27.07.2013 Views

Hornbæk Idrætsforening - 3100.dk

Hornbæk Idrætsforening - 3100.dk

Hornbæk Idrætsforening - 3100.dk

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

HORNBÆK MENIGHEDSRÅD

Side 19 – 22

Hornbæk Idrætsforening

I N F O R M E R E R

Stiftet 9. april 1908 • Nr. 3 April 2004 • 29. årgang


Hovedafdelingen

HIF Hovedbestyrelse

Formand

Peter Poulsen Tlf.: 49 70 11 03

Løvvænget 16, 3100 Hornbæk

E-mail: peterp@danskmetal.dk

Næstformand

H.H. Schmidt Tlf.: 49 70 09 84

Hattemagervej 1, 3100 Hornbæk

E-mail: hatten 1@mail.dk

Kasserer

Jørn Lien Tlf.: 49 70 48 28

Sauntevej 111, 3100 Hornbæk

E-mail: revision@lien.dk

Sekretær

Dorthe Lykkegaard Tlf.: 49 70 35 80

Holmegårdsvej 3, 3100 Hornbæk

E-mail: lykkegaard@pc.dk

Suppleant

Anne Marie Jørgensen

Tlf.: 49 70 28 48

Kleinsmedevej 6, 3100 Hornbæk

E-mail: mums.@stofanet.dk

– samt

Afdelingsformændene

Nye klubhus &

Hornbækhallen

Tlf.: 49 70 27 91 fax: 49 70 25 03

kontortid: hverdage kl.9-11

Carl Bødker Nielsens Vej

3100 Hornbæk

Gamle klubhus

Tlf.: 49 70 27 25

Halinspektør

Stig Petersen

Mobil 40 25 58 64

Drejervej 15, 3100 Hornbæk

Hjemmeside: www.3100.dk

jb@bc-solution.dk

Redaktør:

Lone Schmidt Tlf.: 49 70 09 84

Hattemagervej 1, 3100 Hornbæk

E-mail: hif-info@mail.dk

Ansvarshavende Redaktør:

Peter Poulsen

Layout og tryk:

Hafnia Grafisk

2620 Albertslund

Tlf.: 43 22 52 00

Forsidefoto af: Harry Duus

Oplag: 3.710

Stof til næste nummer

senest onsdag den 21. april.

2 Hornbæk Idrætsforening · April 2004

Lørdag den 3. april afviklede gymnastikafdelingen deres årlige opvisning i

hallen med stor succes, og hvor mange tilskuere så de mange forskellige

holds flotte opvisning.

Samme dag indledte fodboldafdelingen sæsonen, hvor førsteholdet i serie

3 spillede på hjemmebane.

Søndag den 4. april startede golfklubben med deres åbningsturnering,

hvor der var fuldt besat.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke den afgåede formand Kalle

Søgaard for det gode samarbejde og hans meget store indsats for golfklubben

og samtidig ønske Niels Erik Clausen til lykke med valget som ny

formand for Golfklubben og i hovedbestyrelsen i HIF, hvor jeg glæder mig

til et godt og konstruktivt samarbejde.

Gymnastikafdelingens opvisning og fodbold- samt Golfsæsonens indledning

betyder, at vintersæsonens mange aktiviteter er slut, og forårets og

sommerens kan begynde. Men det betyder ikke, at der bliver færre aktiviteter

og mindre at se til i Hornbæk Idrætsforenings mange og alsidige afdelinger.

Jeg vil gerne sige tak til alle for vinterens mange aktiviteter og ønske held

og lykke med forårets og sommerens mange aktiviteter og arrangementer.

Klubbladet og portostigning

På baggrund af de meget store porto stigninger på udsendelse af klubbladet

besluttede en enig hovedbestyrelse på hovedbestyrelsesmøde den

18. marts 2004, at dette nummer af klubbladet formentligt er det sidste

der udsendes til medlemmer, der bor udenfor postområde 3100.

Baggrunden er, at udsendelse af klubbladet 10 gange om året til medlemmer,

der bor udenfor postområde 3100 vil stige fra 20.000 kr. til 80.000

kr. om året.

Der er dog stadig en lille mulighed for, at det fortsat vil blive udsendt til de

der bor udenfor postområde 3100, idet vi har ansøgt om portostøtte i

Biblioteksstyrelsens portopulje. Det afklares forhåbentlig i løbet af april

måned, om vi får tilskud derfra.

Såfremt vi ikke får tilskud fra Biblioteksstyrelsens portopulje – der mindst

dækker merudgiften på 60.000 kr. – vil klubbladet fremover kun blive husstandsomdelt

til samtlige husstande i postområde 3100, idet husstandsomdeling

til samtlige husstande i postområde 3100 koster væsentlig

mindre end at udsende klubbladet som adresserede forsendelser.

Hornbæk Idrætsforening skal være den første til at beklage, at regeringen

har afskaffet portotilskuddet, som samtidig med Post Danmarks helt urimelige

store portostigninger, ikke gør det økonomisk muligt for en forening

som vores at udsende klubbladet til alle medlemmer som tidligere.

HIF-Informerer

Deadlines:

HIF-Informerer maj Deadline 21. april 2004

HIF-Informerer juni Deadline 19. maj 2004


Såfremt det bliver en realitet, at klubbladet ikke

udsendes til medlemmer udenfor postområde

3100, kan man rette henvendelse til sin afdeling og

aftale nærmere, hvordan man så kan få klubbladet.

Endelig vil det fortsat være sådan, at klubbladet

hver gang det udkommer efterfølgende kan downloades

fra Hornbæk Idrætsforenings hjemmeside

på www.3100.dk

Værterfest

Lørdag den 6. marts var 43 af vores frivillige værter

samlet til den årlige værterfest i det gl. klubhus,

hvor der blev budt på ølsmagning, stand up show

og en dejlig buffer fra Café Hansen, og efterfølgende

var der dans og musik. Det blev en utrolig

dejlig aften med god mad, èn lille en til halsen og

en sving om.

Værterordningen viser med al tydelighed, at der er

grund til at værne om det sociale sammenhold på

dette som på alle andre områder.

Men der er til stadighed brug for flere værter, så der

er fortsat grund til at opfordre til at melde sig som

frivillige værter i klubhuset/kiosken. Er du interesseret

i at høre nærmere om værterordningen, så

2-16 år

BADEBUKSER

fra 9995 2-16 år

BADEBUKSER

fra 9995 ring til Jette Møbius på telefon 49704494 eller

49702791.

Idrætsskole

I lighed med de seneste 4 år afvikler HIF igen i år, i

samarbejde med DGI Frederiksborg Amt, idrætsskole

for maximalt 100 børn. Idrætsskolen afvikles

i efterårsferien den 11.-12. og 13. oktober på

Hornbæk Idrætsanlæg m.v. Jeg håber selvfølgelig,

at man i de forskellige afdelinger vil drøfte om

man aktivt vil deltage i dette arrangement og stille

med det fornødne antal trænere, instruktører samt

ledere og hjælpere til årets idrætsskole, som atter

i år styres af Kirsten Grønlund og Ole Raslow.

Hornbæk IF’s Idræts- og Kulturpris

Hornbæk IF uddeler i 2004 for anden gang årets

idræts- og kulturpris.

Prisuddelingen finder sted på Hovedgeneralforsamlingen

søndag den 25. april 2004. Alle er velkomne

til at indsende kandidatforslag. Begrundede

forslag sendes til formand Peter Poulsen –

peterp@danskmetal.dk eller sekretær Dorthe Lykkegaard

– lykkegaard@pc.dk – senest mandag

den 12. april 2004.

Hornbæk Idrætsforenings

Idræts- og Kulturpris

Hornbæk IF’s Idræts- og Kulturpris er en hæderspris.

Hornbæk IF uddeler årligt Idræts- og Kulturpris

på hovedgeneralforsamlingen.

• Idræts- og Kulturprisen gives til en person, en

gruppe af personer eller en afdeling, der har

gjort et særligt stort og betydningsfuldt arbejde

for idræts- eller kulturlivet i Hornbæk IF.

• Indstillinger til Idræts- og Kulturprisen kan komme

fra afdelinger og enkeltpersoner, hvorefter

Forretningsudvalget tager den endelige beslutning.

• Forretningsudvalget fastsætter størrelsen på

årets Idræts- og Kulturpris.

Hovedgeneralforsamling

HUSK – der afholdes hovedgeneralforsamling

søndag den 25. april 2004 kl. 10.00 i klubhuset.

I forbindelse med generalforsamlingen byder

hovedafdelingen på et mindre morgentraktement.

Peter Poulsen

Hovedformand

Hornbæk Idrætsforening · April 2004 3


Badminton

Bestyrelsen:

Formand

Niels Fritzbøger, Tlf.:49 70 07 73

Rødtjørnevej 8, 3100 Hornbæk

e-mail: nfr@ncc.dk

Næstformand

Kjeld Hansen, Tlf.: 49 70 24 77

Jupitervej 67, 3100 Hornbæk

e-mail: keldh@mobilixnet.dk

Sekretær

Liselotte Kartman

Mobil: 28 90 69 14

Holmevænget 2C,

3100 Hornbæk

e-mail: lika@buksesnedkeren.dk

Kasserer

Karin Mathiesen, Tlf.:49 70 04 40

Havreholmvej, 3100 Hornbæk

e-mail: kasm@bgbank.dk

Banefordeler

Margit Fritzbøger

Tlf.: 49 70 01 98

Tlf.: 49 70 01 83

Bødkervej 18, 3100 Hornbæk

Suppleant

Spilleudvalg:

Motionistformand

Hans Jørgen Beck

Tlf.: 49 70 22 30

Ole Piis Vej 4, 3100 Hornbæk

e-mail: hjb@bc-solution.dk

Seniorformand

Mette Fritzbøger,

Tlf.: 39 18 06 26

Lyngbyvej 136 4.tv.

København Ø

e-mail:

mettefritzboeger@

hotmail.com

Juniorformand

Christine Bogattke

3000 Helsingør

Mobil: 22 54 43 21

e-mail:

bogatteservice@mail.tele.dk

Turneringsudvalg

Hanne Bredesen

Tlf.: 49 75 01 81

Saunte Bygade 15

3100 Hornbæk

4 Hornbæk Idrætsforening · April 2004

DGI Turnering-Motionist

Så er de sidste kampe spillet og resultater kan ses på www.3100.dk.

Motionist 1 (Anni’s hold) rykker ned til Serie 4 efter en hård sæson, Motionist

2 (Hans’ hold) rykker ned til Serie 5 efter en lidt ukoncentreret sæson

og Motionist 3 (Klaus’ hold) rykker ned til Serie 4 efter en hård sæson. I den

kommende sæson får vi følgeskab af veteranholdet, som nu ‘konverterer’

til motionister og starter i Serie 3.

Intern Cup-Motionist/Veteranhold

Vi afholder en ‘lille’ turnering lørdag den 24 april kl. 15, hvor vi spiller en

holdkamp mellem et par sammensatte hold (motionist/veteran) og efterfølgende

spiser lidt mad i klubhuset. Alle, som har spillet på Motionist/Veteran

hold i denne sæson, opfordres til at deltage (I bliver kontaktet af holdlederne).

Lørdagsbadminton

Den ‘sidste’ gang lørdag den 10 april aflyses, så det er altså slut for denne

sæson. Evt. klip kan refunderes hos Hans Jørgen, ellers kan de bruges i

den kommende sæson.

Bemærk: Der ER åbent lørdag 10, 17 og 24 april for jer som har lejet baner

i hallen!

Går du

i flyttetanker?

Så kontakt home i Hornbæk

Vi er specialister

i salg af helårs- og fritidshuse

HORNBÆK

v/Sten Nielsen, Statsaut. ejd.mægler, MDE

Ndr. Strandvej 355, 3100 Hornbæk

hornbaek@home.dk

Tlf. 49 70 13 12

www.home.dk

EJENDOMSMÆGLERKÆDE FOR DANSKE BANK KONCERNEN


Hornbæk bådeklub

Nyt fra formanden

Sejlsæsonen er nu heldigvis tæt på start-op, og afdelingernes planer er

lagt ud på vores hjemmeside. Som nogen af jer ved, har der været en heftig

debat i sejlermiljøet vedr. bundmaling og bådtoiletter. Situationen var for

få år siden, at der var 3 væsentlige skadelige komponenter i bundmalingen,

hvoraf de 2 i de senere år er erstattet med andre stoffer, som ikke er miljøskadelige.

Tilbage resterede kobber. Der var et lovforslag vedtaget for

ca. 3 år siden, som påbød max 10% kobber i bundmaling fra i år. Pga Sejlunionens

bevis for at en sådan maling var fuldstændig nytteløs, er der lavet

en ny lov, der de næste par år giver mulighed for et indhold på 15%, hvilket

Sejlunionen har udarbejdet sammen med miljøministeriet. Samtidig har

Sejlunionen i 2 år gennemført forsøg med opsamling af slibeaffald fra bundmaling.

Forsøget har medført udvikling af støvsugere med slibemateriel,

der opfanger op til 99% af kobberet i bundmalingen. Disse støvsugere bliver

nu standard i alle havne inklusiv Hornbæk. Krav om bassin til spuling

af både har ministeriet frafaldet, da værdien er tæt på nul og omkostninger

store. Ligeledes er krav om lukket toilet for mindre lystbåde afskaffet, da

det reelt har en meget lille effekt, samt at havnenes dyrt indkøbte tømninganlæg

reelt ikke er blevet brugt i de havne, hvor man for 2-3 år siden

anskaffede udstyret. Havnen afholder brugermøde i vort lokale den 20.

April kl 19.30, hvor ovennævnte emner bl.a. vil blive drøftet.

Vi håber på at klubhuset med vestterrassen, trappe med lift samt underetagen

vil blive klar til standerhejsningen. Borde og stole til vestterrassen

er meget velvilligt blevet doneret af Lars Hastrup, et af vore gamle medlemmer.

Påskefrokost afholdes i klubhuset lørdag den 10. April kl 14.00. Prisen,

som er en ren foræring, er sat til kr 75,00 excl. drikkevarer. Tilmeldelse i

klubben eller til Benn Bak.

Standerhejsning afholdes lørdag den 1. Maj kl 11.00, hvor klubben som

sædvanlig byder på skipperlabskovs og røde pølser til de fremmødte.

Sejlsæsonen i sigte ret fremme

Om ikke ret længe er vi på vandet igen. Der er lige et par fester, nogle kolde

nætter, lidt kedeligt roderi med afrensning, slibning og maling af bunden

på båden. Og så søsætningen. Men så er vi igen godt på vej til overaltsejren.

Ja det vil sige, den er der jo kun én, der kan få. Men alligevel, der venter

mange dejlige og udfordrende timer på vandet.

Kølbådudvalget har holdt sit planlægningsmøde forud for sæsonen. Det

har bl.a. ført med sig, at første onsdagssejlads bliver den 5. maj 2004. Første

start forventes Peter Byskov at skyde igang kl 18:30, som han plejer at

gøre. Om kølbådenes aktiviteter i øvrigt, herunder sejladskalenderen for

sæsonen, kan du læse dig til på HBK’s web-site:

http://www.hornbaekbaadeklub.dk, hvor du bare klikker på “Kølbåde” i

menuen til venstre.

Formand

William Leedgaard

Tlf.: 49 70 49 45

Skovvænget 7

3100 Hornbæk

e-mail: leedgaard@stofanet.dk

Næstformand & Joller

Jens Kristian Pedersen

Tlf.: 49 70 09 69

Stolemagervej 12

3100 Hornbæk

e-mail:

jkp_hornbeak@hotmail.dk

Kasserer

Ann-Birthe Rasmussen

Tlf.: 49 70 29 33

Ndr. Strandvej 327

3100 Hornbæk

e-mail: ann-b@worldonline.dk

Sekretær/PR

Benn Bak

Tlf.: 49 70 32 64

Syrenvej 40

3100 Hornbæk

e-mail: bennbak@mail.dk

Kølbåde

Thorkil Ratzlaff

Tlf.: 49 70 14 19

Borsholmvænget 8 F

3100 Hornbæk

e-mail:

thorkilratzlaff@hotmail.com

Motorbåde

Hans Erik Nørgaard

Tlf.: 49 70 17 42

Sauntevænget 13 B

e-mail: lillinoergaard@12move.dk

Mini 12:

Ove Hansen

Tlf.: 49 70 28 14

Rødtjørnevej 6

3100 Hornbæk

e-mail: ove.el@hansen.mail.dk

klubhus & udlejning

Nis Kragelund

Tlf.: 49 70 12 76

Skovvænget 16C

3100 Hornbæk

Hornbæk Bådeklub

Tlf.: 49 70 23 98

Havnevej 30

3100 Hornbæk

www.hornbaekbaadeklub.dk

Hornbæk Idrætsforening · April 2004 5


Hornbæk bådeklub

Kølbådsudvalget gør opmærksom på, at der i år

gælder nye mål: DH2004.

(se: http://www.websejler.dk/forny.asp og

http://www.websejler.dk/dh2004.asp).

Nyt fra motorbådsafdelingen

Der er igen ved at komme “liv” i motorbådsafdelingen.

Vi har kontakt til ejerne af ni både og har fået

dannet et motorbådsudvalg bestående af:

Egon Berngruber 49 70 10 37, Lars Hansen

49 70 20 71, Karsten Kalvesø 49 70 43 60, samt

Hans Erik Nørgaard 40 70 17 42.

Udvalget har afholdt sit første møde og aftalt følgende

aktiviteter for den kommende sæson:

Lørdag den 1.5.04

Standerhejsning i klubhuset (se opslag)

Lørdag den 5.6.04

Afholdes Brændevinssejlads for kølbådene, men

traditionen tro er motorbåde og motorsejlere velkomne

til at deltage i turens sociale aspekt et sted

i Sverige.

Skippermøde i klubhuset kl. 9.00.

Lør-/Søndag den 19.-20./6

“Skovturssejlads” til en havn i Sverige. Skippermøde

i klubhuset kl. 10.00. Hver båd medbringer

madkurv til egen besætning.

6 Hornbæk Idrætsforening · April 2004

Der gælder nye mål -

DH2004 – i den tilstundende

sæson. HBK’s

kølbådsudvalg opfordrer

de der ikke er opdaterede,

og de der slet

intet målerbrev har, at

få orden i sagerne.

Til onsdagsmatcherne i HBK kan man fortsat (en

tid endnu) deltage uden opdateret målerbrev. Ja

man kan sågar deltage uden at der overhovedet er

et målerbrev til båden...! Kølbådsudvalget – og

ikke mindst banedommer Peter Byskov – opfordrer

imidlertid til at man får målt båden. Det letter

dommer Byskovs og pointberegner Hoffmanns

arbejde betydeligt. Og så er det lissom meget mere

fair overfor de andre, som har et målt, opdateret

DH til deres båd! Har du et validt målerbrev til

båden, så tag det med til første sejlads.

Der ligger en række spændende onsdagsmatcher

foran os. Desuden har vi Brændevinssejlads,

Hornbæk Sejladsen og et X-79 DM liggende og

vente på os lige uden for havnehullet. Velkommen

til endnu en god sæson i Hornbæk Bådeklub.

Steen Guttknecht

Kølbådsudvalget

Lør-/Søndag den 14.-15./8

Krebsetur for hele klubben. Skippermøde i klubhuset

kl. 10.00.

Lør-/Søndag den 4.-5./9

Fællestur til Ängelholm med gummibådssejlads op

af den naturskønne Rønne å. Bådene medbringer

selv proviant til egen besætning.

Lør-/Søndag den 25.-26./9

Fællestur til Helsingborg med besøg på det interessante

Frederiksdal. Bådene medbringer selv

proviant til egen besætning.

Fredag den 19.11.04

Sæsonnen afsluttes med Candle-light dinner i

klubhuset kl. 18.30.

Med sejlerhilsen

Hans Erik Nørgaard

formand for motorbådsafdelingen


hornbæk

materialhandel

ndr. strandvej 342a

3100 hornbæk

tlf.: 49 70 00 26

MATAS støtter

idrætten i

Hornbæk

• Træfældning

• Flishugning

• Hegnsopsætning

(Folde, dyre

& raftehegn)

• Nyplantning

• Brænde

V/Claus Meulengracht & Jesper Sandager

Hornbækvej 708 – “Abellund”

3100 Hornbæk

Tlf. 4975 8355

Mobil: 2044 7133

E-mail: Lumberjacks@get2net.dk

www.lumberjacks.dk

Hornbæk Idrætsforening · April 2004 7


Fodbold

Postadresse

Hornbæk IF – fodbold

Postbox 48

3100 Hornbæk

e-mail: peter.clausen@mail.tele.dk

Formand

Kaj Flyger

Ndr.Strandvej 285 B

3140 Ålsgårde

Tlf.: 49 76 39 37 – 36 14 47 51 –

29 23 47 51

e-mail: k.flyger@stofanet.dk

kflyger@csc.com

Kasserer

Betina Porsgaard

Søvænget 29, 3100 Hornbæk

Tlf.: 49 70 11 78 – 49 70 45 05 –

40 72 52 55

e-mail:

bp@hornbaek.danbolig.dk

Styregruppe, ungdom

Ivan S. Jensen (Formand)

Smedevænget 8, Saunte,

3100 Hornbæk

Tlf.: 49 76 50 55 – 20 80 32 00

e-mail: danijos@mail.dk

Henrik Olsen (Administrator)

Drejervej 17, 3100 Hornbæk

Tlf.: 49 70 45 47

e-mail: henrik@olsen-mail.dk

ho@helsinge-kommune.dk

Carsten Nielsen (Sportschef)

Spicavej 25, 3100 Hornbæk

Tlf.: 49 70 31 13 – 40 26 67 69

e-mail: carlo5b@tdcadsl.dk

Jørgen Olsen (Sportschef)

Bødkervej 2, 3100 Hornbæk

Tlf.: 49 70 21 72

arb. 49 28 38 81

e-mail: bodkervej2@hotmail.com

8 Hornbæk Idrætsforening · April 2004

Simon Jørgensen & Søn fortsat hovedsponsor

Tømrer- og snedkerfirmaet SIMON JØRGENSEN & SØN er fortsat hovedsponsor

for fodboldafdelingen. Sponsorudvalget har med stor glæde forlænget

aftalen, der betyder, at det velrenommerede lokale firma fortsat har

deres reklame på brystet af førsteholdets trøjer. I år bliver endda i nyt H 2 O

tøj, som en del af den nye tøjaftale.

I skrivende stund er det store arbejde med indgåelse af sponsoraftaler ved

at blive afsluttet, så mere om det ved en senere lejlighed.

Nyt fra ungdomsafdelingen

Alle ungdomsholdene har igennem vinteren deltaget i forskellige stævner,

arrangeret af enten DGI eller SBU.

To af holdene har klaret sig særligt godt. Bjørns mindste pigehold – Lilleputterne

sluttede af med at blive sjællandsmester i deres række. Pigeholdet

vandt i finalestævnet samtlige kampe.

Drengeholdet årgang ’90 vandt Deres række og blev amtsmester. For

drengeholdet var der ikke mulighed for at komme til at spille om sjællandsmesterskabet.

Generelt har der været

mange flotte resultater.

Bander i Hornbæk-Hallen

Nej – det kan da ikke passe. Jamen det kunne det. I indeværende sæson

lykkedes det, som igennem flere år havde været et ønske blandt størstedelen

af trænerstaben og blandt spillerne, nemlig at få bander i hallen. Efter

en ihærdig indsats fra fodboldafdelingens to ildsjæle Henrik Olsen og Ivan

Jensen med hjælp fra to sponsorer – Danbolig og Brix Westergaard – at

få anskaffet bander.

Vi kan herefter se frem til den næste indendørssæson, hvor vore ungdomshold

nu kan konkurrere på lige vilkår med de hold som vi møder.

Vi vil også her benytte lejligheden til at takke de forældre som har hjulpet

med at sætte banderne op og tage dem ned igen. Vi håber de og andre,

er friske til at påtage sig opgaven igen til næste år, dem som har prøvet har

været overrasket hvor nemt det har været, og hvor lidt tid det har krævet.

Samtidig får vi også mulighed for selv at arrangere stævner. I første omgang

er der planlagt stævne til januar 2005.

Fodboldafdelingen har efter halfordelings-møderne et fromt håb om, at vi

som en af de største afdelinger nu vil kunne tilbyde de fleste af vores ungdomshold

mulighed for træningstid med bander.

Turneringsstart

Igen i år har der op til sæsonstart været hektisk aktivitet med at få alle trænere

og ledere på plads. Vi vil godt benytte lejligheden til at byde velkommen

til alle de nye frivillige, som er klar til at lægge en hel del af Deres tid i

klubben til gavn for ungdomsarbejdet i fodboldsafdelingen.

Vi vil også godt takke de trænere og ledere som nu er holdt op for deres

store indsats.

En ajourført oversigt over klubbens trænere og ledere samt træningstiderne

kan ses på klub-bens hjemmeside eller på opslag ved klubhuset.


Turneringsstarten nærmer sig også. For ungdomsholdenes vedkommende

starter 11-mands-holdene allerede i weekend 3. og 4. april. De første

Hornbækhold skal i ilden lørdag den 3. april. Juniorholdet som skal til

Hillerød, Drengeholdet skal til Gilleleje, Damejuniorholdet skal til Snekkersten

og Lilleputholdet (årgang ’93) skal til Nivå-Kokkedal. 7-mandsholdene

starter 14 dage senere.

Årets fodboldtur

Årets fodboldtur bliver igen i år i Kristi Himmelfartsferien. Denne gang tager

vi udenlands til en stor international turnering i Sverige. Nærmere bestemt

til Malmö. 6 hold drager af sted. 4 af holdene skal deltage i “Åshöjen Cup”.

De sidste 2 hold Miniput fra årgang’94 deltager i “Halör-Cup” der er nordens

største turnering for 10-årige. Da denne turnering kun ligger ca. 15

km. fra den “Åshöjen-Cup” har Åshöjen valgt ikke at have årgang’94 med

i sin turnering.

Miniputterne vil dog blive indlogeret samme med de andre Hornbækhold

ved Åshöjen.

I pinsen tager Lilleputholdet årgang ’93 igen til “Lions Cup” i Kalundborg.

Samtlige spillere, ledere og forældre ønskes en god tur i såvel Kristi Himmelfartsferien

som i Pinseferien.

Målkort

Så begynder salget af målkort snart. Målkortene er en af fodboldafdelingens

vigtigste indtægtskilder. Både ungdoms- og seniorhold vil igen i år

sælge kort til alle, som vil støtte Hornbæk IF fodboldafdeling.

Resultatet er afhængig af hvor mange målkort som bliver solgt og hvor

mange mål som førsteholdet scorer. I sidste sæson hvor Hornbæk IF sluttede

med at rykke ned fra serie 2 scorede førsteholdet 37 mål. Dette

betød at, målkort køberne skulle betale kr. 37 pr. tegnet krone. Hovedpræmien

er igen i år et gavekort til et DFDS Seaways Cruise til Oslo for 2

personer.

Fodboldafdelingen vil godt takke alle som har bidraget med køb af målkort

sidste år, og vi håber at lige så mange vil støtte klubben i år.

Til de ungdomsspillere der sælger flest målkort er der igen i år arrangeret

en tur til landskamp i Parken. I år bliver det kampen Danmark – Skotland

der spilles onsdag den 28. april.

På trinnet til en ny sæson, ønskes alle held og lykke med opgaverne!

Fodbold hilsner fra

Carsten Nielsen & Jørgen Olsen

Forventningerne brast

På baggrund af efterårets resultater og den gode stemning på holdet der

blev oparbejdet sidste år samt tilgangen af ynglingespillerne i år var vores

forventninger op til træningsstarten store. I modsætning til sidste års

opstart var der på papiret masser af spillere til rådighed for både 1. og 2.

holdet.

Desværre har vi gennem hele opstartsfasen gang på gang oplevet masseafbud

og udeblivelser, hvilket kulminerede med at vi måtte aflyse træningen

3 aftener i træk på grund af spillermangel.

Piger

Bjørn Hoffmann

Hornebyvej 7

3100 Hornbæk

Tlf.: 49 70 07 07 – 30 70 71 36

e-mail: benhoffdk@msn.com

Seniorformand

Thomas Lynge

Sauntevej 55 B

3100 Hornbæk

Tlf.: 49 70 44 28 – 21 43 60 60

e-mail: thomaslynge@mailme.dk

Sponsorer

Ivan S. Jensen

Smedevænget 8, Saunte,

3100 Hornbæk

Tlf.: 49 76 50 55 – 20 80 32 00

e-mail: danijos@mail.dk

Sekretær

Peter Clausen

Saturnvej 24

3100 Hornbæk

Tlf.: 49 70 33 83 – 49 70 89 00 –

22 55 00 25

e-mail: peter.clausen@mail.tele.dk

Hornbæk Idrætsforening · April 2004 9


Fodbold

Særligt ærgerligt har det været at ynglingespillerne

ikke har vist flaget i samlet flok og derved bidraget

til en forstærkning af 2-holdet.

De mange afbud og deraf ændrede holdopstillinger

har naturligvis sat sit præg på vores træningskampe,

hvor spillet og de enkeltes præstationer

har været alt for svingende. For 2. holdet har

det store mandefald betydet, at holdet ikke har spillet

en eneste træningskamp endnu. Ufatteligt når

man tænker på at vi inden 10 dage skal kunne stille

28 – forskellige – spillere til årets første 2 kampe.

Med det potentiale der ligger gemt i den nuværende

brutto trup til 1. holdet vil alt andet end en

oprykning til serie 2 være en katastrofe. Men hvis

potentialet forsat kun vises frem på træningsbanen

en gang hver 14. dag, bliver det svært. Forårets 7

point sidste år viser med al tydelighed, hvad manglende

træning betyder for kampens resultat.

De sidste 3 træningskampe (er nok spillet når disse

linier læses) skal derfor bruges til at finpudse formen

og selvom grundstammen på nuværende tidspunkt

ligger nogenlunde fast, er der fortsat ledige

pladser. Træningsindsatsen de næste 10 dage vil

afgøre hvem der er inde og hvem der er ude.

Lilleputpiger Sjællands bedste

Hornbæks lilleputpiger i C-rækken vandt for nylig

sjællandsmesterskabet i indendørs fodbold. Mesterskabet

er kulminationen på en flot indendørs

sæson, hvor pigerne har udviklet sig forrygende

under træner Bjørn Hoffmanns kyndige ledelse.

Ved finalestævnet fik Hornbæk-pigerne maksimale

18 point i de seks kampe efter en række spændende

opgør, hvor der blev budt på mange flotte

10 Hornbæk Idrætsforening · April 2004

Idet vi hermed siger farvel til “telefonspillerne”

åbner vi samtidig døren helt op for de ynglinge der

vil og tør tage chancen. Således er et par ynglinge

allerede tilsagt til de kommende træningskampe.

Hvis spillerne smøger ærmerne op og påtager sig

det ansvar vi som trænere, tilskuere og ledere med

rette kan forvente af spillere på et førstehold – uanset

hvad række holdet spiller i – er vi overbeviste

om, at sæsonpremieren hjemme mod Birkerød

lørdag den 3. april kl. 15.30 ender med sejr til os

og i sidste ende en oprykning.

Og når vi så sidder i omklædningsrummet efter den

sidste kamp og nyder en velfortjent havnebajer

eller to og livet bare er lysegrønt, hvem husker så

tilbage på de kolde vinteraftener, hvor vores forventninger

bristede…

Med disse ord byder vi jer velkommen til en ny

sæson og vi glæder os til at se jer alle på lægterne

igen.

Trænerteamet

detaljer. En af forældrene, Thomas Sønnichsen har

leveret denne glade beretning fra sidelinien:

Hornbæk lilleput pige i C-rækken, kæmpede sig

frem til Sjællandsmesterskabet den 6. marts. Det

gjorde de på den fornemmeste vis, da de efter seks

kampe stod med maksimumpoint 18!!!

Mesterskabet er kulminationen på en blændende

indendørs sæson. Pigerne har været inde i en forrygende

udvikling, under træner Bjørn Hoffmanns

kyndige og disciplineret ledelse.

Spillerne med den faste sidste skanse, kølige

Simone Gregersen, startede med at besejre holdet

fra Sorø. Sejren kom i hus fordi spillerne var

tændte og klar fra starten. Holdet har struktureret

deres spilletid med to kæder. I den ene kæde spiller

Sabina Timmner, Caroline Sønnichsen og Line

Olsen, og den anden kæde er sammensat af Rikke

Timmner, Caroline Louring-Andersen og Camilla

Schuldt-Larsen.

Der er et utroligt sammenhold, og holdet fungere

uden nykker, og skelen til hvem der spiller mest.


Turneringens anden sejr kom i hus med en smuk

sejr over Roskilde, hvor især superteknikeren

Rikke Timmners mål til 2-0, i de døende sekunder,

står i klar erindring som turneringens bedste mål.

Fra kanten af målfeltet lobbede hun bolden over en

magtesløs Roskilde målmand. Et mål som ikke

står at finde i fodboldbogen, og som fik træneren

til at stå måbende, smukt mål!!!

Tredje sejr fik holdet over Præstø, en kamp som

udviklede sig til ren overmatching, så stor forskel

var der på de to hold. En kamp hvor de to faste

spillere over midten Line Olsen og Camilla Schuldt-

Larsen sled så man skulle tro de havde taget ekstra

luft med hjemmefra.

Turneringens fjerde kamp, var også den sværeste.

I returkampen mod Sorø var der lagt i kakkelovnen,

og Hornbækpigerne havde ikke rigtigt fået

armene ned. Det udnyttede Sorø til at bringe sig

foran 1-0. Det mål vækkede pigerne, og energiske

Caroline Sønnichsen fik udbytte af sit terrieragtige

Hornbæk IF, fodboldafdeling,

Sportdirect og H 2 O indgår tøjaftale!

Hornbæk I.F.´s fodboldafdeling har sammen med

SportDirect, Helsingør v./ Karl

Johan Stockmarr og H 2 O indgået en aftale om at

alle klubbens ungdomshold inden for

de næste 2-3 år iklædes H 2 O’s flotte tøjserie

“Rome”.

Tøjet bliver sponsoret af lokale sponsorer. – Velvilligheden

har været stor!! Udtaler formand for sponsor

udvalget Ivan Jensen. – Vi har allerede nået

målet for det første år, men arbejder ufortrødent

videre på, at så mange af vore ungdomshold, så

hurtigt som muligt, kan trække i det nye flotte tøj!

Følgende virksomheder har allerede givet deres tilsagn:

Falkenberg A/S Miljørådgivning

Home i Hornbæk

RFS Denmark (sponserer 2 hold)

Volvo Trucks

Finn Hansen Jern og stål

Hornbæk VVS v./Frank Majgaard

Har du selv lyst til at støtte fodboldklubben og få

dit firmalogo eller hjemmesideadresse, vist på

spil, da hun fra banens midte scorede med en halsende

Sorø spiller på boldjagt, men bolden gik ind.

Dermed forsvandt tvivlen som dug for solen, og lynhurtige

Caroline Louring-Andersen oversprintede

sin direkte modspiller og sikrede holdet sejren.

De to sidste kampe var dermed en formsag, og

begge kampe blev vundet med 1-0, og Sabina

Timmner viste at hun med sin imponerende fysik,

er svær at stoppe, når hun vil have bolden i mål.

Efter turneringssejren og præmieoverrækkelsen

kunne pigerne synge deres velkendte sejrssang,

og skulle pigerne ikke vælge fodboldvejen, afslørede

de, at der er muligheder i Popstars.

Nu begynder udendørssæsonen senere i sæsonen,

og skulle du gå og småkede dig, så kunne

fodbold være noget for dig. for som pigerne siger,

– næste år skal det næstbedste hold i rækken være

vores andethold!!

brystet af nogle af klubbens dygtige fodbold piger

eller drenge, så ring til Ivan Jensen 49 76 50 55 eller

20 80 32 00

2 x Caroline i flot tøj!

Caroline Christoffersen

fra klubbens ældste

pigehold, er trukket i

den nye flotte H 2 O

spilledragt, som alle

klubben ungdomshold

kan ses i inden for de

næste 2-3 år, mens

Caroline Louring-

Andersen, fra klubben

yngste pigehold, er i

den matchende træningsdragt,

som også

bliver en del af klubbens

træneres

“arbejdstøj”!

Carsten Nielsen

Hornbæk Idrætsforening · April 2004 11


Simon Jørgensen & Søn A/S

Tømrer- og snedkerfirma

49 13 96 22

Agernvej 7 · 3490 Kvistgård

12 Hornbæk Idrætsforening · April 2004

Salon Musette

Margit Fritzbøger

A. R. Friisvej 2 · 3100 Hornbæk

Tlf. 49 70 01 98

FINN VINDAHL ANDERSEN

VVS-entreprise A/S

Blikkenslagermester aut. gas- og vandmester

Tlf. 49 70 06 24

Hornbæk Stationsvej 11

3100 Hornbæk


4F Foreningen for forhenværende formænd

Foreningen For Forhenværende Formænd

Referat af generalforsamlingen søndag den 7. marts 2004 kl. 10.00 i Hornbæk

Hallen.

Deltagere:

Ellen Jørgensen, Henning Andersen, Michael Kørner, Thomas Jørgensen,

Vagn Jørgensen, Flemming V. Andersen, Viggo Christensen, Ole Fritzen,

Dan Lipzack, Ralf Nielsen.

0 – Velkomst

Ellen Jørgensen – foreningsejer – bød velkommen med et velanrettet morgenbord.

Ellen skuede udover forsamlingen – kunne få øje på Henning Nuller – der

blev fluks Ringet – Henning havde “glemt” generalforsamlingen – men kom

straks.

Herefter sang Ellen solosang “lysfyldt morgen” – hun var den eneste der

kendte Sangen. Det gik lidt bedre med “den kedsom vinter gik sin gang”

– en del af selskabet brummede med.

1 – Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Dan Lipzack, som blev valgt med vanligt bragende

bifald. Dan takkede ydmygt for valget – konstaterede at generalforsamlingen

var lovligt indvarslet, gav herefter ordet til Ellen – næstformandens

beretning.

2 – Årsberetning

Så er der gået endnu et år, og vi er kommet

til den ottende generalforsamling i

foreningens historie. Igen i år havde vi 6

arrangementer. Vi besluttede jo, at vi ikke

ville lave så mange tiltag, da foreningens

medlemmer jo er travle folk. På den

måde regnede vi med, at der ville komme

flere med, når vi arrangerede noget.

Og hvordan er det så gået – ligesom så

4F – Aktivitetskalender – 2004

Næstformand

Ellen Jørgensen

Tlf: 49 70 14 76

Skovvej 2

3100 Hornbæk

Kasserer

Michael Kørner

Tlf: 49 70 10 82

Løvvænget 18 B

3100 Hornbæk

Sekretær

Thomas Jørgensen

Tlf: 49 70 01 57

Holmegårdsvej 21

3100 Hornbæk

Best. Medlem

Lone Bruun

Tlf: 49 70 24 46

Holmegårdsvej 18

3100 Hornbæk

Best. Medlem

Henning Andersen

Tlf: 49 70 24 74

Hornebyvej 59

3100 Hornbæk

30. april: Bowling – vi mødes på New Boule i Helsingør – kl. 18.00.

15. maj: Golftur til Havreholm – vi mødes i Hornbæk Golfklub – kl. 8.00.

4. juni: Storelegedag – vi mødes i det gamle klubhus – kl. 18.00.

8. august: Den Hvide skovtur – vi mødes på havnen / Bådeklubben – kl. 10.00.

?? september: Travbanen bag kulissen – nærmere herom senere.

26. november: juleafslutning – nærmere herom senere.

Vh – Thomas

Hornbæk Idrætsforening · April 2004 13


4F Foreningen for forhenværende formænd

mange andre steder i livet er det gået op og ned.

Men i tilbageblik må man nok sige, at det har været

et godt og hyggeligt år for vores lille forening.

Vi lagde ud med noget, som vi ikke havde prøvet

før – nemlig en bowling aften i Helsingør den

25. april. Der var rigtig god tilslutning til arrangementet.

Alle var jo her på lige fod – troede vi. Men

nej, der havde sneget sig en halvprofessionel spiller

med. Günther vandt selvfølgelig den sjove turnering.

Det skal være ham vel undt. Alle havde dog

en mistanke om hans status, da han selv havde

medbragt sine sko. Vi andre måtte gå i de godt

brugte fra bowlingcentret. Om vores spil var blevet

bedre ved hjemme bragte sko, tvivler jeg på. Alle

morede sig dog godt, og ved den efterfølgende

mexicanske buffet gik snakken som sædvanligt livligt.

En rigtig god aften, som godt kan gentages på

et senere tidspunkt. – Så vendte vi tilbage til noget

kendt.

Endnu en golfturnering. Denne gang i hjemlige forhold

på Havreholmbanen. Morgenmad i klubhuset,

før vi gik i gang med spillet på den lille, men

svære bane. Kampen var som sædvanlig hård,

men Jørgen Grumstrups hold (Tage og Anne) løb

af med sejren. Tilbage til klubhuset, hvor vi indtog

vores frokost og præmierne blev uddelt. Dagen

blev afsluttet med en putte konkurrence i det dejlige

forårsvejr. 14 juni???

Så kom årets satsning. Den store kulturelle udflugt

til Dunkers kulturhus i Helsingborg. Mange havde

udtrykt, at det var noget man virkelig glædede sig

til. Men, men, men… Da dagen kom var der slet

ingen tilmeldinger. Det afholdt dog ikke næstformanden

fra selv at tage turen over Sundet. Og det

var en god oplevelse. En flot bygning med et par

spændende udstillinger. Frokosten blev indtaget

på havnefronten i Helsingborg i et pragtfuldt solskinsvejr.

Der er en flot udsigt til Helsingør, så man

må sige, at svenskerne har noget flot at kigge på.

Synd at ingen af medlemmerne fik den oplevelse.

Så var der større tilslutning, da vi igen havde en

golfdag. Denne gang i Helsingør den 4. oktober,

hvor 4Fmesterskaberne i kortdistancegolf skulle

afholdes. Det blev en lidt speciel dag. Vi havde delt

dagen op, så vi startede med morgenmad på LOskolen,

spillede på den lille par 3 bane og sluttede

dagen med frokost i Helsingør golfklub. Vejret var

godt, så der blev tid til 3 runder inden frokosten.

Kristine vandt som den første hole in one præmien

– flot klaret – og indkasserede et Drachman ur. Det

gav en tur i guldstol. Der er stadig et herreur at spille

14 Hornbæk Idrætsforening · April 2004

om! Det bliver spændende at se, hvem der skal

have det. Den traditionelle vinderrække blev brudt,

idet Thomas, Tage og Jens Madsen vandt den

smukke pokal. Denne skal snart udbygges, så der

bliver plads til flere navne. En rigtig hyggelig dag

med god tilslutning.

Så kom den traditionelle juleafslutning, der i år var

henlagt til skolens kantine, fordi næstformanden

gerne ville gå til et af vores arrangementer.

Som ved årsfesten er der også her traditioner, der

skal overholdes. En gættekonkurrence og bingospil

– begge flot lavet af Henning. Han havde også

skaffet de fine præmier, så der blev spillet og gættet

på livet løs. Maden fik vi fra slagteren, så alle gik

mætte og veltilfredse hjem. En hyggelig aften.

Årsfesten 2004 havde i år et rekordstort fremmøde.

Det er rart, når så mange møder op. Vi

havde i år lagt ud med en temafest – Pensionist

Robinson. Det blev som alle de andre år en vellykket

aften. Maden blev som sædvanligt lavet af

Merete med hjælpere – dejlig mad. Bordene var

pyntet med palmer, så vi kom i den rette stemning

til konkurrencerne senere på aftenen. Der blev

vanen tro sunget, holdt taler til foreningen og

bestyrelsen og leget. Bordene var delt op i nord,

syd, øst og vest. Deltagere blev stemt hjem, før

hvert bord var klar til finalen. Legen var som sædvanligt

tilrettelagt af Thomas og Henning. Utroligt

at de kan blive ved med at finde på nyt. Men legebørn

kan altid finde på noget. Stor ros til dem. Aftenen

sluttede med dans til Hot Spot Banana Band.

Dejlig musik, der kan danses til. De spiller heller

ikke højere end man stadig kan tale sammen. En

god aften med god stemning.

Dette var året 2003

Som jeg sagde i begyndelsen har det været et godt

år med kun en enkelt aflysning. Et kulturelt arrangement!

Det er der åbenbart ikke den store tilslutning

til. Det afholder os dog ikke fra at prøve igen.

Vi har i store træk tilrettelagt de kommende arrangementer.

Vi vil gerne en tur på Travbanen bag

kulisserne. Vi vil prøve at genoplive vores skovtur

– gerne en hvid skovtur. Vi vil bibeholde store legedag

og juleafslutningen, da vi altid her har god tilslutning.

Der er også mulighed for en tur til Nordisk

Film, men det er vi ikke helt sikre på endnu. Vi har

i den kommende sæson kun tilrettelagt en golfturnering.

Det har jeg fået et par kommentarer til –

nemlig at det var der nogle medlemmer, der syntes

var en god idé. Så det retter vi os efter.


Jeg var i min årstale til festen inde på, at vi var ved

at blive en pensionist forening. Det gør jo heller ikke

noget – lige børn leger jo som bekendt bedst. Alligevel

synes jeg, det kunne være sjovt/rart med

flere forskellige aldersgrupper. Vi har drøftet det i

bestyrelsen, men kan ikke rigtigt se, hvordan vi kan

få de lidt yngre til at melde sig ind. Ideer modtages

gerne. – Dette var årets gang.

Til slut vil jeg sige tak til bestyrelsen, der altid er villig

til at stille op og gøre et stort arbejde for at foreningen

skal fungere.

I forlængelse af næstformandens beretning fortalte

Dan Lipzack og året i Hornbæk Samvirke. Et

forum for byens foreninger, hvor alt af interesse for

vort lokalområde bliver diskuteret. Dan fortalte, at

han trak sig tilbage som vor foreningsrepræsentanti

samvirket – der måtte nye kræfter til. Ellen takkede

Dan for det store arbejde han havde udført i

Samvirket (var også sekretær)og generalforsamlingen

indstillede en ny mand på posten – nemlig

Michael Kørner.

3 – Årsregnskabet

Da dirigenten annoncerede dette punkt, blev der

helt stille – Kørner rejste sig – tog flere kulørte papirer

frem og fremlagde et flot regnskab. – se selv:

Under fremlæggelsen blev Kørner afbrudt af tilhørerskaren

– man kunne ikke i regnskabet finde en

frimærkekonto, så nu interesserede man sig for

“gebyrkontoen”. Men – men – Kørner havde specifikationerne

i orden, der var ikke noget at komme

efter. Regnskabet var igen i år revideret af Ralf

Nielsen – som i øvrigt finder revisionen af regnskabet

overkommeligt trods de mange punkter og

konti. Regnskaber blev godkendt med applaus.

4 – Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent 100,- kr

– GODKENDT.

5 – Indkomne forslag

Ingen.

6 – Valg til bestyrelsen

På valg Henning og Thomas – ingen modkandidater

– GENVALGT.

7 – Eventuelt

Efter ca. 2 timer hyggeligt samvær takkede dirigenten

for god ro og orden, Og gav herefter ordet

til næstformanden for en kort bemærkning:

“Tak for i dag – rigtig god sommer”.

Venlig hilsen

Sekretær Thomas Jørgensen

GÆSTEHYTTER

Fra lager i Hornbæk

eller opp til 50 m2 på bestillinga

Toronto hytten er lagervare

Med veranda....................................................... Kr. 16.995,-

Uden veranda ..................................................... Kr. 14.995,-

5 m2 redskansskure ........................................... Kr. 6995,-

Nordkysten hyttene leveres på bestilling fra 9,9m2

til 32,5m2. Veranda kommer i tillæg

Vi kan tegne din hytte op til 50m2

www.danfonordic.dk

Bestill vår brochore

Se hytteudstilling i Hornbæk

Holmegårdsvej 29B, 3100 Hornbæk

Tlf. 49 70 48 74 - Fax 49 70 48 64

E-mail danfo@email.dk

Hornbæk Idrætsforening · April 2004 15


Gedden

Klubhus:

Per Bjørnsvej 20

3100 Hornbæk

Bestyrelse:

Formand

Thomas Ratzlaff

Tlf.: 49 25 13 20

Mobil: 23 39 23 08

Lindehøj 1

3000 Helsingør

(Adm. & koordination )

T.Ratzlaff@12move.dk

Kasserer

Flemming Nielsen

Tlf.: 48 28 78 05

Kagerupvej 13

3400 Hillerød

(Økonomi)

Flemmingogbirgit@mail.dk

Best. medl.

Erik Ibsen

Tlf.: 49 70 22 99

Ll. Ewaldsvej 3

3100 Hornbæk

(Klubhus)

Ibsenhornbk@get2net.dk

Best. medl.

Bjørn Andersen

Tlf.: 49 70 13 95

Mobil: 23 23 56 77

Søvænget 23

3100 Hornbæk

(Klubture)

Best. medl.

Michael Ogilvie-Bronee

Tlf.: 40 82 24 49

Per Bjørnsvej 20 kld.

3100 Hornbæk

Ogilvie@ofir.dk

Best. medl.

Børge Nilsson

Tlf.: 49 70 11 34

Karetmagervej 34

3100 Hornbæk

Best. medl.

Henrik Willum Petersen

Tlf.: 21 27 15 08

Karetmagervej 23

3100 Hornbæk

Hwp@mailtdcadsl.dk

www.3100.dk/gedden

e-mail: gedden@dk2net.dk

16 Hornbæk Idrætsforening · April 2004

Hornbæk lystfiskerforening “GEDDEN”

afholder traditionen tro

1. MAJ FISKEKONKURRENCE

LØRDAG DEN 1. MAJ 2004 • KL. 03.30 - 12.00

VED HORNBÆK SØ

PRÆMIER FOR

OVER

KR. 2.500,-

1. præmie – for største gedde

2. præmie – for næststørste gedde

3. præmie – for trediestørste gedde

4. præmie – for først fangede gedde

KONKURRENCEREGLER:

• Tilmelding til konkurrencen ved standpladsen, beliggende

øst for vandværket.

• Der må fiskes med maks. 4 stk. snøre.

• Konkurrencen er kun for medlemmer af Hornbæk

Lystfiskerforening “GEDDEN”.

• Mindstemål for gedder i Hornbæk Sø er 60 cm.

• Husk statens fisketegn.

INDVEJNING/PRÆMIEOVERRÆKKELSE:

• Fisk til indvejning skal indleveres senest kl. 12.00.

• Der kan indvejes løbende, hvis fangsten skal genudsættes.

• Ål, aborre og gedde giver point til klubmesterskabet.

• Præmieoverrækkelse kl. 12.30 ved standpladsen.

Jubilæum Gedden 20 år.

Gratis morgenmad for alle byens borgere ved

standpladsen ved den nordvendte bred!!!

VEL MØDT OG KNÆK & BRÆK!

Præmierne er indkøbt hos: JAN & BO’s Lystfiskershop – Helsingør afd.

Jubilæum med morgenmad

Vi fejrer i år Geddens 20 års fødselsdag og vil selvfølgelig gerne markere

jubilæet på ordentlig vis.

1. maj har altid været samlingspunkt for mange af Geddens medlemmer

og mange andre borgere i Hornbæk, da vi har afholdt vores traditionelle

geddekonkurrence 1. maj ved Hornbæk sø’s bred.

Derfor har vi i år besluttet at invitere Hornbæk på morgenmad 1. maj.

Dagen falder på en lørdag, og vi har bestilt godt vejr og rundstykker, kaffe

m.m. til mindst 200 personer.

Vi køber ekstra ind på dagen, hvis vi løber tør, så mød bare op, der skal

nok være til dig også.

Der vil være mulighed for at komme i tørvejr i vores skure og siddepladser

til de fleste.


Morgenmaden serveres mellem kl. 7 og kl. 9 og er

gratis i dagens anledning.

Det vil også være muligt at købe øl og vand på stedet

til meget rimelige priser.

Har du lyst kan du jo tage en fiskestang med og

prøve lykken.

For at deltage i konkurrencen kræves det, at du er

medlem af Gedden.

Klubmesterskabet 2004

Vi har nu i bestyrelsen fastsat datoerne for de kommende

klubture indenfor klubmesterskabet.

Her er datoerne så…

1. 1. maj. Klassiker, Hornbæk sø. Kl. 03.30-12.00.

2. 15. maj – 16. maj. Kysttur, 6. Tangvej. Kl. 18.00-11.00.

3. 19. juni – 20. juni. Ål & sandart, Hornbæk sø. Kl. 20.00-05.00.

4. 18. september. Havtur, fra Helsingør. Formiddag.

5. 16. oktober. Kysttur, 6. Tangvej. Formiddag.

6. 7. november. Hornbæk open, Hornbæk sø. Kl. 08.00-12.00.

7. 21. november. Put & take, Lynge. Kl. 07.00-14.00.

Kysttur

Den anden konkurrence i klubmesterskabet afholdes

lørdag-søndag den 15.-16. maj fra kl. 18.00-

11.00.

Det har ikke været nemt at sætte datoen, da

mange medlemmer er på klubtur på Øland ugen

forinden, og der afholdes royalt bryllup dagen før.

Vi håber at mange alligevel møder op og deltager

i fiskeriet efter havørred og hornfisk.

ØLPAUSE..!

williams as

Medlemskab kan tegnes på stedet, og der sælges

derudover dagkort.

På gensyn ved søen og god appetit.

Denne gang har vi valgt at afholde 7 ture / arrangementer,

og har indført en ny kysttur i oktober,

hvor der skulle være gode chancer for havørred.

Hold øje med klubblad og hjemmeside, hvor de

enkelte ture vil blive præsenteret yderligere, når

tiden er inde.

Husk også Blå Flag arrangement ved Hornbæk sø,

lørdag den 26. juni kl. 10-14, hvor alle børn og unge

fisker gratis ved søen og grej stilles til rådighed af

erfarne instruktører.

Formanden

Der er mulighed for at telte på stedet, og vi har også

et stort villatelt til rådighed.

Medbring evt. engangsgrill og pølser til natten.

På gensyn på 6. Tangvej.

BK-revision

Registrerede

Revisorer

Formanden

Formanden

Bjarne Kring

Rødtjørnevej 11 · 3100 Hornbæk · Tlf. 4970 1513

bk@bkrevision.dk

www.bkrevision.dk

Hornbæk Idrætsforening · April 2004 17


Viden er god

medicin

– spørg på

apoteket

Sauntevej 2 · 3100 Hornbæk · 49 70 00 62

49 70 25 48

Mad ud af huset / Seher’s just the best…!

Kim Lykkegaard

Bygningskonstruktør

Blomsterværkstedet

Jensen Jensen

Havnevej 20

3100 Hornbæk

49 75 50 90

Rådgivning · Renovering

Om- og tilbygninger · Byggestyring

Døre og vinduer

Holmegårdsvej 3 · 3100 Hornbæk · Tlf. 4970 3580 / 2163 2188 · E-mail: lykkegaard@pc.dk

DYHL ELECTRIC

• Lys

• Kraft

• EDB

• Nybygning/ombygning

HORNBÆK

49261563 - 2711 7700

KØRESKOLE

Små hold

DVD undervisningsudstyr

Engholmvej 3

3100 Hornbæk

Tlf.: 49 70 49 25

Fax 49 70 49 23

Kirsten Stilling

Lodsensvej 5

3100 Hornbæk

www.hornbaekkoereskole.dk

Medlem af DKU


NYT

FRA

Hornbæk Kirke & Sogn

Rejsegilde i sognehuset

Blandt talerne var sognehusets arkitekt Ebbe Kindt – Larsen.

Gudstjenester

April

18. April. 1. s. e. påske kl. 10. Bodil Olesen

25. April. 2. s. e. påske kl. 10. Kristian Hein

Maj

2. Maj. 3. s. e. påske kl. 10. Bodil Olesen.

Konfirmation. 8. a

7. Maj. Bededag kl. 10. Hanne Storebjerg

9. Maj. 4. s. e. påske kl. 10. Bodil Olesen.

Konfirmation. 8. b

16. Maj. 5. s. e, påske kl. 10. Kristian Hein.

Konfirmation. 8. c

20. Maj. Kristi Himmelfartsdag kl. 10.

Kristian Hein

23. Maj. 6. s. e. påske kl. 10. Kristian Hein

30. Maj. Pinsedag kl. 10. Bodil Olesen

31. Maj. 2. Pinsedag kl. 10. Bodil Olesen

Fredagstræf

2. april: Udflugt til Hoserødslejrens museum

og Helsingør. Begrænset deltagerantal,

derfor tilmelding nødvendig.

16 april: Kl 14.00: Kristian Hein: “På tværs

gennem Amerika”.

Onsdag den 17. marts blev der holdt rejsegilde i sognehuset.

Her er et par stemningsbilleder.

Gudstjeneste på Bøgehøjgård

Torsdag den 6. maj kl. 14.30 er der gudstjeneste

med altergang i pejsestuen på Bøgehøjgård.

Bibeltime på Bøgehøjgård

Da den tredje torsdag i maj falder på Kristi Himmelfartsdag,

holdes der i stedet bibeltime torsdag

den 27. maj kl. 14 i pejsestuen.

Konfirmandgudstjeneste

Traditionen tro slutter årets konfirmander deres

forberedelse med at arrangere en gudstjeneste,

som konfirmanderne selv står for. Denne gudstjeneste,

som er offentlig – og formentlig anderledes

end formiddagens højmesse – holdes søndag den

18. maj kl. 19.

30 april: Kl 13.00: Afslutning af forårs sæsonen,

tilmelding senest 16 april.

Møderne finder sted i Hornbæk præstegård konfirmandstuen.

Ret til ændringer i programmet forbeholdes.

Hornbæk Idrætsforening · April 2004 19


Katekismusklummen

Helliget vorde dit navn

Sig navnet

“Hvad hedder du?” Det er et af de første spørgsmål,

man møder hinanden med, når man træffes

første gang. Navnet er vigtigt, når man skal have

placeret et menneske i en eller anden sammenhæng.

Og vist fortæller et navn

noget om et menneske. Man

har et fornavn. Det er det navn,

man reagerer på, når nogen

taler til en. Det er oftest en del

af ens identitet. Og man har et

efternavn. Det går et skridt

videre og placerer en i en familie,i

en slægt.I gamle dage kunne

navnet også fortælle, hvad

man lavede. Eksempler herpå

kan være: Bager, Møller, Drejer.

For opfindsomheden var

ikke helt så stor, som den er i

vore dage, når der skal gives

navne til børn, og så var det jo

bekvemt at kunne fortælle, at

det var en bestemt Jens, man

talte om, nemlig ham, der var

Møller, f. eks. En anden metode,

som afspejler sig i danske navne, er at bruge

faderens navn med endelsen –sen (=søn). Altså

Jensen = Jens’ søn.

I andre kulturer har det været og er stadig almindeligt

at give sine børn navne, som forbindes med

særlige egenskaber. Lille Bjørn, Ulvefod, for at

nævne et par eksempler. Her er der tale om at lægge

en form for magi i navnet.“Du er, hvad du hedder”,

er tanken bagved.

For tiden er en særlig form for magisk tænkning

omkring navne ved at brede sig. Nemlig den form,

som kommer til udtryk gennem den såkaldte

numerologiske metode. En hel del mennesker

ønsker at ændre på sammensætningen af bogstaverne

i deres navne fordi de har hørt at det skulle

gøre dem lykkeligere at gøre det. Men lige så vel

som lille Bjørn ikke nødvendigvis bliver stor og

stærk af at have fået sit navn, på samme måde er

det langt fra sikkert, at en navneændring til et eller

andet konstrueret navn kan gøre nogens liv lettere.

20 Hornbæk Idrætsforening · April 2004

Navnet gør meget, siger, hvad vi hedder og hvor

vi hører til og undertiden hvad vi laver. Men så er

det heller ikke mere magisk.

Det er derfor heller ikke en form for magi, man i

kirken benytter sig af, når det ved dåben hedder:

“Jeg døber dig i Faderens, Sønnens og Helligåndens

navn”. Det er snarere en måde at udtrykke

det forhold på, at den, der

døbes, kommer til at høre Gud

til. Og Gud er jo netop i den

kristne tradition både Gud

Fader, Gud søn og Gud Helligånd.

Nogle gange optræder

Gud i bibelteksterne mest som

fader – eller skabergud. Andre

gange viser teksterne hen til

Jesus Kristus som Guds søn,

der udtrykker Guds vilje. Og

atter andre gange er det Gud

som Helligånd,som fortolker af

Guds ord, der fokuseres på.

Man kan ikke undgå at bemærke,

at Gud ikke har andre navne

i Bibelen. Den kristne Gud

har ikke et “rigtigt” navn,

Luther om den første bøn. sådan som andre religioners

guder har. Når Moses f.eks., da

han møder Gud ved den brændende tjørnebusk i

ørkenen, spørger, hvem det er, der taler til ham,

er svaret blot: “Jeg er den, som er.” Og da Jacob,

efter sin brydekamp med en ukendt ved vadestedet,

spørger efter den ukendte modstanders navn,

får han ikke navnet, men derimod en velsignelse,

som fortæller ham, at det er Gud, han har med at

gøre.

Når Gud ikke har noget navn, har det at gøre med

det faktum, at den, man kender navnet på, har man

en lille smule magt over. Han kan placeres og

bestemmes,sættes i bås.“Sig troldens navn”,er der

en talemåde, der hedder. Det betyder, at kender

man troldens navn,får man magten over ham.Den

tanke spiller mange eventyr på. Men det er jo netop,

hvad man aldrig kan gøre med Gud. Kunne

man det, kunne man gøre ham mindre. Og det ville

jo ingen nytte være til.

Lige så vigtigt det er for mennesker at have navne

at kalde på,til at bestemme tilhørsforhold ved hjælp

“Det vil sige: Guds navn er

helligt i sig selv, men i denne

bøn beder vi om, at det også

må blive helligt hos os.

Det sker når Guds ord

forkyndes rent og klart, og vi

også lever helligt efter det

som Guds børn. Hjælp os til

det, kære Far i Himlen.

Men den, som forkynder og

lever anderledes, end Guds

ord forkynder, vanhelliger

Guds navn iblandt os. Bevar

os fra det, himmelske Far”


af og til at placere i forhold til andre, lige så vigtigt

er det, at Guds navn kender intet menneske.

Men det skal ikke afholde nogen fra alligevel at

bede: “Helliget vorde dit navn”. Og dermed udtrykke

vilje til at medvirke til at Gud, hvis navn er

så stort, at intet menneske kender og må kende det,

får en plads i tilværelsen.

Salmen “Dig være ære”

Hvis man indenfor de senere år er kommet i Hornbæk

kirke påskedag, vil man have opdaget, at vi har

sunget en ny salme, som mange sikkert ikke her

kendt. Nemlig salmen: Dig være ære.

Salmen er én af de salmer, der virkelig har storhed

og svung over sig og som meget stærkt udtrykker

påskens store glæde. Kraftfuldheden bliver ikke

mindre af, at den bliver sunget på den berømte

melodi fra Händels Judas Maccabæus.

Mel.: G.F. Händel 1746

Dig være ære,

Herre, du er dødens død!

Jesus, vor frelser kære,

gravens segl du brød!

Lyset fylder haven,

se, en engel kom,

åbned klippegraven,

Jesu grav er tom!

Dig være ære,

herre, du er dødens død!

Jesus, vor Frelser kære,

gravens segl du brød.

Af salmer, som handler om Guds navn, kan nævnes

DDS nr. 7:“Herre Gud, dit dyre navn og ære”,

DDS nr. 49: “Jesus os til trøst og gavn” og DDS

nr. 488: “Sov sødt, barnlille” v. 7.

Se, Herren lever!

Salig morgenstund!

Mørkets magter bæver,

tryg er troens grund.

Jubelråbet runger:

Frelseren er her!

Pris ham, alle tunger:

Krustus Herre er!

Dig være ære,

herre, du er dødens død!

Jesus, vor Frelser kære,

gravens segl du brød.

Frygt ikke mere!

Evigt er han med!

Troens øje ser det:

Han gir liv og fred.

Kristi navn og ære,

sejer er hans vej.

Nu skal han regere,

aldrig frygter jeg.

Dig være ære,

herre, du er dødens død!

Jesus, vor Frelser kære,

gravens segl du brød.

Bodil Olesen

1. Kor. 15,46-55

Edmund Louis Budry 1885

Arne Fjelberg 1947

Oluf E. Paaske 1989

Hornbæk Idrætsforening · April 2004 21


Praktisk Information

Sognepræst, kbf.

Bodil Olesen, Hornebyvej 10 A,

3100 Hornbæk.Træffes i Hornbæk

Præstegård kl. 11-12 tirsdag til

Fredag samt torsdag kl.17-18

Tlf. 49 70 00 35.

Sognepræst

Kristian Hein.Træffes på kontoret Orøvej 24,

3140 Ålsgårde.Tirsdag, onsdag og fredag

kl. 10-11 samt torsdag kl. 16-18 Tlf. 4970 71 65.

Kordegn

Helle Winter, kontor Hornebyvej 4,

3100 Hornbæk.Træffes mandag-fredag

kl. 10-13, samt torsdag kl. 16-18.

Tlf. 49 76 19 60

Organist

Jan Reich, Saunte Bygade 32, 3100 Hornbæk

Tlf. 49 75 04 00

Kirkesanger

Jannie Høeg, Marienlyst Allè 17 C,

3000 Helsingør Tlf. 49 21 96 73

Kirketjener

Lone Bregning, Solhøj 1, 3100 Hornbæk

Tlf. 49 70 06 83

Menighedsrådet

Formand

Jytte Berthelsen, Bøgevej 56, 3100 Hornbæk

Tlf. 49 70 04 31

Kirkeværge

Lars Dahl, Søvænget 1 B, 3100 Hornbæk

Tlf. 49 70 49 02

Gaver til kirkebladet modtages med tak:

Giro 5188733

22 Hornbæk Idrætsforening · April 2004

Praktiske oplysninger

Fødsler

skal registreres i det sogn, hvor moderen

bor, d.v.s. at alle, uanset kirkeligt tilhørsforhold,

skal anmelde fødslen til kordegnen, uanset hvor

fødslen har fundet sted.

Forældreanmeldelsen, som af jordmoderen bliver

udleveret ved fødslen, skal i udfyldt stand afleveres

til kordegnen inden 2 døgn, sammen med

forældrenes dåbs-/navneattester. Evt. vielsesattest

eller ansvars- og omsorgserklæring medbringes.

Navngivning ved dåb

sker efter henvendelse til præsten i det sogn, hvor

dåben skal finde sted.

Oplysninger om navne og adresser på tre til fem

dåbsvidner (barnets fadere), sendes til kordegnen

Navngivning uden dåb

Ske ved den/de, der har forældremyndighede

henvender sig til kordegnen og udfylder en

særlig formular.

Husk, at ifølge navneloven skal barnet

Have et navn inden 6 måneder efter fødslen.

Vielse

Man henvender sig først til vielseskontoret i brudens

bopælskommune, hvor man får udstedt en

prøvelsesattest, der sammen med parrets dåbsattester

afleveres til kordegnen.

Man aftaler vielsens dato og tid med præsten.

Begravelse

Aftales med præst og kirkegårdsleder, samt

Begravelsesforretning/bedemand.

Dødsfald i Hornbæk sogn anmeldes til kor –

degnen, også selvom begravelsen skal foregå

andetsteds.


Helsingør

svømmehal

Offentlige tider:

Mandag 14.30-22.00 Tirsdag 08.00-17.00

Onsdag 13.00-22.00 Torsdag 14.00-17.00

Fredag 08.00-17.00 lør.-søn. 09.00-16.00

Motionssvømning:

Mandag til og med fredag 06.30-08.00

Samt onsdag 20.00-22.00

Sol, massage , velvære, leg

og hygge for familien

i Helsingør svømmehal.

Tømrer- og Snedkerfirmaet

FRITZEN

Ole Piisvej 1B

3100 Hornbæk

Tlf. 49 70 02 04

Fax: 49 70 41 04

Tagrenovering · Døre-vinduer

Sommerhuse · Om- og tilbygning

TØMRERFIRMAET

OLE FØGE JENSEN

HORNBÆK

TLF 4970 3237 • FAX 4970 3074

BIL 2811 3040

Værksted: Engholmvej 3

3100 Hornbæk · e-mail: ole@foge.dk

Særlige åbningstider

i påsken!!!

Ring og hør nærmere

Borgmester P. Christensensvej 14 · 3000 Helsingør · 4928 1280 · www.svommehallen.dk

DanBolig

– samarbejder med Unibank

Vi har altid

mange

bolde

i luften!

Ndr. Strandvej 341 B

3100 Hornbæk

Telefon 49 70 45 05

Fax 49 70 32 06

E-mail: Info@hornbaeck.danbolig.dk

DanBolig - Hornbæk

Kvistgaard Tæppemarked

Kongevejen 322

3490 Kvistgård

Tlf. 49 13 94 94

Inspiration til gulve


Golf

Formand:

Niels Erik Clausen

Tlf.: 20 11 72 35

clausen@postkasse.com

Næstformand:

Kim Parsberg Jakobsen

Regel- og handicapudvalget.

Edb-ansvarlig.

Web-master.

Tlf.: 60 76 55 15

kpj@post.tele.dk

Kasserer:

Alice Nielsen

Tlf.: 49 70 82 68

altani@tele.dk

Baneudvalget:

Jørgen Jensen

Tlf.: 49 70 30 58/

46 30 01 43

jj@jjstenoggrus.dk

Begyndere og Juniorer:

Flemming Andersen

Tlf.: 49 70 26 48

sufle8@tiscali.dk

Turneringsudvalget:

Marianne Schubert

Tlf.: 45 80 30 09

msc@datea.dk

Presse og Information:

Henning Andersen

Tlf.: 49 70 24 74/

46 30 01 40

klogha@post.tele.dk

Bygningsudvalget:

Thomas Jørgensen

Tlf.: 49 70 01 57

mt@mtbyg.dk

Eliteudvalget:

Michael Kramer

Tlf.: 44 65 12 18

michael.kramer@sybase.dk

24 Hornbæk Idrætsforening · April 2004

Generalforsamling

Forkortet gengivelse af bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i

det forløbne år.

Året der er gået siden sidste generalforsamling har været et rigtig godt år

for klubben, det har været et spændende, men også arbejdsomt år for

bestyrelsen.

Der er afholdt 12 bestyrelsesmøder, og derudover har de enkelte udvalg

afholdt en hel del møder. Bestyrelsen har deltaget i DGU’s årlige repræsentantskabsmøde,

og vi har deltaget i erfa-møder med de nordsjællandske

golfklubber, alt sammen for at være på forkant med, hvad der rør sig

i andre klubber, og for at få hverdagen til at fungere bedst mulig i Hornbæk

Golfklub.

Vi har haft en del af vort personale og bestyrelsesmedlemmer på individuelle

kurser og seminarer.

Vi har i dag 957 aktive medlemmer og 147 passive. Bevægelser i medlemsantallet

har gjort, at vi fra den 5.marts kl. 09.00 kan åbne vore ventelister

for nye ventelistemedlemmer.

Økonomiudvalget: Som det fremgår af det udsendte regnskab, har klubben

en sund økonomi, vi har været i stand til at foretage væsentlige forbedringer,

nedbringe klubbens gæld og øge egenkapitalen. Vi har i den

forløbne sæson haft gode greenfeeindtægter, et pænt stykke over budgettet,

uden at det er gået ud over medlemmernes muligheder for at benytte

banen.

Restauranten har i den forløbne sæson fungeret tilfredsstillende, både økonomisk

og kulinarisk, ikke mindst grundet en helhjertet indsats af Gunilla,

tak for det Gunilla.

Vi har til afløsning af Gunilla ansat Susanne Falkenberg som ny bestyrer i

restauranten fra sæsonstart.

Sekretariatet: Med hensyn til sekretariatet er der sket forbedringer, der har

medført en bedre service for både medlemmer og gæster. Vi har udvidet

åbningstiderne, vort EDB systemer er opdateret, så det kan flere ting, vi

har investeret i tidsbestillingssystem og købt ny kopimaskine, endelig har

vi fået installeret tyverialarmer både i kontorlokaler, værksted, bagrum og

iklubhuset.

Tak til sekretariatet for solidt arbejde, fin service over for medlemmer og

gæster og for udvist venlighed og fleksibilitet, alt sammen en nødvendighed

for at holde den daglige drift kørende på en smidig og problemfri måde.

Baneudvalget: I det forløbne år har baneudvalgets fornemmeste opgave

været, at opretholde den høje kvalitet vores bane har. Det tager faktisk al

den tid vores greenkeeperteam har til rådighed.

Men alligevel får vi også lavet forbedringer og ligefrem nyanlæg og beplantninger

i vinterperioden, langt det meste udført af vore egne medarbejdere.

I den forgangne vinter fik vi etableret flere nye stier, ryddet op i ravinen/søen

mellem 9. og 10. hul, omlagt 1. tee og lavet indspilsområdet færdigt. Der

er blevet foretaget nyplantninger af ca. 200 nye “fremmede” træer.

I denne vinter har vi gravet en sø før green på 8. hul. Hvis vejret er med os,

når vi også at rense søen mellem 2. og 18. hul, så den kommer i spil på 2.

hul i drivet. Desuden er der planer om udplantning af vore egne selvsåede


træer flere steder på banen, etablering af flere stier

og flere fairwaybunkers bl.a. på 7. hul.

En samlet plan for forbedring af banen er udarbejdet

af banearkitekt Rolf Henning Jensen, denne

plan arbejder bestyrelsen videre med i øjeblikket.

Der skal lyde en tak til vore green-keepere for et

veludført arbejde i 2003.

Bygningsudvalget: Der er i løbet af 2003 foretaget

og igangsat mange forbedringer på bygninger

og i nærområdet. Indkørsel og parkering er forbedret.

Vi har efter krav fra myndighederne indrettet

personaletoilet i kælderen. Klublokale – køkken og

depot er malet og baren er ombygget for at skaffe

bedre plads og gøre den pænere.

Der er bygget sliberum på værkstedet, så vi selv

kan slibe vore græsslåmaskiner, og derved spare

en relativ stor udgift årligt.

Som bekendt arbejder vi hårdt for at få et midtvejshus

ved teestedet på 10. hul med frisk drikkevand

og ordentlige toiletforhold. Ansøgningen om

opførelse af et sådan hus har været behandlet hos

myndighederne mere end ét år som følge af diverse

indsigelser.

Efter nogen tilretning af projektet har både kommune

og amt givet de fornødne tilladelser. Tilladelsen

har været offentliggjort uden indsigelser, så

derfor kan vi nu gå i gang med opførelsen af det

længe savnede ‘midtvejshus’…

PR/INFO udvalget: Udvalget har hen over året

sørget for at holde et højt informationsniveau til

vore medlemmer, via vor hjemmeside – HIF bladet

og ved opslag i klubben.

Hjemmesiden opdateres ugentlig, HIF bladet udkommer

10 gange om året, bladets nye design er

et kæmpe løft for bladet, og giver os flere muligheder

for bl.a. billeder. Naturligvis er der altid lidt

kamp mellem afdelingerne om antal sider til rådighed

i bladet, dette er altid blevet løst på en fair

måde for alle parter. En stor tak til de frivillige HIF’ere

der gratis tager sig af den store opgave det er,

at udgive et så, både kvantitativ og kvalitativ fortræffeligt

blad.

Begynder og Juniorudvalget: Årets kaninmatcher

er forløbet godt. Med stor hjælp fra

matchledere og guider er der blevet afviklet 14

matcher med i alt 140 deltagere, også fadderlisten

har virket efter hensigten. I alt har 40 medlemmer

spillet sig til bagmærke i 2003. Vi har for nuvæ-

rende 50 voksne og 40 juniorer uden bagmærke.

Prøverne for at få bagmærke er strammet op. De

nye regler følger DGU’s regler for at få et registreret

handicap.

I juniorafdelingen har der været afholdt forårs- og

efterårslejr, vi har deltaget med to hold i Thomas

Bjørn Cup, to hold i Mini Tour under distrikt 4, og

for første gang har vi haft to deltagere med i

Skandia Pige Tour, nemlig Nicoline Engstrøm og

Philippa B. Kjær. Turneringen blev spillet på tre forskellige

baner, den afsluttende finalerunde blev

afviklet på Hornbæk Golfklubs bane.

Som årets juniorspiller blev Nicoline Engstrøm

kåret, udover æren modtog Nicoline et gavekort

sponsoreret af murerfirmaet P. E. Larsen.

Som sagt – masser af muligheder for at komme ud

at spille golf, jo mere man træner og spiller – jo mere

glæde får man af sporten, så kære forældre, få nu

bakket op, så ungerne kommer ud i naturen.

Tak til alle der har givet en hånd med i udvalgene,

og tak til Senior- og pigeklubben for det sponsorerede

beløb til hjælp ved afviklingen af aktiviteter

for vore juniorer.

Turnerings- og handicapudvalget: Der har igen

i 2003 været et godt og varieret aktivitetsniveau,

hvor klubbens medlemmer har haft muligheder for

at prøve kræfter med både vore egne medlemmer

og golfspillere fra andre klubber.

Vi har haft et hold i Danmarksserien, et hold seniorer

iA-rækken samt fire hold i diverse Regionsmatcher.

Der har været afholdt en række klubturneringer

hen over sæsonen, tilslutningen til disse

turneringer har været fin. Derudover har vi afholdt

klubmesterskaber i slagspil og hulspil i diverse

rækker, her kunne vi godt ønske en større tilslutning

i nogle af rækkerne, kom ud af busken og

meld jer til. En tak til alle der har givet en hjælpende

hånd i turnerings- og handicapudvalget.

Sponsorudvalget: Sponsorudvalget har arbejdet

ihærdigt omkring nytegning og fornyelse af sponsorater

og pleje af vore sponsorer. Vi har enkelte

ledige sponsorater for den kommende sæson. Er

Du interesseret i at støtte klubben med et sponsorat

hører vi gerne fra Dig, kontakt Steen Andersen

i sekretariatet for nærmere information.

Vi siger tak til vore mange trofaste sponsorer som

igen i det forløbne år har ydet klubben en solid økonomisk

støtte. Vi ser frem til fortsat godt samarbejde

til glæde og gavn for begge parter.

Hornbæk Idrætsforening · April 2004 25


Golf

Husudvalget: Husudvalget med Marianne i spidsen

har haft mange opgaver at løse hen over året,

opgaverne er løst på en god måde, der har altid

været rent og pænt i og omkring klublokalerne, de

arrangementer der har krævet bespisning er løst

perfekt, sammen med Gunilla, dette har været med

til at skabe en god atmosfære for medlemmer og

gæster. Stor tak til alle, der har givet en hånd med i

husudvalget.Jegved,atMarianneharplanerspændende

aktiviteter for den kommende sæson, vi vil

opfordre alle om at bakke op om disse arrangementer.

Lad os bevare og udbygge det gode klubliv.

Starter-team/baneservice: Vort starter- og

banekontrol team har fungeret godt i den forløbne

sæson. Vi er glade for at kunne meddele, at Jan

Ahlberg har lovet at stå i spidsen for teamet igen i

2004. Tak til teamet for en god indsats i den forløbne

sæson.

Klub i klub: Et klubliv er ikke noget bestyrelsen kan

– eller skal skabe. Det skal komme fra medlemmerne.

De enkelte klubber fungerer godt under

princippet, alle kan deltage.

Udvalg og andre: Til alle, sponsorer, medlemmer,

ansatte og udefra kommende hjælpere skal lyde en

stor tak, uden Jeres hjælp gik det simpelthen ikke.

Om en lille måneds tid starter vi så op på en ny

sæson, vi glæder os alle til at komme rigtig i gang.

Jeg vil opfordre alle til at være medvirkende til, at vi

selv, og vore gæster får gode oplevelser på banen.

Til slut vil bestyrelsen ønske jer alle et rigtig god nyt

golfår 2004 med mange gode oplevelser i Hornbæk

Golfklub.

Kort referat af generalforsamlingen

Efter få kommentarer til beretningen blev den

enstemmig vedtaget.

Punkt 3 og 4. Regnskabsaflæggelse

for 2003 og budget for 2005

Forretningsfører Steen Andersen fremlagde regnskab

og budget, og der var kun få uddybende

spørgsmål til Steen om dette. Regnskabet blev derefter

enstemmigt vedtaget.

De af bestyrelsen foreslåede uændrede kontingenter

og indskud for 2005 blev enstemmigt vedtaget.

Punkt 5. Forslag fra bestyrelsen

Ingen forslag fra bestyrelsen.

26 Hornbæk Idrætsforening · April 2004

Punkt 6. Forslag fra medlemmerne

Fra Karsten Bønsdorf og Jørgen Johansen var der

forslag om indførelse af ‘manuel boldrende’ for hver

anden tid. Dette blev forkastet, men bestyrelsens

‘modforslag’ om indførelse af ‘manuel boldrende’

for hver anden tid i weekends, blev vedtaget.

Herreklubben havde 5 forslag: 1.) gunstart for

underklubber, 2.) rygepolitik, 3.) rabatsamarbejde

med naboklubber, 4.) ‘manuel boldrende’ og 5).

offentliggørelse af bestyrelsesreferater. 1.) og 2.)

blev nedstemt, 3.) og 4.) blev trukket tilbage, da

der allerede var taget stilling til disse, og 5.): det

pålagdes bestyrelses at udarbejde en rygepolitik.

Per Damtoft havde hele 8 forslag. Vedr. nr. 1 om

overdækning af udslagsstederne på drivingrange

blev bestyrelsen pålagt at arbejde for opstilling af

‘midlertidige’ telte. Forslag 2 – 5 og 7 – 8 er/vil blive

effektueret (2. 150 m. markeringer i fairway, 3. øvebunker

i forb. med drivingrange, 4. inddeling af

greens i felter ( på papir/scorekort) med markering

af flagplacering, 5. forbedring af måtte på dropzone

ved 17. hul, 7. seedning ved klubmesterskab og 8.

præmie til bedste bruttoscore i alle turneringer).

Forslag 6, om forøgelse af rabatten til gæster til

medlemmer gav anledning til debat, men endte

med at blive nedstemt.

Punkt 7. Valg

K.A. Søgaard stillede ikke op til genvalg. Forsamlingen

valgte Niels Erik Clausen enstemmigt som

ny formand.

Der var herefter valg til 5 bestyrelsesposter, hvor

Jørgen Jensen og Henning Andersen var villige til

genvalg, og bestyrelsen foreslog Thomas Jørgensen,

Kim Parsberg Jakobsen og Michael Kramer

til de tre ledige poster efter Niels Clausen, Peter

Rasmussen og Klaus Hansen. Formanden begrundede

bestyrelsens valg af kandidater til bestyrelsen.

Der var forslag fra forsamlingen af to andre

kandidater til bestyrelsen.

Dette forårsagede skriftlig afstemning, der endte

med valg af bestyrelsens kandidater med stor

majoritet.

Pkt. 8. Valg af revisorer

Bestyrelsens forslag om valg af Jørgen Haagen

Nielsen og Torben Fritzbøger som henholdsvis revisor

og revisorsuppleant blev enstemmigt vedtaget.

Pkt. 9. Evt.

Under eventuelt var der flere indlæg det første var


formanden for HIF Peter Poulsen, som takkede

K.A. Søgaard for hans store indsats for Hornbæk

Golfklub og overrakte en vingave.

Efter spørgsmål fra, Hans Ole Vagtborg om bestyrelsens

intentioner med banen, Arne Ohmsen om

Örkelljunga i Skåne som ny venskabsklub, Michael

Kramer om regler for dropning f.eks, på 17. huls

meget hårde dropzone, Preben Bigum om bedre

sikring af password til gobook.dk og om ens navn

på de enkelte tider kan erstattes med noget, andre

ikke kan genkende, og Leif Erdmann om der er hold

i rygterne om, at vi vil lave 18 huller på naboejendommene?

kunne Niels Clausen tage ordet for

afslutningsvis at hædre K.A.Søgaard for hans indsats

for Hornbæk Golfklub med smukke ord, blomster

og en kurv fyldt med rare sager. Den samme

hæder tilfaldt Peter Rasmussen og Klaus Hansen.

Herefter kunne K.A. Søgaard slutte generalforsamlingen

med at takke for alle for de smukke ord

og dirigenten for opretholdelse af god ro og orden.

Med et trefoldigt hurra for Hornbæk Golfklub

udråbt af alle de forsamlede, var årets generalforsamling

slut efter mere end tre timers koncentreret

demokrati.

Både formandens beretning og referatet af generalforsamlingen

kan ses i sin helhed på www.hornbaekgolf,dk

og/eller kan rekvireres i sekretariatet.

Sekretariatet

Nu er dit DGU-kort kommet, og kan afhentes i

sekretariatet. Hvis du skal bruge det, men er forhindret

i at komme til Bøtterup, så kontakt sekretariatet

og tal med Birgit om det.

Bestyrelsesmøde

Første tirsdag efter generalforsamlingen afholdtes

bestyrelsesmøde.Vigtigste punkt var konstituering.

Se kolofonen i dette blad, hvordan det gik. Generalforsamlingen

næste år vil vi forsøge at flytte til

større lokaler, så det, også rent pladsmæssigt, bliver

en fornøjelse at gå til generalforsamling i Horn-

bæk Golfklub. Budgettet holdes, køkken og klublokaler

er godkendt af myndighederne med den

bredest smilende ‘Smiley’, fremtidige bestyrelsesmøder

afholdes fremover hver anden måned med

mellemliggende ‘små’ møder mellem formand,

kasserer, sekretariat og revisor hver anden måned.

Banen

På generalforsamlingen blev baneudvalget bl.a.

pålagt at etablere en øvebunker i forbindelse med

drivingrange, arbejdet blev også påbegyndt, men

stoppet p.g.a. protester fra genboen. Nu er baneudvalget

gået i tænkeboks om, hvor den så kan

placeres.

Shoppen

Fra baneåbningen den 26. marts og fremover har

Shoppen kun lukket om mandagen, og hvis det er

helligdag på en mandag, så er der alligevel åbent.

Øvrige meddelelser

På grund af referatet af generalforsamlingen har vi

ikke så meget plads i dette nummer til andet stof.

Men besøg vores hjemmeside www.hornbaekgolf.dk,

som opdateres dagligt med alskens nyheder

om golf i almindelighed og Hornbæk Golfklub

i særdeleshed. Der står bl.a. en del om DGU’s

repræsentantskabsmøde, om vores tidsbestilling,

som er lidt ændret til i år, om regionsturneringer og

hvem der kan deltage, om hvordan det går med

byggeriet af vores længe savnede toiletbygning

ved 10. teested og meget mere. Men i de følgende

klubblade, skal vi nok følge op på hvad der foregår

i Hornbæk Golfklub, men i forhold til hjemmesiden,

vil det altid være ’gamle’ nyheder. Vi vil dog

altid bestræbe os på, at de ’nyheder’ der bringes

her i bladet, vil være dem det er rare at have på

papir: åbningstider, turneringstidspunkter, telefonnumre,

e-mail adresser, foromtale og referater af

div. arrangementer, indlæg fra medlemmer, turneringsresultater

og meget mere.

Hornbæk Idrætsforening · April 2004 27


Gymnastik

Bestyrelse:

Formand

Kirsten Grønlund

Tlf. 49 70 11 03

Kasserer

Sussie Outzen

Tlf. 49 70 19 67

Sekretær

Anne-Marie Jørgensen

Tlf. 49 70 28 48

Bestyrelsesmedlem

Karin Hvid

Tlf. 49 70 24 15

Bestyrelsesmedlem

Malene Ølbye

Tlf. 49 75 17 10

Bestyrelsesmedlem

Ulla Larsen

Tlf. 49 70 06 36

Bestyrelsesmedlem

Helle Andersen

Tlf. 49 70 12 05

Bestyrelsesmedlem

Hanne Gordon Jensen

Tlf. 49 70 01 61

28 Hornbæk Idrætsforening · April 2004

Nyt fra Gang & Løb

HUSK motionsløb for begyndere starter skærtorsdag, den 8. april kl.09.00

Mød os i hallen for lidt instruktion og et lille prøveløb.

Sommertræningstider fra 1. april:

Gangerne: Torsdage kl. 16.00 samt tirsdage efter aftale.

Løberne: Søn/helligdage kl.08.00 samt tirsdag og torsdag kl. 16.30.

Klubmøde for løberne:

Afholdes søndag, den 25. april kl. 09.00 (eft. løbet) i hallen.

Også helt nye motionister er velkomne.

Klubmøde for gangerne:

Afholdes torsdag, den 29. april kl. 15.00 i hallen.

Også de nye motionsgangere er meget velkomne.

Henvendelse

Løb: Hanne G.J. tlf. 49700161

Gang: Hanne K. tlf. 49700857

Hornbæk Installationsforretning A/S

Ahrendt-Jensen & Søn

Alt i elektriske anlæg

Hvidevareservice

EDB-installationer

TV og antenner 49 70 01 75

Havnevej 6, 3100 Hornbæk · Tlf.: 49 70 01 75 · Telefax 49 76 11 75

Ndr. Strandvej 345

Tlf. 49 70 00 85 • Fax 49 70 41 85


Håndbold

Indlæg til HIF-Nyt

Kort status vedrørende Holdfællesskabet Borsholm/Hornbæk.

Som bekendt startede denne sæson for Dame Seniors vedkommende

med etableringen af et Holdfællesskab mellem Borsholm og Hornbæk.

Holdfællesskabet fik navnet HF Nordkysten og 2 hold blev tilmeldt: 1.Holdet

i Sjællandsserien og 2. Holdet i Serie 1.

Nu lakker turneringssæsonen mod enden og en kort status over holdenes

aktuelle placering vil vise at 1. Holdet sikkert ender midt i deres række,

hvorimod 2. Holdet ser ud til at skulle rykke ned og spille Serie 2 fra næste

sæson. Dette må ud fra en sportslig betragtning vel siges at være OK og

ikke mere.

En evaluering af Fællesskabet kan dog indeholde andre elementer end det

rent sportslige. Da de 2 klubber for et år siden besluttede sig for dette fællesskab

var der blandt bestyrelserne enighed om at lade Holdfællesskabet

løbe i en periode på mindst 3 år, og dette er stadig hensigten. Ud over

at vi håber at spillerne med det øgede kendskab til hinanden og den forsætte

integration vil opnå sportsligt gode resultater, håber vi jo også at den

positive sociale udvikling indenfor Holdfællesskabet vil fortsætte.

Det er bestyrelsens opfattelse, på baggrund af jævnlige statusmøder med

Holdene, at det sociale forhold mellem spillerne i Holdfællesskabet er positivt

og at spillerne har det rart med hinanden.

De 2 trænere tilknyttet Holdfællesskabet har begge ønsket at stoppe med

udgangen af denne sæson og Trine Bay, der er nuværende 1. Hold træner,

vil i stedet gerne træne yngre årgange i Hornbæk, hvilket vi er glade

for i Bestyrelsen.

Vi har derfor ledt efter en afløser til Holdfællesskabet og har i skrivende

stund en mødeaftale på plads med en seriøs kandidat. Fra næste sæson

er tanken at have een træner, der har ansvaret for begge hold med støtte

for en Holdleder tilknyttet 2. Holdet. Vi håber således at have en endelig

aftale på plads senest medio Marts.

Endvidere arbejdes der med planer om at etablere et Old Girls Hold også,

men mere om dette senere på sæsonen.

Venligst Frank

Formand for Håndboldafdelingen

Ungdomsformanden(kvinden) takker af!

Sæsonen 2004-2005 er slut og med den har jeg også valgt at takke af som

ungdomsformand i håndboldafdelingen. Det har været nogle dejlige og

lærerige år, først som medlem af ungdomsudvalget, og senere, efter ønske

fra bestyrelsen, som ungdomsformand.

Jeg har haft mange skønne oplevelser med jeres børn, dels i hallen og dels

på vores ture til Bornholm. Det har været en fornøjelse at se hvordan mange

af børnene har udviklet sig, dels på håndboldbanen, men også socialt.

Jeg har været heldig, at være med i en tid, hvor der virkelig er sket noget

på ungdomssiden. Vi har i de seneste år prioriteret ungdomsarbejdet højt,

Bestyrelsen 2003 / 2004

Formand

Frank Fager

Bøtterupvej 22

Tlf.: 49 70 28 44

frank.fager@globalconnect.dk

Næstformand

Lise Bertram

Solvej 23

Tlf.: 49700703

Mobil: 20291003

l.bertram@get2net.dk

Kasserer

Per Holst

Holmevænget 2 D

Tlf.: 49701508

Sekretær

Marianne Vinther

Ndr. Strandvej 341 C

Tlf.: 49700616

Mobil: 51887189

m.vinther-hif@mail.dk

Bestyrelsesmedlemmer

Caroline Schrøder

Kystvej 7

Tlf.: 49701809

Mobil: 40917917

carooliine@ofir.dk

Jørgen Mortensen

Hattemagervej 5

Tlf.: 49703051

Carsten Skaarup

Saturnvej 42

Tlf.: 49700767

cskaarup@jubiimail.dk

Ungdomsudvalg

Ungdomsformand

Mona Høst

Løvvænget 29 B

Tlf.: 49701709

moh@jubiimail.dk

Karina Nikolajsen

Hornebyvej 36

Mobil: 23802106

karina.nikolajsen@wanadoo.dk

Conny Friis

Holmegårdsvej 22 A

Tlf.: 49704955

nsf@tdcadsl.dk

www.3100.dk/hand/

Hornbæk Idrætsforening · April 2004 29


Håndbold

og vi er kommet på “håndbold-kortet”, ikke mindst

via “De blå djævles” succes. Vi har fået skabt en

kultur, hvor det er lykkedes, at få voksne på trænerposterne,

og med dygtige unge som hjælpere.

På den måde, er vi med til at sikre, at vi selv skaber

trænere til fremtiden. Vi har sat mål for ungdomsarbejdet,

og fået udarbejdet politikker om

samværet mellem trænere og børn og vi har skrevet

en børne-ungepolitik.

Men det at være frivillig leder kræver tid, og den har

jeg nu valgt at prioriter på min lille familie. Og det er

der gudskelov forståelse for blandt både ledere og

børn. Sidst jeg sad ved dommerbord med et par

små lilleputdrenge kom disse søde bemærkninger,

som jeg syntes I skal ha’ del i: “Mona, hvis du ikke

skal med til Bornholm, hvem skal så sørge for at vi

får god mad?” Jeg lovede at det er der nogle forældre

som allerede har sagt ja – tak til. Og dernæst:

“Hvem skal så finde ud af om vi skal i biografen eller

i Brændegårdshaven?”. Det har jeg lovet at Jens

Munk og lederne på turen nok skal klare. Og sidst

men ikke mindst, den der måske var den mest

søde: “Jeg kan nu godt forstå du ikke vil med i år,

det kræver også meget energi, ik’ Mona?” Og jo

det kræver masser af energi, men det også smadder

sjovt, og ikke mindst lærerigt, at være sammen

med 80 børn og 20 voksne i en uge!

Sommertur 2004

Aakirkeby, Bornholm

Husk tilmelding og betaling onsdag

den 21/4 kl. 18.00-20.00 i klubhuset.

Evt. spørgsmål kontakt Jens Munk

på tlf. 61 38 88 78.

30 Hornbæk Idrætsforening · April 2004

Slutstillingerne for Hornbæk

håndbold

kan ses på www.3100.dk/håndbold

men vores hold sluttede således:

Lilleput drenge BA Flot 2. Plads !

Drenge Elite BA 6. Plads

Puslinge piger AB 5. Plads

Piger AA 3. Plads

Piger BA 5. Plads

Damejunior AB 3. Plads

Herrejunior Team Nordsjælland

Elite AA 6. Pladsen

Række AB 4. Pladsen

Serie 2 herrer 6. Plads

Serie 3 Herrer 7. Plads

Damer HFNordkysten

Sjællandsserien 6. Plads

Serie 1 10. Pladsen

Så jeg vil kraftigt opfordre alle som har tid og lyst til

at gøre noget for vores meget velfungerende ungdomsafdeling

om at melde sig. Vi har mange dygtige

trænere og hjælpere, og den tid man investerer

sammen med andres børn får man mange

gange igen. Men der er altid brug for hænder til

praktiske opgaver i klubben, f.eks. kræmmermarked,

strandholdbold, julefidus m.m. Så har du tid

og lyst – så kontakt en fra den nye bestyrelse eller

ungdomsudvalg.

Til slut vil jeg sige TAK til alle børnene for mange

gode oplevelser, TAK til alle nuværende og tidligere

trænere for uden jeres hjælp, havde vi ikke den

velfungerende klub vi har. Og sidst men ikke

mindst: TAK til tidligere og nuværende medlemmer

af bestyrelsen og ungdomsudvalg, – det har været

en fornøjelse at samarbejde med jer.

Held og lykke til Hornbæk håndbold fremover!

Mona Høst


DK-BENZIN OG NÆRKØB

BENZIN – DIESEL – FYRINGSOLIE

Altid lave priser på dagligvare

f.eks. 5×500 g. DK Kaffe 100,- kr.

Udlejning af DVD OG VIDEO – bagerbrød – franske hotdog –

mælk – petroleum i dunke – frimærker – taletidskort –

buskl.kort – fersk kød – trailer

udlejning – 3-4000 KOLDE ØL OG

VAND–flaskegas – super 95 m. bly

NODRE STRANDVEJ 312

49 70 20 71

Åbningstider: 6.30-22.00 · L/S 7.00-22.00

Stil krav. Det gør vi

5% dividende

Hornbæk

Sauntevej 1 · 49 70 19 84

Hornbæk Idrætsforening · April 2004 31


Petanque

Président

Henning Jørgensen

Kleinsmedevej 6

49 70 28 48

e-mail: mums1@stofanet.dk

Næstformand

Irene Serup

Holmegaardsvej 23

49 70 30 26

e-mail: seruph@mail.tele.dk

Kasserer

Alice Ibsen

Lille Ewaldsvej 3

49 70 22 99

e-mail: ibsenhornbk@get2net.dk

Sekretær (og klubblad)

Svend Hermansen

Rødtjørnevej 19

49 70 14 45

e-mail:

hermansen@dj-freelance.dk

Bestyrelsesmedlem

Lasse Christensen

Løvvænget 39 B

49 70 12 12

e-mail: ikm@tdc.dk

Karl Wiedemann var en både

myndig og mild dirigent på

generalforsamlingen i petanqueafdelingen,

hvor der var både

cigaretter, gammel dansk og

smukke kvinder. (Foto: Jørgen

Timmann)

32 Hornbæk Idrætsforening · April 2004

Byens bedst besøgte generalforsamling

Hornbæk Petanque er den afdeling i Hornbæk IF, der har den mest velbesøgte

generalforsamling. Knap 50 procent (29 ud af klubbens 61 medlemmer)

var mødt frem lørdag 13. marts for at overvære det traditionelle

sceneri, der ikke bød på de store overraskelser.

Karl Wiedemann blev som sædvanlig kronet som dirigent og han ledte forsamlingen

mildt og myndigt gennem en time.

Président Henning Jørgensen aflagde for anden gang beretning og opremsede

det forgangne års store triumfer. Det sportslige højdepunkt var finalesejren

om amtsmesterskabet for hold. Til gengæld lykkedes det heller

ikke i 2003 at komme op i DPF´s 2. division trods sejr i regionalpuljen.

2004 vil blive et anderledes år. Der skal gøres noget ved baneanlægget –

start påskelørdag! – hvor der skal laves tilbygninger og muligvis udvides

med flere baner. Økonomien bestemmer.

Et nyt initiativ vil se dagens lys, idet Jørgen Timmann vil være styrmand på

turneringen Tributor Cup. Turneringen spilles i triple, double og single over

hele året. Til turneringen er også indbudt hold fra Helsingør og Hillerød.

Jørgen Timmann berettede om turneringen, der muligvis følges op til

næste år med en dansk-svensk turnering, hvortil man kan få EU-støtte!

Kasserer Alice Ibsen fremlagde et flot regnskab, der viste et overskud på

knap 5.000 kr. efter en omsætning på 49.000 kr. Dermed er foreningens

formue på godt 19.000 kr. I overskuddet indgår ikke et ekstraordinært tilskud

på 3.000 kr. fra DGI til udbygning af petanqueanlægget.

Under eventuelt bad Jørgen Timmann bl. a. om, at man elektronisk distribuerede

oplysninger om turneringer i andre klubber. Da présidenten får de

fleste invitationer, men ikke er i besiddelse af scanner, blev Jørgen Timmann

sat til at viderebringe de udenbys klubbers invitationer til medlemmerne.

Og så var det tid til at ophæve generalforsamlingen og komme i gang med

årets første rødvinsturnering…

Fuldt hus til Jørgen Bo Wind

Ikke færre end 27 ud af generalforsamlingens 29 deltagere valgte at bevæge

sig ud i det råkolde og blæsende vejr for at spille årets første rødvinsturnering

i over tre timer. Temperaturen var kun et par streger over frysepunktet

og inden de sidste kugler var kastet, begyndte slud at falde.

Der blev som sædvanlig spillet efter “den sociale model” med seks kampe

til hver deltager med skiftende med- og modspillere. Hver kamp bestod af

seks spil.

Jørgen Bo Wind og Søren Duus viste, at vinterens indendørsspil ikke har

været forgæves. Jørgen Bo vandt alle sine seks kampe og noterede undervejs

en sejr på 19-0. Søren Duus havde også lutter sejre efter fem kampe,

men måtte nøjes med en samlet andenplads efter uafgjort 3-3 i den sidste.

På tredje- og fjerdepladsen kom Joe Johnston og Lasse Christensen,

der dermed også sikrede sig ekstra point til årets liste om at blive “Rødvinsmester”.

Efter at dette blads deadline blev endnu en turnering afviklet og de næste

finder sted Skærtorsdag og lørdag efter Store Bededag.


Rødvinsstillingen pr. 13/3

Jørgen Bo Wind 5

Søren Duus 4

Joe Johnston 3

Lasse Christensen 2

Alice Ibsen 1

Anni Poulsen 1

Bob Emmonds 1

Bodil Frederiksen 1

Erik Ibsen 1

Gerda Laugesen 1

Grethe Wiedemann 1

Harry Duus 1

Henning Jørgensen 1

Inger Skaarup 1

Ingrid Korsholm 1

Jørgen Timmann 1

Karl d. 1 Wiedemann 1

Kirsten DK Hansen 1

Kirsten Madsen 1

Lars DK Hansen 1

Peter Hansen 1

Rasmus K. Christensen 1

Runa Brokær 1

Susan Nicolaisen 1

Svend Hermansen 1

Svend Aa. Chistiansen 1

Tage Skaarup 1

Få petanque-nyheder på

DGI`s årsmøde

Petanqueklubberne under DGI Frederiksborg Amt

har holdt årsmøde i Fredensborg, hvor en snes

personer fra 12 klubber var mødt op. Det lyder

måske ikke af meget, men der var faktisk tale om

rekord!

Udvalget havde barslet med et nyt forslag til afvikling

af den årlige amtsturnering, som i år afvikles

for niende gang.

Kardinalpunktet i forslaget var, at der før hver kamp

trækkes lod om med- og modspillere. Endvidere

skulle det være tilladt at indsætte reserver undervejs.

Ændringen skulle gøre spillet mere socialt og

differentiere holdturneringen fra reglerne i Dansk

Petanque Forbund. Endvidere ville lodtrækningsreglerne

bringe amtsturneringen i Frederiksborg

Amt på linje med DGI-turneringerne i andre amter.

Forslaget om lodtrækning mødte imidlertid modstand

fra flere klubber, og da det hang sammen

med indførelse af reserver, blev de to punkter trukket

ud af forslaget.

Men resten af forslaget blev vedtaget og det betyder

at der ikke ændres på spilleformen i 2004. Men

der sker et par vigtige administrative ændringer.

For fremtiden giver en sejr i de to tripler to point,

mens sejr i de tre doubler og de seks singler honoreres

med ét point. Det betyder, at en kamp ikke

kan ende uafgjort, idet der spilles om 13 point. Tidligere

spillede man om 18 point (tre point for triplesejr,

to for doublesejr og ét for singlesejr).

Endvidere bliver hjemmeholdet dømt som taber

med 0-13, hvis det ikke indsender resultatskemaet

inden 10 dage.

Endelig er det ikke kun førstepladsen, der spilles

om i de indledende puljekampe. Nr. 1 og 2 i hver

af de otte puljer går videre til ottendedelsfinalerne.

Finalestævnet mellem de fire vindere af kvartfinalerne

afvikles i år i Hornbæk. Datoen bliver enten

19. eller 26. september. 2004-programmet for

amtsturneringen er endnu ikke udarbejdet, men

38 hold – også ny rekord – har tilmeldt sig. Turneringen

starter i begyndelsen af maj.

Nye klubber i Nordsjælland

Som de fleste ved, er der startet en ny petanqueklub

i Helsingør. Den har hjemmebane på Hymersvej,

hvor den deler grus sammen med Helsingør

Firma Idræt og Ældresagen. Helsingør Petanque

Klub er dannet af tidligere medlemmer fra klubben

i Espergærde. En ny klub har også set dagens lys

i Græsted. Den hedder Petanque 3230 og er

opstået i kølvandet på en heftig generalforsamling

i klubben i Helsinge. Den nye klub spiller ved Gribskovhallen.

Begge klubber regner med at stille op i den kommende

amtsturnering under DGI. De er også blevet

medlemmer af Dansk Petanque Forbund, hvor

Helsingør stiller med et hold i den kommende

regionalturnering.

Årets petanqueprogram

Årets program ligger nu mere eller mindre fast,

selvom ændringer kan forekomme. Der er endnu

et par spørgsmålstegn med hensyn til eksterne

arrangementer.

DATO TID ARRANGEMENT KOMMENTAR

Torsdag 8/4 10.00 Rødvinsturnering 3 Skærtorsdag – med

påskepræmier! Og solæg!

Lørdag 24/4 9.30 DPF-regional-runde Spillested kendes ikke

Søndag 25/4 9.30 DPF-regional-runde Spillested kendes ikke

Lørdag 8/5 10.00 Rødvinsturnering 4

15.-16/5 DM for hold under DGI Hornbæk stiller op som

amtsmestre. Spilles i Kbh.

Lørdag 22/5 9.00 Klubmesterskab i triple Spilstart 9.30. Frokost i

klubhuset.

Lørdag 5/6 Grundlovspetanque Doubleturnering i

Frederikssund.

Lørdag 12/6 DPF-regional-runde Spillested kendes ikke

Lørdag 19/6 9.00 Klubmesterskab i single Spilstart 9.30. Frokost i

klubhuset

Lørdag 3/7 9.00 DGI Strandpetanque For 10. gang – spilstart

9.30.

Lørdag 17/7 10.00 Rødvinsturnering 5

Fredag 6/8 21.00 Rødvinsturnering 6 Fredag aften. Vi spiller i

sommernatten. Tilmelding.

Lørdag 14/8 9.00 Hornbæk Open (double) For 14. gang

Søndag 15/8 9.00 Hornbæk Open (triple) For 14. gang

Hornbæk Idrætsforening · April 2004 33


Petanque

Lørdag 21/8 DPF-regional-runde Spillested kendes ikke

Lørdag 28/8 10.00 Rødvinsturnering 7

Søndag 29/8 Espergærde Open Venter bekræftelse

Lørdag 4/9 Fredensborg Open Nærmere oplysninger i

august

Søndag 5/9 Helsingør Open Nærmere oplysninger i

august

Lørdag 11/9 9.00 Klubmesterskab i double Spilstart 9.30. Frokost i

klubhuset

18. el. 25/9 10.00 Rødvinsturnering 8

26. el. 19/9 Finale om amtsmestersk. Spilles i Hornbæk

Anette Nielsen

49 70 02 13

MANDAG LUKKET

34 Hornbæk Idrætsforening · April 2004

2.-3/10 Oprykningsspil til 2. div. Hos Hedebo. Aktuelt hvis vi

vinder vor regionalpulje.

2. eller 3/10 Interamtsfinale I Roskilde. Aktuelt hvis vi

vinder amtsmesterskab

Lørdag 9/10 10.00 Rødvinsturnering 9

Lørdag 30/10 10.00 Rødvinsturnering 10

Lørdag 13/11 10.00 Rødvinsturnering 11

Søndag 28/11 10.00 Rødvinsturnering 12 Den store finale 1. søndag i

advent

Flügger farver

støtter

sporten

Malermester Flemming Larsen

Vesterbrogade 42, 3250 Gilleleje. Tlf. 48 30 32 54

Åben 9-17.30, fredag 9-18, lørdag 9-13

Ndr. Strandvej 343, 3100 Hornbæk. Tlf. 49 70 02 56

Åben 9-17.30, fredag 9-18, lørdag 9-13

www.flugger.dk

0051R 03


Tennis

Den nye formand har ordet

En ny sæson står for døren og forhåbentlig vil

den komme til at leve op til medlemmernes forventninger,

som det vil være bestyrelsens

opgave at løse, indenfor de rammer som vejr

og vind vil tillade.

Som ny formand for foreningen vil jeg gerne

takke medlemmerne for tilliden, som jeg håber

at kunne leve op til. Det vil naturligvis være

umuligt at imødekomme alle individuelle ønsker

og krav til klubben, men bestyrelsen vil gøre

sit yderste for, at “gennemsnits medlemmet”

Paul Erik Schmidt

vil befinde sig godt, og kunne benytte klubben

efter de ønsker og krav, som et sådant ikke

eksisterende medlem i centrum måtte have.

Da spektret for ønsker og krav er meget individuelle, vil det være op til det

enkelte medlem at yde sit bidrag til klubbens aktiviteter indenfor de specielle

ønsker, hvert medlem måtte have. Men herunder naturligvis også vise

forståelse for andres ønsker og krav, så vi på god demokratisk vis skaber

den klub, vi ønsker os.

En af de forudsætninger en bestyrelse arbejder under er, at medlemmerne

deltager aktivt i og bakker op om klubbens arrangementer. En anden forudsætning

er, at de regler der er fastlagt for brug af klubben, bliver overholdt.

Bestyrelsen vil nødigt, hverken som personer eller som bestyrelsesmedlemmer,

blive opfattet som overopsyn, men meget hellere som

facilitetsskabende iværksættere. Jeg vil derfor appellere til alle medlemmer

om at værne om klubben og dens faciliteter, deltage aktivt i arrangementerne

og gerne komme med forslag og tage initiativ til aktiviteter, som

vil medvirke til at skabe en god klubånd i overensstemmelse med vore gode

demokratiske traditioner, så vi undgår enhver form for anarki.

Vi kommer ikke uden om, at den dominerende del af medlemmerne er

motionister, det er der intet i vejen med, men der skal også være plads til

de mere ambitiøse, der gerne vil konkurrere. Vores klubhold er med til at

skabe klubben og dens renomme udadtil. Jeg håber meget, at vi kan få

gang i nogle turneringshold, og at deltagerne her vil tage et medansvar for,

at vi kan blive placeret på Nordsjællandskortet rent tennismæssigt. Til

denne del af klubbens aktiviteter vil der blive engageret en professionel træner.

Det er mit håb, at denne træning vil blive benyttet og udnyttet af de

holdspillere, der forhåbentlig melder sig. Skulle dette ikke blive tilfældet, vil

motionister få mulighed for at udnytte “ubrugt” træningstid til kostpris.

Der er allerede en del medlemmer, der yder en stor indsats for træning af

ungdomsspillere og begyndere, samt en del som altid stiller op, når der er

brug for at udføre arbejde på og omkring banerne, for ikke at tale om dem,

der leder arrangementer for motionister; old girls /boys; ugentlige tilbagevendende

arrangementer og engangsaktiviteter i løbet af sæsonen. Uden

disse indsatser ville klubben slet ikke kunne fungere, og der skal på forhånd

lyde en stor tak til alle disse medlemmer.

Vel mødt den 25 april til standerhejsning kl. 12.00.

Paul Erik

Hornbæk Tennis

Klubhuset

Sauntevej 80

3100 Hornbæk

Tlf.: 49 70 21 04 (klubhus)

e-mail: hot@infosport.get2net.dk

hhtp://hjem.get2net.dk/hot

Formand:

Poul Erik Schmidt

Toftemosevej 29

3100 Hornbæk

Tlf.: 49 70 33 84

pejs@stofanet.dk

Kasserer:

Dorrit Danker

Tycho Jessensvej 14 B

3100 Hornbæk

Tlf.: 49 70 33 74

dorrit.danker@mobilixnet.dk

Bestyrelsesmedlem:

Randi Michaelsen

Borsholmvænget 10

3100 Hornbæk

Tlf.:49 70 45 45

rm@gi.dk

Suppleanter:

Tine Bottelet

Tlf.: 49 70 97 06

Carsten Rex Sørensen

Tlf.: 49 70 18 63

KONTAKTPERSONER:

Ungdom

Carsten Rex Sørensen

Tlf.: 49 70 18 63

Senior turneringshold

Lis Garhøj tlf.: 49 70 21 68

Chr. Vejrup tlf.: 49 70 11 49

Motionister

Gert Rørbæk

Tlf.: 49 70 33 77

Old girls/boys

Ole Adamsen

Tlf.: 49 70 13 09

Klubbladets repræsentant

Kell Nielsen

Tlf.: 49 70 33 74

kell.klim@mobilixnet.dk

Hornbæk Idrætsforening · April 2004 35


Tennis

Sæsonstart

Nu nærmer tiden sig for sæsonstart – en tid vi alle

har glædet os til. Skønt nattefrosten med mellemrum

har bundet det røde grus, så håber vi, at kommunen

snart kan komme i gang med klargøringen

af banerne. I skrivende stund foreligger der ingen

konkret dato. Så snart banerne er klargjort, skal de

tromles og tromles… og tromles, så de bliver gode

og faste, så vi ikke i vores slet skjulte ærgrelse over

at spillet ikke altid går som vi ønsker det, kan bruge

banernes tilstand som undskyldning.

I den forbindelse skal nævnes, at vor tidligere banemand

Jørgen Saunteager har ønsket at stoppe

med udgangen af sæson 2003. Vi takker Jørgen

for hans tid som banemand i Hornbæk Tennis.

Ivan kommer tidligt hjem fra Australien, så han vil

overtage jobbet som banemand i sæson 2004. Vi

hilser Ivan velkommen og siger god arbejdslyst.

Men inden vi er kommet så langt, skal vi lige have

overstået arbejdsdagen med opsætning af net og

læsejl, etablere vandingsanlæg med slanger etc.,

ordne klubhuset og foretage diverse vedligeholdelsesarbejder

m.m.

Bestyrelsen appellerer derfor til medlemmerne om

at møde talrigt op til:

Arbejdsdagen lørdag den 24/4 kl. 10.00 til ????

(så længe vi har lyst og kræfter).

Mød også op til:

Åbningen/standerhejsningen søndag den 25/4 kl.

12.00.

Aktiviteter i sæson 2004. (vigtige datoer)

Nu er de forskellige faste arrangementer endeligt

fastlagt og vil være som følger:

1. Arbejdsdag lørdag den 24/4 fra kl. 10.00 til ???

2. Officiel åbning af anlægget søndag den 25/4

kl. 12.00

3. Familieturnering lørdag den 12/6 – Jørgen Steen

og Lene Helsborg står for arrangementet.

4. Damefrokostturnering lørdag den 3/7 – Dorrit

Danker arrangerer.

5. Herrefrokostturnering søndag den 4/7 – Claes

Thielke arrangerer.

6. Klubturneringsopstart tirsdag den 1/7 – Paul

Erik og Carsten Rex er turneringsledelse.

7. Klubturnering: Semifinaler og finaler afholdes i

weekenden 28-29/8. (Reserve 4-5/9)

8. Afslutningsfest lørdag den 18/9-04.

36 Hornbæk Idrætsforening · April 2004

9. Skumtennis – datoer vil blive meddelt ved

afslutning af udendørssæsonen.

10. “Grilltennis” fredage fra 18.00 til 20.00. Rita har

ansvar. Start fredag den14/5. Alle medlemmer

er velkomne. Tilmelding er ikke nødvendig.

11. “Good old Tennis” torsdage fra kl. 9.00 – 11.00.

Ib Hjort har ansvar (4970 4086). Starter 15/5.

Alle medlemmer over 60 år af begge køn er velkomne.

Tilmelding ikke nødvendig. Deltagelse

er gratis – dog betaler man selv bolde.

12. “Mandagskvindetræf” første mandag i måneden

fra kl 10.00 –12.00. Første gang dog

mandag den 10/5. Rita Hagen er ansvarlig.

(Tlf. 4970 1309).

13. “Onsdagskvindetræf” onsdage fra kl. 10.00

–12.00. Første gang onsdag den 5/5. For alle

kvinder – på alle niveauer.

Se i øvrigt opslag og tilmeldingslister i klubhuset –

ca. 14 dage før det aktuelle arrangement.

Træning

Klubben tilbyder igen i år et antal gratis træningstimer

til medlemmerne. Hvis du har lyst og behov

til/for træning, så tilmeld dig omgående til den holdansvarlige.

Nybegyndere

Holdansvarlig Claes Thielke (tlf. 4970 3503) – søndage

fra 9.00 – 11.00 på bane 4. Der trænes følgende

datoer: 9/5-16/5-23/5-30/5 ??-6/6-13/6-

20/6 og 27/6. Claes opfordrer i øvrigt nybegynderne

til at møde op til “Grill-tennis”, så de kan lære

nogle af de etablerede at kende. Husk tilmelding.

Let øvede

Holdansvarlig Gert Rørbæk (tlf. 4970 3377) – mandage

fra kl. 18.00 – 20.00. Der trænes følgende

datoer: 3/5-10/5-17/5-24/5-7/6-14/6-21/6 og

28/6. Husk tilmelding.

Børn

Holdansvarlige Dorrit Danker (tlf. 4970 3374) og

Kate Rørbæk (tlf. 4970 3377) – mandage fra 16.00

– 17.00 på bane 1 og 2. Der trænes følgende datoer:

3/5-10/5-17/5-24/5-7/6-14/6-21/6 og 28/6.

Husk tilmelding.

Juniorer

Onsdage fra kl. 15.00 – 17.00 på bane 1 og 2. Der

trænes på følgende datoer: 5/5-12/5-19/5-26/5-


2/6-9/6-16/6 og 23/6. Holdansvarlig Carsten Rex

(tlf. 49 70 18 63). Husk tilmelding.

Motionister

Bestyrelsen vil i lighed med sidste år forsøge at

“sælge” træning til motionister onsdage fra kl.

17.00-18.00. Se nærmere på opslag i klubhuset,

når sæsonen er startet.

Der tages forbehold for ændringer.

Husk nu at tilmelding skal ske til den holdansvarlige.

HUSK først til mølle…da der evt. kan blive tale

om deltagerbegrænsning, hvis holdene bliver for

store.

Turneringshold (træningssamlinger)

Seniorer

Onsdage fra 18.00 – 20.00 på bane 1 og 2. Potentielle

emner bedes omgående melde sig til Lis Garhøj

på telefon eller e-mail: lisgarhoj@hotmail.com

tlf. 49 70 21 68.

Christian Vejrup (tlf. 49 70 11 49) og Lis Garhøj (tlf.

49 70 21 68) er holdledere.

Old girls/boys

Veteransamling fredage 17.00 – 18.00. Start 14/5.

Turneringsplan kommer fra Ole Adamsen (tlf.

49 70 13 09), som er holdansvarlig.

Sportscamp og DGI-Landsstævne:

Man kan stadig nå at tilmelde sig disse arrangementer.

Se venligst sidste nummer af dette blad,

hvor arrangementerne er beskrevet.

Juniortræf

DGI afholder igen i år “Juniortræf” på følgende søn-

dage: 23/5-6/6-13/6-8/8-15/8 og 22/8. Interesserede

bedes holde øje med opslagstavlen i klubhuset.

Klubtilbud

Boldkanonen udlejes til voksne medlemmer for kr.

50,00 pr. time på specielle vilkår. (Se opslag i klubhuset)

Bolde kan købes til favorable priser i klubben. (Se

opslag i klubhuset).

Privattræning er muligt: Se opslag i klubhuset.

Klubbladet

Indlæg efterlyses, så tennissiderne kan blive mere

alsidige og spændende.

Hvis I hører om medlemmer, der ikke får HIF-informerer,

så bed dem kontakte Kell K. Nielsen eller

om at lægge en seddel i postkassen i klubhuset.

Kell vil så kontakte hovedafdelingen, som står for

udsendelse af bladet.

Hjemmesiden

Prøv at klik ind på vores hjemmeside

http://hjem.get2net.dk/hot, hvor resultater, arrangementer,

turneringer, bookingregler, gæstespilsregler,

love m.m. vil være at finde.

JAN BORG

VVS INSTALLATØR

• Service

• Fjernvarme

• Naturgas

• Badeværelser

Firma 20 13 08 92

Privat 49 70 08 92

Fax 49 70 29 94

Hornbæk Idrætsforening · April 2004 37


DRACHMANN

ADVOKATER

AUT. BOBESTYRER

Læs mere om os på:

WWW

drachmann-advokater.dk

NORDHAVNSVEJ 1 · 3000 HELSINGØR

FAX 49 21 46 10 · TEL. 49 21 01 80

DA@DRACHMANN-ADVOKATER.DK

Tilbud på Bilvask!

Vaskekort værdi 1.000,-

Rabat ÷40%

Nu kun 600,-

Tilbuddet gælder hele maj måned

Shell Hornbæk

Ndr. Strandvej 359

3100 Hornbæk

Tlf. 4970 0022

NærKØB

LÆR AT GÅ STAVGANG

20% højere konditionseffekt

40% højere fedtforbrænding

Få sunde kostvaner

Kurs for børn og voksene

I Stavgang-Stavgang/kost

samt kurs i kostvaner.

Deluxe 3 teleskop stav

Kr.495,-

KOST SKOLEN i Tikøb

Tlf. 24 69 56 98

E-mai: bja@mail.dk

www.motionsstave.dk

Fredensborgvej 32 · 3080 Tikøb

Dansk/fransk a la carte

Selskaber op til 50 personer

Mad ud af huset

Bordbestilling

4970 0479

www.hansenscafe.dk

Havnevej 19 · 3100 Hornbæk

Havnen · Havnekiosken · Hornbæk

Byens eneste rigtige slikbutik!

Ta’-selv-slik (75 boxe) · Hjemmelavet chokolade

og flødeboller · Is · Øl/vand · Tobak · Konfekture

Aviser · Ugeblade - Telekort · Taletidskort

Skrabelodder · Varelotteriet · Renseservice

Nordkystens største bladudvalg

Tlf.: 4970 0354 · Fax: 4970 0374 · E-mail: Kiosk@post11.tele.dk


Formand

Peter Anderskou

Tlf.: 49 70 05 79

Kasserer

June Kring

Tlf.: 49 70 00 25

Formand:

Flemming Hansen

Tlf: 4920 1723

Stolemagervej 1

3100 Hornbæk

Sekretær:

Bodil Hjerrild

Tlf: 4920 1919

Holbergsvej 5b

3000 Helsingør

Formand

Steen Jacobsen

Tlf.: 49 70 15 97

Månevej 13B

3100 Hornbæk

Skiklub

Sekretær

Marie-Louise Krabbe

Fasanvænget 303

2980 Kokkedal

Tlf.: 51 62 15 42

Best. Medlem

Merete Faltz

Tlf.: 49 70 31 00

Vollyball

Kasserer:

Joan Andersen

Tlf: 4970 0707

Hornebyvej 7

3100 Hornbæk

Best.medl.:

Torben Jensen

Tlf: 4970 1420

Stjernevej 29

3100 Hornbæk

Best.medl.:

Vibeke Jespersen

Tlf: 4970 1723

Stolemagervej 1

3100 Hornbæk

Hornbæk Bridgeklub

Kasserer

Pia Knak Jacobsen

Tlf.: 49 70 15 97

Næstformand

Jacob Scheel

Bødkervej 26

3100 Hornbæk

Tlf.: 40 91 99 58

E-mail:

scheel_@hotmail.com

Best. Medlem

Finn Larsen

Tlf.: 49 70 29 88

Klubadresse

Hornebyvej 4

3100 Hornbæk

E-mail:

kiosk@post11.tele.dk

Internet:

www.infosport.dk

Brugernavn.: 10487

Brugerkode.: skib85

Sekretær

Lise Ebsen

Tlf.: 49 13 08 70

Best. medlem

Erik Grønvald

Tlf.: 49 70 98 01

Best. medlem

Aase Haagensen

Tlf.: 49 75 51 52

Hornbæk Scenen

Kasserer

Lone Bruun

Holmegårdsvej 18

3100 Hornbæk

Tlf.: 49 70 24 46

E-mail:

lone-bruun@mail.tele.dk

Karate

Formand

Claus linnè

Klyveren 45

3070 Snekkersten.

Tlf.: 26 22 67 08

E-mail: cll@hur.dk

Næstformand

Jens Børgesen

Hejreskovvej 18c

Tlf.: 21 42 43 46

E-mail: jens@dss.nu

Turistforening

Kontakt Hornbæk

Turistforening

og -Turistinformation

Formand

Lise Lotte Bjørnestad

Tlf.: 49 70 49 03

e-mail:

liselottebjoernestad@hotmail.com

Næstformand

Lone Kuhlmann

Tlf.: 49 70 46 80

e-mail:

lone@kuhlmannhornbaek.dk

Fodboldens venner

Formand

Stig Petersen

Drejervej 15

Tlf. arb.: 49 70 27 91

Mobil: 40 25 58 64

Kasserer

Gitte Pedersen

Hornebyvej 40

Tlf.: 49 70 15 90

Mobil: 51 55 37 02

Gehelmer@post.tele.dk

John Sørensen

Toftemosevej 7 a

Tlf.: 49 70 18 83

Arb.: 25 31 13 83

Jjs41@helsingor.dk

Sekretær

Jytte Madsen

Tlf.: 4970 3490

e-mail:

jyttema@get2net.dk

Brian “Joe” Johnston

Ndr.Strandvej 343, 1

Tlf.: 49 70 36 76

Arb.: 49 70 27 91

Johnston.danmark@

post.tele.dk

Hans Strand

Jupitervej 73

Tlf.: 49 70 15 48

Bhstrand@postu.tele.dk

Birthe Larsen

Skovvænget 13

Tlf.: 49 70 07 45

Birthelarsen@ofir.dk

Ib Nicolajsen

Jupitervej 71

Tlf.: 49 70 06 40

Annette Flyger

Ndr.: Strandvej 285 b

Tlf.: 49 76 39 37

Sekretær

Joan Timmner

Månevej 21

3100 Hornbæk.

Tlf.: 40 50 16 98

E-mail: timmner@mail.dk

Kasserer

Henrik Timmner.

Månevej 21

3100 Hornbæk.

Tlf.: 26 22 55 37

E-mail: timmner@mail.dk

Kasserer

Per Thordal

Tlf.: 49 26 22 60

Best.medlem

Åse Kjær Rald

Tlf.: 49 70 16 35

Suppleant

Barbara Mogensen

Tlf.: 49 70 13 07

Suppleant

Karin Plummer

Tlf.: 49 70 02 94

Turistinformation

Lisbeth Jensen

Tlf.: 49 28 17 04

e-mail: lje68@helsbib.dk

Opdateret 03.11.2003


Hornbæk – Stjernevej

Lyst træhus i børnevenlig kvarter

I kvarteret ved Toftemosevej – et område med masser af legekammerater

– hvor børn frit kan løbe rundt i det lukkede vej system

ved Hornbæk Plantage – ligger dette charmerede og velholdte

træhus på 128 kvm. – hertil kommer nyopført fuld isoleret

havestue på 15 kvm. med termoglastag. Huset indeholder: Entre,

nyt brusebadeværelse med italienske klinker. Lyst køkken og stor

lys opholdsstue med brændeovn og udgang til haven. Lille spisestue

og havestue med udgang til haven. Mellemgang/bryggers

samt alrum med adgang til fire gode soveværelser. Ejendommen

er beliggende på en 820 kvm. lukket koteletgrund med flere solkroge

og nyanlagt aftenterrasse. Endvidere carport med plads til

to biler og to udhuse.

Sag A45517. Tlf. 49 70 23 04.

Brt./nt. 13.052 / 11.142 · Udb./knt. 100.000 / 1.985.000

Brt./nt. Pauselån F1 7.442 / 6.739

Bolig m2 Grund m2 Stuer/vær. Opført

128 820 1 / 4 1968

Peter Leander · Havnevej 23 · 3100 Hornbæk · 4970 2304

Bliv fordelskunde,

og få de gode renter

Med vores Fordelsprogram ved du altid, hvad du

skal betale for fx billån, boliglån og kassekredit,

og hvad du får i rente på din opsparing. Det er

lige så let at finde ud af, hvordan du kan komme til

at betale færre gebyrer. Du skal ikke bruge energi på

at forhandle dig til lavere priser.

Er du interesseret, eller har du spørgsmål, så ring til mig.

Du kan også læse mere om Fordelsprogrammet på www.fordelskunde.dk.

Åbningstider:

Mandag - fredag 10.00-16.00

Torsdag 10.00 - 17.30

Pengeautomat alle ugens dag 6.00 - 2.00

Hornbæk afdeling

Ndr. Strandvej 346, 3100 Hornbæk

tlf.: 49 70 25 11, telefax: 49 70 31 01

Åbningstider:

Mandag - torsdag 09.00 -17.00

Fredag 09.00 -16.00

Lørdag 10.00 -13.00

Søndag 10.00 -16.00

Solveig Kjærsgaard

49 76 02 73

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!