vvm – redegørelse for jysk miljørens a/s oliehavnsvej 18 8000 århus c

friedrich.sophia43

vvm – redegørelse for jysk miljørens a/s oliehavnsvej 18 8000 århus c

de respektive tanke.

• De nye 55 og 110 m³ tanke fra Galten m.fl. vil ikke længere have nogen

udluftningshætter fra toppen af tankene til fortrængning af luft ved indpumpning af

affald eller fortrængningsluft ved opvarmning af affaldet/olien.

Til gengæld vil de være monteret med et overløb, der føres ned i modtagekarret, hvilket

medfører at lugtemission sænkes. Overløbet virker samtidig som en sikkerhed i tilfælde

af en eventuel overpumpning.

• Emissionerne fra toppen af tankene har dog vist sig at være begrænsede, da der normalt

altid ligger olie i toppen af tankene, der virker som en membran.

Erfaringen viser, at de største emissioner kommer, når der pumpes varm olie/olieholdigt

affald ind i en tom tank, hvorved der vil være en kraftig fortrængning af olieholdig luft.

I disse tilfælde pumpes derfor først kold olie ind i den pågældende tank, og emissioner

fra toppen af tanken ledes til modtagetanken.

• De 2 eksisterende 5.000 m³ er forsynet med ånderør 20 meter over terræn. Her vil der

altid ligge olie i toppen, som erfaringsmæssigt altid vil have en temperatur, som er

mindst 10º C lavere end resten af olien.

• Emissionsmålinger foretaget på virksomheden i Galten viser, at virksomheden

overholder gældende krav på 5 LE/m³ med en skorstenshøjde på 22 m. Men der kan i

forbindelse med modtagelse, pumpning og pålæsning af olie/olieholdigt affald, sammen

med en kombination af specielle vind og vejrforhold, fremkomme lugtgener til

omgivelserne. Det er bl.a. på denne baggrund, at ovennævnte tiltag installeres på den

nye virksomhed.

6.12 Jord

Århus Amt har udarbejdet en kortlægning over havneområdet, hvor arealer/matrikler er opdelt i

vidensniveauer.

Vidensniveau 1: Er der ikke konstateret forurening, men der er mistanke om forurening på en

ejendom vil den ofte blive kortlagt på vidensniveau 1 (V1). Eksempelvis vil drift af

servicestation ofte indebære en kortlægning på V1, fordi der ofte konstateres forurening på

disse.

Vidensniveau 2: Hvis der konstateres jordforurening, vil det forurenede areal blive kortlagt på

vidensniveau 2 (V2).

Formålet med kortlægningen er at begrænse skader fra jordforureninger og hindre, at forurenet

jord ikke spredes uhensigtsmæssig.

Oliehavnsvej 18

Århus Amt oplyser, at i henhold til lov om forurenet jord kortlægges ejendommen Oliehavnsvej

18, 8000 Århus C, matr. 2148bt Århus Bygrunde på vidensniveau 1.

Afgørelsen er truffet (d. 14. november 2005), da der er / har været følgende aktiviteter på

ejendommen:

• Olieoplag

• Autoreparationsværksted til ca. 1998.

Når et areal er kortlagt på vidensniveau 1 gælder bl.a. følgende generelle procedurer og

restriktioner:

VVM - redegørelse Side 37 af 56 Jysk Miljørens A/S

More magazines by this user
Similar magazines