OM, Rider ProFlex 18, 2002-04 - Husqvarna

husqvarna.com

OM, Rider ProFlex 18, 2002-04 - Husqvarna

Brugsanvisning

Rider ProFlex 18

Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem

og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk


Svenska – 31


Introduktion ......................................................... 2

Færdsel og transport på almen vej .................. 2

Bugsering ......................................................... 2

Anvendelse ...................................................... 2

Fremstillingsnummer ........................................ 3

Forklaring af symbolerne ................................... 4

Sikkerhedsinstruktioner ..................................... 5

Generel anvendelse ......................................... 5

Kørsel i skråt terræn ......................................... 7

Børn ................................................................. 8

Vedligeholdelse ................................................ 8

Transport ........................................................ 10

Funktionerne og deres anvendelse ................. 11

Betjeningsorganernes placering .................... 11

Gashåndtag ................................................... 12

Choker............................................................ 12

Hastighedsregulering ..................................... 12

Klippeaggregater ............................................ 13

Løftehåndtag til klippeaggregatet ................... 13

Håndtag til indstilling af klippehøjde ............... 14

Parkeringsbremse .......................................... 14

Sæde ............................................................. 14

Påfyldning af brændstof ................................. 14

Kørsel ................................................................. 15

Før start .......................................................... 15

Start motoren ................................................. 15

Kørsel med plænetraktoren ............................ 16

Klipperåd ........................................................ 18

Stop af motoren ............................................. 19

Frigear ............................................................ 19

Vedligeholdelse ................................................. 20

Vedligeholdelsesskema.................................. 20

Demontering af afskærmningerne på

plænetraktoren ............................................... 22

Kontrol af motorens køleluftindtag .................. 23

Kontrol af transmissionens luftindtag ............. 23

Kontrol og justering af styrekabler .................. 24

Kontrol og justering af gaskabel ..................... 25

Kontrol og justering af chokerkabel ................ 25

VIGTIG INFORMATION

Brugsanvisningen læses nøje igennem, så

du er klar over, hvordan du skal bruge og

vedligeholdelse plænetraktoren, inden den

anvendes.

For anden service end den som er

beskrevet i nærværende håndbog, kontaktes

din autoriserede forhandler, som

lagerfører dele og udfører service.

INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugsanvisning til

Rider ProFlex 18

Justering af hydrostatkabel ............................ 26

Justering af bremsen ..................................... 27

Kontrol af dæktryk .......................................... 27

Udskiftning af luftfilter ..................................... 28

Udskiftning af brændstoffilter ......................... 29

Rengøring af pulsair-filter ............................... 29

Kontrol af brændstofpumpens luftfilter ........... 29

Kontrol af batteriets syreniveau ...................... 30

Tændingssystem ............................................ 30

Kontrol af sikkerhedssystemet ....................... 31

Smøring af klippeaggregat ............................. 32

Montering af klippeaggregat .......................... 32

Indstilling af parallelitet ................................... 34

Indstilling af klippehøjde ................................. 34

Kontrol og justering af terræntryk ................... 35

Udskiftning af not (BioClip) ............................ 35

Servicestilling for klippeaggregat ................... 36

Kontrol af knive .............................................. 36

Demontering af klippeaggregat ...................... 37

Demontering af aggregatramme .................... 39

Demontering af drivrem ................................. 39

Montering af drivrem ...................................... 40

Udskiftning af klippeaggregatets drivremme ..... 41

Fjernelse af BioClip-dæksel ........................... 43

Klippeaggregatudførelser ............................... 43

Smøring.............................................................. 44

Smøreskema .................................................. 44

Generel smøring ............................................ 45

Smøring af kabel ............................................ 45

Smøreanvisninger ifølge skema ..................... 45

Fejlsøgningsskema ........................................... 50

Opbevaring ........................................................ 51

Vinterkonservering ......................................... 51

Service ........................................................... 51

Ledningsdiagram .............................................. 52

Tekniske data ..................................................... 53

EF-overensstemmelseserklæring.................... 55

Servicejournal ................................................... 56

Dansk – 1


2 – Dansk

Til vore kunder

INTRODUKTION

Tak for at du valgte en Husqvarna Rider. Husqvarna Rider er bygget efter et unikt koncept med frontmonteret

klippeaggregat og en patenteret styring på baghjulene.

Rideren er bygget til højeste effektivitet selv på små og trange områder. Betjening og hydrostatisk transmission

som reguleres med fodpedaler bidrager også til maskinens præstationer.

Denne brugsanvisning er et værdipapir. Ved at følge dets indhold (anvendelse, service vedligeholdelse osv.)

kan Du væsentlig forhøje maskinens livslængde og også dens brugtværdi.

Når du sælger din Rider skal du overlade brugsanvisningen til den ny ejer.

Det sidste kapitel i brugsanvisningen udgøres af en Servicejournal. Påse at service- og reparationer

dokumenteres. En god journalføring sænker serviceomkostningerne for det sæsonafhængige

vedligeholdelse og påvirker maskinens brugtværdi. Medtag brugsvejledningen når Rideren indleveres til

værksted for service.

Kørsel og transport på almindelig vej

Kontroller gældende trafikbestemmelser før kørsel og transport på almindelig vej. Under eventuel transport

skal du altid anvende godkendte anordninger for tilspænding og sørge for, at maskinen er godt forankret.

Bugsering

Hvis din maskine er forsynet med hydrostat, må du kun ved behov bugsere maskinen yderst korte

strækninger og ved lav hastighed, ellers kan der være risiko for, at hydrostaten beskadiges.

Formål

Denne maskine er kun beregnet til klipning af almindelige græsplæner og andre ryddede og jævne

grundarealer uden fremmedlegemer som f.eks. sten, træstubbe osv. og i forbindelse med tilbehør leveret af

forhandleren selv til andre særlige formål, hvor der medfølger instruktioner til tilbehøret. Brug på anden måde

anses for at være i modstrid med den beregnede anvendelse. Overensstemmelse med og streng

overholdelse af betjeningsbetingelser, serviceeftersyn og reparation, som specificeret af forhandleren, er

også en vigtig del af den beregnede anvendelse.

Denne maskine må kun betjenes, serviceres og repareres af personer, der er bekendt med maskinens

særlige egenskaber, og som har kendskab til alle relevante sikkerhedsprocedurer.

Regulativer i forbindelse med ulykkestilfælde, alle andre generelt anerkendte regulativer om sikkerhed samt

erhvervssygdomme og alle færdselsregler skal hele tiden overholdes.

Producenten har intet ansvar for beskadigelser eller ulykkestilfælde, hvis der er foretaget vilkårlige ændringer

ved denne maskine.


God service

INTRODUKTION

Husqvarnas produkter sælges verden over og kun i servicerende faghandel. Dette sker for at sikre at Du

som kunde får bedst mulige support og service. Inden produktet blev leveret er maskinen for eksempel

kontrolleret og justeret af din forhandler, se attestation i Servicejournalen i denne brugsanvisning.

Når Du behøver reservedele eller support i servicespørgsmål, garantireklamationer osv. henvender Du dig til:

Denne brugsanvisning tilhører maskine

med fremstillingsnummer:

Fremstillingsnummer

Motor Transmission

Maskinens fremstillingsnummer findes angivet på et trykt skilt som er fastsat på venstre side fortil under

sædet. På skiltet angives oppe fra:

• Maskinens typebetegnelse.

• Fabrikantens typenummer.

• Maskinens fremstillingsnummer. Angiv typebetegnelse og fremstillingsnummer ved reservedelsbestilling.

Motorens fremstillingsnummer er angivet på et stregkodeskilt. Den er placeret på krumtaphusets venstre

side, foran startmotoren. Skiltet angiver

• Motorens serienummer (E/NO).

• Kode

Angiv disse ved reservedelsbestilling.

Transmissionens fremstillingsnummer er angivet på stregkoden, som sidder på forsiden af huset til venstre

drivaksel:

• Typebetegnelsen angives over stregkoden og begynder med bogstavet ”K”.

• Fremstillingsnummeret angives over stregkoden og begynder med ”s/n”.

• Fabrikantens typenummer angives under stregkoden og begynder med ”p/n”.

Angiv typebetegnelse og fremstillingsnummer ved reservedelsbestilling.

Dansk – 3


4 – Dansk

Symbolerne findes på plænetraktoren og i brugsanvisningen.

Se nøje på dem og husk deres betydning.

Læs brugsanvisningen.

R N

Bakgear Frigear Hurtig Langsom Motor stop Batteri Choker Brændstof

Olietryk Klippehøjde Baglæns Fremad Tænding

Brug høreværn Hydrostatisk frihjul Parkeringsbremse Bremse Advarsel

Støjemission til

omgivelserne i henhold til

EF-direktiv. Maskinens

emission fremgår af kapitlet

TEKNISKE DATA og af et

mærkat.

Brug aldrig plænetraktoren, hvis der er

mennesker – især børn – eller husdyr i

nærheden af maskinen

FORKLARING AF SYMBOLERNE

Advarsel!

Roterende knive

Advarsel! Risiko for at

plænetraktoren vælter

Kør aldrig med passagerer på

plænetraktoren eller på tilbehøret

Startinstruktion

Læs brugsvejledningen

Kontrollér motorens olieniveau

Kontrollér hydrostatens olieniveau

Løft klippeaggregatet

Hydrostatpedaler i neutralstilling

Brems

Er motoren kold, anvendes choker

Start motoren

Parkeringsbremsen frigøres inden

kørsel startes

Kør aldrig på tværs af en

skråning

Foden eller hånden må ikke

komme under afskærmningen,

mens motoren kører

Hastighedsreguleringspedal fremad

Neutral

CE-mærkning

Kør meget langsomt

uden klippeaggregat

Hastighedsreguleringspedal tilbage

Sluk motoren og fjern tændkablet

før reparation eller vedligeholdelse


Sikkerhedsinstruktioner

Disse instruktioner tjener til din sikkerhed. Læs dem omhyggeligt.

Generel brug

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

ADVARSEL!

Det indsatte symbol betyder, at vigtige sikkerhedsinstruktioner skal påpeges.

Det gælder din sikkerhed.

• Læs alle instruktioner i denne brugsanvisning

og på maskinen, inden du starter den. Du skal

sikre dig, at du forstår dem, og derefter følge

dem.

• Sæt dig ind i, hvordan du bruger maskinen og

betjeningshåndtagene på en sikker måde, og

lær, hvordan man bremser hurtigt. Du skal også

lære sikkerhedsmærkaterne at kende.

• Kun voksne personer, som er fortrolige med

maskinen, må bruge den.

• Sørg for, at der ikke er nogen i nærheden af

maskinen, når du starter motoren, kobler drevet

ind eller kører.

• Sørg for, at både dyr og mennesker befinder sig

på sikker afstand af maskinen.

• Stands maskinen, hvis der kommer nogen ind i

arbejdsområdet.

• Ryd området for genstande som sten, legetøj,

grene osv., der kan blive fanget af knivene og

blive slynget væk.

• Vær opmærksom på udkastet, og ret det ikke

mod nogen.

• Stands motoren, og foretag sikring mod motorstart,

inden du renser udløbsrenden.

• Husk, at føreren er ansvarlig for risici eller

ulykker.

• Medtag aldrig passagerer. Maskinen er kun

beregnet til én person.

• Se altid ned og tilbage før og under bakning.

Vær opmærksom på både store og små forhindringer.

• Sæt farten ned, inden du drejer.

• Frakobl knivene, når du ikke klipper.

8010-047

Læs brugsanvisningen, inden du starter maskinen.

ADVARSEL!

Denne maskine kan klippe hænder og fødder af og slynge genstande væk.

Hvis sikkerhedsforskrifterne ikke følges, kan det medføre alvorlige personskader.

6003-002

Fjern alle genstande fra området inden klipningen.

Medtag aldrig passagerer.

8010-052

Dansk – 5


6 – Dansk

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

• Vær forsigtig, når du runder faste genstande, så

knivene ikke rammer dem. Kør aldrig hen over

fremmedlegemer.

• Brug kun maskinen i dagslys eller under andre

gode belysningsforhold. Hold maskinen på

sikker afstand af huller og andre ujævnheder i

jorden. Vær opmærksom på andre tænkelige

risici.

• Anvend aldrig maskinen, hvis du er træt, har

drukket alkohol eller indtaget stoffer, eller hvis

du tager medicin, som kan påvirke dit syn, din

dømmekraft eller din koordinationsevne.

• Hold øje med trafikken, når du arbejder i nærheden

af en vej eller krydser den.

• Lad aldrig maskinen være uden opsyn, når

motoren er i gang. Frakobl altid knivene, træk

parkeringsbremsen, stands motoren, og træk

nøglen ud, inden du forlader maskinen.

• Lad aldrig børn eller personer, som ikke er

instrueret i håndtering af maskinen, bruge eller

vedligeholde den. Brugerens alder kan være

reguleret af lokale regler.

ADVARSEL!

Udstødningsgasserne fra

maskinens motor, inklusive visse

stoffer deri, samt visse maskinkomponenter

indeholder eller

udskiller kemikalier, som anses

for at være kræftfremkaldende

eller medføre fosterskader og

andre reproduktive defekter.

Motoren afgiver kulilte, som er en

farveløs, giftig gas. Brug ikke

maskinen i lukkede rum.

ADVARSEL!

Ved anvendelse af maskinen skal der bruges godkendt personligt beskyttelsesudstyr.

Det personlige beskyttelsesudstyr udelukker ikke risikoen for skader, men mindsker

effekten af en skade ved en ulykke. Kontakt din forhandler for at få hjælp til valg af

udstyr.

• Sørg altid for at have en førstehjælpskasse ved

hånden, når du anvender maskinen.

• Brug aldrig maskinen barfodet. Brug altid

beskyttelsessko eller -støvler, helst med stålsnuder.

• Bær godkendte beskyttelsesbriller eller heldækkende

visir ved montering og kørsel.

• Bær aldrig løstsiddende tøj, som kan hænge fast

i bevægelige dele.

Hold børn væk fra arbejdsområdet.

Personligt beskyttelsesudstyr.

6003-006

8011-292


Kørsel på skråninger

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Kørsel på skråninger er en af de operationer, hvor

der er størst risiko for, at føreren mister herredømmet,

eller maskinen vælter, hvilket kan medføre

alvorlige personskader eller dødsfald. Alle skråninger

kræver ekstra forsigtighed. Lad være med at

klippe skråningen, hvis du ikke kan bakke op ad

den, eller hvis du føler dig usikker.

Sådan gør du:

• Fjern alle forhindringer såsom sten, grene osv.

• Klip opad og nedad, ikke på tværs

• Brug aldrig maskinen i terræn, som skråner

mere end 15 grader.

• Undgå at starte eller standse på en skråning.

Hvis dækkene begynder at glide, skal du frakoble

knivene og køre langsomt ned ad skråningen.

• Kør altid jævnt og langsomt på skråninger.

• Foretag ingen pludselige ændringer af hastighed

eller retning.

• Undgå unødvendige sving på skråninger, og

sving om nødvendigt svinge langsomt og gradvist

nedad, hvis det er muligt.

• Hold øje med og undgå at køre over furer,

fordybninger og forhøjninger. Maskinen vælter

lettere i ujævnt terræn. Højt græs kan skjule

forhindringer.

• Kør langsomt. Anvend små ratudslag. Maskinens

motorbremse virker bedre i lavt gear.

• Vær særlig forsigtig, hvis der er monteret ekstraudstyr,

som kan ændre maskinens stabilitet.

• Klip ikke i nærheden af kanter, grøfter eller

bakker. Maskinen kan pludselig vælte, hvis et

hjul kommer ud over kanten af et hul eller en

grøft, eller hvis en kant giver efter.

• Klip aldrig vådt græs. Det er glat, og dækkene

kan miste grebet, så maskinen glider.

• Forsøg ikke at stabilisere maskinen ved at sætte

foden ned på jorden.

• Ved rengøring af undervognen må maskinen

aldrig placeres i nærheden af en kant eller en

grøft.

• Følg producentens anbefalinger om hjulvægte

eller modvægte for at øge stabiliteten.

Klip skråninger opad og nedad, ikke på tværs.

Vær særlig forsigtig ved kørsel på skråninger.

6003-004

8010-054

Dansk – 7


8 – Dansk

Børn

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

• Der kan ske alvorlige ulykker, hvis man ikke er

opmærksom på børn i nærheden af maskinen.

Børn tiltrækkes ofte af maskinen og klippearbejdet.

Gå aldrig ud fra, at et barn bliver

samme sted, hvor du sidst så det.

• Hold børn væk fra arbejdsområdet og under

nøje opsyn af en anden voksen.

• Vær på vagt, og stop maskinen, hvis der kommer

børn ind i arbejdsområdet.

• Se bagud og nedad efter små børn før og under

bakning.

• Lad aldrig børn køre med. De kan falde af og

komme alvorligt til skade eller forhindre risikofri

styring af maskinen.

• Lad aldrig børn styre maskinen.

• Vær særlig forsigtig i nærheden af hjørner,

buske, træer eller andre genstande, der hæmmer

udsynet.

Vedligeholdelse

• Stands motoren. Sørg for at sikre mod start ved

at fjerne tændrørskablet fra tændrøret eller tage

tændingsnøglen ud, inden du foretager justeringer

eller foretager vedligeholdelse.

• Påfyld aldrig brændstof indendørs.

• Benzin og benzindampe er giftige og meget

brandfarlige. Vær særlig forsigtig ved håndtering

af benzin, da uforsigtig håndtering kan resultere

i personskader eller brand.

• Opbevar kun brændstoffet i beholdere, som er

godkendt til dette formål.

• Tag aldrig brændstofdækslet af, og påfyld ikke

benzin, mens motoren kører.

• Lad motoren køle af, inden du påfylder brændstof.

Rygning er forbudt. Påfyld aldrig benzin i

nærheden af gnister eller åben ild.

Lad aldrig børn styre maskinen.

Påfyld aldrig brændstof indendørs.

8010-057

8010-058


SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

• Hvis brændstofsystemet er blevet utæt, må

motoren ikke startes, før denne lækage er

udbedret.

• Maskinen og brændstoffet skal opbevares på en

sådan måde, at der ikke er risiko for, at

lækkende brændstof eller brændstofdampe kan

forårsage skader.

• Kontrollér altid brændstofniveauet inden brug,

og sørg for, at der plads til, at brændstoffet kan

udvide sig. Ellers kan varme fra motoren og

solen få brændstoffet til at udvide sig, så det

løber over.

• Undgå overfyldning. Tør benzinen op, hvis du

spilder noget på maskinen, og vent med at

starte motoren, indtil benzinen er fordampet.

Hvis du har spildt benzin på tøjet, skal du skifte

tøj.

• Lad maskinen køle af, inden du udfører arbejde i

motorrummet.

• Vær meget forsigtig ved håndtering af batterisyre.

Syre på huden kan give alvorlige

ætsninger. Skyl straks med vand, hvis du spilder

syre på huden.

• Syre i øjnene kan medføre blindhed – søg straks

læge.

• Vær forsigtig ved vedligeholdelse af batteriet.

Batteriet udvikler eksplosive gasser. Foretag

aldrig vedligeholdelse af batteriet, mens du

ryger eller befinder dig i nærheden af åben ild

eller gnister. Batteriet kan i så fald eksplodere og

give alvorlige personskader.

• Sørg for, at bolte og møtrikker er ordentligt

spændte, og at udstyret er i god stand.

• Modificer aldrig sikkerhedsanordningerne.

Kontrollér regelmæssigt, at de fungerer. Maskinen

må ikke anvendes med defekte eller

afmonterede beskyttelsesafskærmninger,

beskyttelseshjelme, sikkerhedskontakter eller

andre beskyttelsesanordninger.

• Foretag ikke ændringer af regulatorindstillingen,

og lad ikke motoren køre ved for høje

omdrejninger. Hvis du lader motoren køre med

for højt omdrejningstal, kan det medføre maskinskader.

ADVARSEL!

Motoren og udstødningssystemet

bliver meget varme under driften.

Risiko for forbrændinger ved

berøring.

ADVARSEL!

Batteriet indeholder bly og

blyforbindelser – kemikalier,

som anses for at være kræftfremkaldende

og

medføre fosterskader eller

andre reproduktive defekter.

Vask hænderne efter berøring af

batteriet.

Ryg ikke under vedligeholdelsesarbejdet.

8009-242

Dansk – 9


10 – Dansk

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

• Brug aldrig maskinen indendørs eller i lokaler

uden ventilation. Udstødningsgasserne

indeholder kulilte, som er en lugtfri, giftig og

livsfarlig gas.

• Stop og kontrollér udstyret, hvis du påkører et

fremmedlegeme. Reparer om nødvendigt maskinen,

inden du starter.

• Foretag aldrig justeringer, mens motoren kører.

• Maskinen er kun afprøvet og godkendt med det

udstyr, som producenten har leveret eller

anbefalet.

• Knivene er skarpe og kan give snitsår. Vikl

knivene ind, eller anvend beskyttelseshandsker,

når du håndterer dem.

• Kontrollér regelmæssigt parkeringsbremsens

funktion. Juster, og vedligehold efter behov.

• Findelingsaggregatet skal kun anvendes, hvis

der ønskes klipning af bedre kvalitet og på

kendte områder.

• Nedsæt brandrisikoen ved at holde maskinen

ren for græs, løv og andet materiale, som sætter

sig fast på den. Lad maskinen køle af, inden den

sættes ind i opbevaringsrummet.

Transport

• Maskinen er tung og kan medføre alvorlige

knusningsskader. Vær ekstra forsigtig, når den

læsses af eller på en bil eller en anhænger.

• Anvend en godkendt anhænger til at

transportere maskinen. Aktivér parkeringsbremsen,

luk for brændstoftilførslen, og spænd

maskinen fast med godkendt fastspændingsudstyr

under transport, f.eks. spændebånd,

kæder eller reb.

• Undersøg og følg lokale færdselsregler inden

transport af eller kørsel med maskinen på

offentlige veje.

Lad aldrig maskinen køre i et lukket rum.

Rengør regelmæssigt maskinen for græs, løv og

andet snavs.

8010-060

8010-061

VIGTIG INFORMATION

Parkeringsbremsen er ikke tilstrækkelig til

fastlåsning af maskinen ved transport.

Sørg for at spænde maskinen forsvarligt

fast på transportvognen. Bak maskinen op

på transportvognen for at forhindre, at den

tipper over.


Præsentation

FUNKTIONERNE OG DERES ANVENDELSE

Denne brugsanvisning beskriver Rider ProFlex 18.

Rider ProFlex 18 er udstyret med en firetakts V-Twin motor fra Kawasaki på 18 hestekræfter.

Kraftoverførsel fra motoren foregår ved hjælp af en hydrostatisk gearkasse, som giver mulighed for at skifte

hastigheden trinløst med fodpedalerne.

En pedal til fremadkørsel og en til bakning.

Betjeningsorganernes placering

1. Tændingslås

2. Choker

3. Gas

4. Driftstimetæller

5. Indstilling af klippehøjde

6. Løftehåndtag, klippeaggregat med spærreknap

7. Hastighedsregulering for bakning

8. Hastighedsregulering for kørsel fremad

6020-019

9. Bremsepedal

10. Spærreknap for parkeringsbremse

11. Indstilling af sædet

12. Dæksel til brændstoftank

13. Lås til motorhjelm

14. Håndtag for udkobling af fremdrift

8009-164

Dansk – 11


12 – Dansk

Gashåndtag

FUNKTIONERNE OG DERES ANVENDELSE

Med gashåndtaget reguleres motorens

omdrejningstal og dermed også knivenes

rotationshastighed.

Håndtaget føres fremad resp. bagud for at øge eller

reducere motorens omdrejningstal.

Undgå tomgangskørsel i længere tid, da dette giver

risiko for belægninger på tændrøret.

Choker

Chokeren anvendes ved koldstart for at give

motoren en federe brændstofblanding.

Ved koldstart føres chokeren tilbage til slutpositionen.

Hastighedsregulering

Plænetraktorens hastighed reguleres trinløst med

to pedaler. For kørsel fremad anvendes pedal (1)

og for bakkørsel pedal (2).

ADVARSEL!

Pas på grene, som kan påvirke

pedalerne ved klipning under

buske. Risiko for uønsket

manøvre.

1

6004-204

6004-205

2

6004-206


Klippeaggregat

FUNKTIONERNE OG DERES ANVENDELSE

Rider ProFlex kan forsynes med forskellige

aggregater.

BioClip klippeaggregatet findeler græsset ved at

klippe det flere gange, inden det kastes ud på

græsplænen igen som gødning.

Klippeaggregat med bagudkast, dvs. det afklippede

græs kastes ud bag aggregatet.

Combi-aggregat, som fungerer som et BioClipaggregat,

når der er monteret et BioClip-dæksel,

men kan omstilles til bagudkast ved at fjerne

BioClip-dækslet.

For identifikation af klippeaggregat, se

Vedligeholdelse \ Klippeaggregatudførelser.

Løftehåndtag til klippeaggregatet

Løftehåndtaget bruges til at stille klippeaggregatet i

enten transport- eller klippeposition.

I transportstilling aktiveres knivbremsen automatisk

for at knivene skal stoppe inden ca. 5 sek.

1. Trækkes håndtaget bagud til spærrepositionen,

går klippeaggregatet i transportposition.

Aggregatet løftes og knivenes rotation standser.

2. Trykkes på spærreknappen og håndtaget føres

nedad, går klippeaggregatet i klippeposition.

Aggregatet sænkes og knivenes rotation

begynder.

3. Håndtaget kan også anvendes til midlertidig

regulering af klippehøjden ved fx. en mindre

forhøjning i græsplænen.

Eksempel på ekstraudstyr til Rider ProFlex:

• Fejebørste

• Sneskovl

• Hjulvægte

• Snekæder

• Dozerblad

• Kantskærer

• Elektrisk redskabsløft

• BioClip klippeaggregat

• Grusharve

• Anhænger

Klippeaggregatet løftes.

Klippeaggregatet sænkes.

6004-209

6004-210

Dansk – 13


14 – Dansk

Parkeringsbremse

Sæde

FUNKTIONERNE OG DERES ANVENDELSE

Håndtag til indstilling af klippehøjden

Med dette håndtaget reguleres klippehøjden i 7

forskellige positioner.

For at sikre en ensartet klippehøjde, er det vigtigt at

dæktrykket for forhjulene er ens (60 kPa).

Parkeringsbremsen aktiveres sådan:

1. Bremsepedalen trædes.

2. Tryk spærreknappen på ratstammen (2) helt ind.

3. Bremsepedalen slippes mens knappen holdes

indtrykket.

Parkeringsbremsens spærre udkobles automatisk,

når bremsepedalen trædes.

Sædet er hængslet i forkanten og kan vippes

fremad.

Sædet kan også justeres i længden.

For indstilling af sædepositionen føres håndtaget

under sædets forkant mod venstre, og sædet

skubbes frem eller tilbage til den ønskede position.

Påfyldning af brændstof

Motoren skal køres på mindst 87-oktan blyfri benzin

(ikke olieblandet). Miljøtilpasset alkylatbenzin kan

med fordel anvendes. Se også ”Tekniske data” når

det gælder metanol- og etanolbrændstof.

ADVARSEL!

Benzin er meget brandfarlig. Vær

meget forsigtig og påfyld kun

brændstof udendørs (se

sikkerhedsinstruktionerne).

6004-211

6004-212

8009-165

6004-214


Før start

• Læs afsnittet ”Sikkerhedsinstruktioner” og

”Præsentation” føre start af Rideren.

• Udfør daglig vedligehold før start (se

Vedligeholdelse \ Vedligeholdelsesskema).

• Sædet indstilles i ønsket position.

Start af motoren

1. Klippeaggregatet løftes ved at trække håndtaget

bagud indtil stop (transportposition),

parkeringsbremsen aktiveres.

2. Gashåndtaget føres til midterpositionen.

3. Er motoren kold, skal chokeren føres tilbage til

slutpositionen.

4. Tændingsnøglen drejes til startposition.

KØRSEL

6007-201

6007-202

6007-203

6007-204

Dansk – 15


16 – Dansk

5. Når motoren starter, slippes tændingsnøglen

omgående, så den går tilbage i neutral position.

VIGTIG INFORMATION

Startmotoren må ikke køres længere end

ca. 5 sekunder ad gangen. Starter motoren

ikke, vent ca. 15 sekunder inden næste

startforsøg.

6. Gashåndtaget skubbes gradvist, når motoren er

startet.

7. Det ønskede motoromdrejningstal indstilles

med gashåndtaget.

Lad motoren gå med middel omdrejningstal

”halv gas” 3-5 min inden den belastes hårdt.

ADVARSEL!

Motoren må aldrig køres i lukkede

rum, indendørs eller hvor der er

dårlig ventilation. Udstødningen

indeholder giftige kulilte.

Kørsel med plænetraktoren

1. Parkeringsbremsen frigøres ved at trykke

bremsepedalen ned og derefter slippe den.

2. Et af pedalerne trædes forsigtigt ned, indtil den

ønskede hastighed er nået.

Ved kørsel fremad, trædes på pedal (1), ved

bakkørsel pedal (2).

ADVARSEL!

Pas på grene, som kan påvirke

pedalerne ved klipning under

buske. Risiko for uønsket

manøvre.

KØRSEL

1

6007-205

6007-206

6007-207

6007-208

2

6007-209


3. Den ønskede klippehøjde (1 – 7) vælges med

højdevælgeren.

4. Spærreknappen på løftehåndtaget trykkes ind

og klippeaggregatet sænkes.

KØRSEL

6007-210

6007-211

Dansk – 17


18 – Dansk

Klipperåd

ADVARSEL!

Plænen renses for sten og andre

genstande, som kan slynges væk

af knivene.

• Sten og andre faste forhindringer lokaliseres og

afmærkes, så de ikke bliver påkørt.

• Start med stor klippelængde og gå ned, indtil det

ønskede resultat er nået.

• Græsset slås pænest med høje motoromdrejninger

(knivene roterer hurtigt) og lav hastighed

(plænetraktoren kører langsomt). Er græsset

ikke alt for langt og tæt, kan kørehastigheden

øges, uden at resultatet bliver synligt dårligere.

• Plænen bliver flottest, hvis den slås ofte. Slåningen

bliver mere ensartet og det afklippede græs

fordeles mere jævnt over hele arealet. Det totale

tidsforbrug bliver ikke større, fordi du kan vælge

en højere kørehastighed, uden at resultatet

bliver dårligere.

• Lad være at slå vådt græs. Resultatet bliver

dårligere, fordi hjulene synker ned i jorden, når

plænen er våd.

• Klippeaggregatet spules med vand på undersiden

efter hver anvendelse. Under rengøring

skal klippeaggregatet vippes op i servicestilling.

• Når BioClip-aggregatet anvendes, skal man

sørge for, at klippeintervallet ikke er for langt.

ADVARSEL!

Plænetraktoren må aldrig køres i

terræn, som hælder mere end 15°.

Skråninger klippes opad og

nedad, aldrig på tværs. Undgå

pludselige retningsændringer.

KØRSEL

Græsslåningsmønster

MAX 15

6007-212

6016-104


Stop af motoren

Motoren må gerne gå i tomgang et minut for at få

normal arbejdstemperatur, inden den standses,

hvis den har været udsat for hård belastning.

Undgå tomgangskørsel i længere tid, da dette giver

risiko for belægninger på tændrøret.

1. Klippeaggregatet løftes op ved at trække håndtaget

bagud til endepositionen.

2. Gashåndtaget sættes på ”MIN”.

Tændingsnøglen sættes i positionen ”STOP”.

3. Når plænetraktoren står stille, holdes

parkeringsbremsen nede og spærreknappen

trykkes ind.

Frigear

For at plænetraktoren skal kunne flyttes med

slukket motor skal frikoblingsgrebet trækkes ud.

KØRSEL

6007-214

6007-215

6004-212

6007-216

Dansk – 19


VEDLIGEHOLDELSE

Vedligeholdelsesskema

Nedenfor en liste over den vedligeholdelse, som skal udføres på plænetraktoren. De vedligeholdelsesarbejder,

som ikke er beskrevet i nærværende brugsanvisning, skal udføres af et autoriseret serviceværksted.

Daglig Ugentlig Vedligeholdelsesinterval i

vedlige-

timer

holdelse

Vedligeholdelse Side før efter

25 50 100 300

3)

Mindst

vedlige- hver

holdelse

år

Kontroller evt. brændstof- og olielækage - ❍

Kontroller parkeringsbremse 27 ●

Kontroller motorens olieniveau (hver tankning) 48 ●

Kontroller brændstofpumpens luftfilter 29 ● ●

Kontroller sikkerhedsafbryder, sæde 31 ●

Kontroller sikkerhedsafbryder, løftehåndtag 31 ●

Kontroller sikkerhedsafbryder, parkeringsbremse 31 ●

Kontroller / rengør motorens køleluftindtag 23 ●

Kontroller klippeaggregatet: 34 ●

• fastsætning af knive 36 ●

• knivenes tilstand (skarphed, form osv.) 36 ●

• knivenes synkronisering (90° mellem BioClip) 36 ●

Kontroller styrekabel (evt. slør osv.)

Kontroller fastgørelseselementer (skruer,

24 ●

møtrikker o.lign.) - ❍

Start motoren og knivene, lyt efter mislyde - ❍

Rengør under klippeaggregatet 36 ●

Rengør køleluftindtag til transmissionen 23 ● ●

Kontroller batteriets syreniveau 30 ●

Kontroller transmissionens olieniveau 49 ●

Kontroller tilstanden på remme, remskiver osv. - ❍

Kontroller om der er opstået skader - ❍

Kontroller lufttryk i dæk (60 kPa)

Kontroller at kabelholderen i midten ikke er

27 ●

beskadiget - ❍

Rengør omhyggeligt omkring motoren - ❍

Rengør omhyggeligt omkring transmissionen - ❍

Rengør omkring alle remme, remhjul osv. 45 ●

Smør remstrækker (nippel) 49 ●

Smør triangellinken (nippel) 48 ●

Smør førersædet 48 ●

Smør alle kabler 45 ●

Smør sikkerhedsspærren i klippeaggregatet 48 ●

Smør den indre tap i klippeaggregatet 48 ●

Smør spor til klippeaggregatets redskabsramme 48 ●

Smør led i klippeaggregatet 48 ●

Rengør i rammetunnel - ❍

Smør pedalmekanismen i rammetunnel 45 ●

Smør gearreguleringen 47 ●

Smør kablet til parkeringsbremsen 48 ●


● = er beskrevet i nærværende brugsanvisning.

❍ = er ikke beskrevet i nærværende brugsanvisning.

VEDLIGEHOLDELSE

Daglig Ugentlig Vedligeholdelsesinterval i

vedlige-

timer

holdelse

Vedligeholdelse Side før efter

25 50 100 300

3)

Mindst

vedlige- hver

holdelse

år

Smør gaskabel 48 ●

Smør chokerkabel 48 ●

Smør styrekæde i rammetunnel 46 ●

Kontroller styrekabel i rammetunnel 24 ●

Rengør motorens køleluftindtag 23 ● ●

Rengør luftrenserens forfilter (Oil-foam) 28 ● ●

Skift motorolie1) 46 ● ●

Rengør luftrenserens filterpatron2) (papirfilter) 28 ● ● ●

Kontroller/justér indstillingen af klippehøjden 34 ● ●

Kontroller/justér parkeringsbremse

Inspicer brandbeskyttelsen/gnistslukkeren

27 ● ●

(ekstraudstyr) - ❍ ❍

Skift motorens oliefilter (var 200 tim) 49 ● ●

Rengør/udskift tændrør 30 ● ●

Skift brændstoffilter i ledningen 29 ● ●

Rengør puls-air filter 29 ● ●

Rengør køleribber - ❍ ❍

Kontroller motorens ventilslør4) .

Kontroller behovet for olieskift

- ❍ ❍

4) i gearkasse

(hver 500 timer) - ❍ ❍

Rengør luftrenserens forfilter (Oil-foam) 2) 28 ● ●

Skift luftfilter (papirfilter) 2) (hver 200 timer) 28 ● ●

Udfør 300 timers service4) 60 ❍ ❍

1) Første udskiftning efter 8 driftstimer. Ved kørsel med tung belastning eller ved høje omgivelsestemperaturer, skift hver 50ende time 2) Under

støvfyldte forhold skal rengøring og skift ske oftere. 3) Anvendes plænetraktoren dagligt, skal smøring ske to gange om ugen. 4) Udføres af

autoriseret serviceværksted.

ADVARSEL!

Der må ikke udføres service på motor eller klippeaggregat, med mindre:

• Motoren er stoppet.

• Parkeringsbremsen er trukket.

• Tændingsnøglen er taget ud.

• Klippeaggregatet er frikoblet.

• Tændingskablet er afmonteret fra tændrøret.

Dansk – 21


22 – Dansk

Afmontering af plænetraktorens

afskærmninger

Motordæksel

1. Fæld sædet op.

2. Drej låsen på motordækslets overside mod uret

1/4 omgang.

3. Fæld motordækslet op.

Ved behov kan motordækslet løftes bort ved at

fjerne hængslets stift.

Frontalafskærmning

Løsn snaplåsen og løft frontalafskærmningen fri.

Højre skærm

Fodpladen (1) afmonteres, skruerne (2 og 3) løsnes

og afskærmningen løftes af.

VEDLIGEHOLDELSE

1

2

3

6020-014

8009-298

6016-106

6008-203


Venstre skærm

Skruerne (1 og 2) aftages og afskærmningen løftes

af.

Transmissionsdæksel

Løsne begge skruer (en på hver side) og fjern

derefter transmissionsdækslet.

Kontrol af motorens køleluftindtag

Åbn motordækslet

Kontrollér at motorens køleluftindtag er fri for blade,

græs og snavs.

Er køleluftindtaget blokeret, forringes motorens

køling og der kan opstå motorskade.

Kontrol af transmissionens luftindtag

Kontrollér at transmissionens luftindtag ikke er

stoppet til.

VEDLIGEHOLDELSE

8009-166

6008-209

8009-152

6008-208

Dansk – 23


24 – Dansk

Kontrol og justering af styrekabler

Styringen reguleres ved hjælp af styrekabler.

Kablerne kan slækkes efter nogen tids kørsel,

hvilket indebærer at styringens indstilling kan

ændres.

Styringen kontrolleres og justeres på følgende

måde:

1. Rammestykket demonteres ved at løsne

skruerne (to på hver side).

2. Kontrollér styrekablernes spænding ved at

trykke dem sammen som vist på billedet (ved

pilene). Kablerne skal kunne klemmes sammen,

så afstanden mellem dem bliver halvt så stor,

uden at der skal bruges for meget kraft.

3. Ved behov kan kablerne strammes ved at

spænde justeringsmøtrikkerne (en på hver side

af plænetraktoren).

Kablerne må ikke spændes for meget, de skal

kun strammes mod styrekransen.

Kabelspændingen kontrolleres i henhold til

punkt 2 efter udført justering.

VEDLIGEHOLDELSE

6008-211

6008-212

6008-213


Kontrol og justering af gaskablet

Kontrollér, at motoren reagerer, når der gives gas,

og om det korrekte omdrejningstal opnås, når der

gives fuldt gas.

Kontakt nærmeste serviceværksted i tvivlstilfælde.

Hvis der er behov for justering kan dette gøres som

følger på det nederste kabel:

1. Løsn klemmeskruen til kablets yderkappe og

skyd gasreguleringen til fuldgasstilling.

2. Kontroller at gaskablet er monteret i det rigtige

fastgørelseshul i den nederste hævearm, se

billede.

3. Tryk gaskablets yderkappe maksimalt til venstre

og spænd klemmeskruen.

Kontrol og justering af chokerkabel

Hvis motoren ryger meget eller er svær at starte,

kan det bero på fejljusteret chokerkabel (øverste

kabel).

Ved tvivl, opsøges serviceværksted.

Hvis der er behov for justering kan dette gøres som

følger:

1. Løsn klemmeskruen til kablets yderkappe og

skyd chokerreguleringen til fuld chokerstilling.

2. Kontroller at chokerkablet er monteret i den

øverste hævearm, se billede.

3. Tryk gaskablets yderkappe maksimalt til højre

og spænd klemmeskruen.

VEDLIGEHOLDELSE

8009-144

8009-145

Dansk – 25


26 – Dansk

Justering af hydrostatkablet

Hydrostatkablet (på venstre side) justeres på

følgende måde:

1. Fjern transmissionsdækslet. Løsn begge skruer

(en på hver side) og fjern derefter

transmissionsdækslet.

2. Adskil det nederste kugleled, det er låst med en

låsefjeder.

3. Påse at kørepedalen fremad er helt nedtrykt.

4. Indstil den lodrette arm i maksimal stilling og

kontroller at kugle og kugleskål i det nederste

kugleled stemmer overens.

5. Justér kugleskålen på kablet efter behov.

6. Saml det nederste kugleled.

7. Monter kugleledets låsefjeder.

VEDLIGEHOLDELSE

6008-209

6020-002


Justering af bremsen

Parkeringsbremsen (på højre side) justeres på

følgende måde:

1. Fjern transmissionsdækslet. Løsn begge skruer

(en på hver side) og fjern derefter

transmissionsdækslet.

2. Kræng fjederen af (A) fra skruen (B).

3. Kontroller at parkeringsbremsen ikke er sat.

4. Indstil en frigang på 1 mm mellem kabinet og

justerskrue når man trækker i kabinettet.

Justér med møtrikkerne på justeringsskruen.

5. Spænd møtrikkerne mådeligt, sådan at

justerskruen ikke bliver beskadiget.

6. Sæt fjederen tilbage (A).

7. Kontroller at bremsen fungerer.

Kontrol af dæktryk

ADVARSEL!

En dårlig justeret bremse kan

betyde nedsat bremseevne.

Dæktrykket skal være på 60 kPa (0,6 kp/m2 ) på alle

hjul.

For at forbedre terrængrebet kan baghjulenes

dæktryk reduceres til 40 kPa (0,4 kp/m2 ).

Højeste tilladte tryk er 80 kPa (0,8 kp/m2 ).

VIGTIG INFORMATION

Forskelligt tryk i dækkene på forhjulene

betyder at knivene slår græsset forskelligt

højt.

VEDLIGEHOLDELSE

6008-209

A

B

6020-005

6016-109

Dansk – 27


28 – Dansk

Udskiftning af luftfilter

Hvis man fornemmer, at motoren ikke trækker, eller

at den går ujævnt, kan det skyldes, at luftfiltret er

tilstoppet. Ved kørsel med snavset luftfilter kan der

dannes belægninger på tændrøret, hvilket medfører

driftsforstyrrelser.

Det er derfor vigtigt med jævne mellemrum at

udskifte luftfilteret (se Vedligeholdelse \

Vedligeholdelsesskema med hensyn til de korrekte

serviceintervaller).

Rengøring/udskiftning af luftfilter udføres på

følgende måde:

1. Fæld motordækslet op.

2. Skub de to snaplåse til siden, og løft kappen af

luftfilterhuset.

ADVARSEL!

Lad udstødningssystemet afkøle

før service. Risiko for brandskader.

3. Forfilteret af skumplast fjernes og vaskes i mildt

rengøringsmiddel.

Tørres ved trykke det med en ren klud.

4. Fjern vingemøtrikken på luftfiltret, og tag

papirfiltret ud. Bank papirfiltret mod et fast

underlag for at fjerne støv. Hvis papirfilteret

stadig er beskidt skal det udskiftes.

VIGTIG INFORMATION

Anvend ikke trykluft til at rengøre

papirfilteret.

Vask ikke papirfilteret.

Smør ikke papirfilteret ind i olie.

5. Genmonter luftfiltret på følgende måde:

Anbring papirfiltret i luftfilterhuset, og spænd

vingemøtrikken.

6. Monter forfiltret på den rektangulære del af

papirfiltret.

7. Genmonter kappen over luftfilterhuset. Før

kappen op fra undersiden, og pas på, at

forfiltret ikke forskubbes. Fastgør med de to

snaplåse.

VEDLIGEHOLDELSE

8009-148

8009-149

8009-150

8009-151


Udskiftning af brændstoffilter

Det ledningsmonterede brændstoffilter udskiftes for

hver 100 driftstimer (en gang pr. sæson) eller

oftere, hvis det er forstoppet.

Filteret udskiftes sådan:

1. Åbn motordækslet.

2. Slangeholderne flyttes væk fra filteret. Brug en

fladtang.

3. Filteret trækkes af slangeenderne.

4. Tryk det nye filter ind i enderne på slangen.

Vend filteret med pilen ”FLOW” opad mod

brændstofpumpen. Ved behov kan en

sæbeopløsning anbringes på filterenderne for at

lette monteringen.

5. Slangeholderne flyttes tilbage til filteret.

Rengøring af pulsair-filter

1. Åbn motordækslet.

2. Løsn de fire snaplåse, løft låget og fjern filteret.

3. Blæs filteret rent med trykluft.

4. Sæt filteret på plads igen og fastgør låget med

snaplåsen. Sæt motorskjoldet på plads igen.

Kontrol af brændstofpumpens luftfilter

Kontrollér regelmæssigt, at brændstofpumpens

luftfilter er fri for snavs.

Fjern skruerne, og drej pumpen til side. Det er ikke

nødvendigt at løsne nogen slanger.

Filtret kan ved behov rengøres med en pensel.

Anbring pumpen på konsollen igen.

VEDLIGEHOLDELSE

8009-146

6020-012

8009-147

Dansk – 29


30 – Dansk

Kontrol af batteriets syreniveau

Kontrollér at batteriets syreniveau ligger mellem

markeringerne. Til efterfyldning bruges

udelukkende destilleret vand.

ADVARSEL!

Forholdsregler ved kontakt

med syre

Udvortes: Skyl grundigt med store mængder

vand.

Indvortes: Drik store mængder vand eller mælk.

Søg læge så hurtigt som muligt.

Øjne: Skyl grundigt med store mængder

vand. Søg læge så hurtigt som muligt.

Batteriet afgiver eksplosiver gasser. Gnister,

flammer og cigaretter må absolut ikke befinde sig

i nærheden af batteriet.

Tændingssystem

Motoren er udstyret med elektronisk

tændingssystem. Kun tændrøret kræver

vedligeholdelse.

Se den anbefalede tændrørstype under Tekniske

data.

VIGTIG INFORMATION

Brug af en forkert type tændrør kan beskadige

motoren.

1. Træk tændrørshætten af, og rens området

omkring tændrøret.

2. Fjern tændrøret med en 21 mm

tændrørsnøgle.

3. Kontrollér tændrøret. Udskift tændrøret, hvis

elektroderne er brændt runde, eller hvis

isolatoren er revnet eller defekt. Rens

tændrøret med en stålbørste, hvis det skal

bruges igen.

4. Mål elektrodeafstanden med en tændrørssøger.

Afstanden skal være 0,75 mm/0,031". Juster

afstanden efter behov ved at bøje

sideelektroden.

5. Skru først tændrøret tilbage med hånden for at

undgå, at gevindet bliver beskadiget.

VEDLIGEHOLDELSE

VIGTIG INFORMATION

Et for løst spændt tændrør kan medføre

overophedning og beskadige motoren. Et

for hårdt spændt tændrør kan beskadige

gevindene i cylinderhovedet.

6008-216

6. Spænd tændrøret med en tændrørsnøgle, så

skiven presses sammen, når tændrøret ligger

an mod sædet. Et brugt tændrør skal drejes

1/8-1/4 omgang fra det sted, hvor det ligger an

mod sædet. Et nyt tændrør skal drejes 1/2

omgang fra sted, hvor det ligger an mod

sædet.

7. Genmonter tændrørshætten.


Kontrol af sikkerhedssystem

Plænetraktoren er udstyret med et

sikkerhedssystem, som hindrer start og kørsel

under følgende forudsætninger.

Motoren må kun kunne startes når klippeagregatet

er i opfældt stilling og hydrostatpedalerne står i

neutralstilling.

Føreren behøver ikke sidde på førersædet.

Kontroller daglig at sikkerhedssystemet fungerer

ved, at forsøge at starte motoren, når en af disse

forudsætninger ikke er opfyldt. Skift forudsætning

og forsøg igen.

Kontroller at motoren stopper hvis man tilfældigt

rejser sig fra førersædet, når klippeaggregatet er i

nedfældt stilling eller hydrostatpedalerne ikke står i

neutralstilling.

VEDLIGEHOLDELSE

Startmotor

Tændingssystem

Fungerer

Fungerer ikke

Dansk – 31


32 – Dansk

Klippeaggregatets komponenter

I nedenstående anvisninger vises et klippeaggregat

med bagudkast, men fremgangsmåden er den

samme for alle aggregater, hvis ikke andet er

nævnt.

Komponenter som beskrives er:

A. Spærre E. Højdeindstillingsstang

B. Indvendig tap F. Parallelstag

C. Spærhage

D. Håndgreb

G. Laveste højdeindstillingsstop

Montering af klippeaggregat

ADVARSEL! Udvis forsigtighed.

Risiko for klemmeskader

Udgangspunkt for montering af klippeaggregat:

• Placér Rider på et plant underlag.

• Lås bremsen ved at trykke pedalen ned og

spærre den med trykknappen.

• Redskabsrammen skal være placeret i

nedsænket stilling.

• Redskabsrammen spærres med spærhage og

spær (A) i fjederbelastet stilling.

• Aggregatramme monteret på klippeaggregatet,

se ”Demontering af aggregatramme”

1. Montér klippeaggregatet i redskabsrammens

yderste kroge.

2. Træk låsepinden (A) ud og frigør

hakbeskyttelsen ved at skyde dens håndtag (D)

bagud.

3. Løft klippeaggregatet ved at trække i håndtaget,

som findes i førerens højre side.

VEDLIGEHOLDELSE

C

B

A

F

A

G

D

D

A

E

8009-188

8009-022

8009-024

8009-167


4. Skub klippeaggregatet så langt ind, at de

indvendige tappe (B) ikke kan ses i furen til

redskabsrammen.

5. Træk i højdeindstillingsstagets (E) bagerste

indfæstning:

Stil håndtaget til justering af klippehøjden i forreste

stilling. Aflast staget ved at trække rammens

forreste del opad eller nedad.

6. Løsne remspænderens fjeder og monter

remmen på den forreste remskive. En ny rem

er kort. Drej på den forreste remskive ved

behov med en nøgle på centerskruen.

7. Sæt remspændets fjeder på plads igen.

VIGTIG INFORMATION

Kontrollér at drivremmen ligger omkring

spændrullen.

Billedudsnit af drivrem

1. Drivrem

2. Forreste remskive

3. Spændrulle

ADVARSEL! Pas på fingrene.

Drej ikke på knivene eller i

remmen.

4. Remspænderens fjeder

8. Montér næsekappen.

VEDLIGEHOLDELSE

1

2

E

3

4

8009-018

8009-168

8009-008

6016-105

Dansk – 33


34 – Dansk

Indstilling af parallelitet og højde for

både klippeaggregat med bagudkast og

BioClip klippeaggregat

Maskinens grundindstillinger er justeret fra fabrik.

Når der skal monteres klippeaggregater, skal

parallelitet og højde justeres.

Udgangspunkt:

1. Kontroller lufttryk i dæk (60 kPa)

2. Klippeaggregatet skal være nedfældet på et

plant underlag.

3. Højdeindstillingsstangen skal være indstillet til

laveste klippehøjde.

Parallelitet

Begynd altid med at justere paralleliteten.

1. Løsn de to møtrikker på stangen.

2. Mål afstanden mellem underlag og

klippeaggregatets kant fortil og bagtil på

klippeskjoldet.

3. Sæt en nøgle i udfræsningen i midten af stangen

og skru så meget til, at klippeaggregatets

bagkant kommer til at ligge 2-4 mm højere end

klippeaggregatets forkant.

4. Foretag en kontrolmåling.

5. Fastspænd de to møtrikker på stangen.

Klippehøjde

1. Løsn møtrikken på højdeindstillingsstangen.

2. Justér således, at afstanden mellem stoppet til

laveste højdeindstilling og

afskærmningsrammen bliver 5 mm.

3. Fastspænd møtrikken.

4. Kontrollér igen, at paralleliteten ikke er ændret.

Hvis det er tilfældet, skal der foretages en

omjustering af paralleliteten.

5. Kontroller og justér eventuelt klippeaggregatets

jordtryk ifølge næste afsnit.

6. Montér frontalafskærmningen.

VIGTIG INFORMATION

Under udskiftning af klippeaggregat skal

der foretages en ny justering af parallelitet

og højde.

VEDLIGEHOLDELSE

8009-027

8009-026

8009-028

8009-029


Kontrol og justering af

klippeaggregatets terræntryk

For at få den bedste klipperesultat skal klippeaggregatet

følge terrænet, uden at trykke for hårdt.

Trykket justeres med en skrue på hver side af

plænetraktoren.

Justering af klippeaggregatets terræntryk udføres

på følgende måde:

1. Der sættes en badevægt under klippeaggregatets

ramme (i forkanten), så aggregatet hviler på

vægten. Evt. kan der lægges en klods mellem

ramme og vægt, så støttehjulet ikke bærer

nogen vægt.

2. Aggregatets terræntryk justeres ved at dreje

justeringsskruerne bag forhjulene på begge

sider af plænetraktoren ind eller ud.

Terræntrykket skal være mellem 12 og 15 kg, og

fjedrene skal være spændt jævnt.

Udskiftning af not (BioClip 103)

For at beskytte BioClipaggregatet og dets drev ved

påkørsel af forhindringer er knivene udstyret med

en not. En kugleformet friktionsskive findes på hver

knivbolt. Denne skive skal altid udskiftes med en ny

ved udskiftning af not. Hvis ikke kan noten falde ud

og forårsage at knivene kolliderer.

Anvend kun originaldele. Et sæt med kniv, not og

friktionsskive kan købes hos forhandleren.

1. Stil aggregatet i servicestilling, se ”Placering i

servicestilling”.

2. Fjern kniven (2A) ved at fjerne knivbolten med

skive og friktionsskive (2B).

3. Fjern resterne af den brudte not (3).

4. Påse at anlægningsfladerne (4) på skiven og på

knivfæstet er metallisk rene, puds ved behov.

5. Monter en ny not (5) på knivfæstet.

6. Montér skiven (6), påse at den vender som på

billedet.

7. Montér en ny friktionsskive (7), med den

konkave side vendt mod kniven.

8. Montér knivbolten med skive (8).

Tilspændingsmoment 45-50 Nm (4,5-5 kpm)

VEDLIGEHOLDELSE

2A

2B

4

5

7

4

8

3

6

6016-107

6008-222

8009-137

Dansk – 35


36 – Dansk

Servicestilling for klippeaggregat

For at skabe god adgang under rengøring, reparation

og serviceeftersyn af klippeaggregatet kan

dette placeres i servicestilling. Servicestillingen

indebærer, at klippeaggregatet er vippet op og

spærret i lodret position.

Placering i servicestilling

1. Placér klippeaggregatet, så det hænger i de

yderste kroge ved at følge punkterne 1-11

under ”Demontering af klippeaggregatet”.

2. Tag fat i klippeaggregatets forkant og løft opad

til lodret position. Klippeaggregatet spærres

automatisk i lodret position.

Klippeaggregat fri af servicestilling

1. Løft klippeaggregatet i øverste kant (før det

bagud), før håndtaget fremad og sænk langsomt

klippeaggregatet til vandret position.

2. Skub klippeaggregatet til arbejdsposition ved at

følge punkterne 4-8 under ”Montering af klippeaggregat”.

Kontrol af knivene

Det bedste klipperesultat fås med ubeskadigede og

velslebne knive.

Kontrollér at knivenes holdeskruer er spændt fast

(moment 45–50 Nm).

Ved udskiftning af knive skal friktionsskiven og not

også udskiftes.

VIGTIG INFORMATION

Udskiftning eller slibning af knivene bør

udføres af et autoriseret serviceværksted.

Efter slibning af knivene bør disse afbalanceres.

Ved påkørsel af forhindringer som forårsager

havari, bør beskadigede knive udskiftes. Lad

serviceværkstedet bedømme om knivene kan

repareres/slibes eller om de skal kasseres.

VIGTIG INFORMATION

BioClip 103 aggregatet skal altid have

knivene positioneret indbyrdes således,

som ses på illustrationen, dvs. med 90°

vinkel mellem knivene. Ellers kan knivene

slå imod hinanden og forårsage

beskadigelse af aggregatet.

VEDLIGEHOLDELSE

Klippeaggregat med bagudkast

BioClip klippeaggregat

8009-016

8009-015

6008-226

6016-108


Demontering af klippeaggregat

ADVARSEL!

Udvis forsigtighed. Risiko for

klemmeskader.

1. Placér Rider på et plant underlag.

2. Lås bremsen ved at trykke pedalen ned og

spærre den med trykknappen.

3. Løft klippeaggregatet med løftehåndtaget.

4. Fjern frontalafskærmningen.

5. Løsn remspændets fjeder.

6. Fjern remmen fra den forreste remskive.

7. Sæt drivremmens fjeder på plads igen.

8. Hæng drivremmen omkring håndtaget.

VEDLIGEHOLDELSE

8009-001

8009-007

8009-008

8009-009

Dansk – 37


38 – Dansk

9. Træk højdeindstillingsstaget (E) ud ved at føre

den bagerste del opad:

Aflast staget ved behov ved at trække rammens

forreste del opad eller nedad.

10. Træk i håndtaget (D) og aggregatet samtidigt.

Slip håndtaget når aggregatet er kommet et

stykke ud.

11. Træk i klippeaggregatet indtil det hager sig fast

i de yderste kroge.

12. Sænk klippeaggregatet ved at bruge håndtaget,

som findes i førerens højre side.

13. Træk i håndtaget (D) sådan at hakbeskyttelsen

låser. Kontroller at låsen (A) er i spændt stilling.

14. Løft klippeaggregatet fri af Rider.

VEDLIGEHOLDELSE

8009-169

8009-170

8009-024

8009-171


Demontering af aggregatramme

Udgangsstilling ved demontering af

aggregatrammen:

• Klippeaggregatet fjernet.

1. Drej låsen ud så de forreste indfæstninger kan

løftes fra klippeaggregatet.

2. Før aggregatet bagud, så at tungen på klippeaggregatet

slipper grebet om bøjlen på

aggregatrammen og fjern rammen.

Montering sker i omvendt rækkefølge.

Demontering af drivrem

Udgangspunkt ved demontering af drivrem:

• Der er ikke monteret noget klippeaggregat på

Rider.

• Drivremmens forreste del hænges omkring

spærhagens håndtag.

Hvordan remmen monteres på den forreste

remskive fremgår af punkterne 5-8 under

”Demontering af klippeaggregat”.

Hele drivremmen demonteres kun ud fra

nedenstående vejledning, hvis der skal monteres

sneskovl på Rider.

1. Demonter styrepladen under støttehjulet.

Anvend en 13 mm nøgle.

2. Afmonter fjederen til knivbremsen.

3. Fjern drivremmen fra mellemhjulet og demonter

drivremmen.

VEDLIGEHOLDELSE

8009-184

8009-185

6016-114

8009-005

Dansk – 39


40 – Dansk

Montering af drivrem

1. Sæt drivremmen på plads fra den forreste side

og lad den forreste del hænge omkring

spærhagens håndtag.

2. Sæt drivremmen på mellemhjulet og mod

støttehjulet.

3. Monter styrepladen under støttehjulet og

fastspænd skruen med to 13 mm nøgle.

4. Sæt fjederen til knivbremsen på plads igen.

Hvordan remmens forreste del monteres fra den

forreste remskive fremgår af punkterne 6-7 under

”Montering af klippeaggregat”.

VEDLIGEHOLDELSE

8009-009

6016-114

8009-005


Udskiftning af klippeaggregatets

drivremme

Remskift på BioClip 103

BioClip 103 findes i 2 versioner. Version 1 har en

kilerem og version 2 har to. Kileremmene driver og

synkroniserer knivenes rotation. Remmene sidder

under et dæksel på klippeaggregatets overside.

1. Demonter klippeaggregatet, se side 37.

2. Fjern aggregatrammen, se ”Demontering af

aggregatramme”.

3. Drej højdeindstillingsstaget (E) fremad. Løsne

parallelstagets (F) forreste bolt og bøj staget

bagud.

4. Løsne de to skruer som holder

beskyttelseskappen og fjern dækslet.

Et tips: Afmærk knivenes stilling på resp.

remskive med en spritpen.

5. Version 1:

Løsne de tre skruer 1/2 - 1 omgang. Tryk

remmen sammen til maksimal slæk og spænd

en af skruerne. Udskift remmen og træk den

ifølge billedet. (skilt findes på dækslet) Indstil

knivene med 90 ° indbyrdes afstand og løsne

skruen igen. Fjederen giver remmen den rigtige

remspænding. Kontroller knivenes stilling igen,

justér ved behov ved at montere remmen på ny.

Spænd de tre skruer med 45 Nm.

5. Version 2:

Løsn møtrikken til den excentriske plade og drej

den fri af denne.

Løsn de fire møtrikker (se billedet), som holder

det ydre knivleje, så meget at lejet kan flyttes.

Skub knivlejet ind mod det midterste leje og

kræng den øverste drivrem fri.

Gentag samme procedure for den nederste

drivrem.

ADVARSEL!

Beskyt hænderne med handsker

under arbejde med knivene.

VEDLIGEHOLDELSE

C

B

A

BioClip 103 Version 1

BioClip BioClip 103 103 Version Version 22

F

G

D

E

8009-188

6012-075

8009-173

6016-110

Dansk – 41


42 – Dansk

6. Version 2:

Montering: Kræng først den nederste drivrem fri

og derefter den øverste.

Kontrollér, at knivene er placeret som vist på

billedet med 90° mellem hinanden, ellers skal

kæderemmene justeres. Når knivlejet sidder

løst, kan kæderemmen trækkes over til næste

tandhjul.Fastspænd møtrikkerne så meget, at

lejerne hviler imod klippeskjoldet men stadig

kan forskydes.

Spænd kæderemmene ved at dreje den

excentriske spændingsmekanisme til på oversiden

af klippeskjoldet. Fastspænd møtrikken.

Fastspænd alle møtrikker til knivlejerne.

7. Version 2:

Når kæderemmen bevæger sig 7 mm indad med

en kraft på 10N, er remspændingen korrekt.

8. Version 1 og 2:

Monter beskyttelseskappen over remmene og

monter parallelstaget og aggregatrammen.

Remskift på BioClip 112

BioClip 112 har ”kollisionssikre” BioClip-knive som

drives af en kilerem. Se anvisningerne for klippeaggregatet

nedenfor før udskiftning af rem.

Udskiftning af rem på klippeaggregat med sideeller

bagudkast og Combi-aggregat

På disse klippeaggregater med "kollisionssikre"

knive drives knivene af én kilerem. Følg denne

fremgangsmåde for at udskifte kileremmen:

1. Løsn rammen til klippeaggregatet (1), sæt en

bolt på parallelitetsstang (2) og de to skruer på

klippeskjoldet (3). Løft klippeskjoldet til klippeaggregatet

fri.

2. Løsn fjederen, som spænder kileremmen op,

og kræng kileremmen af.

Montering af den nye rem gøres i omvendt

rækkefølge.

VEDLIGEHOLDELSE

VIGTIG INFORMATION

På BioClip 103 aggregatet skal knivene

have en indbyrdes stilling på 90° mellem

knivene. Ellers kan knivene røre hinanden

og forårsage alvorlige skader på klippeaggregatet.

3

2

3

1

6016-111

6012-079

6016-113

6012-080


Fjernelse af BioClip-dæksel (Combi)

For at ændre et Combi-aggregat fra BioClipfunktion

til klippeaggregat med bagudkast, skal

BioClip-dækslet, som er fastgjort under aggregatet

med tre skruer, fjernes.

1. Placer aggregatet i serviceposition, se Placering

i serviceposition.

2. Fjern de tre skruer, som holder BioClip-dækslet,

og fjern dækslet.

3. Tip! Monter tre skruer med fuldt gevind M8x15

mm i skruehullerne for at beskytte gevindet.

4. Placer aggregatet i normalposition igen.

Montering af BioClip-dækslet sker i omvendt

rækkefølge.

Klippeaggregatudførelser

Følgende versioner af klippeaggregater kan

forekomme på denne maskintype:

Klippeaggregat med bagudkast 97 og 120

VEDLIGEHOLDELSE

6017-162

Fjernelse af BioClip-dæksel

BioClip 103

8009-289

6017-108

Combi 112 8009-288

Dansk – 43


44 – Dansk

Smøreskema

SMØRING

8009-291


Alment

SMØRING

Fjern startnøglen for at forhindre utilsigtede bevægelser under smøringen.

Ved smøring med oliekande bør oliekanden være fyldt med motorolie.

Ved smøring med fedt kan der anvendes, hvor andet ikke er angivet, fedt 503 98 96-01 eller andet chassiseller

kuglelejefedt med god korrosionsbeskyttelse.

Ved daglig brug af plæneklipperen skal smøring udføres to gange om ugen.

Tør overflødigt smøremiddel bort efter smøring.

Det er vigtigt at intet smøremiddel kommer i kontakt med kileremmene eller remskiverne driftflader. Hvis

dette skulle ske, kan man forsøge at rengøre med sprit. Fortsætter remmen med at glide efter spritrengøring

skal remmen udskiftes. Benzin eller andre petroleumsprodukter må ikke anvendes til rengøring af kileremme.

Smøring af kabel

Smør kablets begge ender og før reguleringen ud i begge endestillinger ved smøring. Montér

gummibeskyttelsen på kablerne efter smøringen. Kabler med yderkappe vil sætte sig fast hvis de ikke

smøres regelmæssigt. Hvis kablet sætter sig fast kan der opstå driftforstyrrelse, f.eks. utilsigtet bremsning.

Hvis et kabel sætter sig fast, fjernes kablet og den hænges lodret. Smør med tynd motorolie indtil olie

trænger ud for neden. Et tips: Fyld olie i en lille plastikpose og tape den, så den slutter tæt omkring

yderkappen og lad kablet hænge lodret i posen over natten. Mislykkedes man med at smøre kablet skal det

udskiftes.

1. Pedalmekanisme i rammetunnel

Smør pedalmekanismen i rammetunlen.

Fjern låget over rammetunlen ved at løsne

skruerne, to på hver side

Lirk med pedalerne og smør bevægelige dele med

en oliekande

Smør kablerne for bremse- og kørepedalerne med

en oliekande

Smør punkt ”Kæder i rammetunnel” inden dækslet

over rammetunlen sættes tilbage.

6008-211

6020-021

Dansk – 45


46 – Dansk

2. Kæder i rammetunnel

Fjern dækslet over rammetunlen, se punkt 1.

Smør kæderne i rammetunlen med en oliekande

eller kædespray til motorcyckler.

Smør akslen til styrekabelrullerne med fedt. Før

rullerne til siden og smør fedt på akslen.

Monter dækslet over rammetunlen.

3. Motorolie

Motorolien skal skiftes første gang efter 8 timers

drift. Derefter skal udskiftning ske for ca. hver

100. driftstime.

ADVARSEL!

Motorolien kan være meget varm,

hvis den aftappes direkte efter

stop. Derfor skal motoren afkøle,

inden aftapning sker.

1. Åbn motordækslet.

2. Placer en beholder under motorens venstre

aftapningsprop.

3. Målepinden fjernes. Tømmeproppen på motorens

venstre side fjernes.

4. Lad olien løbe ned i opsamlingskarret.

5. Montér derefter olieproppen og spænd den fast.

6. Udskift oliefilteret ved behov.

7. Påfyld ny motorolie ifølge anvisningerne på

næste side.

SMØRING

VIKTIG INFORMATION

Använd motorolja är hälsoskadlig och får

ej hällas ut på marken eller i naturen utan

skall lämnas till verkstaden eller anvisad

plats för omhändertagning.

Undvik hudkontakt, tvätta med tvål och

vatten vid ev. spill.

6020-022

8009-160


Kontroller olieniveauet i motoren når

plæneklipperen står horisontalt.

Fæld motordækslet op

Tag oliepinden ud, tør den af og før den ned igen.

Oliepinden skal ikke være nedskruet.

Tag derefter oliepinden op igen og aflæs

olieniveauet.

Olieniveauet skal ligge mellem markeringerne på

oliepinden. Hvis niveauet nærmer sig ”ADD”mærket,

påfyld da olie op til ”FULL”-mærket på

oliepinden.

Påfyld aldrig over ”FULL” mærkningen.

Olien påfyldes i samme hul som oliepinden sidder i.

Anvend motorolie SAE 30 eller SAE 10W-30 alt.

10W/40, klasse SC-SH (over 0° C/+32° F).

Over + 20°C/+68° F kan SAE 40 anvendes.

Anvend motorolie SAE 5W-20, klasse SC-SH

(under 0° C/+32° F).

Motoren rummer 1,5 liter olie ekskl. filter (inkl. filter

1,7 liter).

4. Gearstang

Fjer de to skruer fra transmissionsdækslet.

Smør arme og lejer på venstre side med en

oliekande.

Bøj gummibeskyttelsen tilbage og smør hydrostatkablet

med en oliekande. Tramp nogle gange på

pedalen og smør igen.

Sæt gummibeskyttelsen tilbage.

Sæt transmissionsdækslet tilbage.

5. Transmission

Olieskift udføres af et autoriseret serviceværksted,

beskrives i værkstedshåndbogen.

SMØRING

ADD FULL

-20 C

ADD FULL

SAE5W-20

-10 C 0 C 10 C 20 C 30 C 40 C

SAE30

SAE10W-30/SAE10W-40

SAE40

-4 F 14 F 32 F 50 F 68 F 86 F 104 F

8009-158

8009-159

8009-140

6008-209

6020-024

Dansk – 47


48 – Dansk

6. Klippeaggregat

Fjern næsekappen.

Smør med oliekande:

A. Sikkerhedslås

- Led og lejer

Smør med fedt:

B. Indre tap

C. Spor til redskabsrammen

7. Trekantlink

Smørenippel placeret bagved højre forhjul.

Smør med fedtsprøjte indtil der kommer fedt ud.

Anvend molybdendisulfidfedt.

8. Førersæde

Fæld førersædet op.

Smør armene til sædets saksfjeder med en

oliekande, 8 stk. smøresteder.

Smør mekanismen til længdejusteringen med en

oliekande.

Smør glideskinnerne til længdejusteringen med en

oliekande.

9. Gas- og chokerkabler, lejer til

kontrolgreb

Fjern højre sidedæksel betjeningsgrebene (3

skruer) og åben motordækslet. Smør kablernes frie

ender med en oliekande, også ved motoren. Før

reguleringen til sine yderstillinger og smør igen.

Smør arme, spærrer og lejer til klippeagregatets

betjeningsgreb med oliekande.

OBSERVER

Risiko for fejlmontering: Skruen med fingevind skal

monteres fra ydersiden.

Sæt dækslet over betjeningsgrebene tilbage.

SMØRING

6020-004

6008-233

8009-172

6020-050

8009-157


10. Oliefilter, udskiftning

1. Åbn motordækslet.

2. Motorolien aftappes i henhold til arbejdsbeskrivelsen

”Udskiftning af motorolie”.

3. Oliefilteret afmonteres. Evt. bruges

filteraftrækker.

4. Ny, ren motorolie påføres tætningen af det nye

filter.

5. Monter filteret med håndkraft til tætslutning + 3/

4 omdrejning.

6. Motoren varmkøres, derefter kontrolleres at der

ikke findes lækage omkring oliefilterets tætning.

7. Kontroller olieniveauet i motoren, efterfyld ved

behov. Oliefilteret rummer 0,2 liter olie.

11. Remstrækker

Smør med fedtsprøjte, 1 stk. nippel fra højre side

under motorens nederste remskive, indtil der

trænger fedt ud.

Anvend molybdænsulfidfedt af god kvalitet.

Fedt med kendte varemærker (benzinselskaber

osv.) er regelmæssig af god kvalitet.

12. Kabel til parkeringsbremse

Fjern transmissionsdækslet, se ”Gearvælger”.

Hægt fjederen (A) fra skruen (B) ved behov.

Bøj kablets gummibeskyttelse ned under

smørringen.

Smør kablet med en oliekande, tramp på

bremsepedalen nogle gange og smør igen.

Sæt fjederen (A) tilbage og transmissionsdækslet.

13. Transmissionens olieniveau

1. Kontroller transmissionens olieniveau ved at

kigge gennem luftindtagets net. Olieniveauet

skal ligge mellem ”MIN” og ”MAX”markeringerne

på oliebeholderen ved +20°C.

Hvis det er nødvendigt at påfylde olie, skal man

først fjerne transmissionsdækslet.

2. Skrue oliebeholderens låg af og påfyld

motorolie SAE 10W/30, klasse SF-CC, indtil

olieniveauet når ”MAX”-markeringen. Skru

derefter oliebeholderens låg fast og montér

transmissionsdækslet.

VEDLIGEHOLDELSE

8009-161

6008-232

A

B

6020-005

6008-210

Dansk – 49


50 – Dansk

FEJLSØGNINGSSKEMA

Problem Afhjælpning

Motoren starter ikke • Brændstof mangler i brændstoftanken

• Fejl ved tændrøret

• Tændrørsmonteringen forkert

• Snavs i karburator eller brændstofledning

Startmotoren trækker motoren ikke rundt • Batteriet afladet

• Dårlig kontakt ved batteripolernes kabletilslutninger

• Løftehåndtaget til klippeaggregatet i forkert position

• Hovedsikringen fejlbehæftet. Sikringen er placeret

foran batteriet, under batteriafskærmningen.

• Tændingslåsen fejlbehæftet

• Bremsen er ikke sat

• Hydrostatpedalerne står ikke i neutralstilling

Motoren går ujævn • Forkerte tændrør

• Karburator fejlindstillet

• Luftfilteret blokeret

• Brændstoftankens udluftning tilstoppet

• Tændingsindstillingen forkert

• Snavs i brændstofledningen

• Choker eller fejljusteret gaskabel

Motoren trækker dårligt • Luftfilteret blokeret

• Fejl ved tændrøret

• Snavs i karburator eller brændstofledning

• Karburator fejlindstillet

• Choker eller fejljusteret gaskabel

Motoren bliver overophedet • Motoren overbelastet

• Luftindtag eller kølevinger blokeret

• Køleventilator beskadiget

• For lidt eller ingen olie i motoren

• Fortændingen fejlbehæftet

• Fejl ved tændrøret

Batteriet oplader ikke • En eller flere celler fejlbehæftet

• Dårlig kontakt ved batteripolernes kabeltilslutninger

Plænetraktoren vibrerer • Knivene er løse

• Motoren er løs

• En eller flere knive i ubalance på grund af skade eller

dårlig afbalancering efter slibning

Ujævnt klipperesultat • Knivene sløve

• Klippeaggregatet indstillet skævt

• Langt eller vådt græs

• Græsophobning under afskærmningen

• Forskelligt dæktryk på højre og venstre side

• For stor kørehastighed

• Slør på drivremmen

• Brudt not til kniv (BioClip)


Vinterkonservering

Når græsslåningssæsonen er overstået, bør

plænetraktoren umiddelbart efter konserveres for

vinteren. Det samme gælder, hvis ikke den skal

bruges i længere tid (mere end 30 dage).

Brændstof, som henstår i længere tid (over 30

dage) kan afgive klæbrige aflejringer, som kan

tilstoppe karburatoren og forstyrre motorens funktion.

Brændstofstabilisator er et acceptabelt alternativ,

når aflejringer skal undgås under længere tids

ubenyttethed. Anvendes alkylatbenzin (Aspen), skal

der ikke tilsættes stabilisator, da dette brændstof i

sig selv er stabilt. Derimod bør skift mellem standard-

og alkylatbenzin undgås, da visse gummidele

kan hærde. Stabilisator tilsættes brændstoffet i

tanken eller opbevaringsdunken. Brug altid det

blandingsforhold, som anføres af producenten af

stabilisatoren. Motoren køres i mindst 10 minutter,

efter at der er tilsat stabilisator, så stoffet når frem til

karburatoren. Brændstoftanken og karburatoren må

ikke tømmes, hvis der er tilsat stabilisator.

ADVARSEL!

En motor med brændstof må

aldrig stilles indendørs eller i

dårligt ventilerede rum, hvor

brændstofslangerne kan komme

i kontakt med åben ild, gnister

eller tændflammen fra en ovn,

varmtvandsbeholder, tørretumbler

el. lign. Brændstoffet håndteres

forsigtigt. Brændstof er meget let

antændeligt, og uforsigtig

omgang kan volde alvorlige

person- og tingsskader.

Brændstoffet aftappes i en

godkendt beholder i det fri og på

god afstand fra åben ild. Brug

aldrig benzin til rengøring. Brug i

stedet affedtningsmiddel og varmt

vand.

OPBEVARING

Plænetraktoren klargøres til konservering på denne

måde:

1. Plænetraktoren rengøres omhyggeligt, især

under klippeaggregatet. Lakskader udbedres for

at undgå rustangreb.

2. Plænetraktoren kontrolleres med hensyn til

slidte eller skadede komponenter. Eventuelt løse

skruer og møtrikker spændes efter.

3. Olien i motoren udskiftes, spildolien bortskaffes i

henhold til reglerne.

4. Benzintanken tømmes. Motoren startes og

køres, indtil også karburatoren er tømt for

benzin.

5. Fjern tændrøret og hæld en spiseske motorolie i

hver cylinder. Træk motoren rundt, så olien

fordeles og skru derefter tændrøret ned igen.

6. Samtlige smørenipler, led og aksler smøres.

7. Batteriet fjernes, rengøres, oplades og

opbevares et køligt sted.

8. Plænetraktoren opbevares rent og tørt og

overdækkes som ekstra beskyttelse.

Service

Ved bestilling af reservedele angives plænetraktorens

købsår samt model-, type- og serienummer.

Brug altid originale reservedele.

Et årligt eftersyn eller trimning på et autoriseret

serviceværksted er nødvendigt, for at bevare

plænetraktoren i god stand, så den kan fungere

perfekt i den kommende sæson.

6020-019

Dansk – 51


52 – Dansk

1. Mikroswitch, hydrostat

2. Mikroswitch, klippeaggregat

3. Mikroswitch, sæde

4. Tændingslås

5. Driftstimemåler

6. Startrelæ

7. Motor

8. Sikring 15 A

LEDNINGSDIAGRAM

Farvekodningen på ledningsdiagrammet

RD = rød

BL = blå

VT = hvid

SV = sort

GL = gul

GR = grå

BR = brun

6020-006

8009-186


TEKNISKE DATA

Rider ProFlex 18

Dimensioner

Længde basismaskine 2 030 mm

Bredde basismaskine 900 mm

Højde 1 100 mm

5Driftvægt basismaskine 275 kg uden klippeaggregat

Hjulbase 940 mm

Sporvidde 720 mm

Dækdimension 18 x 7.50 x 8

Lufttryk, for og bag 60 kPa (0,6 kp/cm2 )

Maks. tilladt hældning 15°

Motor

Fabrikat Kawasaki

Model FH531V-AS50

Effekt 13,2/18 kW/hk

Slagvolumen 494 cm3 /30,1 cu.in

Brændstof Min. 87 oktan blyfri (Maks. metanol 5 %,

maks. etanol 10%, maks. MTBE 15 %)

Tankindhold 10 liter

Olie SAE 30 eller SAE 10W/30, SAE 10W/30 klasse SC-SH

Oliemængde 1,5 liter / 1.6 US qt

Oliemængde inkl. filter 1,7 liter / 1.8 US qt

Start El-start

Støjemissioner og klippebredde Bio 103, Combi 112

Målt lydeffekt 100 dB(A)

Garanteret lydeffekt 100 dB(A)

Klippebredde 1030-1120 mm

Støjemissioner og klippebredde Bag 120

Målt lydeffekt 101 dB(A)

Garanteret lydeffekt 102 dB(A)

Klippebredde 970-1200 mm

Elsystem

Type 12 V, minusjordforbindelse

Batteri 12 V, 24 Ah

Hovedsikring Fladstiftbøjle 15 A

Tændrør Champion RCJ8Y, elektrodeafstand = 0,75 mm / 0.030"

Transmission

Fabrikat Tuff Torq K 62

Olie SAE 10W/30, klasse SF-CC

Olievolumen totalt 2,5 liter

Når dette produkt er nedslidt og ikke længere kan anvendes, skal det tilbageleveres til

nærmeste forhandler eller andet firma for genanvendelse.

Dansk – 53


54 – Dansk

TEKNISKE DATA

Klippeaggregat

Bagudkast 97 Bagudkast 120 Combi 112

Klippebredde 970 mm 1 200 mm 1 120 mm

Klippehøjde 7 trin, 40-100 mm 7 trin, 45-105 mm 7 trin, 40-100 mm

Knivlængde 350 mm 440 mm 420 mm

Bredde 1 075 mm 1 305 mm 1 230 mm

Vægt med aggregatramme 56 kg 60 kg 58 kg

Længde med aggregat 2 370 mm 2 390 mm 2 370 mm

Klippebredde

BioClip 103

1 200 mm

Klippehøjde 7 trin, 45-105 mm

Knivlængde 410 mm

Bredde 1 115 mm

Vægt med aggregatramme 55 kg

Længde med aggregat 2 310 mm

For at forbedre produktet kan specifikationer og udformning ændres uden forudgående

meddelelse.

Der gøres opmærksom på, at ingen retlige krav kan gøres gældende på grundlag af

informationerne i denne brugsanvisning.

Brug udelukkende originaldele ved reparation. Anvendes fremmede dele, ophører garantiens

gyldighed.


EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

EF-overensstemmelseserklæring (Gælder kun Europa)

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sverige, tlf.: +46-36-146500, erklærer hermed, at plænetraktoren

Husqvarna Rider ProFlex 18 fra 2002 årgangsserienummer og fremad (året er angivet i klartekst på typeskiltet plus

et efterfølgende serienummer) opfylder forskrifterne i RÅDETS DIREKTIV:

- af 22. juni 1998 ”angående maskiner” 98/37/EF, bilag IIA.

- af 3. maj 1989 ”angående elektromagnetisk kompatibilitet” 89/336/EØF samt gældende tillæg.

- af 8. maj 2000 ”angående emissioner af støj til omgivelserne” 2000/14/EF.

Oplysninger om støjemissioner og klippebredde fremgår af kapitlet Tekniske data.

Følgende harmoniserede standarder opfyldes: EN292-2, EN836.

Udpeget organ 0404, SMP Svensk Maskinprovning AB, Fyrisborgsgatan 3, SE-754 50 Uppsala, Sverige, har

udarbejdet en rapport med nummer 01/901/009 indeholdende overensstemmelsesvurdering i henhold til bilag VI til

RÅDETS DIREKTIV af 8. maj 2000 ”angående emissioner af støj til omgivelserne” 2000/14/EG.

Huskvarna, den 3. januar 2002

Roger Andersson, Udviklingschef / Haveprodukter

Dansk – 55


56 – Dansk

Foranstaltning

Leveringsservice

SERVICEJOURNAL

1. Fyld batteriet med batterisyre samt oplad det i fire timer.

2. Monter rat, sæde samt i forekommende tilfælde øvrige detaljer.

3. Monter klippeaggregat.

4. Justér klippeaggregat:

Justér løftefjeder (klippeaggregatets ”vægt” skal være

12-15 kg., skal børste anvendes justeres til maks. fjederkraft).

Justér aggregatet, så dets bagkant er ca. 2-4 mm højere end

dets forkant.

Justér aggregatets klippehøjdeindstilling, sådan at

klippehøjdebegrænsningen er 5 mm over aggregatrammen

ved laveste klippehøjde.

5. Kontroller at der findes den rigtige mængde olie i motoren og i

transmissionen.

6. Kontroller og justér lufttryk i dæk (60 kPa, 0,6 bar).

7. Tilslut batteriet.

8. Fyld brændstof på og start motoren.

9. Kontroller at maskinen ikke bevæger sig i frigear.

10. Kontroller:

Kørsel fremad.

Kørsel baglæns.

Aktivering af knive.

Sikkerhedsafbryder i sæde.

Sikkerhedsafbryder i løftehåndtag.

Sikkerhedsafbryder for hydrostatpedaler.

11. Kontroller motoromdrejningstallet 3000-3100 omd. pr. minut.

12. Informer kunden om:

Behov og fordele ved at følge serviceskemaet.

Behov og fordele ved at levere maskinen ind for hver

300 timer.

Service og denne journals indvirkning på maskinens

brugtværdi.

Anvendelsesområde for BioClip.

13. Udfyld salgsbevis osv.

Efter de 8 første timer

1. Skift motorolie.

Denne leveringsservice udført.

Ingen tilbagestående

anmærkninger.

Attesteres:

Dato, målerstilling, stempel, signatur


SERVICEJOURNAL

Foranstaltning Dato, målerstilling, stempel, signatur

25 timers service

1. Rengør luftfilterets forfilter (Oil-foam element).

(tættere interval under støvede driftforhold)

2. Rengør motorens luftindtag og transmissionens luftindtag.

3. Rengør brændstofpumpens luftfilter.

(under støvede driftsforhold)

Dansk – 57


58 – Dansk

Foranstaltning

50 timers service

SERVICEJOURNAL

1. Rengør / udskift luftfilterets forfilter (Oil-foam element).

(tættere interval under støvede driftsforhold)

2. Rengør motorens luftindtag og transmissionens luftindtag.

3. Rengør luftfilterets papirfilter.

4. Rengør brændstofpumpens luftfilter.

5. Kontroller/justér klippehøjdeindstilling.

6. Kontroller/justér parkeringsbremsen.

7. nspicer brandbeskyttelsen/gnistslukkeren (ekstraudstyr)

Dato, målerstilling, stempel, signatur


SERVICEJOURNAL

Foranstaltning Dato, målerstilling, stempel, signatur

100/200 timers service

1. Udskift motorolie. Udskift motorens oliefilter (hver 200 timer).

2. Rengør / udskift luftfilterets forfilter (Oil-foam elementet).

3. Rengør luftfilterets papirfilter. Udskift hver 200 timer.

(tættere interval under støvede driftsforhold)

4. Rengør motorens luftindtag og transmissionens luftindtag.

5. Rengør køleribber på cylinder og cylinderhoved.

6. Kontroller / justér klippehøjdeindstilling.

7. Kontroller / justér parkeringsbremsen.

8. Inspicer brandbeskyttelsen / gnistslukkeren (ekstraudstyr)

9. Rengør / skift tændrør.

10. Skift brændstoffilter i ledningen.

11. Rengør brændstofpumpens luftfilter.

12. Rengør puls-air filteret.

13. Efterspænd skruer og møtrikker.

14. Kontrollér, om der er behov for olieskift i gearkasse K62

(for hver 500 timer).

Dansk – 59


60 – Dansk

SERVICEJOURNAL

Foranstaltning Dato, målerstilling, stempel, signatur

300 timers service

1. Undersøg maskinen. Tillægsarbejder?

2. Skift motorolie.

3. Udskift luftfilter (Oil-foam element).

4. Skift luftfilter (papirfilter).

5. Rengør brændstofpumpens luftfilter.

6. Kontroller / justér klippehøjdeindstilling.

7. Kontroller / justér parkeringsbremsen.

8. Inspicer brandbeskyttelsen / gnistslukkeren (ekstraudrustning)

9. Skift motorens oliefilter.

10. Rengør / skift tændrøret.

11. Skift brændstoffilter i ledningen.

12. Rengør puls-air filteret.

13. Rengør køleribber på cylindre og topstykke.

14. Kontroller motorens ventilslør.

15. Kontrollér, om der er behov for olieskift i gearkasse K62

(for hver 500 timer).


SERVICEJOURNAL

Foranstaltning Dato, målerstilling, stempel, signatur

Mindst en gang hver sæson

1. Udskift motorolie (100 timer).

2. Rengør / udskift luftfilterets forfilter (Oil-foam elementet)

(25 timer).

(tættere interval under støvede driftsforhold)

3. Rengør / udskift luftfilterets papirfilter (100 timer).

(tættere interval under støvede driftsforhold)

4. Rengør brændstofpumpens luftfilter (50 timer).

5. Justér klippehøjdeindstillingen (50 timer).

6. Justér parkeringbremsen (50 timer).

7. Inspicer brandbeskyttelsen / gnistslukkeren, ekstraudrustning

(50 timer)

8. Skift motorens oliefilter (200 timer).

9. Rengør / skift tændrør (100 timer).

10. Skift brændstoffilter i ledningen (100 timer).

11. Rengør puls-air filteret (100 timer).

12. Rengør køleribber på cylindre og topstykke (100 timer).

(tættere interval under støvede driftsforhold)

13. Kontroller motorens ventilslør (300 timer).

14. Skift olie i gearkasse K62 (500 timer).

15. Udfør 300 timers service hos autoriseret serviceværksted.

Dansk – 61


62 – Dansk

SERVICEJOURNAL

Foranstaltning Dato, målerstilling, stempel, signatur

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○


○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○


SERVICEJOURNAL

Foranstaltning Dato, målerstilling, stempel, signatur

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○


○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Dansk – 63


64 – Dansk

SERVICEJOURNAL

Foranstaltning Dato, målerstilling, stempel, signatur

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○


○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

´+H%*6[¨


Dansk – 65


´+H%*6[¨

114 00 51-06

2002W11

More magazines by this user
Similar magazines