Referat Referat fra møde i Miljøcenter Roskildes 5 ... - Naturstyrelsen

naturstyrelsen.dk

Referat Referat fra møde i Miljøcenter Roskildes 5 ... - Naturstyrelsen

Referat

Referat fra møde i Miljøcenter Roskildes 5 Vand- og Naturråd den 13. maj 2008

Vand- og naturområdet

J.nr. ROS-203-00003

ROS-203-00004

ROS-203-00005

ROS-203-00006

ROS-203-00007

Ref. LANTH

Den 19. maj 2008

Ud over nedenstående referat henvises generelt til vedhæftede powerpoint fil, som dannede udgangspunkt

for forelæggelsen på mødet.

Velkomst

Lars Hindkær lagde i sin velkomst vægt på, at Miljøcenter Roskilde i øjeblikket arbejder på højtryk

med vand- og naturplanerne, og at dette er baggrunden for, at dette møde ikke har kunnet afholdes

tidligere. Der er i centret foretaget omorganisering for at få overført flere ressourcer til planarbejdet.

Idefasen 22. juni – 22. december 2008

Jørgen Hübertz gennemgik resultatet af idefasen. Der henvises til sammenfatningen af indlæggene,

som findes på www.vandognatur.dk. Der har været en del startvanskeligheder med inddatering

af ideer – fx har der været problemer med at se om man har fået tilknyttet filer til sit indlæg. Dette

har medført, at en del ideer sideløbende er tilsendt miljøcentret som almindelig mail og som post.

Alt er blevet gennemgået og blevet lagt ind på www.vandognatur.dk.

På baggrund af de erfaringer By- og Landskabsstyrelsen har hentet i idefasen forventes det, at høringsperioden

for planforslagene, som starter den 22. december 2008 vil forløbe mere gnidningsløst.

Der blev stillet spørgsmål om, hvordan ideerne blev anvendt, set i lyset af at kommunerne har anvendt

store ressourcer på at udarbejde ideer. I den forbindelse blev der efterlyst klarere tilbagemelding

om, hvorvidt ideerne bliver brugt og hvordan.

Jørgen Hübertz oplyste, at der ikke foreligger en sådan oversigt. De enkelte ideer er alle overordnet

blevet gennemgået og er efterfølgende tilgået de enkelte fagmedarbejdere som vurderer ideerne i

relation til arbejdet med de enkelte planområder.

I relation til, at Godtfredsen 2 udvalget ikke er færdig med sit arbejde, blev der spurgt til om det

overhovedet er realistisk at have planforslag klar til 22. december 2008.

Svaret på dette spørgsmål er, at planforslagene skal være klar til 22. december 2008!


Status for vandplanarbejdet

Tony Christensen orienterede om status for arbejdet med vandplanerne.

Planerne udarbejdes på det foreliggende grundlag. Miljøcenteret har fx brugt kommunernes databaser

for spildevand (WinSpv og WinRis). Miljøcenteret har brugt en del tid i år på at anmode

kommunerne om at rette fejl, men kommunerne skal være forberedte på at ajourføre datamaterialet,

når udkastet kommer i høring.

Vand- og naturplanerne skal i forhøring hos kommunerne og øvrige myndigheder inden de sendes i

offentlig høring den 22. december 2008. Forhøringen forventes at finde sted omkring oktober.

Det har tidligere været planlagt at udarbejde kommuneopslag, som sammenfattede vand- og naturplanerne

for de enkelte kommuner. På grund af tidspres forventes dette ikke at ske inden offentlighedsfasen.

Der blev stillet spørgsmål om, hvorvidt konsekvensen af de stigende kornpriser, som medfører formindskelse

af brakarealet, inddrages i planarbejdet.

Tony Christensen svarede, at dette forhold ikke vil indgå i planarbejdet.

Sideløbende med Vandplanarbejdet udarbejder Miljøcenteret VVM vurdering af de regionale vandindvindinger

som efterfølgende danner grundlag for Miljøcenterets udarbejdelse kommuneplantillæg

for disse.

Miljøcentret afventer i øjeblik virkemiddelkataloget, som vil angive hvordan og med hvilke tal udregningerne,

som skal ligge til grund for vandplanerne, skal udføres.

Der blev spurgt, hvem der beskriver økonomi på punktkilder.

Tony Christensen svarede, at der udarbejdes et katalog af en arbejdsgruppe på tværs af styrelsen.

Kataloget bliver offentliggjort sammen med vandplanen.

Der blev spurgt, hvor stort område planen dækker.

Der udarbejdes planer for de 23 hovedoplande i Danmark. I Roskilde udarbejdes således 5.

Der blev spurgt til forholdet mellem vandløbsregulativer og vandplaner.

Tony Christensen oplyste, at vandplanerne vil danne grundlag for kommunale handleplaner og

dermed også vandløbsregulativerne.

Spørgsmålet om reduktionen af antallet af målestationer som medfører forringelse af datagrundlaget

blev rejst.

Planerne udarbejdes på grundlag af det materiale miljøcentret er i besiddelse af. I øvrigt er overvågningsprogrammet

under revision.

Der blev udtrykt skuffelse over, at der ikke bliver udarbejdet kommuneopslag inden den offentlige

høring, og der blev spurgt hvornår det kan forventes, at kommuneopslag bliver udarbejdet.

2


Tony Christensen oplyste, at der ikke for øjeblikket kan siges noget om hvornår der kan forventes

udarbejdet kommuneopslag. Pointerede at der ikke er et lovkrav om udarbejdelse af kommuneopslag.

Miljøcentret håber, at kommuneopslag vil kunne blive udarbejdet inden høringsperioden er

slut.

Der blev spurgt, om foreninger og andre ikke i lighed med kommunerne kunne få planerne i forhøring.

Svaret herpå er, at forhøringen er lovbunden og alene vedrører kommunerne og de øvrige myndigheder.

Status for Natura 2000 planarbejdet

Sten Moeslund gav en status for arbejdet med Natura 2000 planerne og gennemgik et eksempel

fra Fyn, som har været skabelon for arbejdet. Gennemgangen gav et indtryk at niveauet for de

kommende planer.

Miljøcenter Roskilde er langt med planskrivningen. Første udkast til planer for alle områder er skrevet.

Der blevet stillet spørgsmål om, hvorvidt hele udpegningsgrundlaget vil danne baggrund for planudarbejdelsen.

Sten Moeslund oplyste, at hele udpegningsgrundlaget vil indgå som grundlag for planarbejdet.

Der blev ligeledes spurgt til konflikten mellem benyttelse og beskyttelse og om i hvilket omfang der i

planerne vil blive taget stilling til den rekreative benyttelse.

Sten Moeslund forklarede, at der i ganske særlige tilfælde vil kunne foreslås tiltag mod en given

benyttelse af et areal.

Det blev understreget, at der ikke er en deadline for realisering af Natura 2000 planerne i modsætning

til vandplanerne, som har en deadline i 2015.

Den videre proces/næste møde

Lars Hindkær afsluttede mødet med at konkludere, at der var travlhed i centret, men som det ser

ud i øjeblikket, forventes det, at det vil være hensigtsmæssigt at forslå at vand- og naturrådene

mødes igen i oktober til et nyt fællesmøde.

Der blev spurgt om det ikke ville være hensigtsmæssigt og tidsbesparende at udsende det materiale,

der sendes i forhøring i kommunerne i oktober, til alle medlemmer af vand- og naturrådene. Materialet

vil være omfattet af retten til aktindsigt, og det vil spare tid for alle hvis materialet blev udsendt

uden, at der blev fremsat krav om aktindsigt.

Lars Hindkær oplyste, at spørgsmålet vil blive rejst i By- og Landskabsstyrelsen.

Sluttelig blev der spurgt til muligheden for dialog mellem centret og de enkelte kommuner, selvom

det ser svært ud med den snævre tidsplan.

3


Lars Hindkær sluttede mødet med at udtrykke håb om forståelse for, at der kun kan afses begrænset

tid til afholdelse af møder med de enkelte kommunerne på nuværende tidspunkt, men lovede at

alle henvendelser vil blive besvaret på det bedste faglige niveau, og at centret selvfølgelig står til

rådighed med besvarelse af alle spørgsmål i relation til planarbejdet.

Bilag:

• deltagerliste

• powerpoint præsentation fra mødet

4

More magazines by this user
Similar magazines