vvm – redegørelse for jysk miljørens a/s oliehavnsvej 18 8000 århus c

friedrich.sophia43

vvm – redegørelse for jysk miljørens a/s oliehavnsvej 18 8000 århus c

Emissioner er defineret som udsendelse af forurenende stoffer i fast, flydende eller gasformig

tilstand.

Immissioner er defineret som forurenende stoffer i fast, flydende eller gasformig tilstand ved

jordens overflade.

Emissioner

Principskitse af definitioner på emissioner og immissioner.

6.4 Emissioner

Røggassen fra 2 MW kedlerne renses for at fjerne støv, tungmetaller, SO2 (svovldioxid), HCl

(klorbrinte) og HF (fluorbrinte).

Røggasen fra 2 MW kedlerne ledes først igennem posefilter for at fjerne støv og tungmetaller og

dioxin.

Efterfølgende ledes røggassen sammen med røggassen fra hedtoliekedlen igennem et

røggasrenseanlæg for at fjerne de sure gasser SO2, HCl og HF.

Ved valg af posefilter, er de forskellige filtertyper blevet vurderet. Det valgte posefilter er af

typen Texomide P84, som er en dybdefiltrerende type. Af andre typer kan bl.a. nævnes

overfladefiltrering og kombinations overflade- og dybdefiltrering.

I røggasrenseanlægget vaskes røgen. Det sker ved, at den suges igennem et langt rør, hvor den

overbruses med vand, med en pHværdi på 6,5 - 7,5. For pHjustering af vandet bruges

(NaOH) natronlud.

Der produceres ca. 14 m³ røggas pr. liter forbrændt olie. Kedlernes maksimale forbrug er 170

liter olie i timen pr. kedel.

Ved beregning af skorstenshøjden er der taget udgangspunkt i det maksimale forbrug ved drift

af 2 stk. 2 MW dampkedler.

Røggastemperaturen efter røggasrenseanlægget er 30-40º C, iltindholdet er ca. 12 %, og røgen

er mættet med vand.

VVM - redegørelse Side 31 af 56 Jysk Miljørens A/S

More magazines by this user
Similar magazines