vvm – redegørelse for jysk miljørens a/s oliehavnsvej 18 8000 århus c

friedrich.sophia43

vvm – redegørelse for jysk miljørens a/s oliehavnsvej 18 8000 århus c

Regnvand

Regnvand fra det befæstede areal afledes via den offentlige regnvandsledning.

Regnvand fra tankgårde, overdækkede læsserampe etc. ledes via olieudskiller til Marselisborg

Renseanlæg.

I tilfælde af oliespild i tankgårde og på de befæstede arealer, opsamles dette, og arealet

rengøres. Den opsugede olie/vand behandles på virksomhedens eget anlæg.

Spildevand

Processpildevand fra virksomhedens behandlingsanlæg afledes via olieudskiller til den

offentlige spildevandsledning til Marselisborg Renseanlæg.

Århus Kommune, Natur og Miljø udarbejder afledningstilladelse.

En del af virksomhedens processpildevand bruges af slamsugerchaufførerne som spulevand til

forskellige opgaver. Spulevandet opsamles, og kommer sammen med andet vand tilbage til

virksomhedens behandlingsanlæg.

Vand fra røggasrensning

Vandet behandles på virksomhedens eget anlæg, og slammet sendes til destruktion hos

godkendt modtager.

Sanitært spildevand

Sanitært spildevand fra køkken og bad afledes via spildevandsledningen til Marselisborg

Renseanlæg.

Affald

Restprodukter fra virksomhedens produktion sendes til Kommunekemi eller anden godkendt

modtager.

Husholdningsaffald, pap og papir og industriaffald sorteres og behandles iht. til Århus

Kommunes Regulativ for Erhvervsaffald.

Genanvendelse

Virksomhedens målsætning er:

• At genanvende en så stor del af det modtagne olieaffald til produktet ”Renset diesel- og

fuelolie” iht. virksomhedens leverandørbrugsanvisningen.

• At genanvende en så stor del af det modtagne kølervæske til glykol CAB 10 og CAB 14

iht. virksomhedens leverandørbrugsanvisninger.

Trafik

Driften af anlægget resulterer i en større trafikbelastning på havnen i form af medarbejdernes

personbilstrafik samt 5 6 slamsugere pr. dag.

Beredskab

Jysk Miljørens har via deres miljøledelsessystem udarbejdet en beredskabsplan som bl.a.

omhandler ”Alment nødberedskab” ”Nødberedskab nat-/weekend”, ”Ulykker” ”Brand” samt

”Arbejde i brandfarligt miljø”.

Som led i beredskabet er der i Galten udarbejdet en redegørelse iht. ATEX direktivet, som

omhandler klassifikation af eksplosionsfarlige områder.

Der vil blive udarbejdet en lignede redegørelse til Århus Brandvæsen, inden virksomhedens

aktiviteter flytter til Oliehavnsvej.

Visuelle påvirkninger

Produktionshal, skorsten og tankgård vil blive udført i gode materialer, og vil være af en

karakter, som ikke skæmmer omgivelserne.

VVM - redegørelse Side 8 af 56 Jysk Miljørens A/S

More magazines by this user
Similar magazines