Nyt brændstof til diskussionen om kold fusion - DIFØT

difoet.dk

Nyt brændstof til diskussionen om kold fusion - DIFØT

diføtnyt

Kold fusion

vækker opmærksomhed

Kodet musik

i skotsk middelalderkirke

Alternativ behandling:

Rayonex-seminar i Køge

Martinus

og chronomatik III

Kortnyt:

Er bierne truede af

mobiltelefoner?

Nye bogtitler

Foreningsnyt

NR. 86.3 / AUGUST 2007 KR. 25,-

DANSK INSTITUT FOR ØKOLOGISK TEKNIK


2

DANSK INSTITUT FOR ØKOLOGISK TEKNIK

er en offentlig registreret forening, der har til formål: at oplyse

om og at udvikle ny teknologi i overensstemmelse med

naturen og dens metoder, at udnytte dens energier på bedst

mulig måde med mindst mulige indgreb i de økologiske systemer

og at reducere allerede forekommende indgreb i

økologiske systemer, alt på en sådan måde, at menneskets

vilkår forbedres. www.difoet.dk

Foreningens bestyrelse

Anders Heerfordt - Formand - aheerfor@csc.com

Ruskær 4, st.th., 2610 Rødovre - tel 3647 1105

Albert Hauser - Næstform., bibliotek - a.hauser@tuknet.dk

Aalevej 41, 7160 Tørring - tel/fax 7580 2414

Børge Frøkjær-Jensen - Kass. - mail@F-JElectronics.dk

Ellebuen 21, 2950 Vedbæk

Søren Birkelund Hansen - Revisor - sorenbh@privat.dk

Klosterengen 28, 4000 Roskilde - 4635 2628

Christian Heerup - christian.heerup@tempcold.dk

Aldershvilevej 21A, 2880 Bagsværd

Jan Koed - Redaktør - jk@cadaid.dk

Carl Bernhards Vej 15, st.tv., 1817 Frederiksberg C

Jørgen Olsen

Gærdesangervej 2, 3300 Frederiksværk - tel 4774 8486

Lejf T. Rasmussen - lejf.t.rasmussen@mail.tele.dk

Frederiksvej 54, 3.th., 2000 Frederiksberg

Poul Schriver - poulschriver@hotmail.com

Svanevænget 3, 1.th., 2100 København Ø

Girokonto (1551)939-4966, DIFØT, 2950 Vedbæk

SWIFT-BIC:DABADKKK - IBAN:DK03 3000 0009 3949 66

Medlemskab

Alle er velkomne som medlemmer af DIFØT. Bliv medlem

ved at indsætte 1 års kontingent på giro 939-4966. Årskontingent:

300,- kr. Abonnement kun for biblioteker: 150,- kr.

Forsiden

I et mangeårigt studium

har den tyske ingeniør og

musiklærer Hartmut Warm

(51) arbejdet med planeternes

bevægelser og deres

kosmiske orden. Det er

der kommet mange smukke

mønstre ud af. Figuren

på forsiden kalder han

»Sfærernes signatur«, som

også er titlen på hans bog,

udkommet i andet oplag.

Læs anmeldelsen side 21.

24. årgang nr. 86.3, aug. 2007

Redaktør: Jan Koed

Redaktionens adresse

diføt nyt

Carl Bernhards Vej 15, st.tv.

1817 Frederiksberg C

tel/fax 3322 3728

email redak@difoet.dk

Udgivelse

diføt nyt udgives af Dansk

Institut for Økologisk Teknik

og udsendes til foreningens

medlemmer.

Hvor ikke andre er nævnt, er

udenlandske manuskripter

oversat af redaktøren.

Eftertryk er tilladt med kildeangivelse.

Bladet udkommer med fire

numre om året.

Oplag: 200 eksemplarer

Tryk: Vester Kopi, København

ISSN 0900-1816

Indhold

Nyt brændstof til

diskussionen om kold fusion 3

Martinus og

chronomatikken - III 6

Skjult musik afkodet 10

Kortnyt

Dansk brintbil klar

til produktion 11

Prisregn over øko-bil 12

Demonstration aflyst 13

Udsletter mobiltelefonerne

vores bier? 14

Indtryk fra et Rayonexseminar

15

Bognyt 20

Foreningsnyt 24


Kold Fusion:

Nyt brændstof til

diskussionen om kold fusion

Af Scott Chubb

I min leder i Infinite Energy 72, March

Madness and March Meeting Madness, antydede

jeg, at der ville blive skrevet

historie den 5. marts 2007. Det blev der.

Stedet for begivenheden var Denver, Colorado,

under American Physical Society’s

(APS) møde i marts 2007, hvor verdens

største forsamling af fysikere var til stede.

Selv om de aktuelle sessioner syntes

at være uden særlige højdepunkter, erfarede

jeg senere, at det ikke var tilfældet.

Fire af foredragene ved to af sessionerne

(Kold fusion I og Kold fusion II) i rum 401

i Colorado Convention Center skabte stort

røre, fordi man nu har fået fjernet de to

store anstødssten, der formentlig har

været grunden til, at fysikere ikke har

troet på den kolde fusion (Condensed

Matter Nuclear Science, CMNS):

1. Man har ikke været i stand til at

frembringe overskudsvarmen på

kommando (hvilket nu er muligt).

2. Fraværet af højenergipartikler og

stråling (begge fænomener kan nu

skabes, på kommando).

Som jeg påpegede i IE 72, var et af formålene

med præsentationerne at fremlægge

beviser for, at det er muligt at reproducere

de effekter, som blev opdaget af Stanislaw

Szpak, Pamela Mosier-Boss og

Frank Gordon fra Space Warfare Systems

Center i San Diego (SWSCSD). Disse ef-

fekter inkluderer emissionen af hårde

røntgenstråler, energirige alfapartikler

og dannelsen af overskudsvarme ved

hjælp af den »SPAWAR co-deposition«proces,

de har udviklet.

I denne proces bliver palladium (Pd)

og deuterium (D) samtidig aflejret på et

underlag (tråd og/eller net). Fordi Pd og

D aflejres samtidig, sker der hurtigt en

kraftig opladning (dvs. når mængden af

D og Pd er på samme niveau). Opladningen

sker næsten øjeblikkeligt i modsætning

til de timer eller dage, det normalt

tager i mange af de mere »traditionelle«,

elektrolytiske kold-fusion-processer.

Det er altså muligt ved anvendelse af

SPAWAR-metoden at skabe overskudsvarme

– hver gang, på kommando og på meget

kort tid. Når cellerne udsættes for udefra

kommende statisk elektriske eller magnetiske

felter, finder man spor af alfapartikler

i form af fordybninger på overfladen

af CR39-film – en plastfilm der modsvarer

det materiale, man bruger i briller.

Før session II om kold fusion mente

man, at disse fordybninger kun viste sig

på filmen, når den var placeret ved siden

af det underlag (tråd eller gitter), hvor

Pd’en og D’en aflejres. Man troede også,

at fordybningerne kun optrådte i stort

antal på den del af filmen, der var nærmest

underlaget.

Ved session II om kold fusion fremlagde

Lawrence Forsley nye vigtige resultater:

1. Beviser for at fordybningerne også

forekommer, når filmen er placeret

3


diføt nyt 86.3

CMNS-forskere ved APS 2007: Winthrop Williams, Frank Gordon, Edmund Storms, Pamela Mosier-

Boss, Michael Melich, Larry Forsley, John Dash, Scott Chubb, Michael McKubre, Ludwik Kowalski,

Melvin Miles. (Ikke med på billedet: Roger Stringham, George Miley, Heinrich Hora, Peter Hagelstein).

Foto: Steven B. Krivit

uden for cellerne (hvor en potentiel

kemisk forurening fra D-Cl/Pd-Cl 2 -

opløsningen ikke er mulig).

2. Beviser for at neutroner (ved lavt

niveau) bliver udsendt – mere om

det senere.

De fire forelæsninger var baseret på eksperimenter,

der var finansieret af New

Energy Institute, via et initiativ, der gik

under betegnelsen The Galileo Project

(TGP). Det er i denne forbindelse vigtigt

at understrege Steve Krivits indsats med

at styre programmet på en koordineret

måde. Det gjorde det muligt at udføre

præcis det samme eksperiment på fire

forskellige lokaliteter med anvendelse af

den samme forsøgsprotokol. I udgave nr.

21 af New Energy Times har Steve udarbej-

4

det en detaljeret rapport om forsøgene.


Der var i alt 18 indlæg under de to sessioner.

Det forhold, at Martin Fleischmann

var forfatteren til det tedje indlæg

(hvilket jeg først senere fandt ud af) tiltrak

sig stor opmærksomhed, især i populærpressen

uden for mødelokalet. Informationer

om indlæggene kan findes i

de resumeer, der er lagt ud på APS’ site.

Som sagt var sessionerne tilsyneladende

uden de større sensationer. Ikke

desto mindre blev mange af de ca. 80 tilstedeværende

fysikere chokerede. Under

receptionen med forskellige redaktører

dagen efter erfarede jeg, at flere redaktører

ved Physical Revue havde været

til stede ved vores to sessioner og havde

bidt mærke i, hvad der var blevet præsenteret.

Det fremgik tydeligt af en sam-


tale jeg havde med Jack Sandweiss (en

højenergifysiker fra Yale University og redaktør

af et af de mest velanskrevne tidsskrifter,

Physical Revue Letters. Vores samtale

blev endda så engageret, at vi begyndte

at diskutere, hvad der måske var

teoretisk muligt i nye former for kernereaktioner.

Jeg mærkede også en stærk interesse

hos andre fysikere, da jeg gik hen for at

re-introducere mig selv til den nye chefredaktør

for samtlige Physical Review

tidsskrifter, dr. Gene Sprouse. (Jeg havde

allerede mødt dr. Sprouse for 30 år siden,

da han var professor og jeg var nyuddannet

kandidat ved State University of New

York ved Stony Brook.) Ved et tilfælde –

og før jeg fik sagt et ord – stirrede han på

min navneskilt. Med et intenst blik sagde

han: »Jeg har hørt en masse om Dem på

dette møde.«

Det er en vigtig pointe, at der ikke er

kommet informationer om CMNS i de

mest udbredte fysiktidsskrifter, fordi redaktørerne

– ligesom de fleste fysikere –

ikke har været overbevist om, at der er

tale om et ægte fænomen. Det har skabt

en Catch-22-situation: Fordi informationerne

om CMNS ikke har været publiceret

i Physical Revue, har de fleste anmeldere

af CMNS-artikler afvist dem på

grund af deres lave troværdighed, fordi

de ikke har været publiceret i Physical Revue.

Det faktum, at redaktørerne af PR viede

de to sessioner stor opmærksomhed,

antyder, at der er store fremskridt på vej

med hensyn til at få hævet embargoen

mod CMNS-artikler i PR-tidsskrifterne.

Nogle uger senere blev jeg kontaktet

af Richard Van Noorden, en journalist fra

Chemistry World – Royal Society’s kemitidsskrift

– vedrørende vores session. I

sin artikel om kold fusion, offentliggjort

den 23. marts, skrev Richard Van Noorden:

»Chubb fornemmer, at Physical Review

Letters – et af de førende fysiktidsskrifter

– måske omsider vil begynde at

bringe artikler om emnet.«

Afslutningsvis vil jeg fremhæve, at

Steve Krivits artikel om APS-sessionerne

i New Energy Times 21 var til stor hjælp i

forberedelsen af denne artikel.

www.infinite-energy.com

www.newenergytimes.com/news

aps.org

diføt nyt 86.3

En lavenergi reaktorcelle som den viste blev i år

anvendt af ’University of California’, Berkeley, i

et forsøg på at reproducere den forskning, der

foregår på ’Space and Naval Warfare Systems

Center’ i San Diego, USA.

Foto: Steven B. Krivit

Artiklen blev bragt på lederplads i det amerikanske

tidsskrift Infinite Energy 73, maj/juni 2007.

Scott R. Chubb er teknisk redaktør ved bladet.

5


Helse:

Indtryk fra et Rayonexseminar

Af Anders Heerfordt

Onsdag den 11. april 2007 afholdt firmaet

Naturshoppen et Rayonex-seminar på

Hotel Hvide Hus i Køge. Her præsenterede

adm. direktør Dietmar Heimes og

marketingchef Marion Brandenburg

det nye produkt Rayocomp PS10.

Indledningsvis opridsede man den

historiske udvikling for firmaet. Ingeniør

Paul Schmidt, der var meget idérig og

succesfuld, udviklede mange af sine ideer

med økonomisk succes. I dag husker

man især hans muldvarpe-robotter, der

kan føre kabler under veje og private haver

uden opgravninger. Ca. 300 patenter

er udtaget af ham eller bygger på hans

ideer. Han oparbejdede mindst ét firma

til en betydelig størrelse og arbejdede

henved 22 timer i døgnet; bl.a. ved det

enorme arbejdspres ødelagde han sit

eget helbred.

Han tog på et tidspunkt en stor beslutning,

uddelegerede sit mere almindelige

ledelsesansvar og helligede den sidste

del af sit liv til at finde effektive helbredelsesmetoder.

Han havde tilstrækkeligt

med økonomiske midler til at ansætte et

hold af forskere, der kunne gennemlæse

den eksisterende litteratur om emnet og

udarbejde resumeer, som kunne hjælpe

ham til at danne sig et overblik over state

of the art.

Han lavede sine første eksperimenter

med tonegeneratorer i 1976, og resultaterne

var meget positive. Efterhånden

skiftede han fra de tonegeneratorer, der

anvendes i laboratorier, til generatorer

der mindede mere om dr. Abrams radioni-apparater.

Sanutronen, der dannede

en enkelt finstoflig frekvens, og som blev

brugt til behandling af patienter, kom

frem i 1985.

Omkring 1986 blev jordstråler et populært

emne, og vores egen Kaare

Sørensen blev dengang kendt som jordstråle-forsker.

Paul Schmidt bragte en

jordstråle-neutralisator på markedet,

som i dag mindes med kærlighed af dem,

der husker den. Det var et af de få apparater

der virkede.

Frekvensmedicin

I 1994 dannede Paul Schmidt firmaet

Rayonex til fremstilling og udbredelse af

sundhedsprodukter baseret på »frekvensmedicin«.

Han døde dagen efter

grundlæggelsen og tog det meste af sin

viden med sig i graven. Den var tabt. Det

satte firmaet år tilbage, men takket være

dygtigt arbejde lykkedes det at rekonstruere

og genvinde den viden, Paul

Schmidt havde opbygget.

I dag er Rayonex et ret stærkt firma,

og der behandles dagligt 22.000-25.000

patienter verden over med Rayonexprodukter.

Rayonex er særligt stærkt i

Tyskland og Japan. Firmaets flagskib er

Rayocomp-maskinerne, der minder om

radioni-apparater. De bruges til analyse

og behandling af patienter. Der er en indbygget

computer, som i høj grad letter

behandlingen og administrationen af

mange patienter.

Behandlinger af f.eks. alvorlig hoved-

15


diføt nyt 86.3

pine giver en væsentlig forbedring i omkring

80% af tilfældene i løbet af 4 uger.

Længere behandling forøger procentdelen.

Nyt apparat på markedet

Det nye produkt Rayocomp PS10 er en

transportabel miniature-behandlingsstation

med en meget generel anvendelighed.

Den koster fra 3.000 til 5.000 euro

og er måske mest egnet til at blive udstationeret

i patientens hjem under behandlingen.

Den er mikroprocessorstyret

og kan programmeres til at behandle

patienten med meget komplekse frekvensmønstre.

Hvor man tidligere var nødsaget til at

behandle med kun én frekvens, kan man

nu behandle med flere hundrede frekvenser,

og man kan skifte mellem forskellige

frekvenser i løbet af en enkelt behandling

og derved afspille en hel symfoni

med æteriske frekvenser. Forskellige

behandlere har travlt med at kortlægge

de helbredende frekvenser og sammensætte

den mest effektive »musik« til forskellige

genvordigheder.

En behandling kan vare fra 30 sekunder

til 8 timer. Det er mest effektivt at behandle

folk mens de sover, hvilket kan

gøres ved at lægge en lædermåtte i sengen

forbundet til apparatet. Behandlingerne

skal gentages mange gange, især

hvis patienten udsættes for negative påvirkninger

i sit daglige liv.

Forebyggelse af stress

Apparatet kan indsættes imod næsten

enhver tænkelig lidelse, men har selvfølgelig

forskellig effektivitet mod forskellige

lidelser. Man må forestille sig, at apparatet

hjælper til at stabilisere eller harmonisere

en finstoflig komponent af or-

16

ganismen. Nogle vil tænke på chakraer,

andre vil tænke på akupunktur-meridianer,

atter andre på æterstrømninger.

Skadelige påvirkninger fra omgivelserne

(og fra personens egen stress) vil

bringe organismen ud af balance, så der

er grundlag for forstyrrelser. Hvis forstyrrelserne

er tilstrækkeligt ondartede,

vil de kunne konstateres af en traditionel

læge. I værste fald kan man dø af dem.

Men i de indledende stadier kan forstyrrelserne

hverken konstateres af eller behandles

af en almindelig læge.

Apparatet kan derimod neutralisere

forstyrrelserne, før de udvikler sig til

konkrete, måske livstruende sygdomme.

Således er der tale om en forebyggelse,

der kan være svær at dokumentere og

meget svær at tro på for skeptikere. Da

det er meget nemmere at forebygge end

at helbrede, så er det enormt meget nemmere

og behageligere at blive behandlet

med et Rayonex-apparat end at skulle

have en kirurg til f.eks. at skære knuder

ud af kroppen. Men det er pokkers svært

at dokumentere den virkning, Rayonex

har.

En af deltagerne var Fredddy Dahlgren

fra Dahlgrens Akupunkturklinik på

Frederiksberg. Han er en enormt dygtig

behandler med en stor erfaring. Han anvender

otte ældre Rayonex-apparater i

sin klinik og fortæller, at han har oplevet

utrolige resultater med apparaterne. Alle

apparaterne er af gennemført kvalitet.

Overalt er der anvendt de bedste materialer,

og apparaterne virker særdeles

godt. Apparaterne er ikke de hurtigste til

analyse af patienter. Han demonstrerede

dette ved at gribe mine hænder og

undersøgende lade sine fingre glide hen

over dem. Der sprang gnister mellem

hans og mine hænder, og et sekund efter


fortalte han mig, hvor mit problem lå.

Han sagde, at det ville gøre ondt, hvis

han pressede på et bestemt punkt på min

vestre hånd, og han havde ganske ret.

Programmerbart apparat

Rayonex PS10 er et genialt apparat. Det er

meget solidt bygget. Det er så lille, at man

kan gå rundt med det i én hånd. Det kan

fås med meget tilbehør, elektroder til forskellige

formål. Det indeholder som

nævnt en mikroprocessor, det har et digital-display,

og det kan køre ca. 24 timer

på det genopladelige batteri. Det kan forbindes

med internettet, og man kan

downloade opdateringer fra firmaets

hovedkontor. Programmerne kan lagres

på hukommelseskort. Hvis man har 10

hukommelseskort, så kan kan apparatet

bruges til 10 patienter.

Når programmerne kører, så kan man

høre en servomotor, der kører inde i apparatet

og justerer antennerne med stor

præcision, så antennerne afstemmes helt

nøjagtigt til den ønskede frekvens. Apparatet

holder selv regnskab med, hvor

længe det har kørt, og apparatet ved selv,

hvornår det bør have et eftersyn. Det kan

foretage selvtest og fortælle om det stadigt

er OK, om næste eftersyn kan udskydes,

eller om det er tvingende nødvendigt.

Effektivt mod jordstråler

Dietmar Heimes oplyste, at sygefraværet

blandt hans 36 ansatte er 1,1% trods det,

at han har ansat nogle alvorligt syge

mennesker, der ønsker at arbejde for den

gode sag. Hos almindelige firmaer, der

ikke har ansat alvorligt syge, er sygefraværet

omkring 3,5%.

Dietmar Heimes oplyste, at han har

holdt sin familie med to voksne og to

børn næsten sygdomsfri uden nogensinde

at bruge antibiotika. Den ældste er nu

omkring 10 år. At holde små børn sygdomsfri

er noget af en præstation og burde

vidne om metodens effektivitet. Selv

tand-caries virker apparaterne imod.

Et alvorligt jordstrålekryds under familiens

hus, som var ved at tage livet af

blommetræet i haven, og som fik murene

til at revne, blev overvundet af apparaterne,

og blommetræet giver nu masser

af blommer. Hans forsøg med homøopatiske

p-piller slog derimod fejl. Deraf måske

børnene!

Hvis Rayonex PS10 kan holde alle sygdomme

nede, så de ikke manisfesterer

sig så konkret, at en læge kan genkende

dem, så er det en fin investering.

Det blev ikke nævnt direkte, at apparatet

kan forebygge kræft. Det er nok

svært at dokumentere. Men man behandler

kræftpatienter, og mange klarer

sig utroligt fint. Hvis man tænker på disse

sygdomme, så er en strålebehandling

med et radionisk apparat som PS10 langt

at foretrække frem for en strålebehandling

med en kobolt-60-kanon. Forebyggelse

er nemmere og behageligere end

helbredelse…

Undgå elektrosmog

Dietmar Heimes skønnede, at 90% af de

behandlinger man foretager med Rayonex-apparater

kan undgås ved passende

forebyggelse på 3 fronter:

bekæmpelse af elektrosmog

neutralisering af jordstråler

god ernæring

diføt nyt 86.3

Elektrosmog (forurening med elektromagnetiske

felter – red.) skal bekæmpes i

soveværelset og i arbejdsværelset. Væk-

17


diføt nyt 86.3

keuret er ofte den største fare i soveværelset,

men natbordslampen eller installationer

i væggen kan også være farlige.

Hvis man insisterer på et elektrisk

vækkeur, så skal det være batteridrevet,

ikke med en indbygget nettransformer.

Hvis man insisterer på ordentligt elektrikerarbejde,

så kan man godt få lavet

elektriske installationer, der ikke udstråler

farlige felter. F.eks. kan ledningerne

lægges i metalrør, som skærmede. Der

kan være en jordledning i alle stikkontakter.

Ledningerne i væggene kan være

snoede, så magnetfeltet fra ledningerne

neutraliserer hinanden. En elektrisk

kontakt kan afbryde begge ledninger og

ikke kun den ene. Man kan relæstyre 220

volt forsyningen. Med relæer kan man

afbryde al strøm til soveværelset, når

man skal sove.

Jordstråler er svære at bekæmpe og

svære at måle. I takt med at mobiltelefoner

og trådløse netværk bliver mere udbredte,

bliver jordstråler mere hidsige og

skadelige. Rayonex har været nødt til at

opgradere deres jordstråleneutralisatorer

flere gange, fordi jordstrålerne bliver

værre og værre. Den nuværende topmodel

dækker ca. 600 m 2 og kan hyppigt

dække en hel villagrund, et helt højhus

eller et helt hotel.

Mobiltelefoner er et kapitel for sig.

Hvis man kan begrænse sig til SMS’er, så

kan det gå. Men bare 2 minutters samtale

belaster organismen så meget, at den er

24 timer om at komme sig. Fremover vil

man se en epidemi af sygdomme, som

man i starten ikke vil forstå er forbundet

med brug af mobiltelefoner. Hjernekræft

er en af de sygdomme, man skal forvente.

Et forsøg blev omtalt, hvor man instal-

18

lerede en mobiltelefon i en rugemaskine

med hønseæg. Strålingen fra mobiltelefonen

var meget lille, men alligevel fik

nogle procent af kyllingerne »medfødte«

(medudklækkede) misdannelser. Kyllingerne

fra rugemaskiner uden mobiltelefon

havde 10-100 gange færre misdannelser.

Man kan kun gætte på forskellen

mellem børn, hvis mødre flittigt bruger

mobiltelefonen under graviditeten, og

børn hvis mødre kun bruger fastnettelefon.

Ernæringens betydning

Ernæringen og specielt syrebase-balancen

er også en meget vigtig faktor. Med

Rayonex-apparaterne kan man afsløre

en negativ indflydelse af en fødevare eller

et kosttilskud på få sekunder. Det er

ikke helt nødvendigt at lade forsøgspersonen

spise kosten eller kosttilskuddet i

månedsvis for at se en virkning. Denne

analysemulighed bliver benyttet af andre

firmaer, men også af Rayonex til udvikling

af kosttilskud.

Dietmar Heimes mente, at kosttilskud

i dag er nødvendige, fordi fødevarernes

kvalitet er stadigt faldende. Kvaliteten

har endnu ikke nået et lavpunkt. Det er

svært eller umuligt at opdrive fødemidler

med tilstrækkelig kvalitet, og tilskud

er nødvendige. At anvende Rayonex eller

lignende apparater til bedømmelse af

kosttilskuds finstoflige kvaliteter gør det

meget nemmere at udvikle kosttilskud af

en høj kvalitet.

Rayonex’ eget kosttilskud er meget

dyrt, 790 kr./person/måned. Det består af

fire forskellige præparater, som skal anvendes

på forskellige tidspunkter af døgnet

under hensyntagen til månefaserne.

Et af præparaterne er et badesalt. Under

den rigtige månefase skal man nedsæn-


ke sit legeme i et badekar med vand tilsat

et halvt kilo basiske, udrensende salte.

Temmeligt eksotisk, men meget effektivt.

Så effektivt, at Naturshoppens kvindelige

hovedperson (fru Jalon) har været

nødt til at reducere dosis med ca. en faktor

30 for ikke at få en overdosis. Præparaterne

er tilsat pulveriserede ædelsten

i en nøje afstemt blanding, hvilket

måske kan forklare den høje pris. Målinger

havde nemlig dels vist, at de virkninger

som forskellige mennesker tilskriver

rosenkvarts og andre mineraler er reelle,

dels at de blev forøget, hvis man indtog

mineralerne gennem munden fremfor

f.eks. at hænge dem om halsen.

Kosttilskuddene omfatter dels pulveriserede

ædelstene, dels baseblandinger

til afstemning af syrebase-balancen,

dels traditionelle vitaminer og mineraler,

dels mælkesyrebakerier og lignende

bakterier til normalisering af tarmfloraen.

Helhedsbaseret behandling

Man må på grundlag af det her beskrevne

konstatere, at Rayonex spænder

særdeles vidt i sine bestræbelser på at tilbyde

os sundhed. I modsætning til de

fleste andre firmaer er man ikke fokuseret

på et enkelt produkt, på en enkelt

type af påvirkninger, der bestemmer

vores sundhed eller mangel på samme.

Firmaet har en helhedsopfattelse af, dels

hvilke midler man kan anvende, dels af

hvilken del af organismen man skal rette

sin opmærksomhed imod. Samtidig er

Rayonex altid indstillet på at samarbejde

med andre firmaer eller enkeltpersoner,

der arbejder med lignende mål.

Hvor mange andre firmaer eksisterer

der med en tilsvarende bredt favnende

interesse for vores sundhed og et til-

diføt nyt 86.3

svarende bredt favnende tilbud af løsninger?

Når jeg sammenligner Rayonex’ produkter

med de radioniprodukter, jeg stiftede

bekendtskab med tilbage i 70’erne

og 80’erne, så er der sket en sådan udvikling,

at jeg fristes til at sammenligne med

udviklingen af elektroniske databehandlingsanlæg,

der i 60’erne og 70’erne behandlede

hulkort, senere gik over til bl.a.

disketter, CD’er, i dag DVD’er og USBsticks.

Omkring 1970 arbejdede EDB-maskinerne

med frekvenser på omkring

1 MHz. Jeg regnede i 60’erne på avancerede

regnemaskiner, hvor regnemaskinen

havde et håndsving i siden. Man

skulle dreje håndsvinget ca. 10 gange for

at foretage en division. Kommaet skulle

man selv holde styr på med papir og blyant.

Det magtede maskinen ikke.

I 70’erne kunne et radioniapparat kun

arbejde på én frekvens, og det krævede

en hel del manuelt arbejde. I dag kan apparatet

arbejde med hundreder af frekvenser,

organiseret i hele symfonier, og

det kan drives af et genopladeligt batteri

og en mikroprocessor.

Med sådanne apparater er der håb for

fremtiden. Selv epidemier af SARS og

fugleinfluenza kan måske overvindes

med en lille symfoni af finstoflige frekvenser.

Nodepartiturerne kan måske

overføres over internettet i emails. I tilfælde

af en global epidemi sidder der

måske i hundredevis af febrilske helbredere

og eksperimenterer med forskellige

frekvenskombinationer. De der kan

downloade de bedste frekvenskombinationer

fra internettet, og som kan installere

dem i deres Rayonex, bliver måske

dem, der overlever?

19

More magazines by this user
Similar magazines