vvm – redegørelse for jysk miljørens a/s oliehavnsvej 18 8000 århus c

friedrich.sophia43

vvm – redegørelse for jysk miljørens a/s oliehavnsvej 18 8000 århus c

straks underrettes. Museet vil da vurdere, om arbejdet kan fortsætte, eller om der bør foretages

en arkæologisk udgravning.

Yderligere oplysninger om de arkæologiske forhold samt anmeldelse af fund skal ske til

Moesgård Museum, Moesgård, 8270 Højbjerg (tlf. 8942 1100)”.

6.27 Planter og dyreliv

Af Århus Amts regionplan fremgår det, at der på havneområdet er:

• Begrænsede drikkevandsinteresser (ingen).

• Ingen prioriterede områder indenfor natur og naturbeskyttelse.

• Ingen habitat eller fuglebeskyttelsesområder.

Århus Amt, Natur og Miljø har ingen registreringer af fauna og flora fra matr. nr. 2148bt.

6.28 Visuel påvirkning Bygningsudformning og indpasning

Virksomheden er placeret på et typisk havneområde med meget tung trafik.

I lokalplanen for området står der om bebyggelsens ydre fremtræden:

• Til udvendige bygningssider samt tagflader må ikke anvendes materialer, som efter

Magistratens 2. afdelings skøn virker skæmmende.

• Skiltning og reklamering i over 10 m. højde, må kun finde sted med byrådets samtykke.

Produktionshallen og skorstenen vil blive udført i gode materialer og vil være af en karakter,

som ikke skæmmer omgivelserne.

Produktionsbygningen bliver ca. 6 meter til tagrende og ca. 10 m til tagryg.

De eksisterende tanke er 20 meter høje. Den nye skorsten bliver 26 meter høj og afkastet fra

rumudsug 16 m højt.

Den nye tankgård vil blive opført i beton, og de tanke, der bliver placeret heri, er 10 12 meter

høje og vil være grå.

Der vil blive etableret hensigtsmæssig arbejdsbelysning i tankegårde og på det befæstede areal.

Belysningen vil ikke blive til gene for omgivelserne.

6.29 Påvirkning af kulturhistoriske værdier

På www.aarhus-kommuneatlas.dk kan man finde de bygninger, der er fredede og

bevaringsværdige.

Nedenstående kort viser, at der ikke er nogen fredede bygninger i nærhed af Oliehavnsvej 18.

Kortet viser, at den gamle havneadministrationsbygning på Slipvej 4 og AarhusKarlshamms

bygning på Silovej 4 har en høj bevaringsværdi.

Endvidere kan det nævnes, at bygningen på Slipvej 2 ligeledes har en høj bevaringsværdi.

I overensstemmelse med kommunalplanen indeholder lokalplan (685) bestemmelse om, at de 3

forannævnte bygninger forudsættes bevaret, og ikke må rives ned, ombygges eller ændres uden

tilladelse fra Magistratens 2 afdeling.

VVM - redegørelse Side 44 af 56 Jysk Miljørens A/S

More magazines by this user
Similar magazines