Varsling og placering af ferie (fra gl web) - DFL

dfl.dk

Varsling og placering af ferie (fra gl web) - DFL

Notat fra DFL

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening

www.dfl.dk dfl@dfl.dk Tlf. 33 12 42 42

Maj 2012 / side 1 af 3 / 12-3178

Varsling og placering af ferie

Hvem bestemmer, hvornår ferien skal holdes?

Udgangspunktet er, at selskabet skal tage hensyn til medarbejderens, herunder børnefamiliers

ønsker - men hvis du ikke kan opnå enighed er det i sidste ende selskabet der bestemmer, hvornår

ferien skal afholdes.

Med hvilket varsel skal ferien varsles?

Reglerne for, hvornår ferien skal holdes og hvornår den skal varsles, afhænger af om det er hovedferie

eller restferie.

Hovedferien består af 15 dage eller 3 uger. Hovedferien skal varsles med 3 måneder og skal holdes

i perioden den 1. maj til 30. september.

Restferien er de resterende feriedage, som også gives i sammenhæng, medmindre selskabet af

driftsmæssige årsager ønsker, at ferien holdes i enkeltdage. Restferien skal varsles med 1 måned.

Hvis du har optjent mindre end 15 feriedage er hele den optjente ferie hovedferie.

Kan en allerede varslet og planlagt ferie ændres?

Selskabet kan kun i særlige tilfælde ændre på, hvornår ferien skal holdes. Et eksempel kunne være

en orkan der medfører en ekstraordinær stor arbejdsbyrde.

Hvis ferien ændres har du krav på at få erstatningsferie ligesom du har krav på at få erstattet sit dit

eget økonomiske tab – eksempelvis afbestilling af rejser.

Kan du blive kaldt på arbejde i ferien?

Arbejdsgiveren kan aldrig afbryde en allerede påbegyndt ferie.

Ferieoverførsel

Det er muligt at overføre optjent ferie under forudsætning

1. At der er indgået en skriftlig aftale herom mellem dig og selskabet.

2. At aftalen er indgået inden ferieåret udløb.

At der skal være indgået en aftale betyder, at du ikke har et krav på, at få ferien overført – omvendt

kan du heller ikke blive ”tvunget” til at overføre ferien.


Notat fra DFL

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening

www.dfl.dk dfl@dfl.dk Tlf. 33 12 42 42

Maj 2012 / side 2 af 3 / 12-3178

NB !!! Det er kun ferie ud over 20 dage der kan overføres. Med andre ord er det alene muligt at

overføre maksimalt 5 feriedage.

Det er derudover muligt at overføre ferie, hvis du ikke har holdt din ferie på grund af en feriehindring.

Hvis du er elev kan du ikke overføre ferie.

Afholdelse af ferie i opsigelsesperioden

Om en medarbejder skal afholde den optjente ferie hos selskabet i opsigelsesperioden beror på

om medarbejderen har en opsigelsesperioden på 3 måneder eller derover eller om opsigelsesperioden

er 3 måneder eller derunder samt om det er hovedferie eller restferie medarbejderen skal

holde.

Hvis opsigelsesvarslet er på 3 måneder eller derunder kan selskabet ikke uden medarbejderens

samtykke bestemme, at hovedferien skal holdes inden fratrædelsen – dette gælder uanset ferien

var varslet inden opsigelsen eller det var medarbejderen selv der ønskede at holde hovedferien.

Derimod kan restferien afholdes i opsigelsesperioden, hvis ferievarslet på en måned og restferien

kan holdes i opsigelsesperioden.

Bemærk at hovedferien kun er beskyttet, hvis det er arbejdsgiveren der opsiger ansættelsesforholdet.

Selskabet kan lægge hovedferien i opsigelsesperioden, hvis:

1. Hvis medarbejderen selv ønsker at holde ferien i den pågældende periode eller

2. Opsigelsesperioden er længere end 3 måneder eller

3. Opsigelsesperioden bliver forlænget med antallet af feriedage.

I sidst nævnte tilfælde er forlængelse ikke ensbetydende med ”i forlængelse af opsigelsesvarslets

udløb”. Opsigelsesvarslet kan forlænges ved, at medarbejderen i stedet for at blive opsagt den

sidste i måneden bliver opsagt det nødvendige antal feriedage tidligere. Når selskabet ikke opsiger

medarbejderen det nødvendige dage forud for en måneds udgang, må selskabet affinde sig med,

at fratrædelsen finder sted en måned senere end ellers beregnet.

Det afgørende er, om det gældende opsigelsesvarsel er længere end 3 måneder. Har medarbejderen

et opsigelsesvarsel på 4 måneder, kan vedkommende ikke undgå at holde ferie efter selskabets

ønske blot ved at begrænse opsigelsesvarslet til 3 måneder. Dette gælder dog ikke i de tilfælde,

hvor medarbejderen får en anden stilling og er nødt til at opsige sin stilling for derefter at tiltræde

den nye stilling – dette forudsætter at stillingen tiltrædes så tidligt, at medarbejderen ikke har

kunnet nå at holde sin hovedferie.

Bemærk at reglen gælder for al ferie der afholdes.

Særligt om fritstilling

Det er ikke nødvendigt for selskabet at varsle at ferien skal holdes, hvis de vælger at fritstille medarbejderen

i opsigelsesperioden. Dette gælder uanset om det er hovedferie eller restferie. I så fald

anses ferien for afviklet, hvis ferievarslet og ferien kan holdes i opsigelsesperioden. Dette gælder

uanset om medarbejderen i fritstillingsperioden får anden beskæftigelse.


Notat fra DFL

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening

www.dfl.dk dfl@dfl.dk Tlf. 33 12 42 42

Maj 2012 / side 3 af 3 / 12-3178

Særligt om ferieoverførsel

Hvis en medarbejder har indgået aftale med selskabet om overførsel af ferie kan selskabet ikke

pålægge medarbejderen at afholde den overførte ferie i opsigelsesperioden.

Sygdom og ferie

Om medarbejder er forpligtet til at holde ferien, hvis vedkommende bliver syg afhænger af om vedkommende

er blevet syg inden feriens start.

Ferien begynder på det tidspunkt, hvor medarbejderen normalt ville påbegynde en almindelig arbejdsdag,

hvis vedkommende ikke holdt ferie, og ferien slutter på det tidspunkt, hvor den sidste

arbejdsdag ville have været afsluttet, hvis vedkommende ikke holdt ferie. Det er med andre ord

den normale arbejdstids begyndelse og ophør der er afgørende for, hvornår ferien starter og slutter.

Hvis medarbejderen holder fri i en kalenderuge begynder ferien mandag morgen ved normal arbejdstidsbegyndelse

og slutter fredag ved normal arbejdstids ophør

NB!!! Weekenden inden feriens begyndelse og weekend efter feriens afslutning er ikke ferie og

medarbejderen kan derfor risikere at selskabet pålægge medarbejderen at skulle udføre overarbejde.

Hvis medarbejderen bliver syg inden feriens start er vedkommende ikke forpligtet til at holde ferien,

og har således krav på at holde ferien på et senere tidspunkt. Hvis sygdommen derimod opstår

efter feriens start, anses ferien for påbegyndt, og medarbejderen har ikke krav på erstatningsferie.

Hvis medarbejderen vælger ikke at afholde sin ferie, skal vedkommende sygemelde sig ved normal

arbejdstids begyndelse, og meddele at vedkommende ikke ønsker at holde ferie – ellers anses

ferien som regel for afholdt.

Medarbejderen skal sygemelde sig i overensstemmelse med arbejdspladsens retningslinier. Kravene

til sygemelding vil oftest fremgå af medarbejderhåndbogen eller ansættelsesbeviset.

Af bevismæssige årsager anbefales det, at medarbejderen sygemelder sig skriftligt.

Hvis medarbejderen bliver rask inden feriens afslutning skal vedkommende orientere selskabet

herom, og samtidigt oplyse om arbejdet genoptages eller om resten af ferien ønskes afholdt.

Det er medarbejderens beslutning – selskabet kan således ikke pålægge medarbejderen at afbryde

ferien eller holde den resterende del af ferien.

More magazines by this user
Similar magazines