Ankestyrelsens statistikker Redegørelse om Udbetaling Danmark ...

ast.dk

Ankestyrelsens statistikker Redegørelse om Udbetaling Danmark ...

Ankestyrelsens statistikker

Redegørelse om Udbetaling Danmark 2012


INDHOLDSFORTEGNELSE

1 Indledning 1

2 Ankestyrelsens sager i 2012 3

2.1 Overtagelsen af sager 3

2.2 Fordeling på sagsgrupper 4

3 Afslutning 6

Titel

Udgiver Ankestyrelsen, maj 2013

ISBN nr

Layout Identitet & Design AS

Kontakt Ankestyrelsen

Amaliegade 25, 1256 København K

Telefon 33 41 12 00

Hjemmeside www.ast.dk

E-mail @ast.dk

Side


1 Indledning

I forbindelse med etablering af Udbetaling Danmark den 1. oktober 2012 blev det

samtidig besluttet, at Ankestyrelsen er klageinstans for afgørelser truffet af Udbetaling

Danmark.

En af Ankestyrelsens forpligtelser i den forbindelse er at udarbejde en årsrapport om

sagsbehandlingen i Udbetaling Danmark.

Ankestyrelsen skal en gang årligt udarbejde en redegørelse om sagsbehandlingen i Udbetaling

Danmark på baggrund af de sager, der indbringes for Ankestyrelsen i løbet af året. Redegørelsen

skal indeholde statistik over de ankede sager samt årsagerne til, at Ankestyrelsen ikke stadfæster

Udbetaling Danmarks afgørelser."

Kilde: lov om Udbetaling Danmark

Da Udbetaling Danmark først modtog opgaver fra kommunerne pr. 1. oktober 2012 er

rapporten for 2012 udarbejdet på baggrund af en meget kort periode som

klagemyndighed og Ankestyrelsen nåede kun at modtage 13 sager fra Udbetaling

Danmark i 2012.

Hovedparten af de indkomne sager i Ankestyrelsen i 2012 har været sager, hvor

afgørelserne var truffet af kommunerne og hvor de Sociale Nævn ikke havde nået at

træffe afgørelse inden 1. oktober 2012, hvor myndighedsområdet overgik til

Ankestyrelsen.

Som det fremgår af figur 1.1 har Ankestyrelsen i 2012 alene truffet afgørelser i de sager

som er overtaget fra de Sociale Nævn. Ankestyrelsen valgte at prioritere afvikling af

disse sager først, da sagerne var de ældste sager.

Sagerne fra de sociale nævn indgår ikke i redegørelsen, da de ikke belyser

sagsbehandlingen i Udbetaling Danmark.

Årsrapporten for 2012 indeholder således alene en opgørelse over modtagne sager fra

henholdsvis Udbetaling Danmark og de sociale nævn i 2012.

Det har ikke været muligt på baggrund af Ankestyrelsens sager i 2012 at udarbejde en

egentlig redegørelse for sagsbehandlingen i Udbetaling Danmark. En sådan redegørelse

vil derfor først fremgå af årsrapporten for 2013.

1


Figur 1.1 Afsluttede sager

Antal sager

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

94

0 0

0

Familieydelse Barselsdagpenge

Nævn Udbetaling Danmark

2


2 Ankestyrelsens sager i 2012

Overgangen af sagsområder til Udbetaling Danmark er sket successivt.

Familieydelsesområdet overgik pr. 1. oktober 2012, barselsdagpenge overgik pr. 1.

december 2012 og boligstøtte og pensionsområdet er overgået pr. 1. marts 2013.

Rapporten omhandler alene sager fra 2012, hvorfor sager om boligstøtte og pension ikke

fremgår af rapporten.

2.1 Overtagelsen af sager

Samtidig med, at de enkelte områder er overgået til Ankestyrelsen overtog

Ankestyrelsen alle ubehandlede klagesager fra de sociale nævn på de respektive

sagsområder. Der er her tale om afgørelser truffet af kommunerne på

familieydelsesområdet inden 1. oktober 2012 og på barselsdagpenge inden 1. december

2012.

Langt de fleste af de sager som Ankestyrelsen overtog i 2012 var sager fra de sociale

nævn.

Figur 2.1 viser, at der på familieydelsesområdet er modtaget 318 klagesager fra de

sociale nævn og 13 klagesager fra Udbetaling Danmark.

På Barselsdagpengeområdet er der modtaget 142 klagesager fra de sociale nævn og 0

klagesager fra udbetaling Danmark.

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid på de afsluttede sager fra de sociale nævn er 4,6

måneder (den gennemsnitslige sagsbehandlingstid er inklusiv den tid sagerne har ligget i

de sociale nævn inden de overgik til Ankestyrelsen). Da der ikke er afsluttet sager fra

Udbetaling Danmark findes der ikke tal på den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for

disse sager, men sagerne er alle indkomne efter 1. oktober 2012.

Ankestyrelsen har i forbindelse med behandlingen af de overtagne sager fra de sociale

nævn prioriteret at afvikle de ældste sager først.

3


Figur 2.1 Tilgang af sager

Antal sager

350

300

250

200

150

100

50

0

318

13

142

Familieydelse Barselsdagpenge

Nævn Udbetaling Danmark

Figuren viser indkomne sager fordelt på henholdsvis Nævn og Udbetaling Danmark.

2.2 Fordeling på sagsgrupper

Figur 2.2. viser de indkomne sager i 2012 fordelt på de forskellige sagstyper, som

sagerne oprettes under. Det fremgår af tabellen, at 88 sager på familieydelsesområdet

vedrører tilbagebetaling af ydelser og 51 sager vedrører reelt enlig-problematikken. De

sidstnævnte sager indeholder typisk også spørgsmål om tilbagebetaling af ydelser.

0

4


Samlet set udgør disse to sagstyper i 2012 således knap 44 procent af de indkomne

sager fra nævnene på familieydelsesområdet.

Figur 2.2 Tilgang af sager fordelt efter type!

Børnetilskud, reelt enlig

Børnetilskud, ordinært

Børnetilskud, tilbagebetaling

Børnetilskud, diverse

Børn/unge ydelse, 0-2 årig babyydelse

Børn/unge ydelse, tilbagebetaling

Børn/unge ydelse, midlertid ophør

Børnebidrag, forskud børnebidrag

Børnebidrag, tilbagebetaling

Ulovbestemt genopt.

Barselslovens almindelige bestemmelse

Ret til barselsdagpenge

Barsel ved alvorlig syge børn

Barselsdagpenge, beskæftigelseskrav, lønmodtagere

Barselsdagpenge, beskæftigelseskrav, selvstændige

Beregning af barselsdagpenge

Barselsdagpenge, refusion til arbejdsgiver

Barselsdagpenge, Øvrige bestemmelser

0

0

1

0

0

0

1

1

0

0

2

0

2

0

0

0

0

1

0

0

0

2

8

8

14

15

17

17

20

27

38

40

47

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

51

62

Nævn Udbetaling Danmark

97

Antal sager

5


3 Afslutning

Da Ankestyrelsen i 2012 ikke traf afgørelser i klager, hvor afgørelsen er truffet af

Udbetaling Danmark kan der på nuværende tidspunkt ikke redegøres for

sagsbehandlingen i Udbetaling Danmark. Der er på baggrund af det sparsomme

statistiske materiale heller ikke mulighed for at sammenligne de afgørelser, der er truffet

af kommunerne og de afgørelser, der er truffet af Udbetaling Danmark.

Ankestyrelsen har i de sager, som er behandlet i 2012, dvs. sager hvor det er

kommunerne, som har truffet afgørelse, behandlet en række kontrolsager om reelt

enlige. Ankestyrelsen har ændret en del af kommunernes afgørelser om tilbagebetaling

på baggrund af reelt enlig problematikken. Samtidig har Ankestyrelsen udsendt flere

principafgørelser på området, der supplerer praksis.

Ankestyrelsen vil i løbet af 2013 samle op på disse kontrolsager og vil i forbindelse med

årsrapporten for 2013 foretage en vurdering af udviklingen i disse sager efter at området

er overgået til Udbetaling Danmark.

6

More magazines by this user
Similar magazines