen har valgt at sende en del af

regningen for dette års finanslov videre til

byggeriet og det øvrige erhvervsliv.

"Vi kommer til at betale mere i form af

flere G-dage og øget sygedagpengebetaling.

Og byggeriet kommer også til at betale, fordi

finansloven indeholder udskydelser af stats-

6

lige byggerier og anlægsopgaver. Hertil kommer

finanslovens begrænsninger af kommunernes

muligheder for at bygge."

"Helt galt er det, at regeringen begrænser

bygge- og anlægsaktiviteten på et tidspunkt,

hvor vi allerede så småt mærker, at aktiviteten

er på vej ned."

Dansk Byggeri søger indflydelse

Povl Christensen kom ind på de sejre, som

Dansk Byggeri har fået i hus i det forløbne år:

En acceptabel løsning på sagen om gulpladebiler,

forenkling af nøgletalssystemet, det

er lykkedes at sætte velfærdens fysiske rammer

på dagsordenen, og Østaftalen er blevet

forenklet.

Han henviste også til de områder, hvor

beslutningstagerne ikke lyttede til Dansk

Byggeris advarsler. Det gælder indførelsen af

eIndkomst, hvor SKAT, som ventet, ikke var

klar til at modtage de elektroniske oplysnin-

ger fra virksomhederne. Og den byggeskadeforsikring,

der blev indført 1. april, er bureaukratisk

og ser ud til at blive unødvendig dyr.

Klima og energi

"Vi har engageret os i arbejdet op til klimatopmødet

ved at være en del af Klimakonsortiet.

Det er tanken, at Klimakonsortiet

skal markedsføre den viden og de produkter

som danske virksomheder har på energiområdet

op til topmødet i 2009," sagde Povl

Christensen og slog fast, at der i den kommende

tid både nationalt og internationalt

vil være opmærksomhed på, hvordan man

nedbringer energiforbruget yderligere.

Arbejdsmiljø

"Der er dog også områder, hvor det ikke går

godt i byggeriet. Jeg tænker her på arbejdsmiljøet.

I Dansk Byggeri arbejder vi engageret

og målrettet på at forbedre arbejdsmiljøet i

KONTINgENTNEDSÆTTELSE

2 Dansk Byggeri nedsætter atter kontingentet, så det bliver billigere for de 6.500 virksomheder inden for byggeri,

anlæg og byggeindustri at være medlem af organisationen.

2 Det er tredje gang siden dannelsen af Dansk Byggeri i 2003, at kontingentet bliver sat ned. Baggrunden for

nedsættelsen er dels, at Dansk Byggeri er en veldrevet organisation, dels de gode tider i byggeriet.

2 Nedsættelsen betyder, at alle medlemmer af Dansk Byggeri fra og med den 1. juli 2008 betaler 0,37 % i lønsumskontingent

- i stedet for som nu 0,39%. Grundkontingentet på 6.000 kroner fastholdes og har været

uændret i 5 år.

www.danskbyggeri.dk


Repræsentantskabsmøde 2008

I sin beretning slog Povl Christensen fast at det var lykkedes branchen at holde lønningerne i

ro på trods af endnu et rekordår

virksomhederne, men det kan desværre ikke

aflæses i statistikkerne," fremhævede Povl

Christensen.

Han henviste til, at der er stor fokus fra

politikernes side og stor lyst til at lovgive på

området. Men der skal fokus på området af

en anden grund:

"Hvis ikke vi kan garantere, at Morten,

Anders eller Said er i live ved fyraften hver

dag, så får vi ikke tiltrukket de unge mennesker

i de kommende år - og så taber vi kampen

om fremtidens arbejdskraft. Derfor må og

skal vi have et bedre arbejdsmiljø i byggeriet,"

sagde han og håbede, at den arbejdsmiljøpolitik,

der er blevet udarbejdet i det forløbne

år, vil være med til at danne grundlaget for en

forbedret indsats i virksomhederne.

AB92

Povl Christensen tog det faktum op, at mange

medlemmer er irriterede over de hyppige

fravigelser fra AB og ønsker en revision. Men

han forklarede, at bestyrelsen er betænkelig,

da det vil åbne op for en forlængelse af ansvarsperioden

til 10 år.

Undersøgelser viser, at det oftest er rådgiverne,

der står bag fravigelserne. Det er

dyrt for bygherrerne, da det resulterer i risikotillæg,

som de skal betale for.

"Derfor har vi taget kontakt til rådgivernes

organisationer for at få en dialog om de

mange fravigelser, og vi vil lægge op til, at

områderne i Dansk Byggeri tager spørgsmålet

op med kommunerne."

Udenlandske medlemmer

Når det gælder udenlandske medlemmer,

erkendte Povl Christensen, at det er vanskeligt

at sikre, at de alle har vilje og evne til at

opfylde de krav, der stilles med hensyn til

kontingentbetaling og overholdelse af overenskomsterne.

ÆNDRINgER I DANSK BYggERIS BESTYRELSE

Ingeniør Morten Hansen, Entreprenørfirmaet Østergaard A/S, Vejle

og Tømrermester Martin Skou Heidemann, Skou Gruppen A/S,

Hørsholm, blev valgt til bestyrelsen efter at Jørn Buch Andersen

og Carsten Andersen ikke genopstillede efter mange år i Dansk

Byggeris og før det i henholdsvis BYG og Danske Entreprenørers

Postbox 2125

1015 København Martin Skou K

Telefon: 72 16 00 00

Telefax: Morten 72 hansen 16 00 10

bestyrelser. På det efterfølgende bestyrelsesmøde blev Peter As-

www.danskbyggeri.dk

info@danskbyggeri

sam genvalgt som næstformand. Povl Christensen blev sidste år

heidemann

genvalgt som formand for en to-årig periode.

Administrerende direktør, Mogens hansen, fremlagde årsrapporten

"Derfor beder vi nu vores udenlandske

medlemmer om at skrive under på en erklæring

om, at de vil efterleve de fagretlige

afgørelser og ikke forsøge at få dem omgjort

ved domstolene i deres hjemland," sagde

han og henviste til, at der forlanges en løbende

forskudsbetaling af et års kontingent

for udenlandske virksomheder.

Flere medlemmer

"Dansk Byggeri optog i løbet af det forgangne

år 829 medlemmer, mens vi har sagt farvel til

422. Det er primært ophør af virksomhed og

kontingentrestancer, som er baggrunden for,

at medlemmer forsvinder," påpegede Povl

Christensen, men slog fast at i alt ca. 10 % af

de virksomheder, som søgte om optagelse, er

faldet fra eller er blevet sorteret. 2

www.danskbyggeri.dk/

rep2008

Carsten Andersen og Jørn Buch Andersen

med Povl Christensen

7


8

Interesseorganisationer

og

i

fremtiden

af MARTIN K.I. CHRISTENSEN, mic@danskbyggeri.dk, illustration MORTEN VOIGT


– i dag

indflydelse

Interesseorganisationer har i de sidste

hundrede år spillet en vigtig rolle

i tilblivelsen af offentlig politik. De

har bidraget med information og løsningsforslag

til lovgivningsprocessen

og samarbejdet med embedsværket

om administrationen af lovene.

For interesseorganisationerne er

sagen klar: De har til opgave at varetage

medlemmernes interesse ved at

påvirke det politiske miljø og – ikke

mindst – via en bedre konsekvensfornemmelse

at sikre lovgivning af

høj kvalitet og undgå fatale fejl i optakten

til et lovforslag.

Men hvad vil der ske i fremtiden?

Det sætter Byggeriet fokus på i dette

nummer af Byggeriet, hvor vi bringer

et interview med Dansk Byggeris nye

adm. direktør, Lars Storr-hansen.

Vi bringer også en reportage fra

Dansk Byggeris Temamøde, der blev

holdt i forbindelse med repræsentantskabsmødet,

og som i år havde

fokus på erhvervsorganisationernes

rolle og udfordringer i forhold til at

få politisk indflydelse og i forhold til

samarbejdet med lønmodtagernes

organisationer.

I forbindelsen med Temamødet offentliggjorte

Dansk Byggeris analysebrev

Barometer en undersøgelse,

hvor politikerne er blevet spurgt om

deres syn på organisationernes rolle.

Resultatet viser først og fremmest, at

erhvervsorganisationerne er ganske

populære i det politiske system.

Endelig har Byggeriet interviewet Colette

Brix, erhvervsordfører for Dansk

Folkeparti, som har spillet en central

rolle i forbindelse med forenklingen

af gulpladereglerne.

2 Dansk Byggeri skal have en

klar profil

2 Beslutningstagerne vil have

input

2 Udfordringer og muligheder

2 Brix, bilerne og branchen

9


Dansk Byggeri skal

have en klar profil

Kravene til organisationerne stiger både fra medlemmerne og fra omverdenen. Derfor er det vigtigt for

Lars Storr-hansen, at Dansk Byggeri har en klar profil - også på de større politiske dagsordener.

herved sikres den størst mulige gennemslagskraft af MARTIN K.I. CHRISTENSEN, mic@danskbyggeri.dk, foto RICKy JOHN MOLLOy

Lars Storr-hansen er 40 år og tiltrådte adm. direktør i Dansk Byggeri 13. maj

. "Medlemmerne stiller i dag med rette

større og større krav. Derfor gælder det om

at tilgodese deres behov og sikre dem den

bedst mulige støtte på det faglige plan og

den størst mulige politiske gennemslagskraft,"

siger Lars Storr-Hansen, der tiltrådte

som adm. direktør i Dansk Byggeri midt i maj

måned.

"For mig er det vigtigt, at Dansk Byggeri

har en klar profil - også på de større politiske

dagsordener. For der er en byggepolitisk vinkel

overalt. Fx betyder manglen på arbejdskraft, at

vi skal se på emner som skat, efterløn, rekruttering

fra udlandet og så videre."

Et andet af de områder, hvor Dansk Byggeri

fortsat skal gøre sig gældende, er klima

og energi:

"Det er grunden til, at vi er med i klimakonsortiet,

der kommer til at spille en meget afgørende

rolle op til klimatopmødet i København næste

år," siger han og fremhæver, at det nu skal sikres,

at branchen er klar til at løfte udfordringen.

10

Branchens image

Lars Storr-Hansen betragter det som vigtigt

hele tiden at have fokus på, at fortælle den

gode historie om branchen.

”For når man spørger kunderne, er næsten

90% jo tilfredse med det udførte arbejde og

anbefaler gerne håndværkerne til naboer og

venner. Men for pressen er den dårlige historie

altid bedre.”

"Når det er sagt, er det afgørende, at branchen

bliver ved med at anerkende de udfordringer,

der er. Fx service over for kunderne eller

arbejdsmiljøet, og at der bliver ved med at

blive udviklet nye metoder til at imødegå problemerne.

Det skal spille sammen med de gode

historier og skabe den nødvendige goodwill,

når de dårlige historier dukker op. For dem

undgår vi jo aldrig."

Til gengæld fremhæver Lars Storr-Hansen

at han aldrig tidligere har oplevet en organisation,

der lagde så stor vægt på at screene potentielle

medlemmer og at ekskludere dem,

der ikke lever op til retningslinjerne.

Kronen på værket

"Dansk Byggeri var den sidste af 'de store' organisationer,

jeg ikke har været ansat i, så jeg

ser det som kronen på værket at blive administrerende

direktør her," siger Lars Storr-Hansen,

der kommer fra en stilling som underdirektør

i HTS og tidligere har arbejdet i DI.

Det er hans erfaring, at Dansk Byggeri som organisation

opfattes som en meget fagligt velfunderet

organisation med gode medarbejdere.

"Dem kommer jeg til at støtte mig til, når

det gælder det byggefaglige. Derfor vil jeg og

bruge de første måneder til at lære organisationen

og branchen at kende. Mit fokus er

det politiske og kommunikationen, men jeg vil

ikke komme med de store programudmeldinger

de første 100 dage."

Bred baggrund

Lars Storr-Hansen er uddannet cand.polit. og

begyndte sin karriere som embedsmand i et

ministerium. Herefter var han rådgiver på Christiansborg

og senere for to ministre, inden han

gik over i organisationsverdenen.

”Jeg kender det politiske system fra bunden.

Jeg ved, hvordan et lovforslag skrues sammen

og jeg ved, hvornår i den politiske proces,

man skal gå ind og påvirke. Fra min tid i organisationsverdenen

har jeg erfaring i at arbejde

med en politisk valgt bestyrelse i en medlemsorganisation.

Og endelig har jeg også arbejdet

som journalist og ved, hvordan journalisternes

arbejdsbetingelser er, hvilket er vigtigt,

når man skal arbejde med politisk interessevaretagelse.”

gode rammer

Dansk Byggeri er også en arbejdsplads, og Lars

Storr-Hansen lægger vægt på, at medarbejderne

har mulighed for at udvikle sig både fagligt

og personligt.

”Jeg lægger vægt på åbenhed og klare linjer.

Det skal være klart, hvad der er godt og skidt. Det

er vigtigt at sikre at de overordnede rammer er

i orden, og der skabes en fælles identitet. Men

man skaber ikke udelukkende en organisation

ved at udstikke de overordnede linjer fra ledelsen.

De skal skabes sammen med medlemmer

og medarbejdere,” slutter han. 2

www.danskbyggeri.dk


Beslutningstagerne vil have input

Erhvervsorganisationerne er med til at højne kvaliteten af lovgivningen, mener politkerne

af MOGENS HJELM, moh@danskbyggeri.dk

. Det fremgår af en analyse, som Dansk Byggeris

analysebrev Barometer har gennemført.

Resultatet viser først og fremmest, at erhvervsorganisationerne

er ganske populære i

det politiske system. Hele 93% af politikerne

og embedsmændene i staten og kommunerne

finder det således vigtigt eller meget vigtigt at

inddrage erhvervsorganisationerne i de politiske

beslutninger, der har betydning for organisationernes

medlemmer.

Samtidig fremgår det, at 95% af de folketingspolitikere,

der deltog i undersøgelsen, har

ugentlig eller månedlig kontakt med erhvervsorganisationer.

Denne direkte kontakt mellem

politiker og erhvervsorganisation foregår

til gengæld mindre hyppigt på kommunalt niveau.

Her har borgmestre og formænd for tekniske

udvalg slet ikke samme kontaktfrekvens

med erhvervsorganisationer. Dog har 65% af de

kommunale beslutningstagere nogle få årlige

møder, men 15% er rent faktisk aldrig i kontakt

med erhvervsorganisationer.

Denne forskel skyldes sandsynligvis, at erhvervsorganisationerne

koncentrerer hovedparten

af deres resurser om Folketinget og centraladministrationen.

Men Per Rystrøm, partner i kommunikationsvirksomheden

Operate A/S, vurderer, at forskellen

vil udligne sig i de kommende år:

"Det er der slet ingen tvivl om. Helt overordnet

er antallet af kommuner blevet mere

overskueligt og nok så vigtigt, så har kommunerne

fået større opgaver og vil få brug for faglige

input fra erhvervsorganisationerne. Tænk

blot på administration af plan- og miljølovgivningen.

Der vil ganske enkelt ske en professionalisering

i kommunerne, som fremover

vil blive matchet af stadig dygtigere erhvervsorganisationer.

På mange måder vil kommunernes

og erhvervsorganisationernes samarbejde

komme til at minde om det billede, vi i

dag kender landspolitisk."

Vidensgrundlag

Et andet resultat af undersøgelsen gør det klart,

at en meget vigtig opgave for organisationerne

er at styrke vidensgrundlaget for de politiske

beslutninger. Politikerne forventer at få leveret

data af høj kvalitet på rette tid og sted. Og en

meget stor del af besvarelserne giver da og

udtryk for, at organisationerne er ganske dygti-

indflydelse

ge til at levere brugbare fakta om de problemer,

som berører organisationernes interesseområde

– eksempelvis erfaringer om specifikke problemer,

som de opleves i virksomhederne.

Næsten alle – 95% - har en klar forventning

om, at organisationerne også har indblik i og

forståelse for de politiske processer, så de kan

bidrage med input på de helt rigtige tidspunkter

i et modnings- eller beslutningsforløb.

Åben og uformel

Professor Peter Munk Christiansen fra Institut

for Statskundskab ved Århus Universitet

og medforfatter til Magtudredningen peger

på det krav om professionalisering, som i stigende

omfang stilles til organisationernes interessevaretagelse.

"Tidligere tiders formaliserede og stabile

samarbejdsrelationer er blevet afløst af en mere

åben, uformel og hurtig beslutningsproces. Det

er i dag sværere at tolke det politiske landskab.

Samtidig stiller politikere og embedsmænd i

dag stærkere krav om, at organisationerne skal

kunne bidrage med noget brugbart, hvis de vil

inddrages. Det stiller krav til organisationerne

om politisk indsigt, viden og hurtighed, og det

kræver ressourcer. De store resursestærke organisationer

er således bedst stillet i kampen om

interessevaretagelsen," siger han.

Levere løsninger

Undersøgelsen dokumenterer ligeledes beslutningstagernes

forventning om politisk indsigt

hos organisationerne. Et flertal på 53% af politikere

og embedsmænd forventer, at organi-

sationerne også bør bidrage med konkrete lovforslag

og til politiske beslutninger.

Denne udvikling har chefrådgiver Tobias Zacho

Larsen fra Advice A/S også spottet. Han rådgiver til

daglig virksomheder og organisationer i at optimere

deres politiske interessevaretagelse.

"Der er ingen tvivl om, at politikerne ser inddragelse

af erhvervsorganisationer ne som en farbar

vej til at sikre højnelse af kvaliteten i de politiske

processer. Simpelthen fordi erhvervsorganisationerne

har bedre indsigt i problemerne i hverdagen."

De fremtidige udfordringer

Beslutningstagerne blev også spurgt, hvad de

mente, var organisationernes største udfordring

i fremtiden. Svaret var, at topudfordringen

handler om at styrke vidensgrundlaget for

politiske beslutninger. 2

www.danskbyggeri.dk/

barometer

11


Udfordringer og muligheder

En række centrale beslutningstagere gav på Dansk Byggeris årlige temamøde deres bud på,

hvordan erhvervsorganisationerne bedst opnår politisk indflydelse

af MOGENS HJELM, moh@danskbyggeri.dk, foto RICKy JOHN MOLLOy

Departementchef Michael Dithmer,

Erhvervs- og økonomiministeriet

12

. "Der er i dag langt færre

og meget større organisationer

end for blot få år siden.

Et af de væsentligste

argumenter for sammenlægningerne

er ønsket om øget

politisk gennemslagskraft

og at påvirke de beslutninger,

som har indflydelse på

medlemmernes hverdag,"

sagde Dansk Byggeris formand,

Povl Christensen, i

sin indledning.

Og der er mange strenge

at spille på i det politiske

og mediemæssige

landskab, som ændrer sig hurtigt i disse år.

Det gav kommunikationsrådgiver Per Rystrøm

fra kommunikationsbureauet Operate bud og

eksempler på.

"Vi har traditionelt kunne se samarbejdet

mellem myndigheder og erhvervsorganisationer

udvikle sig stille og roligt uden for offentlighedens

søgelys. Her har beslutningstagere arbejdet

sammen med dem, som var bedst til at føre

politikken ud i livet. I dag ser vi især enkle og

let forståelige sager udvikle sig i medierne i løbet

af få timer, så det i stedet er medierne, der

styrer dagsordenen," sagde Per Rystrøm.

Arbejdsgiveren

Dagens anden indlægsholder var adm. direktør

Jørgen Neergaard Larsen, DA, som lagde ud

med at konstatere, at erhvervslivet aldrig har

været bedre organiseret end i dag. Han lagde

vægt på, at organisationerne skal basere deres

samarbejde med det politiske system på en

høj grad af viden og troværdighed.

"De resultater, vi lover politikerne, skal -

når de gennemføres - også nås. Det er afgørende.

Når vi taler om lobbyisme, skal vi huske

på, at lobbyister ikke er i

stand til at binde det politiske

system. Det kan vi, når

vi arbejder inden for rammer

af Den Danske Model,

hvor vi forpligter hinanden

og neutraliserer det politiske

miljø og tager ansvar

for udviklingen."

Han gjorde det klart, at

vi står over for meget store

forandringer i de kommende

år. Især den demografiske

udvikling i hele Europa vil

give omfattende rystelser,

som vi i dag – efter hans

opfattelse - ikke forholder os til i tilstrækkeligt

omfang.

En anden trussel kommer fra politikernes lyst

til at blande sig i arbejdsmarkedsforhold.

"Politikerne står klar, og derfor er det meget

vigtigt, at vi også får en fagbevægelse, som tør

tage ansvar for at videreudvikle det gode arbejdsmarked,

vi sammen har skabt. Desværre

er der her eksempler på folk i fagbevægelsen,

som satser på politikerne."

Lønmodtagerrollen

Dermed var bolden givet op til sekretariatschef

Gunde Odgaard, BAT-kartellet. BAT-kartellet har

mistet små 20.000 medlemmer siden 2001.

"Det er klart, at den demografiske udvikling

betyder færre medlemmer i fagbevægelsen.

Og der er naturligvis også andre årsager.

Folk vil klare sig selv, og mange unge har aldrig

kendt til arbejdsløshed, men at afskrive

fagbevægelsen er alt for tidligt," understregede

Gunde Odgaard.

Han så især store muligheder i forhold til konkrete

samarbejder med Dansk Byggeri om byggeriets

udvikling, perspektiver og udfordringer.

"Vi har en forpligtigelse til selv at drive den

her branche - og ikke forvente, at Bendt Bendtsen

gør det. Det skal vi samarbejde om. Når det

derimod handler om Den Danske Model, er jeg

derimod bange for, at de domme, vi har set fra

EU-Domstolen, vil øge presset fra politikere,

som står klar til at tage over, hvor EU viser sig

at presse det danske aftalesystem."

Centraladministrationen

Sidste indlæg kom fra departementschef Michael

Dithmer, Økonomi- og Erhvervsministeriet.

Han gennemgik det strategiske fokus i regeringsarbejdet

og udpegede en række områder,

hvor byggeriet med selvfølgelighed skulle

levere den nødvendige dokumentation og være

med til at synliggøre problemerne.

"Lobbyisme er vigtigt og ikke noget fordækt

i Danmark. Vi er et foreningsland, og det

har altid været naturligt, at organisationerne

bidrager som en del af demokratiet. Det er afgørende

for, at vi får et tilstrækkeligt vidensgrundlag

for lovarbejdet," sagde Michael Dithmer,

der understregede, at løsningerne - lovene

- fortsat bør udformes snævert i det sædvanlige

politiske system. 2

www.danskbyggeri.dk

www.operate.dk

www.da.dk

www.batkartellet.dk

www.oem.dk


indflydelse

Brix, bilerne

og branchen

Colette Brix er absolut en af de mest markante

danske erhvervsordførere. hun har som en enmandshær

skabt respekt om sit partis arbejde for at forbedre

ikke mindst de mindre danske virksomheders forhold

af MOGENS HJELM, moh@danskbyggeri.dk, foto FOLKETINGET

. Få havde forestillet sig, at det ville lykkes

at få gjort reglerne for kørsel i biler på gule

plader så smidige, som det nu har artet sig.

Dansk Byggeri har længe og ganske højlydt

peget på problemerne med de ufleksible regler,

men der kom reelt først skred i sagerne,

da der blev taget kontakt til de politiske partier

uden om regeringen - og især til Colette

Brix fra Dansk Folkeparti. Og faktisk havde hun

siddet og ventet på Dansk Byggeri.

"Jeg har luret på jer længe, og jeg må sige,

nu hvor jeg har lært jer at kende, at I er godt

inde i jeres stof og kommer og præsenterer det

ved at gå lige til sagen," fortæller Colette Brix

og kommenterer den såkaldte gulpladesag på

denne måde:

Sund fornuft og galskab

"Vi har haft et godt samarbejde om gulpladesagen

- hvor også SF og socialdemokraterne gav

mig frihed til at forfølge målet om bedre regler

i den retning, som I havde foreslået. De fleste

ændringer var der sund fornuft i, men det var

utrolig svært at få skatteministeren til at indse

galskaben med 60-dages-reglen, og jeg kan

garantere, at havde det stået alene til mig, så

var 60-dagesreglen blevet sløjfet helt."

Colette Brix understreger, at samarbejdet

med blandt andet organisationer ikke må

bindes op på lange afhandlinger og udveksling

af rapporter.

"Det dur meget bedre at stå ansigt til ansigt

med eksperterne og få sagen forklaret kort

og klart, og sagen er ganske enkelt den, at hvis

I ikke møder frem herinde og forklarer os politikere,

hvad der er galt, og hvordan det skal

laves om, så er og forbliver I usynlige i politisk

henseende."

Self-made-woman

Colette Brix er en self-made-woman. Hun er

et af de få folketingsmedlemmer, som taler om

erhvervspolitik på baggrund af egne erfaringer.

Hun fik sin første forretning i 1986 med eneforhandling

af en naturplejeserie. I dag ejer hun

yderligere 4 forretninger plus et agentur.

"Jeg sidder her kun for én ting, nemlig

at gøre en forskel. Det skal være nemmere at

drive erhvervsvirksomhed, og for mange opgiver

i dag at blive selvstændige på grund af

den førte politik."

Frihed frem for regulering

Hun lægger ikke skjul på, at hun havde forventet

mere af den borgerlige regering på erhvervsområdet.

I stedet er regeringen efter

hendes opfattelse kommet med forslag på det

ene og det andet område båret af et ønske om

stramninger, øget regulering og mindre frihed

til virksomhederne.

"Hvis den politik fortsætter, så går det galt.

Så er der ingen, der gider, at bokse med bøvlet.

Men hvad andet kan man forvente af et Folketing

med så lidt erfaring i at drive forretning.

I alle partier er der for mange, som er bange

for at miste deres mandat og dermed den

eneste gode løn, som de nogensinde har opnået,"

lyder det bramfrit fra Colette Brix, som

savner initiativer, der for alvor gør det nemmere

at starte virksomhed.

"Ja, Bendt Bendtsen holder skåltaler og

klipper snore for iværksættere, men det batter

ikke for alvor noget." Selv foreslår hun fem års

frihed for alt bøvlet for små virksomheder.

Klædt på til slagsmål

Er hun kritisk over for den politiske vilje til at

gøre en forskel på Christiansborg, er hun til

gengæld glad for sit samarbejde med organisationerne.

"Uden erhvervsorganisationerne var vi ilde

stedt. Deres viden sikrer, at jeg er godt klædt

"Jeg sidder

her kun

for én

ting,

nemlig

at gøre

en forskel"

- Colette Brix,

MF

på til slagsmålene

herinde, hvor erfaring

og viden om

verden udenfor er

rystende lille."

"Egentligt synes

jeg, at det er nemmest

at arbejde sammen

med mindre organisationer,

fordi

de er ægte og tættere

på den virkelighed,

som plager deres

medlemmer. Jeg

kan godt lide, at være

sammen med folk

tæt på træskoene, og

jeg må indrømme, at

nogen gange kan organisationerne også blive

for glatte," siger Colette Brix.

Kend jeres besøgelsestid

Hun har først og fremmest ros til Dansk Byggeri.

Hun kommer dog med gode råd, som og

Dansk Byggeri bør lytte til.

"Det er meget vigtigt, at Dansk Byggeri er

på banen her på Christiansborg. Men man må

kende sin besøgelsestid. Det er for eksempel

ikke godt nok at samle et flertal mod en lov

dagen før lovens ikrafttræden," pointerer Colette

Brix, som lover at fortsætte kampen for

dansk erhvervsliv:

"Jeg har fremsat et beslutningsforslag om

at gøre det nemmere at drive virksomhed i

Danmark. Det bliver sikkert nedstemt af regeringen

og de andre. Men jeg fortsætter og

fremsætter endnu et forslag, hver gang et andet

falder." 2

www.colettebrix.dk

www.ft.dk

13


Du skal blot ringe til os

- 33 93 86 00 - så aftaler

vi et møde hos dig på et

tidspunkt, der passer dig.

Du kan også blot sende

en mail til pfs@pfs.dk

- så bliver du ringet op.

Velfærdspakken dækker nye skader

og nogle af de gamle lidelser

En pensionsordning hos Pension For Selvstændige giver dig pension og en

række tryghedsordninger samtidig. Vi har samlet det hele i Velfærdspakken.

Velfærdspakken indeholder udover pensionsopsparing bl.a. en sundhedssikring, som nu og

dækker skader, der er opstået, inden forsikringen er trådt i kraft. Det drejer sig om behandling af

lidelser i bevægeapparatet og kræft.

Vi dækker behandlingsudgifter for op til 1,5 mio. kr. pr. forsikringsår – både i Danmark og i udlandet

og du kan få en ledsager med.

Velfærdspakken omfatter pensionsopsparing, økonomisk tilskud ved tab af erhvervsevne; en udbetalt

sum, hvis du bliver alvorligt syg; hvis rammes af dødsfald eller bliver helt eller delvist invalid.

Pension For Selvstændige samarbejder med Danica Pension. Det betyder, at vi kan give dig en personlig

service uanset hvor i landet, du bor. Rådgivere, der primært arbejder med erhvervsvirksomheder,

står gratis til rådighed for dig, når du tegner din pensionsordning via PFS.

Pension For Selvstændige er en pensionsordning, der er stiftet af Håndværksrådet, Dansk Byggeri og Tekniq.

www.pfs.dk


kort og godt

Vidste du at....

du som medlem af Dansk

Byggeri har mulighed for

gratis at downloade de

nye Byg-Erfa blade direkte

fra bygviden.dk? Du

finder Byg-Erfa bladene

ved at gå ind i Biblioteket

via topmenuen. Herfra

Biblioteket, hvor du finder

alle vore vidensleverandører,

har du så direkte

adgang til forskellige

former for byggeteknisk

viden, blandt andet

Byg-erfa bladene. Har

du spørgsmål, så kontakt

webredaktør Rikke Møller

Nybråten på rim@danskbyggeri.dk

www.bygviden.dk

Malplaceret besparelse

Dansk Byggeri advarer

mod, at regeringen holder

på de penge, den har

øremærket til renovering

af blandt andet skoler og

daginstitutioner. "Det er

en meget bogholderagtig

måde, som statsministeriet

griber det her an på.

Hvis man ikke foretager

den nødvendige renovering

nu, kommer det til

at koste samfundet en

regning i milliardklassen,"

siger adm. direktør for

Dansk Byggeri, Lars Storr-

Hansen. De kommunale

bygninger er i en elendig

forfatning, og hvis ikke

vedligeholdelsesbudgettet

øges markant i løbet

af de næste tre år, vil

kommunerne i 2011 have

oparbejdet et økonomisk

efterslæb på 14,1 mia. kr.

www.danskbyggeri.dk

Byggepladser hærges

af tyve

Hver dag forsvinder alt

fra store rendegravere til

tagpap til en værdi af 1,5

mio. kr. fra danske byggepladser.

Der er tale om en

markant stigning i 2003,

hvor der blev stjålet for én

mio. kr. om dagen, viser

en opgørelse fra Dansk

Byggeri.

www.danskbyggeri.dk

NaturvideNskabsfestival

Infrastruktur og ingeniørfag

af MARIE-LOUISE DETH PETERSEN, mdp@danskbyggeri.dk

. Dansk Naturvidenskabsfestival sætter hvert år i uge

39 fokus på naturvidenskab og teknik. Målet er at skabe

interesse for naturvidenskab og lyst til selv at gå

i gang med at udforske verden. Den tekniske videnskab

repræsenteres af ingeniørerne. Temaet for dette

års festival er 'liv og bevægelse'. Et emne, der kalder

på infrastruktur og ingeniørfag.

Derfor har en række virksomheder i Dansk Byggeri

sammen med inge niørstuderende, lærere og skoleelever

sat sig for at teste broers bæreevne. 'Byg en bro'

er en lille teknisk opgave, der binder teori og praktisk

udførelse sammen. Og som principielt gør det muligt

for mennesker at mødes.

rapporter

Byggeriets kvalitet er i top

af METTE SCHMIDT, msc@danskbyggeri.dk

. Kun i 2% af de nybyggede almene

boliger blev der fundet alvorlige

svigt ved 1-års eftersynet i

2007. Det viser Byggeskadefondens

årsberetning, der netop er blevet

offentliggjort. Det er det hidtil laveste

antal alvorlige fejl i de 20 år,

fonden har eksisteret.

Byggeskadefonden har i 2007

kontrolleret byggekvaliteten i 244

bebyggelser med mere end 6.000

boliger. Kun i seks af disse bebyggelser

- svarende til godt 2% - blev

der konstateret alvorlige svigt.

Også i de ejendomme, der er blevet

byfornyet med offentlig støtte,

er kvaliteten i top. Faktisk viser beretningen

fra den anden byggeska-

defond, Byggeskadefonden vedrørende

Bygningsfornyelse, at der slet

ikke skete noget svigt i 2007.

"I Dansk Byggeri er vi meget tilfredse

med de fine tal fra byggeskadefondene,

og det tager vi som

en dokumentation for, at det systematiske

og målrettede arbejde med

kvaliteten i alle byggeriets faser giver

resultater," siger afdelingschef

Niels Nielsen, Dansk Byggeri.

Kvaliteten skal sikres

Dansk Byggeri tilslutter sig Byggeskadefondens

vurdering af, at det er en

fælles opgave for bygherrerne og alle

byggeriets øvrige parter at skabe byggerier

i topkvalitet og, at det systematiske

arbejde med kvalitetssikring

I projektet 'Byg en

bro' formidles viden fra

ung til ung. Rollemodellerne

er ingeniørstuderende,

der præsenterer

deres studie og

lægger det fulde menneske

bag, så det nørdede

fordamper.

Elever fra 10. klasse

skal sammen med ingeniørstuderendegøre

forsøg med modeller

af broer og ud fra konstruktionernesbæreevne

vælge en model,

som de bygger i fuld

størrelse. Denne bro

er seks meter lang, og

der kon kurreres den 22.

september ved festivalens

åbning om, hvilken

bro der kan bære

flest sandsække.

Naturvidenskabsfestival gennemføres i hele landet

den 22.- 26. september 2008.

Virksomheder og organisationer opfordres til at give

skoleelever sjove og lærerige oplevelser med naturvidenskab

og teknik. Det kan fx være med et gratis

foredrag til elever. Et foredrag varer 45 minutter inkl.

spørgsmål og en lille tekniksnak med eleverne. Foredraget

tilmeldes grupper af klassetrin: 0.-3. klasse,

4.-6. klasse, 7.-10. klasse og gymnasiet.

Kontakt: Projektleder Pernille Vils Axelsen,

pa@formidling.dk, tlf.: 70 20 86 20. 2

www.naturvidenskabsfestival.dk

er et vigtigt redskab, som løbende

skal udvikles og forbedres.

"I Dansk Byggeri har vi en bred

vifte af vejledninger, som medlemsvirksomhederne

kan bruge i

kvalitetssikringsarbejdet, og disse

vejledninger er vi sammen med

Kloakmestrenes Kvalitetskontrol

netop ved at videreudvikle," fortæller

Niels Nielsen.

"Vi forventer, at det nye kvalitetssikringssystem

kan være gennemprøvet

i praksis og klar til brug

i slutningen af 2008, så medlemmerne

får et godt redskab til at fortsætte

arbejdet med styring og sikring

af kvaliteten." 2

www.byggeskadefonden.dk

www.bvb.dk

15


kort og godt

16

De unge i stilladsbranchen

På Stilladssektionens årsmøde,

var et af de områder,

der var særligt fokus

på. Bl.a. om hvordan man

skal indlemme de unge i

branchen og ikke mindst,

hvordan man skal fastholde

dem. "Vi har haft

problemer med, at de ældre

stilladsarbejdere ikke

var så villige til at tage de

unge med ud og lære dem

op, men det vil vi forsøge

at ændre på," siger formand

for Stilladssektionen

Kurt Bo Jensen.

Nedbrydningsbranchens

uddannelse

Nedbrydningsbranchen

kan se frem til mere professionelle

tider, nu da de

har fået deres helt egen

uddannelse. Hidtil har

de ca. 6.000 nedrivere i

faget været uden andre

forudsætninger end den

praktiske erfaring fra byggepladserne.

Men det er

slut nu, idet en to-årig

uddannelse netop har

spyttet det første kuld

svende ud. Dermed er

et langsigtet mål i bl.a.

Nedbrydningssektionen i

Dansk Byggeri nået, idet

man i flere år har arbejdet

aktivt sammen med

fagforbundet 3F for at få

en sådan uddannelse op

at stå.

www.nedbrydningssektionen.dk

www.3f.dk

Kloakker med i

tilstandsrapport

Dansk Byggeri vil have, at

de private kloakker skal

med i tilstandsrapporten.

"Vi har en målsætning om

at få kloakker med ind i

tilstandsrapporten ved

hushandler - eller en tilsvarende

frivillig ordning,

så folk, når de køber hus,

er sikre på, at det, de køber,

er noget værd," siger

Jørn Berner Pedersen, formand

for Kloaksektionen

under Dansk Byggeri.

www.kloaksektionen.dk

daNsk byggeris uddaNNelsespris

Erhvervslivets 10. klasse modtager pris

Povl Christensen, rådmand Jane Jegind, en lærer på ungsomsskolen, ungdomsskoleleder Per Lindegaard Christensen og

hans-Ulrik Jensen, formand for Dansk Byggeris Uddannelsesudvalg, med prisen.

af METTE SCHMIDT, msc@danskbyggeri.dk, foto RICKy JOHN MOLLOy

På Korsløkke Ungdomsskole i Odense er 10. klasse noget særligt.

Her får de unge en god ballast for at træffe det rigtige

uddannelsesvalg og for at gennemføre uddannelsen. Ungdomsskolen

får derfor Dansk Byggeris Uddannelsespris.

Erhvervslivets 10. klasse er for unge, der har brug for

et anderledes skoleår. Her kombineres skoleundervisning

med forpraktik i en virksomhed. Det utraditionelle tilbud

skal forebygge frafald og indkredse, hvad der skal til for

at sikre de unge motivation, et godt beslutningsgrundlag

og de nødvendige skolemæssige forudsætninger for

Materielsektionen

at starte på en ungdomsuddannelse.

"De unge kan komme i lønnet forpraktik i en virksomhed

og bruge stort set de samme værktøjer og

maskiner som lærlingene. De skal altså ikke bare stå

og se på, men kan selv prøve kræfter med fagene og

Vil udvikliNgsarbejde du gerne arbejde med

To-årig uddannelse som materielmekaniker

entreprenørmaskiner ?

træffe beslutning ud fra deres egne oplevelser," fortæller

Hans-Ulrik Jensen, formand for Dansk Byggeris

Uddannelsesudvalg.

Samarbejde med erhvervslivet

Korsløkke Ungdomsskole er beæret over at få årets

uddannelsespris.

"Det er en ekstra fjer i hatten, for de har været en

fantastisk samarbejdspartner," fortæller Per Christensen,

leder af Korslykke Ungdomsskole, og fortsætter:

"Det var aldrig lykkedes uden hjælpen fra erhvervslivet

og fra Dansk Byggeri. De har skaffet praktikpladser

til de unge, og det har været forudsætningen for, at vi

overhovedet har kunnet oprette denne 10. klasse." 2

www.korsloekke.dk

www.danskbyggeri.dk/uddannelse

2 Varetagelse af mindre reparationer

2 Udskiftning af reservedele

2 Gennemgang af årligt sikkerhedseftersyn

Materielsektionen ser frem til

at kunne tilbyde de unge mulighed

for at komme hurtigt i gang

på værkstedet (også mulighed for

voksenlærling) med en kortere ud-

Bliv af ANDRé Materielmekaniker

BAKKE, anb@danskbyggeri.dk Din rolle som Materiel-

uddannede mekaniker i stand til dannelse, som giver uddannelses-

på . Dansk 2 år Byggeris ! Materielsektion at mekaniker arbejde professionelt er vigtig med: ! bevis og samtidig giver mulighed

har i samarbejde med Industriens 2 Klargøring af entreprenørmaski- for at videreuddanne sig til entre-

Tag en lærerig og spændende

Entreprenørmaskiner medvirker til at

uddannelse

uddannelser


og

2 år

Dansk

og bliv

Metal

udlært

ud- byggeri ner gennem og anlæg forebyggende gøres mere ser- og mere prenørmaskinemekaniker på yder-

Materielmekaniker, viklet en to-årig uddannelse med klargøring som af effektivt. vice og vedligeholdelse

ligere to år. 2

entreprenørmaskiner materielmekaniker, som speciale. gør den 2 Samtidig Fejlfinding er det vigtigt, at der er høj www.materielsektionen.dk

Der udstedes uddannelsesbevis, og sikkerhed og driftsikkerhed ved be-

du har mulighed for at læse 2 år mere tjeningen af maskinerne.

til Entreprenørmaskinmekaniker


Bus i aktion for

arbejdspladsmiljø

Alle byggepladser får

senest fra 1. september

tilbud om rådgivning

om arbejdsmiljømæssige

forhold, når Byggeriets

Arbejdsmiljø Bus

kører af sted. I bussen er

en projektleder og otte

professionelle arbejdsmiljørådgivere.

Bussen er en

konsekvens af overenskomstaftalerne

i 2007.

www.danskbyggeri.dk

www.3f.dk

www.tib.dk

www.def.dk

www.blikroer.dk

www.danskmetal.dk

Byrder falder ikke nok

Den årlige byrderapport

viser, at de byrderne er

faldet med 10,1% siden

2001, og i år er der kun

skåret yderligere 0,4%.

Der er altså lang vej, hvis

VK-regeringens mål om

en reduktion på 25% skal

være nået om to år.

www.amvab.dk/sw186.asp

Malerarbejde

Malerarbejde kan nu bedømmes

korrekt, efter

at Malersektionen under

Dansk Byggeri, Teknologisk

Institut, Maleteknisk

Rådgivning og Danske Malermestre

i fællesskab har

udgivet pjecen 'Visuel bedømmelse

af malerarbejde',

som giver anvisninger

til, hvordan man korrekt

bedømmer malerarbejdets

æstetiske kvaliteter.

www.malersektionen.dk

www.malermestre.dk

www.teknologisk.dk

www.overflade.dk

Læbepomade med solfaktor

nu obligatorisk

En undersøgelse fra Kræftens

Bekæmpelse viser,

at håndværkere på byggepladser

har dobbelt risiko

for læbekræft. Derfor

lancerer BAR for bygge- og

anlægsområdet nu, hvor

solen står højt på sommerhimlen,

en kampagne

om risikoen.

www.bar-ba.dk

I udkanten af Odense ligger en spejderhytte i skovbrynet ved en eng med en lille sø - hindemosehuset

iN-situ priseN

En moderne spejderhytte i beton

af MOGENS HJELM, moh@danskbyggeri.dk

. Hindemosehuset – en moderne spejderhytte i

formstøbt beton - modtager årets In-situ pris. Prisprojektet

er skabt af arkitektfirmaet Sophus Søbye

Arkitekter M.A.A. og entreprenørfirmaet Dansbo Entreprise

A/S med Frede Hansen & Co. Ringe som udførende

betonentreprenør.

Denne usædvanlige spejderhytte modtager årets

In-situ pris. Prisens jury består af repræsentanter

blandt initiativtagerne, som er Forskallingsgruppen

og Dansk Fabriksbetonforening, begge under Dansk

Byggeri, samt chefarkitekt Louis Becker fra Henning

Larsens Tegnestue.

Juryen har gennemgået og vurderet en række

byggeprojekter rundt om i Danmark, og årets prisvinder

er altså blevet en spejderhytte.

Chefarkitekt Louis Becker fra Henning Larsens

Tegnestue beskriver vinderprojektet:

"Disciplineringen arkitektfagligt, det stramme

budget og den store håndværksmæssige indsigt fra

de udførende har frembragt et in-situ-støbt byggeri

i særklasse. De valgte materialers robuste karakter

understreger spejdernes friluftsaktiviteter og ska-

forskNiNgsprojekt

Ledelse af kunderelationer

af BETINA SIMONSEN, red@danskbyggeri.dk

. Udviklingscenter for Møbler og

Træ i Herning (UMT) er et Regionalt

Teknologicenter med udviklingsforpligtelser

over for hele den danske

træ- og møbelbranche. Centret har

i flere omgange bygget bro mellem

træ- og møbelbranchen og forskningsinstitutioner

med relationer

til branchen.

Bl.a. ved at tage initiativ til forskningsprojekter,

hvor ph.d.-studerende

dykker ned i problemstillinger

af interesse for de deltagende

og medfinansierende virksomheder,

organisationer og branchen.

UMT har på denne måde iværksat

fem projekter i samarbejde med

Center for Anvendt Ledelsesforskning

(CAMS) under CBS, Handelshøjskolen

i København, som de ph.d.studerende

er tilknyttet.

Tre nye projekter er iværksat

sammen med Dansk Byggeri og interesserede

fonde og virksomheder

om 'Brugerdrevet innovation' inden

for byggekomponent- og byggebranchen.

Det sidste forskningsprojekt,

som UMT har taget initiativ til sam-

ber dermed et godt sted at være. Den støbte betons

materialitet og karakter møder en med en styrke og

en ligefremhed, der helt får en til at glemme formålet

med besøget. Det er som om, at billederne og

skulpturerne bliver af mindre betydning."

Louis Becker fremhæver på priskomiteens vegne

Lokale- og Anlægsfondens engagement i byggeriet.

"Uden denne fond ville et byggeri som dette ikke

være realiseret. Det valgte projekt præmieres for at

være et strålende eksempel på, hvordan den dygtige

arkitekt, der bruger betonen begavet, sammen

med kompetente håndværkere, kan få et overordentligt

interessant bygningsværk ud af noget, der

ellers ikke ville påkalde sig den store opmærksomhed,"

fortæller Louis Becker.

På den baggrund går in-situ prisen til arkitektfirmaet

Sophus Søbye Arkitekter M.A.A. og Entreprenørfirmaet

Frede Hansen & Co. Ringe for deres andel

i Hindemosehuset. 2

www.sophussoebye-ark.dk

www.dfbf.dk

www.danskbyggeri.dk/forskallingsgruppen

men med Dansk Byggeri, bliver sat

i gang efter sommerferien 2008.

Her er den foreløbige arbejdstitel

"Ledelse af kunderelationer". Projektet

tager udgangspunkt i, hvor

virksomhederne tjener sine penge,

og hvad der skal til for at optimere

relationerne mellem virksomhed

og kunder. En jysk vinduesproducent

medfinansierer dette projekt,

som i øvrigt er åben for deltagelse

af yderligere en interesseret virksomhed

inden for byggekomponentbranchen

(mod betaling). 2

www.moebelcenter.dk

17


kort og godtStyring

giver bonus

på bundlinjen

Projektchef i Dansk Byggeri,

Jørn Jensen, mener,

at 'stram styring' er nøgleordet

for den gruppe af

virksomheder, der klarer

sig bedre end gennemsnittet

- målt på både de

hårde, økonomiske værdier

og på bløde værdier,

for eksempel kunde- og

medarbejdertilfredshed.

De er bevidste om målene

- på kort og længere

sigt - og om opstilling af

handlingsplaner/budgetter

for at opfylde målene.

De har desuden fokus på

gennemførelse af de planlagte

handlinger og sørger

endelig for at følge op på

resultaterne for at revidere

de tidligere fastlagte mål

og fastlægge nye mål.

18

Voksenlærlinge ladt i

stikken

Dansk Byggeri kritiserer,

hvad de kalder regeringens

stop-and-go-politik.

For anden gang i år er

ordningen med tilskud til

voksenlærlinges løn løbet

tør for penge. ”Regeringens

politik opfordrer

arbejdsgiverne til at lave

kassetænkning og fyre

medarbejderne, så de kan

komme ind igen som ledige.

Ordningen med voksenlærlinge

nåede i denne

omgang at køre seks uge

før kassen var tom,” siger

Afdelingschef i Dansk Byggeri

Louise Pihl.

Byggebranchen får

eget forskningsforum

Med etableringen af et

forskningsforum for byggebranchen

får alle nu

adgang til de resultater,

som strømmer ind fra

universiteter og andre

vidensinstitutioner. Det

nydannede forum vil primært

have som formål

at koordinere den fremtidige

forskningsindsats

og videndeling inden for

byggeriet. Erhvervs- og

Byggestyrelsen, står bag

det nye forum.

www.ebst.dk

af JES-

PER JUUL

SØRENSEN,

jjs@danskbyggeri.dk

. Logbøgerne

gælder for alutømrer,anlægsstruktør,

brolægger,

bygningssnedker,

bygningsstruktør,

gulvlægger, murer,møbelsnedker,

tagdækker,

tømrer og tækkemænd.

Logbogen er

obligatorisk og

skal sikre kommunikation

og dokumentation

mellem virksomheder

og skoler om lærlingens udbytte

og indhold i praktiktiden. Og det

er vigtigt at bruge den som et dialogværktøj.

Logbogen indeholder to typer

Medarbejderhåndbog:

Undgå konflikter på arbejdspladsen

af ANN-MAI KLAUSEN, akl@danskbyggeri.dk

. Med en medarbejderhåndbog

kan virksomhederne forebygge

misforståelser og uoverensstemmelser

i hverdagen, og dermed

undgås mange konflikter - og

dem der risikerer at ende som juridiske

sager.

På danskbyggeri.dk kan medlemmer

hente en elektronisk udgave

af en håndbog, som indeholder

alle de emner, der vedrører både

store og små virksomheder. Det

gælder blandt andet regler om løn,

barsel, arbejdsmiljø, lån af værk-

skema: Et til virksomhedens vurdering

og et til lærlingens egen aktivitetsoversigt.

I skemaerne, der følger hvert

praktikforløb, er det meningen, at

virksomheden vurderer lærlingen ud

fra de samme forhold, som overvejes,

når lærlingen ellers deltager

i opgaver i virksomheden. Som fx:

'Lærlingen har ikke arbejdet med

emnet endnu', eller 'Lærlingen

kan gennemføre arbejdsopgaven

helt selvstændigt, bestille materialer

og rådgive kunden og hente

varer mv.'

I lærlingens aktivitetsoversigt

uddybes arbejdsopgaverne. Den

udfyldes i takt med, at lærlingen

føler sig fortrolig med de delemner,

som indgår i de overordnede

faglige temaer.

Det er virksomhedens ansvar, at

logbøgerne bliver udfyldt.

Uddannelsesudvalgene for de

enkelte uddannelser på skolerne har

tøj og firmabil.

Mange har allerede fået øjnene

op for fordelene ved en medarbejderhåndbog,

her iblandt Georg

Berg A/S.

"Alle ansatte får medarbejderhåndbogen,

det er en hjælp for dem,

hvis de er i tvivl om, hvordan noget

fungerer. Man går jo og tror, at

alle ansatte ved det hele, men så

kommer der nye til, og de får måske

ikke lige alt af vide. Vi fik ryddet

ud i alle de her små ting, hvor

vi ikke havde så klare regler, så nu

står det rent faktisk et sted - det

ansvaret

for

at aftale

den praktiskegennemgang

af logbøgerne

på skolen, besked i

lærlingens indkaldelse

til skoleopholdene

samt foranstaltninger,

hvis

logbøgerne ikke er

afleveret eller er

fagligt mangelfuldt

udfyldt.

Logbøgerne

er ens for alle

fag, og håndteringen vil være en

del nemmere for virksomheder og

skoler. 2

www.danskbyggeri.dk/

uddannelse

man går og tror, at alle ved," fortæller

direktør Christian Berg.

"Det er vigtigt, at virksomhederne

har klare regler på arbejdspladsen.

Det er med til at bevare

gode relationer mellem ledelsen og

de ansatte," supplerer Marie Gjesing

Fynsk, jurist i Arbejdsgiversekretariatet,

Dansk Byggeri.

Medarbejderhåndbogen findes

Dansk Byggeris hjemmeside,

under Medlemsrådgivning >

Overenskomst & ansættelse > Personaleadministration.

2

www.danskbyggeri.dk


Gratis

rmaintern mobiltelefoni

i samarbejde med

i 3 år

med TDC og Dansk Byggeri

Tegn eller gentegn en Dansk Byggerimobilaftale

over 3 år med TDC og ring

gratis imellem virksomhedens mobiltelefoner

– opkaldsafgiften er ligeledes

skruet ned til 0 kr. over 3 år!

Kampagnen gælder til og med 27. juni

2008 og forudsætter et samlet årligt indenlandsk

mobilforbrug på minimum 10.000 kr.

(ekskl. moms).

På ikke- rmainterne mobilopkald gi’r Dansk

Byggeri-aftalen over 3 år med TDC 30% rabat

på abonnement, 30% på opkald og sms’er og

25% på udlandsopkald.

NB! Hvis din eksisterende aftale med TDC ikke allerede

er udløbet eller senest udløber 27. juli 2008, kan

du ikke gøre brug af kampagnen.

Kontakt Dansk Byggeri

på tlf. 7216 0001 (mail: rabat@danskbyggeri.dk)

og hør mere om kampagnen

Nørre Voldgade 106 . Postboks 2125

1015 København K . Tlf. 7216 0000

info@danskbyggeri.dk . www.danskbyggeri.dk

Dansk Byggeri-annonce - maj 2008 - 195x272.indd 1 23-05-2008 09:28:34


Nyt og gammelt, ædelt håndværk

stortrives side om side

For otte år siden startede Finn Møller sin tømrer- og bådebyggervirksomhed.

I dag er det blevet Mariagers største tømrerforretning

af OLE FARBØL, foto ANDERS BACH

Mureren arbejder med en gammel hydraulisk kulekalkmørtel uden cement. Den er meget nem at arbejde med. Postgården i Mariager er en restaurant, og restauratøren

er villig til at betale prisen for at bevare sin bygning med respekt for det originale håndværk

. Netop nu er virksomheden i gang med at

udskifte 84 køkkener og 475 vinduer for en

boligforening, og det sker med aldeles nutidige

teknikker og produkter. Men virksomheden

er også i gang med en især udvendig

renovering af den flere hundrede år gamle

restaurant Postgården i Mariager, og her er

bl.a. stik – og skarøkser i anvendelse.

"Der er jo ikke så mange bygherrer, som

er parate – eller er tvunget – til at betale

merprisen for at få udført gammelt håndværk,

men vi får ind imellem sådanne opgaver

ind. Nogle af folkene synes det er udfordrende,

andre at det er besværligt, men selv

den sidste gruppe er nu alligevel lidt stolte

over at få lov til at udføre ædelt håndværk,"

siger tømrermester og bådebygger Finn Møller

fra virksomheden af samme navn.

En sådan opgave er restaurant Postgården

i Mariager, der skal have renoveret vin-

20

duer og bindingsværk. Den er vind og skæv,

sunket godt og grundigt gennem tiden, og

den flere hundrede år gamle bygning skal

forblive vind og skæv.

Tilhugges på stedet

"Fodremmen er i særlig dårlig stand på

grund af fugt nedefra, mens det øvrige træ

i bindingsværket har klaret tiden betydeligt

bedre, det var jo fantastisk modstandsdygtigt

egetræ, de brugte dengang. Vi bevarer så

meget som muligt, hugger ud og sætter lus

i," siger Finn Møller.

Det nye tømmer ankommer blokskåret,

men det bliver tilpasset det vind og skæve

hus på stedet - helt og aldeles manuelt med

stik- og skarøkser, som dengang bygningen

blev opført. På samme måde arbejder mureren

med en gammel hydraulisk kulekalkmørtel

uden cement, som han finder, at det er

en fornøjelse at arbejde med. Stenene i bygningen

er i øvrigt et flere hundrede år gammelt

eksempel på genbrug, formentlig stammer

de fra Mariagers endnu ældre kloster.

Udover Postgården har virksomheden

haft større projekter på for eksempel herresædet

Gjesinggård og et bindingsværkshus

i Århus, hvor selv sømmene skulle være

håndsmedede.

Eget maskinsnedkeri

Når ambitionerne i forhold til originalt

håndværk er lidt mindre, men dog stadig

høje, trækker virksomheden på sit eget maskinsnedkeri.

Her fremstilles årligt langt over

200 kvistvinduer typisk til stråtækte huse og

omkring 100 bondehusvinduer enten som

termoruder eller koblede ruder plus døre

"Vi køber formspændt træ som halvfabrikata,

mens vi selv laver fingerlimede vinduer


helt fra bunden. Vi kan også levere dem kitfalsede,

og normalt benytter vi en vandbaseret

maling, men vi kan også levere Raadvadvinduer

," fortæller Finn Møller.

Til mere almindelige opgaver, hvor prisen

er i fokus, købes vinduer og døre på fabrik.

Finn Møller startede for otte år siden

som en-mands virksomhed, nu er det blevet

Mariagers største tømrer-snedker forretning

med cirka 24 ansatte. Heraf er otte lærlinge,

og der er ansat seks polakker.

"Det har været en succes, deres håndværksmæssige

kvalifikationer er upåklagelige.

De får danskundervisning, og i det mindste

i starten sender vi dem ud på projekter

sammen med danske kolleger. Vi skal jo være

sikre på, at kommunikationen fungerer." 2

www.finn-moller.dk

$ Det gamle egetræ

har ikke været uforgængeligt,

kun næsten

uforgængeligt.

Derfor kan meget

reddes ved at hugge

ud og sætte lus i

Egetømmeret ankommer blokskåret, men skal tilpasses på stedet til den vind og skæve bygning

% Stik- og skarøkserne,

som snedker og byggetekniker

Morten

Andersen viser, bliver

brugt til at hugge det

rene og sunde træ frem

bag århundredegammel

overfladebehandling

og til tilpasning af det

svære tømmer

"Vi har eget maskinsnedkeri og fremstiller blandt andet disse kvistvinduer," siger tømrermester

og bådebygger Finn Møller

21


her er teknikken brugt på Køge skitsesamling

Stucco Lustro – det lysende puds

Marmorpuds giver en helt speciel overflade, som gør den til et alternativ til sten, klinker

eller træ - eller et maleri. Metoden er meget arbejdskraftintensiv og derfor dyrere end at

få malet. Teknikken blev bragt tilbage til Danmark af Maria Erle for 25 år siden efter en

længere periode i glemsel

af MARTIN K.I. CHRISTENSEN, mic@danskbyggeri.dk, foto RICKy JOHN MOLLOy og JAKOB ERLE

Væg i badeværelse pudset med stucco lustro havet spejler sig i loftet udført i grønt puds i en villa ved Øresund

22


Direktør Elisabeth Flensted-Jensen er i gang med et glidende generrrationsskifte med firmaets grundlægger

Maria Erle, der vil fortsætte med at bidrage med sin tekniske ekspertise

. Maria Erle stødte første gang på marmorpuds,

da hun som ung nyuddannet arkitekt

arbejdede på det Kongelige Teater.

"Jeg undrede mig over, hvad de utroligt

smukke, stærkt farvede og lysende vægge i

nye scene, Stærekassen, var behandlet med

og fandt ud af, at det var Stucco Lustro – eller

lysende puds," fortæller Maria Erle, der

grundlagde firmaet AMPIO Raadvad i 1982, og

som har beskæftiget sig med teknikken siden.

I Danmark blev der i begyndelsen af

1900-tallet brugt Stucco Lustro på blandt

andet Thorvaldsens Museum, Stærekassen,

Politigården i København og Frimurerlogen

på Østerbro og i enkelte private hjem. Men

traditionen gik i glemme, og det var først

da Maria Erle tog teknikken op igen, at den

fandt vej tilbage til Danmark.

"Jeg tog på studierejse i Italien, hvor jeg

så materialet brugt overalt. På hoteller, i butikkerne,

gamle paladser og så videre, og jeg

kom i kontakt med håndværkere, der brugte

det til renoverings opgaver."

"Da jeg kom tilbage, fik jeg mulighed for

at bruge teknikken i forbindelse med reno-

MARMORPUDS

Marmorino er en puds blandet af ca. 50% kalk og 50% knust marmor.

Der kan tilsættes farvepigmenter for at opnå en ønsket farve. Teknikken

stammer oprindelig fra Romerriget og blev genopdaget i 1700-tallets

Venedig. Den læskede kalk fra ren kalksten bliver brændt i ovne

ved ca. 900 – 950 grader og bliver derefter læsket i vand. De knuste

marmorkorn varierer i størrelse, afhængig af den ønskede effekt.

www.ampio.dk

veringen af en bank på Rådhuspladsen i København.

Jeg fik håndværkere op fra Italien

til vort første arbejde. Jeg har senere arbejdet

med danske håndværkere, men man kan

ikke opretholde rutinen med Stucco Lustro,

hvis man kun bruger det i ny og næ. Derfor

arbejder vi nu med faste italienske håndværkere,

som, vi ved, kan teknikken, og som

ikke beskæftiger sig med andet," siger hun.

Fra mund til mund

Maria Erle har gennem alle årene samarbejdet

med anerkendte arkitektfirmaer. Hun har

undervist i teknikken på Arkitektskolerne og

har afholdt introduktionskurser i Raadvad.

"Kunderne er i høj grad kommet gennem

arkitekterne. Har jeg fx medvirket på en

renoveringsopgave hos en advokat, har han

måske gerne ville have en væg med Stucco

Lustro derhjemme, og her har hans venner

så set det og har bestilt en væg med Stucco

Lustro," fortæller hun.

glidende generationsskifte

Virksomheden fungerer ved, at man ansætter

folk til de enkelte opgaver. Det giver stor

fleksibilitet og få løbende omkostninger.

I praksis gør danske håndværkere

vægge og overflader klar til marmorpudsen,

og italienske håndværkere udfører

efterfølgende Stucco Lustro.

Det er samtidig baggrunden for, at

det har været muligt for Maria Erles søn

og svigerdatter at købe firmaet som led i

et glidende generationsskifte, selvom de

ikke har byggeteknisk baggrund. Sønnen

Jakob Erle er Leder af det Internationale

Akademi for Uddannelse og Demokrati

og svigerdatteren, Elisabeth Flensted-

Jensen, har været HR-chef i danske

virksomheder og internationale organisationer

og virker i dag som organisationskonsulent,

sideløbende med at hun

er direktør i AMPIO.

"Jeg har overtaget administrationen

og arbejdet med at skaffe nye kunder.

Det giver Maria ro til at fokusere på sine

kernekompetencer – som jo er hele omdrejningspunktet

i det, AMPIO arbejder

med. Det gør desuden, at hun kan blive

ved med at beskæftige sig med de ting,

hun holder af og vil fortsætte længere, end

hun ellers ville have haft lyst til," siger Elisabeth

Flensted-Jensen.

Oplæring på jobbet

"Min mand og jeg har deltaget i selve arbejdet

med kunder og håndværkere gennem

nogle år og har på den måde tilegnet os viden

og kendskab til materialet og teknikken,

så vi har været i stand til at opbygge relationer

til kunder, eksperter inden for marmorpuds,

håndværkere og underleverandører.

Derved sikrer vi, at den viden og erfaring,

Maria besidder, ikke går tabt," fortsætter Elisabeth

Flensted-Jensen, der hele tiden lærer

nyt ved at tage rundt på opgaverne sammen

med Maria.

"For det, det handler om, er at få blik for

mulighederne. 'At banke på væggene' som

Maria siger. Jeg har lige været med hende

ude i en 1700-tals ejendom, hvor opgangen

skal udføres i marmorpuds. Her vurderede

Maria fx med det samme, at det var nødvendigt

at gøre et stort forarbejde med den

underliggende puds, før vi kunne komme til

med vore italienere. Det er en meget fascinerende

indsigt for mig at få." 2

www.ampio.dk

PÅFØRINg

Marmorpudsen bliver påført i tre eller fire lag med rustfri stålspartler.

De første lag bliver påført groft, og de sidste to lag bliver påført med

større pres, så materialet bliver komprimeret, og man kan opnå en glat

overflade. Det første lag tørrer over en nat eller mere. Derefter kan man

tilføje de næste lag fugtige vådt i vådt.

www.ampio.dk

23


Det begyndte med øldåser

Sådan siger Mike Reynolds, manden der har opfundet jordskibe, bæredygtige boliger,

baseret på genbrugsmaterialer. De bruger næsten ingen energi, sparer CO2 og kan løse

en stor del af den vestlige verdens affaldsproblemer, mener han

af BIRGIT BRUNSTED, redaktionen@danskbyggeri.dk, foto GITTE MERRILD

. Hvis man kører i bjergene på vej nr. 285 fra Colorado mod New Mexico,

kommer man et stykke for før byen Taos til et træløst bakket landskab,

hvor mærkelige huse, der er bygget ind i bakkerne, ligger med

deres store uregelmæssige vinduespartier, små tårne, runde skorstene

og strittende antenner. Det ligner et tegneserielandskab på Mars.

Men i virkeligheden er det jordskibe - earthships – bæredygtige boliger,

bygget af gamle bildæk og tomme øldåser fyldt med jord. De er 15%

billigere at bygge end konventionelle boliger og mere arbejdskrævende.

"Det begyndte med øldåser, da jeg var 22 år," siger Mike Reynolds,

61, manden der opfandt jordskibene, og som bruger sit liv på at udbrede

dem over hele verden.

han er uddannet arkitekt:

"Efter seks år der kunne jeg se, at arkitekturen ikke ville bidrage til fremtiden,

men det satte mig på sporet. Og før genbrug overhovedet var et ord,

byggede jeg huse af dåser i stedet for træ. Folk smed dem væk – og huggede

træer ned for at bygge huse. Men så kom energikrisen, og jeg fandt

ud af, at gamle dæk, fyldt med sammenpresset jord, er meget bedre."

Earthship-konceptet er en bygning, der er bygget af genbrugsmaterialer:

Udtjente bildæk, øl- og sodavandsdåser og plastflasker. De

jordfyldte dæk bliver stablet som mursten og bliver derefter dækket

med adobe (lermateriale) eller cement. Aluminiumdåserne bliver brugt

til lette, kurvede indervægge.

Konceptet indebærer, at man bruger solvarmen ved hjælp af solpaneler

og udnytter jordens naturlige kølende og varmende egenskaber.

24

$ Øldåser og flasker bruges som byggematerialer, er med til at sikre et bedre

klima

$

Og det vigtigste er termisk masse, siger Mike Reynolds:

"Jorden er 15 grader Celcius i en til halvanden meters dybde. Vi

føler os veltilpasse ved 21 g, og den varme, der er i jorden, varmer huset

op fra 15 til 21 grader. Der er ingen airconditioning men en naturlig

konveksion af frisk luft."

Affald en resurse

Energi til huset er genereret af sol og vindturbiner. Energien oplagres i

store batterier og bliver konverteret til konventionel strøm, og køleskab

og elpærer er supereffektive. I et jordskib indvinder man regnvand og

sne fra taget og opbevarer det i cisterner. Det renses og bruges flere

gange: Det 'hvide' vand i husholdningen, det 'grå' i toiletter og det

'sorte' i septiktanke og til vanding. Man bruger også multtoiletter, og

der er indendørs 'havebrug', et stort drivhusagtigt område i husets

sydmur, hvor man dyrker grønsager, krydderurter og blomster.

En stor del af byggematerialerne finder Mike Reynolds og hans byggehold

på lossepladser. For eksempel har de fundet ud af, at panelerne

fra gamle køleskabe er meget bedre end de tagplader, de ellers køber:

"Når man først har fået øje for genbrug, er det utroligt, hvad man

kan finde. Jeg ser affald som en resurse," siger han og fortæller at holdet

lige har været i New york, hvor de også besøgte byens lossepladser

og har en masse 'godbidder' med hjem.

Der findes små jordskibe på 200 dæk, men skuespilleren Dennis

Weaver – McCloud – brugte 7000 dæk, der hver indeholder 136 kg. jord

til sit 8000 kvadratmeter store jordskib i Colorado.

Det er i øvrigt til salg for 3.300.000 dollars, (ca. 16.5 mio. Dkr.) efter

Weavers død sidste år.

"Jordskibe kan bygges overalt, i kolde bjerge og varme lande. De

kan ligge tæt sammen, og man kunne bygge hele bysamfund," siger

Mike Reynolds, der mener, at en masse af vore selvskabte klimaproblemer

kunne løses, hvis der blev bygget flere jordskibe. 2

www.earthship.net

www.practicalenvironmentalist.com/green

-building/an-introduction-to-earhships.htm

http://taosearthships.com/about.htm


husets elsystem er tilsluttet nettet, og i perioder med hård kulde og/eller lidt sol fungerer det som back up. Mike Reynolds siger, at han har varme, fax,

blendere, computer, tv og en energiregning på 47 dollars om året i sit jordskib. Et jordskib koster 15 % mindre end et konventionelt hus

Væggene er 7 fod tykke, inkl. et lag jord uden på dækkene. Isolationen er selvfølgelig vigtig. Mike Reynolds bruger også konventionel isolation, men

indretter sig efter det klima, hvor jordskibet er bygget. Det vil sige uld i Scotland, papir i Indien og klude i Frankrig

25


FleetGuard er et styringsværktøj

der giver kontrol over flere objekter


på én gang.


Tjenesten indebærer f.eks. at du


via vores internetløsning kan følge


virksomhedens køretøjer eller

maskiner, og nemt kan udtage de


rapporter du har brug for.
Ekspertbistand:

• Rådgivning om de nye

energikrav

• Tæthedsprøvning

(Blower Door test )

• Bygningstermografering

• Energirammeberegning

ISOLINK

Ingeniørfirma v. Lars Due

Korsør Landevej 500

4242 Boeslunde

Tlf. 58141416 Mobil 20886663

www.blowerdoor.dk

Få dokumentation på gulpladebilerne med

Flådestyring


fra Guard Systems


Udlejningsmateriel til byggeri

Totaloverdækninger

Telthaller/Arbejdstelte

Facade-/murer-/rullestilladser

Personlifte

Konkurrencedygtige priser

Stor kapacitet

5

CELSIUS

360

INDUSTRIVARME

- her og nu!

A

S

VEST 7568 8033 - ØST 4585 3611

Få din

www.hfas.dk

HEWI

TELTHALLER

STÅLHALLER

STILLADSER

LIFTUDLEJNING

Annonce i

Byggeriet

Kontakt

Jan Hesselberg på

telefon 72 16 01 39,

eller på email

jkh@danskbyggeri.dk

0g få en pris

Husk:

Indkøbsaftale for

medlemmer


Klik ind

på vores nye hjemmeside

og se bl.a. de gode tilbud

på brugt materiel.

www.huennebeck.dk

Byggeriet

Hunnebeck-20317_spot_byggeriet.indd 1 18/02/08 15:50:19

Test

FleetGuard »live« på

www.guardsystems.dk


SKODDER

fremstilles efter opgave til alle formål

ØLSTRUP

MASKINSNEDKERI

Kim Kehlet

Skovbrynet 9-11 . Ølstrup

6950 Ringkøbing

Tlf.97346065 Fax.97346015

www.oelstrupskodder.dk

info@oelstrupskodder.dk

Mere end 35 års erfaring som underleverandør

til håndværk og industri.

TRAPPER I TRÆ - Månedens trappe fra WOOD STEP A/S

BESTIL:

brochure - prislister - konsulentbesøg

på: 86 47 66 66 eller www.WOOD-STEP.dk

TRAPPER I TRÆ

woodstep-08vers4.indd 1 26-05-2008 07:41:46


Jubilæum med store maskiner

på Kongens Nytorv

Alle sejl var sat til for at markere Nedbrydningssektionens 25-års jubilæum med

aktiviteter. Dagen bød først på sektionens generalforsamling efterfulgt af

maskinudstilling på Kongens Nytorv af HENRIK STIG SØRENSEN, hss@danskbyggeri.dk, foto RICKy JOHN MOLLOy

På maskinudstillingen på Kongens Nytorv kunne såvel store som små

børn prøve at sidde i maskinerne og få en snak om deres ydeevne,

når der skal tages fat på bygningerne i hverdagen

"NMK96 er et lysende eksempel på, hvordan et

samarbejde mellem det offentlige og en branche

kan løse en opgave til gavn for både branche og

samfund," understregede Jan Brandis

. Den store maskinudstilling på Kongens Nytorv i anledningen af Nedbrydningssektionens

25-års jubilæum tiltræk sig mange besøgende. Ikke mindst af

forbipasserende forældre, hvis børn ikke ville gå glip af chancen for at sidde i

maskinerne i det strålende solskin.

Også nedbrydningssektionens medlemmer benyttede lejligheden til at

bese de mange små og store maskiner, som en række leverandører og maskinproducenter

havde opstillet midt på torvet.

Det var en travl dag for sektionens medlemmer. Om formiddagen løb den

årlige generalforsamling af stablen på Hotel D'Angleterre. Her blev Jan Brandis

blandt andet genvalgt som formand for en to-årig periode.

Om aftenen var der gallaarrangement på D'Angleterre for de 225 fremmødte

gæster og medlemmer. Blandt aftenens talere var vicepræsident Guiseppe

Panseri fra the European Demolition Association (EDA), der havde taget turen

fra Italien for at være med til at fejre dagen. Der var også et par ord til sektionen

fra miljøminister Troels Lund Poulsen, som betonede nedrivningsbranchens

vigtighed i forbindelse med at holde et rent dansk miljø.

Dansk Byggeris formand, Povl Christensen, ønskede sektionen tillykke, og

det samme gjorde Christian Harkjær fra Pon Equipment (Caterpiller), der var

hovedsponsor for jubilæet.

Jan Brandis tegnede i sin tale et rids over sektionens historie og hæftede

sig ved et par milepæle i sektionens arbejde – det gjaldt ikke mindst udarbejdelsen

af brancheaftalen NMK96 med Miljøministeriet og det daværende

Boligministerium i 1996, der lagde fundamentet for den rivende udvikling og

det kvalitetsløft, branchen har gennemgået de seneste 10 år. Af andre vigtige

elementer hæftede han sig ved indførelsen af Nedbrydningssektionens kontrolordning

og den 1½-årige faguddannelse for nedrivere i 2006.

Jan Brandis motiverede ligeledes sektionens tildeling af Nedrivningsprisen

på 25.000 kr. til tidligere miljøminister Svend Auken (S), der under hans tid

som minister lod sine embedsmænd tage initiativ til at få udarbejdet brancheaftalen

NMK96 med Nedbrydningssektionen.

Efter festmiddagen spillede Lis Sørensen med band op til dans, og der blev

festet til den lyse morgen. 2

www.nedbrydningssektionen.dk

Svend Auken takkede for Nedbrydningsprisen i en

tale, hvor hans engagement for miljøet på skinnede

igennem

Miljøminister Troels Lund betonede

nedrivningsbranchens vigtighed i forbindelse

med at holde et rent dansk miljø

27


Ved hjælp af realkompetencevurdering

har 12 nyuddannede struktører

fra entreprenørvirksomheden

VAM afkortet deres uddannelse med

halvandet år. Samtidig sender virksomheden

et signal til kunderne om,

at høj faglighed bliver taget meget

seriøst

. Kim og Morten og 10 af deres kolleger kan

nu strege ordet 'ufaglært' ud på visitkortet og

i stedet skrive anlægsstruktør. Siden 2005 har

de 12 ansatte fra entreprenørvirksomheden

VAM på Djursland nemlig brugt vintrene i et

klasselokale for at få teorien på plads og papir

på deres kvalifikationer.

Men når man, som de 12 ansatte fra VAM,

har arbejdet i virksomheden i årevis og er vant

til at gå uden for i den friske luft dagen lang,

er tanken om at skulle sidde stille med næsen

i en teoribog ikke specielt lokkende. Derfor har

det været altafgørende, at de ansatte inden

uddannelsens begyndelse fik udført en realkompetencevurdering

på Århus Tekniske Skole.

Realkompetencer er en persons samlede

viden, færdigheder og kompetencer fra uddannelsesforløb,

arbejdsliv og fritid. Hos VAM

har det betydet, at medarbejderne kunne

springe to skoleperioder og noget praktiktid

over. I alt har de sparet omkring halvandet

år, og de slipper for at bruge tid på at lære

noget, som de allerede kan i forvejen.

Virksomheden, der udfører anlægsarbejde

for kommuner, større virksomheder og

private i Østjylland, har selv opfordret de ansatte

til at åbne bøgerne – og det er der flere

grunde til, forklarer administrerende direktør

i VAM, Benny Kristensen.

"Kunderne begynder i højere og højere

grad at kræve, at vi bruger uddannede medarbejdere,

når vi skal udføre et anlægsarbejde.

Og fordi der ikke tidligere har været

nogen tradition for, at anlægsarbejdere fik

en uddannelse, så er der stor mangel på

KIM tIlbAge på SKolebænKen

28

af LOTTe JuuL MARTInI,

redaktionen@danskbyggeri.dk,

foto uLRIK SAMSØe fIgen

realkompetencer

Uddannelse er en

fordel – både for

virksomhed og ansatte

Siden 2005 har de 12 ansatte fra entreprenørvirksomheden VAM på Djursland brugt vintrene i

et klasselokale for at få teorien på plads og papir på deres kvalifikationer

struktører," siger han.

Ved at opfordre medarbejderne til at søge

ind på struktøruddannelsen, slår virksomheden

altså to fluer med et smæk. De får den

uddannede arbejdskraft, der er brug for, og

samtidig sender virksomheden et signal til

de ansatte og kommende medarbejdere om,

at hos VAM er der plads til udvikling og personlige

udfordringer.

Intet spild af tid

Samarbejdet med Århus Tekniske Skole har

været meget vigtigt for virksomheden. Det

kræver nemlig både planlægning og fleksibilitet,

hvis man skal drive en virksomhed,

hvor hver syvende medarbejder lukker sig

inde i et klasselokale 10 uger i træk.

"Vi har planlagt det sådan, at skoleperioderne

ligger om vinteren, der typisk er

lavsæson i vores branche," fortæller Benny

Kristensen.

37-årige Kim Nielsen gik ud af skolen efter 7. klasse, fordi han er ordblind.

De sidste mange år har han arbejdet hos entreprenørvirksomheden VAM i

Auning på Djursland, og han havde egentlig ikke nogen planer om, at skulle

tilbage i et klasseværelse. "Jeg er da stolt af, at jeg nu har fået papir på,

hvad jeg kan," siger Kim, der samtidig er blevet mere tryg ved bøgerne. Og

han har fået mod på mere. "Det næste, jeg skal lære, er at bruge en computer.

Det har jeg slet ikke kunnet før. Men gravemaskinen bliver jo og

mere og mere teknisk at bruge, så nu vil jeg lære det," siger Kim Nielsen.

Afdelingschef i Dansk Byggeris uddannelsespolitiske

afdeling, Louise Pihl, opfordrer

alle virksomheder til at benytte sig af muligheden

for at bruge realkompetencevurdering

af medarbejderne i forbindelse med efteruddannelse

– både når der er tale om voksenlærlinge,

som i VAM, men også når det drejer

sig om kortere kurser.

"Det er helt afgørende, at tiden på skolebænken

kan skæres ned. Det er jo spild af

både virksomhedens og medarbejdernes tid,

hvis de skal lære noget, de kan i forvejen,"

siger Louise Pihl. Samtidig fremhæver Louise

Pihl, at effektiv uddannelse af de ansatte

også gavner virksomheden. 2

www.vam.dk

www.ats.dk

www.realkompetence.dk

www.danskbyggeri.dk/

uddannelse

FAKtA oM reAlKoMpetenceVurDerIng:

Siden 1.august 2007 har alle voksne haft ret til en realkompetencevurdering,

når de søger ind på en voksen- og efteruddannelse. Realkompetencer

er alle de ting, man kan og ved. En realkompetencevurdering er en

stor fordel for den enkelte, fordi man kan forkorte sin uddannelse og starte

på det niveau, hvor man reelt er. Realkompetencevurdering er en fordel

for virksomhederne, fordi det afkorter tiden og målrettet uddannelsen.

www.realkompetence.dk

www.minkompetencemappe.dk


Computerens indtog på byggepladsen

eMR Murer og entreprenør A/S er en mellemstor entreprenørvirksomhed, der netop nu

høster deres første erfaringer med digitale værktøjer på byggepladsen. Særligt it-værktøjet

projektweb letter det igangværende arbejde på Horsens nye Sundhedshus

af STIg neuMAnn, sne@danskbyggeri.dk, foto THORKIL RASMuSSen, VIA

lars langballe vurderer, at de objektorienterede 3d-modeller vil blive stadigt mere vigtige i kommende

byggesager

. “Jeg oplever besparelser både i form af

færre fejl og et styrket samarbejde med ingeniøren.

Vi drager i høj grad nytte af de muligheder,

it-teknologien giver os," svarer Lars

Langballe, entrepriseleder fra eMR, da han

bliver spurgt, om der er fordele ved at bruge

it på byggepladsen.

for tiden arbejder Lars Langballe og hans

kolleger på betonentreprisen på Sundhedscentret

i Horsens. fra den indledende projektering

til malerne lægger sidste hånd på byggeriet,

bliver der arbejdet i digitale modeller

og tegninger, som både arkitekt, ingeniør og

de forskellige entreprenører deler – metoder

der blev udmøntet i Det Digitale Byggeri.

At dokumenterne bliver lagret på computeren

og delt via Internettet gør dels, at alle

tegninger ligger centralt, dels at ingeniørens

ændringer slår igennem på byggepladsen, få

minutter efter de foretages i tegningerne.

Mindre ventetid

Systemet hedder Projekthotel, og det er en

del af projektwebteknologien. Det foregår

på den måde, at Lars Langballe modtager en

sms, der meddeler ham, at ingeniøren har

lavet en ændring i tegningerne. Herefter kan

han logge på den bærbare computer, der står

i eMRs skurvogn på byggepladsen, og via mobilt

internet få adgang til Projekthotel. Derfra

kan han downloade den nye tegning og evt.

påsætte supplerende mål og noter, inden den

udskrives. Det hele tager mindre end 10 min.

Det skal ses i forhold til tidligere, ma-

nuelle metoder, hvor han måtte vente på,

at posten bragte den reviderede tegning til

eMRs kontor, hvor han kunne hente den og

derefter endda risikerede at skulle ringe til

ingeniøren og bede om ekstra opmålinger.

Fejl undgåes

Den fleksibilitet, der er forbundet med

projektweb, gør, at entreprenøren opdager

eventuelle problemer i tide. De digitale løsninger

kan således være med til at afværge

fejl på byggepladsen.

Lars Langballe fortæller, at han nogle

uger tilbage akkurat nåede at foretage en

nødvendig justering af armeringen, inden

betonen blev hældt i formen – og det kan

mærkes på eMRs bundlinje:

"Hvis vi ikke havde haft de digitale værktøjer,

kunne den episode let have kostet os

7-8.000 kr. Allerede her er udgifterne til computer

og printer mere end halvvejs indtjent."

for nogle kan tanken om it på byggepladsen

virke både uoverskueligt og besværligt,

men hvis man skal tro eMRs eksempel, volder

omstillingen ingen alvorlige problemer.

før Sundhedshuset var Lars Langballes

digitale kendskab begrænset, men det kan

man ikke se, når han i dag navigerer rundt i

Projekthotel. Her spiller uddannelsesinitiativet

Den digitale skurvogn en vigtig rolle. I

hjørnet af byggepladsen står nemlig et fuldt

udstyret undervisningslokale, hvor nybegyndere

fra eMR og de efterfølgende entrepriser

kan blive fortrolige med de digitale metoder.

Kom godt fra start

"Det handler om at få en god start. Hvis digitalt

byggeri skal fungere, skal deltagerne

have en ordentlig introduktion", siger Jens

Heldgaard, VIA university College, der driver

Den digitale skurvogn. I samme forbindelse

peger han på, at alle entreprenører med itambitioner

kan få gratis undervisning.

Med projektweb har eMR indtil videre

kun taget det første skridt i digitaliseringsprocessen,

men Lars Langballe vurderer, at

de objektorienterede 3d-modeller vil blive

stadigt mere vigtige i kommende byggesager.

Hertil kommer en lang række andre programmer,

der skal hjælpe eMR i deres fremtidige

projekter, for med den gode begyndelse

er det sandsynligt, at eMR fremover vil tage

computeren med på byggepladsen. 2

www.detdigitalebyggeri.dk

www.sundhedshuset.dk

www.vitusbering.dk

29


"Samlet er det 10-20% hurtigere at arbejde i Artesa. Det er så

markant, at det kan mærkes," siger bogholder Jens Vedel eriksen

Murer– og entreprenørfirmaet W.

buch Andersen i århus har skiftet til

Artesa, der er den nyeste generation

økonomisystem. resultatet er hurtigere

og smidigere administration og

en skarpere sagsstyring

. Bogholder Jens Vedel eriksen havde, inden

han kom til Murer – og entreprenørfirma W.

Buch Andersen, prøvet en lang række økonomisystemer,

fra de 'små' som PC Plus til de

store som SAP. Århusvirksomheden stod da

lige foran at skulle skifte fra BfC Systemet til

Artesa, begge fra Bygteq it.

Derfor er han en erfaren mand, når det

gælder at bedømme brugervenlighed og effektivitet

af et økonomisystem i det daglige

arbejde og til at bedømme, hvor tung eller

smertefri processen er i overgangen fra

et veltjent økonomisystem til et nyere. Han

kender alt til den rivende udvikling, som it er

og altid har været i.

BfC Systemet bygger på en 'motor' fra Microsoft,

men denne motor har Microsoft sat

30

bygteq it

af OLe fARBØL, ole@reporters.dk,

foto AnDeRS BACH

markant hUrtigere

administration

FIMAet

Murer– og Entreprenørfirma W. Buch Andersen har 10 medarbejdere i administrationen

og 25-30 timelønnede. Virksomheden arbejder primært i

fag- og hovedentrepriser. En af de aktuelle opgaver er facaderenovering på

Moesgård Museum.

W. buch Andersen har mange større entreprenøropgaver fra offentlige og

private bygherrer. Her er det facaderenovering på Moesgård Museum

en 'sidste salgsdato' på. Der skulle nemlig et

teknologiskift til for at få endnu bedre ydelser.

Derfor udviklede Bygteq it Artesa, som

bygger på den nyeste it-teknologi fra Microsofts

navision platform.

Hurtigere arbejdsprocesser

"Artesa har været fuldstændigt ligetil at gå

til," siger Jens Vedel eriksen. "Det er meget

enkelt, overskueligt og brugervenligt. Det er

intuitivt nemt at navigere rundt i, det er og

meget fleksibelt, man kan få vist lige præcis

de nødvendige felter, som gør, at det er lynhurtigt

at arbejde i."

Det er hans fornemmelse, at arbejdsprocesserne

kører 10-20% hurtigere end i det

gamle system, som han nåede at arbejde i

nogle måneder lige efter sin ansættelse.

"Det er så markant, at det kan mærkes,"

siger han.

Samtidig forløb overgangen mellem de to

økonomisystemer nærmest umærkeligt.

"Det har jeg prøvet før med andre it-programmer,

hvor det var en tung proces. Men

her gik det glidende og smertefrit," siger

Jens Vedel eriksen.

Virksomheden valgte den løsning, at man

lod fortiden blive i BfC. gamle data skal derfor

søges i BfC, men gevinsten er, at man får

fuld gavn af alle de nye muligheder i Artesa.

Slår igennem på bundlinjen

"Vi kørte lister ud og lagde saldi ind i Artesa.

Kontoplanen tog vi grundlæggende fra BfC,

men tilrettede den, så vi kunne udnytte de

nye 'arter' i Artesa, som giver en simplere

kontoplan."

Skiftet over til Artesa skete imidlertid ikke

kun, fordi BfC nærmede sig pensionsalderen.

Det skete også på baggrund af et ønske om

bedre sagsstyring.

"Det er vi blevet meget skarpere til," siger

direktør Christian Tange, der er den ene af W.

Buch Andersens to ejere. Vi er blevet meget

bedre til at tage ting i opløbet, til bagefter at

analysere sagsforløb og lære af dem til næste

gang, der skal gives en pris. Og naturligvis

slår det også igennem på bundlinjen." 2

SySteMet

Artesa er Bygteq its nyeste økonomisystem, som skal løfte arven fra virksomhedens

mangeårige storsælger BFC Systemet. Artesa er målrettet fra

mellemstore byggevirksomheder og opefter.

www.bygteq.dk


www.hertzmateriel.dk

København 4499 6500 Kalundborg 5950 5058 Århus 7022 0801 Aalborg 9817 2244

Fredericia 7027 7005 Frederikshavn 9842 2450 Aabenraa 7669 8898


DEVISION 102190

Arkitekter: Arkitektfi rmaet Archiplan Aps

Enkelt at tilpasse

enkelt at håndtere ...

grænseløst enkelt!

YTONG/SIPOREX fra Xella gør det grænseløst enkelt at bygge massivt - og

opfylde energirammen.

Massivhus byggeri med porebeton har kortere byggetid og sparer arbejdskraft.

Med den nye lavenergiblok, der er let at tilpasse, opnås vægge med

en U-værdi under 0,2 i én arbejdsgang.

Xella leverer komplette, modulbaserede byggesystemer både til individuelt

byggeri og typehuse. Se mere på www.xella.dk

Xella Danmark A/S

Sønderskovvej 11 · DK-8721 Daugaard · Tlf: 75 89 50 66 · Fax: 75 89 60 30 · Mail: xella-danmark@xella.com

®


museums-

loven

af HeLenA BenTe,

heb@danskbyggeri.dk,

foto SCAnPIX

bygherren må i mange tilfælde betale

for en arkæologisk undersøgelse, hvis

han under et gravearbejde støder

på et fortidsminde. Det kan være en

bekostelig affære. Man kan dog 'forsikre'

sig mod denne udgift ved en

forudgående undersøgelse af jorden

. Man bliver i reglen glad, når man finder

penge på jorden. nogle af os tror sågar, at det

betyder held. Men sådan er det ikke altid. Mødet

med sølvmønter eller andre fortidsminder

(potteskår, gravpladser, stensamlinger osv.) i

jorden kan blive et dyrt bekendtskab.

efter museumsloven er entreprenøren forpligtet

til straks at anmelde arkæologiske fund

til det lokale arkæologiske museum. Det er ulovligt

at fjerne eller ødelægge sådanne fund, før

fagfolk har haft mulighed for at undersøge og

registrere dem.

bygherren betaler

undersøgelsen betales af bygherren. I særlige

sølvmønter,

jordarbejde og

'forsikringer'

tilfælde er der mulighed for et tilskud til undersøgelsen,

men det gives kun sjældent, da

bevillingerne på nuværende tidspunkt er forholdsvis

lave, ikke mindst set i lyset af den

højkonjunktur som byggeriet har oplevet i de

seneste par år.

Bygherren har ikke kun udgifter til selve

den arkæologiske registrering og undersøgelse

af fundene, men også i form af forsinkelsesomkostninger

herunder godtgørelse til entreprenørerne

i den tid byggeriet må ligge stille,

mens det arkæologiske arbejde står på.

Forundersøgelse

Sådanne uforudsete udgifter er vanskelige

for bygherren at tage med i betragtning inden

arbejdet påbegyndes, og han kan derfor

med fordel kontakte det lokale arkæologiske

museum og bede dem foretage en forundersøgelse

af grunden, inden gravearbejdet påbegyndes.

Omkostningerne betales godt nok

af bygherren, men forundersøgelsen afsluttes

med en rapport, hvor eventuelle arkæologiske

interesseområder nøje angives.

Bliver der ved en sådan forundersøgelse

konstateret væsentlige fortidsminder i jorden,

kan bygherren vælge at omprojektere, så fortidsmindet

ikke forstyrres. Herved undgår bygherren

omkostninger ved en arkæologisk udgravning

og registrering. Museet kan da vælge

selv at betale for en udgravning af det arkæologiske

fund - eventuelt i samarbejde med interesserede

instanser.

fremgår det af museets rapport, at der på

det givne område ikke findes fortidsminder,

kan forundersøgelsen af bygherren betragtes

som en slags forsikring mod ubehagelige overraskelser

under selve jordarbejdet. for trods

forundersøgelse og egentlige udgravninger kan

der alligevel vise sig at være væsentlige kulturhistoriske

spor på grunden. er dette tilfældet,

betaler Kulturarvsstyrelsen omkostningerne

til udgravning og registrering af fundene.

Omkostninger som følge af forsinkelse betaler

Kulturarvsstyrelsen dog ikke. 2

www.danskbyggeri.dk/jura

releVAnte lInK

På Kulturarvsstyrelsens hjemmeside kuas.dk kan man finde navne og adresser på de lokale

arkæologiske museer. På dkconline.dk er der adgang til information om kendte og væsentlige

fortidsminder i Danmark. Hjemmesiderne kan med fordel besøges, inden jordkøb eller

jordarbejde i forbindelse med bygge- og anlægsvirksomhed påbegyndes.

www.dkconline.dk

www.kuas.dk

33


Lej en sikker lift med

Liftkontrolmærkat hos:

AO Materieludlejning

Vejlbyvej 11, 7000 Fredericia

Tlf.: 75 91 49 48

www.aomateriel.dk

AH Lift ApS

Industriholmen 63, 2650 Hvidovre

Tlf.: 36 77 48 18

www.ah-lift.dk

Allan Del-Pin A/S

8 afdelinger, Fyn og Sydjylland

Tlf.: 74 48 88 88

www.delpin.dk

STILLADS- OG LIFTUDLEJNING A/S

BYGGEPLADS - SERVICE A/S

Bera Stillads- og Liftudlejning

Brænder Alle 4, 4891 Toreby

Tlf.: 54 86 94 01

www.bera.dk

Cito Stilladser A/S

Læsøvej 1, 8800 Viborg

Tlf.: 86 62 98 00

www.cito-as.dk

City Lift A/S

Sengeløsevej 9, 2630 Taastrup

Tlf.: 43 71 42 01

www.citylift.dk

- altid på toppen

Corona Materiel A/S

København, Hedehusene, Hillerød

Tlf.: 35 82 91 91

www.corona-materiel.dk

Cramo A/S

16 afdelinger i Danmark

Tlf.: 43 63 01 00

www.cramo.dk

Din professionelle udlejer

Garant Udlejning A/S

Fabriksparken 24, 2600 Glostrup

Tlf.: 43 63 03 06

www.garant.dk

Hertz Materiel, Dansk Lift A/S

7 afdelinger i Danmark

Tlf.: 70 10 69 70

www.hertzmateriel.dk
Hjørring Stilladsudlejning A/S

Aalborgvej 468, 9800 Hjørring

Tlf.: 98 98 60 66

www.98986066.dk

Hünnebeck Danmark A/S

5 afdelinger i Danmark

Tlf.: 70 13 31 00

www.huennebeck.dk

J J Maskinudlejning A/S

Svejsegangen 5, 2690 Karlslunde

Tlf.: 46 15 56 00

www.jjm.dk

Jellebo Materieludlejning

Rytterhaven 24, 5700 Svendborg

Tlf.: 62 21 27 90

www.jelle-bo.dk

JM Trykluft A/S

Fabrikvej 5, 8260 Viby J.

Tlf.: 86 28 25 11

www.jmtrykluft.dk

Jydsk Materiel Udlejning

Lundholmvej 13-17, 7500 Holstebro

Tlf.: 70 10 06 33

www.jmu.dk

Køge Tømrerfirma A/S

Ørnevej 20, 4600 Køge

Tlf.: 56 63 17 90

wwwkoegetoemrerfirma.dk

Lohke Materieludlejning A/S

Industriholmen 43-45, 2650 Hvidovre

Tlf.: 70 20 62 42

www.lohke.dk

Mars A/S

Søren Frichsvej 2-4

Tlf.: 86 13 63 44

www.mars-as.dk

Poulsen Stillads & Liftudlejning A/S

Jernet 1, 6000 Kolding

Tlf.: 75 53 24 88

www.poulsenstillads.dk

Ramirent A/S

17 afdelinger i Danmark

Tlf.: 43 95 88 40

www.ramirent.dk

Ringsted Liftudlejning ApS

Sleipnersvej 15, 4100 Ringsted

Tlf.: 57 61 35 45

www.ringsted-lift.dk

Riwal Scandinavia A/S

Hvidkærvej 3, 5250 Odense SV

Tlf.: 70 10 00 97

www.riwal.dk


Rodahl Stillads og Liftudlejning A/S

Tårnfalkevej 24

Tlf.: 70 26 70 87

www.rodahl.dk

Slagelse Liftudlejning ApS

Teknikvej 4, 4200 Slagelse

Tlf.: 58 50 50 75

www. slagelselift.dk

Steiness Liftcenter

Rugvænget 14, 2630 Taastrup

Tlf.: 43 35 01 10

www.steiness-liftcenter.dk

VMC Pitzner A/S

Landsdækkende

Tlf.: 46 56 50 00

www.vmc-pitzner.dk

Liftkontrol-ordningen er skabt af Liftgruppen under Materielsektionen, Dansk Byggeri, i samarbejde med Teknologisk Institut,

som foretager stikprøvekontrol for at begrænse funktionsfejl på liftene. Liftgruppen tæller 27 medlemmer og 59 godkendte

værksteder, se mere på www.liftkontrol.dk


pArAgrAFFer

cirkulært

siden sidst, pr. nr:

Nr. 388 Lønindeholdelse

bortfalder pr. 1.

juni 2008

Nr. 387 Godtgørelse for

nye prisstigninger

på brændstof

Nr. 386 Sygedagpengeperiodenforlænget

til 21 dag

Nr. 385 Nye standardforbehold

af maj

2008

Nr. 384 Sikring mod

nedstyrtning i

tagkonstruktioner

med Åse

Nr. 383 Forenkling af

nøgletal til ByggerietsEvalueringscenter

Nr. 382 Omkostningsindeks

for anlæg

- 1. kvartal 2008

Nr. 381 Anmeldelsespligt

til RUT-registeret

i forbindelse

med udstationering

af lønmodtagere

til Danmark

Nr. 380 Ophævelse af

ordningen med

forhåndsgodkendtevirksomheder

Nr. 379 Nye regler om

gulpladebiler

Nr. 378 Opkrævning

af bidrag til

Bygge- og Anlægsbranchens

Udviklingsfond

Nr. 377 Genåbning af

voksenlærlingeordningen

www.danskbyggeri.dk/

cirkulært

Tilmelding på:

www.danskbyggeri.dk/

abonnement

Dine medarbejderes opsparing bliver større

af PeTeR JePSen, PensionDanmark

. Den 1. juli stiger pensionsbidraget

til 12 % for dine yngste medarbejdere

kan det betyde 12.000 kr.

mere i pension om året.

Den 1. juli stiger pensionsbidraget

for de medarbejdere, der

arbejder på overenskomst mellem

Dansk Byggeri og følgende organisationer:

2 3f

2 Dansk el-forbund

2 Dansk Metal og Blik- og Rørarbejderforbundet

2 TIB

Arbejde i tyskland

af AnITA KuROWSKA LARSen, anl@danskbyggeri.dk

af AnJA BInDeRuP, abi@danskbyggeri.dk

. fra den 1. juni 2008 slipper arbejdsgiverne

for pligten til lønindeholdelse

– det vil sige, at de slipper

for pligten til at agere som inkassator

for det offentlige over for medarbejderne.

Det vækker glæde hos Dansk

Byggeri, som har kæmpet mod lønindeholdelse

de seneste 15 år.

"Pligten til at foretage lønindeholdelse

er en administrativ tung

opgave, men den er også en belast-

2 Malerforbundet (her gælder stigningen

pr. 30. juni)

I alle tilfælde stiger bidraget med

0,6 til 12 %.

Alderen har betydning for, hvor

. Der er sket en ny lempelse for virksomheder, der vil arbejde i Tyskland,

som især 'nye' virksomheder på det tyske marked får glæde af.

Man kan nemlig nøjes med at anmelde sin aktivitet, og ikke længere

søge om tilladelsen. Altså, hvis der er tale om en kortere opgave.

eller som loven formulerer det, byggeopgaverne er af 'midlertidig

og lejlighedsvis karakter'.

I samarbejde med Handwerkskammer flensburg, der traditionelt

har stort kendskab til danske virksomheder, har Dansk Byggeri

udarbejdet en særlig forenklet procedure, som dog kun gælder for

medlemmer af Dansk Byggeri. en detaljeret vejledning kan læses på

Internationalt Sekretariats hjemmeside.

Men husk – der er også en hel række andre krav og regler, som

byggevirksomheder skal overholde, så bestil Tysklandsvejledningen

i god tid! 2

www.danskbyggeri.dk/internationalt

Forventet årlig alderspension, når medarbejderen er 65 år

Alder i 2008 Årlig pension ved 11,4 i bidrag Årlig pension ved 12,0 i bidrag

25 år 219.000 231.000

35 år 151.000 158.000

45 år 88.000 92.000

55 år 45.000 46.000

Beregningerne tager udgangspunkt i en indtjening på 300.000, og at den 25-årige allerede har en

opsparing på 100.000 kr., mens de øvrige har opsparing på 200.000 kr. Der benyttes en realforrentning

efter skat på 2,5 %.

meget en medarbejder kan forvente

at få i årlig alderspension. I skemaet

nedenfor er nogle eksempler.

for de yngste medarbejdere betyder

den samlede bidragsstigning 12.000

kr. mere om året i pension. 2

Virksomhederne slipper for rollen som inkassator

ning for forholdet mellem lønmodtager

og arbejdsgiver. Som arbejdsgivere

har vi ikke behov for at vide,

at lønmodtageren skylder penge til

det offentlige," siger projektchef

Jørn Jensen i Dansk Byggeri.

Velfortjent lettelse

efter 1. juni vil lønindeholdelsen

foregå via det almindelige A-skattetræk.

Jørn Jensen mener, det er

velfortjent, at arbejdsgiverne nu

ændring af

udlændingeloven

Folketinget har ændret udlændingeloven,

så ordningen med forhåndsgodkendelse

af overenskomstdækkede ansættelsesforhold

er ophørt. Det vil sige,

at statsborgere fra Bulgarien, Estland,

Letland, Litauen, Polen, Rumænien,

Slovenien, Slovakiet, Tjekkiet og Ungarn,

der indgår i overenskomstdækkede

ansættelsesforhold, er fritaget

fra kravet om opholds- og arbejdstilladelse

og vil i stedet blive omfattet af

EU-reglerne. Læs mere om dette og de

øvrige ændringer i udlændingeloven i

Cirkulært 380.

www.danskbyggeri.dk/cirkulært

slipper for den byrde:

"Det er indførelsen af eIndkomst,

der har gjort det muligt endelig

at aflive lønindeholdelse. Og

arbejdsgiverne har i første halvdel

af 2008 ydet en kæmpe indsats for

at få eIndkomst igennem de værste

børnesygdomme og sikre, at lønmodtagerne

har fået den korrekte

løn til tiden."

www.danskbyggeri.dk

www.skat.dk

Skærpelser i norge

Arbejdstilsynet i Norge truer med bøder ved manglende ID-kort. Men de er umulige at få. Alle

medarbejdere på de norske byggepladser skal have et plastik ID-kort, også danskere, der kun

skal arbejde der i tre dage. Selv om loven først bliver håndhævet rigtigt efter sommerferien,

kræver nogle norske entreprenører allerede nu ID-kort på deres byggepladser. Og her starter miseren. For danske

virksomheder, der har forsøgt at bestille kort til deres folk, er rendt ind i en mur af administration, som slet ikke

er gearet til at håndtere de udenlandske virksomheder. Det oplever vores medlemmer i hvert fald, så Dansk Byggeri

er gået ind i sagen. Har du oplevet konkrete problemer, hører Internationalt Sekretariat gerne fra dig.

www.danskbyggeri.dk/internationalt

35


500.000 GANGE OM MÅNEDEN...

… søger internetbrugere efter håndværkere på Krak.dk! Er du håndværker? Og har

du en god annoncering på Krak.dk? Hvis svaret er ja, så får du flere kunder!

Gratis annoncering på Krak.dk

Som medlem af Dansk Byggeri får du 5 søgeord, en profiltekst og en Byg Garanti

mærkning GRATIS. Derudover får du 20% rabat på både Krak.dk og Eniro.dk

annonceringer.

Slå til nu

Følg vejledningen på www.adm.krak.dk og få dine gratis annoncer allerede i dag. Eller

ring til os og få en uforpligtende samtale omkring din annoncering.

Den lokale bestseller

Kunderne handler stadig lige efter bogen

Har du en annonce med i Mostrup Vejviser, kan dine

kunder altid finde dig.

Vidste du f.eks. at der er over 2 mio. opslag i fagregistret

i Mostrup Vejviser hver måned eller 91.000

opslag om dagen?

Dette gør Mostrup Vejviser til ikke bare en stærk lokal

bestseller, men til hele Danmarks Vejviser.

Kilde: IFO 2007

Ønsker du at blive kontaktet af en af vores mediekonsulenter

så ring 88 38 38 36.

Venlig hilsen

Krak . Eniro Danmark . Sydmarken 44A . 2860 Søborg . Tlf. 88 38 38 38 . Fax 88 38 38 10 . www.krak.dk


nye KurSer i Dansk byggeri

lederen som coach 1

15. – 17. september 2008 på entreprenørskolen, ebeltoft

Hvorfor lederen som coach?

"Jeg læste om kurset og fandt det meget spændende. Det virkede som en meget anderledes ledelsesmetode, som jeg

godt kunne se fungere i praksis i mit job."

Hvad fik jeg ud af kurset?

"Som start var jeg en smule skeptisk. Coaching virkede meget anderledes, og i begyndelsen havde jeg meget svært

ved at se, hvordan jeg skulle bruge det i mit job. Efterhånden som kurset skred frem, blev det mere og mere klart, at

der var store muligheder i denne ledelsesform. Coaching er et vidunderligt redskab, og som coach er det opløftende

at se, hvor meget coaching kan gøre ved medarbejderne. De virker meget gladere og har umiddelbart meget større

overskud i hverdagen. Ud over at jeg har brugt det i samarbejdet med mine medarbejdere, har jeg også lært mig selv

meget bedre at kende. Det har også været meget vigtigt for mig selv at modtage coaching. Det selv at blive coachet

gør, at jeg selv er blevet en bedre coach. Jeg kan varmt anbefale kurset Lederen som coach."

- MORTen BØJDen KASPeRen, fORMAnD, MunCK fORSynIngSLeDnIngeR A/S

Motivation og fastholdelse af medarbejdere

22. september 2008 på entreprenørskolen, ebeltoft

Motivation og fastholdelse af medarbejdere - det er lederens ansvar

"I en tid hvor der er 'kamp om' medarbejderne i branchen, sætter vi fokus på, hvordan vi kan fastholde de gode medarbejdere.

Hvilke parametre er det vigtigt at være opmærksomme på? Er det populære medarbejdergoder, der er oppe i

tiden, penge eller andre belønninger? Hvordan kan vi holde på vores medarbejdere? Vi vil blandt andet sætte fokus på

motivation, og på hvordan vi skaber motiverede medarbejdere, der vil arbejde loyalt og engageret i virksomheden."

- LOne BORuP, KOnSuLenT, KuRSuS Og uDVIKLIng, DAnSK ByggeRI

Kalkulation – detailkalkulation

01. – 03. oktober 2008 på entreprenørskolen, ebeltoft

"Kalkulation på flere plan. Kurset giver indblik i, hvordan kalkulationsprogrammer er bygget op, og hvad de forskellige

ting (læs tal) i programmerne består af. En vigtig ting, vi var igennem på kurset, var, hvordan vi kommer frem til

tallene, som bliver brugt i programmerne, og hvor tallene egentlig stammer fra, og hvorfor vi kommer frem til de tal,

som bliver sendt ud af huset. Derefter fik vi snakken om den enkle prissætning, som bliver brugt i det daglige, som

en vigtig del af kalkulation. Vi så forskellige kalkulationsprogrammer i funktion og så, hvordan opbygningen kunne

være, afhængig af størrelsen på de enkelte firmaer. I det samlede billede af kurset er der nogle værktøjer, man kan

tage med sig hjem og bruge i det daglige arbejde."

- MOgenS HOLDgAARD, KOnSuLenT/BeRegneR, Kn TAgDæKnIng A/S

grundkursus i projektweb

24. september 2008 på entreprenørskolen, ebeltoft

"Som et vigtigt fundament for arkivering og styring af projektdokumentation er en projektweb et væsentligt værktøj

til at udveksle og gemme digitale dokumenter i et byggeprojekt. Ved brug af Internettet er det muligt at sende, modtage

og gemme fx breve, tegninger, billeder m.m. på en fælles internetportal - kaldet en projektweb. Anvendelse af

Projektweb er et krav i forbindelse med projekter gennemført efter kravene i Det Digitale Byggeri, der blandt andet

siger, at alle statslige eller statsligt støttede byggeprojekter skal anvende en projektweb. Anvendelse af projektweb

vil betyde en rationalisering og effektivisering i dokumentstyringen på et byggeprojekt, og alle involverede i byggesagen

får mulighed for at spare tid og resurser på arkivering og dokumentation, uanset om projektet er tilrettelagt og

gennemført traditionelt. "

- LeO PeTeRSen, CHefKOnSuLenT, KuRSuS Og uDVIKLIng, DAnSK ByggeRI

Søg flere informationer om kurserne på kursus.danskbyggeri.dk eller ring på 86 34 18 11

37


LUNE TILBUD

Se flere gode tilbud i AOs tilbudsavis på AO.dk

RØR- OG VÆG-

INSPEKTIONSKAMERA

LINKSIGN

Opbevares og betjenes fra en robust slagfast kuffert, der let kan tages

med hvor som helst. Er uafhængig af ekstern strømforsyning pga.

et genopladeligt Lithium batteri. Har en 7” farve LCD skærm, hvor

billederne vises. Kameraet er udstyret med et 20 meter langt

fremføringskabel.

Vare-nr. 88.1001.810

Normalpris: 12.999,-

VANDSKURINGSMASKINE

ROKAMAT

Let og hurtig vandskuring og filsning. Ergonomisk korrekt i brug

og let at betjene. Leveres i robust transportkasse.

Vare-nr. 88.1335.150

Normalpris: 14.695,-

GULVSLIBER

COMBIFLEX 650

Robust og effektiv slibemaskine, forsynet ned

frekvensstyring så slibe omdrejningerne kan

justeres fra 500 til 1100 i min. Den har en

kvalitets ABB 7,5 kw motor, 400 V.

Vare-nr. 88.1327.372

Normalpris: 106.000,-

TILBUD

8.995,-

5.700,-

NYHED

TILBUD

89.995,-

16.005,-

TILBUD

9.995,-

3.004,-

BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S RØRVANG 3 2620 ALBERTSLUND TELEFON 7028 0000 AO.dk


proDuKtnyHeDer

Redigeret af LOuISe fALBORg, lfa@danskbyggeri.dk

www.cramo.dk

cramo introducerer en ny rilleskærer fra Hilti,

som kan skære 60 millimeter. Den nyudviklede Hilti

DCH-SL 180 introduceres på markedet af Cramo A/S,

der som den første kunde har indkøbt 42 styk, så der

er to i samtlige afdelinger over hele landet. Den nye

rilleskærer arbejder næsten støvfrit med tilkobling af

støvsuger, og samtidig er der under udviklingsarbejdet

gjort meget for at begrænse vibrationer og støj.

ny sav fra boScH forener to

save i én. Den nye kombinationssav GTM 12

Professional fra BOSCH forener geringssaven

med bordrundsaven og smelter dem sammen

i én sav. Saven har mange funktioner,

hvilket gør, at den kan bruges af forskellige

grupper af professionelle håndværkere. Når

den bliver brugt som geringssav, klarer den

snit på 48 grader, mens skråsnit kan foretages

med op til 47 grader. Saven har en 1800

watt motor, der skærer igennem store bjæl-

FÅ MERE UD AF ker DIN op til 4" TYVERIMÆRKNING!

og lignende. Som bordrundsav

håndterer saven en skærehøjde på op til 51

• DOBBELT SÅ SIKKER millimeter. Den integrerede laser viser den nøjagtige skærelinje på ma-

Med iMark får du to tyverimærkninger

terialet,

i ét


og

det

samme

bliver

skilt:

muligt at skære millimeterpræcist. Den integrerede

• et selvklæbende overskilt, der

lampe

tydeligt

sørger

viser,

for

hvem

at opgaven

der ejer

kan

udstyret

udføres under dårlige lysforhold, og når

det er mørkt. Kombinationssaven vejer 22 kg.

og bagpå et gult underskilt, som limes permanent ind i overfladen på den

www.bosch-powertools.com

mærkede genstand.

Skulle det, mod forventning, lykkes at fjerne overskiltet, står det gule skilt tilbage med den tyde-

lige tekst: STJÅLET UDSTYR – samt en valgfri undertekst (f.eks. firmanavn/navnet på ejeren).

Skalflex lancerer en løsning til udvendig efter-

• ÉT SYSTEM TIL DET HELE

IpS Dansk presenning

udlejer eller sælger

overdækningsmuligheder til byggeplader.

Deres sortiment har de

to udgaver af Gibson teltsystemet.

Den ene kører på skinner, og den

anden, Gibson Tower, monteres

direkte på arbejdsplatformen og

kan derfor følge byggeriet i højden.

Samtidig kan begge flyttes, hvilket

bl.a. betyder, at man kan få materialerne

ind under beskyttelsen -

og så lukke af igen. Man kan vælge

selv at flytte overdækningen, når

det er påkrævet, eller lade IPS

Dansk Presenning klare det.

www.ips.dk

• TYVERIMÆRKNING

• REGISTRERING

isolering og faca-

Du kan montere iMark-skilte på de fleste overflader. Det betyder, at du kan derenovering mærke alt dit af kostbare

IT- og AV udstyr, dine møbler og alle andre værdifulde genstande med

ældre

ét og

bygninger.

samme mærkningssystem.

Ja, selv digitalkameraer, mobiltelefoner, pda’er og andet små-udstyr kan mærkes.

Nyheden hedder

Du kan nemlig få iMark-skiltene helt ned til str. 10x30 mm.

Skalflex Isole-

• FLEKSIBELT OG FLOT DESIGN

ringssystem og

Skiltene produceres i tre flotte kvaliteter: et lasergraveret acrylskilt, et trykt går aluminiumsskilt i korte træk og

et printet folieskilt med gummicoatet overflade. Sidstnævnte er yderst fleksibelt ud på, at og der kan byg- derfor

tarkett lancerer nyt MANGE vinylgulv, der ligner MULIGHEDER

sten-

monteres på f.eks. buede overflader. Alle skiltene designes individuelt af vores grafiske afdeling,

ges en udvendig

gulv. Tarketts gulvserie IQ Gemstone er navnet på den

uden yderligere beregning.

isolering og en ny nye serie, og gulvet byder Skiltet på de samme Tekst egenskaber og farver Overfladen

pudset facade uden på de gamle ydermure. Arbejdet kan som det traditionelle vinylgulv, Aluminium men med Lasergravering et nyt look. Coatning

• NEM OG HURTIG MONTERING

IQ Gemstone fås blandt Folie andet i et stenmønster Enkelt farve med Lak

Det tager cirka ét minut at lave en

udføres

flot og

af

professionel

de fleste murerfirmaer

mærkning med

uden

iMark.

brug

Skiltene

af special-

modtager

Acryl Flere farvet tryk Alu./acryl

glimtende granulater og fås i alt i ni forskellige far-

du pakket i en smart og praktisk montører. opbevaringskuffert Skalflex tilbyder sammen 34 med færdige det nødvendige pudsfarver, udstyr og der til ver, der ligger tæt op af naturens farveskala. Gulvet

montering og en vejledning, så du kan kan laves komme et murstensmønster, godt i gang. så facaden kommer til at er blevet klassificeret til at have den højeste slid-

ligne en vandskuret murstensvæg.

modstandsevne, som en vinylbelægning kan opnå.

• REGISTRER DINE VÆRDIER! www.skalflex.dk

www.tarkett.dk

Du kan vælge at få et løbenummer og/eller en stregkode på dine iMark-skilte. Dermed kan du

registrere dit inventar og værdigenstande – både til eget brug og som evt. dokumentation over

for forsikringsselskabet. Virksomheden Kc Mærkning & Sikring / Safegroup lancerer et nyt skilt til præventiv mærkning af

kostbart udstyr. Det lille skilt hedder iMark og består

af to skilte i ét: Et selvklæbende overskilt, der viser,

hvem der ejer den mærkede genstand. Men, skjult

under overfladen, sidder et gult underskilt - en lille

'sladrehank' - som limes permanent ind i overfladen

på den mærkede genstand, og som IKKE kan

iMark ligner et almindeligt profil- fjernes ...på bagsiden igen. ses Skulle underskiltet det, mod der forventning, ...og forsøger lykkes man at fjerne at fjerne over- overkiltet, står det gule skilt tilbage med den tydelige

skilt, men...

”limsvejses” ind i overfladen... skiltet vil underskiltet dukke frem.

tekst: 'STJÅLET UDSTYR!' samt evt. den rette ejers navn, telefonnummer eller andet.

www.safegroup.dk

39

STJÅLE

FIRMA/NA

TLF. /WEB


Værktøj og maskiner til industri,

bygge- og anlægsbranchen

Esbjerg: 4332 1250

Kolding: 4332 1280

HUSK rabat

aftale for medlemmer

af Dansk Byggeri

Aalborg: 4332 1210

Odense: 4332 1290

Brøndby: 4332 1310

Hillerød: 4332 1300

- råd til opgaven

Slagelse: 4332 1320

4a.dk


BRØnDuM

KAlenDer nAVnefoto DITTe

Dansk byggeris nye bestyrelse efter

repræsentantskabet

Formand: Adm. direktør Povl Christensen

næstformand: Adm. direktør Peter Assam

bestyrelsen: Tømrermester Viggo Andersen, ingeniør Morten Hansen,

tømrermester Martin Skou Heidemann, malermester Jørn Johansen,

adm. direktør Kristian May, adm. direktør Niels Peter Pretzmann,

civilingeniør Halldor Pall Ragnarsson, direktør Johnny Røn,

tømrermester Kurt F. Sørensen og murermester Jørn Vejgaard

www.danskbyggeri.dk

Virksomheder der er blevet optaget i Dansk Byggeri kan ses på

www.danskbyggeri.dk/nyemedlemmer

19-21.08.2008 gulvmesse

MCH Herning Kongrescenter

20.08.2008 erhvervsskoledirektørkonference

03.09.2008 entreprenørskolen, åbent hus

Entreprenørskolen

2 Entreprenørskolen

Egedalsvej 5, Postboks 29

8400 Ebeltoft

17.09.2008 Formandskonference og Sektionsformandsmøde

Telefon 86 34 18 11

Hotel Munkebjerg

Telefax 86 34 36 99

www.eskole.dk

24.10.2008 generalforsamling Dansk byggeri lolland-Falster

Sam Hotels, Nykøbing Falster

24.10.2008 generalforsamling Dansk byggeri Fyn

Hotel H.C. Andersen, Odense

31.10.2008 generalforsamling Dansk byggeri Østsjælland

31.10.2008 generalforsamling Dansk byggeri Østjylland Ebeltoft Vig og Kattegat.

Hotel Ebeltoft Strand

01.11.2008 Konference i Københavns Murerlaug

07.11.2008 generalforsamling Dansk byggeri Midtjylland og

Dansk byggeri Vestjylland

Østergårds Hotel, Herning

07.11.2008 generalforsamling Dansk byggeri bornholm

07.11.2008 generalforsamling Dansk byggeri Vestsjælland

07.11.2008 generalforsamling Dansk byggeri Sydvestjylland

Hotel Britannia, Esbjerg

07.11.2008

Århus.

generalforsamling Dansk byggeri Sydøstjylland

Hotel Opus, Horsens

14.11.2008 generalforsamling Vejbygningssektionen

Entreprenørskolen, Ebeltoft

14.11.2008 generalforsamling Dansk byggeri Sønderjylland

Hotel Tønderhus, Tønder

ny formand

lars ole Hansen, Universitets- og

Bygningsstyrelsen, er ny formand

for Bygherreforeningen.

www.bygherreforeningen.dk

Jean brahe er valgt som formand

for Realdania med Jesper nygård

som ny næstformand.

www.realdania.dk

Dansk Byggeri samler byggeri, anlæg og industri

Entreprenørskolen er et professionelt fuldservice kursus- og konferencecenter smukt

beliggende i naturskønne omgivelser med en imponerende udsigt til Mols Bjerge,

Entreprenørskolen råder over følgende faciliteter:

2 Konferencesal med plads til 80 personer

2 2 undervisningslokaler med plads til 20 personer

2 Mødelokale med plads til 10 personer

2 6 grupperum med plads til 8 personer i hver

2 46 værelser med toilet, bad, TV, internetadgang og minibar

I undervisningslokalerne er der udover standardudstyr som OH, white board og flip over

adgang til trådløst netværk, data-projektor, PC, videoudstyr m.m.

Køkkenet på Entreprenørskolen er kendt af mange for dets høje kvalitet og man kan

efter en delikat middag hygge sig med et spil billard, en god samtale ved pejsen eller

en frisk omgang i motionsrummet med efterfølgende besøg i saunaen.

Fra Entreprenørskolen er der 5 minutters kørsel til Mols-Linien, hvorfra der afsejler

hurtigfærge til Odden, 15 minutters kørsel til Aarhus Lufthavn og 45 minutters kørsel til

Entreprenørskolen er ejet af Dansk Byggeri, som er en erhvervsorganisation for byggeri,

anlæg og industri.

fødselsdage

90 år

Murermester poul Andersen, Hørs-

holm, fylder 90 år den 7. august.

70 år

Murermester Jørgen Andersen,

Hellerup, fylder 70 år den 9. juli.

60 år

Murermester Verner Jensen, Kø-

benhavn S, fylder 60 år den 10.

august.

50 år

Murermester Jan Skou, Birkerød,

fylder 50 år den 13. august.

gUlvmessen 2008 i McH Herning Kongrescenter

finder sted 19.-21. august. Her vil branchen præsentere tæpper,

fliser, vinylbelægning, linoleum, parket og alt, hvad der lige nu

findes på markedet af gulvbelægninger.

www.gulvmessen.dk

entrePrenørskolen 40 år

I anledningen af jubilæet holder Entreprenørskolen åbent hus fra

kl. 10.00. Der er foredrag med Niels Villemoes om 3. hvorfor september alting 2008

hele tiden skal laves om. Der vil være en række workshopper,

hvor det vil være muligt at snuse til, hvad skolen beskæftiger sig

med. Og endelig vil der være underholdning med Flemming Jensen

under titlen: 'Det værste ved at være humorist, er at folk tror

man laver sjov – et foredrag med løse manchetter'

Egedalsvej 5

8400 Ebeltoft

www.eskole.dk

ÅBENT HUS

ENTREPRENØRSKOLEN 40 ÅR

41


Tiden forandrer alt

- også hjelme

Peltor Solaris hjelm

med UV-indikator

UV-indikatoren fortæller dig, hvornår du skal udskifte

din hjelm. I starten er UV-indikatoren rød.

Som tiden går, og hjelmen udsættes for sollys, mister

indikatoren gradvist farven. Når den til sidst har

mistet al den røde farve, skal hjelmen udskiftes.

otto schachner • Kaltoftevej 11 • DK-7000 Fredericia

Tlf. +45 75 92 02 44 • Fax +45 76 20 10 76

www.os-safetycenter.dk • mail@os-safetycenter.dk

Bedst i højden.

www.bms.dk


Stedet for

firmakurser

Entreprenørskolen

Egedalsvej 5, 8400 Ebeltoft,

Tlf. 86 34 18 11, Fax 86 34 36 99,

eskole@danskbyggeri.dk

www.eskole.dk


TSCH_bille.indd 1 30/05/08 10:44:48Billigst i længden.

www.bms.dk


Materieludlejning

Landsdækkende og lokalt

Landets bredeste sortiment indenfor ubemandede

bygge- og anlægsmaskiner, herunder håndværktøj.

Du starter i kælderen og slutter på kvisten, vi er med

hele vejen.

Med et landsdækkende net af afdelinger kan i hurtigt

skaffe det ønskede materiel til enhver opgave.

Vi foretager løbende vedligeholdelse og servicering af

alt vores materiel, så sikkerheden altid er optimal, ligesom

vi løbende investerer i det nyeste materiel for at

holde maskinparken ajour.

Ramirent udlejer alle former for

byggepladsmateriel til små

og store byggepladser.

Kunderne mødes af

Aalborg

dygtige fagfolk,

såvel i udlejningen,

som i vores

bagland.

Esbjerg

Herning

Vejle

Kolding Fredericia

Risskov

Hasselager

lej din løsning


Roskilde

Kalundborg

Greve

Odense

Ringsted

Slagelse

Svendborg

Helsingør

Hillerød

Næstved

Værebro

lej din løsning

More magazines by this user
Similar magazines