Partnerskabsaftale mellem UCN og region Nordjylland - Sygehus ...

sygehusvendsyssel.rn.dk

Partnerskabsaftale mellem UCN og region Nordjylland - Sygehus ...

J.nr.: 1-13-5-0021-10 Den 4. februar 2011 /bisp Partnerskabsaftale mellem University College Nordjylland og Region Nordjylland vedr. de mellemlange sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Denne partnerskabsaftale indgås mellem University College Nordjyllands sundhedsuddannelser (UCN) og Region Nordjylland (RN). RN forstås i denne sammenhæng som kommende arbejdsgiver og vært for den kliniske undervisning på de mellemlange sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Formål Partnerskabsaftalens formål er at styrke og tydeliggøre samarbejdet mellem parterne om fælles interesser indenfor de mellemlange sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser (sygeplejerske-, radiograf-, jordemoder-, ergoterapeut- og fysioterapeutuddannelserne). Partnerskabsaftalen er opbygget som en hensigtserklæring. Det vil sige, at den beskriver, hvilke hensigter parterne har med deres samarbejde indenfor aftalens område. Værdimæssigt og strategisk afsæt Partnerskabsaftalen er værdimæssigt baseret på ligeværdighed mellem parterne. Parterne anerkender og respekterer den viden og de synspunkter, de hver især ligger inde med. Strategisk skal aftalen ses i sammenhæng med parternes respektive strategier samt ikke mindst ”National strategi for velfærdsuddannelserne”. Med dette afsæt har partnerskabsaftalen følgende områder i fokus: Vejen ind til uddannelserne – rekruttering, synliggørelse og omdømme Vejen gennem uddannelserne – bedre og mere praksisnære uddannelser - forebyggelse af frafald og samspil mellem teori og praksis 1


Vejen ud af uddannelserne - karriereveje samt alumne- og aftagerundersøgelser Høj kvalitet i uddannelserne gennem en målrettet udviklingsindsats - udvikling og videndeling Organisering og ansvar Partnerskabsaftalen er gældende fra den 1. februar 2011 til den 31. december 2013, medmindre parterne aftaler andet inden aftalens udløb. Aftalen kan forlænges efter gensidig aftale. Regionsrådet i RN er underskrivere på aftalen for regionens del. Aftalen er desuden politisk forankret i regionens Rådgivende Udvalg for velfærdsuddannelser og velfærdsteknologi, mens den administrative og kliniske forankring ligger i regionens Uddannelsesråd for korte og mellemlange videregående sundhedsuddannelser. Partnerskabsaftalen er åben for supplerende og uddybende aftaler mellem parterne eller institutioner under disse på partnerskabsaftalens områder, der hvor det er relevant. Tanken er, at der for hver af de fem uddannelser, som aftalen angår, kan udarbejdes en konkretiserende og handlingsorienteret aftale, hvori samarbejdet mellem parterne på partnerskabsaftalens områder beskrives indenfor den enkelte uddannelse. Sådanne aftaler kan ikke være i modstrid med indholdet i partnerskabsaftalen. 1. Vejen ind til uddannelserne Parterne har begge interesse i rekruttering af studerende til de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Rekruttering af det nødvendige antal studerende er en forudsætning for, at UCN kan sikre de optimale vilkår for uddannelserne, ligesom det udgør et væsentligt grundlag for, at RN efterfølgende kan rekruttere den uddannede arbejdskraft, der er behov for. Parterne arbejder sammen om at skabe gode forhold for rekruttering af studerende til uddannelserne. Det sker gennem målrettede tiltag – individuelle såvel som fælles – der synliggør uddannelserne for potentielt kommende studerende og bidrager til uddannelsernes gode omdømme. Tiltag Parterne arbejder både sammen og hver for sig med kampagnetiltag, der skal fremme rekrutteringen til de mellemlange sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. 2


Parterne forpligter hinanden på at samarbejde om de tiltag, som de begge har andele i, ligesom de hurtigt informerer hinanden om individuelle tiltag, der kan have relevans for den anden. 2. Vejen gennem uddannelserne – bedre og mere praksisnære uddannelser Parterne arbejder aktivt for at sikre, at egnede studerende gennemfører uddannelserne. Uhensigtsmæssigt frafald forebygges. Ligeledes arbejder parterne kontinuerligt med at matche uddannelserne til den udvikling, der finder sted i sundhedssystemet – i overensstemmelse med uddannelsernes studieordninger og bekendtgørelser. Parterne vil herudfra gøre deres til at opretholde balancen mellem de nyuddannedes faktiske kompetencer og de kompetencer, der efterspørges i klinikken. Løbende dialog mellem parterne er et vigtigt middel hertil. Samspillet mellem teori og praksis på uddannelserne skal fungere optimalt – bl.a. for at modvirke ”praksischok” blandt de studerende. Herunder er det centralt, at forholdet mellem den studerende, den teoretiske underviser og den kliniske vejleder 1 er baseret på de bedst mulige betingelser. Sikring af høj gennemførsel Parterne samarbejder om at sikre høj gennemførsel på uddannelserne. UCN informerer RN om frafaldets omfang og inddrages i tiltag, hvor det er relevant. Parterne er bevidste om deres ansvar i forhold til korrekt og relevant vejledning af de studerende i løbet af uddannelsen, og de indbyder hinanden til dialog i relevante tilfælde. Udveksling af medarbejdere i undervisningen Parterne vil sikre muligheden for at udveksle hinandens medarbejdere i undervisningen. RN kan inddrage teoretiske undervisere fra UCN i den kliniske undervisning, ligesom UCN kan inddrage regionens kliniske vejledere i teoriforløbene, når det med fordel kan bidrage til samspillet mellem teori og praksis. Parterne vil arbejde for en synlig og ensartet betalingsmodel i forbindelse med udvekslingen af medarbejdere. Internationale studerende Parterne er positivt indstillede overfor udenlandske studerende på uddannelserne. Sprog- og kulturforskelle samt forskelle i landenes 1 Termerne ”teoretisk underviser” og ”klinisk vejleder” om henholdsvis underviseren på UCN og den studerendes (nærmeste) vejleder i den kliniske vejledning. Indenfor de enkelte uddannelser anvendes forskellige termer om disse personer, hvilket vil komme nærmere til udtryk i de underliggende aftaler for de respektive uddannelser. 3


studieordninger betyder, at det kan være nødvendigt med særlige hensyn under den kliniske vejledning og i undervisningen. Parterne vil derfor udarbejde retningslinjer for, hvordan de hver især er forpligtet overfor de udenlandske studerende, samt afstemme hvilke forventninger, de har til hinanden. Studerende i klinisk undervisning Med henblik på at sikre gode betingelser for den kliniske undervisning vil RN og UCN indgå konkrete aftaler om, hvor mange studerende, RN kan have i klinisk uddannelse af gangen (inkl. ”omgængere” som følge af orlov e.l.). Ændringer i disse aftaler skal ske efter aftale mellem de centrale parter (for regionens vedkommende Koncern-HR). Parterne indgår separate aftaler for hver enkelt af de mellemlange sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Kompetenceudvikling af teoretiske undervisere og kliniske vejledere Professionsbacheloruddannelserne skærper kravene til underviseren og den kliniske vejleder. UCN sikrer, at deres underviseres kompetencer altid er tidssvarende. Ligeledes vil RN arbejde hen imod, at de kliniske vejledere som minimum den kliniske vejlederuddannelse (9 ECTS), og at ikke-bacheloruddannede vejledere får en fuld diplomuddannelse. På sigt vil RN arbejde hen imod at højne uddannelsesniveauet for de kliniske vejledere. 3. Vejen ud af uddannelserne De studerendes karriereforløb efter endt uddannelse er af interesse for begge parter. Dels har parterne en interesse i at synliggøre karrieremulighederne for de studerende undervejs i professionsbacheloruddannelserne og dermed bl.a. fastholde uddannelserne som attraktive i deres bevidsthed. Dels kan begge parter drage fordel af at kunne trække på erfaringer fra tidligere årganges dimittender. Synlige karriereveje Parterne ønsker at skærpe de studerendes interesse for karriereveje og videreuddannelsesmuligheder – og en del af dette skal ske i løbet af professionsbacheloruddannelsen. Alumne- og aftagerundersøgelser UC’erne i Danmark vil sammen igangsætte en alumneundersøgelse i løbet af 2011. Undersøgelsen skal afdække, hvad der sker med de studerende efter endt uddannelse. UCN informerer og inddrager RN, hvor det er relevant. Endvidere har parterne begge interesse i udarbejdelse af aftagerundersøgelser, der fortæller, hvor de studerende fra UCNs sundhedsfaglige 4


professionsbacheloruddannelser finder beskæftigelse. Parterne er åbne overfor et samarbejde med dette for øje. Afsættet er dialog med og om dimittenderne. 4. Høj kvalitet i uddannelserne gennem en målrettet udviklingsindsats Parterne samarbejder om at sikre en høj faglig kvalitet i de mellemlange sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser baseret på den nyeste viden. Udviklingsprojekter skal bidrage til generering af ny viden indenfor uddannelserne og professionerne. Og potentialerne i den teknologiske udvikling på området medtænkes og udnyttes, når det er muligt. Med respekt for hinandens viden, vil parterne forpligte sig på gensidig videndeling indenfor deres fælles interesseområder om uddannelserne. Det skal medvirke til, at den nyeste viden altid er tilgængelig – fra teori såvel som fra praksis. Udviklingsprojekter Parterne vil bestræbe sig på at samarbejde om udviklingsprojekter, hvor det er fordelagtigt. Parterne vil give hinandens medarbejdere mulighed for at få adgang til deres respektive udviklingsprojekter. Ligeledes vil RN arbejde for at inddrage de studerende i sine projekter – som led i deres kliniske undervisning såvel som i forbindelse med deres afgangsprojekt. Fælles Ph.D.-forløb Parterne er positive overfor muligheden om sammen at indgå aftale om et Ph.D.-forløb med en forskningsinstitution i tilfælde, hvor begge kan have nytte af den viden, der genereres. Videndeling Parterne arbejder med gensidig videndeling indenfor de mellemlange sundhedsfaglige professionsuddannelsers områder, når det har relevans og betydning for den anden part. Videndeling vil eksempelvis finde sted i forhold til relevante projekter, konferencer og debatter og i forhold til bekendtgørelser og høringsrunder om nye eller ændrede uddannelser. 5

More magazines by this user
Similar magazines