Download Uddannelseskatalog 2013 (PDF) - FLIDs

flidhavne.dk

Download Uddannelseskatalog 2013 (PDF) - FLIDs

Viden, Værktøjer

og kompetencer der

styrker din haVn

til haVnepersonale og haVnebestyrelser m.fl.

uddannelseskatalog 2013

1


uddannelseskatalog 2013

Foreningen af Lystbådehavne I

Danmark har hermed fornøjelsen at

præsentere det nye og spændende

kursusår for havnebestyrelser, havnefogeder

og -assistenter.

I foråret 2013 byder kursuskalenderen

på to klassikere – nemlig Jura og Forsikring

i februar og i marts Introduktionskursus

for nye havnefogeder o.l.

På disse to kurser gennemgås bl.a.

Standardreglementet og vi ser på samspillet

med og betydningen af havnens

eget reglement.

Der er mange ting at lære, når man

bliver ansat som leder af en havn – eller

er blevet medlem af en havnebestyrelse.

Den basale viden kan du få gennem

Introkurset, men også hvis du allerede

har nogle år på bagen som havnefoged,

er der viden at hente.

I efteråret er der tre kurser på programmet.

Det er Førstehjælp­genopfriskning,

Brand, Redning og Sikker Havn samt et

helt nyt kursus som vi har kaldt Markedsføring

og Kundebehandling.

De to første kurser sikrer, at vi alle er

klar til at yde en førsteindsats ved personskader,

brand eller andre ulykkeshændelser

på havnen. Det kan redde

liv og forhindre kostbare ødelæggelser.

Dansk Førstehjælpråd anbefaler, at førstehjælp

genopfriskes inden for hvert

tredje år.

Disse to kurser afvikles to på hinanden

følgende dage og på samme sted. Der

er således mulighed for at gennemføre

begge kurser, hvor FLID er behjælpelig

med at finde overnatning mellem dagene.

I slutningen af 2013 afvikler vi for første

gang kurset Markedsføring og Kundebehandling.

En nyhed, som vi forventer

os meget af. Hvordan prioriterer man

ressourcerne til markedsføring? Kan det

overhovedet betale sig at reklamere? Er

den gode kundebehandling og -service

reklame nok i sig selv, og - ikke mindst

- hvad er god service egentlig?

Det traditionelle Efterårsseminar afholdes

20. november i Fredericia. Med den

store succes som FLIDs Havnemesse

havde i 2011, vil vi i 2013 gentage messen

i forbindelse med Efterårsseminaret.

Som du kan se, tilbyder FLID igen i 2013

en række spændende og relevante uddannelsesmuligheder

for ansatte og

bestyrelser i de danske havne, og det

er måske her på sin plads at gøre opmærksom

på, at ansatte fra havne,

der ikke er medlem af FLID, også har

adgang til vore kurser.

Vi håber, at du finder uddannelsesudbuddet

spændende, og glæder os til at

se dig på kursus. Vær opmærksom på at

visse af de udbudte kurser ikke udbydes

igen i 2014. Spring derfor til nu!

Med venlig hilsen

Uddannelsesudvalget

kursusoVersigt 2013

Kursus Tid og Sted Side

Jura og forsikring 6. februar 2013

Restaurant Navigator, Marselisborg

Lystbådehavn, Århus

Tilmeldingsfrist 8. januar 2013

Introduktionskursus 6. marts 2013

Kerteminde Sejlklub, Kerteminde

Tilmeldingsfrist: 6. februar 2013

Førstehjælp

- genopfriskning

(inkl. indlæg om søredning)

Brand, redning og

Sikker Havn

- elementær brand- og

redningstjeneste

Markedsføring og

kundebehandling

Efterårsseminar med

havnemesse

Tilmelding

Gå ind på www.flidhavne.dk. Klik på

Uddannelse og herefter Tilmelding.

Tilmelding til kurser er bindende og vil

blive fulgt af faktura på kursusgebyret.

Faktura sendes til havnen.

Skriftlig afmelding refunderes således:

Ved afmelding tidligere end 4 uger før

kurset refunderes kursusafgiften 100%.

Ved afmelding af deltagelse senere end

4 uger før kurset foretages der ikke refusion.

17. september 2013

Slagelse Brandskole, Korsør

Tilmeldingsfrist: 15. august 2013

18. september 2013

Slagelse Brandskole, Korsør

Tilmeldingsfrist 15. august 2013

12. november 2013

Restaurant Navigator,

Marselisborg Lystbådehavn, Århus

Tilmeldingsfrist: 11. oktober 2013

20. november 2013

Messe C, Fredericia

Spørgsmål

Eventuelle spørgsmål vedr. kurser,

tilmelding m.m. rettes til sekretariatet

eller de enkelte kursusansvarlige.

FLIDs kursuskatalog kan rekvireres på

sekretariatet eller downloades på

www.flidhavne.dk

Foreningen af Lystbådehavne I Danmark

Idrættens Hus, 2605 Brøndby,

Tlf. 4345 4360, fax 43 75 77 88,

administration@flidhavne.dk,

www.flidhavne.dk

flid har som mål, at udVikle og afholde kurser, der dækker de Vigtigste Videns- og

færdighedsområder knyttet til haVnedrift. kurserne er unikke for lystbådehaVne.

2 3

4-5

6-7

8-9

10-11

12 -13

15


jura og forsikring

6. februar 2013

Hvad skal en lystbådehavn forsikre?

Hvad er havnemyndighedens pligter

i forsikringsmæssig sammenhæng?

Hvornår er der tale om skyld?

indhold

På kurset gennemgås de vigtigste juridiske

og forsikringsmæssige forhold knyttet

til driften af en lystbådehavn. Bl.a.

gennemgås standardreglementet og vi

kommer ind på, hvad havnefogeden juridisk

set kan gøre med dette i hånden.

Hvad skal man være opmærksom på, og

hvilke procedurer bør følges? Vi ser på

samspillet med og betydningen af havnens

eget reglement/ordensregelsæt.

Forsikringer: Hvilke forsikringer bør havnen

tegne, og hvilke bør/skal bådejerne

tegne? Hvordan er dækningsgraden?

Dækker en bådansvarsforsikring skader

på havnemateriel såsom broer forvoldt

af både f.eks. i forbindelse med

brand, påsejling m.m.? Hvad er erfaringerne

med besigtigelse af havne og

forsikringspolitikker/-checklister?

Der indlægges også spørgetid, hvor

kursisterne får lejlighed til at få vendt

konkrete spørgsmål.

Undervisere er personer fra Codan

forsikring og advokatfirmaet Delacour

Dania.

udbytte

Det forventes, at kursisterne efter

kurset har opnået en basal viden om

lystbådehavnes juridiske og forsikringsmæssige

forhold.

Deltagerne skal herefter være i stand til:

- at kende behovet for og dækningsgraden

af / begrænsninger ved forskellige

forsikringer

- at kende havnemyndighedens

juridiske rettigheder og pligter

- at gardere sig mod ubehagelige

overraskelser som kunne følge af

begrænset kendskab dels til forsikringer

og deres dækning, dels juridiske

forhold.

kursusansvarlig

Eventuelle spørgsmål vedr. kurset, tilmelding

m.m. rettes til kursusansvarlige:

Jesper Højenvang, tlf. 4345 4360,

mail: jesper@flidhavne.dk

Jura og forsikring

Dato: 6. februar 2013

Tid: Kl. 09.30 – 17.00

Sted: Restaurant Navigator, Marselisborg Lystbådehavn, Århus

Pris FLID-medlemmer: 1.400 kr.

Pris ikke medlemmer: 2.200 kr.

Prisen er inkl. fuld forplejning og kursusmaterialer

Tilmeldingsfrist: 8. januar 2013

Tilmelding: Tilmelding foregår på www.flidhavne.dk under ”Uddannelse”.

Kursusgebyret opkræves senere. Tilmeldingen er bindende.

4 5


introduktionskursus

6. marts 2013

Er du ny på jobbet som havnefoged/

-assistent? Er du ny i bestyrelsen eller

føler du bare, at du ind imellem mangler

viden i hverdagen? Så har du nu

mulighed for at blive orienteret om

de vigtigste forhold, faldgruber m.m.

vedr. havnedrift og få nyttig viden med

hjem.

indhold

På kurset introduceres du til havnemyndighedens

ansvarsområde herunder

meldepligter og ansvar for vedligeholdelse,

brand- og redningsudstyr, kraner

m.m., havefogedens juridiske stilling

og myndighedsområde herunder regler

for bortvisning, tilbageholdelse og inddrivning

af havnepenge.

Man præsenteres også

for de vigtigste love

og bestemmelser, der

relaterer sig til lystbådehavne,

herunder

Standardreglement for

danske lystbådehavne

og mindre fiskerihavne.

udbytte

Det forventes, at kursisterne

efter kurset er

bredt orienteret om de

væsentligste facetter

ved jobbet og myndig-

heden som havnefoged/-assistent eller

bestyrelsesmedlem. De vil vide, hvor

de kan finde svar og viden om stort og

småt i dagligdagen. Kursisterne får udleveret

en kursusmappe med det gennemgåede

stof. Den kan efterfølgende

tjene som opslagsværk i dagligdagen.

kursusansvarlige

Eventuelle spørgsmål vedr. kurset, tilmelding

m.m. rettes til kursusansvarlige:

John Hakmann, tlf. 3020 9319,

mail: j.hakmann@gmail.com.

Introduktionskursus

Dato: 6. marts 2013

Tid: Kl. 9.30 – 17.00

Sted: Kerteminde Sejlklub, Kerteminde

Pris FLID-medlemmer: 1.300 kr.

Pris ikke medlemmer: 2.200 kr.

Prisen er inkl. fuld forplejning og kursusmaterialer

Tilmeldingsfrist: 6. februar 2013

Tilmelding: Tilmelding foregår på www.flidhavne.dk under ”Uddannelse”.

Kursusgebyret opkræves senere. Tilmeldingen er bindende.

6 7


genopfriskning

førstehjælp, genopliVning

og hjertemassage

17. september 2013 af emnet. Vel er søredning ikke havnenes

spidskompetence, men de kan

– Også med træning i brug af hjertestarter

Er en person bevidstløs og er vedkommende

måske samtidig faldet i havnebassinet

er det afgørende vigtigt, at

han/hun behandles hurtigt og korrekt.

indhold

Kurset henvender sig til alle der i det

daglige har kontakt til havnens brugere,

gæster m.fl. og som ønsker at genopfriske

tidligere indlærte førstehjælpskompetencer.

Dansk Førstehjælpsråd anbefaler,

at førstehjælp opfriskes inden for

hvert tredje år for at holde færdigheder

og teknik ved lige.

På kurset uddannes og trænes kursisterne

således i genoplivningsteknik,

hjertemassage og førstehjælp efter

seneste guidelines. Kursisterne vil være

i stand til at vurdere en given ulykkessituation

og sætte ind med den rette

behandling i de kritiske minutter inden

ambulancen når frem.

Idet mange havne efterhånden har eller

påtænker at anskaffe en hjertestarter

vil genoplivning med hjertestarter indgå

som en del af kurset. Alle kursister får

udleveret certifikat i hjertemassage og

genoplivning.

udbytte

Ved uddannelsens afslutning skal den

enkelte deltager kunne:

- anvende førstehjælpens 4 hovedpunkter

- yde hjerte-lunge-redning til en

bevidstløs person uden vejrtrækning

- alarmere på det situationsbestemt

rigtige tidspunkt i forløbet, alt efter

om der er én eller flere hjælpere til

stede

have forståelse af:

- overlevelseskæden

- de enkelte trins placering i den samlede

rækkefølge af basal genoplivning.

spændende indlæg om søredning

Dagens program krydres med et indlæg

om søredning. Hvis nogen ved noget

om søredning, i offentligt og privat regi i

Danmark,(og i øvrigt også i Somalia) er

det John Strøbæk, til daglig havnefoged

i Dragør. John vil give en gennemgang

være med til at fremme etablering af

redningsstationer ved at give husly og

plads. Og i dagligdagen er det jo tit

havnene, der bliver kontaktet først ved

ulykker og lignende til søs. Specielt hvis

vi taler lystbåde, og ikke livstruende

tilfælde, så et vist kendskab til dette

område må være ønskværdigt.

kursusansvarlig

Eventuelle spørgsmål vedr. kurset, tilmelding

m.m. rettes til kursusansvarlige:

Niels Arendal Jensen tlf. 5838 0297,

e-mail: bladan@mail.dk

----------------------------------------------

Tag flere kurser i rap

Du har mulighed for også at tage

kurset: Brand, redning og Sikker Havn

– 18. september 2013, og få lejlighed til

ekstra erfaringsudveksling og samvær

med dine kolleger. FLID er gerne behjælpelig

med at pege på overnatningsmuligheder

i området. Kontakt den

kursusansvarlige og aftal nærmere.

----------------------------------------------

Førstehjælp, genoplivning og hjertemassage – genopfrisk.

Dato: 17. september 2013

Sted: Slagelse Brand- og redningsskole, Korsør

Tid: Kl. 9.30 – 17.00

Pris FLID-medlemmer: 1.300 kr.

Pris ikke medlemmer: 1.900 kr.

Prisen er inkl. fuld forplejning og kursusmaterialer

Tilmeldingsfrist: 18. august 2013

Tilmelding: Tilmelding foregår på www.flidhavne.dk under ”Uddannelse”.

Kursusgebyret opkræves senere. Tilmeldingen er bindende.

8 9


and, redning og

sikker haVn

18. september 2013

På en lystbådehavn er potentialet for

ulykker stort. Derfor er det vigtigt, at

havnens personale og ”superbrugere”

bliver uddannet til at gribe ind med

elementær brand- og redningsindsats,

hvis uheldet indtræffer.

indhold - ild, vand og skumsprøjt

Dagens forløb tilrettelægges med teori

og praktiske øvelser på Slagelse Brandskole

i brandslukning med håndslukningsmidler

kombineret med øvelser i

lukkede rum med CO2 - og pulverslukkere.

Om eftermiddagen er der praktiske

øvelser i Korsør Lystbådehavn (demonstrationshavn

i projektet: I Sikker Havn).

Havnens sikkerheds- og redningsmateriel

indgår i øvelser med redning og

genoplivning af ”druknede” figuranter

herunder i brug af førstehjælpsudstyr

og hjertestarter.

har i uddannede superbrugere

på jeres havn?

Når der sker en ulykke på havnen, kan

der gå op til 15 min. før redningsbered-

skabet er fremme. Derfor er det vigtigt,

at der på havnen findes personer, som

kan yde den vigtige 1. indsats. På baggrund

af erfaringerne fra I Sikker Havn

- projektet anbefales det, at havnen

hverver en række faste brugere, som

sammen med havnefogeden, kan fungere

som ”Superbrugere”.

Superbrugere skal være i stand til at yde

en 1. indsats ved ulykker på havnen,

som f.eks. at redde bevidstløse op fra

havnebassinet, eller slukke en mindre

brand.

Kurset er skræddersyet til formålet og

henvender sig til havnens personale,

bestyrelsesmedlemmer, superbrugerne

og andre der ofte færdes på havnen.

Kurset er dermed et ”must” for alle

havne som følger eller påtænker at

følge Sikker Havn anbefalingerne.

udbytte

Målet med kurset er at bibringe deltagerne

tilstrækkelig viden og praktisk

færdighed til at kunne foretage en 1.

indsats ved uheld på en lystbådehavn.

Kursisterne får udleveret certifikat (certifikatet

opfylder bl.a. også de krav, der

stilles ved drift af camping-/ autocampingplads).

kursusansvarlig

Eventuelle spørgsmål vedr. kurset, tilmelding

m.m. rettes til kursusansvarlige:

Niels Arendal Jensen, tlf. 5838 0297,

mail: bladan@mail.dk

Brand, redning og Sikker Havn

Dato: 18. september 2013

Tid: Kl. 9.30 – 16.00

Sted: Slagelse Brand- og redningsskole, Korsør

Pris FLID-medlemmer: 1.600 kr.

Pris ikke medlemmer: 2.300 kr.

Prisen er inkl. fuld forplejning og kursusmaterialer

Tilmeldingsfrist: 15. august 2013

----------------------------------------------

Tag flere kurser i rap

Du har mulighed for også at tage kurset:

Hjertemassage – Genopfriskning den

17. september, og få lejlighed til ekstra

erfaringsudveksling og samvær med dine

kolleger. FLID er gerne behjælpelig med

at pege på overnatningsmuligheder i

området. Kontakt den kursusansvarlige

og aftal nærmere.

----------------------------------------------

Tilmelding: Tilmelding foregår på www.flidhavne.dk under ”Uddannelse”.

Kursusgebyret opkræves senere. Tilmeldingen er bindende.

10 11


markedsføring og

kundebehandling

12. noVember 2013

I takt med at havnene oplever faldende

indtægter fra gæstesejlere og fastliggere,

stiger behovet for at tænke

nyt for at vende udviklingen. Det

be tyder bl.a. at havnene i langt højere

grad end tidligere har behov for at

gøre sig ”attraktive” og fortælle omverdenen

herom gennem markeds -

fø ring. Men hvordan gøres det i

praksis?

indhold

Hvordan kan man som havn skille sig

ud i forsøget på at tiltrække sig flere og

måske nye kundegrupper via markedsføring?

Og hvordan hænger det sammen

med de oplevelser og den service

sejlerne rent faktisk får i havnen?

En vigtig pointe er, at en stærk differentiering

og positionering ikke skabes

af det en havn siger – men af det den

gør!

Serviceoplevelser spiller en uhyre central

rolle for en kundes opfattelse og

vurdering af en virksomhed – eller en

lystbådehavn. Markedsføring kan ikke

konkurrere med en kundes konkrete

oplevelse af betjening, af et opkald eller

af den måde, en havn f.eks. håndterer

reklamationer på.

På kurset vil der dagen igennem være

fokus på havnens service og markedsføringsmuligheder

og ikke mindst deres

indbyrdes sammenhæng.

Der vil være eksempler på nye og anderledes

oplevelser/services i havnene,

som kan skabe værdi for kunderne, ligesom

der lægges op til debat bl.a. om

nye måder at tænke priser på, og om

havnefogedens fremtidige rolle f.eks.

som turistguide?

Oplægsholderne er bl.a. Søren Bechmann,

servicedesigner og forfatter til

bogen: ”Service er marketing”, som

udkom på Gyldendal Business i 2012.

Bogen blev kaldt “… en af de vigtigste

ledelsesbøger, som er skrevet på

dansk.” i Berlingske Tidende.

udbytte

Kurset giver dig konkrete forslag til:

- hvordan du kan arbejde med at forbedre

eksisterende serviceydelser og

udvikle nye

- hvordan du kan tilrettelægge og

designe attraktive kundeoplevelser

- hvordan du kan arbejde med markeds-

Markedsføring og kundebehandling

føring af havnen og hvilke markedsføringskanaler

– og virkemidler - der

med fordel kan gøres brug af.

kursusansvarlig

John Hakmann, tlf. 3020 9319,

mail: j.hakmann@gmail.com

Dato: 12. november 2013

Tid: Kl. 9.30 – 17.00

Sted: Restaurant Navigator Marselisborg Lystbådehavn, Århus

Pris FLID-medlemmer: 1.600 kr.

Pris ikke medlemmer: 2.300 kr.

Prisen er inkl. fuld forplejning og kursusmaterialer

Tilmeldingsfrist: 11. oktober 2013

Tilmelding: Tilmelding foregår på www.flidhavne.dk under ”Uddannelse”.

Kursusgebyret opkræves senere. Tilmeldingen er bindende.

12 13


Vi tænker

i helheder

SVANEMØLLEHAVNEN

HUNDIGE HAVN

TEGLVÆRKSHAVNEN ÅLBORG HAVNEBAD

www.ccdesign.dk

Tlf.: 65 32 33 96

14 Havneentreprenør, Flydebroer

15

Faste broer, Rammening

efterårsseminar

og flids haVnemesse

20. noVember 2013,

messe c, fredericia

efterlysning af gode emner

Efterårsseminaret 2013 er ved redaktionens

afslutning under planlægning.

Seminaret tilrettelægges af FLID og

Netværk HAVN, der allerede nu er i

gang med at finde gode og spændende

emner til indslag i seminaret.

I forbindelse med efterårsseminaret

afholdes FLIDs store Havnemesse, som

sidst den blev afholdt i 2011, var en

kæmpesucces både blandt deltagerne

i seminaret og hos udstillerne.

Hvis du har en god ide til et emne eller

et område, som du kunne tænke dig

at høre mere om, bedes du kontakte

Jesper Højenvang, tlf. 4345 4360,

mail: jesper@flidhavne.dk

flids uddannelsesudValg:

Herved kan du være med til at sikre et

spændende og engagerende Efterårsseminar.

Nærmere information om seminaret

udsendes til medlemmerne i løbet

af sommeren.

John Hakmann, formand, tlf. 3020 9319, j.hakmann@gmail.com

Niels Arrendal Jensen, tlf. 5838 0297, bladan@mail.dk

Jesper Højenvang, FLID, tlf. 4345 4360, jesper@flidhavne.dk

More magazines by this user
Similar magazines