Generalforsamling 2013_0.pdf - Sydhavnen - Enhedslisten

sydhavn.enhedslisten.dk

Generalforsamling 2013_0.pdf - Sydhavnen - Enhedslisten

Enhedslisten Sydhavnen

Generalforsamling 2013

Lørdag den 2. marts

kl. 13:00-17:00

i Sejlforeningen Enighed – Bådehavnsgade 41 – 2450 SV

Fra klokken 18.30 er der spisning og fælles hygge, en

mulighed for at besøge Flemming Vincent, som har

værksted lige i nærheden, (og som bl.a. har malet gavlen

på sit atelier i havnen, som vi har brugt på forsiden af den

seneste pjece, samt facaderne på pavillonen på Mozarts

Plads), andre festlige indslag og en lille sang eller to.

Der bliver også serveret aftensmad kvit og frit (frokost må

man selv sørge for inden mødet). Det eneste, det kræver,

er tilmelding så hvis man vil have mad, skal man tilmelde

sig til Thomas Christensen senest mandag, d.23. februar,

gerne på thomas@kalvebod.dk.

Flemming Vincents atelier


AdrESSEr:

Robert Nedergaard

Stubmøllevej 6, st th.

2450 København SV

Fastnet: 33 31 35 45

E-mail: robned@comxnet.dk

Jan Fønss

H.V. Rolsteds Vej 18, 04. tv

2450 København SV

Telefon: 53 94 91 71

E-mail: Mikoguden@yahoo.dk

Thomas Christensen

HF Kalvebod 94

2450 København SV

Telefon: 35 87 87 34

E-mail: thomas@kalvebod.dk

2 Enhedslisten Sydhavnen, Generalforsamling 2013

Enhedslisten Sydhavnen

Generalforsamling

i Sejlforeningen Enighed – Bådehavnsgade 41 – 2450 Kbh.

Lørdag, den 2. marts fra kl. 13 til 17.

dagsorden er:

1. Valg af dirigent og referent. – Dirigentforslag modtages med kyshånd

2. Godkendelse af dagsordenen.

3. Arbejdsudvalgets beretning. (se vedhæftede)

4. Godkendelse af det reviderede regnskab. (se vedhæftede)

5. Indkomne forslag og vedtagelse af arbejdsplan for det kommende år.

(foreløbig er der stillet nogle af AU og Robert til vedtægterne m.m.) – DINE

FORSLAG ER OGSÅ MEGET VELKOMNE ! “Forslag til vedtægtsændringer

skal sendes til Robert senest så han har dem lørdag 23. februar. Øvrige

forslag er der ingen tidsfrist på, men hvis de skal nå at blive kendt og

rundsendt inden generalforsamlingen, vil vi også gerne have dem senest

lørdag d. 23. februar.

6. Budget for det kommende år. (se vedhæftede)

7. Valg af kasserer, øvrige Arbejdsudvalg, suppleanter, revisor og Valg af

medlem af Københavnsbestyrelsen.

8. Eventuelt.


Arbejdsudvalgets

beretning

Hvad skete der i 2012(-13) i SydØ

Fra og med 3. marts 2012 til og med 4. februar 2013

Brunch den store begivenhed i årets løb

Brunch var årets store begivenheder, som alle blev holdt som offentlige møder.

De lå generelt på ca. 10-20 deltagere, med et enkelt med mindre og to med

stor deltagelse .

Reklamen for dem kørte godt. Vi har været flittige med plakater, ikke

mindst Jan og Torben, og har måttet trykke flere og flere for hver gang. Efterhånden

kørte vi en meget stram proces, hvor arrangementet skulle være på

plads 10 dage før, så reklamen kunne være optimal.

Flere af omtalerne kom også i lokalavisen, når vi sendte en færdigskrevet

omtale og et godt foto, så Lokalbladene kunne sætte det direkte i med kun få

redigeringer.

Økologisk og Fair Trade

Der har været god mad og så vidt muligt var det økologisk og fairtrade. Det er

tidskrævende at stå for det praktiske, men heldigvis har der været mange

hjælpere, der er trådt til, og Janne har været med siden hendes første brunch,

og stiller nu op til kasserer!

Vi får også sagtens folk til at betale 40 eller 50 kr. for maden, men især

medlemmer fra andre afdelinger, forstår ikke den med at medlemmer skal

betale.

Vores oprindelige ambition var også at tilbyde konkret rådgivning til brunches.

Robert nævnte det en gang eller to i starten, at han kunne tilbyde lejerådgivning,

men ingen benyttede sig af det, og siden forsvandt det bare.

I lokalaviserne

Ud over brunch, har vi været i lokalavisen flere gange om trafik, diverse omtaler

eller indlæg af Mikkel W, og Karsten om weekend-åbent på Karens Minde.

Kaj har løbende skrevet en del oplæg om trafik til aviser, Lokaludvalget og

os.

Der har været flere omgange af gadeuddelinger af foldere og løbesedler.

Vi har holdt rekord mange AU-møder og har været gode til at planlægge

både egne møder og øvrige arrangementer mange måneder frem.

Generelt har Jan været referent fra næsten alle AU-møder, hvilket er en

stor luksus, og

Robert har udsendt alle mails.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

Søndagsbrunch

med bid i

Finn Sørensen, medlem af Folketinget for Enhedslisten, holder oplæg. Finn er ordfører for

blandt andet socialområdet og EU’s arbejdsmarkedspolitik. Han vil tage udgangspunkt i

den afvikling af velfærdsstaten, som det øvrige Folketing er i gang med. Helt konkret er

det spørgsmålet om blandt andet flexjob, hvor regeringen har lagt op til væsentlige forringelser

af ordningen. De forhandlinger der i øjeblikket føres på Christiansborg, om nedskæringer

og forringelser af nuværende sociale ordninger, er desværre helt i tråd med det der sker på

EU-plan. Danmark har som bekendt formandskabet for nærværende og Finn vil derfor også

komme ind på det emne.

Søndag den 15. april klokken 11-14:

Medborgercentret på hjørnet af

Peter Sabroesgade og P. Knudsensgade

Alle er velkomne, men tilmelding er nødvendig på grund af indkøb.

Kontakt Kaj Jessen via mail: kajj@kalvebod.dk eller ring 31 95 74 37.

Sydhavnen

www.sydhavn.enhedslisten.dk

Psykiatri &

overmedicinering

Debatten om psykiatri har fyldt meget i medierne siden i sommers. Politiken dokumenterede

eksempler på voldsom overmedicinering, men hvad er god medicinering

af psykiatriske lidelser? Hvornår er medicinen for meget? Mennesker med psykiatriske

lidelser lever i gennemsnit mindst 20 år kortere end normalbefolkning, og

aldrig før er så mange kommet på førtidspension pga. psykiske lidelser. Samtidig fortæller

medicinalindustrien og psykiaterne os, at de nyeste psykofarmaka har medført en øget

livskvalitet for patienterne. Hænger det sammen? Og på hvilket

grundlag udskriver lægerne psykofarmaka til over 500.000

danskere? Vi har inviteret klinisk farmaceut Bertel Rüdinger til at

holde oplæg til brunchen d. 13. januar. Han vil fortælle om biologi, lægemidler

og om at arbejde med en traumebaseret forståelse af psykiske

lidelser. Bertel arbejder i dag på bostedet Slotsvænget i Lyngby og er den

ene ste kliniske farmaceut i psykiatrien i Danmark. Samtidig har han egne erfaringer

som patient i det psykiatriske system og med at komme ud af det igen.

Søndag den 13. januar klokken 11-13 30

Medborgercentret på hjørnet af

Peter Sabroesgade og P. Knudsensgade

Alle er velkomne, men tilmelding er nødvendig på grund af indkøb.

Kontakt Robert Nedergaard via mail: robned@comxnet.dk

eller ring 33 31 35 45.

Gratis for alle, der ikke er medlem af Enhedslisten – ellers 50 kroner.

Sydhavnen

www.sydhavn.enhedslisten.dk

Trafikkamp i

Sydhavnen

En søndags-Brunch-debat om trafikproblematik og løsninger

Harry Ottosen, veteran i beboerarbejde, fortæller om mange års kamp for

trafiksaneringer i Sydhavnen. Kaj Jessen lægger op til debat via gennemgang

af de aktuelle trafikproblemer og bud på mulige løsninger.

Søndag den 18. november klokken 11-13 30

Medborgercentret på hjørnet af

Peter Sabroesgade og P. Knudsensgade

Alle er velkomne, men tilmelding er nødvendig på grund af indkøb.

Kontakt Robert Nedergaard via mail: robned@comxnet.dk

eller ring 33 31 35 45.

Gratis for alle, der ikke er medlem af Enhedslisten – ellers 50 kroner.

Sydhavnen

www.sydhavn.enhedslisten.dk

Enhedslisten Sydhavnen, Generalforsamling 2013 3


Lokalt deltagerdemokrati

i Brasilien – kan vi lære

noget af det i København?

Oplæg ved John Andersen og Lars Bohn

John og Lars vil vise billeder og fortælle om sociale bevægelser og eksperimenter med

direkte demokrati i Brasilianske storbyer.

Bagefter vil der være debat om nogle af dissse erfaringer kan bruges til at styrke nærdemokratiet

i København

Søndag den 17. juni klokken 11-13 30

Medborgercentret på hjørnet af

Peter Sabroesgade og P. Knudsensgade

Alle er velkomne, men tilmelding er nødvendig på grund af indkøb.

Kontakt Kaj Jessen via mail: kajj@kalvebod.dk eller ring 31 95 74 37.

Gratis for alle, der ikke er medlem af Enhedslisten.

Sydhavnen

www.sydhavn.enhedslisten.dk

EU og Finanspagten

Offentligt møde

Finanspagten er en ren nedskæringspagt. Det var bankerne og spekulanterne, der

skabte krisen. Deres tab blev i samtlige EU-lande dækket af skatteborgerne. Krisen har især

ramt eurolandene, fordi de holdes i stram nedskæringskurs fra Bruxelles. Et nej til den

kurs kræver et nej til finanspagten. Og Enhedslisten kræver en folkeafstemning.

Mød Enhedslistens EU–ordfører,

Nikolaj Villumsen

Tirsdag den 22. maj klokken 19 30

Karens Minde Kulturhus »Loftet«,

Wagnersvej 19, 2450

Gratis adgang

Sydhavnen

www.sydhavn.enhedslisten.dk

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

Karsten (og Kaj) i Lokaludvalget

4 Enhedslisten Sydhavnen, Generalforsamling 2013

Karsten (og Kaj) har i Lokaludvalget (LU) arbejdet med vindmøller, stiforbindelse

over Sydhavns Plads, inklusion af socialt udsatte eller det modsatte –

ikke mindst på Mozarts Plads, trafik, folkeskoler, og sauna i Bavnehøjbadet

og weekendåbent i Karens Minde. Det lykkedes Karsten at få startet et ”energiudvalg”

under LU og få fremstillet en pjece, der reklamerede for arbejdet,

på trods af træghed og ligegyldighed overfor projektet fra de øvrige LU.medlemmers

side. Han fik også biblioteket til at lave en særudstilling om vindenergi

mm.


Jan i Københavnsbestyrelsen

Jan F, vor mand i Københavnerbestyrelsen, har også engageret sig i sager

relateret til Lokaludvalget og deltog bl.a. i det åbne borgermøde om trafik og i

LU’s borgermøde om Mozarts Plads, (hvor der også var deltagelse af Torben A

og Mikkel W der holdt oplæg undervejs). Han bidrog med feedback og input til

BR gruppen omkring Valgsteds ændringer for København og Handlingsprogrammet

til kommunalvalg 2013. Løbende har han fulgt med omkring den

nye Sydhavnsskole, Metro Sydhavnen, Mozarts Plads renovering og andre

lokale interesse områder som Københavnsbestyrelsen og BR gruppen har

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

Enhedslisten Sydhavnen, Generalforsamling 2013 5


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

6 Enhedslisten Sydhavnen, Generalforsamling 2013

beskæftiget sig med - i godt samarbejde med det øvrige AU. Jan har været

flittig til at rapportere fra EL Kbh., hvor han bl.a. har siddet i Kulturnatudvalget

og sidder i ”1. maj Blågårds Plads-arbejdsudvalget” og Jan deltog i fællesmøde

på Rådhuset for alle Københavns kontaktpersoner.

Vi fik endelig god gang i facebook, hvor også andre medlemmer, som fx Sarah

Schoop smider events på.

Vi hjalp til med Skt Hans på Vesterbro; på trods af at vi tidligere havde sagt,

at vi ikke ville være med.

Lokale Folketingskandiater – desværre

Både Kaj og Geert stillede op til “fyldlisten” til folketingsvalget, men Geert

trak sit kandidatur så vi indstillede Kaj ved fredsvalg, men han blev ikke

valgt på regionsrepræsentantskabet så vi endte uden lokal ft-kandidat i denne

omgang, men nu kommer der selvfølgelig en ny sæson.

Opfyldte vi arbejdsplanen?

I forhold til den vedtagne arbejdsplan, opfyldte vi følgende:

Et offentligt EUmøde med Nikolai Villumsen i foråret.

1. maj deltagelse såvel i Fælledparken, som lokalt.

Arbejde for fælles grøn energiforsyning i Sydvestkvarteret. Ud over arbejdet

i Lokaludvalget, har flere medlemmer været aktive i grupper, der arbejder

for miljørigtige og energisparende forslag i deres eget boligområde.

Vi fik afholdt et første medlemsmøde d. 12.4.12 med valg af delegerede til

årsmødet, og en diskussion af nogle hovedpunkter i årsmødedebatten.

Det andet fik vi først holdt, d. 12.11.12, hvor det handlede om finansloven.

Vi ramte så heldigt som overhovedet muligt, ved at være totalt aktuelle med

mødet, som blev gennemført på den første hverdag efter vedtagelsen i folketinget,

(Jakob Sølvhøj, der både er ”vores mand i HB” og står for dagpengekampagnen,

deltog i mødet, hvilket medførte, at vi kunne få lidt insideinformation

om uenighederne i HB om finanslovsdeltagelsen).

Vi havde for en sjælden gangs skyld afstemninger, hele tre styk.

Mest uenige var vi om, hvor vidt vi skulle udtale os om at finansloven var i

strid med årsmødevedtagelse fra 2010, den faldt på grund af stemmelighed

5-5.

Vi enedes dog om at fremsætte en udtalelse, som senere til renskrevet,

d. 15/11 på et AU møde:

”Ingen var særligt jublende over resultatet, men flertallet bakkede op om

det valg forhandlerne og flertallet af HB havde truffet.

Derfor er vi især glade den markering af ubehag, som Enhedslistens forhandlere

demonstrerede ved aftalens offentliggørelse.

Vi fortsætter kampen for arbejdsløses ret til dagpenge og social tryghed

og vil holde kommunerne fast på, at de nu kan redde de mennesker, der risikerer

at blive sat ud af deres boliger, takket være de forbedringer Enhedslisten

fik indført i forliget.”

Folketingsgruppen tog luften ud af ballonen

Der var ikke nogen der meldte sig til at lave noget i dagpengekampen. Flere

fra AU, der ellers kunne have engageret sig, syntes partiet havde taget luften

ud af ballonen ved sin finanslovsvedtagelse. (Senere har kun Torben A og

Jan F rigtigt engageret sig i ”Frit Fald”.)

Den årlige Nytårsfest blev gennemført, først og fremmest takket være

Enhedslistevenner og uden indblanding fra medlemmer af AU.

Vi har diskuteret, om hvordan vi kunne ”undersøge muligheder og betingelser

for at afdelingen indstifter en ”pris”-”Årets….?” - uden at vi kom til nogen

konklusion.

Vi har slet ikke levet op til at ”der udsendes nyhedsbrev månedligt i sammenhæng

med reklame for ”søndagsbrunch”, vi lavede kun et lige i starten

og vi kunne heller ikke ”forberede 100-året for Bydelens start i 2013 og oprettelsen

af AKB. Lade omdrejningspunktet være de kollektive sammenslutninger

og styrke ved at løfte i flok” . Det har været omtalt flere gange i AU,

men har manglet input til, hvordan det kunne gøres, og vi har manglet viden


om, hvordan bl.a. AKB/KAB, Lokaludvalget og Lokalhistorisk Arkiv ville gribe

sagen an. Men selve opførelsen af karré 1-3 i 1913, var først på plads i oktober

måned, så der er lidt tid at løbe på.

”En eller flere former for filmfremvisning (i forbindelse med søndagsbrunch,

fælles tur til biograf).” blev helt glemt!

Til årsmødet stillede vi med afdelingens hidtil største antal delegerede, 6

personer + 2 suppleanter.

Udskiftninger i AU

Egon trak sig af personlige grunde, og Peter J blev indsuppleret.

Arbejdsudvalget har en mailgruppe, hvor interesserede udover AU kan

følge med i AU’s arbejde.Osama og Louise og Mikkel W kom på i starten af året

men Osama og Louise trak sig snart efter. Jakob Sølvhøj kom på som vores

mand i HB. Egon og Bolette (der stadig er suppleant) kom så af listen og endelig

er Janne, Nathalie, Zacharias og Tobias L kommet på nu hvor de stiller op

til AU eller overvejer det.

Og vi vokser …

Vi var 113 betalende medlemmer 1.februar 2012 og 125 pr. 1. februar 2013 – et

tal vi allerede nåede 11. august, hvor det var rekord. Faktisk har vi ligget på

det niveau lige siden. Den store fremgang lå især lige efter skattereformen,

især 28/6-8/7 hvor landskontoret tastede hele 11 nye medlemmer ind!

Vores sidste store indsats i perioden, har været fremstillingen og uddelingen

af en meget flot folder om Enhedslisten Sydhavns arbejde lokalt, i særdeleshed

i forhold til Lokaludvalgsarbejdet, men også som markering af nogle

af vores vigtigste mærkesager, der også har relevans til valgkampen. Den

blev lavet på Karstens initiativ, og han og Thomas stod for det gode indhold

og flotte layout.

Brugte vi for mange penge?

Et flertal i AU besluttede at sige god for dette projekt, selvom udgiften var

stor, og Generalforsamlingen skal tage stilling til, om det var en rigtig beslutning!

Til sidst kan nævnes, at John Andersen og Kaj Jessen har valgt at stille op

som kandidater til borgerrepræsentationen, som vi mener vi har varmet

godt op til med ovennævnte pjece!

Arbejdsudvalget

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

Enhedslisten Sydhavnen, Generalforsamling 2013 7


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

regnskab

8 Enhedslisten Sydhavnen, Generalforsamling 2013

Regnskab for Enhedslisten

Sydhavnen 2012

Indtægter Regnskab 2012 Budget 2012

Kontingentrefusion 23.200,00 23.000,00

Gaver, tilskud 0,00 200,00

Renter 19,17 0,00

I alt 23.219,17 23.200,00

Udgifter Regnskab 2012 Budget 2012

(Brunch*) (3.301,44)

(Øvrige arrangementer)

(445,65)

Møder og øvrige

arrangementer inkl.

brunch i alt:

3.747,09 5.500,00

Materialer og aktioner**

1.067,85 3.500,00

Kopiering, porto og

udsendelser

865,00 1.500,00

Indsamlinger/støttebidrag

1.000,00 3.000,00

Bidrag (til Ø) 0,00 0,00

1. Maj 2.000,00 2.000,00

Fester (netto) 0,00 500,00

Årsmødedeltagere fra

Sydhavnen

2.600,00 2.500,00

Generalforsamling*** 1800,60 2.000,00

Bøder 0,00 0,00

Diverse 0,00 300,00

Bankgebyrer 143,00 150,00

Valgkamp 0,00 0,00

Uforudsete udgifter 0,00 2.000,00

Muligt indkøb af

vindmølleandel

0,00 4.500,00

I alt 13.223,54 27.950,00

Overskud/ underskud

2012

9.995,63 -4.750,00

Saldo fra 2011 7.757,20 7.757,20

Saldo slut 2012 17.752,83 3.007,20

Noter fra kasserer:

* Brunch har bare været en del af møder generelt i forhold til budgettet. Da

det har været en væsentlig aktivitet har jeg dog valgt at oprette en separat


post. Der er tale om nettoudgift; der henvises til særskilt regnskab vedr. indtægter

og udgifter relateret til brunch. NB at der er overført for 1.067,85 til

posten materialer og aktioner som vedrørte plakater og plakatklister o. lign.

til reklame for brunch.

** Som sagt relateret til tryk af plakater til brunch. Det var faktisk meningen

at der derudover skulle være brugt ca. 2.000 kr. på annoncer men det skete

aldrig.

*** Nettoudgift. Der henvises til særskilt regnskab vedr. indtægter og udgifter

relateret til generalforsamlingen.

Regnskabet er revideret. Godkendt af AU på mødet 29/1 med forbehold for

revisorens evt. kommentarer.

Robert Nedergaard pva. AU, København SV 31/1 2013

Kære Ø-Sydhavnen

Jeg har revideret regnskabet for 2011 og har følgende bemærkninger:

1. Bilag mangler i enkelte tilfælde, men vedrører små udlæg og giver derfor

ikke grund til bemærkninger.

2. Det store overskud som skyldes en vindmølleandel ikke er realiseret og

mindre aktivitet end påregnet bør forklares via beretning eller bemærkninger

til regnskab

3. Udmærket bilagspåtegnelse ved bankoverførslerne. Denne kunne evt.

suppleres med en egentlig kassekladde hvor bankens posteringer fremgår.

Kh Michael Schølardt

Brunch- og generalforsamlingsregnskaber

næste side

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

Enhedslisten Sydhavnen, Generalforsamling 2013 9


Regnskab for

brunches i 2012

Dato Hvem Bilag Hvor Hvad Uafrundet Afrundet Indtægt Underskud

Medlemsbrunch 12/2

12-13/2 Kaj 2 Brugsen Diverse 1.383,00 1.383,00

12-13/2 Robert 3 Irma Lime 19,00 19,00

21-feb Torben A 6 Emmerys Brød 180,00 180,00

Underskud 1.582,00

Medlemsbrunch 19/2

21-feb Robert 4 Irma Diverse 101,00 101,00

21-feb Kaj 5 A Brugs Ost mm. 34,95 35,00

21-feb Kaj 5 B Fakta Juice 39,95 40,00

21-feb Torben A 7 Emmerys Brød 105,00 105,00

Underskud 281,00

Brunch 15/4

14-apr Kaj 19 Brugsen Diverse 821,95 822,00

15-apr Kaj 20 Fakta Juice 84,00 84,00

15-apr Torben 16 Emmerys Brød 150,00 150,00

Udgifter 1.056,00

15-apr Indsamlet 330,00

Underskud 726,00

Brunch 13/5

11-maj Kaj 22 Mozarts Grønt Diverse 122,00 122,00

11-maj Kaj 23 Brugsen Citrus 35,00 35,00

12-maj Kaj 24 Brugsen Diverse 426,95 427,00

12-maj Kaj 25 Brugsen Pandekager 34,50 34,50

13-maj Kaj 26 Kaj... Brød 60,00 60,00

13-maj Kaj 27 Fakta Pålæg mv. 140,10 140,00

Udgifter 818,50

13-maj Indsamlet 786,00

Underskud 32,50

Brunch september

16-sep Kaj 34 Fakta Diverse 410,55 410,55

16-sep Kaj 35 Fakta Kaffefiltre 7,95 7,95

16-sep Kaj 36 Bager Brød 50,00 50,00

Udgifter 468,50

16-sep Indsamlet 300,00

Underskud 168,50

Brunch oktober

14-okt Robert 37 Fakta Diverse 641,55 641,55

14-okt Robert 38 Brugsen Juice, tørfrugt 104,89 104,89

14-okt Robert 39 Irma Kageværk 83,50 83,50

14-okt Robert 40 Emmerys Brød 175,00 175,00

Udgifter 1.004,94

14-okt Indsamlet 678,00

13-nov Fra Christine 40,00

26-dec Fra Jan F 40,00

Indtægt i alt 758,00

Underskud 246,94

10 Enhedslisten Sydhavnen, Generalforsamling 2013


Dato Hvem Bilag Hvor Hvad Uafrundet Afrundet Indtægt Underskud

Brunch november

16-nov Kasse 44 Irma Diverse 462,00 462,00

17-nov Kasse 45 Emmerys Brød 110,00 110,00

17-nov Kasse 46 Fakta Kaffe 35,00 35,00

Udgifter 607,00

17-nov Indsamlet 242,50

20-nov Fra Janne 50,00

30-nov Fra Peer 50,00

Indtægt i alt 342,50

Underskud 264,50

Nettoudgift til brunches i alt 3.301,44

Robert 31/1 2013

Regnskab for generalforsamling

Regnskab for generalforsamlingen 3/3 2012

Bilag

Udgifter:

For mad, til Osama købt af Ali 3/3 8 1.250,00

Brugsen diverse 2/3, til Robert 9 595,60

Fakta kaffe og mælk 2/3 til Kaj (120,20) 10 120,00

Fakta øl 3/3 til Torben C (372,45) 11 372,50

I alt: 2.338,10

Indtægter:

Ølsalg på generalforsamlingen (Ingen) 480,00

Pant I 12 50,00

Pant II 13 7,50

I alt: 537,50

Underskud alt i alt = Udgift til generalforsamling 2012 1.800,60

Robert 25/1 2013

Enhedslisten Sydhavnen, Generalforsamling 2013 11


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

12 Enhedslisten Sydhavnen, Generalforsamling 2013

Aktiviteter/Arbejdsprogram

SydhavnsØ 2013/2014

Udadvendte:

Kommunalvalgkampen vil naturligt dominere hele året, men flere sager er

aktuelle og skal fremføres under alle omstændigheder.

● områder, der kan sikre socialt udsatte, d.v.s konkrete forslag til

lokale beskæftigelsesprojekter indenfor alle områder, der kan skabe

arbejdspladser og samtidig gavne lokalbefolkningen.

● områder hvor der kan gøres en bedre indsats for at sikre udstødte

og nødlidende

● områder, hvor lokale beboere udsættes for sundhedsskadelige

påvirkninger og risiko for ulykker - i Sydhavnen først og fremmest

gennemkørende biltrafik

Vi har stillet forslag om tre meget konkrete sager, hvor der kan gøres noget

som opfylder ovenstående:

1. Nye kollegieværelser- ”Sydhavnens Halve Hus” i Sydhavnsgade,

foreslås ombygget til kollegium. Der skal sættes pres på, at en sådan

undersøgelse sættes i gang, og at huset bliver brugt. Uanset til

hvad, bliver der tale om jobmuligheder og brud på det urimelige, at

bygninger - ejet af staten/os står ubrugte hen

2. Trafikreguleringer: Enghavevej bliver indskrænket til en tosporet

gade, som foreslået af et enigt Lokaludvalg. Sydhavns Plads etableres

via en lukning af vejstykket mellem krydset Enghavevej/P.

Knudsensgade og Scandiagade/Teglholmsgade.

3. Karens Minde Kulturhus og bibliotek sikres et driftstilskud der sikrer

weekendåbent med bemanding både lørdag og søndag.

4. Vi vil have reetableret en energi neutral sauna i Baunehøjbadet, der

kan bruges hele året.

Internt skal vi:

● fortsætte med at afholde offentlige brunchmøder

● sikre flere interne medlemsmøder

● opbygge en offensiv valgkamp

● sikre en god debat om Enhedslistens program

● sørge for mindst en god valgkampsfest

● stabilisere afdelingen intern og få inddraget flere medlemmer i

arbejdet

Budgetforslag for

Enhedslisten Sydhavnen ’13

Regnskab 2012

Indtægter

Forventet kontingentrefusion kr. 25.000 kr. 23.000

Indsamlinger, gaver og andre

tilskud

Renter kr. -

kr. 3.200 kr. 200

kr. 19

I alt kr. 28.200 kr. 23.219

Overskud 2011+12 kr. 17.752

I alt kr. 45.952


Udgifter

Bankgebyrer kr. 150 kr. 143

Generalforsamlinger kr. 2.000 kr. 1.800

Møder og arrangementer (incl.

brunchmøder)

kr. 8.000 kr. 3.747

Kopiering og porto kr. 1.000 kr. 865

Indsamlinger og støttebeløb kr. 2.000 kr. 1.000

Sydhavnens venner af 1.maj kr. 2.000 kr. 2.000

Årsmøde kr. 3.000 kr. 2.600

Annoncering og trykning kr. 12.000 Materialer/

aktioner

I alt kr. 30.150

kr. 1.068

Kommunalvalgkampen:

Annoncering og trykning kr. 10.000

Fester kr. 3.500 kr. -

Aktiviteter kr. 1.000 kr. -

diverse kr. 500

Uforudsete udgifter kr. 500 kr. -

I alt kr. 15.500

Udgifter i alt kr. 45.650 kr. 13.223

Overskud kr. 302 kr. 9.995

Overskud fra 2011 kr. 7.757

Overskud fra 2011+12 i alt kr. 17.752

Angående Indtægter, så har vi beregnet et nogenlunde uændret medlemstal for 2013. Vi håber

naturligvis på mange indmeldelser i forbindelse med valgkampen, men vil ikke satse på det. Til

gengæld satser vi på, at der bliver givet støttebeløb i forbindelse med fester og gadeaktioner,

derfor en stigning på denne post!

Angående Udgifterne, så forhøjet posten til møder, der både dækker over medlemsmøder og mulige

brunchmøder. I 2012 har vi haft mange succesfulde (åbne) brunchmøder med mange forskelligartede

emner, mens medlemsmøder med ”parti”emner har været færre. Vi håber på at kunne

klare at holde flere møder af begge art i 2013. Det indebærer dog at flere melder sig som medarrangører

til de enkelte møder, hvilket vi samler op på, på Generalforsamlingen.

Vi forventer en lille stigning i årsmødedeltagelsesgebyr.

Vi har allerede brugt for ca. 10.000 kr til en pjece om lokaludvalgsarbejdet i år, og håber på en

forventet godkendelse af dette på GF’en. D.v.s. at der allerede nu kun er 2.000 kr tilbage på denne

post. Til gengæld sætter vi så en masse penge af til valgkampen, og her har vi også en stor post

til trykning og annoncering.

Skrevet af Kaj Jessen på vegne af AU, på baggrund af møde 29.1.13

Enhedslisten Sydhavnen, Generalforsamling 2013 13


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

14 Enhedslisten Sydhavnen, Generalforsamling 2013

Forslag til

vedtægtsændringer

Forslag til vedtægtsændringer til ordinær generalforsamling i Enhedslisten

Sydhavnen 2013.

Forslag 1.

Til § 5. Generalforsamlingen samt til § 7. Forholdet til Enhedslisten

København og Enhedslisten Region Hovedstaden:

Dagsordenen tilføjes nyt pkt. 8., hvorefter Eventuelt bliver pkt. 9.

Tekst i det nye punkt:

”8. Valg af afdelingens repræsentant til Enhedslisten København.”

Samtidig slettes sidste linje fra § 7. hvor der nu står ”Personen vælges på generalforsamlingen.”

Begrundelse:

Mere klart og praktisk at samle emnet et enkelt sted.

Forslagsstiller: Robert.

Forslag 2.

Til § 5. Generalforsamlingen:

Flg. linjer slettes:

”Desuden kan der fx være følgende punkter:

Valg af delegerede til Enhedslistens årsmøde.

Urafstemning om folketingskandidater.”

Begrundelse:

Har aldrig været aktuelt fordi vores møder om årsmødet altid ligger meget

senere end vores generalforsamling. Vi bør afspejle vores faktiske praksis.

Desuden er der ingen grund til at skrive hvad der evt. kunne komme med, det

skal vi nok finde ud af.

Endelig må vedtægterne gerne blive det kortere.

Forslagsstiller: AU.

Forslag 3.

Til § 5. Generalforsamlingen:

Flg. linjer tilføjes til sidst i afsnittet om ekstraordinær generalforsamling:

”Er der ikke et Arbejdsudvalg, kan 2 medlemmer i forening indkalde til generalforsamling.”

Begrundelse:

Sikring imod afdelingens død hvis AU opgiver ævred. Desuden sikrer det en

mulighed for at opfylde vedtægterne i øvrigt hvor der flere steder står at AU

skal stå for diverse ting. Hvis der kun er en eller nul tilbage i AU (jf. § 6 skal

der være mindst to i AU) må nogle medlemmer sørge for at få valgt et nyt AU

på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.

Forslagsstiller: Robert.

Forslag 4.

Ændring af § 11. Regnskab:

Nuværende tekst lyder:


”Afdelingens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet revideres af en intern

kritisk revisor valgt af generalforsamlingen. Regnskabet skal være afsluttet

senest den 1. februar. Regnskabet udarbejdes af kassereren. Regnskabet

fremlægges på det førstkommende arbejdsudvalgsmøde til godkendelse. Efterfølgende

fremlægger Arbejdsudvalget regnskabet til godkendelse på den

første ordinære eller ekstraordinære generalforsamling efter arbejdsudvalgsmødet.”

Der ændres til ny tekst:

”Afdelingens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet skal være afsluttet af

kassereren senest den 1. februar. Regnskabet fremlægges på det førstkommende

arbejdsudvalgsmøde til godkendelse. Derefter fremlægger AU regnskabet

til revision af den kritiske revisor og samtidig eller efterfølgende

fremlægger Arbejdsudvalget regnskabet til godkendelse på den første generalforsamling

efter arbejdsudvalgsmødet.”

Begrundelse:

Klarhed over hvem der gør hvad hvornår og tilretning til hvad der nok burde

være praksis allerede nu. Dvs. jeg har faktisk som kasserer været i tvivl om

hvad den rette praksis skulle være i dag i forhold til hvornår regnskabet skal

forelægges revisoren.

Desuden lidt forkortelse, herunder at det nærmest aldrig vil blive forelagt på

ekstraordinær generalforsamling. Mht. revisoren står det allerede omtalt i §

5 at han vælges på generalforsamlingen.

NB en mere indholdsmæssig ændring til noget nyt: Jeg foreslår at stryge ordet

”intern” om revisoren. Hvis forsamlingen vil have en sympatisør, en udefrakommende

eller et firma som revisor er det vel fint nok. Men man er da

velkommen til at stille ændringsforslag hvis man mener det stadig skal være

et medlem.

Forslagsstiller: Robert.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

Enhedslisten Sydhavnen, Generalforsamling 2013 15


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

16 Enhedslisten Sydhavnen, Generalforsamling 2013

Vedtægter for foreningen

Enhedslisten,

Sydhavn afdeling

Note: Ordet ”eller” i disse vedtægter skal læses som ”og/ eller”.

§ 1. Navn og hjemsted:

Foreningens navn er Enhedslisten Sydhavnen (kort: Sydhavnen/Sydhavn).

Vi kalder os også for SydhavnsØ. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen

Enhedslisten – de rød-grønne (herefter kaldet Enhedslisten). Foreningens

hjemsted er 2450 København SV.

§ 2. Formål:

Afdelingens formål er beskrevet i Enhedslistens program.

§ 3. Medlemskab:

Alle medlemmer af Enhedslisten, som har bopæl med postnummer 2450, er

som udgangspunkt medlemmer af afdelingen. Desuden modtager afdelingen

ethvert medlem som vælger at blive overflyttet fra andre afdelinger. Endelig

kan Arbejdsudvalget, et afdelingsmøde, eller general-forsamlingen optage

interesserede, som kan arbejde for Enhedslistens formål og som

accepterer dens vedtægter; disse mennesker indmeldes samtidig i Enhedslisten.

Medlemmer kan frit flytte til en anden afdeling af Enhedslisten.

Kontingent fastsættes af Enhedslistens årsmøde.

Medlemskab af og/ eller bidrag til foreningen giver ikke ret til nogen del af

foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§ 4. Afdelingsmøder.

Der afholdes afdelingsmøde mindst 3 gange hvert halvår.

Afdelingsmøder indkaldes af arbejdsudvalget.

På afdelingsmødet træffes der, ved simpelt flertal blandt fremmødte medlemmer,

nærmere beslutning om politiske og praktiske opgaver, i overensstemmelse

med beslutninger truffet på generalforsamlingen, i Enhedslisten

København, eller i Enhedslisten generelt. Intet medlem kan afgive mere end

én stemme. Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt.

Afdelingsmøder er åbne for alle interesserede, med mindre Arbejdsudvalget

til hele mødet eller et dagsordenspunkt vælger at holde mødet lukket. Dette

meddeles i så fald i indkaldelsen, og for evt. nye dagsordenspunkter på selve

mødet.

Der føres beslutningsreferat over de på afdelingsmødet vedtagne beslutninger.

§ 5. Generalforsamlingen:

Generalforsamlingen er afdelingens øverste myndighed. Alle foreningens

medlemmer har stemme- og valgret på generalforsamlingen.

Intet medlem kan afgive mere end én stemme. Der kan ikke afgives stemme

ved fuldmagt. Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes – hvor intet

andet fremgår af nærværende vedtægter – ved simpelt flertal. Ved stemmelighed

falder et forslag.

Der føres beslutningsreferat over de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger.

Referatet underskrives af referent og dirigent.

Generalforsamlingen er åben for alle interesserede, med mindre generalforsamlingen

selv, til et eller flere dagsordenspunkter, vælger at holde mødet

lukket. Dette besluttes og meddeles i så fald under godkendelsen af dagsordenen.


Ordinær generalforsamling, der afholdes hvert år, senest 1 uge inden Enhedslisten

Køben-havns generalforsamling, indkaldes med mindst 3 ugers

varsel med mindst følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent.

2. Godkendelse af dagsordenen.

3. Arbejdsudvalgets beretning.

4. Godkendelse af det reviderede regnskab.

5. Indkomne forslag og vedtagelse af arbejdsplan for det kommende år.

6. Budget for det kommende år.

7. Valg af kasserer, øvrige Arbejdsudvalg, og revisor.

8. Eventuelt.

Desuden kan der fx være følgende punkter:

Valg af delegerede til Enhedslistens årsmøde.

Urafstemning om folketingskandidater.

Arbejdsudvalget udarbejder det udsendte forslag til dagsorden, og derudover

optages indkomne forslag ved godkendelse af dagsordenen. Dog skal

evt. forslag til vedtægtsændringer være modtaget mindst 1 uge før generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når mindst 1/4 af foreningens

medlemmer, eller mindst 2 arbejdsudvalgsmedlemmer, eller afdelingens revisor

skriftligt, med angivelse af dagsorden, ønsker det. Arbejdsudvalget

indkalder skriftligt, med angivelse af dagsorden, til ekstraordinær generalforsamling

med mindst 10 og maksimalt 20 dages varsel.

Optagelse af lån samt køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræver enstemmig

indstilling fra arbejdsudvalget og godkendelse af generalforsamlingen.

§ 6. Arbejdsudvalget:

Arbejdsudvalget (kort: AU) er foreningens ledelse mellem generalforsamlingerne.

AU består af mindst 2 medlemmer.

Kassereren er medlem af Arbejdsudvalget og vælges direkte på generalforsamlingen.

Skulle kassereren trække sig i en periode, vælger AU en anden

kasserer af sin midte. Arbejdsudvalget konstituerer i øvrigt sig selv umiddelbart

efter valget på det første arbejdsudvalgsmøde, herunder vælger en

kontaktperson fra sin midte.

AU afholder møde mindst 6 gange om året.

Arbejdsudvalget er beslutningsdygtigt ved fremmøde af mindst to arbejdsudvalgsmedlemmer.

Der træffes beslutninger ved simpelt flertal blandt

fremmødte arbejdsudvalgsmedlemmer.

Arbejdsudvalgsmøder er åbne for alle medlemmer af afdelingen, bortset fra i

personsager, hvor kun AU og de involverede personer kan deltage. Desuden

er møderne åbne for andre interesserede, med mindre AU på et hvilket som

helst tidspunkt vælger og meddeler, at de holder hele eller dele af mødet lukket

for personer der ikke er medlemmer af afdelingen.

Der føres beslutningsreferat over de af Arbejdsudvalget vedtagne beslutninger.

Arbejdsudvalget fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.

7. Forholdet til Enhedslisten København og Enhedslisten region

Hovedstaden:

Foreningen skal have en repræsentant i bestyrelsen for Enhedslisten København.

Personen vælges på generalforsamlingen.

§ 8. Kandidater:

Kandidater til Borgerrepræsentationen fastsættes af Enhedslisten København

og er ansvarlige over for denne.

Kandidater til Region Hovedstaden fastsættes af Enhedslisten Region Hovedstaden

og er ansvarlige over for denne.

Kandidater til lokaludvalg o. lign. lokaldemokratiske organer, er ansvarlige

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

Enhedslisten Sydhavnen, Generalforsamling 2013 17


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

18 Enhedslisten Sydhavnen, Generalforsamling 2013

over for enten Enhedslisten Sydhavnen alene eller over for alle de afdelinger,

der ligger i det geografiske om-råde som er repræsenteret. Afdelingens

forslag til de konkrete rammer for samarbejdet diskuteres og godkendes på

en generalforsamling.

Hvem der har ansvaret for kandidater til evt. øvrige organer, diskuterer Arbejdsudvalget

med andre relevante dele af Enhedslisten.

Personer, der bliver valgt eller på anden måde repræsenterer Enhedslisten i

et hvilket som helst organ, skal holde tæt kontakt med Enhedslisten Sydhavnen

og sørge for at væsentlige politiske spørgsmål bliver drøftet af Arbejdsudvalget

og på afdelingsmøder.

§ 9. Tegningsregler:

Arbejdsudvalget meddeler de nødvendige post-, giro- og bankfuldmagter til

kassereren.

Afdelingen tegnes af kassereren.

Ved optagelse af lån samt køb, salg og pantsætning af fast ejendom tegnes

afdelingen af det samlede arbejdsudvalg.

Afdelingen kan ikke tegne hele Enhedslisten, Enhedslisten København, eller

Enhedslisten Region Hovedstaden.

§ 10. Foreningens formue og indtægter:

For afdelingen hæfter alene dens formue.

Klausuler på gaver til foreningen skal respekteres.

Foreningen får sine indtægter fra centrale midler i Enhedslisten og Enhedslisten

København, fra evt. indsamlinger og frivillige bidrag, samt fra evt. andre

eksterne midler. Foreningen kan ikke opkræve ekstra bidrag fra sine

medlemmer.

§ 11. regnskab:

Afdelingens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet revideres af en intern

kritisk revisor valgt af generalforsamlingen. Regnskabet skal være afsluttet

senest den 1. februar. Regnskabet udarbejdes af kassereren. Regnskabet

fremlægges på det førstkommende arbejdsudvalgsmøde til godkendelse. Efterfølgende

fremlægger Arbejdsudvalget regnskabet til godkendelse på den

første ordinære eller ekstraordinære generalforsamling efter arbejdsudvalgsmødet.

§ 12. Vedtægtsændringer:

Ændringer i nærværende vedtægter kan kun vedtages med 2/3-dels flertal

på en generalforsamling.

§ 13. Opløsning:

Beslutningen om opløsning af afdelingen kan vedtages efter arbejdsudvalgets

indstilling og efter vedtagelse med 2/3-dels flertal på to på hinanden følgende

generalforsamlinger, der er indkaldt med afdelingens opløsning som

dagordenspunkt og afholdt med mindst 14 dages mellemrum.

Opløses afdelingen, skal et eventuelt overskud efter betaling af alle passiver

tilfalde landsforeningen Enhedslisten.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling, 31. august 2005, og revideret

på de ordinære generalforsamlinger 18. februar 2006, 24. februar

2007, 28. februar 2009, og 6. marts 2010.

København, den / 2010

AU valgt 6/3 2010:

Osama Hamza Julie Bruun

Kirsten Lind Ina Kjølby Korneliussen

Kaj Jessen Louise Nygaard Rasmussen


Foromtaler af planlagte møder

Principprogramdiskussionen

Torsdag 7/3 om principprogram,

sted oplyses senere

Møde om årsmødet

med urafstemning

+ valg af regionsrepræsentanter

Torsdag 4/4 om årsmøde og med

urafstemning + valg af repræsentanter

til regionen

Sydhavnscompagniet

Mozarts Plads/Mozartsvej

Kælderen

Enhedslisten Sydhavnen, Generalforsamling 2013 19


Sidste magiske 1 sted i byen

2

3

4

5

På mange måder er Sydhavnen

6

det sidste magiske sted i Kø-

7

benhavn. Her er stadig fiskere i

8

havnen, her er stadig plads til

9

de hjemløse, og her går du sta-

10

dig til fodbold uden at komme

11

op at slås. 2450 Sydhavnen

12

rummer alt fra selvbyggerne i

13

haveforeningerne og lejerne i

14

boligforeningerne til ejerne

15

blandt andet på Sluseholmen.

16

Og mangfoldigheden, alt det

17

grønne og årtiers tradition for

18

rummelighed gør, at bydelen er

19

elsket af mange af os, der bor

20

21

her.

22

Grønt og forurenet

23

Men Sydhavnen er også vold-

Enhedslisten

Sydhavnen

24

25

26

somt splittet: Samtidig med at

vi er Københavns grønneste

bydel, med skønne rekreative

27

områder som blandt andet Val-

Enhedslisten blev dannet i 28

byparken og Sydhavnstippen

1989, og er et socialistisk og 29

er vi også plaget af nogle af

demokratisk græsrodsparti 30

landets mest forurenede gader

med lokalafdelinger over hele 31

som P. Knudsens Gade og Syd-

landet. Vores medlemstal er 32

havnsgade.

vokset de seneste år, men hvis 33

Enhedslisten stemmer for tra-

vi virkelig skal rykke, har vi 34

fikbegrænsning i København.

også brug for dig.

35

Vi stemmer for cyklerne frem

36

for bilerne. Vi vil opprioritere

Enhedslisten er ikke for 37

bedre og flere cykelstier og

karrieremagere og levebrøds38

grønne ruter, hvor cyklerne

politikere. Alle Enhedslistens 39

har eneret. Vi vil den kollektive

ansatte og folketingsmed- 40

trafik frem for privatbilismen.

lemmer tjener det samme som 41

Vi vil den friske luft og de grøn-

gennemsnittet for en metalar42

ne områder og vi vil af med

bejder i København. 43

luftforureningen og støjen.

Enhedslisten har ingen 44

formand, men en kollektiv 45

ledelse.

46

47

Partiet havde 1. februar 2013 48

godt 9.000 medlemmer. 49

50

Lokalafdelingen i Sydhavnen 51

blev etableret i 2005 med 50 52

medlemmer – i dag er vi ca. 53

130 medlemmer i afdelingen. 54

55 Bliv medlem

Kontaktperson

56

Jan Fønss

57 Meld dig ind i Enhedslisten. Det koster 100 kr.

Telefon: 53 94 91 71 58 Gør det hér: www.enhedslisten.dk/blivmedlem

Email: Mikoguden@yahoo.dk59

60 Læs mere om Enhedslisten Sydhavnen hér:

61 www.sydhavn.enhedslisten.dk

Februar 2013

More magazines by this user
Similar magazines