vvm – redegørelse for jysk miljørens a/s oliehavnsvej 18 8000 århus c

friedrich.sophia43

vvm – redegørelse for jysk miljørens a/s oliehavnsvej 18 8000 århus c

• Det afgørende nye er, at fokus er flyttet fra genbrugsprocenter til målsætninger om

mere miljø for pengene. Et gennemgående er derfor at nye ideer og tiltag skal

analyseres grundigt ud fra flere indikatorer inden der træffes beslutning om deres

gennemførelse.

Det planlagte projekt lever derfor på mange områder op til ovennævnte målsætninger om mere

miljø for pengene ved:

• Levering af overskudsvarme til Århus Kommunale Værker.

• Besparelse på forbruget af vandværksvand.

• Ressourcebesparelser gennem optimering af anlæg.

7.2 Vurdering af alternativet

Det er Jysk Miljørens’ vurdering, at alternativet ikke er den rigtige løsning, da virksomheden

derved ikke kan opnå at:

• Levere overskudsvarme til Århus Kommunale Værker.

• Lave en markant besparelse på vandforbruget, da der ikke mere bliver brug for

køletårnene.

• Alle aktiviteter samles på et sted.

• Fordelen ved beliggenhed på havnen af hensyn til im- og eksport pr. skib.

På den baggrund mener Jysk Miljørens, at en flytning af aktiviteterne til Oliehavnsvej 18, både

virksomhedsmæssigt og miljømæssigt, fremover vil være den bedst mulige placering for

virksomheden.

7.3 Miljøpåvirkninger af omgivelserne

Ved flytning/etablering af det nye anlæg vil der komme følgende miljøpåvirkninger af

omgivelserne.

Visuelt

Det visuelle indtryk af virksomheden på Oliehavnsvej vil ikke blive væsentligt ændret.

Anlægget vil blive tilpasset i forhold til de eksisterende omgivelser. Se under punkt 6.1.

Luft

Det eksisterende posefilter- og røggasrenseanlæg vil også fremover overholde gældende vilkår,

da dets kapacitet er stor nok til at klare en eventuel større belastning.

Skorstenens afkasthøjde er endvidere dimensioneret til en større forbrændingskapacitet.

Lugt

Bedre modtagefaciliteter samt en eventuel etablering af vakuumanlæg for tømning af

slamsugere i stedet for det nuværende åbne modtagekar, vil reducere det samlede lugtbidrag.

Samtidig vil ændrede forhold af fortrængningsluften fra det nye tankanlæg minimere utilsigtede

emissioner. Det sker ved at lukke udluftningshætterne på tankene, og i stedet etablere

overløbsrør, som føres ned i et kar. Se punkt 6.11

Jord

Overskudsjord fra bygge- anlægsfasen bortskaffes iht. Affaldsregulativet for Erhvervsaffald. Se

kapitel 6.12

Vand

Der vil være et merforbrug af vand til røggasrenseanlæg, højtryksrenser etc.. Men da der ikke

skal etableres køletårne, vil vandforbruget i forhold til nuværende forbrug i Galten, blive kraftig

reduceret. Se næste punkt.

VVM - redegørelse Side 51 af 56 Jysk Miljørens A/S

More magazines by this user
Similar magazines