vvm – redegørelse for jysk miljørens a/s oliehavnsvej 18 8000 århus c

friedrich.sophia43

vvm – redegørelse for jysk miljørens a/s oliehavnsvej 18 8000 århus c

5.11 Røggasrensning

Røggassen fra 2 MW kedlerne føres først igennem et posefilter, og efterfølgende igennem et

røggasrenseanlæg for at fjerne de sure gasser, inden afkast gennem skorsten 26 m over terræn.

Røggassen fra hedtoliekedlen føres ligeledes igennem røggasrenseanlægget.

Posefilteret renser røgen for partikler.

Renseanlægget er et traditionelt renseanlæg, der renser for sure gasser ved at vaske røgen med

basisk vand.

5.12 Produktionskapacitet og forbrug af hjælpestoffer

Modtaget affald Årlig mængde/årligt

forbrug

Maksimalt oplag

Olieholdigt og andet

farligt affald

20.000 tons 11.600 m³

Kølervæske 7.000 tons 200 m³ (ubehandlet)

Fremkalder 3.000 tons 100 m³

Råvare/hjælpestoffer Årligt forbrug Maksimalt oplag

Vandværksvand til kedel

og højtryksrenser

1.500 m³ -

Elforbrug 700.000 KWh -

Fyringsolie og renset

diesel- og fuelolie

800.000 m³ 200 m³

Natronlud, saltsyre,

salpetersyre og

brintoverilte

80 tons 20 m³

Råvarer til

Maksimalt årligt Maksimalt oplag

røggasrenseanlæg forbrug

Vandværksvand 2.500 m³ * -

El 140.000 KWh -

Natronlud 88 m³ 10 m³

Færdige produkter jf. Anslåede producerede Lager

produktregister nummer. mængder

CAB 10 og 14. Glykol af

teknisk kvalitet

1.000 m³ 150 m³

Renset diesel- og fuelolie

.

5.13 Egenkontrol

2.500 m³ 5.000 m³

Virksomheden har udarbejdet daglige, månedlige og årlige checklister.

Fra virksomhedens overvågningssystem rapporteres dagligt følgende:

• Forbrug af vandværksvand på kedler, køletårne, herunder røggasrenseanlæg.

• Udledt mængde destillat, med anførelse af flow, pH, temperatur og ppm.

• Overvågning af røggasrenseanlæg, med anførelse af flow, pH, og temperaturer.

• Overvågning af røggasfilter, med anførelse af temperatur og differenstryk.

• Overvågning af 5 tanke, med anførelse af level, temperatur og lufttemperatur.

• Overvågning af destillatorerne, med anførelse af temperatur og driftstid.

• Overvågning af kedlerne, med anførelse af røggastemperatur og driftstid.

VVM - redegørelse Side 25 af 56 Jysk Miljørens A/S

More magazines by this user
Similar magazines