27.07.2013 Views

Læreplan for SFO - Provstegårdskolen

Læreplan for SFO - Provstegårdskolen

Læreplan for SFO - Provstegårdskolen

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Læreplan</strong><br />

<strong>Provstegårdskolen</strong>s <strong>SFO</strong><br />

Sep. ’11


<strong>Læreplan</strong> Provstegård <strong>SFO</strong><br />

Indholds<strong>for</strong>tegnelse:<br />

1. Indledning<br />

1.1 Baggrund og <strong>for</strong>mål …………………………………. s.2<br />

1.2 Om skolen …………………………………………... s.2<br />

1.3 Børnesyn – læringssyn ………………………………. s.3<br />

1.4 Forældresamarbejde …………………………………. s.3<br />

1.5 Samarbejde i <strong>SFO</strong> afdelingerne ……………………… s.4<br />

1.6 Samarbejdet mellem <strong>SFO</strong> og undervisningsdel ……… s.4<br />

2. Dokumentation og evaluering ………………………………… s.5<br />

3. Lektielæsning ………………………………………………… s.5<br />

4. Kost og måltidspolitik ………………………………………… s.6<br />

5. Mobbepolitik ………………………………………………….. s.6<br />

6. Børn med særlige behov ………………………………………. s.6<br />

7. Tema A. Personlighedsudvikling og sociale kompetencer ……. s.7<br />

8. Tema B. Æstetiske, sproglige og kropslige udtryks<strong>for</strong>mer ……. s.10<br />

9. Tema C. Mødet med natur og kultur …………………………... s.13<br />

1


OVERORDNET PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR<br />

PROVSTEGÅRDSKOLENS <strong>SFO</strong><br />

1.Indledning:<br />

”Et værested og et lærested”<br />

1.1 Baggrund og <strong>for</strong>mål med de pædagogiske læreplaner i <strong>SFO</strong>:<br />

Der er stor opmærksomhed på børns skolestart, der sættes bl.a. fokus på overgangene<br />

mellem børnehus, skole og <strong>SFO</strong>. Ved skift mellem institutions<strong>for</strong>merne er<br />

opgaven at sikre, mere kontinuitet og bedre sammenhæng i barnets liv.<br />

Den pædagogiske læreplan i <strong>SFO</strong> skal således synliggøre pædagogikken og medvirke<br />

til at skabe større sammenhæng i børnenes hverdag i undervisningsdel og <strong>SFO</strong>.<br />

Den pædagogiske indsats og læreplanen skal evalueres årligt, både i<br />

<strong>SFO</strong>, indskolingen og skolebestyrelsen.<br />

1.2 Om skolen:<br />

<strong>Provstegårdskolen</strong> er beliggende i Odense Vest. Skolen er delt i en indskolings-,<br />

mellemtrins - og udskolingsafdeling. Skolen har 600 elever fra 0. til 9. klasse og<br />

skolen er beliggende i et kvarter med blandet bebyggelse.<br />

30 % af skolens elever er tosprogede.<br />

Der er <strong>for</strong>holdsmæssigt mange børn i indskolingsafdelingen, næsten alle børn fra 0.<br />

til 3. klasse er tilmeldt <strong>SFO</strong>.<br />

I <strong>SFO</strong> er der 232 børn, 17 ansatte – 14 pædagoger, to studerende og en<br />

pædagogmedhjælper i flexjob.<br />

<strong>SFO</strong>´en er årgangsdelt og hele indskolingen samt <strong>SFO</strong> er beliggende i underetagen på<br />

hovedskolen.<br />

Vi har gode udendørsfaciliteter, store grønne arealer og rig mulighed <strong>for</strong> aktiviteter<br />

omkring skolen. Vi har en stor ”jungle”, hvor børnene kan gemme sig og lege tag fat<br />

samt lave rollespil og klatre i træer. En af vores bålpladser ligger også i junglen.<br />

Skolen har en skolesø, hvor børn og voksne fisker og ud<strong>for</strong>sker vand og dyreliv.<br />

Der er flere boldbaner og store legepladser. Vi har eget træværksted samt adgang til<br />

2


gymnastiksal, bibliotek, musiklokale og edb-lokale på skolen.<br />

1.3 Børnesyn og læringssyn:<br />

Med udgangspunkt i Odense kommunes overordnede Børn og unge politik, skolens<br />

værdigrundlag og <strong>SFO</strong>´ens tidligere målsætning, har vi beskrevet det børnesyn, der<br />

ligger til grund <strong>for</strong> vores pædagogiske arbejde.<br />

Vi ønsker at skabe en anerkendende kultur, hvor hvert enkelt barn føler sig værdsat<br />

og respekteret.<br />

Vi lægger vægt på at møde børnene med respekt, tolerance og rummelighed.<br />

Vi ønsker, at børnene kan indgå i <strong>for</strong>pligtende fællesskaber, med respekt <strong>for</strong> hinanden<br />

og <strong>for</strong> <strong>for</strong>skelligheden.<br />

Alle børn har udviklingspotentiale, og vi ønsker at udvikle børnenes kreativitet og<br />

styrke børnenes <strong>for</strong>skellige kompetencer.<br />

Børn udvikler sig socialt og personligt i samspillet med andre børn og voksne, der<strong>for</strong><br />

finder vi det vigtigt, at give børnene rum og mulighed <strong>for</strong> fri leg.<br />

Vi anerkender vigtigheden af legens og venskabers betydning <strong>for</strong> barnets udvikling.<br />

Børnene skal lære demokratiske spilleregler, have medindflydelse og inddrages i<br />

beslutninger, der har betydning <strong>for</strong> deres hverdag.<br />

Konflikthåndtering er en del af vores hverdag. Vi lægger der<strong>for</strong> vægt på, at børnene<br />

lærer at omgås hinanden med respekt og empati, så konflikter minimeres.<br />

Det er vores mål at være med til at udvikle nogle livsglade, selvstændige og sociale<br />

børn, som har tillid til egne evner og <strong>for</strong>måen.<br />

Vi er bevidste om at veksle imellem læringsrummene. Nogle gange går vi <strong>for</strong>an<br />

børnene, viser dem nye aktiviteter og handlemuligheder. Herved inspireres børnene,<br />

og de lærer om ønsket social adfærd.<br />

Andre gange optræder vi som vejledere i div. processer, således at vi på sidelinjen<br />

støtter op om børnenes leg og læreprocesser.<br />

Indimellem vælger vi at holde os i baggrunden, så børnene får mulighed <strong>for</strong> at<br />

udfolde sig spontant og <strong>for</strong> at prøve at løse eventuelle problematikker på egen hånd.<br />

Børnene er meget <strong>for</strong>skellige, og det er der<strong>for</strong> også individuelt, hvilket lærings rum,<br />

der prioriteres, i <strong>for</strong>hold til hvert enkelt barn. På den måde sikrer vi at opnå det<br />

optimale, i <strong>for</strong>hold til både læring og trivsel.<br />

1.4 Forældresamarbejde<br />

I <strong>SFO</strong> vægter vi den daglige kontakt og dialog med <strong>for</strong>ældrene højt. Vi har en rigtig<br />

god kontakt til <strong>for</strong>ældrene, da børnene i de små klasser <strong>for</strong> det meste afhentes i <strong>SFO</strong>,<br />

og dialogen derved falder naturligt.<br />

3


Ved skolestart op<strong>for</strong>drer vi alle <strong>for</strong>ældre til at lade deres børn starte i <strong>SFO</strong>´en allerede<br />

fra d. 1.august. Det giver børnene en blid opstart, og de lærer skolen at kende i et<br />

roligt miljø. Desuden får <strong>for</strong>ældrene mulighed <strong>for</strong> at etablere samarbejde med<br />

pædagogerne i <strong>SFO</strong>, inden de også skal koncentrere sig om undervisningsdelen.<br />

I indskolingen afholder alle klasser <strong>for</strong>ældremøder i samarbejde med <strong>SFO</strong> to gange<br />

årligt. Pædagogerne deltager i skole - hjem samtaler <strong>for</strong>år og efterår. Ved yderligere<br />

behov <strong>for</strong> samtaler arrangeres ekstra møder.<br />

Desuden deltager personalet i netværksmøder internt og eksternt med <strong>for</strong>ældre og<br />

andre involverede samarbejdspartnere.<br />

Det pædagogiske arbejde i <strong>SFO</strong>, samt mål <strong>for</strong> kommende år bliver <strong>for</strong>midlet gennem<br />

årsplaner og gennem de nyhedsbreve, <strong>for</strong>ældrene får tilsendt via <strong>for</strong>ældreintra.<br />

Samarbejdet med <strong>for</strong>ældrene er velfungerende.<br />

1.5 Samarbejde i og imellem årgangene:<br />

Hver anden uge holdes der ”gruppemøde” på hver årgang, hvor aktiviteter<br />

planlægges, og børnene drøftes. Hver anden mandag afholdes der fælles<br />

personalemøde, her drøftes pædagogiske temaer og planlægges overordnet.<br />

Vi <strong>for</strong>midler ”Den gode historie” <strong>for</strong> på den måde at blive bedre til at dele<br />

vores viden og sætte fokus på det, der lykkes.<br />

1.6 Samarbejde mellem <strong>SFO</strong> og undervisningsdel:<br />

Indskolingsårene skal være præget af sammenhæng mellem hjem, undervisningsdel<br />

og <strong>SFO</strong>.<br />

Pædagogisk sammenhæng mellem <strong>SFO</strong> og undervisningsdel sikres via fastlagte<br />

møder mellem lærere og pædagoger, - dels på klasseniveau og dels på årgangs og<br />

indskolingsniveau. Målet er at optimere samarbejdet omkring de fælles børn i<br />

indskolingen, så børnenes trivsel og læring sættes i fokus.<br />

Forberedelse af og deltagelse i skole/hjem samtaler samt udarbejdelse af elevplaner<br />

<strong>for</strong>egår i et samarbejde mellem pædagoger og lærere.<br />

Pædagogerne deltager i skole/hjem samtalerne fra 0. til 3. klasse.<br />

Pædagogerne følger børnene fra 0. til 3. kl. i <strong>SFO</strong> - de pædagoger der starter<br />

med børnene i børnehaveklassen, følger børnene til de går ud af 3. klasse. Det er en<br />

4


stor <strong>for</strong>del ved skiftet fra børnehaveklasse til 1. klasse, at der følger kendte voksne<br />

med.<br />

Pædagogerne er i undervisningsdelen tilknyttet årgangen.<br />

Samarbejdstimerne lægges primært i de klasser, der har det størst behov <strong>for</strong> ekstra<br />

ressourcer. Samarbejdstimerne bruges også til udførelse af planlagte projekter, som<br />

f.eks. ”taktil rygmassage”, <strong>for</strong>dybelsesuger o.lign..<br />

Pædagogernes arbejdsopgaver i undervisningsdelen ændrer ofte karakter, og der<br />

udvises stor fleksibilitet, i <strong>for</strong>hold planlægning af arbejdet.<br />

2. Dokumentation og Evaluering<br />

Der udarbejdes årsplaner i <strong>SFO</strong>-grupperne. De indeholder udviklingsmål <strong>for</strong><br />

børnegruppen og mål <strong>for</strong> det kommende års aktiviteter.<br />

Som dokumentation bruger vi også foto og mødereferater.<br />

Samarbejdet med undervisningsdelen planlægges på møderne mellem lærere og<br />

pædagoger. Her evalueres også løbende fælles indsatser i <strong>for</strong>hold til børn og<br />

aktiviteter. Ved skoleårets afslutning evalueres samarbejdet på årgangen.<br />

Klasseloggen på skolens intranet bruges af lærere og pædagoger som skriftlig<br />

dokumentation.<br />

Evaluering omkring det enkelte barn er beskrevet i elevplanen og <strong>for</strong>egår ved<br />

skole/hjemsamtaler i samarbejde med <strong>for</strong>ældrene.<br />

I nogle tilfælde sker evalueringen i samarbejde med eksterne fagpersoner.<br />

Vi har og har haft til hensigt løbende at have fokus på dele af læreplanen i <strong>for</strong>hold til<br />

evaluering. Vi må dog konstatere, at det stadig er en ud<strong>for</strong>dring.<br />

Tema A og Tema C er i personalegruppen blevet evalueret i <strong>for</strong>hold til praksis.<br />

Metodetilgangen var <strong>for</strong>skellig idet, Tema C blev evalueret bagudrettet og ved<br />

anvendelse af et spørgeskema (bilag 1) og Tema A blev evalueret fremadrettet ved<br />

hjælp af fotos og praksis<strong>for</strong>tællinger, som belyste netop den praksis, som er beskrevet<br />

i læreplanens Tema A (bilag 2).<br />

Fælles <strong>for</strong> evaluering af Tema A og C er den videns - og erfaringsdeling, som fandt<br />

sted i personalegruppen. Evalueringen danner baggrund <strong>for</strong> læreplanens revidering i<br />

januar 2011.<br />

Næste skridt bliver evaluering af tema B. Vi vil benytte os af praksis<strong>for</strong>tællinger, da<br />

det har vist sig at være en metode, der meget fint beskriver vores arbejde i <strong>for</strong>hold til<br />

at opfylde de mål, der er sat.<br />

5


3. Lektielæsning<br />

På skolen er der etableret en lektiecafé, hvor børn fra og med 2. kl. kan komme og få<br />

lektiehjælp efter skoletid. Børnene henvises til caféen af lærerne. Det er ligeledes<br />

lærere, der står <strong>for</strong> lektiecaféen.<br />

I <strong>SFO</strong>´en kan børnene modtage lektiehjælp i det omfang, bemanding og aktivitetsplan<br />

gør det muligt.<br />

4. Kost- og måltidspolitik<br />

Børn, der er tilmeldt morgenmodulerne i <strong>SFO</strong>, tilbydes morgenmad.<br />

Børnene har to madpakker med; en til spisefrikvarteret og en til om eftermiddagen.<br />

Vi gør meget ud af at <strong>for</strong>klare børnene, hvor vigtigt det er at spise sund kost og<br />

drikke vand.<br />

Som tilskud til madpakken sørger <strong>SFO</strong> <strong>for</strong>, at børnene engang imellem<br />

får ekstra frugt eller brød.<br />

Vi taler med børnene om, hvad der er sundt og usundt – vi taler også med <strong>for</strong>ældrene,<br />

hvis vi synes, der er behov <strong>for</strong> det.<br />

På skolen har vi har en kost- og måltids politik. www.provstegaardskolen.dk<br />

5. Mobbepolitik<br />

Skolens mobbepolitik findes på hjemmesiden: www.provstegaardskolen.dk Helle<br />

Rabølls 10 bud om, hvordan man undgår mobning, indgår som en del af det<br />

<strong>for</strong>ebyggende arbejde.<br />

”Taktil rygmassage” er et fast emne i indskolingsklasserne, med baggrund i tanken<br />

om at ”den man rører, mobber man ikke”. ”Trin <strong>for</strong> trin” og ”Den gode stol” arbejdes<br />

der også med i indskolingen.<br />

6. Børn med særlige behov<br />

Mål: At sikre at børn med særlige behov styrkes i deres velbefindende og i deres<br />

udvikling.<br />

Vi har på alle årgange børn, der har brug <strong>for</strong> øget støtte og opmærksomhed.<br />

- Børn med udadreagerende adfærd<br />

- Indadvendte og stille børn.<br />

- Børn med behov <strong>for</strong> sprogstøtte<br />

6


- Børn med kroniske sygdomme<br />

- Tosprogede børn<br />

- Børn fra socialt belastede hjem<br />

- Børn, der skal <strong>for</strong>holde sig til skilsmisse, dødsfald eller andre særlige <strong>for</strong>hold<br />

Middel og metode til at opnå målet:<br />

Børnenes behov <strong>for</strong> hjælp og støtte kan være af meget <strong>for</strong>skellig art, og det er der<strong>for</strong><br />

vigtigt med et godt og tæt samarbejde mellem <strong>for</strong>ældre, lærere og pædagoger.<br />

Vi benytter os ofte af andre fagpersoners ekspertise: sundhedsplejerske,<br />

socialrådgivere, psykologer, speciallæger o.lign.<br />

En gang om måneden afholdes ”Børn og unge <strong>for</strong>um”, et tværfagligt møde, hvor<br />

personalet har mulighed <strong>for</strong> at få sparring.<br />

Via LP-metoden vender vi blikket indad <strong>for</strong> at ændre egne strategier i fht. vores<br />

tilgang til børnene.<br />

Vi viser det enkelte barn tillid og opmærksomhed.<br />

Vi arbejder med at styrke det enkelte barns selvværd og sociale kompetencer.<br />

Vi hjælper barnet med konflikthåndtering og hensigtsmæssige kontakt- og<br />

omgangs<strong>for</strong>mer.<br />

7. Tema A: Personlighedsudvikling og sociale kompetencer.<br />

Vi anser alle børn <strong>for</strong> at være i besiddelse af et betragteligt udviklingspotentiale, og vi<br />

ser det som vores <strong>for</strong>nemste opgave, at give børnene optimale udviklingsbetingelser.<br />

Mål: At børnenes selvværdfølelse styrkes ved, at de får mulighed <strong>for</strong> samvær<br />

med anerkendende voksne.<br />

Middel og metode til at opnå målet:<br />

Vi møder alle børn med positive <strong>for</strong>ventninger og respekt <strong>for</strong> deres <strong>for</strong>skellige<br />

personligheder.<br />

Vi sørger <strong>for</strong>, at alle børn bliver og føler sig set af en voksen mindst en gang om<br />

dagen. F.eks ved personlig kontakt ved afkrydsning.<br />

Vi viser børnene, at vi lægger mærke til deres verbale eller kropslige udtryk, ved at<br />

spejle dem. Dette gøres eksempelvis ved at se og lytte til de følelser og holdninger, de<br />

7


udtrykker. Vi viser børnene respekt ved at <strong>for</strong>søge at <strong>for</strong>stå deres perspektiv eller<br />

motivation <strong>for</strong> handling og guider det enkelte barn derud fra.<br />

Som voksne arbejder vi med tre slags regler: Regler de voksne bestemmer – uden<br />

børneindflydelse. Regler, hvor de voksne bestemmer, men hvor børn kan have<br />

medbestemmelse. Regler, hvor børnene selv må bestemme. De tre regelsæt<br />

administreres af pædagogen. Der er åbenhed om, hvilket regelsæt der anvendes i<br />

konkrete situationer.<br />

Kontakten voksen og barn imellem <strong>for</strong>egår under strukturerede såvel som ikke<br />

strukturerede <strong>for</strong>hold.<br />

Mål: At børnenes tillid til egen <strong>for</strong>måen vokser ved, at de møder passende<br />

ud<strong>for</strong>dringer.<br />

Middel og metode til at opnå målet:<br />

Planlægning af aktiviteters indhold og sværhedsgrad tilpasses børnenes individuelle<br />

behov og <strong>for</strong>måen. Vi tager udgangspunkt i det, børnene allerede kan og guider dem<br />

videre skridt <strong>for</strong> skridt. På samme måde tilpasser vi hjælp og vejledning i <strong>for</strong>hold til<br />

sociale fællesskaber og personlig udvikling.<br />

Vi motiverer børnene til at lege sammen, det kan f.eks. være, at vi igangsætter en<br />

aktivitet og senere trækker os tilbage.<br />

Når børnene leger sammen, lærer de at lytte til hinanden, være medbestemmende,<br />

indordne sig, tage initiativ, konflikthåndtere og samarbejde.<br />

Ved at være fysisk tilstede og ved at udvise imødekommenhed, når legen slår knuder<br />

og børnene ikke <strong>for</strong>mår at løse konflikter i fællesskab, hjælper vi børnene igennem<br />

ved at lade hver enkelt komme til orde og ved at hjælpe med at klargøre, hvad der er<br />

sket. Det hjælper børnene videre i deres leg og udvikling.<br />

8


Mål: At børnene tilegner sig sociale spilleregler og ansvarlighed ved, at de får<br />

mulighed <strong>for</strong> at deltage i <strong>for</strong>pligtende fællesskaber med andre børn og voksne.<br />

Børnene skal lære at indgå i fællesskaber, hvor rettigheder går<br />

hånd i hånd med <strong>for</strong>pligtigelser og ansvarlighed.<br />

Middel og metode til at opnå målene:<br />

Sociale spilleregler og social adfærd er noget, børnene skal lære. I <strong>SFO</strong>´en er der<br />

nogle faste aktiviteter, hvor regler på <strong>for</strong>hånd er fastlagt af voksne. Børnenes<br />

medindflydelse er her situationsbestemt. Der er f.eks. i svømmehallen regler <strong>for</strong><br />

ophold og adfærd. Ture ud af huset kan være en læringsproces, helt i sig selv. Når vi<br />

er af sted mange sammen, skal der tages passende hensyn.<br />

Vi holder samlinger/børnemøder og laver fælleslege, i både et voksenstyret og<br />

et spontant børnestyret miljø. Vi kan i den <strong>for</strong>bindelse både optræde som<br />

rollemodeller og vise vejen, men også indgå i legen i børnehøjde.<br />

Samlinger/børnemøder giver børnene mulighed <strong>for</strong> at lære at <strong>for</strong>mulere sig i store<br />

<strong>for</strong>samlinger. Børnene optræder ofte med<br />

dans, teater og sang.<br />

Mål: At børnenes sociale kompetencer udvikles ved at de får mulighed <strong>for</strong> at<br />

lege eller gennemføre projekter alene eller sammen med andre.<br />

Sociale kompetencer udvikles i fællesskaber. Vi kan som pædagogisk personale<br />

hjælpe barnet til at indgå i fællesskabet, få sociale relationer, følge et fælles regelsæt<br />

og nå et fælles mål.<br />

Middel og metode til at opnå målene:<br />

Vi sætter aktiviteter i gang. F.eks. arbejde med ler, maling, træ, syning, smykker eller<br />

spil, lege o.lign.. Vi ser og lytter til, hvilke ønsker børnene har og afstemmer<br />

aktiviteterne efter, hvad vi mener børnene kan mestre på det pågældende tidspunkt i<br />

deres udvikling.<br />

Som tidligere beskrevet støtter vi op om børnenes venskaber og leg.<br />

9


8. Tema B: Æstetiske, sproglige og kropslige udtryks<strong>for</strong>mer<br />

Mål: At børnenes kreativitet stimuleres ved at de får mulighed <strong>for</strong> at <strong>for</strong>følge og<br />

udføre deres egne ideer og planer.<br />

Middel og metode til at opnå målet:<br />

Børnene bliver i <strong>SFO</strong> præsenteret <strong>for</strong> mange <strong>for</strong>skellige muligheder <strong>for</strong> kreativ<br />

udfoldelse. Vi præsenterer dem <strong>for</strong> <strong>for</strong>skelligartede udtryks<strong>for</strong>mer både inden<strong>for</strong> sang<br />

og musik, bevægelse og div. håndarbejde.<br />

Vi ønsker derigennem at inspirere børnene til nye ideer, som vi i et vist omfang<br />

støtter op om.<br />

Vi stiller materialer tilgængeligt, så børnene kan kreere, når de har eller får en ide.<br />

Når der laves lerting, smykker, træting o.a., blive andre børn inspireret til deltagelse.<br />

Vi giver børnene mulighed <strong>for</strong> at optræde til samlinger med teater, danse- eller<br />

sangnumre. Det stimulerer den sproglige udvikling og <strong>for</strong>nemmelsen <strong>for</strong> virkelighed<br />

og fantasi.<br />

10


Mål: At børnene lærer at mestre <strong>for</strong>skellige kulturtekniker, ved at de får<br />

mulighed <strong>for</strong> at eksperimentere med <strong>for</strong>skellige medier og materialer.<br />

Kulturteknikker bliver bl.a. anvendt til æstetisk udtryk, til frembringelse af rekvisitter<br />

til leg, musik og drama og som middel til at opnå indsigt i egen og andres kultur.<br />

Middel og metode til at opnå målet:<br />

Som tidligere beskrevet har vi i <strong>SFO</strong>´en mange <strong>for</strong>skellige materialer, som børnene<br />

har mulighed <strong>for</strong> at benytte, dels under instruktion og dels ud fra egne lyster: Papir,<br />

lim, maling, farver, garn og perler til div. <strong>for</strong>mål, krympeplader, ler, ”skrammel”, ting<br />

fra naturen, dolke osv..<br />

Når børnene har fået vist, hvordan de <strong>for</strong>skellige materialer kan anvendes, har de<br />

mulighed <strong>for</strong> at eksperimentere.<br />

Det samme gør sig gældende inden<strong>for</strong> en række medier, <strong>SFO</strong>´en har adgang til.<br />

Skolens bibliotek, som er indrettet med bl.a. bøger, computere og spil bliver ofte<br />

besøgt. Foto og video bliver benyttet og har bl.a. spillet en rolle i det seneste kis<br />

projekt.<br />

Der er i alle <strong>SFO</strong> grupper kasser med biblioteksbøger.<br />

Ved flere lejligheder har vi profiteret af rent fysisk at ligge tæt på Odense<br />

Socialpædagogiske Seminarium. Herfra har vi modtaget studerende, som i<br />

<strong>for</strong>bindelse med egne projekter har undervist grupper af børn i div. kulturteknikker.<br />

Mål: At børnene får erfaring med <strong>for</strong>skellige <strong>for</strong>mer <strong>for</strong> fysisk udfoldelse ved,<br />

at de får mulighed <strong>for</strong> at deltage i idræt og andre <strong>for</strong>mer <strong>for</strong> planlagte<br />

bevægelsesaktiviteter.<br />

11


Vi anser det <strong>for</strong> vigtigt, at børnene oplever glæde ved at bevæge sig. Vi prøver at<br />

inspirere dem til at være fysisk aktive, også i deres fritid.<br />

Middel og metode til at opnå målene:<br />

Vi har mange idrætsfaciliteter i vores nærmiljø, som vi gør flittigt brug af. Vi har<br />

svømmehal på skolens område og har prioriteret, at alle <strong>SFO</strong>-grupper en gang<br />

ugentlig går i svømmehal. Bowling og skøjtning er faste aktiviteter i nogle af <strong>SFO</strong>grupperne.<br />

Skolens gymnastiksal, vores store udeareal og Junglen bruges meget til<br />

div. aktiviteter. Vi deltager desuden i <strong>for</strong>skellige <strong>for</strong>mer <strong>for</strong> idrætsaktiviteter<br />

som fodboldturneringer, brydestævne mm.<br />

Dagligt spilles der fodbold på vores fodboldbaner, og i april og maj deltager børnene<br />

flittigt i <strong>for</strong>træningen op til årets ”Eventyrløb”.<br />

Vi samarbejder med idræts<strong>for</strong>eningerne i nærmiljøet og <strong>for</strong>tæller børn og <strong>for</strong>ældre,<br />

hvad der er af muligheder. En gang om ugen følger vi en gruppe børn til Basketball<br />

træning.<br />

Mål: At børnene får lyst til at leve sundt og bevæge sig, ved at de får mulighed<br />

<strong>for</strong> inspiration fra voksne rollemodeller og omgivelser, der indbyder til fysisk<br />

aktivitet.<br />

For at børn skal kunne fungere, er det vigtigt, at de er mætte. Sultne børn bliver<br />

hurtigt trætte og irritable, har svært ved indlæring og kommer nemmere i konflikter<br />

med andre.<br />

Sund mad mætter i længere tid end usund mad og er basal <strong>for</strong> børnenes lyst og evne<br />

til at virke optimalt fysisk og psykisk. Bl.a. der<strong>for</strong> er vi med til at præge<br />

børnene til at spise en sund og varieret kost.<br />

12


Middel og metode til at opnå målet:<br />

Vi giver børnene mulighed <strong>for</strong> at få noget at spise og drikke om eftermiddagen.<br />

Børnene har <strong>SFO</strong>-madpakke med eller får lidt at spise af os, f.eks. gulerod,<br />

knækbrød, frugtstykker eller lign. Vi tilbyder vand til maden.<br />

Vi snakker med børnene om sund kost og madpakker. Forældrene in<strong>for</strong>meres om<br />

vigtigheden af sund kost og madpakkens betydning.<br />

Se i øvrigt skolens kost- og måltidspolitik.<br />

På skolen har vi et ”Sund og glad projekt” <strong>for</strong> børn med lettere overvægt. Børnene i<br />

dette projekt benytter svømmehallen og laver derefter sund mad; dette <strong>for</strong> at styrke<br />

børnenes selvværd og <strong>for</strong> at lære dem om gode kostvaner. Vi samarbejder med<br />

projektlærerne og sundhedsplejersken omkring vores fælles børn, som deltager i<br />

projektet.<br />

9. Tema C: Mødet med natur og kultur<br />

13


Mål: At børnene oplever glæde ved og respekt <strong>for</strong> naturen, ved at de får<br />

muligheder <strong>for</strong> at deltage i ture og projekter i det fri.<br />

Vores udearealer består af en stor skolegård med buske og træer, jungle, skolesø og<br />

grønne områder. Vi opholder os udendørs en del af dagen året rundt og følger både<br />

vejrets og årstidernes skifte. Vi prøver at lære børnene, at vejret ikke er nogen<br />

hindring <strong>for</strong> at lege udendørs, hvis man er klædt på til det.<br />

Middel og metode til at opnå målet:<br />

Vi går ture, leger og ud<strong>for</strong>sker vores område.<br />

På turene taler vi om de ting, vi ser og møder og har desuden mulighed <strong>for</strong> en god<br />

snak med børnene om det, der fylder dem og optager dem netop nu.<br />

I bl.a. junglen har vi en bålplads, hvor børnene kan være med til at lave bål, bage<br />

snobrød og lave popcorn.<br />

Til affaldsindsamling har alle <strong>SFO</strong>-grupper samletænger og engangshandsker. For<br />

børnene starter indsamlingen som en leg, der hen ad vejen får de det miljømæssige<br />

aspekt med.<br />

Mål: At børnene tilegner sig mange <strong>for</strong>skellige erfaringer med natur og<br />

naturfænomener, ved at de får muligheder <strong>for</strong> at undersøge og eksperimentere<br />

på dette felt.<br />

Middel og metode til at opnå målet:<br />

Vi op<strong>for</strong>drer børnene til at lege i buske og træer. Børnene ud<strong>for</strong>dres af træerne. De<br />

kan klatre eller hænge i dem. De kan også lege gemmelege og bygge huler.<br />

14


Vi går ture til blandt andet skolesøen og junglen. Dyr og blade indsamles og<br />

undersøges. Herved får børnene får mulighed <strong>for</strong> at styrke deres motorik, kreativitet<br />

og fantasi gennem naturoplevelse.<br />

På ture til skolesøen får børnene fiskenet, fiskestænger, vandkikkerter og akvarier<br />

med, og det indsamlede dyreliv studeres med bestemmelseskort og mikroskop.<br />

Vi ser på små dyr i ferskvand, børnene lærer om dyrenes navne og arter. I akvarierne<br />

kan børnene nærstudere bl.a. frøer, mariehøns og edderkopper. Efterfølgende slipper<br />

vi naturligvis dyrene fri igen.<br />

Vi tager naturen med ind. Sten, blade, blomster og grene laves til collager, vi maler<br />

på sten og laver udstillinger.<br />

Om vinteren kælker vi på bakkerne i nærheden og bygger snemænd. Regner det,<br />

bliver der hoppet i vandpytter og lavet kanaler og søer i sandkasserne.<br />

15


Mål: At børnene får erfaringer med <strong>for</strong>skellige kulturtilbud ved, at de får<br />

mulighed <strong>for</strong> at komme til udstillinger, se teater mv.<br />

Vi taler med børnene om de kulturelle ting som <strong>for</strong>egår i byen. Hører om børnenes<br />

oplevelser med deres familier og bidrager med egne historier om, hvad vi har set eller<br />

oplevet.<br />

Middel og metode til at opnå målet:<br />

Primært i skoleferieperioden benytter vi os af de <strong>for</strong>skellige kulturtilbud, der er i<br />

byen, som teater<strong>for</strong>estillinger, museer, Den fynske landsby, cirkus ”Flik Flak” og<br />

”Sommerliv i Højstrup”. Vi går i Zoo, til udstillinger og friluftsbadet, når vejret<br />

tillader det.<br />

Mål: At børnene får <strong>for</strong>ståelse <strong>for</strong> den kulturelle mangfoldighed ved, at de får<br />

mulighed <strong>for</strong> at møde andre kulturers traditioner, skikke mv.<br />

Kultur er udtryk <strong>for</strong> menneskers <strong>for</strong>ståelse af og tilgang til verden. Det er gennem<br />

mødet med andre, det anderledes, at vi definerer og genkender os selv.<br />

Børnene på skolen repressenterer mange <strong>for</strong>skellige kulturer. For nogle vil den<br />

danske kultur således være ”en anden kultur”.<br />

Middel og metode til at opnå målet:<br />

I <strong>SFO</strong> præsenterer vi børnene <strong>for</strong> skikke og traditioner i <strong>for</strong>bindelse med årstider og<br />

højtider. Pga. den kulturelle mangfoldighed falder omtalingen af andre landes<br />

kulturer ligeledes naturlig.<br />

Vi lægger vægt på, at lære børnene at acceptere og respektere andres traditioner og<br />

værdier –og på at give dem viden og indsigt, så de kan blive inspireret og opnå<br />

tolerance over<strong>for</strong> det ”anderledes”.<br />

Til vores daglige samlinger/børnemøder taler vi med børnene om f.eks.: Hvad vil det<br />

sige at holde ramadan? Hvor<strong>for</strong> ser din madpakke anderledes ud end min? Hvem var<br />

Lucia? Hvor<strong>for</strong> spiser man varme hveder eller fejrer halloween? Der tales om rejser<br />

til bl.a. de udenlandske børns hjemlande, og vi snakker om deres kulturelle baggrund.<br />

Til fastelavn klæder vi os ud og slår katten af tønden.<br />

Op til påske hører børnene om, hvor<strong>for</strong> vi holder påske, vi laver påskepynt og<br />

nogle grupper deler påskeæg ud.<br />

Julemåneden markeres med mange af julens traditioner som julesange,<br />

16


juledekorationer, juletræ, bagning og børnejulefrokost.<br />

Vores årlige <strong>SFO</strong>-sommerfest er <strong>for</strong> alle <strong>SFO</strong>-børn og deres familier. Også ”gamle”<br />

børn deltager. Børnene har året igennem kreeret ting til salgsboden. Børnene og deres<br />

familier hjælper ved boderne og i cafeen. Det er en mangeårig tradition og en stor<br />

festdag <strong>for</strong> alle.<br />

17

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!