Landsgildeting i Hillerød Sct. Georgs Gildernes ... - Sct. Gilderne

sct.g.dk

Landsgildeting i Hillerød Sct. Georgs Gildernes ... - Sct. Gilderne

MEDLEMSBLAD

FOR

SCT. GEORGS

GILDERNE

I DANMARK

Sct. Georg

APRIL

2001

68. ÅRGANG

Landsgildeting i Hillerød

Sct. Georgs Gildernes

hæderspris

NUMMER

3


Sct. Georg

LANDSGILDELEDELSEN

Landsgildemester Karin Boldsen

Havnevej 28, Jegindø, 7790 Thyholm.

Tlf./fax: 97 87 92 70. Mobil: 23 39 78 33.

E-mail: lgm@sct-georgs-gilderne.dk

Landsgildekansler Egon Havgaard

Rahbeks Have 22, 4300 Holbæk.

Tlf./fax: 59 43 27 35. Mobil: 40 41 18 56.

E-mail: lgk@sct-georgs-gilderne.dk

Landsgildeskatmester

Jørgen Jakobsen

Ranunkelvej 67 A, 9500 Hobro.

Tlf.: 98 52 25 45. Mobil: 40 44 35 45.

E-mail: lgs@sct-georgs-gilderne.dk

International Sekretær

Rigmor Lauridsen

Solskrænten 6, 8400 Ebeltoft.

Tlf./fax: 86 34 58 89.

E-mail: lgis@sct-georgs-gilderne.dk

Uddannelses Sekretær

Margrethe Gybel

Stenhusvej 43 A, 4300 Holbæk.

Tlf.: 59 43 13 03.

E-mail: lgus@sct-georgs-gilderne.dk

PR Sekretær Erik S. Messmann

Græsvangen 20, 9800 Hjørring.

Tlf./fax: 96 23 52 52. Mobil: 28 11 74 21.

E-mail: lgpr@sct-georgs-gilderne.dk

RODBJERGGAARD:

Hartvig Kjeldgaard,

Ørvigvej 100, 6040 Egtved.

Tlf.: 75 55 08 40. Mobil: 40 89 53 99.

Rodbjerggaards adresse:

Vorkvej 73, 6040 Egtved. Tlf. 20 64 47 04.

SCT. GEORGS FONDEN:

Sct. Georgsvej 17 A, 3060 Espergærde.

Tlf. 49 17 67 00.

SCT. GEORGS GILDERNES KONTOR:

Mikkel Bryggers Gade 1, 1460 København K.

Telefon 33 32 27 33, giro nr. 6 00 13 51.

Telefax: 33 32 29 91

Internet: www.sct-georgs-gilderne.dk

E-mail: kontoret@sct-georgs-gilderne.dk

Kontortid: man-tors. 10-14

Generalsekretær: Kirsten Christensen.

REDAKTØR AF SCT. GEORG:

Suzanne Poulsen

Rostedvej 14, Rosted, 4200 Slagelse

Tlf./fax: 58 54 52 65.

E-mail: redaktionen@sct-georgs-gilderne.dk

Bladet udsendes 8 gange:

12/1, 10/2, 11/4, 10/5,

10/8, 10/9, 11/10 og 10/11.

Deadline: Den 15. i måneden forud.

Oplag: 7.000 exemplarer.

Produktion:

O’mega Kommunikation A/S, 4200

2 Slagelse.

ISSN: 0900-9280

Internationalt Udvalg (IU)

Rigmor Lauridsen, formand for IU.

Adresse m.v. under Landsgildeledelsen.

Birthe Laurentzius

Uglevej 14, 2970 Hørsholm. Tlf. 45 76 25 76.

Vagn Dalsgaard, Lumsås Strandvej 4,

Lumsås, 4500 Nykøbing S. Tlf. 59 32 14 33.

Kursus Udvalget (KU)

Margrethe Gybel, formand for KU.

Adresse m. v. under Landsgildeledelsen

Steen C. Andersen, Gl. Sellingvej 12,

8370 Hadsten. Tlf. 86 98 17 65.

E-mail: sca@mail.dk

Sten Frost, Baldursgade 65, 6700 Esbjerg.

Tlf. 75 12 66 77. E-mail: sf@esbkomm.dk

Bodil Kjeldgaard, Kildemarksvej 54 A,

4700 Næstved. Tlf. 55 73 47 17.

E-mail: bodil.kjeldgaard@mail.dk

PR Udvalget (PR)

Erik S. Messmann, formand for PR.

Adresse m. v. under Landsgildeledelsen.

Jens M. Blauenfeldt, Postbox 432,

Lyngvej 3, 9100 Aalborg.

Tlf. 98 12 78 55. Fax 98 12 75 55.

Ib Jørgensen, Næsbygårdsvej 36 F,

5270 Odense N. Tlf. 66 18 15 33.

Webmaster Kjeld Krabsen,

Brørupvej 21, 8660 Skanderborg.

Tlf. 86 53 81 88. Fax 87 94 36 01.

E-mail: kjeld@krabsen.dk

Lauget - for kampen mod

narkotikamisbrug

Formand Verner Larsen, Rebæk Søpark 15, 1. th.,

2650 Hvidovre. Tlf. 36 75 10 11.

Gambia Projekt

Formand Hanne Monberg, Ibsensvej 47,

2630 Taastrup. Tlf. 43 99 68 41.

Sct. Georgs Fonden

Formand for bestyrelsen Ib Ladefoged Pedersen,

Stationsstræde 2, 8370 Hadsten.

Tlf. 86 98 14 89.

Læs om …

Træf 2001.......................................4

Gildeforum i Grossarl ....................5

Sct. Georgs Gildernes Hæderspris .6

Landsgildeting i Hillerød ...............7

Tilmeldingsblanket.......................10

Opslagstavlen ...............................13

Humor er det,

man mangler,

når man forsøger

at forklare,

hvad det er.

Arrangementer

på landsplan:

27.-29. april 2001

Gildernes Højskole

på Rødding Højskole

23.-30. juni 2001

Gildehøjskole i Nordborg

7.-14. juli 2001

Int. Træf 2001 på Rodbjerggaard.

15.-16. september 2001

Landsgildeting 2001 i Hillerød.

Internationale

arrangementer:

19.-20. juni 2001:

Centraleuropæisk træf i

Budapest, Ungarn.

20.-24. juni 2001:

Europæisk konference i

Budapest, Ungarn.

19.-26. januar 2002:

34. Europæiske Gilde forum,

Grossarl, Østrig

9.-15. juni 2002:

ISGF’s 23. Verdenskonference i

Vancouver, Canada.

Hvis du vil vide mere om de

forskellige arrangementer - så

kontakt gildekontoret.

Sct. Georg bliver indlæst på

lydbånd gennem Cimbrer

Posten, Aalborg. Yderligere

oplysninger fås hos Arne

Andersen, tlf. 98 17 94 07.

Gildernes Højskole i

Nordborg 2001

lørdag den 23. juni til

lørdag den 30. juni.

Program fremsendes ved

henvendelse til gildemester

Ib Arne Christensen,

Bellisvej 11,

Havnbjerg, 6430 Nordborg.

tlf. 74 45 07 38

e-mail: ibarne@post.tele.dk


til Jer, der nu for første gang er blevet

valgt ind i en gilde ledelse. I har noget at

glæde Jer til, for det er et spændende og

givende, men også et krævende job,

Jeres gildebrødre har valgt Jer til at

bestride.

Det kan måske volde lidt kvaler at få

sin første gildemestertale til at hænge

rigtigt sammen, eller for kansleren at få

overblik over formularer, indberetninger

og de mange papirer, eller at holde

styr på kontingent ind- og udbetalinger

for skatmesteren, men husk på én ting, I

er blandt venner og tidligere ledelsesmedlemmer

skal nok give en hånd med,

hvis det kniber for Jer i begyndelsen.

Også til lykke til Jer der er blevet

genvalgt, eller efter nogle år igen skal

varetage gildets ledelse. I har øvelsen

og I har opnået rutinen, men lad nu ikke

den rene rutine og ”plejer” få overhånd.

Nytænkning, nye visioner og ny entusiasme

er der altid brug for i gildebevægelsen

– så derfor mange gode ønsker

til Jer alle, ”nye som gamle”, med håbet

om, at I trods arbejdsbyrden vil fi nde

glæde og tilfredsstillelse ved det embede,

I har påtaget Jer.

Som bekendt er en kæde ikke stærkere

end det svageste led. I den forbindelse

tænker jeg her på den kæde, som

er smedet af alle Danmarks gilde brødre.

Selvom du ikke p.t. sidder i en gildeledelse,

eller aldrig har prøvet det, så er

det vigtigt, at du som gildebror bakker

din ledelse op, støtter den og tager del i

dit gildes trivsel. Derved er du med til

styrke gildebevægelsen i al almindelig-

Til lykke

De venligste gildehilsner

Erik S. Messmann

Pr-sekretær

hed og din egen gildeledelse i særdeleshed.

Især i år er det vigtigt at gildeledelserne

”kommer i arbejdstøjet” hurtigt,

for allerede den 15.-16. september er

der landsgildeting, som gilde brødrene i

Hillerød længe har haft travlt med at

for berede.

Et er, at de ydre rammer om et landsgildeting

kræver lang og grundig forberedelse,

mindst lige så vigtigt er det

dog, at I som deltagere i selve tinget har

forberedt Jer godt sammen med Jeres

gildebrødre i gildet, så at I, som delegerede,

er ”klædt på” til at yde en indsats i

debatterne og at I, med gildet i ryggen,

er med til at præge de beslutninger, som

skal danne rammen om de næste års

arbejde i Sct. Georgs Gilderne i Danmark.

3


4

Internationalt Jubi-Træf 2001

Af Gunnar Hauerberg, Træfudvalget

Der er nu gået 25 år, siden Sct.

Georgs Gilderne overtog Rodbjerggaard,

og i den anledning

bliver dette års TRÆF til et Jubi-Træf. Desuden

har vi annonceret TRÆF 2001 i det

internationale gildeblad, World gazette

Opstilling af landsgildeledelsesmedlemmer

til

perioden 2001-03

Selvom der allerede er indkommet nogle

forslag, vil vi gerne gøre opmærksom på, at

der i henhold til vore love’s § 8 kan opstilles

kandidater helt frem til og under landsgildetinget.

Vi vil dog her gerne opfordre til, at navne

på evt. kandidater indsendes til landsgildekontoret

inden 1.7.2001, idet alle kandidater,

der er opstillet på dette tidspunkt, vil

blive præsenteret i august-nummeret af

SCT. GEORG, og de får desuden lejlighed

til at præsentere sig selv og deres visioner i

Drejebogen for LGT 2001.

For at være valgbare skal kandidaterne

være riddere.

Opgaverne, som de kommende LGLmedlemmer

går ind til, er spændende og

mangeartede, men også tidskrævende –

man skal regne med mindst 10-12 weekendmøder

om året, og dertil kommer

diverse aftenmøder og forberedelsestid.

Arbejdsopgaverne for de enkelte ledelsesmedlemmer

har tidligere været mere

udførligt beskrevet i SCT. GEORG nr.

1/97. Artiklen kan rekvireres på landsgildekontoret.

Landsgildeledelsen

Karin Boldsen

Landsgildemester

Mondiale i håb om, at vi kan få deltagere

fra andre gildelande, således at TRÆF’et

også bliver internationalt.

Vi har i år lagt vægt på oplevelser i det

midtjyske, således at der hver dag vil være

turforslag til et område i rimelig kørselsafstand

fra lejren. Mandag bliver der udfl ugter

til Ribe-Esbjerg området, tirsdag er der

tilbud i Kolding området, onsdag gælder

det Silkeborg, torsdag er det Vejle og endelig

er fredagen reserveret ture i lokalområdet.

Som sædvanlig er der tale om tilbud,

som man kan vælge sig ind på, afhængig af

familiens lyst og interesser. Hvor der er

mulighed for det, vil vi skaffe rabatter; men

det kræver naturligvis, at alle interesserede

møder op på samme tidspunkt. Så hvis det

passer bedre til familiens ønsker at tage til

Esbjerg om torsdagen, skal man ikke forvente

at få rabat til f.eks. Saltvandsakvariet.

For børn i alle aldre er der en gennemgående

Savanne-aktivitet. I løbet af ugen

skal der bygges en hytte og en række store

savannedyr ved bålpladsen, således at der i

forbindelse med lejrbålet fredag aften kan

opføres et stort drama!

Naturligvis har vi også den traditionelle

velkomstmiddag lørdag aften, og de efterfølgende

dage vil der bydes på instruktion i

square-dance, gildehal, sangaften, koncert,

kirkebesøg med gudstjeneste samt - som

allerede nævnt - stort lejrbål.

Internationalt Jubi-Træf 2001 starter


Overskrifter i Nyhedsbrev

nr. 14/marts 2001:

Gildetilbud på Rodbjerggård

Fredslyset fra Betlehem

Forsikring

Nye sider til Håndbog for Gildeledelser +

oversigt

Gambia

Sct. Georgs Budskab

LGL-kandidater


lørdag den 7. juli kl. 12.00 og afsluttes

lørdag den 14. juli ligeledes kl. 12.00. Som

sædvanlig er der mulighed for at få en plads

allerede fredag fra kl. 18.00 - og der er intet

pilekast i år, da dartpilen er blevet væk...

For de ivrige er der forlejr fra mandag

den 2. juli til fredag den 6. juli, hvor der

bliver mulighed for at udføre lettere reparations-

og vedligeholdelsesarbejder på

området.

Det endelige program for TRÆF 01

Af Helen og Søren Højgaard, 2. Roskilde

Vi havde med stor spænding og forventning

set frem til denne tur,

hvor vi skulle deltage for første

gang, og vi kan med det samme sige, at

vore forventninger til fulde blev indfriet.

Der er et helt specielt kammeratskab, såvel

mellem de danske som på tværs af nationerne.

Turen startede faktisk allerede i efteråret

ved træffet i Grejsdalen, hvor de gildebrødre,

som tidligere havde været med,

informerede os nye og gjorde meget for, at

vi skulle føle os velkomne.

De fl este var, som os, med bus. Fra Danmark

var vi 40 deltagere, og ialt deltog 370

fra 20 forskellige lande.

Nogle af gårdene i Grossarl’s omegn

holder åbent for gildebrødrene under træffet,

og vandreturene og besøgene der, må

nok betegnes som »hovedaktiviteterne«,

men også velkomst ved Grossarl’s borgmester,

aftenarrangement i Grossarl’s barokkirke

og morgengudstjeneste samme sted,

forskellig underholdning i skolens store sal,

hvor såvel Ungarn som Østrig præsenterede

deres lande.

En dag var der et friluftsarrangement i

en nationalpark, hvor nogle af landene

havde forberedt aktiviteter. Ledelsen af

Grossarlerlauget i Danmark havde medbragt

små, fl otte træskiver med et rødt dannebrogsfl

ag på den ene side, som deltagerne

så selv skulle brændemærke med gil-

kommer i maj-nummeret af Sct. Georg;

men har du gode idéer, så kan du endnu nå

at henvende dig til TRÆF-udvalget, der

består af Karin Boldsen, Thyholm, Anna-

Sophie Ross, Slagelse, Kurt Nielsen, Slagelse,

Ebbe Schousen, Egå og Gunnar Hauerberg,

Roskilde.

Har du for resten set foromtalen af

TRÆF 01 på gildernes hjemmeside

www.sct-georgs-gilderne.dk?

Gilde-Forum i Grossarl

33. Europæiske Gilde-Forum 13.-20. januar 2001

deliljen og

Grossarl’s byvåben

på den

anden si de, og

forsynet med

en snor var

det så et halssmykke,

som der var stor interesse for. Hos

Østrig fremstillede vi selv lommeknive, og

der var mange andre ting.

For de, som ønskede at dyrke skisport,

var der også rig lejlighed hertil, idet der er

fl ere lifte og langrendsspor. Der var også

arrangeret en heldagstur med bus til en stor

udstilling om bjergbestigning: »Der Berg

ruft«, som fortalte om historiens mest berømte

og største indenfor bjergbestigning,

og nogle af deres rekvisitter og breve m. m.

var udstillet.

Vi havde også lejlighed til at se Salzburger

Marionettentheater opføre »Tryllefl øjten«

– en imponerende forestilling med

mandsstore dukker.

På gårdene, som vi besøgte, kunne man

købe kolde og varme drikke og nogle steder

også mindre måltider.

Som det forhåbentlig fremgår af oven-

stående beretning, var vi meget begejstrede

for arrangementet og vil varmt anbefale

andre gildebrødre at tage med næste år.

Til slut vil vi takke ledelsen af Grossarlerlauget

for det store arbejde, der er udført.

Fra venstre: Birgit

og Niels Rosenbom,

Lene Ludvigsen, 2.

Horsens, Kiss og

Erik Messmann.

5


6

Kursusudvalget beretter

Kære deltagere i Gildernes Højskole.

Nu er sidste kvartalsbrev udsendt – og vi

fra Kursusudvalget ser med spænding frem

til en rigtig »Højskole weekend« i Rødding.

Her følger de nødvendige fællesoplysninger,

I skal have, inden vi ses:

Ankomst fredag den 27. april: Fra klokken

15.00 er kaffebordet dækket med hjemmebag

i højskolens spisesal, og fra dette

tidspunkt kan indkvartering fi nde sted. Vi

regner med, at alle kan være fremme til

middag klokken 18.

Transport til højskolen: Der arrangeres

På landsgildetinget uddeles Sct. Georgs

Gildernes hæderspris i form af et relief af

Sct. Georg og dragen samt et kontant beløb.

kollektiv transport fra Vejen station, hvis I

melder til landsgildekontoret, tlf. 33 32 27

33 om ankomsttidspunkt og antal. (Meget

gerne gruppevis.)

Sengelinned: På forespørgsel har højskolen

meddelt, at de udleverer sengelinned og

håndklæder, – men hvis man selv medbringer

dette, gives en bonus i form af en fl aske

rødvin pr. person lørdag aften.

VI SES!

Med gildehilsen

KURSUSUDVALGET

v/ Margrethe Gybel.

Sct. Georgs Gildernes hæderspris

Næste landsgildeting fi nder sted den 15. og

16. september i Hillerød, og Landsgildeledelsen

indkalder herved motiverede forslag

til modtager af hædersprisen 2001.

Forslag skal fremsættes skriftligt af

gilder eller gildebrødre og indsendes til

landsgildekontoret senest 1. juni 2001.

Vedtægter for Sct. Georgs Gildernes

Hæderspris.

1. Sct. Georgs Gildernes Hæderspris er

indstiftet for at udbrede Sct. Georgs Gildernes

idealer og deres praktiske anvendelse.

2. Sct. Georgs Gildernes Hæderspris tildeles

en person som anerkendelse for

humanitær og etisk handlemåde.

3. Hædersprisen består af en kunstgenstand,

et diplom med begrundelse for tildelingen

samt et pengebeløb, hvis størrelse

fastsættes af landsgildeledelsen. Overrækkelsen

fi nder sted på det ordinære landsgildeting.

4. Motiverede forslag indkaldes i Sct.

Georg, og skal være landsgildekontoret i

hænde senest den 1. juni i det år, der afholdes

ordinært landsgildeting.

5. På grundlag af de indkomne forslag

udpeger landsgildeledelsen modtageren af

hædersprisen. Landsgildeledelsen kan vedtage,

at der undtagelsesvis ikke skal fi nde

uddeling sted.


Velkommen til Landsgildeting 2001 i Hillerød!

Hillerød Gilderne glæder sig til at byde jer alle velkommen til Landsgildeting 2001. For at

alt kan glide så nemt som muligt, vil vi bede jer om at læse nedenstående godt igennem.

Naturligvis tænker vi først og fremmest på, hvor I vil indkvarteres, hvor meget I ønsker at

deltage i, men vi pointerer også vigtigheden af at overholde tidsfristen d. 1. juni 2001.

Kommer tilmeldingen efter denne dato, kan vi ikke garantere for overnatning.

Frederiksborghallen

vil danne rammen om kammaratskabsaftenen, frokost lørdag og søndag, landsgildetinget

og festaftenen.

Indkvartering

Der er følgende indkvarteringsmuligheder, opdelt i HOTEL NR., som skal anvendes

ved bestilling. Alle priser er pr. person og inkl. morgenmad. Fordeling sker efter

”først-til-mølle” princippet.

Hotel nr. pris/person afstand fra

pr. nat Frederikborghallen

enkeltværelse:

1 kat. A Pharmakon 575 100 m

2 kat. B Høvelte kursuscenter 195 13 km (ca)

dobbeltværelse:

3 kat. A Hillerød hotel 375 0

4 kat. A Bymose Hegn, Helsinge 370 13 km (ca)

5 kat B Høvelte kursuscenter 145 13 km (ca)

6 kat B Nordisk lejrskole 200 3 km (ca)

7 kat C Nordisk lejrskole u/bad 175 3 km (ca)

hytter:

8 kat C Hillerød Camping-hytter 350 (pris pr. 4-pers. hytte 200 m

excl. linned og morgenmad)

Transportmuligheder

For at overnatte på Høvelte kursuscenter og Bymose Hegn må man være selvtransporterende.

Man kan nå Nordisk lejrskole med offentlige transportmidler. Taxa koster ca. 100 kr.

Frederiksborghallen ligger ca. 1000 m. fra Hillerød station. Der går S-tog direkte fra

Københavns Hovedbanegård til Hillerød. – Der er mulighed for fælles transport på festaftenen

fra Nordisk lejrskole, Høvelte kursuscenter og Bymose Hegn – dog kun mod

forudbestilling og betaling.

Prisen for deltagelse i Landsgildetinget

Landsgildet betaler gebyr for én fra hvert gilde samt fra hvert distriktsgilde. Alle andre deltagere

skal indbetale et gebyr på kr. 160,-. Hertil kommer udgifter til de enkelte arrangementer,

hotel m.v.

Ved evt. afbud 1 måned før tilbagebetales hele beløbet. Ved afbud senere kan intet refunderes,

men der er mulighed for at sende en stedfortræder.

Tilmelding

Enhver gildebror kan alene – eller sammen med ledsager – deltage i Landsgildetingets programpunkter

(et eller fl ere). Alle deltagere skal udfylde vedlagte bindende tilmelding, der

alene kan omfatte én deltager samt evt. ledsager.

Tilmelding skal ske ved indsendelse af blanketten til Else Curtis, Pileallé 21, Nødebo,

3480 Fredensborg sammen med en check på beløbet. Blanket uden check anses ikke for

7


8

tilmelding. Af hensyn til tidligere erfaringer såvel i Kolding som Viborg, fastholdes princippet

med betaling kun pr. check.

Frederiksborghallen

blev opført i 1967 bl.a. ved hjælp af støtte fra Sct. Georgs Gilderne i Hillerød, hvorfor det

er naturligt, at så meget som muligt af Landsgildetinget bliver afholdt her. Hallen er midtpunkt

for mange sports- og kulturelle aktiviteter i Hillerød.

”Åbent Hus”

Mange gildebrødre kommer langvejs fra og har måske lyst til at se lidt af Hillerød og

omegn inden selve Landsgildetinget begynder. Hillerødgilderne vil derfor tilbyde interesserede

forskellige udfl ugtsmuligheder i løbet af fredagen. Der vil således være ”Åbent hus”

på Spejdercenteret Frydenborg, hvor også Hillerødgilderne har til huse. I kan også se –

eller gense DDS Gillwell-hytte. Oplev Danmarks ældste pensionisthøjskole Storedam i

naturskønne omgivelser. Af andre udfl ugtsmuligheder kan nævnes Esrum Kloster og

Esrum Møllegård. For at få en pejling om evt. interesse bedes man krydse af på tilmeldingsblanketten.

Deltagelsen er gratis. Der vil naturligvis også være mulighed for at

besøge Frederiksborg Slot (entré).

Kammeratskabsaften

Med henblik på en uforglemmelig aften i Frederiksborghallen, har vi rystet en cocktail

bestående af lige dele varm mad fra kl. 19.00 – 21.30 med kaffe, viseunderholdning og fællessang

under kyndig ledelse af vor lokale vicevært, og endelig masser af tid til at etablere

nye og udbygge gamle kammeratskaber. Vi håber på mange deltagere, men gør samtidig

opmærksom på, at der er en øvre grænse for, hvor mange der kan deltage.

Lørdag formiddag

Her er gildebrødre og ledsagere inviteret til at møde lidt Danmarkshistorie i Frederiksborg

Slotskirke under et mindre musikalsk og informativt arrangement, der efterfølges af en tur

i den smukke og nyligt reetablerede Barokhave. Her er luften frisk, udsynet formidabelt og

kaskaderne springer. Arrangementet varer ca. 2 timer; det koster ikke deltagerne noget,

men tilmelding er nødvendig, og vil fremgå af tilmeldingsblanketten til landsgildet. De, der

er tilmeldt, vil få tilsendt yderligere information.

Festaften

Vil ligeledes fi nde sted i Frederiksborghallen.

Der serveres en lækker 3- retters menu og kaffe, og skulle man mod forventning opleve en

stille stund under middagen, da vil aftenens meget professionelle underholdning sikkert

råde bod herpå.

Efter middagen spiller orkesteret ”Cool Cats” op til dans med et repertoire, som vi er sikre

på, vil glæde alle danseglade gildebrødre.

Såfremt man tilmelder sig transport lørdag aften, vil man blive afhentet pr. bus på overnatningsstederne

og med returkørsel henholdsvis kl. 23.30 og 01.30.

Ledsagerturene

Efter åbningen af Landsgildetinget lørdag eftermiddag byder vi på en bustur til ”Kongernes

Nordsjælland”. Vi kører fra Frederiksborghallen til Sørup ved Esrum sø, og til Fredensborg

Slot, hvor vi får lejlighed til at se slottet udefra. Fra Fredensborg Slot kører vi over Tikøb til

Gurre Slotsruin, hvor slotsruinerne ses fra bussen, og hvor der vil blive fortalt lidt om slottets

historie. Der vil også blive serveret en lille forfriskning, inden vi kører videre til Kron-


org Slot. På Kronborg Slot besøger vi Holger Danske i kasematterne, og herfra går vi

rundt om slottets bastioner, hvorfra man kan se til Sverige. Fra Kronborg Slot køres der ad

Strandvejen til Rungsted og Hørsholm og videre tilbage til Frederiksborghallen i Hillerød.

Søndag formiddag: ”Danmarks smukkeste sømil” og besøg på Frederiksborg museet på

Frederiksborg Slot. Sejlturen starter ved bådebroen på Torvet midt i hjertet af Hillerød, og

der sejles rundt om Frederiksborg Slot. En lokal turistfører vil fortælle undervejs, og efter

landgang besøger vi Frederiksborg museet, der støttes økonomisk af Carlsberg Fonden.

Efter rundvisningen går vi tilbage til Fredeiksborghallen, hvor frokosten står klar.

Stadeplads

Gilder, der ønsker stadeplads i Frederiksborghallens foyer med henblik på salg af gildeeffekter,

udstillinger m.v., bedes henvende sig direkte til Landsgildekontoret.

Evt. henvendelse

om spørgsmål vedrørende indkvartering og betaling kan rettes til Else Curtis, Pileallé 21,

Nødebo, 3480 Fredensborg tlf. 48 48 44 43 bedst efter kl. 17.00.

Alle andre spørgsmål bedes rettet til Bodil Davidsen, Frederikshave 34 st.th. 3400 Hillerød

tlf. 48 26 36 52 (dagtimer), 48 26 36 03 (aften og weekend).

Program for Landsgildeting 2001

Fredag d. 14.9.

Kl. 13.00-

16 .00 Åbent hus - arrangementer

Kl. 18.00 Sekretariatet åbner i Frederiksborghallen

Kl. 19.00 Kammeratskabsaften, Frederiksborghallen

(varm mad til kl. 21.30)

Lørdag d. 15.9.

Kl. 08.00 Sekretariatet åbner i Frederiksborghallen

Kl 08.50 Frederiksborg Slotskirke, Barokhaven

Kl. 12.00 Frokost i Frederiksborghallen

Kl. 13.15 Landsgildetinget åbner

Kl. 13.30 Bustur for ledsagere

Kl. 17.00 Landsgildetinget suspenderes

Kl. 19.00 Festaften i Frederiksborghallen

Kl. 02.00 Tak for i aften

Søndag d. 16.9.

Kl. 08.30 Sekretariatet åbner i Frederiksborghallen

Kl. 09.00 Morgensamling med andagt i Frederiksborghallen

Kl. 09.15 Landsgildetinget genoptages

Kl. 09.15 Udfl ugt for ledsagere

Kl. 12.00 Frokost i Frederiksborghallen

Kl. 13.00 Landsgildetinget fortsætter

Kl. 15.15 Afslutning på Landsgildetinget 2001

9


10

Fredag

Spejdercentret Frydenborg

DDS Gilwell-hytten

Storedam

Kan kopieres

Lørdag formiddag

Frederiksborg Slotskirke


NYT fra Frimærkebanken

Af »bankdirektør« Nils Liljeberg

Frimærkebanken har - sædvanen tro –

sin plads på Landsgildetinget hvert

andet år. Således også i Hillerød i år.

Vi modtager ved den lejlighed mange frimærkeafklip

fra mange af landets gilder; alt

bliver indvejet og registreret og den løbende

konkurrence om fl est indsamlede frimærker

siden Landsgildetinget i Viborg i

1999 bliver afsluttet; vinderne bliver præmieret

og behørigt hyldet.

Men på ét punkt er alting måske ikke

helt, som vi i frimærkebanken gerne selv

vil have det: Vi vil egentlig gerne lave en

konvolut med særfrimærke og særstempel

på i anledning af Landsgildetinget i Hillerød

2001. Men som tidligere nævnt fra

denne »talerstol«, er det forbundet med

temmelig store omkostninger at fremstille

denne særudgivelse. Så vi er i virkeligheden

nødt til at spørge gildebrødrene over

det ganske land: »Hvor mange er interesserede

i at købe den?«. Derfor beder vi om,

at I forudbestiller den inden vi sætter den i

produktion, enten pr. post til Frimærkebanken,

Postboks 55, 8310 Tranbjerg J., pr.

e-mail til: frimaerkebanken@tele.dk eller

pr. telefon til Hans Fink 8672 0040 eller til

undertegnede på 8617 5820. Vi vil så herefter

vurdere interessen og evt. sætte i gang.

Men vi vil gerne endnu en gang slå fast, at

vi ikke ønsker at lave særstempler m.m. for

vores egen skyld alene, men for alle medlemmerne

af Sct. Georgs Gilderne i Danmark.

Dette projekt skal som et minimum

hvile i sig selv, hvis vi fra starten ved, at

dette koster penge, vil vi ikke være særlig

ansvarlige, og et eventuelt underskud skal

jo tages fra de tilskud, vi yder til landsgildets

hjælpefonde. Derfor: bestil en særkuvert

fra LANDSGILDETINGET 2001 I

HILLERØD snarest og inden 20. maj.

Vi har i Frimærkebanken foretaget en

enkelt ændring i bestyrelsen, idet Kaj

Andersen på grund af fl ytning har bedt sig

fritaget for sit hverv i bankens bestyrelse.

Denne anmodning har vi imødekommet, så

også på dette sted skal der lyde en tak til

Kaj Andersen for mange års trofast virke i

Frimærkebankens tjeneste. Vi byder samtidig

velkommen til hans afl øser som ”bankassistent”,

Jan Bigum, som i en periode har

virket ”i kulissen” som fødselshjælper i

arbejdet med at overføre det gamle, manuelle

registreringssystem m.m. til EDBalderens

nye toner.

Mange frimærkehilsener med takker.

10. LGL-møde den 26.-27.1.01.

Der var indkommet 14 ansøgninger til

Hjælpefonden til behandling. Der blev

bevilget kr. 5.000,- til AIDS Fondet og kr.

3.500,- til Bloddonorerne i Danmark.

Resten fi k afslag.

Sct. Georgs Gildet i Rold Skov er nedlagt.

Karen Adrian, Ringsted er efter eget

ønske fratrådt som landsgildets medlem af

repræsentantskabet og som suppleant i Friluftsrådets

bestyrelse.

Landsgildeledelsen debatterede nye udgivelsestider

for Sct. Georg. Evt. forslag vil

fremkomme ved landsgildetinget i Hillerød.

Nye sider til Håndbog for Gildeledelser

udsendes ultimo marts 2001.

Nyhedsbrev udsendt ultimo marts 2001,

overskrifter andet steds i bladet.

11. LGL-møde den 3.-4.3.01.

Der var indkommet 10 ansøgninger til

Hjælpefonden til behandling, alle fi k

afslag.

Landsgildeledelsen godkendte kommissorium

for Gildetrop-lauget. Laugsledelsen

består p.t. af Rigmor Lauridsen, LGIS, Stig

Laustsen, 3. Frederikssund og Ole Bank

Jacobsen, Ringkøbing.

Norge holder landsgildeting i juni, hvor

landsgildemester Karin Boldsen deltager.

Sverige holder landsgildeting i maj, hvor

International Sekretær Rigmor Lauridsen

deltager.

Sct. Georgs Gilderne i Danmark har arvet

11


12

kr. 100.000,- minus arveafgift efter Børge

Lunau, Faaborg til brug for drift af Rodbjerggaard.

Landsgildeledelsen udtrykker

stor taknemmelighed for beløbet.

Gambia-Projektets kampagne og tilhørende

materiale blev gennemgået. Videoen

vil blive præsenteret ved Distriktsforum, og

efter aftale forevises i distrikterne.

En del gildebrødre har haft den glæde

at deltage i en gildetrop på KFUKspejdernes

seneste landslejr ’97 og

Det danske Spejderkorps’ Blå Sommer ’99

og har der haft stor fornøjelse af samværet

med både spejdere og ledere.

Et forgæves forsøg på at etablere en gildetrop

i forbindelse med KFUM-Spejdernes

seneste korpslejr i Randers sidste år fi k

imidlertid en del af os til at begynde og tale

om et mere permanent udvalg til at tage sig

af etableringen af en gildetrop i forbindelse

med enhver fremtidig korps- eller landslejr.

Det første tiltag i denne proces er nu

blevet gjort, og der er således blevet nedsat/

udpeget en gildetroplaugsledelse, der på

nuværende tidspunkt består af Stig Laustsen,

Frederikssund, undertegnede og International

Sekretær Rigmor Lauridsen, Ebeltoft,

som er kontaktperson til Landsgildeledelsen.

Idet vi ønsker en så rimelig geografi sk

fordeling af ledelsens sammensætning som

muligt, leder vi i øjeblikket efter et fjerde

laugsledelsesmedlem på Fyn.

Vores opgave kommer i fremtiden til at

omhandle et samarbejde med korpsene

omkring etableringen af en gildetrop i for-

Sct. Georgs Gildet i Nørre Alslev nedlægges

efter eget ønske. 1. og 2. Sct.

Georgs Gilde i Hjørring sammenlægges til

Sct. Georgs Gildet i Hjørring.

Næste møde er i forbindelse med

Distriktsforum den 23.-25.3.01 og derefter

4.-6.5.01 i Hillerød bl.a. for gennemgang af

Landsgildeting 2001.

Gildetroplaug

Af Ole Bank Jacobsen, Ringkøbing

bindelse med fremtidige korps-/landslejre.

Lauget skal fi nde sine medlemmer blandt

gildebrødre, spejdere samt ægtefæller til

disse.

I første omgang vil det være muligt at

melde sig på landsgildekontoret, men vi har

også planlagt en brochure, som vil blive

lanceret i forbindelse med landsgildetinget

i september.

Her og nu er det meningen, at vi udsender

en mere direkte henvendelse til de gildebrødre

som allerede på nuværende tidspunkt

har udvist interesse for sagen gennem

deltagelse i en allerede afholdt gildetrop.

Som medlem af lauget er det meningen,

at man fremover vil modtage information

om fremtidige lejre gennem et nyhedsbrev,

som vil blive udsendt med regelmæssige

mellemrum.

På sigt er det endvidere vores intention at

oparbejde en ”færdighedsbank” som nærmere

skal beskrive såvel den enkeltes som

laugets muligheder for at påtage sig bestemte

opgaver i forbindelse med afviklingen

af en lejr.

Engang i efteråret er det meningen at vi

skal starte på den mere specifi kke information

omkring KFUK-spejdernes næste

landslejr, så der er allerede nu gang i arbejdet

.

Vi håber naturligvis på, at så mange som

muligt vil bakke op om projektet og melde

sig ind i lauget.

På forhånd tak.


Opslagstavlen

Gildebluser

Kongeblå polobluser og sweatshirts

i marineblå eller kongeblå.

Henvendelse til

Kirsten Olesen, Felsted Nygade 11

6200 Aabenraa, tlf. 74 68 53 43

Endnu et gildetilbud på

Rodbjerggaard

I lighed med vort vintertilbud kan

gildebrødre i perioden 01.05.01 til

01.10.01 besøge Rodbjerggaard

for en pris af kr. 75,00 pr. gildebror

pr. overnatning, dog min.

10 personer pr. gang.

Dette tilbud gælder for stuehuset

med 25 sovepladser fra mandag til

fredag. Dertil kommer strømforbruget,

der betales med kr. 2,25

pr. kwt. I kan enten selv gøre rent

efter jer, eller betale for dette efter

aftale med landsgildekontoret.

Såfremt I ønsker at gøre brug af

dette tilbud, eller ønsker at høre

mere, skal I kontakte

landsgildekontoret.

Gildetelegram

Gildetelegram, A5, m. konvolut kr. 9.00

Lille telegram, A6, m. konvolut kr. 6.00

Visitkort, gavekort, m. konvolut kr. 3.00

Minna og Ib Sandahl Christensen

Damsbovej 71, 7000 Fredericia

Tlf. 75 94 25 32

Ridderhaller

Arresø Distrikt

indbyder til Ridderhal fredag den 4. maj 2001 i

Islebjerg Kirkes konfi rmandstue.

Indgang fra Thorsvej.

Vandrehal fra kl. 19.00. – Ridderhal kl. 19.30.

Efter ridderhallen kammeratligt samvær, med et

let traktement. Pris kr. 50,00. Drikkevarer til

sædvanlige rimelige priser.

Tilmelding senest mandag

30. april 2001 til Elisabeth de la Cour,

tlf. 47 31 26 43 eller Kirsten Eglin,

tlf. 47 31 29 84

Østjysk Distrikt

afholder åben Ridderhal med optagelse af 3

væbnere mandag den 7. maj 2001 kl. 19.30 på

Restaurant Pøt Mølle, Pøt Møllevej, Hammel.

Der serveres et let traktement.

Pris kr. 75 excl. drikkevarer.

Tilmelding senest 30. april til Michael Arbon,

Sverigesvej 23, 8370 Hadsten,

tlf. 86 98 33 84 (aften, bedst efter 19.00).

e-mail: arbon@post5.tele.dk

Trekantområdets Distrikt

tirsdag 8. maj 2001 kl. 19.30

i Riddersalen på Koldinghus.

Følgende vil modtage ridderslaget:

Annelise Debois, 2. Vejle

Per Vahlkvist, 5. Kolding

Kaj Lykke Poulsen, 5. Kolding

Erik Petersen, 5. Kolding

Efter ridderhallen er der samvær i Kolding

gildernes hus, Fynsvej 73, 6000 Kolding.

Pris kr. 75 excl. drikkevarer. Tilmelding senest

1. maj 2001 til Jens Nørgaard, tlf. 75 92 35 77

eller e-mail: j.norgaard@post.tele.dk

indbyder til RIDDERHAL

tirsdag den 15. maj 2001 kl. 19.30

på OUTRUP HOTEL

Jernbanegade 2, 6855 Outrup.

Efter ridderhallen, hvor der optages

3 væbnere, vil der være kammeratlig samvær,

hvor der vil blive serveret en let anretning

til 80,- kr. excl. drikkevarer.

Tilmelding senest 8. maj 2001 til:

Else Birch, tlf. 75 25 18 38 eller

Ib Frisenvang, tlf. 75 22 09 44

13


Postbesørget blad

(0900 KHC)

Vi bygger broer til hinanden

med Rodbjerggaard som mødestedet.

Vi ejer i fællesskab Gildecenter Rodbjerggaard,

der med sine tilliggender, beliggenhed og fysiske

rammer har stor herlighedsværdi.

Vi bør gøre Rodbjerggaard bedre egnet som mødested

for hele gildebevægelsen – LGL og dens

udvalg – distrikternes (DGM, DIS og DUS) og enkeltgildernes

virksomhed.

For at det skal kunne lykkes, vil det være påkrævet

at renovere sove- og toiletfaciliteterne, således

at Rodbjerggaard bliver en tidssvarende ramme

om vore egne aktiviteter.

Gildecenterfonden administrerer Rodbjerggaard.

Arbejdslauget med Hartvig Kjeldgaard som

»primus motor« vedligeholder Rodbjerggaard ude

og inde.

Mit forslag må dernæst være: – at alle 6.998 gildebrødre

i Danmark bakker op om dannelse af

støtteforeningen »Rodbjerggaards Venner«, hvis

opgave skal være at skaffe økonomiske midler til

renovering af de ovennævnte faciliteter.

Jeg tror på – at det i år vil lykkes at stifte støtteforeningen

»Rodbjerggaards Venner« – at samtlige

gildebrødre i Danmark loyalt vil bakke op om

projektet – at projektet vil være en styrke for gildebevægelsen.

Ingeborg Kjærgaard, DUS, Vendsyssel Distrikt

Bloddonorerne

Af Else Sudergaard

Den nye sundhedsminister Arne Rolighed har

medvirket til at der er bevilget to millioner kroner

til produktionen og udsendelse af Donornyt

året ud, ligesom han har givet tilsagn om at medvirke

ved åbningen af Bloddonorernes landsmøde

i Korsør den 6. oktober 2001.

I dagene 16.-20. august 2001 skal der afholdes

international ungdomskonference på Stevninghus.

Der forventes ca. 120 deltagere fra hele

Europa (jeg er med til at arrangere det).

Nyhedsbrev fra bloddonorerne udkommer ca.

hver anden måned og kan bestilles på hjemmesiden

www.bloddonor.dk eller send en e-mail

til: thomas@bloddonor.dk

Red Barnet

For 3. år i træk skal gruppe 2 fra Sct. Georgs

Gildet i Store Heddinge afholde Red Barnetferie

i Skovvængehus.

Det er Red Barnets regionskontor i Århus, der

står for udvælgelsen af børnene i lejren

Skovvængehus, og de er glade for initiativet, Sct.

Georgs Gildet har udvist. Lejren er simpelthen

den eneste af sin art i hele landet.

Gildet har fået hjælp fra de lokale banker,

forretningsdrivende, lokale æg og tomater og en

grillaften sponsoreret af SID. Frivillige kører til

de forskellige udfl ugter og gratis underholdning

af Tambourkorpset, hvor de bagefter får lov at

tromme og trutte!

Yderligere oplysninger, hvis nogen skulle

have lyst til at lave noget tilsvarende, kan fås hos

Mona Gregers Nielsen, Østergade 1 B, 4660

Store Heddinge, tlf. 56 50 20 78.

More magazines by this user
Similar magazines