Beboerfolder - Boligkontoret Aarhus

bk.aarhus.dk

Beboerfolder - Boligkontoret Aarhus

Beboerfolder

_____________________________________________________________________________

Paludan Müllers Vej 44, 8200 Århus N

Opdateret: Marts 2011

Redaktør: Afdelingsbestyrelsen, Afd. 26

Udgivet første gang: Efterår 2003

Der tages forbehold for fejlagtige og forældede informationer i folderen

Bo83 – afdeling 26


Chokoladen

I 1998 flyttede de første studerende ind i den gamle chokoladefabrik på Paludan

Müllers Vej 44 i Århus. Som en del af Boligforeningen af 1983 (BO 83) var den gamle

fabrik blevet omdannet til 80 selvstændige lejemål, som i den forbindelse fik tilnavnet

”Chokoladen”. Formålet med ombygningen var at skabe billige boligforhold for

unge studerende i Århus.

Med årene er der i Chokoladen blevet iværksat flere forskellige initiativer. Eksempelvis

har afdelingen investeret i bord-bænkesæt og en grill, som i sommerperioden

er til fælles afbenyttelse i afdelingens have. Endvidere har afdelingen investeret i havekrukker,

hvor der i sommerperioden dyrkes forskellige urter, som alle kan nyde

gavn af.

Indendørs er der investeret i kunst på væggene forskellige steder på de to etager i

bygningen.

Afdelingsbestyrelsen tilstræber med jævne mellemrum at arrangere sociale arrangementer

for afdelingens beboere, således at der er mulighed for at møde sine naboer

på en uformel måde. De seneste år er der hvert år blevet afholdt en fastelavnsfest og

en sommerfest.

Formålet med denne folder er at formidle nyttige informationer og retningslinier til

nye beboere i Chokoladen. Såfremt folderen ikke indeholder de søgte informationer,

kan yderligere spørgsmål rettes til afdelingsbestyrelsen, varmemesteren eller Boligkontoret.

Såfremt du har spørgsmål eller ønsker en rundvisning i bygningen, er du meget velkommen

til at kontakte et af medlemmerne i afdelingsbestyrelsen.

Endnu engang velkommen som beboer i Chokoladen

Afdelingsbestyrelsen, Chokoladen (Afd. 26)

Bo83 – afdeling 26


BO 83

BO 83 har såvel familieboliger som ungdomsboliger fordelt på 29 afdelinger i hele Århus,

hvor Chokoladen er afdeling 26. Boligforeningen administreres af Boligkontoret Århus, som

også administrerer Boligforeningen Højbo, Fagbo og Vesterbo fra adressen Brendstrupgårdsvej

7, 8200 Århus N.

Hovedbestyrelsen er boligforeningens øverste organ, som varetager alle overordnede beslutningsopgaver

for den samlede boligforening, samt større beslutninger for den enkelte afdeling.

Den daglige drift varetages af Boligkontoret Århus, hvor henholdsvis boliginspektøren

og varmemesteren varetager det løbende tilsyn med afdelingen.

Inden for boligforeningen eksisterer der et opskrivningssystem, som gør det muligt for foreningens

beboere at få fortrinsret ved intern flytning til boligforeningens øvrige boliger. Fortrinsretten

er betinget af, at man har boet i sin bolig i mindst 1 år, at man er anført på lejekontrakten,

samt at man er medlem af boligforeningen.

Derudover er der etableret fælles venteliste med Boligforeningen Højbo, Boligforeningen Vesterbo,

Boligforeningen Statsbo samt Boligforeningen Fagbo, hvilket gør det muligt som medlem

i blot én af foreningerne at søge bolig i alle fem foreninger. Gælder dog ikke for medlemmer

indmeldt før 09.12.1983.

For yderligere information se:

http://www.bk-aarhus.dk

Afdelingsbestyrelsen

Afdelingsbestyrelsen i afdeling 26 (Chokoladen) består af fem medlemmer og to suppleanter,

som bliver valgt af beboerne på det årlige beboermøde, og som sidder i bestyrelsen forskudt i

to år af gangen. Bestyrelsen holder møde ca. 1 gang om måneden, hvor aktuelle problemer

eller tiltag i afdelingen behandles. Alle beboere er velkomne til at rette henvendelse til bestyrelsen

med problemer eller forslag til forbedringer i afdelingen. Referat af bestyrelsesmøderne

oploades på Chokoladens Facebook-gruppe og bliver ligeledes tilsendt pr. mail til de beboere,

der måtte ønske det. Kontakt til afdelingsbestyrelsen kan enten ske ved personlig henvendelse

til et bestyrelsesmedlem, eller ved skriftlige henvendelse enten ved anvendelsen af

postkassen ved hovedindgangen eller ved at sende en mail til: chokoladen@gmail.com

På opslagstavlen ved hovedindgangen formidler afdelings-bestyrelsen løbende relevante

informationer til Chokoladens beboere.

Fra afdelingsbestyrelsen opfordres der til, at alle lejere udviser alment hensyn og omtanke

overfor afdelingens øvrige beboer. Her tænkes eksempelvis på støjniveau, jf.

husordenens § 3. Ydermere bedes den enkelte lejer undgå at efterlade åbne yderdøre,

for derved at begrænse uvedkommendes mulighed for at færdes i bygningen.

Bo83 – afdeling 26


Varmemester

Til indvendig vedligeholdelse/opsyn, ind– og udflytningssyn, er der ansat en varmemester.

Varmemesteren har ikke fast kontortid, men kan træffes på:

Tlf.: 26 87 48 29, e-mail: vmchokoladen@post.tele.dk. Varmemesteren har egen postkasse ved

hovedindgangen, hvor breve til varmemesteren kan afleveres.

Afdelingsbestyrelsen, afd. 26

Formand

Torben Kjølhede

Paludan Müllers Vej 44, st., lejl. 2.

Tlf.: 20814774

Mail: torbenk@gmail.com

Bestyrelsesmedlem

Dorthe Kynde Nielsen

Paludan Müllers Vej 44, 1., lejl. 1.

Tlf.: 25361464

Mail: dkn007@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem

Karen Riemer Helsbøl

Paludan Müllers Vej 44, 1., lejl. 5.

Tlf.: 60759153

Mail: krhelsboel@gmail.com

Suppleant

Heidi Thysen

Paludan Müllers Vej 44, 2., lejl. 2.

Tlf.: 28775342

Mail: bitte_heidi@hotmail.com

Suppleant

Kasserer

Ditte Søvsø Nielsen

Paludan Müllers Vej 44, st., lejl. 2.

Tlf.: 28898637

Mail: dittesgn@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem

Line Andrup Hansen

Paludan Müllers Vej 44, 1., lejl. 30.

Tlf.: 22920340

Mail: solskin106@hotmail.com

Suppleant

Bo83 – afdeling 26


Internet og Telefon

Chokoladen og Karamellerne har fælles internet opkobling og telefonsystem.

I den enkelte lejlighed er der installeret internet- og telefon-stik, som kan benyttes.

Det er Bolignet-Aarhus, der leverer internetforbindelsen, og alle er automatisk tilmeldt grundpakken

på 4/1 Mbit/s. Hvert lejemål har således sin egen internetforbindelse med en hastighed

på 4/1 Mbit/s. Er man to personer i lejemålet deles man om de 4/1 Mbit/s, mens der ikke deles

forbindelse med kollegiets øvrige beboere. Det er muligt at opgradere sin internet-hastighed

ved henvendelse til Bolignet-Aarhus, og merprisen vil blive afregnet separat via regning fra

Bolignet-Aarhus.

Internet betales med et fast beløb over huslejen, mens telefonforbrug og abonnement afregnes

hver måned med Cirque Bredbånd, af den enkelte lejer.

TV-overvågning

Pr. 1. februar 2011 er der for at sikre beboernes tryghed blevet installeret tv-overvågning i cykelkælderen,

på parkeringspladsen, ved hovedindgangen, i vaskekælderen og i alle pulterrum.

Hvis der opstår situationer, hvor det er nødvendigt at få adgang til tv-overvågningen, kan varmemesteren

kontaktes.

Huslejespecifikation

Nedenstående huslejespecifikationer er opstillet for en to-værelseslejlighed. For den enkelte

lejer kan de enkelte beløb variere alt efter hvilken lejlighed man bor i.

Husleje for X måned 20XX

Note

Leje 2.902,00

1 AC varme 200,00

2 TV 80,00

3 Telenet 145,00

4 Boligsikring - 491,00

5 Vaskeri 102,00

6 A conto vand 163,00

I alt 3101,00

1 Hvert år i april måned opkræves/udbetales differencen mellem indbetalt og faktisk forbrug af

varme.

2 Betaling for tv-grundpakken. Kan ikke fravælges!

3 Indbetaling til internet opkobling (frit forbrug). Kan ikke fravælges!

Bo83 – afdeling 26

Stikdåse

Internet

Telefon


4 Individuelt bestemt beløb for den enkelte husstand, som bl.a. afhænger af personlig indkomst

og kapital indkomst. Den enkelte husstand skal på eget initiativ søge om boligstøtte. Ansøgning

findes via www.netborger.dk

5 Betaling for brug af vaskemaskiner og tørretumbler varierer med den enkelte lejers brug af vaskefaciliteterne.

Forbruget opkræves to måneder bagud.

6 Hvert år i april måned opkræves/udbetales differencen mellem indbetalt og faktisk forbrug af

vand.

Der skal gøres opmærksom på at de enkelte beløb ofte vil blive

reguleret årligt, fx vil huslejen typisk stige med 3-5% - som varsles forinden (fx i budgettet for

kommende regnskabsår).

Sikkerheds- og evakueringssystem

I Chokoladen er der i henhold til gældende regler installeret sikkerheds- og evakueringsforanstaltninger.

Nedenfor beskrives de enkelte systemer kort. Systemet tjekkes årligt af systemoperatøren.

Internt varslingssystem

I bygningen er der installeret et evakuerings- og varslingssystem, som skal udløses manuelt

i tilfælde af brand eller lignende farlig situation. Systemet udløses ved at trykke ruden ind på

en af de røde evakueringsbokse på gangene – herved starter en sirene i alle lejligheder i bygningen.

Ved brand er det således vigtigt at aktiverer det interne evakuerings- og varslingssystem for

at evakuerer de øvrige beboere i bygningen.

Ved konstateret brand

1. Evakuer bygningen (udløs det interne varslingssystem)

2. Kontakt brandvæsnet, ring 112

Oplys: Årsag/Situation, tilskadekomne, adresse, navn

3. Modtag brandvæsenet.

Vigtigt: Du/I skal altid tage sirenerne alvorligt og straks forlade bygningen i tilfælde af

brand. Inden du går tilbage til din lejlighed igen, er det vigtigt at du sikrer dig, at situationen

er under kontrol.

Ved konstateret falsk alarm

Kontakt ”systemoperatør” (afdelingsbestyrelsen har telefonnummer), som efterfølgende

kommer og afmelder alarmen og tjekker situationen.

Branddøre

I de enkelte lejligheder er der ikke opsat røgdetektorer, men såfremt der kommer røg (mad-os) i

gangarealerne vil dørene i den aktuelle ”brandsektion” automatisk lukke, således at en eventuel

brand ikke bredes. Chokoladen er opdelt i fem brandsektioner, adskilt af branddøre. Varmemesteren

åbner dørene igen!

Bo83 – afdeling 26


Bygningsoversigt

Bo83 – afdeling 26

- Skitse tegning -

T: Teknikkerrum

PR: Pulterrum

VM: Varmemester

: Trappe


Elforbrug

Som det måske er dig/jer bekendt, er a conto beløb for omkostninger til elforbrug ikke indeholdt

i den månedlige huslejeopkrævning.

Den enkelte lejligheds elforbrug betales af lejeren ved opkrævning af et individuelt bestemt a

conto beløb fra Energi Danmark tre gange årligt. A conto beløbet er justeret i forhold til de

seneste års forbrug i lejligheden. Derfor kan det være relevant for dig/jer, at undersøge hvor

mange kilowatt timer (kWh) du/I er forudbestemt til at forbruge i det kommende år – for at

undgå en efterregning.

I Chokoladen er der stor forskel på, hvor mange kWh den enkelte lejlighed forbruger om året.

Den almindelige lejlighed ligger imellem 1.000-2.000 kWh om året, men eksempler på helt op

til 3.400 kWh om året forekommer. Der opfordres derfor til, at du/I holder øje med elforbruget

for ikke at få en uventet efterregning fra Energi Danmark.

For yderligere informationer kan du/I kontakte Energi Danmark.

Tlf.: 87 39 04 04

E-mail: nrgi@nrgi.dk

Hjemmeside: http://www.nrgi.dk

Pulterrum

Hver lejlighed har sit eget pulterrum, som må benyttes til opbevaring. Idet der er mange

pulterrum i samme lokale, er det vigtigt, at der ikke efterlades genstande i gangarealerne.

Eventuelt efterladte genstande uden for de aflåste rum fjernes uden ansvar!

Efterlad ikke affald i pulterrummene – anvend affaldscontainerne og storskraldssorteringen i

cykelkælderen.

Vedligeholdelse og Fraflytning

Chokoladens lejligheder er underlagt vedligeholdelsesreglements A-ordning, hvilket er nærmere

beskrevet i et særligt vedligeholdelsesreglement, som kan rekvireres ved henvendelse til Boligkontoret,

Brendstrupgårdsvej 7, 8200 Århus N.

Tlf: 87393939. Email: post@bk-aarhus.dk.

Græsslåning og Snerydning

I samarbejde med afdeling 25 (Karamellerne) er det besluttet, at græsslåning og snerydning

varetages af et eksternt firma, idet afdelingen ikke selv råder over det nødvendige udstyr til at

udføre disse opgaver. Opstår der spørgsmål eller problemer angående enten græsslåningen

eller snerydningen, bedes du/I kontakte afdelingsbestyrelsen.

Musiklejligheder

Den ene fløj i Chokoladen er forbeholdt musikstuderende. Hensigten er at minimere støjgenerne

for de øvrige beboere. Musiklejlighederne er ikke specielt lydisolerede, hvorfor den

enkelte beboer må vise hensyn til de øvrige beboere. En god idé kunne være at aftale med sine

naboer, hvornår det vil være mest hensigtsmæssigt at spille musik.

Generelt skal det pointeres, at almindelige hensyn og ordensregler også er gældende i

musiklejlighederne. Det er dog ikke ensbetydende med at der ikke må øves.

Bo83 – afdeling 26


Tøjvask

I Chokoladen forefindes et fælles vaskerum med fire vaskemaskiner og to tørretumblere,

som kan benyttes af både beboerne i afdeling 25 og 26 (Karamellerne og Chokoladen). Man

får adgang til vaskerummet ved hjælp af et magnetkort, som er udleveret til hvert lejemål.

Magnetkortet anvendes i vaskemaskinerne til at bestille vasketider og til at starte en vask.

Der er ligeledes installeret et elektronisk betalingssystem, således at dit/jeres forbrug registreres

via kortet og afregnes over huslejen.

Som udgangspunkt dosserer vaskemaskinerne automatisk vaskepulver og skyllemiddel til

den enkelte vask. Ønsker man at anvende eget vaskepulver eller skyllemiddel kan den automatiske

dossering fravælges. Se nærmere information i vaskekælderen.

For at kunne planlægge sin tid, er det på vaskemaskinerne muligt at reservere sine vasketider.

Man kan reservere 1-4 maskiner af gangen per vasketid. Der kan ikke reserveres tørretumbler.

Det er endvidere muligt at reservere vasketider via internettet på:

http://84.238.73.159/

Husk at hente dit tøj, når vaskemaskinen eller tørretumbleren er færdig, så det ikke er til unødig

gene for andre. Tøj der ikke afhentes vil blive indleveret til varmemesteren, og vil kunne

afhentes på dennes kontor.

I haven kan tørresnoren frit benyttes, men der opfordres til, at man tager hensyn til andres brug

af faciliteten. Så husk at tage dit/jeres tøj ind, når det er tørt.

Fællesarealer/Gangarealer

Der gøres venligst opmærksom på, at det ikke er tilladt, at hensætte affaldsposer udenfor lejlighederne,

ligesom der ikke må placeres genstande i fællesarealerne/gangarealerne, fx måtter,

vasketøj, sko, kasser, etc.. Dette forbud er stillet af brandmyndighederne, som ved overtrædelse

kan udskrive bøder.

Affaldssystem

I Chokoladen er der indført affaldssortering, hvormed følgende retningslinier bedes

efterlevet:

1. Husholdningsaffald afleveres i affalds-øen i haven, hvor der er opstillet affaldscontainere.

Husk at alt affald der smides i affaldscontainerne skal være i lukkede poser.

Foruden containere til husholdningsaffald er der særskilte containere til papir/pap, til

glas, til dåser og til aviser/reklamer.

2. Brandbart affald, affald til losseplads, jern og metal skal sorteres i containerne ved skuret

på parkeringspladsen.

3. Elektronik, batterier, pærer, malerrester og storskrald skal afleveres i Chokoladens cykelkælder.

Ved de enkelte affaldsarealer forefindes der sorteringsvejledninger. Der opfordres til

at den enkelte beboer sætter sig ind i sorteringssystemet og følger vejledningen.

Bo83 – afdeling 26


Det er den enkelte beboers pligt at medvirke til, at de forskellige affaldsarealer holdes

rene og tilgængelige for andre.

Frøen

I Chokoladens have er der opført et lille hus med tilnavnet

”Frøen”. Huset er ejet af hovedbestyrelsen, og skal derfor lejes igennem Boligkontoret. Huset er

indrettet som festlokale, hvor der er plads til 34 siddende gæster. Der forefindes service, et køkken

og to toiletter. Bemærk venligst at afdelingens fælles havemøbler og grill ikke er inkluderet

i lejen af Frøen. Der gøres opmærksom på, at husordnen for Frøen fastlægger, at musikken skal

slukkes kl. 01.00 og festen sluttes kl. 02.00. Se i øvrigt særlig husorden for Frøen. I månederne

december/januar og maj/juni anbefales det, at der kun holdes fest fredag og lørdag, af hensyn

til Chokoladens øvrige beboere.

Grill

I Chokoladens have er der opstillet en grill og nogle bord-bænke sæt, som frit må benyttes af

beboerne. Det er naturligvis svært at rydde op på varme kul efter brug af grillen, så derfor

opfordres der til, at man tømmer grillen inden brug. Det er vigtigt, at du aldrig smider varme

kul eller varm aske i affaldscontaineren.

Manglende information...?

Det er hensigten, at denne folder skal være en god hjælp og informationskilde til nye beboere

i Chokoladen. Hvis du synes, at der er noget du ikke har fået svar på ved at læse folderen, og

det øvrige materiale du har fået udleveret, så vil vi meget gerne høre om det.

Post en seddel i afdelingsbestyrelsens postkasse ved hovedindgangen. Mærk venligst sedlen

Beboerfolder”, eller skriv en mail til: chokoladen@gmail.com.

Husorden for afdeling 26

§ 1 Samtlige beboere har i fællesskab ansvaret for opretholdelsen af ro og orden i bygningen. Enhver

beboer er pligtig til at efterkomme forskrifter, der i så henseende måtte blive givet af afdelingsbestyrelsen,

boligforeningens bestyrelse eller dennes bemyndigede.

Stk. 2

Disse forskrifter gælder også for gæster, idet enhver beboer hæfter for sine gæsters adfærd i Chokoladen.

§ 2 Det påhviler enhver beboer at medvirke til god orden i de lokaler, der tjener til fælles afbenyttelse

samt i øvrigt at medvirke til ordenens opretholdelse i disse. Der må således ikke stilles cykler, skrald,

møbler eller andre effekter i fællesområderne. Såfremt en skade af fællesområderne kan føres tilbage

til en enkelt person, hæfter vedkommende for skaden.

§ 3 Der skal endvidere udvises almen hensyntagen m.h.t. støj. På hverdage må der således ikke efter

kl. 23.00 forekomme støjende adfærd. I weekenden ikke efter kl. 01.00 og der henstilles til, at der i eksamens-perioderne

maj-juni og december-januar tages ekstra hensyn.

§ 4 Husdyr må ikke medbringes eller forefindes i bygningen. Der må ikke

opsættes antenner, parabol, m.v.

§ 5 Cykelparkering må kun forekomme i de af boligforeningen anviste arealer. Det er derfor forbudt at

parkere foran postkasser, containere samt inde i bygningen.

Bo83 – afdeling 26


§ 6 Ved en beboers overtrædelse af husordenen kan der skriftligt klages til administrationen/Boligkontoret,

der herefter tilstiller beboeren en skriftlig advarsel. Ved gentagende og grove overtrædelser

kan sagen overgives til Beboerklagenævnet eller lejemålet ophæves/opsiges.

§ 7 For forhold udover de ovennævnte udspecificerede områder gælder det af Boligforeningen af

1983’s generelle reglement, dog undtaget et særligt reglement m.h.t. fester. Evt. klager skal endvidere

gives direkte til boligforeningen.

§ 8 Er der gået 5 min. over den bestilte vasketid og ingen benytter den, er det tilladt at overtage vaskemaskinen

og tørretumbler.

Godkendt på beboermøde den 15.05.2002

Bo83 – afdeling 26

More magazines by this user
Similar magazines