27.07.2013 Views

Se projektbeskrivelse her - Teologisk Pædagogisk Center

Se projektbeskrivelse her - Teologisk Pædagogisk Center

Se projektbeskrivelse her - Teologisk Pædagogisk Center

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Teologisk Pædagogisk Center (TPC) og Folkekirke og Religionsmøde (F&R) -

Samarbejdsprojekt om udvikling af ”Folkekirkens dåbsoplæring i et

religiøst mangfoldigt samfund”

Projektets titel: ”Folkekirkens dåbsoplæring i et religiøst mangfoldigt samfund”

Grundlag for samarbejdsprojektet:

• F&R

o F&R’s formål: Med udgangspunkt i evangeliets forkyndelse, at styrke den danske

folkekirkes møde med andre religioner og livstydninger

o Projektet har forgreninger til særligt tre af fire satsningsområder vedtaget af F&R’s

bestyrelse for perioden 2009–11:

- Satsningsområde 2: Religionspædagogisk arbejde

- Satsningsområde 3: Mødet med muslimer

- Satsningsområde 4: Mødet med mennesker påvirket af østens religioner

• TPC

o TPC’s virksomhed skal:

- uddanne og efteruddanne præster og undervisere i folkekirken

- arbejde systematisk-teologisk med pædagogik og udvikle og formidle pædagogiske

principper, metoder og hjælpemidler til brug i folkekirkelige sammenhænge. Det

sker ved studier og ved analyse- og forsøgsvirksomhed, ofte i forbindelse med

nedsættelse af projektgrupper.

Baggrund for projektet:

o I en tid præget af religiøs mangfoldighed må folkekirken være klædt på til at kunne

præsentere kristendommen for anderledes troende. Der er brug for et folkekirkeligt

konsistent og gennemarbejdet dåbsoplæringsmateriale til præster,

sognemedhjælpere og andres arbejde med denne opgave i sognet. Der er behov for

to forskellige materialer - til hhv. muslimer og til den gruppe (ofte folkekirkekristne),

der er inspireret af østlig religiøsitet.

Overordnede mål for projektet:

o Udarbejde et folkekirkeligt dåbsoplæringsmateriale der kan kommunikere i relation

til den trosbagage og livssyn som hhv. voksne muslimer og mennesker inspireret af

østlig religiøsitet bringer med sig, når de søger oplæring i kristentro.

o Udarbejde et vejledningsmateriale for præster/samtalepartnere til dåbsoplæring i et

religiøst mangfoldigt samfund.

o Gennem og sideløbende med skriveprocessen at uddanne ressourcepersoner i

”interreligiøs didaktik” – herunder teologiske, pastorale og praktiske overvejelser.

o Formidling af indhøstede erfaringer fra skriveprocessen og lancering af materialerne

gennem regionale kurser i et samarbejde mellem TPC og F&R

Beskrivelse af materialerne:

• ”Elevens bog”

o Der udarbejdes to separate materialer, der består af en enkel bog (gerne i

pjeceform af god kvalitet, 7-10 afsnit/pjecer) med formidling af den kristne tros

kilder, lære, liv og praksis til læsning/samtale – under hensyntagen til de to

1

Det Teologiske Fakultet

Tåsingegade 3

8000 Århus C

Tlf. 89 42 23 14

E-mail: mail@religionsmoede.dk

Konsulent og daglig leder:

pastor Berit Schelde Christensen

Mobil: 23 47 87 24

E-mail: bsc@religionsmoede.dk


materialers forskellige kommunikationssituationer. Stoffet struktureres med en

forankring i gudstjenesten og skal tilbyde oplæring i kristendom, kristentro og

kristenliv – med tydelige anvisninger til en kristen praksis.

• Vejlederens bog

o Der udarbejdes en fælles ”vejlederens bog” til de to dåbsoplærings-materialer.

Bogen skal praktisk og teoretisk klæde præsten/samtalepartneren på til

dåbsoplæringssamtaler/forløb i en religiøst mangfoldig kontekst. Overordnet

falder bogen i to dele; en teoretisk del og samtalens del. Dele af bogen er

fælles for de to dåbsoplæringsmaterialer, hvorimod nogle kapitler er specifikke

for den enkelte kontekst. (for indholdsskitse, se bilag)

• Hjemmeside

o Der er mulighed for at tilknytte en hjemmeside til dåbsoplæringsmaterialet.

Proces og projektets to overordnede faser:

• Fase 1: Materialefremstilling og uddannelse af ressourcepersoner

o De to materialer udvikles parallelt af to lønnede redaktører i samarbejde med to

redaktions- og skrivegrupper. Grupperne samles til tre arbejdsperioder på TPC á 2-4

dages varighed. Under disse ophold ledsages skrivearbejdet af seminarer i TPC-regi

omkring temaet ”interreligiøs didaktik” og andre relevante input til skriveprocessen.

• Fase 2: Lancering af materialet og erfaringsdeling

o Dåbsoplæringsmaterialet distribueres via et forlag og lanceres i TPC’s og F&R’s

netværk. Erfaringerne fra processen omkring udarbejdelsen af materialerne samt

brugen af samme formidles gennem regionale kurser for præster mm. i et

samarbejde mellem TPC og F&R.

Tidsplan, overordnet:

Fase 1: 1. maj 2009 til 1. juli 2010

Fase 2: 1. marts 2010 til 1. december 2010

Tidsplan, udspecificeret for fase 1: (2009-2010)

• Maj To redaktører ansættes på baggrund af arbejdsbeskrivelse. Projektleder

varetager ansættelsesproceduren.

• Juni To skrivegrupper etableres efter samtale med redaktørerne af projektleder.

Skrivegrupperne etableres som arbejdsgruppe under TPC. Herefter ansøger TPC om

tjenestefrihed hos biskopperne.

• Aug. Redaktørerne, projektleder og Eberhard Harbsmeier afholder fælles planlægnings-

møde, hvor materialets struktur, metode og skriveprocessens forløb og uddannelsesdel

drøftes og afklares.

Sept. 1. skrivegruppesamling (fire dage på TPC, uge 36). Skriveprocessen påbegyndes

under ledelse af redaktørerne og skriveopgaver drøftes og fordeles i skrivegrupperne.

Derudover indledende seminar om interreligiøs didaktik med fokus på islam og østlig

religiøsitet.

Mulige emner: a) Kristendommens møde med konvertitter samt teologiske og

praktiske overvejelser over dette møde. b) ”Fra monokulturel barnedåbstradition til

dåbsoplæring i et religiøst mangfoldigt samfund”. c) Møde med konvertitter. d)

Præsentation af lign. materialer fra udlandet. e) Undervisning i skriveprocesser.

Projektleder deltager i 1. skrivegruppesamling og fungerer som kursusleder.

Sept. - nov.: Individuel skriveproces under ledelse af redaktørerne.

• Nov. 2. skrivegruppesamling, (2 dage på TPC, uge 45). Fokus på feedback på fremstillet

tekst samt status på skriveprocessen. Evt. fagligt input. Redaktørerne er kursusledere.

• Nov. – jan.: Individuel skriveproces under ledelse af redaktørerne.

• Jan. 3. og sidste skrivegruppesamling, (3 dage på TPC, uge 3). Råmaterialet til

2

Det Teologiske Fakultet

Tåsingegade 3

8000 Århus C

Tlf. 89 42 23 14

E-mail: mail@religionsmoede.dk

Konsulent og daglig leder:

pastor Berit Schelde Christensen

Mobil: 23 47 87 24

E-mail: bsc@religionsmoede.dk


”elevens bog” (x 2) og vejlederens bog skal færdiggøres. Evt. fagligt input.

Redaktørerne er kursusledere.

• Feb. Redaktørerne udarbejder det første samlede udkast til dåbsoplæringsmaterialet,

hvor råmaterialet redigeres med henblik på sproglig konsistent form, længde,

korrektur og valg af billedmateriale. Redaktørerne skal koordinere/redigere materialet,

så det er genkendeligt i teologi, form og sprogbrug. Herefter inddrager redaktørerne

en layouter i processen efter nærmere aftale med forlag og projektleder.

• Marts Teologisk korrektur af dåbsoplæringsmaterialet. Redaktørerne forelægger første

udkast for en gruppe bestående af fx en biskop, formand og generalsekretær for

Folkekirke og Religionsmøde, repræsentant fra TPC og universitetsteolog. Materialet

gennemgås og drøftes på et møde.

Herefter tilpasser redaktørerne materialet i forhold til teologiske kommentarer og

den endelige udgave af indholdet godkendes af rektor Eberhard Harbsmeier, TPC og

projektleder.

• April Det færdigredigerede tekst- og billedmateriale leveres til forlaget. Fx Religions-

pædagogisk forlag (RPF), Aros/Unitas, Alfa el. lign.

• Maj Trykning af dåbsoplæringsmaterialet.

Evaluering af skriveprocessen og materialet ud fra de tre første ”overordnede mål for

projektet”. Evaluering udarbejdes i et samarbejde mellem redaktørerne og

projektleder. Sendes til godkendelse hos TPC.

• Juni 1. juni: Fase 1 afsluttes

15. juni: Afsluttet regnskab sendes af projektleder til revision

1. juli: Revideret projektregnskab og evaluering af projektet sendes til Kirkeministeriet

(Den Folkekirkelige Udviklingsfond) af projektleder.

Tidsplan, udspecificeret for fase 2: (2010)

• Marts Møde mellem TPC og F&R ang. planlægning af 3-4 regionale endags-seminarer om

”Folkekirkens dåbsoplæring i et religiøst mangfoldigt samfund” i efteråret 2010.

Kurserne skal dels tage udgangspunkt i erfaringerne med udviklingen af

dåbsoplæringsmaterialet og dels være med til at lancere det.

• Maj Endeligt program for seminarerne skal udarbejdes, trykkes og distribueres.

• Juni Evt. offentliggørelse af dåbsoplæringsmaterialet ved Missionskonferencen på Hotel

Nyborg Strand, d. 9.-10. juni samt PR for de regionale seminarer.

Omtale af seminarerne i Præsteforeningens Blad og bladet for Landsforeningen af

Menighedsråd

• Aug. PR for seminarerne i Kristeligt Dagblad (medio august)

Sept.-okt.: Afvikling af 3-4 regionale endags-seminarer om ”Folkekirkens dåbsoplæring i et

religiøst mangfoldigt samfund”.

Mulige emner: ”Fra monokulturel barnedåbstradition til dåbsoplæring i et religiøst

mangfoldigt samfund”, erfaringer fra skriveprocessen (evt. ved projektleder,

redaktører og skrivegruppemedlemmer), materialets konkrete anvendelse i det

enkelte sogn.

Målgruppe for seminarerne: Stiftspræster, stiftsudvalg for hhv. religionspædagogik,

Folkekirke og Religionsmøde, mission o. lign. Præster og sognemedhjælpere,

ressourcepersoner fra organisationer, der arbejder med religionsmøde.

• Nov. Evaluering af projektet og samarbejdet. Derudover undersøgelse af muligheden for

videre samarbejde mellem TPC og F&R på baggrund af dåbsoplæringsmaterialet. Fx

kursus for præster om ”Konversion og dåb” eller ”Dialog og konversion”.

Eksterne aktører:

• To aflønnede redaktører, hovedansvarlige for skrive- og redigeringsprocesserne.

• To skrivegrupper á 3 præster. Får ikke løn men der søges om tildeling af tjenestefrihed

gennem nedsættelse af arbejdsgruppe på TPC.

• Et forlag

3

Det Teologiske Fakultet

Tåsingegade 3

8000 Århus C

Tlf. 89 42 23 14

E-mail: mail@religionsmoede.dk

Konsulent og daglig leder:

pastor Berit Schelde Christensen

Mobil: 23 47 87 24

E-mail: bsc@religionsmoede.dk


Ressourcer:

• F&R

o Udvikling af dåbsoplæringsmaterialet ”Folkekirkens dåbsoplæring i et religiøst

mangfoldigt samfund” og den sideløbende proces med uddannelse af

ressourcepersoner på området er tildelt topprioritet for F&R’s arbejde i 2009-2010 af

F&R’s forretningsudvalg d. 4. februar 2009.

o F&R’s generalsekretær stilles til rådighed som projektleder for samarbejdsprojektet

inkl. varetagelse af kontakt til to lønnede redaktører og forlag.

o F&R’s generalsekretær stilles til rådighed som kursusleder (inkl. planlægning) af 1.

skrivegruppesamling på TPC med indledende kursus om interreligiøs didaktik.

o F&R’s religionspædagogiske konsulent kan tilknyttes projektet til afgrænsede

opgaver.

o F&R påtager sig hovedansvaret for lancering af dåbsoplæringsmaterialet.

o F&R’s generalsekretær og religionspædagogiske konsulent stilles til rådighed for

planlægning og gennemførelse af 3-4 regionale seminarer om ”Folkekirkens

dåbsoplæring i et religiøst mangfoldigt samfund” i samarbejde med TPC, efteråret

2010.

• TPC

o TPC’s kontaktperson for samarbejdsprojektet er rektor Eberhard Harbsmeier.

o TPC yder religionspædagogisk sparring under skriveprocessen. Derudover stilles

bibliotek, bibliotekar og TPC’s fasciliteter til rådighed for arbejdsgruppen.

o TPC afholder udgifterne (5-6 foredragsholdere) i forbindelse med seminarer om

temaet ”interreligiøs didaktik”, der foregår sideløbende med skriveprocessen.

Seminarerne planlægges og gennemføres i et samarbejde mellem TPC, redaktørerne

og projektleder.

o Tre kursusophold på TPC á 2-4 dages varighed for 6 skrivegruppemedlemmer, 2

redaktører og projektleder. TPC stiller egne studielejligheder til rådighed med plads

til 7 personer på enkeltværelse. 1-2 personer indkvarteres på refugiet eller højskolen

på TPC’s regning. TPC afholder udgifter til selvforplejning på 150 kr. pr. kursusdag

pr. kursusdeltager.

o Planlægning og gennemførelse af 3-4 regionale seminarer om ”Folkekirkens

dåbsoplæring i et religiøst mangfoldigt samfund” i samarbejde med F&R, efteråret

2010.

Styring:

• Hovedansvarlig for samarbejdsprojektet er F&R’s generalsekretær, der i projektbeskrivelsen

også omtales projektleder.

• Ansvarlig for skrive-, redigerings- og layoutprocesserne er de to lønnede redaktører.

• Der holdes løbende kontakt mellem TPC’s kontaktperson og projektlederen.

• Økonomien styres af F&R’s generalsekretær og bogholder. Der føres særskilt regnskab – for

de udgifter der er knyttet til udarbejdelsen og udgivelsen af dåbsoplæringsmaterialet, dog ikke

kursusudgifter – som revideres af F&R’s revisor og forelægges TPC.

• Projektleder udarbejder arbejdsbeskrivelse for redaktører og samarbejdsaftale for

skrivegruppemedlemmer.

Budget for fase 1:

• Indtægter:

Den Folkekirkelige Udviklingsfond 240.000

Øvrige fonde ?

• Udgifter:

Løn til to redaktører 200.000

Arbejdsudgifter, redaktører (telefon, transport mm.) 20.000

Transport, projektleder 6.000

4

Det Teologiske Fakultet

Tåsingegade 3

8000 Århus C

Tlf. 89 42 23 14

E-mail: mail@religionsmoede.dk

Konsulent og daglig leder:

pastor Berit Schelde Christensen

Mobil: 23 47 87 24

E-mail: bsc@religionsmoede.dk


Mødeudgifter 5.000

Materialer (bøger til skrivegrupper mm) 12.000

Layoutudgifter til pjecer 25.000

Hjemmeside 12.000

Udgifter til trykning 40.000

Div. udgifter 10.000

Udgifter i alt: 330.000

Resultat: -90.000

• Ikke ansøgte fonde:

Der søges 50.000 kr. til samarbejdsprojektet hos Legofonden

Der søges midler hos stiftsfondene

NB: Udgifter til foredragsholdere, logi og forplejning i forbindelse med seminarer om

interreligiøs didaktik afholdes af TPC og er ikke medregnet i budgettet.

Budget for fase 2 udarbejdes ved begyndelsen af fase 2.

Økonomi:

• F&R hæfter selvstændigt for evt. underskud knyttet til fremstilling og udgivelse af

dåbsoplæringsmaterialet.

• TPC er kun økonomisk ansvarlig for udgifter forbundet med kursusvirksomhed i forbindelse

med skriveprocessen og efterfølgende regionale seminarer.

Evaluering:

• Med udgangspunkt i ”overordnede mål for projektet” evalueres projektet i to omgange.

• Maj 2010: Evaluering af skriveprocessen og dåbsoplæringsmaterialet ud fra de tre første

”overordnede mål for projektet”. Evaluering udarbejdes i et samarbejde mellem redaktørerne

og projektleder. Sendes til godkendelse hos TPC. Tilsendes derefter til Kirkeministeriet.

• November 2010: Evaluering af hele projektforløbet og samarbejdet mellem TPC og F&R.

Godkendt primo maj 2009

____________________________ _________________________________

Rektor Eberhard Harbsmeier Generalsekretær Kåre Schelde Christensen

Teologisk Pædagogisk Center Folkekirke og Religionsmøde

5

Det Teologiske Fakultet

Tåsingegade 3

8000 Århus C

Tlf. 89 42 23 14

E-mail: mail@religionsmoede.dk

Konsulent og daglig leder:

pastor Berit Schelde Christensen

Mobil: 23 47 87 24

E-mail: bsc@religionsmoede.dk


Bilag: Skitse for ”Vejlederens bog”

Bogen er inddelt i to dele:

Teoretisk del:

• Indledende afsnit om praktiske problemstillinger vedr. dåb og religionsmøde. Fx etik omkring

dåb af asylansøgere, hemmelig dåb, ”dual belongings”, jura omkring dåb og

fadderproblematikken mm.

• Indledende afsnit om missionsteologi og konteksten. Fx fra monokulturel barnedåbstradition

til dåbsoplæring i et religiøst mangfoldigt samfund, missions- og religionsteologiske

overvejelser, mission og dialog mm.

• Trosbagage i islam

• Trosbagage i østlig inspireret spiritualitet

Samtalens del:

• Indledende afsnit om præstens rolle i dåbsoplæring for voksne, præsten som medvandrer,

trossamtalen, indlæring i kristentro og kristen praksis, brug af ritualer, praktiske overvejelser

om fx hvor mange samtaler og eventuelle gruppesamtaler. (materialet skal tænkes langt væk

fra konfirmationslokalet!)

• Derefter struktureres bogen efter pjecernes emner som oplæg til samtale

6

Det Teologiske Fakultet

Tåsingegade 3

8000 Århus C

Tlf. 89 42 23 14

E-mail: mail@religionsmoede.dk

Konsulent og daglig leder:

pastor Berit Schelde Christensen

Mobil: 23 47 87 24

E-mail: bsc@religionsmoede.dk

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!