R02-B03 Skabelon_orientering af ansøger om forudgående ...

esbjergkommune.dk

R02-B03 Skabelon_orientering af ansøger om forudgående ...

Esbjerg Havn

c/o Postboks 2

Hulvejen 1

6700 Esbjerg

VVM-tilladelse til etablering af Esbjerg Ny Sydhavn

Byrådet meddeler hermed tilladelse til etablering af Esbjerg Ny Sydhavn.

Tilladelsen meddeles i henhold til § 2, stk. 3, nr. 2 i Miljøministeriets bekendtgørelse

nr. 1335 af 6.december 2006 om vurdering af visse offentlige

og private anlægs virkninger på miljøet (VVM) i medfør af lov om

planlægning.

Grundlag

Byrådet har den 21. juni 2010 vedtaget forslag til Kommuneplanændring

2008.26 i Kommuneplan 2010-2022, havneudvidelse mod syd med tilhørende

VVM-redegørelse for udvidelsen af Esbjerg Ny Sydhavn og lokalplan

nr. 01-100-0002, Havneudvidelse mod syd. Desuden har Byrådet

vedtaget en sammenfattende redegørelse efter § 9 i lov om miljøvurdering

af planer og programmer (SMV).

VVM-tilladelsen er udarbejdet på baggrund af lokalplan 01-100-0002,

Havneudvidelse mod syd og forslag til Kommuneplanændring 2008.26 i

Kommuneplan 2010-2022 med tilhørende kombineret VVM-redegørelse

og miljøvurdering (SMV) af planforslagene.

Vilkår

VVM-tilladelsen bygger på forudsætninger om, at udvidelse af Esbjerg

Havn sker efter retningslinjer og beskrivelser, der fremgår af forslag til

Kommuneplanændring 2008.26 i Kommuneplan 2010-2022, havneudvidelse

mod syd med tilhørende VVM-redegørelse for udvidelsen af Esbjerg

Ny Sydhavn og lokalplan nr. 01-100-0002, Havneudvidelse mod syd.

1. Etablering af Esbjerg Ny Sydhavn skal ske i overensstemmelse med

retningslinier, rammebestemmelser og redegørelse i forslag til Kommuneplanændring

2008.26 i Kommuneplan 2010-2022, havneudvidelse mod

syd og lokalplan nr. 01-100-0002, Havneudvidelse mod syd.

2. Etableringen af Esbjerg Ny Sydhavn og aktiviteter knyttet hertil skal

etableres i overensstemmelse med de oplysninger om anvendelse, beliggenhed,

udnyttelse og udformning, som er lagt til grund for Esbjerg

Kommunes vurdering af projektets miljømæssige konsekvenser i VVMredegørelsen.

Kommuneplan

Teknik & Miljø

Torvegade 74. 6700 Esbjerg

Dato 01.07 2010

Journal nr. 2007-39705

Sagsbehandler René Nygaard Antvorskov

Telefon direkte 76 16 13 71

E-mail rna@esbjergkommune.dk

Telefon 76 16 16 16

Telefax 76 16 09 69

miljo@esbjergkommune.dk

www.esbjergkommune.dk


3. Ændringer af anlægget i forhold til de forudsætninger, som er beskrevet

i VVM-redegørelsen, skal forelægges Esbjerg Kommune til vurdering i

henhold til VVM-reglerne. Ændringer må ikke iværksættes før Esbjerg

Kommune har vurderet, at disse ligger indenfor de forudsætninger, der

danner grundlag for VVM-redegørelsen.

4. Bygherren skal senest 3 måneder før etape 4 sættes i drift fremsende

redegørelse for støjniveauet fra virksomheder på Esbjerg Ny Sydhavn ved

boligerne på Mådevej 63 og 65. Redegørelsen skal ved beregninger dokumentere,

at Miljøstyrelsens støjgrænser kan overholdes ved boligerne.

Vilkåret bortfalder hvis anvendelsen til bolig på Mådevej 63 og 65 ophører.

5. Bygherren skal etablere olieudskillere på alle kloakudløb på kajarealerne,

således at diffust spild fra for eksempel dryp fra lastbiler og trucks

på befæstede arealer kan opsamles. Olieudskilleren skal monteres med

automatisk flydelukke, så det sikres at udløbet spærres, når olielageret er

fyldt. Flydelukket vil væsentligt reducere risikoen for at evt. oliespild ledes

til havnebassinet.

Anlægsfasen

6. Bygherren skal senest 1 måned inden anlægsfasens opstart fremsende

en plan til kommunen, der redegør for de etaper med tilknyttede aktiviteter,

som projektet gennemføres i.

7. Bygherren skal mindst 1 måned før opstart af hver etape indsende en

anmeldelse til miljømyndigheden (kommunen). I anmeldelsen skal redegøres

for etapens aktiviteter, længde og eventuelle støj- og støvgener,

som arbejderne kan afstedkomme samt de foranstaltninger, som Bygherren

har foretaget eller agter at foretage for at forebygge eller afhjælpe

forurening eller gener for omgivelserne, herunder hindring af støvgener

med vand. Esbjerg Kommune kan som opfølgning herpå fast-sætte vilkår

med henblik på at mindske støj- og støvgener fra aktiviteterne.

8. Bygherren skal senest 1 måned efter anlægsfasens afslutning orientere

Esbjerg Kommune herom.

9. Bygherren skal senest 3 måneder efter afslutning af anlægsfasen foranledige,

at materiel og udstyr m.v. til brug ved etablering af havneanlægget

er fjernet.

Andre tilladelser m.v.

VVM-tilladelsen erstatter ikke tilladelser og godkendelser efter anden lovgivning.

Igangsættelse og realiseringen af etableringen af Esbjerg Sydhavn

i Esbjerg forudsætter, at nødvendige tilladelser og godkendelser

efter lovgivningen er indhentet, eksempelvis VVM-tillladelse til aktiviteter

på søterritoriet, samt byggetilladelse til udførelse af anlægs- og byggearbejder.

Kort redegørelse for Udvidelsen af Esbjerg Sydhavn i Esbjerg.

Esbjerg Havn har udarbejdet en plan for havneudviklingen i Esbjerg frem

til år 2014. Planen beskriver områder, der er planlagt til at varetage

fremtidens voksende godsmængder. Denne plan har dannet baggrund for

projektet for udvidelsen af Esbjerg Ny Sydhavn.

Kommuneplan

Teknik & Miljø

- 2 -


Der er akut mangel på disponible arealer til godshåndtering, og der forventes

en vækst på 75 % over de næste 20 år inden for godstransport.

Esbjerg Havn og Esbjerg Kommune ønsker med etableringen af Esbjerg

Ny Sydhavn at skabe et havneanlæg med faciliteter, der kan imødekomme

fremtidens krav.

Med det fremlagte forslag til Esbjerg Ny Sydhavn skabes en havn med

svajebassin i sejlrenden, lange kajer, store belagte/ stabiliserede baglandsarealer,

infrastruktur med gode vej- og baneforbindelser og mulighed

for at opføre produktions- og montagehaller, værksteder, velfærds-

og service-bygninger samt lagerhaller.

På længere sigt vil der være mulighed for at etablere flyderamper til

yderligere roll on/roll off – aktiviteter, opstilling af kraner til containerhåndtering

og opstilling af højtanke (siloer) til pumpbart gods.

Projektet indebærer, at ca. 100 ha af det nuværende vandområde omdannes

til landareal ved opfyldning. På det nye havneareal etableres

nødvendige belægninger, vejtracé og bygninger. Desuden uddybes et

område på ca. 84 ha for at opnå tilstrækkelig vanddybde i sejlrende og i

det nye havnebassin.

Der etableres ca. 1.850 meter kaj samt et roll on/roll off anlæg med

vanddybde på 10,5 meter. Dette giver kajplads til 5 skibe og 2 roll on/roll

off fartøjer på op til 200 m.

Når det nye havneanlæg er fuldt udbygget, forventes et årligt flow på op

mod 450.000 enheder, hvoraf hovedparten vil være trailere fordelt på

flere operatører. Samtidig skal terminalen være så fleksibel, at også anden

godshåndtering – stykgods, vindmøller, offshore og projektgods –

skal kun-ne håndteres, såfremt behovet viser sig.

Når potentialet er fuldt udnyttet, kan den samlede godsmængde på Esbjerg

Ny Sydhavn blive op til 9 mio. tons pr. år afhængig af godstypefordelingen,

hvilket er mere end dobbelt så meget som godsmængden på

den eksisterende havn.

I VVM-redegørelsen er der bl.a. redegjort for de miljømæssige konsekvenser

af projektet på mennesker, fauna og flora, jordbund, vand, luft,

klima og landskab, materielle goder og kulturarv, og samspillet mellem

disse faktorer. Som led i udarbejdelsen af VVM-redegørelsen er der jf.

afsnit 19 i VVM-redegørelsen identificeret en række afværgeforanstaltninger,

som kan iværksættes, for at mindske de miljømæssige konsekvenser,

som udvidelsen af Esbjerg Havn foranlediger.

Afværgeforanstaltninger, som er vurderet væsentlige, er indarbejdet i

denne VVM-tilladelse. Andre afværgeforanstaltninger kan fastsættes i

forbindelse med tilladelser og godkendelser efter anden lovgivning.

Ved Esbjerg Kommunes regulering af virksomhedsstøj vil der være speciel

opmærksomhed på virksomheder langs den nordlige afgrænsning af

Esbjerg Ny Sydhavn, idet VVM-redegørelsen har vist, at støjniveauet ved

en generel støjgrænse på 70 dB(A) i skel vil være op til 5 dB(A) højere

end støj-grænserne for natperioden ved Lorents Møllers Vej. Om det bliver

nødvendigt at reducere virksomhedernes drift i natperioden eller stille

Kommuneplan

Teknik & Miljø

- 3 -


krav om støjdæmpende foranstaltninger afhænger helt at virksomhedernes

indretning og drift.

Offentliggørelse

VVM-tilladelsen offentliggøres ved annoncering den 10.07.2010 i Jyske

Vestkysten og 14.07.2010 i Esbjerg ugeavis, og ved fremlæggelse på

Esbjerg Kommunes hjemmeside www.esbjergkommune.dk.

Klagevejledning:

Afgørelsen kan påklages af enhver med en retlig interesse i sagens udfald,

samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål

har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige

brugerinteresser inden for arealanvendelsen, på betingelse af,

1) at foreningen eller organisationen har vedtægter eller love, som dokumenterer

dens formål, og

2) at foreningen eller organisationen repræsenterer mindst 100 medlemmer.

En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Naturklagenævnet,

Frederiksborggade 15, 1360 København K, således at klagen senest er

Naturklagenævnet i hænde den 11.08.2010 (inden 4 uger efter offentliggørelsen).

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en

klage, at klageren indbetaler et gebyr på 500 kr. Nævnet vil efter modtagelsen

af klagen sende klageren en opkrævning på gebyret. Naturklagenævnet

vil ikke påbegynde behandlingen af klagen før gebyret er modtaget.

Vejledningen om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets

hjemmeside www.nkn.dk.

Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen.

Såfremt afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal søgsmål være

anlagt inden 6 måneder efter offentliggørelsen.

VVM-tilladelsens gyldighed

Hvis der bliver klaget over VVM-tilladelsen, får Kultur & Fritid besked

herom fra Naturklagenævnet. En eventuel klage over VVM-tilladelsen har

ikke opsættende virkning, med mindre Naturklagenævnet bestemmer

andet.

Bygge- og anlægsarbejder kan påbegyndes, når tilladelser i henhold til

anden lovgivning er indhentet. Ved eventuel klage indebærer påbegyndelse

af bygge- og anlægsarbejder ikke nogen indskrænkning i klagemyndighedernes

ret til at ændre eller ophæve tilladelsen.

Naturklagenævnet kan bestemme, at tilladelsen ikke må udnyttes, og at

vilkår ikke skal efterkommes. Er et bygge- eller anlægsarbejde iværksat,

kan nævnet påbyde dette standset.

VVM-tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden tre år, efter den

er meddelt, eller ikke har været udnyttet i tre på hinanden følgende år.

Kommuneplan

Teknik & Miljø

- 4 -


Henvendelse i sagen kan rettes til René Nygaard Antvorskov, lokal 7616

1371.

Venlig hilsen

René Nygaard Antvorskov

Planlægger

Dette brev er sendt til:

Kopi af afgørelsen er sendt til:

Dansk Ornitologisk forening, Lokalafdelingen i Esbjerg, e-post:

Esbjerg@dof.dk

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100

Kbh. Ø, e-mail: dn@dn.dk

Friluftsrådet, v/ Hanne Kristensen, H. Drachmanns Allé 15,

Rørkjær, 6700 Esbjerg, e-mail: hanne-karno@post.tele.dk

Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København

V, e-mail: natur@dof.dk

Danmarks Naturfredningsforening Esbjerg Lokalkomité, v.

Henrik Præstholm, Klostergade 3b, 6760 Ribe, ribekloster@stofanet.dk

Dansk Ornitologisk Forening, Vestervænget 20, 6710 Esbjerg

V, esbjerg@dof.dk

Esbjerg Museum, Torvegade 45,6700 Esbjerg, e-mail:

esm@esbjergmuseum.dk

Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen, Haraldsgade 53,

2100 København Ø, e-mail: blst@blst.dk

Skov- og Naturstyrelsen, Vadehavet, Stensbækvej 29, Arnum,

6510 Gram, email: vadehavet@sns.dk

Miljøcenter Odense, Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ, e-amil:

post@ode.mim.dk

Miljøcenter Ribe, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, e-mail:

post@rib.mim.dk

Kulturarvsstyrelsen, Slotsholmsgade 1, 1216 København K,

email: for@kuas.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, Worsåesgade 1, 7100 Vejle,

email: jkt@sportsfiskeren.dk

Kommuneplan

Teknik & Miljø

- 5 -

More magazines by this user
Similar magazines