vvm – redegørelse for jysk miljørens a/s oliehavnsvej 18 8000 århus c

friedrich.sophia43

vvm – redegørelse for jysk miljørens a/s oliehavnsvej 18 8000 århus c

Generelt for rammebestemmelserne er, at områdets anvendelse er fastlagt inden for

virksomhedsklasse 4-6 til erhvervsformål. Anvendelsen er fastlagt til massegods- (såvel fast

som flydende) samt stykgods, havneformål og sådanne industri-, håndværks-, handels-, oplags-,

kontor- og offentlige forsyningsvirksomheder osv.

3.4 Affaldsplanlægning

Det er Miljøministeriet, som fastlægger den overordnede strategi for bortskaffelse af affald.

Formålet med Affaldsstrategi 2005 2008 er at udstikke retningslinierne for regeringens

affaldspolitik. Den er grundstenen i de nationale myndigheders fremtidige arbejde på

affaldsområdet og udstikker rammerne for kommunernes lokale affaldsplanlægning, når de skal

udarbejde den næste generation af kommunale affaldsplaner for perioden 2005 2008.

Affaldsstrategien følger op på Affald 21, der dækker perioden 1998 2004, og den

konkretiserer den nationale indsats på affaldsområdet, som medlemslandene er forpligtigede til i

forhold til EU.

Det er regeringens sigtelinie, at vi skal nedsætte virksomhedens forbrug af ressourcer og afkoble

stigningen i mængden af affald fra den økonomiske vækst. Det er vigtigt, at vi nedbringer de

miljøbelastninger, der opstår, når affald dannes og håndteres. Det er et fælles ansvar for såvel

myndigheder som borgere og virksomheder at løfte denne opgave.

Affaldsstrategien er et vigtigt element i regeringens samlede strategi for bæredygtig udvikling,

som skal bidrage til afkobling mellem økonomisk vækst og ressourceforbrug. Fokus på

ressourceoptimering i produktionen i form af mere ressourceeffektive produkter med lang

levetid, et nedsat ressourcetab ved håndtering af affald, affaldsforebyggelse og øget

genanvendelse kan alt sammen bidrage til en bæredygtig udvikling.

Regeringens affaldspolitik for 2005 2008 bygger på tre grundelementer:

• Vi skal forebygge tab af ressourcer og miljøbelastende affald

• Vi skal afkoble væksten i affald fra den økonomiske vækst

• Vi skal sikre mere miljø for pengene gennem en øget kvalitet i affaldsbehandlingen og

en effektiv affaldssektor

Regeringens strategiske sigtelinie 2008:

• 65 % genanvendelse

• 26 % forbrænding

• 9 % deponering

De for Jysk Miljørens relevante regler for bortskaffelse af affald og den kommunale

affaldsplanlægning findes i Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse om affald nr. 619 af 27.

juni 2000, med relevante ændringer af bekendtgørelse ved nr. 616 af 22. juli 2002 om

regenerering af olie til ny baseolie, og nr. 790 af 14. august 2005 om, at virksomheden skal føre

register over affaldsproduktion, samt nr. 1329 af 14. december 2005 vedr. nye EAK koder.

Det fremgår af bekendtgørelsen om affald, at kommunerne skal kunne anvise

bortskaffelsesmulighed for affald, der frembringes i kommunen. Det vil sige, at det skal indgå i

den kommunale affaldsplanlægning, hvorledes borgere og virksomheder kommer af med deres

affald.

Det fremgår endvidere, at affald skal indsamles for nyttiggørelse og bortskaffelse.

Ved nyttiggørelse menes de former og metoder, som er anført i affaldsbekendtgørelsens bilag 6

B samt former og metoder, som kan sidestilles hermed.

VVM - redegørelse Side 12 af 56 Jysk Miljørens A/S

More magazines by this user
Similar magazines