27.07.2013 Views

Hornbæk Idrætsforening - 3100.dk

Hornbæk Idrætsforening - 3100.dk

Hornbæk Idrætsforening - 3100.dk

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

HORNBÆK MENIGHEDSRÅD<br />

Side 19 – 22<br />

<strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong><br />

I N F O R M E R E R<br />

Stiftet 9. april 1908 • Nr. 3 April 2004 • 29. årgang


Hovedafdelingen<br />

HIF Hovedbestyrelse<br />

Formand<br />

Peter Poulsen Tlf.: 49 70 11 03<br />

Løvvænget 16, 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

E-mail: peterp@danskmetal.dk<br />

Næstformand<br />

H.H. Schmidt Tlf.: 49 70 09 84<br />

Hattemagervej 1, 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

E-mail: hatten 1@mail.dk<br />

Kasserer<br />

Jørn Lien Tlf.: 49 70 48 28<br />

Sauntevej 111, 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

E-mail: revision@lien.dk<br />

Sekretær<br />

Dorthe Lykkegaard Tlf.: 49 70 35 80<br />

Holmegårdsvej 3, 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

E-mail: lykkegaard@pc.dk<br />

Suppleant<br />

Anne Marie Jørgensen<br />

Tlf.: 49 70 28 48<br />

Kleinsmedevej 6, 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

E-mail: mums.@stofanet.dk<br />

– samt<br />

Afdelingsformændene<br />

Nye klubhus &<br />

<strong>Hornbæk</strong>hallen<br />

Tlf.: 49 70 27 91 fax: 49 70 25 03<br />

kontortid: hverdage kl.9-11<br />

Carl Bødker Nielsens Vej<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Gamle klubhus<br />

Tlf.: 49 70 27 25<br />

Halinspektør<br />

Stig Petersen<br />

Mobil 40 25 58 64<br />

Drejervej 15, 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Hjemmeside: www.<strong>3100.dk</strong><br />

jb@bc-solution.dk<br />

Redaktør:<br />

Lone Schmidt Tlf.: 49 70 09 84<br />

Hattemagervej 1, 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

E-mail: hif-info@mail.dk<br />

Ansvarshavende Redaktør:<br />

Peter Poulsen<br />

Layout og tryk:<br />

Hafnia Grafisk<br />

2620 Albertslund<br />

Tlf.: 43 22 52 00<br />

Forsidefoto af: Harry Duus<br />

Oplag: 3.710<br />

Stof til næste nummer<br />

senest onsdag den 21. april.<br />

2 <strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong> · April 2004<br />

Lørdag den 3. april afviklede gymnastikafdelingen deres årlige opvisning i<br />

hallen med stor succes, og hvor mange tilskuere så de mange forskellige<br />

holds flotte opvisning.<br />

Samme dag indledte fodboldafdelingen sæsonen, hvor førsteholdet i serie<br />

3 spillede på hjemmebane.<br />

Søndag den 4. april startede golfklubben med deres åbningsturnering,<br />

hvor der var fuldt besat.<br />

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke den afgåede formand Kalle<br />

Søgaard for det gode samarbejde og hans meget store indsats for golfklubben<br />

og samtidig ønske Niels Erik Clausen til lykke med valget som ny<br />

formand for Golfklubben og i hovedbestyrelsen i HIF, hvor jeg glæder mig<br />

til et godt og konstruktivt samarbejde.<br />

Gymnastikafdelingens opvisning og fodbold- samt Golfsæsonens indledning<br />

betyder, at vintersæsonens mange aktiviteter er slut, og forårets og<br />

sommerens kan begynde. Men det betyder ikke, at der bliver færre aktiviteter<br />

og mindre at se til i <strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong>s mange og alsidige afdelinger.<br />

Jeg vil gerne sige tak til alle for vinterens mange aktiviteter og ønske held<br />

og lykke med forårets og sommerens mange aktiviteter og arrangementer.<br />

Klubbladet og portostigning<br />

På baggrund af de meget store porto stigninger på udsendelse af klubbladet<br />

besluttede en enig hovedbestyrelse på hovedbestyrelsesmøde den<br />

18. marts 2004, at dette nummer af klubbladet formentligt er det sidste<br />

der udsendes til medlemmer, der bor udenfor postområde 3100.<br />

Baggrunden er, at udsendelse af klubbladet 10 gange om året til medlemmer,<br />

der bor udenfor postområde 3100 vil stige fra 20.000 kr. til 80.000<br />

kr. om året.<br />

Der er dog stadig en lille mulighed for, at det fortsat vil blive udsendt til de<br />

der bor udenfor postområde 3100, idet vi har ansøgt om portostøtte i<br />

Biblioteksstyrelsens portopulje. Det afklares forhåbentlig i løbet af april<br />

måned, om vi får tilskud derfra.<br />

Såfremt vi ikke får tilskud fra Biblioteksstyrelsens portopulje – der mindst<br />

dækker merudgiften på 60.000 kr. – vil klubbladet fremover kun blive husstandsomdelt<br />

til samtlige husstande i postområde 3100, idet husstandsomdeling<br />

til samtlige husstande i postområde 3100 koster væsentlig<br />

mindre end at udsende klubbladet som adresserede forsendelser.<br />

<strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong> skal være den første til at beklage, at regeringen<br />

har afskaffet portotilskuddet, som samtidig med Post Danmarks helt urimelige<br />

store portostigninger, ikke gør det økonomisk muligt for en forening<br />

som vores at udsende klubbladet til alle medlemmer som tidligere.<br />

HIF-Informerer<br />

Deadlines:<br />

HIF-Informerer maj Deadline 21. april 2004<br />

HIF-Informerer juni Deadline 19. maj 2004


Såfremt det bliver en realitet, at klubbladet ikke<br />

udsendes til medlemmer udenfor postområde<br />

3100, kan man rette henvendelse til sin afdeling og<br />

aftale nærmere, hvordan man så kan få klubbladet.<br />

Endelig vil det fortsat være sådan, at klubbladet<br />

hver gang det udkommer efterfølgende kan downloades<br />

fra <strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong>s hjemmeside<br />

på www.<strong>3100.dk</strong><br />

Værterfest<br />

Lørdag den 6. marts var 43 af vores frivillige værter<br />

samlet til den årlige værterfest i det gl. klubhus,<br />

hvor der blev budt på ølsmagning, stand up show<br />

og en dejlig buffer fra Café Hansen, og efterfølgende<br />

var der dans og musik. Det blev en utrolig<br />

dejlig aften med god mad, èn lille en til halsen og<br />

en sving om.<br />

Værterordningen viser med al tydelighed, at der er<br />

grund til at værne om det sociale sammenhold på<br />

dette som på alle andre områder.<br />

Men der er til stadighed brug for flere værter, så der<br />

er fortsat grund til at opfordre til at melde sig som<br />

frivillige værter i klubhuset/kiosken. Er du interesseret<br />

i at høre nærmere om værterordningen, så<br />

2-16 år<br />

BADEBUKSER<br />

fra 9995 2-16 år<br />

BADEBUKSER<br />

fra 9995 ring til Jette Møbius på telefon 49704494 eller<br />

49702791.<br />

Idrætsskole<br />

I lighed med de seneste 4 år afvikler HIF igen i år, i<br />

samarbejde med DGI Frederiksborg Amt, idrætsskole<br />

for maximalt 100 børn. Idrætsskolen afvikles<br />

i efterårsferien den 11.-12. og 13. oktober på<br />

<strong>Hornbæk</strong> Idrætsanlæg m.v. Jeg håber selvfølgelig,<br />

at man i de forskellige afdelinger vil drøfte om<br />

man aktivt vil deltage i dette arrangement og stille<br />

med det fornødne antal trænere, instruktører samt<br />

ledere og hjælpere til årets idrætsskole, som atter<br />

i år styres af Kirsten Grønlund og Ole Raslow.<br />

<strong>Hornbæk</strong> IF’s Idræts- og Kulturpris<br />

<strong>Hornbæk</strong> IF uddeler i 2004 for anden gang årets<br />

idræts- og kulturpris.<br />

Prisuddelingen finder sted på Hovedgeneralforsamlingen<br />

søndag den 25. april 2004. Alle er velkomne<br />

til at indsende kandidatforslag. Begrundede<br />

forslag sendes til formand Peter Poulsen –<br />

peterp@danskmetal.dk eller sekretær Dorthe Lykkegaard<br />

– lykkegaard@pc.dk – senest mandag<br />

den 12. april 2004.<br />

<strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong>s<br />

Idræts- og Kulturpris<br />

• <strong>Hornbæk</strong> IF’s Idræts- og Kulturpris er en hæderspris.<br />

• <strong>Hornbæk</strong> IF uddeler årligt Idræts- og Kulturpris<br />

på hovedgeneralforsamlingen.<br />

• Idræts- og Kulturprisen gives til en person, en<br />

gruppe af personer eller en afdeling, der har<br />

gjort et særligt stort og betydningsfuldt arbejde<br />

for idræts- eller kulturlivet i <strong>Hornbæk</strong> IF.<br />

• Indstillinger til Idræts- og Kulturprisen kan komme<br />

fra afdelinger og enkeltpersoner, hvorefter<br />

Forretningsudvalget tager den endelige beslutning.<br />

• Forretningsudvalget fastsætter størrelsen på<br />

årets Idræts- og Kulturpris.<br />

Hovedgeneralforsamling<br />

HUSK – der afholdes hovedgeneralforsamling<br />

søndag den 25. april 2004 kl. 10.00 i klubhuset.<br />

I forbindelse med generalforsamlingen byder<br />

hovedafdelingen på et mindre morgentraktement.<br />

Peter Poulsen<br />

Hovedformand<br />

<strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong> · April 2004 3


Badminton<br />

Bestyrelsen:<br />

Formand<br />

Niels Fritzbøger, Tlf.:49 70 07 73<br />

Rødtjørnevej 8, 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

e-mail: nfr@ncc.dk<br />

Næstformand<br />

Kjeld Hansen, Tlf.: 49 70 24 77<br />

Jupitervej 67, 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

e-mail: keldh@mobilixnet.dk<br />

Sekretær<br />

Liselotte Kartman<br />

Mobil: 28 90 69 14<br />

Holmevænget 2C,<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

e-mail: lika@buksesnedkeren.dk<br />

Kasserer<br />

Karin Mathiesen, Tlf.:49 70 04 40<br />

Havreholmvej, 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

e-mail: kasm@bgbank.dk<br />

Banefordeler<br />

Margit Fritzbøger<br />

Tlf.: 49 70 01 98<br />

Tlf.: 49 70 01 83<br />

Bødkervej 18, 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Suppleant<br />

Spilleudvalg:<br />

Motionistformand<br />

Hans Jørgen Beck<br />

Tlf.: 49 70 22 30<br />

Ole Piis Vej 4, 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

e-mail: hjb@bc-solution.dk<br />

Seniorformand<br />

Mette Fritzbøger,<br />

Tlf.: 39 18 06 26<br />

Lyngbyvej 136 4.tv.<br />

København Ø<br />

e-mail:<br />

mettefritzboeger@<br />

hotmail.com<br />

Juniorformand<br />

Christine Bogattke<br />

3000 Helsingør<br />

Mobil: 22 54 43 21<br />

e-mail:<br />

bogatteservice@mail.tele.dk<br />

Turneringsudvalg<br />

Hanne Bredesen<br />

Tlf.: 49 75 01 81<br />

Saunte Bygade 15<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

4 <strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong> · April 2004<br />

DGI Turnering-Motionist<br />

Så er de sidste kampe spillet og resultater kan ses på www.<strong>3100.dk</strong>.<br />

Motionist 1 (Anni’s hold) rykker ned til Serie 4 efter en hård sæson, Motionist<br />

2 (Hans’ hold) rykker ned til Serie 5 efter en lidt ukoncentreret sæson<br />

og Motionist 3 (Klaus’ hold) rykker ned til Serie 4 efter en hård sæson. I den<br />

kommende sæson får vi følgeskab af veteranholdet, som nu ‘konverterer’<br />

til motionister og starter i Serie 3.<br />

Intern Cup-Motionist/Veteranhold<br />

Vi afholder en ‘lille’ turnering lørdag den 24 april kl. 15, hvor vi spiller en<br />

holdkamp mellem et par sammensatte hold (motionist/veteran) og efterfølgende<br />

spiser lidt mad i klubhuset. Alle, som har spillet på Motionist/Veteran<br />

hold i denne sæson, opfordres til at deltage (I bliver kontaktet af holdlederne).<br />

Lørdagsbadminton<br />

Den ‘sidste’ gang lørdag den 10 april aflyses, så det er altså slut for denne<br />

sæson. Evt. klip kan refunderes hos Hans Jørgen, ellers kan de bruges i<br />

den kommende sæson.<br />

Bemærk: Der ER åbent lørdag 10, 17 og 24 april for jer som har lejet baner<br />

i hallen!<br />

Går du<br />

i flyttetanker?<br />

Så kontakt home i <strong>Hornbæk</strong><br />

Vi er specialister<br />

i salg af helårs- og fritidshuse<br />

HORNBÆK<br />

v/Sten Nielsen, Statsaut. ejd.mægler, MDE<br />

Ndr. Strandvej 355, 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

hornbaek@home.dk<br />

Tlf. 49 70 13 12<br />

www.home.dk<br />

EJENDOMSMÆGLERKÆDE FOR DANSKE BANK KONCERNEN


<strong>Hornbæk</strong> bådeklub<br />

Nyt fra formanden<br />

Sejlsæsonen er nu heldigvis tæt på start-op, og afdelingernes planer er<br />

lagt ud på vores hjemmeside. Som nogen af jer ved, har der været en heftig<br />

debat i sejlermiljøet vedr. bundmaling og bådtoiletter. Situationen var for<br />

få år siden, at der var 3 væsentlige skadelige komponenter i bundmalingen,<br />

hvoraf de 2 i de senere år er erstattet med andre stoffer, som ikke er miljøskadelige.<br />

Tilbage resterede kobber. Der var et lovforslag vedtaget for<br />

ca. 3 år siden, som påbød max 10% kobber i bundmaling fra i år. Pga Sejlunionens<br />

bevis for at en sådan maling var fuldstændig nytteløs, er der lavet<br />

en ny lov, der de næste par år giver mulighed for et indhold på 15%, hvilket<br />

Sejlunionen har udarbejdet sammen med miljøministeriet. Samtidig har<br />

Sejlunionen i 2 år gennemført forsøg med opsamling af slibeaffald fra bundmaling.<br />

Forsøget har medført udvikling af støvsugere med slibemateriel,<br />

der opfanger op til 99% af kobberet i bundmalingen. Disse støvsugere bliver<br />

nu standard i alle havne inklusiv <strong>Hornbæk</strong>. Krav om bassin til spuling<br />

af både har ministeriet frafaldet, da værdien er tæt på nul og omkostninger<br />

store. Ligeledes er krav om lukket toilet for mindre lystbåde afskaffet, da<br />

det reelt har en meget lille effekt, samt at havnenes dyrt indkøbte tømninganlæg<br />

reelt ikke er blevet brugt i de havne, hvor man for 2-3 år siden<br />

anskaffede udstyret. Havnen afholder brugermøde i vort lokale den 20.<br />

April kl 19.30, hvor ovennævnte emner bl.a. vil blive drøftet.<br />

Vi håber på at klubhuset med vestterrassen, trappe med lift samt underetagen<br />

vil blive klar til standerhejsningen. Borde og stole til vestterrassen<br />

er meget velvilligt blevet doneret af Lars Hastrup, et af vore gamle medlemmer.<br />

Påskefrokost afholdes i klubhuset lørdag den 10. April kl 14.00. Prisen,<br />

som er en ren foræring, er sat til kr 75,00 excl. drikkevarer. Tilmeldelse i<br />

klubben eller til Benn Bak.<br />

Standerhejsning afholdes lørdag den 1. Maj kl 11.00, hvor klubben som<br />

sædvanlig byder på skipperlabskovs og røde pølser til de fremmødte.<br />

Sejlsæsonen i sigte ret fremme<br />

Om ikke ret længe er vi på vandet igen. Der er lige et par fester, nogle kolde<br />

nætter, lidt kedeligt roderi med afrensning, slibning og maling af bunden<br />

på båden. Og så søsætningen. Men så er vi igen godt på vej til overaltsejren.<br />

Ja det vil sige, den er der jo kun én, der kan få. Men alligevel, der venter<br />

mange dejlige og udfordrende timer på vandet.<br />

Kølbådudvalget har holdt sit planlægningsmøde forud for sæsonen. Det<br />

har bl.a. ført med sig, at første onsdagssejlads bliver den 5. maj 2004. Første<br />

start forventes Peter Byskov at skyde igang kl 18:30, som han plejer at<br />

gøre. Om kølbådenes aktiviteter i øvrigt, herunder sejladskalenderen for<br />

sæsonen, kan du læse dig til på HBK’s web-site:<br />

http://www.hornbaekbaadeklub.dk, hvor du bare klikker på “Kølbåde” i<br />

menuen til venstre.<br />

Formand<br />

William Leedgaard<br />

Tlf.: 49 70 49 45<br />

Skovvænget 7<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

e-mail: leedgaard@stofanet.dk<br />

Næstformand & Joller<br />

Jens Kristian Pedersen<br />

Tlf.: 49 70 09 69<br />

Stolemagervej 12<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

e-mail:<br />

jkp_hornbeak@hotmail.dk<br />

Kasserer<br />

Ann-Birthe Rasmussen<br />

Tlf.: 49 70 29 33<br />

Ndr. Strandvej 327<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

e-mail: ann-b@worldonline.dk<br />

Sekretær/PR<br />

Benn Bak<br />

Tlf.: 49 70 32 64<br />

Syrenvej 40<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

e-mail: bennbak@mail.dk<br />

Kølbåde<br />

Thorkil Ratzlaff<br />

Tlf.: 49 70 14 19<br />

Borsholmvænget 8 F<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

e-mail:<br />

thorkilratzlaff@hotmail.com<br />

Motorbåde<br />

Hans Erik Nørgaard<br />

Tlf.: 49 70 17 42<br />

Sauntevænget 13 B<br />

e-mail: lillinoergaard@12move.dk<br />

Mini 12:<br />

Ove Hansen<br />

Tlf.: 49 70 28 14<br />

Rødtjørnevej 6<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

e-mail: ove.el@hansen.mail.dk<br />

klubhus & udlejning<br />

Nis Kragelund<br />

Tlf.: 49 70 12 76<br />

Skovvænget 16C<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

<strong>Hornbæk</strong> Bådeklub<br />

Tlf.: 49 70 23 98<br />

Havnevej 30<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

www.hornbaekbaadeklub.dk<br />

<strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong> · April 2004 5


<strong>Hornbæk</strong> bådeklub<br />

Kølbådsudvalget gør opmærksom på, at der i år<br />

gælder nye mål: DH2004.<br />

(se: http://www.websejler.dk/forny.asp og<br />

http://www.websejler.dk/dh2004.asp).<br />

Nyt fra motorbådsafdelingen<br />

Der er igen ved at komme “liv” i motorbådsafdelingen.<br />

Vi har kontakt til ejerne af ni både og har fået<br />

dannet et motorbådsudvalg bestående af:<br />

Egon Berngruber 49 70 10 37, Lars Hansen<br />

49 70 20 71, Karsten Kalvesø 49 70 43 60, samt<br />

Hans Erik Nørgaard 40 70 17 42.<br />

Udvalget har afholdt sit første møde og aftalt følgende<br />

aktiviteter for den kommende sæson:<br />

Lørdag den 1.5.04<br />

Standerhejsning i klubhuset (se opslag)<br />

Lørdag den 5.6.04<br />

Afholdes Brændevinssejlads for kølbådene, men<br />

traditionen tro er motorbåde og motorsejlere velkomne<br />

til at deltage i turens sociale aspekt et sted<br />

i Sverige.<br />

Skippermøde i klubhuset kl. 9.00.<br />

Lør-/Søndag den 19.-20./6<br />

“Skovturssejlads” til en havn i Sverige. Skippermøde<br />

i klubhuset kl. 10.00. Hver båd medbringer<br />

madkurv til egen besætning.<br />

6 <strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong> · April 2004<br />

Der gælder nye mål -<br />

DH2004 – i den tilstundende<br />

sæson. HBK’s<br />

kølbådsudvalg opfordrer<br />

de der ikke er opdaterede,<br />

og de der slet<br />

intet målerbrev har, at<br />

få orden i sagerne.<br />

Til onsdagsmatcherne i HBK kan man fortsat (en<br />

tid endnu) deltage uden opdateret målerbrev. Ja<br />

man kan sågar deltage uden at der overhovedet er<br />

et målerbrev til båden...! Kølbådsudvalget – og<br />

ikke mindst banedommer Peter Byskov – opfordrer<br />

imidlertid til at man får målt båden. Det letter<br />

dommer Byskovs og pointberegner Hoffmanns<br />

arbejde betydeligt. Og så er det lissom meget mere<br />

fair overfor de andre, som har et målt, opdateret<br />

DH til deres båd! Har du et validt målerbrev til<br />

båden, så tag det med til første sejlads.<br />

Der ligger en række spændende onsdagsmatcher<br />

foran os. Desuden har vi Brændevinssejlads,<br />

<strong>Hornbæk</strong> Sejladsen og et X-79 DM liggende og<br />

vente på os lige uden for havnehullet. Velkommen<br />

til endnu en god sæson i <strong>Hornbæk</strong> Bådeklub.<br />

Steen Guttknecht<br />

Kølbådsudvalget<br />

Lør-/Søndag den 14.-15./8<br />

Krebsetur for hele klubben. Skippermøde i klubhuset<br />

kl. 10.00.<br />

Lør-/Søndag den 4.-5./9<br />

Fællestur til Ängelholm med gummibådssejlads op<br />

af den naturskønne Rønne å. Bådene medbringer<br />

selv proviant til egen besætning.<br />

Lør-/Søndag den 25.-26./9<br />

Fællestur til Helsingborg med besøg på det interessante<br />

Frederiksdal. Bådene medbringer selv<br />

proviant til egen besætning.<br />

Fredag den 19.11.04<br />

Sæsonnen afsluttes med Candle-light dinner i<br />

klubhuset kl. 18.30.<br />

Med sejlerhilsen<br />

Hans Erik Nørgaard<br />

formand for motorbådsafdelingen


hornbæk<br />

materialhandel<br />

ndr. strandvej 342a<br />

3100 hornbæk<br />

tlf.: 49 70 00 26<br />

MATAS støtter<br />

idrætten i<br />

<strong>Hornbæk</strong><br />

• Træfældning<br />

• Flishugning<br />

• Hegnsopsætning<br />

(Folde, dyre<br />

& raftehegn)<br />

• Nyplantning<br />

• Brænde<br />

V/Claus Meulengracht & Jesper Sandager<br />

<strong>Hornbæk</strong>vej 708 – “Abellund”<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Tlf. 4975 8355<br />

Mobil: 2044 7133<br />

E-mail: Lumberjacks@get2net.dk<br />

www.lumberjacks.dk<br />

<strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong> · April 2004 7


Fodbold<br />

Postadresse<br />

<strong>Hornbæk</strong> IF – fodbold<br />

Postbox 48<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

e-mail: peter.clausen@mail.tele.dk<br />

Formand<br />

Kaj Flyger<br />

Ndr.Strandvej 285 B<br />

3140 Ålsgårde<br />

Tlf.: 49 76 39 37 – 36 14 47 51 –<br />

29 23 47 51<br />

e-mail: k.flyger@stofanet.dk<br />

kflyger@csc.com<br />

Kasserer<br />

Betina Porsgaard<br />

Søvænget 29, 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Tlf.: 49 70 11 78 – 49 70 45 05 –<br />

40 72 52 55<br />

e-mail:<br />

bp@hornbaek.danbolig.dk<br />

Styregruppe, ungdom<br />

Ivan S. Jensen (Formand)<br />

Smedevænget 8, Saunte,<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Tlf.: 49 76 50 55 – 20 80 32 00<br />

e-mail: danijos@mail.dk<br />

Henrik Olsen (Administrator)<br />

Drejervej 17, 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Tlf.: 49 70 45 47<br />

e-mail: henrik@olsen-mail.dk<br />

ho@helsinge-kommune.dk<br />

Carsten Nielsen (Sportschef)<br />

Spicavej 25, 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Tlf.: 49 70 31 13 – 40 26 67 69<br />

e-mail: carlo5b@tdcadsl.dk<br />

Jørgen Olsen (Sportschef)<br />

Bødkervej 2, 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Tlf.: 49 70 21 72<br />

arb. 49 28 38 81<br />

e-mail: bodkervej2@hotmail.com<br />

8 <strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong> · April 2004<br />

Simon Jørgensen & Søn fortsat hovedsponsor<br />

Tømrer- og snedkerfirmaet SIMON JØRGENSEN & SØN er fortsat hovedsponsor<br />

for fodboldafdelingen. Sponsorudvalget har med stor glæde forlænget<br />

aftalen, der betyder, at det velrenommerede lokale firma fortsat har<br />

deres reklame på brystet af førsteholdets trøjer. I år bliver endda i nyt H 2 O<br />

tøj, som en del af den nye tøjaftale.<br />

I skrivende stund er det store arbejde med indgåelse af sponsoraftaler ved<br />

at blive afsluttet, så mere om det ved en senere lejlighed.<br />

Nyt fra ungdomsafdelingen<br />

Alle ungdomsholdene har igennem vinteren deltaget i forskellige stævner,<br />

arrangeret af enten DGI eller SBU.<br />

To af holdene har klaret sig særligt godt. Bjørns mindste pigehold – Lilleputterne<br />

sluttede af med at blive sjællandsmester i deres række. Pigeholdet<br />

vandt i finalestævnet samtlige kampe.<br />

Drengeholdet årgang ’90 vandt Deres række og blev amtsmester. For<br />

drengeholdet var der ikke mulighed for at komme til at spille om sjællandsmesterskabet.<br />

Generelt har der været<br />

mange flotte resultater.<br />

Bander i <strong>Hornbæk</strong>-Hallen<br />

Nej – det kan da ikke passe. Jamen det kunne det. I indeværende sæson<br />

lykkedes det, som igennem flere år havde været et ønske blandt størstedelen<br />

af trænerstaben og blandt spillerne, nemlig at få bander i hallen. Efter<br />

en ihærdig indsats fra fodboldafdelingens to ildsjæle Henrik Olsen og Ivan<br />

Jensen med hjælp fra to sponsorer – Danbolig og Brix Westergaard – at<br />

få anskaffet bander.<br />

Vi kan herefter se frem til den næste indendørssæson, hvor vore ungdomshold<br />

nu kan konkurrere på lige vilkår med de hold som vi møder.<br />

Vi vil også her benytte lejligheden til at takke de forældre som har hjulpet<br />

med at sætte banderne op og tage dem ned igen. Vi håber de og andre,<br />

er friske til at påtage sig opgaven igen til næste år, dem som har prøvet har<br />

været overrasket hvor nemt det har været, og hvor lidt tid det har krævet.<br />

Samtidig får vi også mulighed for selv at arrangere stævner. I første omgang<br />

er der planlagt stævne til januar 2005.<br />

Fodboldafdelingen har efter halfordelings-møderne et fromt håb om, at vi<br />

som en af de største afdelinger nu vil kunne tilbyde de fleste af vores ungdomshold<br />

mulighed for træningstid med bander.<br />

Turneringsstart<br />

Igen i år har der op til sæsonstart været hektisk aktivitet med at få alle trænere<br />

og ledere på plads. Vi vil godt benytte lejligheden til at byde velkommen<br />

til alle de nye frivillige, som er klar til at lægge en hel del af Deres tid i<br />

klubben til gavn for ungdomsarbejdet i fodboldsafdelingen.<br />

Vi vil også godt takke de trænere og ledere som nu er holdt op for deres<br />

store indsats.<br />

En ajourført oversigt over klubbens trænere og ledere samt træningstiderne<br />

kan ses på klub-bens hjemmeside eller på opslag ved klubhuset.


Turneringsstarten nærmer sig også. For ungdomsholdenes vedkommende<br />

starter 11-mands-holdene allerede i weekend 3. og 4. april. De første<br />

<strong>Hornbæk</strong>hold skal i ilden lørdag den 3. april. Juniorholdet som skal til<br />

Hillerød, Drengeholdet skal til Gilleleje, Damejuniorholdet skal til Snekkersten<br />

og Lilleputholdet (årgang ’93) skal til Nivå-Kokkedal. 7-mandsholdene<br />

starter 14 dage senere.<br />

Årets fodboldtur<br />

Årets fodboldtur bliver igen i år i Kristi Himmelfartsferien. Denne gang tager<br />

vi udenlands til en stor international turnering i Sverige. Nærmere bestemt<br />

til Malmö. 6 hold drager af sted. 4 af holdene skal deltage i “Åshöjen Cup”.<br />

De sidste 2 hold Miniput fra årgang’94 deltager i “Halör-Cup” der er nordens<br />

største turnering for 10-årige. Da denne turnering kun ligger ca. 15<br />

km. fra den “Åshöjen-Cup” har Åshöjen valgt ikke at have årgang’94 med<br />

i sin turnering.<br />

Miniputterne vil dog blive indlogeret samme med de andre <strong>Hornbæk</strong>hold<br />

ved Åshöjen.<br />

I pinsen tager Lilleputholdet årgang ’93 igen til “Lions Cup” i Kalundborg.<br />

Samtlige spillere, ledere og forældre ønskes en god tur i såvel Kristi Himmelfartsferien<br />

som i Pinseferien.<br />

Målkort<br />

Så begynder salget af målkort snart. Målkortene er en af fodboldafdelingens<br />

vigtigste indtægtskilder. Både ungdoms- og seniorhold vil igen i år<br />

sælge kort til alle, som vil støtte <strong>Hornbæk</strong> IF fodboldafdeling.<br />

Resultatet er afhængig af hvor mange målkort som bliver solgt og hvor<br />

mange mål som førsteholdet scorer. I sidste sæson hvor <strong>Hornbæk</strong> IF sluttede<br />

med at rykke ned fra serie 2 scorede førsteholdet 37 mål. Dette<br />

betød at, målkort køberne skulle betale kr. 37 pr. tegnet krone. Hovedpræmien<br />

er igen i år et gavekort til et DFDS Seaways Cruise til Oslo for 2<br />

personer.<br />

Fodboldafdelingen vil godt takke alle som har bidraget med køb af målkort<br />

sidste år, og vi håber at lige så mange vil støtte klubben i år.<br />

Til de ungdomsspillere der sælger flest målkort er der igen i år arrangeret<br />

en tur til landskamp i Parken. I år bliver det kampen Danmark – Skotland<br />

der spilles onsdag den 28. april.<br />

På trinnet til en ny sæson, ønskes alle held og lykke med opgaverne!<br />

Fodbold hilsner fra<br />

Carsten Nielsen & Jørgen Olsen<br />

Forventningerne brast<br />

På baggrund af efterårets resultater og den gode stemning på holdet der<br />

blev oparbejdet sidste år samt tilgangen af ynglingespillerne i år var vores<br />

forventninger op til træningsstarten store. I modsætning til sidste års<br />

opstart var der på papiret masser af spillere til rådighed for både 1. og 2.<br />

holdet.<br />

Desværre har vi gennem hele opstartsfasen gang på gang oplevet masseafbud<br />

og udeblivelser, hvilket kulminerede med at vi måtte aflyse træningen<br />

3 aftener i træk på grund af spillermangel.<br />

Piger<br />

Bjørn Hoffmann<br />

Hornebyvej 7<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Tlf.: 49 70 07 07 – 30 70 71 36<br />

e-mail: benhoffdk@msn.com<br />

Seniorformand<br />

Thomas Lynge<br />

Sauntevej 55 B<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Tlf.: 49 70 44 28 – 21 43 60 60<br />

e-mail: thomaslynge@mailme.dk<br />

Sponsorer<br />

Ivan S. Jensen<br />

Smedevænget 8, Saunte,<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Tlf.: 49 76 50 55 – 20 80 32 00<br />

e-mail: danijos@mail.dk<br />

Sekretær<br />

Peter Clausen<br />

Saturnvej 24<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Tlf.: 49 70 33 83 – 49 70 89 00 –<br />

22 55 00 25<br />

e-mail: peter.clausen@mail.tele.dk<br />

<strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong> · April 2004 9


Fodbold<br />

Særligt ærgerligt har det været at ynglingespillerne<br />

ikke har vist flaget i samlet flok og derved bidraget<br />

til en forstærkning af 2-holdet.<br />

De mange afbud og deraf ændrede holdopstillinger<br />

har naturligvis sat sit præg på vores træningskampe,<br />

hvor spillet og de enkeltes præstationer<br />

har været alt for svingende. For 2. holdet har<br />

det store mandefald betydet, at holdet ikke har spillet<br />

en eneste træningskamp endnu. Ufatteligt når<br />

man tænker på at vi inden 10 dage skal kunne stille<br />

28 – forskellige – spillere til årets første 2 kampe.<br />

Med det potentiale der ligger gemt i den nuværende<br />

brutto trup til 1. holdet vil alt andet end en<br />

oprykning til serie 2 være en katastrofe. Men hvis<br />

potentialet forsat kun vises frem på træningsbanen<br />

en gang hver 14. dag, bliver det svært. Forårets 7<br />

point sidste år viser med al tydelighed, hvad manglende<br />

træning betyder for kampens resultat.<br />

De sidste 3 træningskampe (er nok spillet når disse<br />

linier læses) skal derfor bruges til at finpudse formen<br />

og selvom grundstammen på nuværende tidspunkt<br />

ligger nogenlunde fast, er der fortsat ledige<br />

pladser. Træningsindsatsen de næste 10 dage vil<br />

afgøre hvem der er inde og hvem der er ude.<br />

Lilleputpiger Sjællands bedste<br />

<strong>Hornbæk</strong>s lilleputpiger i C-rækken vandt for nylig<br />

sjællandsmesterskabet i indendørs fodbold. Mesterskabet<br />

er kulminationen på en flot indendørs<br />

sæson, hvor pigerne har udviklet sig forrygende<br />

under træner Bjørn Hoffmanns kyndige ledelse.<br />

Ved finalestævnet fik <strong>Hornbæk</strong>-pigerne maksimale<br />

18 point i de seks kampe efter en række spændende<br />

opgør, hvor der blev budt på mange flotte<br />

10 <strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong> · April 2004<br />

Idet vi hermed siger farvel til “telefonspillerne”<br />

åbner vi samtidig døren helt op for de ynglinge der<br />

vil og tør tage chancen. Således er et par ynglinge<br />

allerede tilsagt til de kommende træningskampe.<br />

Hvis spillerne smøger ærmerne op og påtager sig<br />

det ansvar vi som trænere, tilskuere og ledere med<br />

rette kan forvente af spillere på et førstehold – uanset<br />

hvad række holdet spiller i – er vi overbeviste<br />

om, at sæsonpremieren hjemme mod Birkerød<br />

lørdag den 3. april kl. 15.30 ender med sejr til os<br />

og i sidste ende en oprykning.<br />

Og når vi så sidder i omklædningsrummet efter den<br />

sidste kamp og nyder en velfortjent havnebajer<br />

eller to og livet bare er lysegrønt, hvem husker så<br />

tilbage på de kolde vinteraftener, hvor vores forventninger<br />

bristede…<br />

Med disse ord byder vi jer velkommen til en ny<br />

sæson og vi glæder os til at se jer alle på lægterne<br />

igen.<br />

Trænerteamet<br />

detaljer. En af forældrene, Thomas Sønnichsen har<br />

leveret denne glade beretning fra sidelinien:<br />

<strong>Hornbæk</strong> lilleput pige i C-rækken, kæmpede sig<br />

frem til Sjællandsmesterskabet den 6. marts. Det<br />

gjorde de på den fornemmeste vis, da de efter seks<br />

kampe stod med maksimumpoint 18!!!<br />

Mesterskabet er kulminationen på en blændende<br />

indendørs sæson. Pigerne har været inde i en forrygende<br />

udvikling, under træner Bjørn Hoffmanns<br />

kyndige og disciplineret ledelse.<br />

Spillerne med den faste sidste skanse, kølige<br />

Simone Gregersen, startede med at besejre holdet<br />

fra Sorø. Sejren kom i hus fordi spillerne var<br />

tændte og klar fra starten. Holdet har struktureret<br />

deres spilletid med to kæder. I den ene kæde spiller<br />

Sabina Timmner, Caroline Sønnichsen og Line<br />

Olsen, og den anden kæde er sammensat af Rikke<br />

Timmner, Caroline Louring-Andersen og Camilla<br />

Schuldt-Larsen.<br />

Der er et utroligt sammenhold, og holdet fungere<br />

uden nykker, og skelen til hvem der spiller mest.


Turneringens anden sejr kom i hus med en smuk<br />

sejr over Roskilde, hvor især superteknikeren<br />

Rikke Timmners mål til 2-0, i de døende sekunder,<br />

står i klar erindring som turneringens bedste mål.<br />

Fra kanten af målfeltet lobbede hun bolden over en<br />

magtesløs Roskilde målmand. Et mål som ikke<br />

står at finde i fodboldbogen, og som fik træneren<br />

til at stå måbende, smukt mål!!!<br />

Tredje sejr fik holdet over Præstø, en kamp som<br />

udviklede sig til ren overmatching, så stor forskel<br />

var der på de to hold. En kamp hvor de to faste<br />

spillere over midten Line Olsen og Camilla Schuldt-<br />

Larsen sled så man skulle tro de havde taget ekstra<br />

luft med hjemmefra.<br />

Turneringens fjerde kamp, var også den sværeste.<br />

I returkampen mod Sorø var der lagt i kakkelovnen,<br />

og <strong>Hornbæk</strong>pigerne havde ikke rigtigt fået<br />

armene ned. Det udnyttede Sorø til at bringe sig<br />

foran 1-0. Det mål vækkede pigerne, og energiske<br />

Caroline Sønnichsen fik udbytte af sit terrieragtige<br />

<strong>Hornbæk</strong> IF, fodboldafdeling,<br />

Sportdirect og H 2 O indgår tøjaftale!<br />

<strong>Hornbæk</strong> I.F.´s fodboldafdeling har sammen med<br />

SportDirect, Helsingør v./ Karl<br />

Johan Stockmarr og H 2 O indgået en aftale om at<br />

alle klubbens ungdomshold inden for<br />

de næste 2-3 år iklædes H 2 O’s flotte tøjserie<br />

“Rome”.<br />

Tøjet bliver sponsoret af lokale sponsorer. – Velvilligheden<br />

har været stor!! Udtaler formand for sponsor<br />

udvalget Ivan Jensen. – Vi har allerede nået<br />

målet for det første år, men arbejder ufortrødent<br />

videre på, at så mange af vore ungdomshold, så<br />

hurtigt som muligt, kan trække i det nye flotte tøj!<br />

Følgende virksomheder har allerede givet deres tilsagn:<br />

Falkenberg A/S Miljørådgivning<br />

Home i <strong>Hornbæk</strong><br />

RFS Denmark (sponserer 2 hold)<br />

Volvo Trucks<br />

Finn Hansen Jern og stål<br />

<strong>Hornbæk</strong> VVS v./Frank Majgaard<br />

Har du selv lyst til at støtte fodboldklubben og få<br />

dit firmalogo eller hjemmesideadresse, vist på<br />

spil, da hun fra banens midte scorede med en halsende<br />

Sorø spiller på boldjagt, men bolden gik ind.<br />

Dermed forsvandt tvivlen som dug for solen, og lynhurtige<br />

Caroline Louring-Andersen oversprintede<br />

sin direkte modspiller og sikrede holdet sejren.<br />

De to sidste kampe var dermed en formsag, og<br />

begge kampe blev vundet med 1-0, og Sabina<br />

Timmner viste at hun med sin imponerende fysik,<br />

er svær at stoppe, når hun vil have bolden i mål.<br />

Efter turneringssejren og præmieoverrækkelsen<br />

kunne pigerne synge deres velkendte sejrssang,<br />

og skulle pigerne ikke vælge fodboldvejen, afslørede<br />

de, at der er muligheder i Popstars.<br />

Nu begynder udendørssæsonen senere i sæsonen,<br />

og skulle du gå og småkede dig, så kunne<br />

fodbold være noget for dig. for som pigerne siger,<br />

– næste år skal det næstbedste hold i rækken være<br />

vores andethold!!<br />

brystet af nogle af klubbens dygtige fodbold piger<br />

eller drenge, så ring til Ivan Jensen 49 76 50 55 eller<br />

20 80 32 00<br />

2 x Caroline i flot tøj!<br />

Caroline Christoffersen<br />

fra klubbens ældste<br />

pigehold, er trukket i<br />

den nye flotte H 2 O<br />

spilledragt, som alle<br />

klubben ungdomshold<br />

kan ses i inden for de<br />

næste 2-3 år, mens<br />

Caroline Louring-<br />

Andersen, fra klubben<br />

yngste pigehold, er i<br />

den matchende træningsdragt,<br />

som også<br />

bliver en del af klubbens<br />

træneres<br />

“arbejdstøj”!<br />

Carsten Nielsen<br />

<strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong> · April 2004 11


Simon Jørgensen & Søn A/S<br />

Tømrer- og snedkerfirma<br />

49 13 96 22<br />

Agernvej 7 · 3490 Kvistgård<br />

12 <strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong> · April 2004<br />

Salon Musette<br />

Margit Fritzbøger<br />

A. R. Friisvej 2 · 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Tlf. 49 70 01 98<br />

FINN VINDAHL ANDERSEN<br />

VVS-entreprise A/S<br />

Blikkenslagermester aut. gas- og vandmester<br />

Tlf. 49 70 06 24<br />

<strong>Hornbæk</strong> Stationsvej 11<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong>


4F Foreningen for forhenværende formænd<br />

Foreningen For Forhenværende Formænd<br />

Referat af generalforsamlingen søndag den 7. marts 2004 kl. 10.00 i <strong>Hornbæk</strong><br />

Hallen.<br />

Deltagere:<br />

Ellen Jørgensen, Henning Andersen, Michael Kørner, Thomas Jørgensen,<br />

Vagn Jørgensen, Flemming V. Andersen, Viggo Christensen, Ole Fritzen,<br />

Dan Lipzack, Ralf Nielsen.<br />

0 – Velkomst<br />

Ellen Jørgensen – foreningsejer – bød velkommen med et velanrettet morgenbord.<br />

Ellen skuede udover forsamlingen – kunne få øje på Henning Nuller – der<br />

blev fluks Ringet – Henning havde “glemt” generalforsamlingen – men kom<br />

straks.<br />

Herefter sang Ellen solosang “lysfyldt morgen” – hun var den eneste der<br />

kendte Sangen. Det gik lidt bedre med “den kedsom vinter gik sin gang”<br />

– en del af selskabet brummede med.<br />

1 – Valg af dirigent<br />

Bestyrelsen foreslog Dan Lipzack, som blev valgt med vanligt bragende<br />

bifald. Dan takkede ydmygt for valget – konstaterede at generalforsamlingen<br />

var lovligt indvarslet, gav herefter ordet til Ellen – næstformandens<br />

beretning.<br />

2 – Årsberetning<br />

Så er der gået endnu et år, og vi er kommet<br />

til den ottende generalforsamling i<br />

foreningens historie. Igen i år havde vi 6<br />

arrangementer. Vi besluttede jo, at vi ikke<br />

ville lave så mange tiltag, da foreningens<br />

medlemmer jo er travle folk. På den<br />

måde regnede vi med, at der ville komme<br />

flere med, når vi arrangerede noget.<br />

Og hvordan er det så gået – ligesom så<br />

4F – Aktivitetskalender – 2004<br />

Næstformand<br />

Ellen Jørgensen<br />

Tlf: 49 70 14 76<br />

Skovvej 2<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Kasserer<br />

Michael Kørner<br />

Tlf: 49 70 10 82<br />

Løvvænget 18 B<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Sekretær<br />

Thomas Jørgensen<br />

Tlf: 49 70 01 57<br />

Holmegårdsvej 21<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Best. Medlem<br />

Lone Bruun<br />

Tlf: 49 70 24 46<br />

Holmegårdsvej 18<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Best. Medlem<br />

Henning Andersen<br />

Tlf: 49 70 24 74<br />

Hornebyvej 59<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

30. april: Bowling – vi mødes på New Boule i Helsingør – kl. 18.00.<br />

15. maj: Golftur til Havreholm – vi mødes i <strong>Hornbæk</strong> Golfklub – kl. 8.00.<br />

4. juni: Storelegedag – vi mødes i det gamle klubhus – kl. 18.00.<br />

8. august: Den Hvide skovtur – vi mødes på havnen / Bådeklubben – kl. 10.00.<br />

?? september: Travbanen bag kulissen – nærmere herom senere.<br />

26. november: juleafslutning – nærmere herom senere.<br />

Vh – Thomas<br />

<strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong> · April 2004 13


4F Foreningen for forhenværende formænd<br />

mange andre steder i livet er det gået op og ned.<br />

Men i tilbageblik må man nok sige, at det har været<br />

et godt og hyggeligt år for vores lille forening.<br />

Vi lagde ud med noget, som vi ikke havde prøvet<br />

før – nemlig en bowling aften i Helsingør den<br />

25. april. Der var rigtig god tilslutning til arrangementet.<br />

Alle var jo her på lige fod – troede vi. Men<br />

nej, der havde sneget sig en halvprofessionel spiller<br />

med. Günther vandt selvfølgelig den sjove turnering.<br />

Det skal være ham vel undt. Alle havde dog<br />

en mistanke om hans status, da han selv havde<br />

medbragt sine sko. Vi andre måtte gå i de godt<br />

brugte fra bowlingcentret. Om vores spil var blevet<br />

bedre ved hjemme bragte sko, tvivler jeg på. Alle<br />

morede sig dog godt, og ved den efterfølgende<br />

mexicanske buffet gik snakken som sædvanligt livligt.<br />

En rigtig god aften, som godt kan gentages på<br />

et senere tidspunkt. – Så vendte vi tilbage til noget<br />

kendt.<br />

Endnu en golfturnering. Denne gang i hjemlige forhold<br />

på Havreholmbanen. Morgenmad i klubhuset,<br />

før vi gik i gang med spillet på den lille, men<br />

svære bane. Kampen var som sædvanlig hård,<br />

men Jørgen Grumstrups hold (Tage og Anne) løb<br />

af med sejren. Tilbage til klubhuset, hvor vi indtog<br />

vores frokost og præmierne blev uddelt. Dagen<br />

blev afsluttet med en putte konkurrence i det dejlige<br />

forårsvejr. 14 juni???<br />

Så kom årets satsning. Den store kulturelle udflugt<br />

til Dunkers kulturhus i Helsingborg. Mange havde<br />

udtrykt, at det var noget man virkelig glædede sig<br />

til. Men, men, men… Da dagen kom var der slet<br />

ingen tilmeldinger. Det afholdt dog ikke næstformanden<br />

fra selv at tage turen over Sundet. Og det<br />

var en god oplevelse. En flot bygning med et par<br />

spændende udstillinger. Frokosten blev indtaget<br />

på havnefronten i Helsingborg i et pragtfuldt solskinsvejr.<br />

Der er en flot udsigt til Helsingør, så man<br />

må sige, at svenskerne har noget flot at kigge på.<br />

Synd at ingen af medlemmerne fik den oplevelse.<br />

Så var der større tilslutning, da vi igen havde en<br />

golfdag. Denne gang i Helsingør den 4. oktober,<br />

hvor 4Fmesterskaberne i kortdistancegolf skulle<br />

afholdes. Det blev en lidt speciel dag. Vi havde delt<br />

dagen op, så vi startede med morgenmad på LOskolen,<br />

spillede på den lille par 3 bane og sluttede<br />

dagen med frokost i Helsingør golfklub. Vejret var<br />

godt, så der blev tid til 3 runder inden frokosten.<br />

Kristine vandt som den første hole in one præmien<br />

– flot klaret – og indkasserede et Drachman ur. Det<br />

gav en tur i guldstol. Der er stadig et herreur at spille<br />

14 <strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong> · April 2004<br />

om! Det bliver spændende at se, hvem der skal<br />

have det. Den traditionelle vinderrække blev brudt,<br />

idet Thomas, Tage og Jens Madsen vandt den<br />

smukke pokal. Denne skal snart udbygges, så der<br />

bliver plads til flere navne. En rigtig hyggelig dag<br />

med god tilslutning.<br />

Så kom den traditionelle juleafslutning, der i år var<br />

henlagt til skolens kantine, fordi næstformanden<br />

gerne ville gå til et af vores arrangementer.<br />

Som ved årsfesten er der også her traditioner, der<br />

skal overholdes. En gættekonkurrence og bingospil<br />

– begge flot lavet af Henning. Han havde også<br />

skaffet de fine præmier, så der blev spillet og gættet<br />

på livet løs. Maden fik vi fra slagteren, så alle gik<br />

mætte og veltilfredse hjem. En hyggelig aften.<br />

Årsfesten 2004 havde i år et rekordstort fremmøde.<br />

Det er rart, når så mange møder op. Vi<br />

havde i år lagt ud med en temafest – Pensionist<br />

Robinson. Det blev som alle de andre år en vellykket<br />

aften. Maden blev som sædvanligt lavet af<br />

Merete med hjælpere – dejlig mad. Bordene var<br />

pyntet med palmer, så vi kom i den rette stemning<br />

til konkurrencerne senere på aftenen. Der blev<br />

vanen tro sunget, holdt taler til foreningen og<br />

bestyrelsen og leget. Bordene var delt op i nord,<br />

syd, øst og vest. Deltagere blev stemt hjem, før<br />

hvert bord var klar til finalen. Legen var som sædvanligt<br />

tilrettelagt af Thomas og Henning. Utroligt<br />

at de kan blive ved med at finde på nyt. Men legebørn<br />

kan altid finde på noget. Stor ros til dem. Aftenen<br />

sluttede med dans til Hot Spot Banana Band.<br />

Dejlig musik, der kan danses til. De spiller heller<br />

ikke højere end man stadig kan tale sammen. En<br />

god aften med god stemning.<br />

Dette var året 2003<br />

Som jeg sagde i begyndelsen har det været et godt<br />

år med kun en enkelt aflysning. Et kulturelt arrangement!<br />

Det er der åbenbart ikke den store tilslutning<br />

til. Det afholder os dog ikke fra at prøve igen.<br />

Vi har i store træk tilrettelagt de kommende arrangementer.<br />

Vi vil gerne en tur på Travbanen bag<br />

kulisserne. Vi vil prøve at genoplive vores skovtur<br />

– gerne en hvid skovtur. Vi vil bibeholde store legedag<br />

og juleafslutningen, da vi altid her har god tilslutning.<br />

Der er også mulighed for en tur til Nordisk<br />

Film, men det er vi ikke helt sikre på endnu. Vi har<br />

i den kommende sæson kun tilrettelagt en golfturnering.<br />

Det har jeg fået et par kommentarer til –<br />

nemlig at det var der nogle medlemmer, der syntes<br />

var en god idé. Så det retter vi os efter.


Jeg var i min årstale til festen inde på, at vi var ved<br />

at blive en pensionist forening. Det gør jo heller ikke<br />

noget – lige børn leger jo som bekendt bedst. Alligevel<br />

synes jeg, det kunne være sjovt/rart med<br />

flere forskellige aldersgrupper. Vi har drøftet det i<br />

bestyrelsen, men kan ikke rigtigt se, hvordan vi kan<br />

få de lidt yngre til at melde sig ind. Ideer modtages<br />

gerne. – Dette var årets gang.<br />

Til slut vil jeg sige tak til bestyrelsen, der altid er villig<br />

til at stille op og gøre et stort arbejde for at foreningen<br />

skal fungere.<br />

I forlængelse af næstformandens beretning fortalte<br />

Dan Lipzack og året i <strong>Hornbæk</strong> Samvirke. Et<br />

forum for byens foreninger, hvor alt af interesse for<br />

vort lokalområde bliver diskuteret. Dan fortalte, at<br />

han trak sig tilbage som vor foreningsrepræsentanti<br />

samvirket – der måtte nye kræfter til. Ellen takkede<br />

Dan for det store arbejde han havde udført i<br />

Samvirket (var også sekretær)og generalforsamlingen<br />

indstillede en ny mand på posten – nemlig<br />

Michael Kørner.<br />

3 – Årsregnskabet<br />

Da dirigenten annoncerede dette punkt, blev der<br />

helt stille – Kørner rejste sig – tog flere kulørte papirer<br />

frem og fremlagde et flot regnskab. – se selv:<br />

Under fremlæggelsen blev Kørner afbrudt af tilhørerskaren<br />

– man kunne ikke i regnskabet finde en<br />

frimærkekonto, så nu interesserede man sig for<br />

“gebyrkontoen”. Men – men – Kørner havde specifikationerne<br />

i orden, der var ikke noget at komme<br />

efter. Regnskabet var igen i år revideret af Ralf<br />

Nielsen – som i øvrigt finder revisionen af regnskabet<br />

overkommeligt trods de mange punkter og<br />

konti. Regnskaber blev godkendt med applaus.<br />

4 – Fastsættelse af kontingent<br />

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent 100,- kr<br />

– GODKENDT.<br />

5 – Indkomne forslag<br />

Ingen.<br />

6 – Valg til bestyrelsen<br />

På valg Henning og Thomas – ingen modkandidater<br />

– GENVALGT.<br />

7 – Eventuelt<br />

Efter ca. 2 timer hyggeligt samvær takkede dirigenten<br />

for god ro og orden, Og gav herefter ordet<br />

til næstformanden for en kort bemærkning:<br />

“Tak for i dag – rigtig god sommer”.<br />

Venlig hilsen<br />

Sekretær Thomas Jørgensen<br />

GÆSTEHYTTER<br />

Fra lager i <strong>Hornbæk</strong><br />

eller opp til 50 m2 på bestillinga<br />

Toronto hytten er lagervare<br />

Med veranda....................................................... Kr. 16.995,-<br />

Uden veranda ..................................................... Kr. 14.995,-<br />

5 m2 redskansskure ........................................... Kr. 6995,-<br />

Nordkysten hyttene leveres på bestilling fra 9,9m2<br />

til 32,5m2. Veranda kommer i tillæg<br />

Vi kan tegne din hytte op til 50m2<br />

www.danfonordic.dk<br />

Bestill vår brochore<br />

Se hytteudstilling i <strong>Hornbæk</strong><br />

Holmegårdsvej 29B, 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Tlf. 49 70 48 74 - Fax 49 70 48 64<br />

E-mail danfo@email.dk<br />

<strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong> · April 2004 15


Gedden<br />

Klubhus:<br />

Per Bjørnsvej 20<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Bestyrelse:<br />

Formand<br />

Thomas Ratzlaff<br />

Tlf.: 49 25 13 20<br />

Mobil: 23 39 23 08<br />

Lindehøj 1<br />

3000 Helsingør<br />

(Adm. & koordination )<br />

T.Ratzlaff@12move.dk<br />

Kasserer<br />

Flemming Nielsen<br />

Tlf.: 48 28 78 05<br />

Kagerupvej 13<br />

3400 Hillerød<br />

(Økonomi)<br />

Flemmingogbirgit@mail.dk<br />

Best. medl.<br />

Erik Ibsen<br />

Tlf.: 49 70 22 99<br />

Ll. Ewaldsvej 3<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

(Klubhus)<br />

Ibsenhornbk@get2net.dk<br />

Best. medl.<br />

Bjørn Andersen<br />

Tlf.: 49 70 13 95<br />

Mobil: 23 23 56 77<br />

Søvænget 23<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

(Klubture)<br />

Best. medl.<br />

Michael Ogilvie-Bronee<br />

Tlf.: 40 82 24 49<br />

Per Bjørnsvej 20 kld.<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Ogilvie@ofir.dk<br />

Best. medl.<br />

Børge Nilsson<br />

Tlf.: 49 70 11 34<br />

Karetmagervej 34<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Best. medl.<br />

Henrik Willum Petersen<br />

Tlf.: 21 27 15 08<br />

Karetmagervej 23<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Hwp@mailtdcadsl.dk<br />

www.<strong>3100.dk</strong>/gedden<br />

e-mail: gedden@dk2net.dk<br />

16 <strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong> · April 2004<br />

<strong>Hornbæk</strong> lystfiskerforening “GEDDEN”<br />

afholder traditionen tro<br />

1. MAJ FISKEKONKURRENCE<br />

LØRDAG DEN 1. MAJ 2004 • KL. 03.30 - 12.00<br />

VED HORNBÆK SØ<br />

PRÆMIER FOR<br />

OVER<br />

KR. 2.500,-<br />

1. præmie – for største gedde<br />

2. præmie – for næststørste gedde<br />

3. præmie – for trediestørste gedde<br />

4. præmie – for først fangede gedde<br />

KONKURRENCEREGLER:<br />

• Tilmelding til konkurrencen ved standpladsen, beliggende<br />

øst for vandværket.<br />

• Der må fiskes med maks. 4 stk. snøre.<br />

• Konkurrencen er kun for medlemmer af <strong>Hornbæk</strong><br />

Lystfiskerforening “GEDDEN”.<br />

• Mindstemål for gedder i <strong>Hornbæk</strong> Sø er 60 cm.<br />

• Husk statens fisketegn.<br />

INDVEJNING/PRÆMIEOVERRÆKKELSE:<br />

• Fisk til indvejning skal indleveres senest kl. 12.00.<br />

• Der kan indvejes løbende, hvis fangsten skal genudsættes.<br />

• Ål, aborre og gedde giver point til klubmesterskabet.<br />

• Præmieoverrækkelse kl. 12.30 ved standpladsen.<br />

Jubilæum Gedden 20 år.<br />

Gratis morgenmad for alle byens borgere ved<br />

standpladsen ved den nordvendte bred!!!<br />

VEL MØDT OG KNÆK & BRÆK!<br />

Præmierne er indkøbt hos: JAN & BO’s Lystfiskershop – Helsingør afd.<br />

Jubilæum med morgenmad<br />

Vi fejrer i år Geddens 20 års fødselsdag og vil selvfølgelig gerne markere<br />

jubilæet på ordentlig vis.<br />

1. maj har altid været samlingspunkt for mange af Geddens medlemmer<br />

og mange andre borgere i <strong>Hornbæk</strong>, da vi har afholdt vores traditionelle<br />

geddekonkurrence 1. maj ved <strong>Hornbæk</strong> sø’s bred.<br />

Derfor har vi i år besluttet at invitere <strong>Hornbæk</strong> på morgenmad 1. maj.<br />

Dagen falder på en lørdag, og vi har bestilt godt vejr og rundstykker, kaffe<br />

m.m. til mindst 200 personer.<br />

Vi køber ekstra ind på dagen, hvis vi løber tør, så mød bare op, der skal<br />

nok være til dig også.<br />

Der vil være mulighed for at komme i tørvejr i vores skure og siddepladser<br />

til de fleste.


Morgenmaden serveres mellem kl. 7 og kl. 9 og er<br />

gratis i dagens anledning.<br />

Det vil også være muligt at købe øl og vand på stedet<br />

til meget rimelige priser.<br />

Har du lyst kan du jo tage en fiskestang med og<br />

prøve lykken.<br />

For at deltage i konkurrencen kræves det, at du er<br />

medlem af Gedden.<br />

Klubmesterskabet 2004<br />

Vi har nu i bestyrelsen fastsat datoerne for de kommende<br />

klubture indenfor klubmesterskabet.<br />

Her er datoerne så…<br />

1. 1. maj. Klassiker, <strong>Hornbæk</strong> sø. Kl. 03.30-12.00.<br />

2. 15. maj – 16. maj. Kysttur, 6. Tangvej. Kl. 18.00-11.00.<br />

3. 19. juni – 20. juni. Ål & sandart, <strong>Hornbæk</strong> sø. Kl. 20.00-05.00.<br />

4. 18. september. Havtur, fra Helsingør. Formiddag.<br />

5. 16. oktober. Kysttur, 6. Tangvej. Formiddag.<br />

6. 7. november. <strong>Hornbæk</strong> open, <strong>Hornbæk</strong> sø. Kl. 08.00-12.00.<br />

7. 21. november. Put & take, Lynge. Kl. 07.00-14.00.<br />

Kysttur<br />

Den anden konkurrence i klubmesterskabet afholdes<br />

lørdag-søndag den 15.-16. maj fra kl. 18.00-<br />

11.00.<br />

Det har ikke været nemt at sætte datoen, da<br />

mange medlemmer er på klubtur på Øland ugen<br />

forinden, og der afholdes royalt bryllup dagen før.<br />

Vi håber at mange alligevel møder op og deltager<br />

i fiskeriet efter havørred og hornfisk.<br />

ØLPAUSE..!<br />

williams as<br />

Medlemskab kan tegnes på stedet, og der sælges<br />

derudover dagkort.<br />

På gensyn ved søen og god appetit.<br />

Denne gang har vi valgt at afholde 7 ture / arrangementer,<br />

og har indført en ny kysttur i oktober,<br />

hvor der skulle være gode chancer for havørred.<br />

Hold øje med klubblad og hjemmeside, hvor de<br />

enkelte ture vil blive præsenteret yderligere, når<br />

tiden er inde.<br />

Husk også Blå Flag arrangement ved <strong>Hornbæk</strong> sø,<br />

lørdag den 26. juni kl. 10-14, hvor alle børn og unge<br />

fisker gratis ved søen og grej stilles til rådighed af<br />

erfarne instruktører.<br />

Formanden<br />

Der er mulighed for at telte på stedet, og vi har også<br />

et stort villatelt til rådighed.<br />

Medbring evt. engangsgrill og pølser til natten.<br />

På gensyn på 6. Tangvej.<br />

BK-revision<br />

Registrerede<br />

Revisorer<br />

Formanden<br />

Formanden<br />

Bjarne Kring<br />

Rødtjørnevej 11 · 3100 <strong>Hornbæk</strong> · Tlf. 4970 1513<br />

bk@bkrevision.dk<br />

www.bkrevision.dk<br />

<strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong> · April 2004 17


Viden er god<br />

medicin<br />

– spørg på<br />

apoteket<br />

Sauntevej 2 · 3100 <strong>Hornbæk</strong> · 49 70 00 62<br />

49 70 25 48<br />

Mad ud af huset / Seher’s just the best…!<br />

Kim Lykkegaard<br />

Bygningskonstruktør<br />

Blomsterværkstedet<br />

Jensen Jensen<br />

Havnevej 20<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

49 75 50 90<br />

Rådgivning · Renovering<br />

Om- og tilbygninger · Byggestyring<br />

Døre og vinduer<br />

Holmegårdsvej 3 · 3100 <strong>Hornbæk</strong> · Tlf. 4970 3580 / 2163 2188 · E-mail: lykkegaard@pc.dk<br />

DYHL ELECTRIC<br />

• Lys<br />

• Kraft<br />

• EDB<br />

• Nybygning/ombygning<br />

HORNBÆK<br />

49261563 - 2711 7700<br />

KØRESKOLE<br />

Små hold<br />

DVD undervisningsudstyr<br />

Engholmvej 3<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Tlf.: 49 70 49 25<br />

Fax 49 70 49 23<br />

Kirsten Stilling<br />

Lodsensvej 5<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

www.hornbaekkoereskole.dk<br />

Medlem af DKU


NYT<br />

FRA<br />

<strong>Hornbæk</strong> Kirke & Sogn<br />

Rejsegilde i sognehuset<br />

Blandt talerne var sognehusets arkitekt Ebbe Kindt – Larsen.<br />

Gudstjenester<br />

April<br />

18. April. 1. s. e. påske kl. 10. Bodil Olesen<br />

25. April. 2. s. e. påske kl. 10. Kristian Hein<br />

Maj<br />

2. Maj. 3. s. e. påske kl. 10. Bodil Olesen.<br />

Konfirmation. 8. a<br />

7. Maj. Bededag kl. 10. Hanne Storebjerg<br />

9. Maj. 4. s. e. påske kl. 10. Bodil Olesen.<br />

Konfirmation. 8. b<br />

16. Maj. 5. s. e, påske kl. 10. Kristian Hein.<br />

Konfirmation. 8. c<br />

20. Maj. Kristi Himmelfartsdag kl. 10.<br />

Kristian Hein<br />

23. Maj. 6. s. e. påske kl. 10. Kristian Hein<br />

30. Maj. Pinsedag kl. 10. Bodil Olesen<br />

31. Maj. 2. Pinsedag kl. 10. Bodil Olesen<br />

Fredagstræf<br />

2. april: Udflugt til Hoserødslejrens museum<br />

og Helsingør. Begrænset deltagerantal,<br />

derfor tilmelding nødvendig.<br />

16 april: Kl 14.00: Kristian Hein: “På tværs<br />

gennem Amerika”.<br />

Onsdag den 17. marts blev der holdt rejsegilde i sognehuset.<br />

Her er et par stemningsbilleder.<br />

Gudstjeneste på Bøgehøjgård<br />

Torsdag den 6. maj kl. 14.30 er der gudstjeneste<br />

med altergang i pejsestuen på Bøgehøjgård.<br />

Bibeltime på Bøgehøjgård<br />

Da den tredje torsdag i maj falder på Kristi Himmelfartsdag,<br />

holdes der i stedet bibeltime torsdag<br />

den 27. maj kl. 14 i pejsestuen.<br />

Konfirmandgudstjeneste<br />

Traditionen tro slutter årets konfirmander deres<br />

forberedelse med at arrangere en gudstjeneste,<br />

som konfirmanderne selv står for. Denne gudstjeneste,<br />

som er offentlig – og formentlig anderledes<br />

end formiddagens højmesse – holdes søndag den<br />

18. maj kl. 19.<br />

30 april: Kl 13.00: Afslutning af forårs sæsonen,<br />

tilmelding senest 16 april.<br />

Møderne finder sted i <strong>Hornbæk</strong> præstegård konfirmandstuen.<br />

Ret til ændringer i programmet forbeholdes.<br />

<strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong> · April 2004 19


Katekismusklummen<br />

Helliget vorde dit navn<br />

Sig navnet<br />

“Hvad hedder du?” Det er et af de første spørgsmål,<br />

man møder hinanden med, når man træffes<br />

første gang. Navnet er vigtigt, når man skal have<br />

placeret et menneske i en eller anden sammenhæng.<br />

Og vist fortæller et navn<br />

noget om et menneske. Man<br />

har et fornavn. Det er det navn,<br />

man reagerer på, når nogen<br />

taler til en. Det er oftest en del<br />

af ens identitet. Og man har et<br />

efternavn. Det går et skridt<br />

videre og placerer en i en familie,i<br />

en slægt.I gamle dage kunne<br />

navnet også fortælle, hvad<br />

man lavede. Eksempler herpå<br />

kan være: Bager, Møller, Drejer.<br />

For opfindsomheden var<br />

ikke helt så stor, som den er i<br />

vore dage, når der skal gives<br />

navne til børn, og så var det jo<br />

bekvemt at kunne fortælle, at<br />

det var en bestemt Jens, man<br />

talte om, nemlig ham, der var<br />

Møller, f. eks. En anden metode,<br />

som afspejler sig i danske navne, er at bruge<br />

faderens navn med endelsen –sen (=søn). Altså<br />

Jensen = Jens’ søn.<br />

I andre kulturer har det været og er stadig almindeligt<br />

at give sine børn navne, som forbindes med<br />

særlige egenskaber. Lille Bjørn, Ulvefod, for at<br />

nævne et par eksempler. Her er der tale om at lægge<br />

en form for magi i navnet.“Du er, hvad du hedder”,<br />

er tanken bagved.<br />

For tiden er en særlig form for magisk tænkning<br />

omkring navne ved at brede sig. Nemlig den form,<br />

som kommer til udtryk gennem den såkaldte<br />

numerologiske metode. En hel del mennesker<br />

ønsker at ændre på sammensætningen af bogstaverne<br />

i deres navne fordi de har hørt at det skulle<br />

gøre dem lykkeligere at gøre det. Men lige så vel<br />

som lille Bjørn ikke nødvendigvis bliver stor og<br />

stærk af at have fået sit navn, på samme måde er<br />

det langt fra sikkert, at en navneændring til et eller<br />

andet konstrueret navn kan gøre nogens liv lettere.<br />

20 <strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong> · April 2004<br />

Navnet gør meget, siger, hvad vi hedder og hvor<br />

vi hører til og undertiden hvad vi laver. Men så er<br />

det heller ikke mere magisk.<br />

Det er derfor heller ikke en form for magi, man i<br />

kirken benytter sig af, når det ved dåben hedder:<br />

“Jeg døber dig i Faderens, Sønnens og Helligåndens<br />

navn”. Det er snarere en måde at udtrykke<br />

det forhold på, at den, der<br />

døbes, kommer til at høre Gud<br />

til. Og Gud er jo netop i den<br />

kristne tradition både Gud<br />

Fader, Gud søn og Gud Helligånd.<br />

Nogle gange optræder<br />

Gud i bibelteksterne mest som<br />

fader – eller skabergud. Andre<br />

gange viser teksterne hen til<br />

Jesus Kristus som Guds søn,<br />

der udtrykker Guds vilje. Og<br />

atter andre gange er det Gud<br />

som Helligånd,som fortolker af<br />

Guds ord, der fokuseres på.<br />

Man kan ikke undgå at bemærke,<br />

at Gud ikke har andre navne<br />

i Bibelen. Den kristne Gud<br />

har ikke et “rigtigt” navn,<br />

Luther om den første bøn. sådan som andre religioners<br />

guder har. Når Moses f.eks., da<br />

han møder Gud ved den brændende tjørnebusk i<br />

ørkenen, spørger, hvem det er, der taler til ham,<br />

er svaret blot: “Jeg er den, som er.” Og da Jacob,<br />

efter sin brydekamp med en ukendt ved vadestedet,<br />

spørger efter den ukendte modstanders navn,<br />

får han ikke navnet, men derimod en velsignelse,<br />

som fortæller ham, at det er Gud, han har med at<br />

gøre.<br />

Når Gud ikke har noget navn, har det at gøre med<br />

det faktum, at den, man kender navnet på, har man<br />

en lille smule magt over. Han kan placeres og<br />

bestemmes,sættes i bås.“Sig troldens navn”,er der<br />

en talemåde, der hedder. Det betyder, at kender<br />

man troldens navn,får man magten over ham.Den<br />

tanke spiller mange eventyr på. Men det er jo netop,<br />

hvad man aldrig kan gøre med Gud. Kunne<br />

man det, kunne man gøre ham mindre. Og det ville<br />

jo ingen nytte være til.<br />

Lige så vigtigt det er for mennesker at have navne<br />

at kalde på,til at bestemme tilhørsforhold ved hjælp<br />

“Det vil sige: Guds navn er<br />

helligt i sig selv, men i denne<br />

bøn beder vi om, at det også<br />

må blive helligt hos os.<br />

Det sker når Guds ord<br />

forkyndes rent og klart, og vi<br />

også lever helligt efter det<br />

som Guds børn. Hjælp os til<br />

det, kære Far i Himlen.<br />

Men den, som forkynder og<br />

lever anderledes, end Guds<br />

ord forkynder, vanhelliger<br />

Guds navn iblandt os. Bevar<br />

os fra det, himmelske Far”


af og til at placere i forhold til andre, lige så vigtigt<br />

er det, at Guds navn kender intet menneske.<br />

Men det skal ikke afholde nogen fra alligevel at<br />

bede: “Helliget vorde dit navn”. Og dermed udtrykke<br />

vilje til at medvirke til at Gud, hvis navn er<br />

så stort, at intet menneske kender og må kende det,<br />

får en plads i tilværelsen.<br />

Salmen “Dig være ære”<br />

Hvis man indenfor de senere år er kommet i <strong>Hornbæk</strong><br />

kirke påskedag, vil man have opdaget, at vi har<br />

sunget en ny salme, som mange sikkert ikke her<br />

kendt. Nemlig salmen: Dig være ære.<br />

Salmen er én af de salmer, der virkelig har storhed<br />

og svung over sig og som meget stærkt udtrykker<br />

påskens store glæde. Kraftfuldheden bliver ikke<br />

mindre af, at den bliver sunget på den berømte<br />

melodi fra Händels Judas Maccabæus.<br />

Mel.: G.F. Händel 1746<br />

Dig være ære,<br />

Herre, du er dødens død!<br />

Jesus, vor frelser kære,<br />

gravens segl du brød!<br />

Lyset fylder haven,<br />

se, en engel kom,<br />

åbned klippegraven,<br />

Jesu grav er tom!<br />

Dig være ære,<br />

herre, du er dødens død!<br />

Jesus, vor Frelser kære,<br />

gravens segl du brød.<br />

Af salmer, som handler om Guds navn, kan nævnes<br />

DDS nr. 7:“Herre Gud, dit dyre navn og ære”,<br />

DDS nr. 49: “Jesus os til trøst og gavn” og DDS<br />

nr. 488: “Sov sødt, barnlille” v. 7.<br />

Se, Herren lever!<br />

Salig morgenstund!<br />

Mørkets magter bæver,<br />

tryg er troens grund.<br />

Jubelråbet runger:<br />

Frelseren er her!<br />

Pris ham, alle tunger:<br />

Krustus Herre er!<br />

Dig være ære,<br />

herre, du er dødens død!<br />

Jesus, vor Frelser kære,<br />

gravens segl du brød.<br />

Frygt ikke mere!<br />

Evigt er han med!<br />

Troens øje ser det:<br />

Han gir liv og fred.<br />

Kristi navn og ære,<br />

sejer er hans vej.<br />

Nu skal han regere,<br />

aldrig frygter jeg.<br />

Dig være ære,<br />

herre, du er dødens død!<br />

Jesus, vor Frelser kære,<br />

gravens segl du brød.<br />

Bodil Olesen<br />

1. Kor. 15,46-55<br />

Edmund Louis Budry 1885<br />

Arne Fjelberg 1947<br />

Oluf E. Paaske 1989<br />

<strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong> · April 2004 21


Praktisk Information<br />

Sognepræst, kbf.<br />

Bodil Olesen, Hornebyvej 10 A,<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong>.Træffes i <strong>Hornbæk</strong><br />

Præstegård kl. 11-12 tirsdag til<br />

Fredag samt torsdag kl.17-18<br />

Tlf. 49 70 00 35.<br />

Sognepræst<br />

Kristian Hein.Træffes på kontoret Orøvej 24,<br />

3140 Ålsgårde.Tirsdag, onsdag og fredag<br />

kl. 10-11 samt torsdag kl. 16-18 Tlf. 4970 71 65.<br />

Kordegn<br />

Helle Winter, kontor Hornebyvej 4,<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong>.Træffes mandag-fredag<br />

kl. 10-13, samt torsdag kl. 16-18.<br />

Tlf. 49 76 19 60<br />

Organist<br />

Jan Reich, Saunte Bygade 32, 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Tlf. 49 75 04 00<br />

Kirkesanger<br />

Jannie Høeg, Marienlyst Allè 17 C,<br />

3000 Helsingør Tlf. 49 21 96 73<br />

Kirketjener<br />

Lone Bregning, Solhøj 1, 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Tlf. 49 70 06 83<br />

Menighedsrådet<br />

Formand<br />

Jytte Berthelsen, Bøgevej 56, 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Tlf. 49 70 04 31<br />

Kirkeværge<br />

Lars Dahl, Søvænget 1 B, 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Tlf. 49 70 49 02<br />

Gaver til kirkebladet modtages med tak:<br />

Giro 5188733<br />

22 <strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong> · April 2004<br />

Praktiske oplysninger<br />

Fødsler<br />

skal registreres i det sogn, hvor moderen<br />

bor, d.v.s. at alle, uanset kirkeligt tilhørsforhold,<br />

skal anmelde fødslen til kordegnen, uanset hvor<br />

fødslen har fundet sted.<br />

Forældreanmeldelsen, som af jordmoderen bliver<br />

udleveret ved fødslen, skal i udfyldt stand afleveres<br />

til kordegnen inden 2 døgn, sammen med<br />

forældrenes dåbs-/navneattester. Evt. vielsesattest<br />

eller ansvars- og omsorgserklæring medbringes.<br />

Navngivning ved dåb<br />

sker efter henvendelse til præsten i det sogn, hvor<br />

dåben skal finde sted.<br />

Oplysninger om navne og adresser på tre til fem<br />

dåbsvidner (barnets fadere), sendes til kordegnen<br />

Navngivning uden dåb<br />

Ske ved den/de, der har forældremyndighede<br />

henvender sig til kordegnen og udfylder en<br />

særlig formular.<br />

Husk, at ifølge navneloven skal barnet<br />

Have et navn inden 6 måneder efter fødslen.<br />

Vielse<br />

Man henvender sig først til vielseskontoret i brudens<br />

bopælskommune, hvor man får udstedt en<br />

prøvelsesattest, der sammen med parrets dåbsattester<br />

afleveres til kordegnen.<br />

Man aftaler vielsens dato og tid med præsten.<br />

Begravelse<br />

Aftales med præst og kirkegårdsleder, samt<br />

Begravelsesforretning/bedemand.<br />

Dødsfald i <strong>Hornbæk</strong> sogn anmeldes til kor –<br />

degnen, også selvom begravelsen skal foregå<br />

andetsteds.


Helsingør<br />

svømmehal<br />

Offentlige tider:<br />

Mandag 14.30-22.00 Tirsdag 08.00-17.00<br />

Onsdag 13.00-22.00 Torsdag 14.00-17.00<br />

Fredag 08.00-17.00 lør.-søn. 09.00-16.00<br />

Motionssvømning:<br />

Mandag til og med fredag 06.30-08.00<br />

Samt onsdag 20.00-22.00<br />

Sol, massage , velvære, leg<br />

og hygge for familien<br />

i Helsingør svømmehal.<br />

Tømrer- og Snedkerfirmaet<br />

FRITZEN<br />

Ole Piisvej 1B<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Tlf. 49 70 02 04<br />

Fax: 49 70 41 04<br />

Tagrenovering · Døre-vinduer<br />

Sommerhuse · Om- og tilbygning<br />

TØMRERFIRMAET<br />

OLE FØGE JENSEN<br />

HORNBÆK<br />

TLF 4970 3237 • FAX 4970 3074<br />

BIL 2811 3040<br />

Værksted: Engholmvej 3<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong> · e-mail: ole@foge.dk<br />

Særlige åbningstider<br />

i påsken!!!<br />

Ring og hør nærmere<br />

Borgmester P. Christensensvej 14 · 3000 Helsingør · 4928 1280 · www.svommehallen.dk<br />

DanBolig<br />

– samarbejder med Unibank<br />

Vi har altid<br />

mange<br />

bolde<br />

i luften!<br />

Ndr. Strandvej 341 B<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Telefon 49 70 45 05<br />

Fax 49 70 32 06<br />

E-mail: Info@hornbaeck.danbolig.dk<br />

DanBolig - <strong>Hornbæk</strong><br />

Kvistgaard Tæppemarked<br />

Kongevejen 322<br />

3490 Kvistgård<br />

Tlf. 49 13 94 94<br />

Inspiration til gulve


Golf<br />

Formand:<br />

Niels Erik Clausen<br />

Tlf.: 20 11 72 35<br />

clausen@postkasse.com<br />

Næstformand:<br />

Kim Parsberg Jakobsen<br />

Regel- og handicapudvalget.<br />

Edb-ansvarlig.<br />

Web-master.<br />

Tlf.: 60 76 55 15<br />

kpj@post.tele.dk<br />

Kasserer:<br />

Alice Nielsen<br />

Tlf.: 49 70 82 68<br />

altani@tele.dk<br />

Baneudvalget:<br />

Jørgen Jensen<br />

Tlf.: 49 70 30 58/<br />

46 30 01 43<br />

jj@jjstenoggrus.dk<br />

Begyndere og Juniorer:<br />

Flemming Andersen<br />

Tlf.: 49 70 26 48<br />

sufle8@tiscali.dk<br />

Turneringsudvalget:<br />

Marianne Schubert<br />

Tlf.: 45 80 30 09<br />

msc@datea.dk<br />

Presse og Information:<br />

Henning Andersen<br />

Tlf.: 49 70 24 74/<br />

46 30 01 40<br />

klogha@post.tele.dk<br />

Bygningsudvalget:<br />

Thomas Jørgensen<br />

Tlf.: 49 70 01 57<br />

mt@mtbyg.dk<br />

Eliteudvalget:<br />

Michael Kramer<br />

Tlf.: 44 65 12 18<br />

michael.kramer@sybase.dk<br />

24 <strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong> · April 2004<br />

Generalforsamling<br />

Forkortet gengivelse af bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i<br />

det forløbne år.<br />

Året der er gået siden sidste generalforsamling har været et rigtig godt år<br />

for klubben, det har været et spændende, men også arbejdsomt år for<br />

bestyrelsen.<br />

Der er afholdt 12 bestyrelsesmøder, og derudover har de enkelte udvalg<br />

afholdt en hel del møder. Bestyrelsen har deltaget i DGU’s årlige repræsentantskabsmøde,<br />

og vi har deltaget i erfa-møder med de nordsjællandske<br />

golfklubber, alt sammen for at være på forkant med, hvad der rør sig<br />

i andre klubber, og for at få hverdagen til at fungere bedst mulig i <strong>Hornbæk</strong><br />

Golfklub.<br />

Vi har haft en del af vort personale og bestyrelsesmedlemmer på individuelle<br />

kurser og seminarer.<br />

Vi har i dag 957 aktive medlemmer og 147 passive. Bevægelser i medlemsantallet<br />

har gjort, at vi fra den 5.marts kl. 09.00 kan åbne vore ventelister<br />

for nye ventelistemedlemmer.<br />

Økonomiudvalget: Som det fremgår af det udsendte regnskab, har klubben<br />

en sund økonomi, vi har været i stand til at foretage væsentlige forbedringer,<br />

nedbringe klubbens gæld og øge egenkapitalen. Vi har i den<br />

forløbne sæson haft gode greenfeeindtægter, et pænt stykke over budgettet,<br />

uden at det er gået ud over medlemmernes muligheder for at benytte<br />

banen.<br />

Restauranten har i den forløbne sæson fungeret tilfredsstillende, både økonomisk<br />

og kulinarisk, ikke mindst grundet en helhjertet indsats af Gunilla,<br />

tak for det Gunilla.<br />

Vi har til afløsning af Gunilla ansat Susanne Falkenberg som ny bestyrer i<br />

restauranten fra sæsonstart.<br />

Sekretariatet: Med hensyn til sekretariatet er der sket forbedringer, der har<br />

medført en bedre service for både medlemmer og gæster. Vi har udvidet<br />

åbningstiderne, vort EDB systemer er opdateret, så det kan flere ting, vi<br />

har investeret i tidsbestillingssystem og købt ny kopimaskine, endelig har<br />

vi fået installeret tyverialarmer både i kontorlokaler, værksted, bagrum og<br />

iklubhuset.<br />

Tak til sekretariatet for solidt arbejde, fin service over for medlemmer og<br />

gæster og for udvist venlighed og fleksibilitet, alt sammen en nødvendighed<br />

for at holde den daglige drift kørende på en smidig og problemfri måde.<br />

Baneudvalget: I det forløbne år har baneudvalgets fornemmeste opgave<br />

været, at opretholde den høje kvalitet vores bane har. Det tager faktisk al<br />

den tid vores greenkeeperteam har til rådighed.<br />

Men alligevel får vi også lavet forbedringer og ligefrem nyanlæg og beplantninger<br />

i vinterperioden, langt det meste udført af vore egne medarbejdere.<br />

I den forgangne vinter fik vi etableret flere nye stier, ryddet op i ravinen/søen<br />

mellem 9. og 10. hul, omlagt 1. tee og lavet indspilsområdet færdigt. Der<br />

er blevet foretaget nyplantninger af ca. 200 nye “fremmede” træer.<br />

I denne vinter har vi gravet en sø før green på 8. hul. Hvis vejret er med os,<br />

når vi også at rense søen mellem 2. og 18. hul, så den kommer i spil på 2.<br />

hul i drivet. Desuden er der planer om udplantning af vore egne selvsåede


træer flere steder på banen, etablering af flere stier<br />

og flere fairwaybunkers bl.a. på 7. hul.<br />

En samlet plan for forbedring af banen er udarbejdet<br />

af banearkitekt Rolf Henning Jensen, denne<br />

plan arbejder bestyrelsen videre med i øjeblikket.<br />

Der skal lyde en tak til vore green-keepere for et<br />

veludført arbejde i 2003.<br />

Bygningsudvalget: Der er i løbet af 2003 foretaget<br />

og igangsat mange forbedringer på bygninger<br />

og i nærområdet. Indkørsel og parkering er forbedret.<br />

Vi har efter krav fra myndighederne indrettet<br />

personaletoilet i kælderen. Klublokale – køkken og<br />

depot er malet og baren er ombygget for at skaffe<br />

bedre plads og gøre den pænere.<br />

Der er bygget sliberum på værkstedet, så vi selv<br />

kan slibe vore græsslåmaskiner, og derved spare<br />

en relativ stor udgift årligt.<br />

Som bekendt arbejder vi hårdt for at få et midtvejshus<br />

ved teestedet på 10. hul med frisk drikkevand<br />

og ordentlige toiletforhold. Ansøgningen om<br />

opførelse af et sådan hus har været behandlet hos<br />

myndighederne mere end ét år som følge af diverse<br />

indsigelser.<br />

Efter nogen tilretning af projektet har både kommune<br />

og amt givet de fornødne tilladelser. Tilladelsen<br />

har været offentliggjort uden indsigelser, så<br />

derfor kan vi nu gå i gang med opførelsen af det<br />

længe savnede ‘midtvejshus’…<br />

PR/INFO udvalget: Udvalget har hen over året<br />

sørget for at holde et højt informationsniveau til<br />

vore medlemmer, via vor hjemmeside – HIF bladet<br />

og ved opslag i klubben.<br />

Hjemmesiden opdateres ugentlig, HIF bladet udkommer<br />

10 gange om året, bladets nye design er<br />

et kæmpe løft for bladet, og giver os flere muligheder<br />

for bl.a. billeder. Naturligvis er der altid lidt<br />

kamp mellem afdelingerne om antal sider til rådighed<br />

i bladet, dette er altid blevet løst på en fair<br />

måde for alle parter. En stor tak til de frivillige HIF’ere<br />

der gratis tager sig af den store opgave det er,<br />

at udgive et så, både kvantitativ og kvalitativ fortræffeligt<br />

blad.<br />

Begynder og Juniorudvalget: Årets kaninmatcher<br />

er forløbet godt. Med stor hjælp fra<br />

matchledere og guider er der blevet afviklet 14<br />

matcher med i alt 140 deltagere, også fadderlisten<br />

har virket efter hensigten. I alt har 40 medlemmer<br />

spillet sig til bagmærke i 2003. Vi har for nuvæ-<br />

rende 50 voksne og 40 juniorer uden bagmærke.<br />

Prøverne for at få bagmærke er strammet op. De<br />

nye regler følger DGU’s regler for at få et registreret<br />

handicap.<br />

I juniorafdelingen har der været afholdt forårs- og<br />

efterårslejr, vi har deltaget med to hold i Thomas<br />

Bjørn Cup, to hold i Mini Tour under distrikt 4, og<br />

for første gang har vi haft to deltagere med i<br />

Skandia Pige Tour, nemlig Nicoline Engstrøm og<br />

Philippa B. Kjær. Turneringen blev spillet på tre forskellige<br />

baner, den afsluttende finalerunde blev<br />

afviklet på <strong>Hornbæk</strong> Golfklubs bane.<br />

Som årets juniorspiller blev Nicoline Engstrøm<br />

kåret, udover æren modtog Nicoline et gavekort<br />

sponsoreret af murerfirmaet P. E. Larsen.<br />

Som sagt – masser af muligheder for at komme ud<br />

at spille golf, jo mere man træner og spiller – jo mere<br />

glæde får man af sporten, så kære forældre, få nu<br />

bakket op, så ungerne kommer ud i naturen.<br />

Tak til alle der har givet en hånd med i udvalgene,<br />

og tak til Senior- og pigeklubben for det sponsorerede<br />

beløb til hjælp ved afviklingen af aktiviteter<br />

for vore juniorer.<br />

Turnerings- og handicapudvalget: Der har igen<br />

i 2003 været et godt og varieret aktivitetsniveau,<br />

hvor klubbens medlemmer har haft muligheder for<br />

at prøve kræfter med både vore egne medlemmer<br />

og golfspillere fra andre klubber.<br />

Vi har haft et hold i Danmarksserien, et hold seniorer<br />

iA-rækken samt fire hold i diverse Regionsmatcher.<br />

Der har været afholdt en række klubturneringer<br />

hen over sæsonen, tilslutningen til disse<br />

turneringer har været fin. Derudover har vi afholdt<br />

klubmesterskaber i slagspil og hulspil i diverse<br />

rækker, her kunne vi godt ønske en større tilslutning<br />

i nogle af rækkerne, kom ud af busken og<br />

meld jer til. En tak til alle der har givet en hjælpende<br />

hånd i turnerings- og handicapudvalget.<br />

Sponsorudvalget: Sponsorudvalget har arbejdet<br />

ihærdigt omkring nytegning og fornyelse af sponsorater<br />

og pleje af vore sponsorer. Vi har enkelte<br />

ledige sponsorater for den kommende sæson. Er<br />

Du interesseret i at støtte klubben med et sponsorat<br />

hører vi gerne fra Dig, kontakt Steen Andersen<br />

i sekretariatet for nærmere information.<br />

Vi siger tak til vore mange trofaste sponsorer som<br />

igen i det forløbne år har ydet klubben en solid økonomisk<br />

støtte. Vi ser frem til fortsat godt samarbejde<br />

til glæde og gavn for begge parter.<br />

<strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong> · April 2004 25


Golf<br />

Husudvalget: Husudvalget med Marianne i spidsen<br />

har haft mange opgaver at løse hen over året,<br />

opgaverne er løst på en god måde, der har altid<br />

været rent og pænt i og omkring klublokalerne, de<br />

arrangementer der har krævet bespisning er løst<br />

perfekt, sammen med Gunilla, dette har været med<br />

til at skabe en god atmosfære for medlemmer og<br />

gæster. Stor tak til alle, der har givet en hånd med i<br />

husudvalget.Jegved,atMarianneharplanerspændende<br />

aktiviteter for den kommende sæson, vi vil<br />

opfordre alle om at bakke op om disse arrangementer.<br />

Lad os bevare og udbygge det gode klubliv.<br />

Starter-team/baneservice: Vort starter- og<br />

banekontrol team har fungeret godt i den forløbne<br />

sæson. Vi er glade for at kunne meddele, at Jan<br />

Ahlberg har lovet at stå i spidsen for teamet igen i<br />

2004. Tak til teamet for en god indsats i den forløbne<br />

sæson.<br />

Klub i klub: Et klubliv er ikke noget bestyrelsen kan<br />

– eller skal skabe. Det skal komme fra medlemmerne.<br />

De enkelte klubber fungerer godt under<br />

princippet, alle kan deltage.<br />

Udvalg og andre: Til alle, sponsorer, medlemmer,<br />

ansatte og udefra kommende hjælpere skal lyde en<br />

stor tak, uden Jeres hjælp gik det simpelthen ikke.<br />

Om en lille måneds tid starter vi så op på en ny<br />

sæson, vi glæder os alle til at komme rigtig i gang.<br />

Jeg vil opfordre alle til at være medvirkende til, at vi<br />

selv, og vore gæster får gode oplevelser på banen.<br />

Til slut vil bestyrelsen ønske jer alle et rigtig god nyt<br />

golfår 2004 med mange gode oplevelser i <strong>Hornbæk</strong><br />

Golfklub.<br />

Kort referat af generalforsamlingen<br />

Efter få kommentarer til beretningen blev den<br />

enstemmig vedtaget.<br />

Punkt 3 og 4. Regnskabsaflæggelse<br />

for 2003 og budget for 2005<br />

Forretningsfører Steen Andersen fremlagde regnskab<br />

og budget, og der var kun få uddybende<br />

spørgsmål til Steen om dette. Regnskabet blev derefter<br />

enstemmigt vedtaget.<br />

De af bestyrelsen foreslåede uændrede kontingenter<br />

og indskud for 2005 blev enstemmigt vedtaget.<br />

Punkt 5. Forslag fra bestyrelsen<br />

Ingen forslag fra bestyrelsen.<br />

26 <strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong> · April 2004<br />

Punkt 6. Forslag fra medlemmerne<br />

Fra Karsten Bønsdorf og Jørgen Johansen var der<br />

forslag om indførelse af ‘manuel boldrende’ for hver<br />

anden tid. Dette blev forkastet, men bestyrelsens<br />

‘modforslag’ om indførelse af ‘manuel boldrende’<br />

for hver anden tid i weekends, blev vedtaget.<br />

Herreklubben havde 5 forslag: 1.) gunstart for<br />

underklubber, 2.) rygepolitik, 3.) rabatsamarbejde<br />

med naboklubber, 4.) ‘manuel boldrende’ og 5).<br />

offentliggørelse af bestyrelsesreferater. 1.) og 2.)<br />

blev nedstemt, 3.) og 4.) blev trukket tilbage, da<br />

der allerede var taget stilling til disse, og 5.): det<br />

pålagdes bestyrelses at udarbejde en rygepolitik.<br />

Per Damtoft havde hele 8 forslag. Vedr. nr. 1 om<br />

overdækning af udslagsstederne på drivingrange<br />

blev bestyrelsen pålagt at arbejde for opstilling af<br />

‘midlertidige’ telte. Forslag 2 – 5 og 7 – 8 er/vil blive<br />

effektueret (2. 150 m. markeringer i fairway, 3. øvebunker<br />

i forb. med drivingrange, 4. inddeling af<br />

greens i felter ( på papir/scorekort) med markering<br />

af flagplacering, 5. forbedring af måtte på dropzone<br />

ved 17. hul, 7. seedning ved klubmesterskab og 8.<br />

præmie til bedste bruttoscore i alle turneringer).<br />

Forslag 6, om forøgelse af rabatten til gæster til<br />

medlemmer gav anledning til debat, men endte<br />

med at blive nedstemt.<br />

Punkt 7. Valg<br />

K.A. Søgaard stillede ikke op til genvalg. Forsamlingen<br />

valgte Niels Erik Clausen enstemmigt som<br />

ny formand.<br />

Der var herefter valg til 5 bestyrelsesposter, hvor<br />

Jørgen Jensen og Henning Andersen var villige til<br />

genvalg, og bestyrelsen foreslog Thomas Jørgensen,<br />

Kim Parsberg Jakobsen og Michael Kramer<br />

til de tre ledige poster efter Niels Clausen, Peter<br />

Rasmussen og Klaus Hansen. Formanden begrundede<br />

bestyrelsens valg af kandidater til bestyrelsen.<br />

Der var forslag fra forsamlingen af to andre<br />

kandidater til bestyrelsen.<br />

Dette forårsagede skriftlig afstemning, der endte<br />

med valg af bestyrelsens kandidater med stor<br />

majoritet.<br />

Pkt. 8. Valg af revisorer<br />

Bestyrelsens forslag om valg af Jørgen Haagen<br />

Nielsen og Torben Fritzbøger som henholdsvis revisor<br />

og revisorsuppleant blev enstemmigt vedtaget.<br />

Pkt. 9. Evt.<br />

Under eventuelt var der flere indlæg det første var


formanden for HIF Peter Poulsen, som takkede<br />

K.A. Søgaard for hans store indsats for <strong>Hornbæk</strong><br />

Golfklub og overrakte en vingave.<br />

Efter spørgsmål fra, Hans Ole Vagtborg om bestyrelsens<br />

intentioner med banen, Arne Ohmsen om<br />

Örkelljunga i Skåne som ny venskabsklub, Michael<br />

Kramer om regler for dropning f.eks, på 17. huls<br />

meget hårde dropzone, Preben Bigum om bedre<br />

sikring af password til gobook.dk og om ens navn<br />

på de enkelte tider kan erstattes med noget, andre<br />

ikke kan genkende, og Leif Erdmann om der er hold<br />

i rygterne om, at vi vil lave 18 huller på naboejendommene?<br />

kunne Niels Clausen tage ordet for<br />

afslutningsvis at hædre K.A.Søgaard for hans indsats<br />

for <strong>Hornbæk</strong> Golfklub med smukke ord, blomster<br />

og en kurv fyldt med rare sager. Den samme<br />

hæder tilfaldt Peter Rasmussen og Klaus Hansen.<br />

Herefter kunne K.A. Søgaard slutte generalforsamlingen<br />

med at takke for alle for de smukke ord<br />

og dirigenten for opretholdelse af god ro og orden.<br />

Med et trefoldigt hurra for <strong>Hornbæk</strong> Golfklub<br />

udråbt af alle de forsamlede, var årets generalforsamling<br />

slut efter mere end tre timers koncentreret<br />

demokrati.<br />

Både formandens beretning og referatet af generalforsamlingen<br />

kan ses i sin helhed på www.hornbaekgolf,dk<br />

og/eller kan rekvireres i sekretariatet.<br />

Sekretariatet<br />

Nu er dit DGU-kort kommet, og kan afhentes i<br />

sekretariatet. Hvis du skal bruge det, men er forhindret<br />

i at komme til Bøtterup, så kontakt sekretariatet<br />

og tal med Birgit om det.<br />

Bestyrelsesmøde<br />

Første tirsdag efter generalforsamlingen afholdtes<br />

bestyrelsesmøde.Vigtigste punkt var konstituering.<br />

Se kolofonen i dette blad, hvordan det gik. Generalforsamlingen<br />

næste år vil vi forsøge at flytte til<br />

større lokaler, så det, også rent pladsmæssigt, bliver<br />

en fornøjelse at gå til generalforsamling i Horn-<br />

bæk Golfklub. Budgettet holdes, køkken og klublokaler<br />

er godkendt af myndighederne med den<br />

bredest smilende ‘Smiley’, fremtidige bestyrelsesmøder<br />

afholdes fremover hver anden måned med<br />

mellemliggende ‘små’ møder mellem formand,<br />

kasserer, sekretariat og revisor hver anden måned.<br />

Banen<br />

På generalforsamlingen blev baneudvalget bl.a.<br />

pålagt at etablere en øvebunker i forbindelse med<br />

drivingrange, arbejdet blev også påbegyndt, men<br />

stoppet p.g.a. protester fra genboen. Nu er baneudvalget<br />

gået i tænkeboks om, hvor den så kan<br />

placeres.<br />

Shoppen<br />

Fra baneåbningen den 26. marts og fremover har<br />

Shoppen kun lukket om mandagen, og hvis det er<br />

helligdag på en mandag, så er der alligevel åbent.<br />

Øvrige meddelelser<br />

På grund af referatet af generalforsamlingen har vi<br />

ikke så meget plads i dette nummer til andet stof.<br />

Men besøg vores hjemmeside www.hornbaekgolf.dk,<br />

som opdateres dagligt med alskens nyheder<br />

om golf i almindelighed og <strong>Hornbæk</strong> Golfklub<br />

i særdeleshed. Der står bl.a. en del om DGU’s<br />

repræsentantskabsmøde, om vores tidsbestilling,<br />

som er lidt ændret til i år, om regionsturneringer og<br />

hvem der kan deltage, om hvordan det går med<br />

byggeriet af vores længe savnede toiletbygning<br />

ved 10. teested og meget mere. Men i de følgende<br />

klubblade, skal vi nok følge op på hvad der foregår<br />

i <strong>Hornbæk</strong> Golfklub, men i forhold til hjemmesiden,<br />

vil det altid være ’gamle’ nyheder. Vi vil dog<br />

altid bestræbe os på, at de ’nyheder’ der bringes<br />

her i bladet, vil være dem det er rare at have på<br />

papir: åbningstider, turneringstidspunkter, telefonnumre,<br />

e-mail adresser, foromtale og referater af<br />

div. arrangementer, indlæg fra medlemmer, turneringsresultater<br />

og meget mere.<br />

<strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong> · April 2004 27


Gymnastik<br />

Bestyrelse:<br />

Formand<br />

Kirsten Grønlund<br />

Tlf. 49 70 11 03<br />

Kasserer<br />

Sussie Outzen<br />

Tlf. 49 70 19 67<br />

Sekretær<br />

Anne-Marie Jørgensen<br />

Tlf. 49 70 28 48<br />

Bestyrelsesmedlem<br />

Karin Hvid<br />

Tlf. 49 70 24 15<br />

Bestyrelsesmedlem<br />

Malene Ølbye<br />

Tlf. 49 75 17 10<br />

Bestyrelsesmedlem<br />

Ulla Larsen<br />

Tlf. 49 70 06 36<br />

Bestyrelsesmedlem<br />

Helle Andersen<br />

Tlf. 49 70 12 05<br />

Bestyrelsesmedlem<br />

Hanne Gordon Jensen<br />

Tlf. 49 70 01 61<br />

28 <strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong> · April 2004<br />

Nyt fra Gang & Løb<br />

HUSK motionsløb for begyndere starter skærtorsdag, den 8. april kl.09.00<br />

Mød os i hallen for lidt instruktion og et lille prøveløb.<br />

Sommertræningstider fra 1. april:<br />

Gangerne: Torsdage kl. 16.00 samt tirsdage efter aftale.<br />

Løberne: Søn/helligdage kl.08.00 samt tirsdag og torsdag kl. 16.30.<br />

Klubmøde for løberne:<br />

Afholdes søndag, den 25. april kl. 09.00 (eft. løbet) i hallen.<br />

Også helt nye motionister er velkomne.<br />

Klubmøde for gangerne:<br />

Afholdes torsdag, den 29. april kl. 15.00 i hallen.<br />

Også de nye motionsgangere er meget velkomne.<br />

Henvendelse<br />

Løb: Hanne G.J. tlf. 49700161<br />

Gang: Hanne K. tlf. 49700857<br />

<strong>Hornbæk</strong> Installationsforretning A/S<br />

Ahrendt-Jensen & Søn<br />

Alt i elektriske anlæg<br />

Hvidevareservice<br />

EDB-installationer<br />

TV og antenner 49 70 01 75<br />

Havnevej 6, 3100 <strong>Hornbæk</strong> · Tlf.: 49 70 01 75 · Telefax 49 76 11 75<br />

Ndr. Strandvej 345<br />

Tlf. 49 70 00 85 • Fax 49 70 41 85


Håndbold<br />

Indlæg til HIF-Nyt<br />

Kort status vedrørende Holdfællesskabet Borsholm/<strong>Hornbæk</strong>.<br />

Som bekendt startede denne sæson for Dame Seniors vedkommende<br />

med etableringen af et Holdfællesskab mellem Borsholm og <strong>Hornbæk</strong>.<br />

Holdfællesskabet fik navnet HF Nordkysten og 2 hold blev tilmeldt: 1.Holdet<br />

i Sjællandsserien og 2. Holdet i Serie 1.<br />

Nu lakker turneringssæsonen mod enden og en kort status over holdenes<br />

aktuelle placering vil vise at 1. Holdet sikkert ender midt i deres række,<br />

hvorimod 2. Holdet ser ud til at skulle rykke ned og spille Serie 2 fra næste<br />

sæson. Dette må ud fra en sportslig betragtning vel siges at være OK og<br />

ikke mere.<br />

En evaluering af Fællesskabet kan dog indeholde andre elementer end det<br />

rent sportslige. Da de 2 klubber for et år siden besluttede sig for dette fællesskab<br />

var der blandt bestyrelserne enighed om at lade Holdfællesskabet<br />

løbe i en periode på mindst 3 år, og dette er stadig hensigten. Ud over<br />

at vi håber at spillerne med det øgede kendskab til hinanden og den forsætte<br />

integration vil opnå sportsligt gode resultater, håber vi jo også at den<br />

positive sociale udvikling indenfor Holdfællesskabet vil fortsætte.<br />

Det er bestyrelsens opfattelse, på baggrund af jævnlige statusmøder med<br />

Holdene, at det sociale forhold mellem spillerne i Holdfællesskabet er positivt<br />

og at spillerne har det rart med hinanden.<br />

De 2 trænere tilknyttet Holdfællesskabet har begge ønsket at stoppe med<br />

udgangen af denne sæson og Trine Bay, der er nuværende 1. Hold træner,<br />

vil i stedet gerne træne yngre årgange i <strong>Hornbæk</strong>, hvilket vi er glade<br />

for i Bestyrelsen.<br />

Vi har derfor ledt efter en afløser til Holdfællesskabet og har i skrivende<br />

stund en mødeaftale på plads med en seriøs kandidat. Fra næste sæson<br />

er tanken at have een træner, der har ansvaret for begge hold med støtte<br />

for en Holdleder tilknyttet 2. Holdet. Vi håber således at have en endelig<br />

aftale på plads senest medio Marts.<br />

Endvidere arbejdes der med planer om at etablere et Old Girls Hold også,<br />

men mere om dette senere på sæsonen.<br />

Venligst Frank<br />

Formand for Håndboldafdelingen<br />

Ungdomsformanden(kvinden) takker af!<br />

Sæsonen 2004-2005 er slut og med den har jeg også valgt at takke af som<br />

ungdomsformand i håndboldafdelingen. Det har været nogle dejlige og<br />

lærerige år, først som medlem af ungdomsudvalget, og senere, efter ønske<br />

fra bestyrelsen, som ungdomsformand.<br />

Jeg har haft mange skønne oplevelser med jeres børn, dels i hallen og dels<br />

på vores ture til Bornholm. Det har været en fornøjelse at se hvordan mange<br />

af børnene har udviklet sig, dels på håndboldbanen, men også socialt.<br />

Jeg har været heldig, at være med i en tid, hvor der virkelig er sket noget<br />

på ungdomssiden. Vi har i de seneste år prioriteret ungdomsarbejdet højt,<br />

Bestyrelsen 2003 / 2004<br />

Formand<br />

Frank Fager<br />

Bøtterupvej 22<br />

Tlf.: 49 70 28 44<br />

frank.fager@globalconnect.dk<br />

Næstformand<br />

Lise Bertram<br />

Solvej 23<br />

Tlf.: 49700703<br />

Mobil: 20291003<br />

l.bertram@get2net.dk<br />

Kasserer<br />

Per Holst<br />

Holmevænget 2 D<br />

Tlf.: 49701508<br />

Sekretær<br />

Marianne Vinther<br />

Ndr. Strandvej 341 C<br />

Tlf.: 49700616<br />

Mobil: 51887189<br />

m.vinther-hif@mail.dk<br />

Bestyrelsesmedlemmer<br />

Caroline Schrøder<br />

Kystvej 7<br />

Tlf.: 49701809<br />

Mobil: 40917917<br />

carooliine@ofir.dk<br />

Jørgen Mortensen<br />

Hattemagervej 5<br />

Tlf.: 49703051<br />

Carsten Skaarup<br />

Saturnvej 42<br />

Tlf.: 49700767<br />

cskaarup@jubiimail.dk<br />

Ungdomsudvalg<br />

Ungdomsformand<br />

Mona Høst<br />

Løvvænget 29 B<br />

Tlf.: 49701709<br />

moh@jubiimail.dk<br />

Karina Nikolajsen<br />

Hornebyvej 36<br />

Mobil: 23802106<br />

karina.nikolajsen@wanadoo.dk<br />

Conny Friis<br />

Holmegårdsvej 22 A<br />

Tlf.: 49704955<br />

nsf@tdcadsl.dk<br />

www.<strong>3100.dk</strong>/hand/<br />

<strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong> · April 2004 29


Håndbold<br />

og vi er kommet på “håndbold-kortet”, ikke mindst<br />

via “De blå djævles” succes. Vi har fået skabt en<br />

kultur, hvor det er lykkedes, at få voksne på trænerposterne,<br />

og med dygtige unge som hjælpere.<br />

På den måde, er vi med til at sikre, at vi selv skaber<br />

trænere til fremtiden. Vi har sat mål for ungdomsarbejdet,<br />

og fået udarbejdet politikker om<br />

samværet mellem trænere og børn og vi har skrevet<br />

en børne-ungepolitik.<br />

Men det at være frivillig leder kræver tid, og den har<br />

jeg nu valgt at prioriter på min lille familie. Og det er<br />

der gudskelov forståelse for blandt både ledere og<br />

børn. Sidst jeg sad ved dommerbord med et par<br />

små lilleputdrenge kom disse søde bemærkninger,<br />

som jeg syntes I skal ha’ del i: “Mona, hvis du ikke<br />

skal med til Bornholm, hvem skal så sørge for at vi<br />

får god mad?” Jeg lovede at det er der nogle forældre<br />

som allerede har sagt ja – tak til. Og dernæst:<br />

“Hvem skal så finde ud af om vi skal i biografen eller<br />

i Brændegårdshaven?”. Det har jeg lovet at Jens<br />

Munk og lederne på turen nok skal klare. Og sidst<br />

men ikke mindst, den der måske var den mest<br />

søde: “Jeg kan nu godt forstå du ikke vil med i år,<br />

det kræver også meget energi, ik’ Mona?” Og jo<br />

det kræver masser af energi, men det også smadder<br />

sjovt, og ikke mindst lærerigt, at være sammen<br />

med 80 børn og 20 voksne i en uge!<br />

Sommertur 2004<br />

Aakirkeby, Bornholm<br />

Husk tilmelding og betaling onsdag<br />

den 21/4 kl. 18.00-20.00 i klubhuset.<br />

Evt. spørgsmål kontakt Jens Munk<br />

på tlf. 61 38 88 78.<br />

30 <strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong> · April 2004<br />

Slutstillingerne for <strong>Hornbæk</strong><br />

håndbold<br />

kan ses på www.<strong>3100.dk</strong>/håndbold<br />

men vores hold sluttede således:<br />

Lilleput drenge BA Flot 2. Plads !<br />

Drenge Elite BA 6. Plads<br />

Puslinge piger AB 5. Plads<br />

Piger AA 3. Plads<br />

Piger BA 5. Plads<br />

Damejunior AB 3. Plads<br />

Herrejunior Team Nordsjælland<br />

Elite AA 6. Pladsen<br />

Række AB 4. Pladsen<br />

Serie 2 herrer 6. Plads<br />

Serie 3 Herrer 7. Plads<br />

Damer HFNordkysten<br />

Sjællandsserien 6. Plads<br />

Serie 1 10. Pladsen<br />

Så jeg vil kraftigt opfordre alle som har tid og lyst til<br />

at gøre noget for vores meget velfungerende ungdomsafdeling<br />

om at melde sig. Vi har mange dygtige<br />

trænere og hjælpere, og den tid man investerer<br />

sammen med andres børn får man mange<br />

gange igen. Men der er altid brug for hænder til<br />

praktiske opgaver i klubben, f.eks. kræmmermarked,<br />

strandholdbold, julefidus m.m. Så har du tid<br />

og lyst – så kontakt en fra den nye bestyrelse eller<br />

ungdomsudvalg.<br />

Til slut vil jeg sige TAK til alle børnene for mange<br />

gode oplevelser, TAK til alle nuværende og tidligere<br />

trænere for uden jeres hjælp, havde vi ikke den<br />

velfungerende klub vi har. Og sidst men ikke<br />

mindst: TAK til tidligere og nuværende medlemmer<br />

af bestyrelsen og ungdomsudvalg, – det har været<br />

en fornøjelse at samarbejde med jer.<br />

Held og lykke til <strong>Hornbæk</strong> håndbold fremover!<br />

Mona Høst


DK-BENZIN OG NÆRKØB<br />

BENZIN – DIESEL – FYRINGSOLIE<br />

Altid lave priser på dagligvare<br />

f.eks. 5×500 g. DK Kaffe 100,- kr.<br />

Udlejning af DVD OG VIDEO – bagerbrød – franske hotdog –<br />

mælk – petroleum i dunke – frimærker – taletidskort –<br />

buskl.kort – fersk kød – trailer<br />

udlejning – 3-4000 KOLDE ØL OG<br />

VAND–flaskegas – super 95 m. bly<br />

NODRE STRANDVEJ 312<br />

49 70 20 71<br />

Åbningstider: 6.30-22.00 · L/S 7.00-22.00<br />

Stil krav. Det gør vi<br />

5% dividende<br />

<strong>Hornbæk</strong><br />

Sauntevej 1 · 49 70 19 84<br />

<strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong> · April 2004 31


Petanque<br />

Président<br />

Henning Jørgensen<br />

Kleinsmedevej 6<br />

49 70 28 48<br />

e-mail: mums1@stofanet.dk<br />

Næstformand<br />

Irene Serup<br />

Holmegaardsvej 23<br />

49 70 30 26<br />

e-mail: seruph@mail.tele.dk<br />

Kasserer<br />

Alice Ibsen<br />

Lille Ewaldsvej 3<br />

49 70 22 99<br />

e-mail: ibsenhornbk@get2net.dk<br />

Sekretær (og klubblad)<br />

Svend Hermansen<br />

Rødtjørnevej 19<br />

49 70 14 45<br />

e-mail:<br />

hermansen@dj-freelance.dk<br />

Bestyrelsesmedlem<br />

Lasse Christensen<br />

Løvvænget 39 B<br />

49 70 12 12<br />

e-mail: ikm@tdc.dk<br />

Karl Wiedemann var en både<br />

myndig og mild dirigent på<br />

generalforsamlingen i petanqueafdelingen,<br />

hvor der var både<br />

cigaretter, gammel dansk og<br />

smukke kvinder. (Foto: Jørgen<br />

Timmann)<br />

32 <strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong> · April 2004<br />

Byens bedst besøgte generalforsamling<br />

<strong>Hornbæk</strong> Petanque er den afdeling i <strong>Hornbæk</strong> IF, der har den mest velbesøgte<br />

generalforsamling. Knap 50 procent (29 ud af klubbens 61 medlemmer)<br />

var mødt frem lørdag 13. marts for at overvære det traditionelle<br />

sceneri, der ikke bød på de store overraskelser.<br />

Karl Wiedemann blev som sædvanlig kronet som dirigent og han ledte forsamlingen<br />

mildt og myndigt gennem en time.<br />

Président Henning Jørgensen aflagde for anden gang beretning og opremsede<br />

det forgangne års store triumfer. Det sportslige højdepunkt var finalesejren<br />

om amtsmesterskabet for hold. Til gengæld lykkedes det heller<br />

ikke i 2003 at komme op i DPF´s 2. division trods sejr i regionalpuljen.<br />

2004 vil blive et anderledes år. Der skal gøres noget ved baneanlægget –<br />

start påskelørdag! – hvor der skal laves tilbygninger og muligvis udvides<br />

med flere baner. Økonomien bestemmer.<br />

Et nyt initiativ vil se dagens lys, idet Jørgen Timmann vil være styrmand på<br />

turneringen Tributor Cup. Turneringen spilles i triple, double og single over<br />

hele året. Til turneringen er også indbudt hold fra Helsingør og Hillerød.<br />

Jørgen Timmann berettede om turneringen, der muligvis følges op til<br />

næste år med en dansk-svensk turnering, hvortil man kan få EU-støtte!<br />

Kasserer Alice Ibsen fremlagde et flot regnskab, der viste et overskud på<br />

knap 5.000 kr. efter en omsætning på 49.000 kr. Dermed er foreningens<br />

formue på godt 19.000 kr. I overskuddet indgår ikke et ekstraordinært tilskud<br />

på 3.000 kr. fra DGI til udbygning af petanqueanlægget.<br />

Under eventuelt bad Jørgen Timmann bl. a. om, at man elektronisk distribuerede<br />

oplysninger om turneringer i andre klubber. Da présidenten får de<br />

fleste invitationer, men ikke er i besiddelse af scanner, blev Jørgen Timmann<br />

sat til at viderebringe de udenbys klubbers invitationer til medlemmerne.<br />

Og så var det tid til at ophæve generalforsamlingen og komme i gang med<br />

årets første rødvinsturnering…<br />

Fuldt hus til Jørgen Bo Wind<br />

Ikke færre end 27 ud af generalforsamlingens 29 deltagere valgte at bevæge<br />

sig ud i det råkolde og blæsende vejr for at spille årets første rødvinsturnering<br />

i over tre timer. Temperaturen var kun et par streger over frysepunktet<br />

og inden de sidste kugler var kastet, begyndte slud at falde.<br />

Der blev som sædvanlig spillet efter “den sociale model” med seks kampe<br />

til hver deltager med skiftende med- og modspillere. Hver kamp bestod af<br />

seks spil.<br />

Jørgen Bo Wind og Søren Duus viste, at vinterens indendørsspil ikke har<br />

været forgæves. Jørgen Bo vandt alle sine seks kampe og noterede undervejs<br />

en sejr på 19-0. Søren Duus havde også lutter sejre efter fem kampe,<br />

men måtte nøjes med en samlet andenplads efter uafgjort 3-3 i den sidste.<br />

På tredje- og fjerdepladsen kom Joe Johnston og Lasse Christensen,<br />

der dermed også sikrede sig ekstra point til årets liste om at blive “Rødvinsmester”.<br />

Efter at dette blads deadline blev endnu en turnering afviklet og de næste<br />

finder sted Skærtorsdag og lørdag efter Store Bededag.


Rødvinsstillingen pr. 13/3<br />

Jørgen Bo Wind 5<br />

Søren Duus 4<br />

Joe Johnston 3<br />

Lasse Christensen 2<br />

Alice Ibsen 1<br />

Anni Poulsen 1<br />

Bob Emmonds 1<br />

Bodil Frederiksen 1<br />

Erik Ibsen 1<br />

Gerda Laugesen 1<br />

Grethe Wiedemann 1<br />

Harry Duus 1<br />

Henning Jørgensen 1<br />

Inger Skaarup 1<br />

Ingrid Korsholm 1<br />

Jørgen Timmann 1<br />

Karl d. 1 Wiedemann 1<br />

Kirsten DK Hansen 1<br />

Kirsten Madsen 1<br />

Lars DK Hansen 1<br />

Peter Hansen 1<br />

Rasmus K. Christensen 1<br />

Runa Brokær 1<br />

Susan Nicolaisen 1<br />

Svend Hermansen 1<br />

Svend Aa. Chistiansen 1<br />

Tage Skaarup 1<br />

Få petanque-nyheder på<br />

DGI`s årsmøde<br />

Petanqueklubberne under DGI Frederiksborg Amt<br />

har holdt årsmøde i Fredensborg, hvor en snes<br />

personer fra 12 klubber var mødt op. Det lyder<br />

måske ikke af meget, men der var faktisk tale om<br />

rekord!<br />

Udvalget havde barslet med et nyt forslag til afvikling<br />

af den årlige amtsturnering, som i år afvikles<br />

for niende gang.<br />

Kardinalpunktet i forslaget var, at der før hver kamp<br />

trækkes lod om med- og modspillere. Endvidere<br />

skulle det være tilladt at indsætte reserver undervejs.<br />

Ændringen skulle gøre spillet mere socialt og<br />

differentiere holdturneringen fra reglerne i Dansk<br />

Petanque Forbund. Endvidere ville lodtrækningsreglerne<br />

bringe amtsturneringen i Frederiksborg<br />

Amt på linje med DGI-turneringerne i andre amter.<br />

Forslaget om lodtrækning mødte imidlertid modstand<br />

fra flere klubber, og da det hang sammen<br />

med indførelse af reserver, blev de to punkter trukket<br />

ud af forslaget.<br />

Men resten af forslaget blev vedtaget og det betyder<br />

at der ikke ændres på spilleformen i 2004. Men<br />

der sker et par vigtige administrative ændringer.<br />

For fremtiden giver en sejr i de to tripler to point,<br />

mens sejr i de tre doubler og de seks singler honoreres<br />

med ét point. Det betyder, at en kamp ikke<br />

kan ende uafgjort, idet der spilles om 13 point. Tidligere<br />

spillede man om 18 point (tre point for triplesejr,<br />

to for doublesejr og ét for singlesejr).<br />

Endvidere bliver hjemmeholdet dømt som taber<br />

med 0-13, hvis det ikke indsender resultatskemaet<br />

inden 10 dage.<br />

Endelig er det ikke kun førstepladsen, der spilles<br />

om i de indledende puljekampe. Nr. 1 og 2 i hver<br />

af de otte puljer går videre til ottendedelsfinalerne.<br />

Finalestævnet mellem de fire vindere af kvartfinalerne<br />

afvikles i år i <strong>Hornbæk</strong>. Datoen bliver enten<br />

19. eller 26. september. 2004-programmet for<br />

amtsturneringen er endnu ikke udarbejdet, men<br />

38 hold – også ny rekord – har tilmeldt sig. Turneringen<br />

starter i begyndelsen af maj.<br />

Nye klubber i Nordsjælland<br />

Som de fleste ved, er der startet en ny petanqueklub<br />

i Helsingør. Den har hjemmebane på Hymersvej,<br />

hvor den deler grus sammen med Helsingør<br />

Firma Idræt og Ældresagen. Helsingør Petanque<br />

Klub er dannet af tidligere medlemmer fra klubben<br />

i Espergærde. En ny klub har også set dagens lys<br />

i Græsted. Den hedder Petanque 3230 og er<br />

opstået i kølvandet på en heftig generalforsamling<br />

i klubben i Helsinge. Den nye klub spiller ved Gribskovhallen.<br />

Begge klubber regner med at stille op i den kommende<br />

amtsturnering under DGI. De er også blevet<br />

medlemmer af Dansk Petanque Forbund, hvor<br />

Helsingør stiller med et hold i den kommende<br />

regionalturnering.<br />

Årets petanqueprogram<br />

Årets program ligger nu mere eller mindre fast,<br />

selvom ændringer kan forekomme. Der er endnu<br />

et par spørgsmålstegn med hensyn til eksterne<br />

arrangementer.<br />

DATO TID ARRANGEMENT KOMMENTAR<br />

Torsdag 8/4 10.00 Rødvinsturnering 3 Skærtorsdag – med<br />

påskepræmier! Og solæg!<br />

Lørdag 24/4 9.30 DPF-regional-runde Spillested kendes ikke<br />

Søndag 25/4 9.30 DPF-regional-runde Spillested kendes ikke<br />

Lørdag 8/5 10.00 Rødvinsturnering 4<br />

15.-16/5 DM for hold under DGI <strong>Hornbæk</strong> stiller op som<br />

amtsmestre. Spilles i Kbh.<br />

Lørdag 22/5 9.00 Klubmesterskab i triple Spilstart 9.30. Frokost i<br />

klubhuset.<br />

Lørdag 5/6 Grundlovspetanque Doubleturnering i<br />

Frederikssund.<br />

Lørdag 12/6 DPF-regional-runde Spillested kendes ikke<br />

Lørdag 19/6 9.00 Klubmesterskab i single Spilstart 9.30. Frokost i<br />

klubhuset<br />

Lørdag 3/7 9.00 DGI Strandpetanque For 10. gang – spilstart<br />

9.30.<br />

Lørdag 17/7 10.00 Rødvinsturnering 5<br />

Fredag 6/8 21.00 Rødvinsturnering 6 Fredag aften. Vi spiller i<br />

sommernatten. Tilmelding.<br />

Lørdag 14/8 9.00 <strong>Hornbæk</strong> Open (double) For 14. gang<br />

Søndag 15/8 9.00 <strong>Hornbæk</strong> Open (triple) For 14. gang<br />

<strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong> · April 2004 33


Petanque<br />

Lørdag 21/8 DPF-regional-runde Spillested kendes ikke<br />

Lørdag 28/8 10.00 Rødvinsturnering 7<br />

Søndag 29/8 Espergærde Open Venter bekræftelse<br />

Lørdag 4/9 Fredensborg Open Nærmere oplysninger i<br />

august<br />

Søndag 5/9 Helsingør Open Nærmere oplysninger i<br />

august<br />

Lørdag 11/9 9.00 Klubmesterskab i double Spilstart 9.30. Frokost i<br />

klubhuset<br />

18. el. 25/9 10.00 Rødvinsturnering 8<br />

26. el. 19/9 Finale om amtsmestersk. Spilles i <strong>Hornbæk</strong><br />

Anette Nielsen<br />

49 70 02 13<br />

MANDAG LUKKET<br />

34 <strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong> · April 2004<br />

2.-3/10 Oprykningsspil til 2. div. Hos Hedebo. Aktuelt hvis vi<br />

vinder vor regionalpulje.<br />

2. eller 3/10 Interamtsfinale I Roskilde. Aktuelt hvis vi<br />

vinder amtsmesterskab<br />

Lørdag 9/10 10.00 Rødvinsturnering 9<br />

Lørdag 30/10 10.00 Rødvinsturnering 10<br />

Lørdag 13/11 10.00 Rødvinsturnering 11<br />

Søndag 28/11 10.00 Rødvinsturnering 12 Den store finale 1. søndag i<br />

advent<br />

Flügger farver<br />

støtter<br />

sporten<br />

Malermester Flemming Larsen<br />

Vesterbrogade 42, 3250 Gilleleje. Tlf. 48 30 32 54<br />

Åben 9-17.30, fredag 9-18, lørdag 9-13<br />

Ndr. Strandvej 343, 3100 <strong>Hornbæk</strong>. Tlf. 49 70 02 56<br />

Åben 9-17.30, fredag 9-18, lørdag 9-13<br />

www.flugger.dk<br />

0051R 03


Tennis<br />

Den nye formand har ordet<br />

En ny sæson står for døren og forhåbentlig vil<br />

den komme til at leve op til medlemmernes forventninger,<br />

som det vil være bestyrelsens<br />

opgave at løse, indenfor de rammer som vejr<br />

og vind vil tillade.<br />

Som ny formand for foreningen vil jeg gerne<br />

takke medlemmerne for tilliden, som jeg håber<br />

at kunne leve op til. Det vil naturligvis være<br />

umuligt at imødekomme alle individuelle ønsker<br />

og krav til klubben, men bestyrelsen vil gøre<br />

sit yderste for, at “gennemsnits medlemmet”<br />

Paul Erik Schmidt<br />

vil befinde sig godt, og kunne benytte klubben<br />

efter de ønsker og krav, som et sådant ikke<br />

eksisterende medlem i centrum måtte have.<br />

Da spektret for ønsker og krav er meget individuelle, vil det være op til det<br />

enkelte medlem at yde sit bidrag til klubbens aktiviteter indenfor de specielle<br />

ønsker, hvert medlem måtte have. Men herunder naturligvis også vise<br />

forståelse for andres ønsker og krav, så vi på god demokratisk vis skaber<br />

den klub, vi ønsker os.<br />

En af de forudsætninger en bestyrelse arbejder under er, at medlemmerne<br />

deltager aktivt i og bakker op om klubbens arrangementer. En anden forudsætning<br />

er, at de regler der er fastlagt for brug af klubben, bliver overholdt.<br />

Bestyrelsen vil nødigt, hverken som personer eller som bestyrelsesmedlemmer,<br />

blive opfattet som overopsyn, men meget hellere som<br />

facilitetsskabende iværksættere. Jeg vil derfor appellere til alle medlemmer<br />

om at værne om klubben og dens faciliteter, deltage aktivt i arrangementerne<br />

og gerne komme med forslag og tage initiativ til aktiviteter, som<br />

vil medvirke til at skabe en god klubånd i overensstemmelse med vore gode<br />

demokratiske traditioner, så vi undgår enhver form for anarki.<br />

Vi kommer ikke uden om, at den dominerende del af medlemmerne er<br />

motionister, det er der intet i vejen med, men der skal også være plads til<br />

de mere ambitiøse, der gerne vil konkurrere. Vores klubhold er med til at<br />

skabe klubben og dens renomme udadtil. Jeg håber meget, at vi kan få<br />

gang i nogle turneringshold, og at deltagerne her vil tage et medansvar for,<br />

at vi kan blive placeret på Nordsjællandskortet rent tennismæssigt. Til<br />

denne del af klubbens aktiviteter vil der blive engageret en professionel træner.<br />

Det er mit håb, at denne træning vil blive benyttet og udnyttet af de<br />

holdspillere, der forhåbentlig melder sig. Skulle dette ikke blive tilfældet, vil<br />

motionister få mulighed for at udnytte “ubrugt” træningstid til kostpris.<br />

Der er allerede en del medlemmer, der yder en stor indsats for træning af<br />

ungdomsspillere og begyndere, samt en del som altid stiller op, når der er<br />

brug for at udføre arbejde på og omkring banerne, for ikke at tale om dem,<br />

der leder arrangementer for motionister; old girls /boys; ugentlige tilbagevendende<br />

arrangementer og engangsaktiviteter i løbet af sæsonen. Uden<br />

disse indsatser ville klubben slet ikke kunne fungere, og der skal på forhånd<br />

lyde en stor tak til alle disse medlemmer.<br />

Vel mødt den 25 april til standerhejsning kl. 12.00.<br />

Paul Erik<br />

<strong>Hornbæk</strong> Tennis<br />

Klubhuset<br />

Sauntevej 80<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Tlf.: 49 70 21 04 (klubhus)<br />

e-mail: hot@infosport.get2net.dk<br />

hhtp://hjem.get2net.dk/hot<br />

Formand:<br />

Poul Erik Schmidt<br />

Toftemosevej 29<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Tlf.: 49 70 33 84<br />

pejs@stofanet.dk<br />

Kasserer:<br />

Dorrit Danker<br />

Tycho Jessensvej 14 B<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Tlf.: 49 70 33 74<br />

dorrit.danker@mobilixnet.dk<br />

Bestyrelsesmedlem:<br />

Randi Michaelsen<br />

Borsholmvænget 10<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Tlf.:49 70 45 45<br />

rm@gi.dk<br />

Suppleanter:<br />

Tine Bottelet<br />

Tlf.: 49 70 97 06<br />

Carsten Rex Sørensen<br />

Tlf.: 49 70 18 63<br />

KONTAKTPERSONER:<br />

Ungdom<br />

Carsten Rex Sørensen<br />

Tlf.: 49 70 18 63<br />

Senior turneringshold<br />

Lis Garhøj tlf.: 49 70 21 68<br />

Chr. Vejrup tlf.: 49 70 11 49<br />

Motionister<br />

Gert Rørbæk<br />

Tlf.: 49 70 33 77<br />

Old girls/boys<br />

Ole Adamsen<br />

Tlf.: 49 70 13 09<br />

Klubbladets repræsentant<br />

Kell Nielsen<br />

Tlf.: 49 70 33 74<br />

kell.klim@mobilixnet.dk<br />

<strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong> · April 2004 35


Tennis<br />

Sæsonstart<br />

Nu nærmer tiden sig for sæsonstart – en tid vi alle<br />

har glædet os til. Skønt nattefrosten med mellemrum<br />

har bundet det røde grus, så håber vi, at kommunen<br />

snart kan komme i gang med klargøringen<br />

af banerne. I skrivende stund foreligger der ingen<br />

konkret dato. Så snart banerne er klargjort, skal de<br />

tromles og tromles… og tromles, så de bliver gode<br />

og faste, så vi ikke i vores slet skjulte ærgrelse over<br />

at spillet ikke altid går som vi ønsker det, kan bruge<br />

banernes tilstand som undskyldning.<br />

I den forbindelse skal nævnes, at vor tidligere banemand<br />

Jørgen Saunteager har ønsket at stoppe<br />

med udgangen af sæson 2003. Vi takker Jørgen<br />

for hans tid som banemand i <strong>Hornbæk</strong> Tennis.<br />

Ivan kommer tidligt hjem fra Australien, så han vil<br />

overtage jobbet som banemand i sæson 2004. Vi<br />

hilser Ivan velkommen og siger god arbejdslyst.<br />

Men inden vi er kommet så langt, skal vi lige have<br />

overstået arbejdsdagen med opsætning af net og<br />

læsejl, etablere vandingsanlæg med slanger etc.,<br />

ordne klubhuset og foretage diverse vedligeholdelsesarbejder<br />

m.m.<br />

Bestyrelsen appellerer derfor til medlemmerne om<br />

at møde talrigt op til:<br />

Arbejdsdagen lørdag den 24/4 kl. 10.00 til ????<br />

(så længe vi har lyst og kræfter).<br />

Mød også op til:<br />

Åbningen/standerhejsningen søndag den 25/4 kl.<br />

12.00.<br />

Aktiviteter i sæson 2004. (vigtige datoer)<br />

Nu er de forskellige faste arrangementer endeligt<br />

fastlagt og vil være som følger:<br />

1. Arbejdsdag lørdag den 24/4 fra kl. 10.00 til ???<br />

2. Officiel åbning af anlægget søndag den 25/4<br />

kl. 12.00<br />

3. Familieturnering lørdag den 12/6 – Jørgen Steen<br />

og Lene Helsborg står for arrangementet.<br />

4. Damefrokostturnering lørdag den 3/7 – Dorrit<br />

Danker arrangerer.<br />

5. Herrefrokostturnering søndag den 4/7 – Claes<br />

Thielke arrangerer.<br />

6. Klubturneringsopstart tirsdag den 1/7 – Paul<br />

Erik og Carsten Rex er turneringsledelse.<br />

7. Klubturnering: Semifinaler og finaler afholdes i<br />

weekenden 28-29/8. (Reserve 4-5/9)<br />

8. Afslutningsfest lørdag den 18/9-04.<br />

36 <strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong> · April 2004<br />

9. Skumtennis – datoer vil blive meddelt ved<br />

afslutning af udendørssæsonen.<br />

10. “Grilltennis” fredage fra 18.00 til 20.00. Rita har<br />

ansvar. Start fredag den14/5. Alle medlemmer<br />

er velkomne. Tilmelding er ikke nødvendig.<br />

11. “Good old Tennis” torsdage fra kl. 9.00 – 11.00.<br />

Ib Hjort har ansvar (4970 4086). Starter 15/5.<br />

Alle medlemmer over 60 år af begge køn er velkomne.<br />

Tilmelding ikke nødvendig. Deltagelse<br />

er gratis – dog betaler man selv bolde.<br />

12. “Mandagskvindetræf” første mandag i måneden<br />

fra kl 10.00 –12.00. Første gang dog<br />

mandag den 10/5. Rita Hagen er ansvarlig.<br />

(Tlf. 4970 1309).<br />

13. “Onsdagskvindetræf” onsdage fra kl. 10.00<br />

–12.00. Første gang onsdag den 5/5. For alle<br />

kvinder – på alle niveauer.<br />

Se i øvrigt opslag og tilmeldingslister i klubhuset –<br />

ca. 14 dage før det aktuelle arrangement.<br />

Træning<br />

Klubben tilbyder igen i år et antal gratis træningstimer<br />

til medlemmerne. Hvis du har lyst og behov<br />

til/for træning, så tilmeld dig omgående til den holdansvarlige.<br />

Nybegyndere<br />

Holdansvarlig Claes Thielke (tlf. 4970 3503) – søndage<br />

fra 9.00 – 11.00 på bane 4. Der trænes følgende<br />

datoer: 9/5-16/5-23/5-30/5 ??-6/6-13/6-<br />

20/6 og 27/6. Claes opfordrer i øvrigt nybegynderne<br />

til at møde op til “Grill-tennis”, så de kan lære<br />

nogle af de etablerede at kende. Husk tilmelding.<br />

Let øvede<br />

Holdansvarlig Gert Rørbæk (tlf. 4970 3377) – mandage<br />

fra kl. 18.00 – 20.00. Der trænes følgende<br />

datoer: 3/5-10/5-17/5-24/5-7/6-14/6-21/6 og<br />

28/6. Husk tilmelding.<br />

Børn<br />

Holdansvarlige Dorrit Danker (tlf. 4970 3374) og<br />

Kate Rørbæk (tlf. 4970 3377) – mandage fra 16.00<br />

– 17.00 på bane 1 og 2. Der trænes følgende datoer:<br />

3/5-10/5-17/5-24/5-7/6-14/6-21/6 og 28/6.<br />

Husk tilmelding.<br />

Juniorer<br />

Onsdage fra kl. 15.00 – 17.00 på bane 1 og 2. Der<br />

trænes på følgende datoer: 5/5-12/5-19/5-26/5-


2/6-9/6-16/6 og 23/6. Holdansvarlig Carsten Rex<br />

(tlf. 49 70 18 63). Husk tilmelding.<br />

Motionister<br />

Bestyrelsen vil i lighed med sidste år forsøge at<br />

“sælge” træning til motionister onsdage fra kl.<br />

17.00-18.00. Se nærmere på opslag i klubhuset,<br />

når sæsonen er startet.<br />

Der tages forbehold for ændringer.<br />

Husk nu at tilmelding skal ske til den holdansvarlige.<br />

HUSK først til mølle…da der evt. kan blive tale<br />

om deltagerbegrænsning, hvis holdene bliver for<br />

store.<br />

Turneringshold (træningssamlinger)<br />

Seniorer<br />

Onsdage fra 18.00 – 20.00 på bane 1 og 2. Potentielle<br />

emner bedes omgående melde sig til Lis Garhøj<br />

på telefon eller e-mail: lisgarhoj@hotmail.com<br />

tlf. 49 70 21 68.<br />

Christian Vejrup (tlf. 49 70 11 49) og Lis Garhøj (tlf.<br />

49 70 21 68) er holdledere.<br />

Old girls/boys<br />

Veteransamling fredage 17.00 – 18.00. Start 14/5.<br />

Turneringsplan kommer fra Ole Adamsen (tlf.<br />

49 70 13 09), som er holdansvarlig.<br />

Sportscamp og DGI-Landsstævne:<br />

Man kan stadig nå at tilmelde sig disse arrangementer.<br />

Se venligst sidste nummer af dette blad,<br />

hvor arrangementerne er beskrevet.<br />

Juniortræf<br />

DGI afholder igen i år “Juniortræf” på følgende søn-<br />

dage: 23/5-6/6-13/6-8/8-15/8 og 22/8. Interesserede<br />

bedes holde øje med opslagstavlen i klubhuset.<br />

Klubtilbud<br />

Boldkanonen udlejes til voksne medlemmer for kr.<br />

50,00 pr. time på specielle vilkår. (Se opslag i klubhuset)<br />

Bolde kan købes til favorable priser i klubben. (Se<br />

opslag i klubhuset).<br />

Privattræning er muligt: Se opslag i klubhuset.<br />

Klubbladet<br />

Indlæg efterlyses, så tennissiderne kan blive mere<br />

alsidige og spændende.<br />

Hvis I hører om medlemmer, der ikke får HIF-informerer,<br />

så bed dem kontakte Kell K. Nielsen eller<br />

om at lægge en seddel i postkassen i klubhuset.<br />

Kell vil så kontakte hovedafdelingen, som står for<br />

udsendelse af bladet.<br />

Hjemmesiden<br />

Prøv at klik ind på vores hjemmeside<br />

http://hjem.get2net.dk/hot, hvor resultater, arrangementer,<br />

turneringer, bookingregler, gæstespilsregler,<br />

love m.m. vil være at finde.<br />

JAN BORG<br />

VVS INSTALLATØR<br />

• Service<br />

• Fjernvarme<br />

• Naturgas<br />

• Badeværelser<br />

Firma 20 13 08 92<br />

Privat 49 70 08 92<br />

Fax 49 70 29 94<br />

<strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong> · April 2004 37


DRACHMANN<br />

ADVOKATER<br />

AUT. BOBESTYRER<br />

Læs mere om os på:<br />

WWW<br />

drachmann-advokater.dk<br />

NORDHAVNSVEJ 1 · 3000 HELSINGØR<br />

FAX 49 21 46 10 · TEL. 49 21 01 80<br />

DA@DRACHMANN-ADVOKATER.DK<br />

Tilbud på Bilvask!<br />

Vaskekort værdi 1.000,-<br />

Rabat ÷40%<br />

Nu kun 600,-<br />

Tilbuddet gælder hele maj måned<br />

Shell <strong>Hornbæk</strong><br />

Ndr. Strandvej 359<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Tlf. 4970 0022<br />

NærKØB<br />

LÆR AT GÅ STAVGANG<br />

20% højere konditionseffekt<br />

40% højere fedtforbrænding<br />

Få sunde kostvaner<br />

Kurs for børn og voksene<br />

I Stavgang-Stavgang/kost<br />

samt kurs i kostvaner.<br />

Deluxe 3 teleskop stav<br />

Kr.495,-<br />

KOST SKOLEN i Tikøb<br />

Tlf. 24 69 56 98<br />

E-mai: bja@mail.dk<br />

www.motionsstave.dk<br />

Fredensborgvej 32 · 3080 Tikøb<br />

Dansk/fransk a la carte<br />

Selskaber op til 50 personer<br />

Mad ud af huset<br />

Bordbestilling<br />

4970 0479<br />

www.hansenscafe.dk<br />

Havnevej 19 · 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Havnen · Havnekiosken · <strong>Hornbæk</strong><br />

Byens eneste rigtige slikbutik!<br />

Ta’-selv-slik (75 boxe) · Hjemmelavet chokolade<br />

og flødeboller · Is · Øl/vand · Tobak · Konfekture<br />

Aviser · Ugeblade - Telekort · Taletidskort<br />

Skrabelodder · Varelotteriet · Renseservice<br />

Nordkystens største bladudvalg<br />

Tlf.: 4970 0354 · Fax: 4970 0374 · E-mail: Kiosk@post11.tele.dk


Formand<br />

Peter Anderskou<br />

Tlf.: 49 70 05 79<br />

Kasserer<br />

June Kring<br />

Tlf.: 49 70 00 25<br />

Formand:<br />

Flemming Hansen<br />

Tlf: 4920 1723<br />

Stolemagervej 1<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Sekretær:<br />

Bodil Hjerrild<br />

Tlf: 4920 1919<br />

Holbergsvej 5b<br />

3000 Helsingør<br />

Formand<br />

Steen Jacobsen<br />

Tlf.: 49 70 15 97<br />

Månevej 13B<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Skiklub<br />

Sekretær<br />

Marie-Louise Krabbe<br />

Fasanvænget 303<br />

2980 Kokkedal<br />

Tlf.: 51 62 15 42<br />

Best. Medlem<br />

Merete Faltz<br />

Tlf.: 49 70 31 00<br />

Vollyball<br />

Kasserer:<br />

Joan Andersen<br />

Tlf: 4970 0707<br />

Hornebyvej 7<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Best.medl.:<br />

Torben Jensen<br />

Tlf: 4970 1420<br />

Stjernevej 29<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Best.medl.:<br />

Vibeke Jespersen<br />

Tlf: 4970 1723<br />

Stolemagervej 1<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

<strong>Hornbæk</strong> Bridgeklub<br />

Kasserer<br />

Pia Knak Jacobsen<br />

Tlf.: 49 70 15 97<br />

Næstformand<br />

Jacob Scheel<br />

Bødkervej 26<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Tlf.: 40 91 99 58<br />

E-mail:<br />

scheel_@hotmail.com<br />

Best. Medlem<br />

Finn Larsen<br />

Tlf.: 49 70 29 88<br />

Klubadresse<br />

Hornebyvej 4<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

E-mail:<br />

kiosk@post11.tele.dk<br />

Internet:<br />

www.infosport.dk<br />

Brugernavn.: 10487<br />

Brugerkode.: skib85<br />

Sekretær<br />

Lise Ebsen<br />

Tlf.: 49 13 08 70<br />

Best. medlem<br />

Erik Grønvald<br />

Tlf.: 49 70 98 01<br />

Best. medlem<br />

Aase Haagensen<br />

Tlf.: 49 75 51 52<br />

<strong>Hornbæk</strong> Scenen<br />

Kasserer<br />

Lone Bruun<br />

Holmegårdsvej 18<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Tlf.: 49 70 24 46<br />

E-mail:<br />

lone-bruun@mail.tele.dk<br />

Karate<br />

Formand<br />

Claus linnè<br />

Klyveren 45<br />

3070 Snekkersten.<br />

Tlf.: 26 22 67 08<br />

E-mail: cll@hur.dk<br />

Næstformand<br />

Jens Børgesen<br />

Hejreskovvej 18c<br />

Tlf.: 21 42 43 46<br />

E-mail: jens@dss.nu<br />

Turistforening<br />

Kontakt <strong>Hornbæk</strong><br />

Turistforening<br />

og -Turistinformation<br />

Formand<br />

Lise Lotte Bjørnestad<br />

Tlf.: 49 70 49 03<br />

e-mail:<br />

liselottebjoernestad@hotmail.com<br />

Næstformand<br />

Lone Kuhlmann<br />

Tlf.: 49 70 46 80<br />

e-mail:<br />

lone@kuhlmannhornbaek.dk<br />

Fodboldens venner<br />

Formand<br />

Stig Petersen<br />

Drejervej 15<br />

Tlf. arb.: 49 70 27 91<br />

Mobil: 40 25 58 64<br />

Kasserer<br />

Gitte Pedersen<br />

Hornebyvej 40<br />

Tlf.: 49 70 15 90<br />

Mobil: 51 55 37 02<br />

Gehelmer@post.tele.dk<br />

John Sørensen<br />

Toftemosevej 7 a<br />

Tlf.: 49 70 18 83<br />

Arb.: 25 31 13 83<br />

Jjs41@helsingor.dk<br />

Sekretær<br />

Jytte Madsen<br />

Tlf.: 4970 3490<br />

e-mail:<br />

jyttema@get2net.dk<br />

Brian “Joe” Johnston<br />

Ndr.Strandvej 343, 1<br />

Tlf.: 49 70 36 76<br />

Arb.: 49 70 27 91<br />

Johnston.danmark@<br />

post.tele.dk<br />

Hans Strand<br />

Jupitervej 73<br />

Tlf.: 49 70 15 48<br />

Bhstrand@postu.tele.dk<br />

Birthe Larsen<br />

Skovvænget 13<br />

Tlf.: 49 70 07 45<br />

Birthelarsen@ofir.dk<br />

Ib Nicolajsen<br />

Jupitervej 71<br />

Tlf.: 49 70 06 40<br />

Annette Flyger<br />

Ndr.: Strandvej 285 b<br />

Tlf.: 49 76 39 37<br />

Sekretær<br />

Joan Timmner<br />

Månevej 21<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong>.<br />

Tlf.: 40 50 16 98<br />

E-mail: timmner@mail.dk<br />

Kasserer<br />

Henrik Timmner.<br />

Månevej 21<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong>.<br />

Tlf.: 26 22 55 37<br />

E-mail: timmner@mail.dk<br />

Kasserer<br />

Per Thordal<br />

Tlf.: 49 26 22 60<br />

Best.medlem<br />

Åse Kjær Rald<br />

Tlf.: 49 70 16 35<br />

Suppleant<br />

Barbara Mogensen<br />

Tlf.: 49 70 13 07<br />

Suppleant<br />

Karin Plummer<br />

Tlf.: 49 70 02 94<br />

Turistinformation<br />

Lisbeth Jensen<br />

Tlf.: 49 28 17 04<br />

e-mail: lje68@helsbib.dk<br />

Opdateret 03.11.2003


<strong>Hornbæk</strong> – Stjernevej<br />

Lyst træhus i børnevenlig kvarter<br />

I kvarteret ved Toftemosevej – et område med masser af legekammerater<br />

– hvor børn frit kan løbe rundt i det lukkede vej system<br />

ved <strong>Hornbæk</strong> Plantage – ligger dette charmerede og velholdte<br />

træhus på 128 kvm. – hertil kommer nyopført fuld isoleret<br />

havestue på 15 kvm. med termoglastag. Huset indeholder: Entre,<br />

nyt brusebadeværelse med italienske klinker. Lyst køkken og stor<br />

lys opholdsstue med brændeovn og udgang til haven. Lille spisestue<br />

og havestue med udgang til haven. Mellemgang/bryggers<br />

samt alrum med adgang til fire gode soveværelser. Ejendommen<br />

er beliggende på en 820 kvm. lukket koteletgrund med flere solkroge<br />

og nyanlagt aftenterrasse. Endvidere carport med plads til<br />

to biler og to udhuse.<br />

Sag A45517. Tlf. 49 70 23 04.<br />

Brt./nt. 13.052 / 11.142 · Udb./knt. 100.000 / 1.985.000<br />

Brt./nt. Pauselån F1 7.442 / 6.739<br />

Bolig m2 Grund m2 Stuer/vær. Opført<br />

128 820 1 / 4 1968<br />

Peter Leander · Havnevej 23 · 3100 <strong>Hornbæk</strong> · 4970 2304<br />

Bliv fordelskunde,<br />

og få de gode renter<br />

Med vores Fordelsprogram ved du altid, hvad du<br />

skal betale for fx billån, boliglån og kassekredit,<br />

og hvad du får i rente på din opsparing. Det er<br />

lige så let at finde ud af, hvordan du kan komme til<br />

at betale færre gebyrer. Du skal ikke bruge energi på<br />

at forhandle dig til lavere priser.<br />

Er du interesseret, eller har du spørgsmål, så ring til mig.<br />

Du kan også læse mere om Fordelsprogrammet på www.fordelskunde.dk.<br />

Åbningstider:<br />

Mandag - fredag 10.00-16.00<br />

Torsdag 10.00 - 17.30<br />

Pengeautomat alle ugens dag 6.00 - 2.00<br />

<strong>Hornbæk</strong> afdeling<br />

Ndr. Strandvej 346, 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

tlf.: 49 70 25 11, telefax: 49 70 31 01<br />

Åbningstider:<br />

Mandag - torsdag 09.00 -17.00<br />

Fredag 09.00 -16.00<br />

Lørdag 10.00 -13.00<br />

Søndag 10.00 -16.00<br />

Solveig Kjærsgaard<br />

49 76 02 73

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!