PROJEKTOPLÆG - alexyoung.dk

alexyoung.dk

PROJEKTOPLÆG - alexyoung.dk

Studieområdet i

studieretningen.

PROJEKTOPLÆG

Forløb 3

Regntøj

(teknologi, teknologihistorie og kemi)


PROJEKTOPLÆG

Dette forløb har form af en case, hvor I skal undersøge, dokumentere og perspektivere en teknologisk problemstilling og

udvikling i forbindelse med et konkret produkt. I skal foretage en teknologianalyse af regntøj til fritids- og arbejdsbrug. Der

er fokus på forurenings- og miljøaspekter i forbindelse med alle faser af produktionen fra råvarefremskaffelse, transport,

fremstilling, anvendelse og til bortskaffelse. I skal tilegne jer en indsigt i et produkts livscyklus, analysere regntøjs kemiske

sammensætning for at bestemme indholdet af farlige stoffer, og I skal finde og fortælle den teknologiske udviklingshistorie,

som regntøj har gennemgået.

Snart er der over 10 milliarder mennesker på Jorden og samtidig øges velstanden og dermed forbruget i befolkningsrige

lande som Kina og Indien. Dermed er en bæredygtig teknologisk udvikling ikke alene et spørgsmål om at vise ansvarlighed

over for vore efterkommere, men også et spørgsmål om sundhed og velfærd på kortere sigt.

Vedr. praktiske informationer om arbejdet i dette forløb henvises til de to næste sider.

MÅL FOR DETTE FORLØB (OVERFAGLIGE OG SÆRFAGLIGE)

Forløbet dækker mål fra studieområdet (overfaglige), samt mål fra fagene i forløbet (særfaglige), hvor eleven efterfølgende

skal:

• arbejde bevidst med sin egen læringsstil og tilpasse den de faglige opgaver i

undervisningen

• have kendskab til forskellige planlægningsværktøjer og anvende disse i relation til en

problemstilling

• kunne deltage i en klassediskussion og ved gruppearbejde indgå i et konstruktivt

samarbejde, organisere arbejdet, håndtere en arbejdsproces med flere faser og inddrage

metoder fra flere fag i projekter med mindre styrede oplæg

• selvstændigt kunne søge efter information i trykte og elektroniske medier, vælge

søgemetode (søgemaskine, søgeteknik), vurdere, vælge, bearbejde, anvende

dokumentere kilder i relation til et projektarbejde

• anvende individuelle og kollektive evalueringsværktøjer i forbindelse med det faglige

arbejde og samarbejdet med de øvrige elever i klassen

• have et begyndende kendskab til et almindeligt industrielt fremstillet produkts

livscyklus, samt have kendskab til begrebet 'Fra vugge til grav'.

• have begyndende kendskab til at udarbejdelsen af en Meka-vurdering for et materiale

eller et industielt fremstillet produkt

• have kendskab til forskellige relevante miljømærker

• være i stand til at indsamle og bearbejde de nødvendige miljømæsige informationer og

omsætte dem til information i et mindre produkt

• være i stand til at dokumentere forløbet i en grupperapport

• have kendskab til en given teknologisk udviklingshistorie og

være i stand til selvstændigt og i et gruppesamarbejde at afdække og

analysere denne historie gennem litteratursøgning både konventionelt og

digitalt

• kunne udvælge og præsentere teknologihistoriske nøglebegivenheder og

personer samt kort referere dette i en liste over begivenheder med

tilhørende tidsliniemodel. Dette skal udgøre et kapitel i den samlede

grupperapport.

• kunne formidle sin erhvervede kemiske viden inden for specielt PVC.


PROJEKTKRAV

Arbejdsform

Der arbejdes i grupper af 3 personer. Grupperne sammensættes af vejlederne.

Aflevering/produktkrav

Der afleveres en digital grupperapport til portofolien med indhold fra de tre fag i forløbet. Rapporten udarbejdes med

udgangspunkt i en indholdsfortegnelse, som lægges på Skolenet af lærerne. Et afsnit vil være reserveret til din

evaluering af egen og gruppens projektarbejde.

Desuden afleveres et fælles produkt til teknologilæreren i form af en folder.

Rapporten afleveres i den sidste time af studieområdet i uge 38 .

Mundtlighed

I forløbet som helhed indgår klassediskussioner o.l.

Teknologihistoriedelen afslutter med en mindre fremlæggelse, hvor der er lejlighed til at uddybe, hvilke overvejelser, der

ligger bag modellen.

Portfolio

I præsentationsmappen i portfolioen placeres:

• projektoplæg (dette)

• rapporten

• vejledernes evaluering af rapporten

Elevevaluering: Eleven vurderer skriftligt egen og gruppens indsats, det faglige arbejde og samarbejdet

med de øvrige elever i gruppen. Selvevalueringen udgør et afsnit i rapporten. Du/I får en skriftlig

respons på evalueringen fra fagenes lærere i forbindelse med tilbagemeldingen for hele projektet.

Lærerevaluering: Rapporten rettes af lærerne, og der gives en samlet karakter for hele projektet, men

med uddybende skriftlige kommentarer fra hver lærer.

Eleverne modtager skriftlig tilbagemelding på Skolenet ca. 3 uger efter rapportafleveringen.


Tidsplan for forløbet: 28 timers forløb over 7 uger

Uge Teknologi

Teknologihistorie Kemi

2 timer pr uge

15 timer i alt

32 Introduktion til projektet.

Introduktion til begrebet

’Bæredygtig udvikling’ og

’Livscyklus for materialer og

produkter’

Produktanalyser

Eksempler på simple produkters

livscyklus

Eleverne udarbejder

livscyklusoversigter for

forskellige kendte produkter –

begyndende begrebsdannelse.

Miljømærkesøgning

33 Besøg på

affaldsforbrændings-anlægget

i Lisbjerg.

Generel information om

sortering, deponering, genbrug

eller afbrænding af affald.

Speciel information om

deponering eller afbrænding af

PVC-affald

34 Meka-screning

Eleverne opstiller i et skema de

miljømæssige konsekvenser ved

et antal kendte produkter

(skolebord, kontorstol, tavle

osv)

Relevante web-sider

introduceres

35 Projekt ’Regntøj’

Oplæg til informationsfolder om

miljøproblemer i regntøj.

Produktets miljøbelastning

undersøges. Evt. besøg af en

repræsentant fra et relevant

firma der arbejder med

miljøvurdering af produkter.

36 Udarbejdelse af disposition af

folder

Udarbejdelse af folder

37 Udarbejdelse af folder

38 Færdiggørelse af folder +

Præsentation

2 time pr. uge

8 timer i alt

Introduktion:

Introduktion til faget

teknologihistorie og det

tværfaglige projekt.

Udlevering af bøger, etc.

Web-søgning:

Kildesøgning med fokus på

teknologihistoriske

informationer om regntøj,

imprægnering, natur og

syntetisk gummi

Personer som tilskrives

betydning i denne sammenhæng

En tidsliniemodel påbegyndes.

Modellens milestones uddybes i

en fodnoteliste.

Tidsliniemodel færdiggøres.

Fremlæggelse:

Grupperne præsenterer deres

tidsliniemodeller og begrunder

valg af milestones. Tidslinien +

fodnoteliste medtages i

rapporten

5 timer i alt

Introduktion til plast kemien.

Polymerisering specielt PVC.

Forbrænding af PVC.

Udlevering og gennemgang af

øvelsesvejledning

3 timer fordelt på to hold m. 1½

timer til øvelse og web-søgning.

I øvelsen forbrændes regntøjsstykker

med det formål at påvise

chlor fra PVC.

Øvelse: ”Bestemmelse af

chloridindholdet i PVC-plast”

Web-søgning om

plastmaterialer generelt, men

også specielt PVC.

Miljøpåvirkningen ved

forbræning af PVC-holdig

affald

1 time til udfærdigelse af

grupperapport.

Kravspecifikation udleveres

sammen med øvelsesvejledning

More magazines by this user
Similar magazines