vvm – redegørelse for jysk miljørens a/s oliehavnsvej 18 8000 århus c

friedrich.sophia43

vvm – redegørelse for jysk miljørens a/s oliehavnsvej 18 8000 århus c

6.30 Sundhedsmæssige forhold

Ved forbrænding af olie bliver der frigivet og dannet stoffer i røggassen, såsom dioxin, nikkel,

cadmium, chrom og miljøfremmede organiske stoffer. Endvidere er der emission fra håndtering

og oplag af affaldet. Disse stoffer er alle forbundet med sundhedsmæssige risici, som er

afhængig af mængde, varighed og intensitet. Stoffer udgør potentielt en risiko for forskellige

effekter på mennesket, både akutte og kroniske, afhængig af optagelsesvejen.

Luftforurening kan optages direkte via indånding eller via optagelse gennem huden eller

slimhinder i øjne, næse og svælg. Luftforurening kan også medføre forurening af jordmiljøet, og

derved opkoncentreres i planter og dyr. Herefter kan stofferne indtages af mennesker med

føden.

Jysk Miljørens vurderer, at der ikke vil være nogen umiddelbar sundhedsmæssige risici ved

etablering og drift af anlæggene på Oliehavnsvej 18.

Jysk Miljørens har foretaget vurderingen på baggrund af de målinger, der er blevet foretaget på

anlæggene i Galten, med henvisning til følgende analyserapporter:

• Emissionsmåling af nitrøse gasser, august 2005 Eurofins.

• Beregning af opholdstid i spildoliekedel (2 MW- kedel), oktober 2003 dk TEKNIK

ENERGI & MILJØ.

• Måling af emission fra oliekedel, januar 2003 Eurofins.

• Måling af massestrøm af dioxin fra 2 spildoliefyrede kedler på Jysk Miljørens A/S, august

2002 - dk TEKNIK ENERGI & MILJØ.

• Spredningsberegning for lugt, oktober 2004 Eurofins

• Emissionsmåling for lugt, september 2004 Eurofins.

Som tidligere nævnt foregår der endvidere miljøpåvirkning ved modtagelse, behandling og

bortskaffelse af affald og produkter. Herved er de væsentligste modtagere af produkternes

miljøpåvirkning Jysk Miljørens' egne medarbejdere, samt de personer som leverer og

bortskaffer affaldet og produkterne.

Som nævnt under punkt 5.6, vil der bl.a. blive etableret et vakuumanlæg for modtagelse af

affald og et separat rum for fast affald.

Alle ansatte bliver undervist i miljøbevidsthed, herunder også de arbejdsmiljømæssige risici der

er forbundet med håndtering og behandling af olie- og kemikalieaffald.

Da de aktuelle typer affald, produkter og visse hjælpestoffer er omfattet af Arbejdstilsynets

farlighedsbegreb, er virksomheden forpligtet til at udarbejde arbejdspladsbrugsanvisninger på

disse råvarer/produkter.

Der er udarbejdet arbejdspladsbrugsanvisninger på de enkelte hjælpestoffer, samt generelle

arbejdspladsbrugsanvisninger på olie- og kemikalieaffald. Arbejdspladsbrugsanvisninger er et

godt værkstøj til forståelse af, hvilke forholdsregler man skal tage, i form af udsugning,

handsker, beskyttelsesudstyr osv.

Arbejdspladsbrugsanvisninger er udarbejdet på baggrund af leverandørbrugsanvisninger.

Virksomheden har selv udarbejdet leverandørbrugsanvisninger på egne produkter.

Affaldet består bl.a. af mange forskellige tunge og lette oliefraktioner samt sure og basiske

væsker. Foruden olie indgår der ved visse fraktioner tungmetaller og eventuelle rester af

opløsningsmidler.

VVM - redegørelse Side 46 af 56 Jysk Miljørens A/S

More magazines by this user
Similar magazines